Index 
Texte adoptate
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Numirea unui membru al Curţii de Conturi (H.G. Wessberg - SV)
 Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Ágnes Hankiss
 Dovezile de origine pentru anumite produse textile ***I
 Participarea Croației la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie ***
 Aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit
 Acordurile internaționale privind transportul aerian în conformitate cu Tratatul de la Lisabona
 Taxele la vehiculele grele de marfă ***II
 Conturile economice și de mediu europene ***I

Numirea unui membru al Curţii de Conturi (H.G. Wessberg - SV)
PDF 190kWORD 32k
Decizia Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la propunerea de numire a lui H.G. Wessberg ca membru al Curții de Conturi (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0103/2011),

–  având în vedere că, la reuniunea sa din 24 mai 2011, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul propus de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi,

–  având în vedere articolul 108 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0190/2011),

A.  întrucât H.G. Wessberg îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui H.G. Wessberg ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Ágnes Hankiss
PDF 204kWORD 42k
Decizia Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității dnei Ágnes Hankiss, transmisă de Tribunalul Central al Districtului Buda la 6 iulie 2010 și comunicată în ședința plenară din 6 septembrie 2010,

–  în urma audierii dnei Ágnes Hankiss la 11 aprilie 2011, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, din 10 iulie 1986, din 15 și din 21 octombrie 2008 și din 19 martie 2010(1),

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0196/2011),

A.  întrucât Tribunalul Central al Districtului Buda, Budapesta, a solicitat ridicarea imunității parlamentare a dnei Ágnes Hankiss, deputată în Parlamentul European, în vederea reînceperii urmăririi penale împotriva dnei Ágnes Hankiss, astfel cum s-a dispus prin hotărârea Curții Supreme a Republicii Ungaria;

B.  întrucât ridicarea imunității parlamentare a dnei Ágnes Hankiss este cerută în legătură cu presupusa comitere a infracțiunii de defăimare, în conformitate cu secțiunea 181 a Codului penal ungar, ca urmare a unei declarații făcută în emisiunea „Péntek 8 mondatvadász”, la 23 ianuarie 2004;

C.  întrucât Ágnes Hankiss a fost învinuită de un reclamant privat, într-o acuzație din data de 18 februarie 2004 adresată Tribunalului Central al Districtului Buda la 23 februarie 2004; întrucât Tribunalul Central al Districtului Buda s-a pronunțat la 28 iunie 2005, hotărâre care a fost atacată la Tribunalul Municipiului Budapesta și anulată de acesta la 3 februarie 2006;

D.  întrucât, ca urmare a acestui fapt, cazul a fost trimis înapoi Tribunalului Central al Districtului Buda, care a achitat-o pe Ágnes Hankiss de învinuiri, la 6 februarie 2009; întrucât reclamantul a atacat în instanță această hotărâre la Tribunalul Municipiului Budapesta, care a hotărât la 25 martie 2009 să mențină hotărârea tribunalului districtual în toate punctele sale;

E.  întrucât, la 12 noiembrie 2009, Curtea Supremă a Republicii Ungaria a anulat ambele hotărâri judecătorești pentru încălcarea dreptului material și a ordonat Tribunalului Central al Districtului Buda reînceperea urmăririi penale;

F.  întrucât Ágnes Hankiss este deputată în Parlamentul European din data de 15 iulie 2009;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în timpul sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât aceasta nu împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi;

H.  întrucât secțiunea 552 (1) din Legea ungară privind procedurile penale prevede suspendarea procedurilor penale în cazul unei persoane care se bucură de imunitate și solicitarea ridicării imunității și întrucât secțiunea 551(1) din respectiva lege prevede că se pot demara proceduri penale , printre altele, împotriva unui deputat în Parlamentul European, numai după suspendarea imunității;

I.  întrucât secțiunea 12(1) din Legea LVII prevede că cererea de ridicare a imunității într-o cauză care privește o acțiune privată este adresată de instanța judecătorească Președintelui Parlamentului;

J.  întrucât, în cadrul noii proceduri declanșate în urma anulării, Ágnes Hankiss a declarat că este deputată în Parlamentul European și, în consecință, Tribunalul Central al Districtului Buda, în temeiul secțiunii 552(1) din Legea ungară privind procedurile penale și al secțiunii 12 din legea LVII, a hotărât să suspende urmărirea și să solicite ridicarea imunității;

K.  întrucât este prin urmare oportun să se recomande ridicarea imunității parlamentare în acest caz,

1.  hotărăște să ridice imunitatea dnei Ágnes Hankiss;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente ale Republicii Ungaria și dnei Ágnes Hankiss.

(1) Cauza 101/63, Wagner/Fohrmann şi Krier, Culegere 1964, p.195, Cauza 149/85 Wybot/Faure şi alţii, Culegere 1986, p.2391, Cauza T-345/05 Mote/Parliament Culegere II 2008, p.-2849, Cauzele conexe C-200/07 şi C-201/07 Marra / De Gregorio şi Clemente, Culegere II 2008, p.7929 şi cauza T-42/06 Gollnisch / Parliament.


Dovezile de origine pentru anumite produse textile ***I
PDF 275kWORD 35k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura Combinată, puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi, și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0544),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0316/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0156/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura combinată, puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi, și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

P7_TC1-COD(2010)0272


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 955/2011)


Participarea Croației la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie ***
PDF 193kWORD 32k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Croația privind participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11633/2010),

–  având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Republica Croația privind participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (11633/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 168 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0026/2011),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0186/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Croația.


Aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit
PDF 213kWORD 61k
Rezoluția Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 iunie 2010 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS)” (COM(2010)0308),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 1 octombrie 2010 privind planul de acțiune menționat mai sus (14146/2010),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulat „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

–  având în vedere raportul Comisiei din 18 ianuarie 2011 către Parlamentul European și Consiliu, care reprezintă evaluarea intermediară a programelor europene de radionavigație prin satelit (COM(2011)0005) și care susține că este necesară o finanțare semnificativă pentru a finaliza infrastructura de radionavigație prin satelit,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit(2),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 8 decembrie 2006 privind aplicațiile navigației prin satelit (COM(2006)0769),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 ianuarie 2004 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul progresului programului Galileo(4),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0084/2011),

A.  întrucât aplicațiile GNSS reprezintă în prezent o parte importantă și indispensabilă a activităților din fiecare sector al transporturilor și întrucât funcționarea eficientă și eficace a acestora face transportul mai sigur, mai ecologic și mai economic;

B.  întrucât aplicațiile din domeniul transportului reprezintă 20 % din toate aplicațiile GNSS din punctul de vedere al volumului și 44 % din punctul de vedere al valorii și întrucât operațiunile de securitate – în principal legate de transport – reprezintă 5 %;

C.  întrucât Uniunea Europeană nu poate rămâne indefinit dependentă, în privința infrastructurii de bază pentru funcționarea GNSS, de sistemele dezvoltate inițial în alte scopuri de alte state;

D.  întrucât EGNOS este un sistem individual de completare a GPS care depinde de disponibilitatea semnalelor GPS pentru a realiza calcule și operații de corecție; întrucât, până la punerea în aplicare a programului Galileo, nu va exista un GNSS pe deplin independent;

E.  întrucât sistemul european EGNOS este proiectat pentru a răspunde cererii substanțiale și variate, din prezent și viitor, din partea industriei europene și mondiale, de exemplu în ceea ce privește securitatea și trasabilitatea în domeniul transporturilor, respectând obiectivele politicii industriale europene noi și mai proactive și întrucât acesta este, de asemenea, compatibil cu GPS și cu sistemul Galileo, care are o precizie în mod semnificativ mai bună, și vine în completarea acestora;

F.  întrucât aplicațiile din domeniul transportului comercial ale sistemelor GNSS și Galileo reprezintă o piață la nivel mondial în continuă creștere, care ar trebui asigurată pe cât posibil în beneficiul industriei europene și în vederea creării de locuri de muncă calificate;

G.  întrucât GNSS va juca un rol vital în susținerea și promovarea utilizării sistemelor inteligente de transport (SIT);

H.  întrucât dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor GNSS este esențială pentru a asigura că investiția în infrastructură pe care o reprezintă Galileo este pe deplin exploatată și că sistemul Galileo este dezvoltat la capacitate maximă;

I.  întrucât investițiile în acest sector au implicații pentru toate politicile UE și întrucât extinderea și punerea sa în aplicare vor avea un impact direct asupra realizării strategiei UE 2020 și din punctul de vedere al dezvoltării potențialului pieței europene în ceea ce privește serviciile și aplicațiile GNSS, astfel încât să se creeze locuri de muncă și să se consolideze competitivitatea Europei;

J.  întrucât proiectele GNSS și Galileo contribuie cu o considerabilă valoare adăugată la politica industrială europeană și întrucât este esențial să se asigure succesul acestora;

1.  salută Comunicarea Comisiei referitoare la planul de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS) și seria de măsuri specifice sectoriale, de reglementare și orizontale propuse;

2.  este de acord cu Comisia că un plan de acțiune specific este, în acest moment, cea mai bună opțiune pentru a da un nou impuls dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor EGNOS și Galileo, în special în domeniul transportului; subliniază faptul că sistemele de navigație prin satelit ar trebui să asigure interoperabilitatea între diferite sisteme (inclusiv cele convenționale) și ar trebui să permită, în plus, utilizarea intermodală a serviciilor de transport de pasageri și de mărfuri;

3.  constată că, din cele 15 domenii prioritare specifice cuprinse în planul de acțiune, nouă privesc în mod direct transportul și celelalte propuneri sunt în majoritate necesare pentru a susține aplicațiile corespunzătoare din domeniul transportului;

4.  solicită Comisiei să asigure certificarea rapidă a EGNOS pentru aviația civilă prin intermediul autorităților competente;

5.  este de acord că măsurile pentru promovarea utilizării sistemelor EGNOS și Galileo în aviația civilă reprezintă o cerință strategică pentru punerea în aplicare a SESAR (cercetarea privind ATM în contextul cerului unic european), în special în ceea ce privește utilizarea sa în procedurile de aterizare și în cadrul aeroporturilor mici;

6.  regretă că în prezent sistemul EGNOS nu acoperă întregul teritoriu al Uniunii Europene și solicită extinderea prioritară a sistemului EGNOS în sudul, estul și sud-estul Europei, astfel încât să fie posibilă utilizarea sa în întreaga Europă, în fiecare sector al transportului și subliniază importanța asigurării faptului că această acoperire include țările MEDA, Orientul Mijlociu și Africa;

7.  subliniază importanța GNSS în dezvoltarea SIT; subliniază că SIT pot oferi soluții de transport mai eficiente, mai ecologice și mai sigure și că o punere în aplicare adecvată a unor servicii SIT necesită o funcționalitate integrală a sistemelor GNSS;

8.  susține faptul că EGNOS și Galileo pot contribui în mod semnificativ la gestionarea traficului rutier, fiind necesară o campanie de informare în acest sector pentru utilizarea pe scară mai mare a oportunităților pe care acest sistem le oferă în privința colectării taxelor, a aplicației eCall, a rezervării online de locuri sigure de parcare pentru camioane și a monitorizării în timp real, în vederea unui transport rutier mai sigur și mai ecologic;

9.  invită, astfel, Comisia să prezinte propunerile de reglementare necesare pentru a conferi valoare adăugată sistemului GNSS în ceea ce privește siguranța tuturor formelor de transport, în special siguranța rutieră, și pentru a îmbunătăți eficiența transportului de mărfuri;

10.  îndeamnă Comisia să intensifice cooperarea industrială cu țările terțe, în vederea promovării dezvoltării și interoperabilității aplicațiilor și serviciilor EGNOS și Galileo;

11.  este de acord că ar trebui efectuată o evaluare atentă de către Comisie a necesității de a modifica legislația privind tahografele digitale, pentru a asigura faptul că posibilitățile de poziționare și informare rapidă oferite de GNSS sunt folosite în mod corespunzător;

12.  este de acord că GNSS poate contribui în mare măsură la consolidarea siguranței și eficienței transporturilor maritime și că ar trebui luate măsuri de către Comisie pentru a îmbunătăți vizibilitatea și cunoștințele în ceea ce privește posibilele aplicații GNSS în sectorul maritim și al apelor teritoriale, precum și pentru a obține aprobarea aplicațiilor bazate pe sistemul EGNOS la nivelul OMI și OACI;

13.  susține intenția Comisiei de a lansa campanii de sensibilizare a diferitelor părți interesate, astfel încât să asigure industriei europene încrederea necesară pentru a investi în potențialul comercial al proiectelor europene de navigație prin satelit;

14.  invită Comisia să pună în aplicare în mod eficient măsurile puternice din cadrul campaniilor de sensibilizare menționate în Planul de acțiune, în vederea utilizării extinse a EGNOS în Europa în toate domeniile de aplicare, asigurând, astfel, abordări mai complexe;

15.  insistă ca Comisia să propună, în contextul procedurii bugetare și al viitorului cadru financiar multianual (CFM), asigurarea unui nivel adecvat de finanțare pentru cercetarea și dezvoltarea GNSS, precum și pentru implementarea sa; subliniază faptul că finanțarea acordată de UE sectorului transporturilor este deja redusă, și, prin urmare, finanțarea suplimentară destinată GNSS nu ar trebui să aibă drept rezultat o reducere a finanțării altor priorități din cadrul politicii comune în domeniul transportului; își reînnoiește apelul adresat Comisiei, atât în legătură cu acest proiect specific, cât și în legătură cu proiecte similare, cum ar fi TEN-T, de a înainta o propunere de finanțare multianuală, depășind cei șapte ani incluși în CFM, în vederea garantării unui cadru financiar stabil și fiabil, destinat unor proiecte europene mai ambițioase, al căror scop depășește limitele actuale;

16.  solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea alocării la bugetul Uniunii Europene a venitului obținut din activități comerciale aferente Galileo;

17.  solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la modalitatea în care vor fi finanțate costurile anuale de întreținere, estimate la 800 de milioane de euro, în momentul în care Galileo va deveni operațional;

18.  solicită Comisiei să prezinte o strategie cuprinzătoare de finanțare, care, pe lângă contribuții adecvate ale UE și ale statelor membre, ar putea conține, printre altele, stimulente fiscale coordonate, proceduri simplificate de solicitare a subvențiilor și dispoziții care ar putea canaliza capitalul de risc către IMM-uri și ar facilita dezvoltarea și promovarea aplicațiilor EGNOS și Galileo, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții;

19.  solicită Comisiei să asigure, în vederea dezvoltării de aplicații GNSS, punerea la dispoziție a 100 de milioane de euro care probabil nu vor fi cheltuite în totalitate pentru creditele de plată din cercetare, în cadrul celui de al șaptelea program-cadru;

20.  îndeamnă Comisia să analizeze modul în care procedurile simplificate ar putea asigura furnizarea mai eficientă și transparentă a resurselor financiare pentru cercetarea în domeniul transportului bazat pe GNSS pentru toți, acordând atenție mai ales nevoilor persoanelor cu handicap și vizând, în special, IMM-urile;

21.  solicită Comisiei să sprijine IMM-urile pentru a obține acces mai ușor la finanțarea europeană, destinată să încurajeze inovarea în ceea ce privește aplicațiile GNSS, în special în baza programelor-cadrul 7 și 8;

22.  îndeamnă Comisia să examineze problemele care pot apărea, în ceea ce privește protecția datelor, odată cu utilizarea aplicațiilor și serviciilor EGNOS, și să depună toate eforturile necesare pentru a le elimina;

23.  constată nevoia de investiții în cercetare pentru aplicațiile și serviciile specifice GNSS, ținând seama în special de cerințele specifice ale persoanelor cu handicap, deoarece aceste investiții sunt de maximă importanță pentru dezvoltarea și utilizarea corespunzătoare a serviciilor GNSS;

24.  invită Comisia să încurajeze inițiative vizând dezvoltarea de centre de servicii specifice sectorului, în special pentru transportul maritim;

25.  regretă faptul că fondurile reduse alocate cercetării și inovării în domeniul aplicațiilor bazate pe sistemele EGNOS sau Galileo întârzie considerabil progresul tehnologic și creșterea capacității industriale, precum și o implementare eficace din punct de vedere ecologic, în Uniunea Europeană și, prin urmare, îndeamnă Comisia să introducă opțiuni care să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 196, 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
(3) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(4) JO C 96 E, 21.4.2004, p. 128.


Acordurile internaționale privind transportul aerian în conformitate cu Tratatul de la Lisabona
PDF 286kWORD 57k
Rezoluţia Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la acordurile internaționale privind transportul aerian încheiate în conformitate cu Tratatul de la Lisabona (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1) („acordul-cadru”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 privind acordul aerian UE-SUA(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 aprilie 2007 referitoare la stabilirea unui spațiu aerian comun european(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2007 referitoare la încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2006 referitoare la dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviației(6),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviației” (COM(2005)0079),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0079/2011),

A.  întrucât, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a fost doar consultat cu privire la încheierea de acorduri internaționale privind transportul aerian,

B.  întrucât în prezent este necesară aprobarea Parlamentului pentru acordurile din domeniile care fac obiectul procedurii legislative ordinare,

C.  întrucât, atunci când Comisia negociază acorduri între Uniune și țări terțe sau organizații internaționale, Parlamentul „este imediat și pe deplin informat în toate etapele procedurii”(7),

D.  întrucât acordul-cadru ar trebui să garanteze că competențele și prerogativele instituțiilor sunt exercitate într-un mod cât mai eficient și mai transparent posibil,

E.  întrucât, în respectivul acord-cadru, Comisia s-a angajat să respecte principiul tratamentului egal între Parlament și Consiliu în chestiunile legislative și bugetare, în special în ceea ce privește accesul la reuniuni și transmiterea contribuțiilor sau a altor informații,

Introducere

1.  consideră că acordurile globale privind transportul aerian cu țările vecine sau parteneri importanți la nivel mondial pot aduce beneficii substanțiale pentru pasageri, operatorii de transport de marfă și companiile aeriene, atât prin intermediul accesului pe piață, cât și al convergenței reglementărilor pentru a promova o concurență loială, inclusiv cu privire la subvențiile de stat și la standardele sociale și de mediu;

2.  recunoaște că acordurile orizontale, aliniind acorduri bilaterale existente cu legislația comunitară, sunt necesare pentru a asigura siguranța juridică și pentru a oferi beneficii suplimentare în ceea ce privește simplificarea și asigurarea că toate companiile aeriene din Uniune se vor bucura de aceleași drepturi;

3.  subliniază faptul că standardele de siguranță aeriană sunt de o importanță fundamentală pentru pasageri, membrii echipajului de zbor și sectorul aeronautic în general și, de aceea, sprijină încheierea de acorduri privind siguranța aeriană cu țările care au o importantă industrie de construcții de aeronave, având în vedere economiile de costuri și standardele consecvente ridicate care pot fi atinse prin minimizarea duplicării evaluărilor, testelor și controalelor;

4.  regretă faptul că Consiliul încă nu a acordat Comisiei un mandat pentru a negocia un acord global privind transportul aerian cu parteneri comerciali importanți, cum ar fi Republica Populară Chineză și India; consideră că acest eșec devine din ce în ce mai dăunător pentru interesele Uniunii, în special având în vedere dezvoltarea rapidă a acestor economii;

5.  subliniază lipsa unor țări importante, precum Japonia și Federația Rusă, pe cea mai recentă listă a Comisiei cu acorduri internaționale privind transportul aerian aflate în derulare;

6.  își exprimă preocuparea în legătură cu chestiunea în curs a survolării Siberiei; solicită Comisiei să depună toate eforturile necesare, inclusiv monitorizarea acestei chestiuni în contextul negocierilor Rusiei de aderare la OMC, pentru a evita orice denaturare a concurenței între liniile aeriene din UE;

Criterii pentru evaluarea unui acord

7.  subliniază faptul că, în fiecare negociere, trebuie să fie luată o hotărâre cu privire la beneficiile unui acord rapid în comparație cu întârzierile care s-ar produce dacă s-ar urmări un rezultat mai ambițios;

8.  subliniază faptul că, la evaluarea acordurilor globale care sunt prezentate spre aprobare, Parlamentul va încerca să aplice un set consecvent de standarde: constată, îndeosebi, că, în contextul evaluării respective, Parlamentul va urmări în ce măsură: sunt relaxate într-un mod echilibrat restricțiile privind accesul pe piață și oportunitățile de investiții; sunt oferite stimulente pentru a menține și îmbunătăți standardele sociale și de mediu; sunt prevăzute garanții adecvate pentru protecția datelor și a vieții private; este inclusă recunoașterea reciprocă a standardelor de siguranță și de securitate; și este asigurat un nivel ridicat al drepturilor pasagerilor;

9.  consideră că este nevoie urgentă de standarde de protecție a datelor și vieții private la nivel mondial și că criteriile stabilite de Parlamentul European în Rezoluția sa din 5 mai 2010 oferă un model adecvat pentru un astfel de acord; subliniază faptul că Uniunea ar trebui să joace un rol de pionierat în elaborarea unor astfel de standarde mondiale;

10.  atrage atenția asupra importanței în creștere a contribuției sectorului aviatic la încălzirea globală și consideră că acordurile ar trebui să includă un angajament de a colabora, în cadrul Organizației Internaționale a Aviației Civile, pentru a reduce emisiile aeronavelor, împreună cu intenția de a îmbunătăți cooperarea tehnică în domeniile științelor climei (CO2 și alte emisii relevante pentru climă eliberate în atmosferă), cercetării și dezvoltării tehnologice și eficienței consumului de combustibil;

11.  subliniază că diferitele aspecte ale reglementării sectorului aviației, inclusiv limitele de zgomot și restricțiile aplicabile zborurilor de noapte, ar trebui să fie hotărâte la nivel local, cu respectarea deplină a principiilor concurenței loiale și subsidiarității; solicită Comisiei să coordoneze aceste probleme la nivel european, ținând cont de legislația națională a statelor membre și de principiul „abordării echilibrate”, așa cum este definit de Organizația Internațională a Aviației Civile;

12.  invită Comisia să utilizeze acordurile privind transportul aerian pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă consfințite prin convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM 1930-1999), a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale (1976, revizuite în 2000) și a Convenției de la Roma privind legislația aplicabilă obligațiilor contractuale (1980);

13.  constată că, în cazul acordurilor privind siguranța, criteriile includ: deplina recunoaștere reciprocă a practicilor și procedurilor de certificare, schimbul de date privind siguranța, inspecții comune, sporirea cooperării în domeniul reglementării și consultări la nivel tehnic pentru a rezolva problemele înainte ca acestea să declanșeze mecanismul de soluționare a litigiilor;

Procedură

14.  subliniază că, pentru a fi în măsură să ia o decizie dacă să își dea sau nu aprobarea la sfârșitul negocierilor, Parlamentul trebuie să urmărească procesul de la început; consideră că este, de asemenea, în interesul celorlalte instituții ca orice preocupări suficient de importante care pun în discuție disponibilitatea de aprobare a Parlamentului să fie identificate și rezolvate într-un stadiu incipient;

15.  reamintește că acordul-cadru din 2005 deja a angajat Comisia să furnizeze Parlamentului European informații clare și rapide în timpul pregătirii, desfășurării și încheierii negocierilor internaționale; ia act de faptul că Acordul-cadru revizuit din octombrie 2010 prevede, în special, că Parlamentul ar trebui să primească, de la început, cu regularitate și, dacă este necesar, în mod confidențial, informații amănunțite complete în legătură cu procedura în curs în toate etapele negocierilor;

16.  solicită Comisiei să ofere comitetului său competent informații cu privire la intenția de a propune negocieri în vederea încheierii și modificării de acorduri internaționale privind transportul aerian, proiectul de directive de negociere, proiectul de texte de negociere și documentul fiind parafate împreună cu alte documente și informații pertinente; se așteaptă ca rolul Parlamentului în legătură cu orice modificări ulterioare ale unui acord internațional privind transportul aerian să fie stipulat în mod explicit în acord;

17.  subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 24 din Acordul-cadru, informațiile menționate mai sus trebuie să fie transmise Parlamentului astfel încât, dacă este necesar, acesta să își poată exprima opinia; îndeamnă cu stăruință Comisia să relateze Parlamentului modul în care opiniile sale sunt luate în considerare;

18.  recunoaște că, atunci când Parlamentul primește informații sensibile despre negocierile în curs de desfășurare, acesta are obligația de a garanta că se respectă confidențialitatea;

19.  constată că Regulamentul de procedură al Parlamentului permite plenului „pe baza unui raport al comisiei competente [să] adopte recomandări, solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea acordului internațional examinat” [articolul 90 alineatul (4)];

20.  recunoaște că acordurile privind transportul aerian conferă deseori un rol important unei comisii mixte, în special în ceea ce privește convergența reglementărilor; acceptă că, în multe cazuri, acesta este un mijloc de luare a deciziilor mai flexibil și mai eficient decât încercarea de a include astfel de puncte în acordul în sine; cu toate acestea, subliniază importanța informării complete și rapide a Parlamentului cu privire la activitatea diferitelor comisii mixte;

21.  solicită Comisiei, în vederea menținerii fluxului de informații, să transmită cu regularitate rapoarte Parlamentului, nu mai târziu decât o dată la trei ani, în care să analizeze punctele tari și punctele slabe ale acordurilor existente; subliniază faptul că acest lucru ar permite să analizeze mai eficient acordurile viitoare;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0366.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2010)0239.
(3) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
(4) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 506.
(5) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 143.
(6) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 84.
(7) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 218 alineatul (10).


Taxele la vehiculele grele de marfă ***II
PDF 286kWORD 55k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15145/1/2010 – C7–0045/2011),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 decembrie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2009(2),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0069),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0436),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0171/2011),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de Declarația Comisiei și de Declarația comună a Președinției Ungare și a viitoarelor președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului, anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

P7_TC2-COD(2008)0147


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/76/UE)

ANEXĂ

Declaraţia Parlamentului European

Parlamentul European regretă faptul că Consiliul nu a fost pregătit să accepte publicarea obligatorie a tabelelor de corespondență în contextul propunerii de modificare a Directivei 1999/62/CE. Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Parlamentul European și Consiliu în cadrul trilogului din 23 mai 2011 privind Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta) nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

Parlamentul European invită Comisia Europeană să-l informeze în termen de douăsprezece luni de la adoptarea în plen a prezentului acord și să întocmească un raport la sfârșitul perioadei de transpunere referitor la practica statelor membre în ceea ce privește întocmirea propriile lor tabele care vor ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

Declarația Comisiei privind tabelele de corespondență

Comisia reamintește angajamentul pe care și l-a asumat de a asigura că statele membre întocmesc tabele de corespondență între măsurile de transpunere adoptate și directiva UE și le transmit Comisiei în cadrul procesului de transpunere a legislației UE, în interesul cetățenilor, în scopul unei mai bune legiferări și al creșterii transparenței juridice, precum și cu scopul de a contribui la examinarea conformității legislației naționale cu dispozițiile UE.

Comisia regretă lipsa sprijinului pentru dispoziția inclusă în propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta), care avea ca scop introducerea obligativității de a întocmi tabele de corespondență.

În virtutea spiritului de compromis și pentru a asigura adoptarea imediată a propunerii menționate, Comisia poate accepta substituirea dispoziției incluse în text referitoare la obligativitatea întocmirii tabelelor de corespondență cu un considerent prin care statele membre să fie încurajate să urmeze această practică. Comisia va informa Parlamentul în termen de douăsprezece luni de la adoptarea în plen a prezentului acord și va întocmi un raport la sfârșitul perioadei de transpunere referitor la practica statelor membre în ceea ce privește întocmirea propriilor tabele, pentru ele însele și în interesul Uniunii, care să ilustreze, în măsura posibilului, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și modul în care aceste tabele sunt făcute publice.

Totuși, poziția Comisiei în cazul acestui dosar nu trebuie considerată drept un precedent. Comisia își continuă eforturile depuse în vederea identificării, împreună cu Consiliul și cu Parlamentul European, a unei soluții adecvate la această problemă instituțională de tip orizontal.

Declarația Președinției ungare și a viitoarelor președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului

Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Consiliu și Parlamentul European în cadrul trilogului din 23 mai 2011 privind Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta) nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

(1) JO C 255, 22.9.2010, p. 92.
(2) JO C 120, 28.5.2009, p. 47.
(3) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 345.


Conturile economice și de mediu europene ***I
PDF 271kWORD 74k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice și de mediu europene (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0132),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0092/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei Comisia pentru afaceri economice și monetare (A7-0330/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile economice de mediu europene

P7_TC1-COD(2010)0073


Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 691/2011.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate