Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 7. júna 2011 - Štrasburg
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV)
 Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnes Hankissovej
 Preukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov ***I
 Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť ***
 Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému
 Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy
 Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II
 Európske environmentálne ekonomické účty ***I

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV)
PDF 197kWORD 32k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o vymenovaní H.G. Wessberga za člena Dvora audítorov (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0103/2011),

–  so zreteľom na to, že Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 24. mája 2011, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov,

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0190/2011),

A.  keďže H.G. Wessberg spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať H.G. Wessberga za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnes Hankissovej
PDF 277kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o žiadosti o zbavenie imunity Ágnes Hankissovej (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Ágnes Hankissovej, ktorú predložil Ústredný obvodný súd v Bude dňa 6. júla 2010 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 6. septembra 2010,

–  po vypočutí Ágnes Hankissovej dňa 11. apríla 2011 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008 a 19. marca 2010(1),

–  so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0196/2011),

A.  keďže Ústredný obvodný súd v Bude, Budapešti, požiadal o zbavenie imunity poslankyne Parlamentu Ágnes Hankissovej, aby mohol viesť obnovené trestné konanie proti Ágnes Hankissovej, ktoré nariadil Najvyšší súd Maďarskej republiky,

B.  keďže zbavenie imunity Ágnes Hankissovej sa týka obvinenia zo spáchania trestného činu ohovárania podľa paragrafu 181 maďarského trestného zákona, ktorého sa údajne dopustila vyhlásením počas programu 'Péntek 8 mondatvadász„ dňa 23. januára 2004,

C.  keďže Ágnes Hankissová bola obvinená súkromným žalobcom v obžalobe z 18. februára 2004, ktorá bola podaná na Ústredný obvodný súd v Bude dňa 23. februára 2004; keďže Ústredný obvodný súd v Bude vydal rozsudok dňa 28. júna 2005, proti ktorému bolo podané odvolanie na Mestský súd v Budapešti, ktorý toto rozhodnutie 3. februára 2006 zrušil,

D.  keďže vec bola následne vrátená späť Ústrednému obvodnému súdu v Bude, ktorý 6. februára 2009 zbavil Ágnes Hankissovú obvinení; keďže žalobca podal odvolanie na Mestský súd v Budapešti, ktorý 25. marca 2009 vo všetkých otázkach potvrdil rozsudok Ústredného obvodného súdu v Bude,

E.  keďže 12. novembra 2009 Najvyšší súd Maďarskej republiky zrušil oba rozsudky na základe porušenia hmotného práva a nariadil Ústrednému obvodnému súdu v Bude, aby začal nové konanie,

F.  keďže Ágnes Hankissová je od 15. júla 2009 poslankyňou Parlamentu,

G.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci počas zasadnutia Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu; a keďže to nebráni Parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov,

H.  keďže paragraf 552 ods. 1 maďarského zákona o trestnom konaní požaduje, aby bolo trestné konanie proti osobe požívajúcej imunitu prerušené a aby sa požiadalo o zbavenie tejto imunity, a keďže paragraf 551 ods. 1 tohto aktu stanovuje, že trestné konanie proti, okrem iného, poslancovi Európskeho parlamentu sa môže začať len po odňatí jeho imunity,

I.  keďže paragraf 12 ods. 1 aktu LVII z 2004 stanovuje, že žiadosť o zbavenie imunity v prípade súkromnej žaloby podáva predsedovi Parlamentu súd,

J.  keďže v novom konaní po zrušení rozsudkov Ágnes Hankissová uviedla, že je poslankyňou Parlamentu, na základe čoho Ústredný obvodný súd v Bude v súlade s paragrafom 552 ods. 1 maďarského zákona o trestnom konaní a paragrafom 12 aktu LVII z 2004 rozhodol o prerušení konania a požiadal o zbavenie imunity,

K.  keďže je preto vhodné odporučiť, aby v tomto prípade došlo k zbaveniu imunity,

1.  zbavuje Ágnes Hankissovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru Parlamentu okamžite postúpil príslušnému orgánu Maďarska a Ágnes Hankissovej.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195, vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391, vec T-345/05, Mote/Parlament Zb. 2008 s. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra/de Gregorio a Clemente Zb. 2008 s. I-7929 a vec T-42/06, Gollnisch/Parlament.


Preukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov ***I
PDF 281kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0544),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0316/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0156/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júna 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách dovozu určitých textilných výrobkov z tretích krajín

P7_TC1-COD(2010)0272


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 955/2011.)


Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť ***
PDF 194kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11633/2010),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (11633/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 168 ods. 5 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0026/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0186/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.


Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému
PDF 222kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a strednodobá politika EÚ (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 14. júna 2010 s názvom Akčný plán pre aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) (KOM(2010)0308),

–  so zreteľom na závery Rady z 1. októbra 2010 k uvedenému akčnému plánu (14146/2010),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií (KOM(2010)0546),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 18. januára 2011 o strednodobom preskúmaní európskych programov satelitnej navigácie (KOM(2011)0005), v ktorej sa uvádza, že na dokončenie infraštruktúry satelitnej navigácie sú nevyhnutné značné finančné prostriedky,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(2),

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 8. decembra 2006 o satelitných navigačných aplikáciách (KOM(2006)0769),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. januára 2004 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stupni pokroku programu Galileo(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0084/2011),

A.  keďže aplikácie GNSS sú teraz hlavnou a neodmysliteľnou súčasťou činnosti v každom odvetví dopravy a keďže vďaka ich účinnému a efektívnemu fungovaniu sa doprava stáva bezpečnejšou, ekologickejšou a hospodárnejšou,

B.  keďže z hľadiska objemu 20 % a z hľadiska hodnoty 44 % všetkých aplikácií GNSS sa využíva v doprave a keďže ďalších 5 % tvoria bezpečnostné operácie, ktoré sú väčšinou spojené s dopravou,

C.  keďže Európska únia nemôže byť v oblasti základných infraštruktúr, ktoré sú potrebné pre fungovanie GNSS, donekonečna odkázaná na systémy, ktoré iné krajiny pôvodne vyvinuli na iné účely,

D.  keďže EGNOS je samostatný systém dopĺňajúci GPS, ktorý je pri uskutočňovaní výpočtov a korekcií závislý od dostupnosti signálov GPS; keďže kým sa nezavedie systém Galileo, nebude k dispozícii úplne nezávislý GNSS,

E.  keďže európsky systém EGNOS je navrhnutý tak, aby uspokojoval značný a rôznorodý súčasný aj budúci dopyt európskeho i svetového priemyslu, napríklad pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy a vysledovateľnosť, v súlade s cieľmi novej proaktívnejšej európskej priemyselnej politiky, a keďže je tiež kompatibilný s GPS a s podstatne presnejším systémom Galileo a dopĺňa ich,

F.  keďže komerčné dopravné aplikácie systémov GNSS a Galileo predstavujú rastúci svetový trh, ktorý by sa mal v najvyššej možnej miere zabezpečiť v hospodárskom záujme európskeho priemyslu a v záujme vytvárania kvalifikovaných pracovných miest,

G.  keďže systém GNSS bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore a presadzovaní používania inteligentných dopravných systémov,

H.  keďže rozvoj aplikácií a služieb GNSS je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo, že investície do infraštruktúry, ktorú systém Galileo predstavuje, sa využijú v plnej miere, a že tento systém bude vybudovaný v jeho plnej kapacite,

I.  keďže investície v tomto odvetví budú mať vplyv na všetky politiky EÚ a keďže ich rozšírenie a implementácia budú mať priamy vplyv na realizáciu stratégie EÚ 2020 a z hľadiska rozvoja potenciálu európskeho trhu s aplikáciami a službami GNSS na tvorbu pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti Európy,

J.  keďže projekty GNSS a Galileo prinášajú do európskej priemyselnej politiky veľkú pridanú hodnotu a keďže je potrebné zaručiť ich úspešnosť,

1.  víta oznámenie Komisie o akčnom pláne pre aplikácie globálneho satelitného navigačného systému (GNSS) a súbor odvetvových, regulačných a horizontálnych opatrení, ktoré v ňom Komisia navrhla;

2.  súhlasí s Komisiou v tom, že cielený akčný plán je v tejto fáze najlepším spôsobom, ako dodať rozvoju a uplatňovaniu systémov EGNOS a Galileo ďalší impulz, najmä v oblasti dopravy; zdôrazňuje, že satelitné navigačné systémy by mali zabezpečovať interoperabilitu medzi rôznymi systémami (vrátane konvenčných systémov) a mali by tiež umožňovať intermodálne využívanie v oblasti služieb osobnej i nákladnej dopravy;

3.  poznamenáva, že z 15 konkrétnych odvetvových návrhov predstavených v akčnom pláne sa deväť priamo týka dopravy a väčšina ostatných je potrebná na podporu relevantných dopravných aplikácií;

4.  vyzýva Komisiu, aby zaistila rýchlu certifikáciu systému EGNOS pre civilné letectvo prostredníctvom príslušných orgánov;

5.  súhlasí s tým, že na implementáciu programu SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) je strategicky nevyhnutné propagovať využívanie aplikácií EGNOS a Galileo v civilnom letectve, najmä pokiaľ ide o ich využitie pri pristávacích manévroch a na malých letiskách;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EGNOS v súčasnosti nepokrýva celú Európsku úniu, a žiada, aby sa systém EGNOS prednostne rozšíril do južnej, východnej a juhovýchodnej Európy s cieľom umožniť jeho využitie v každom odvetví dopravy v celej Európe, pričom zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa jeho pokrytie rozšírilo na krajiny MEDA i na Blízky východ a Afriku;

7.  zdôrazňuje význam systému GNSS pri rozvoji inteligentných dopravných systémov; poukazuje na to, že inteligentné dopravné systémy môžu poskytnúť efektívnejšie, čistejšie a bezpečnejšie dopravné riešenia a že riadne vykonávanie mnohých služieb v rámci inteligentných dopravných systémov si vyžaduje plne funkčný GNSS;

8.  podporuje názor, že EGNOS a Galileo môžu významným spôsobom prispieť k riadeniu cestnej dopravy a že je nutné zorganizovať v tomto odvetví osvetovú kampaň, aby sa viac využívali príležitosti, ktoré tento systém ponúka v súvislosti s výberom cestného mýta, využívaním systému eCall, rezerváciou bezpečných parkovacích miest pre nákladné automobily online a určovaním polohy vozidiel v reálnom čase, s cieľom prispieť k bezpečnejšej a ekologickejšej cestnej doprave;

9.  vyzýva preto Komisiu, aby predložila potrebné regulačné návrhy, aby bolo možné využiť prínos systému GNSS, pokiaľ ide o bezpečnosť vo všetkých druhoch dopravy, najmä na cestách, a pomôcť zvýšiť efektívnosť nákladnej dopravy;

10.  naliehavo žiada Komisiu o zintenzívnenie spolupráce v oblasti priemyslu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, s cieľom podporiť rozvoj a interoperabilitu aplikácií a služieb systémov EGNOS a Galileo;

11.  súhlasí s tým, že Komisia by mala dôkladne posúdiť, či je potrebné zmeniť a doplniť existujúce právne predpisy o digitálnych tachografoch, aby sa zabezpečilo, že príležitosti, ktoré ponúka GNSS v oblasti určovania polohy a poskytovania informácií o rýchlosti, sa budú využívať primerane;

12.  súhlasí s tým, že GNSS môže výrazne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a efektívnosti prepravy a že Komisia by mala prijať opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a zlepšenie znalostí o možných aplikáciách GNSS v odvetví námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy a na to, aby boli aplikácie založené na systéme EGNOS prijaté na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie a Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo;

13.  podporuje zámer Komisie usporiadať kampaň na zvýšenie povedomia rôznych záujmových skupín, aby sa posilnila dôvera európskeho priemyslu v investovanie do komerčného potenciálu projektov satelitnej navigácie EÚ;

14.  vyzýva Komisiu, aby efektívne realizovala dôrazné opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v akčnom pláne s cieľom zabezpečiť rozsiahle využívanie systému EGNOS v Európe vo všetkých oblastiach uplatňovania a zaistiť tak komplexnejšie prístupy;

15.  trvá na tom, aby Komisia v rámci rozpočtového postupu a budúceho viacročného finančného rámca (VFR) navrhla kroky na zabezpečenie primeranej úrovne financovania výskumu a vývoja GNSS, ako aj jeho implementácie; zdôrazňuje, že financovanie odvetvia dopravy zo strany EÚ je už teraz nedostatočné, a preto by ďalšie financovanie GNSS nemalo viesť k obmedzeniu financovania iných priorít v oblasti spoločnej dopravnej politiky; opakuje svoju požiadavku, aby Komisia v súvislosti s týmto konkrétnym projektom a s podobnými projektmi, ako je napríklad sieť TEN-T, predložila návrh viacročného financovania, ktorý pôjde nad rámec obdobia VFR, s cieľom poskytnúť stabilný a spoľahlivý finančný rámec pre ambicióznejšie európske projekty, ktorých rozsah presahuje súčasné hranice;

16.  vyzýva Komisiu, aby uvažovala o možnosti začleniť prostriedky získané z komerčných aktivít programu Galileo do rozpočtu EÚ;

17.  vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament o spôsobe, akým bude po uvedení Galilea do prevádzky zabezpečené financovanie ročných nákladov na jeho údržbu, ktoré sa odhadujú na 800 miliónov EUR;

18.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom predložila komplexnú stratégiu financovania, ktorá by ako doplnok k primeraným príspevkom EÚ a členských štátov mala okrem iného obsahovať koordinované daňové stimuly, zjednodušené postupy pri žiadaní o granty a opatrenia, ktoré by mohli nasmerovať rizikový kapitál do malých a stredných podnikov a umožniť rozvoj a uvádzanie aplikácií EGNOS a Galileo na trh;

19.  vyzýva Komisiu, aby zaistila, že suma 100 miliónov EUR z platobných rozpočtových prostriedkov na výskum v rámci siedmeho rámcového programu, ktorá sa podľa všetkého nevyčerpá, bude sprístupnená na vývoj aplikácií GNSS;

20.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by zjednodušený postup mohol zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie vyplácanie finančných prostriedkov na podporu výskumu v oblasti dopravy pre všetkých založenej na GNSS, a to s osobitným ohľadom na potreby osôb so zdravotným postihnutím a s dôrazom na malé a stredné podniky;

21.  vyzýva Komisiu, aby pomohla malým a stredným podnikom získať ľahší prístup k európskym finančným prostriedkom určeným na podporu inovácií týkajúcich sa aplikácií GNSS, a to najmä v rámci siedmeho a ôsmeho rámcového programu;

22.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala, aké obavy s ohľadom na ochranu údajov môžu prameniť z využívania aplikácií a služieb EGNOS, a aby podnikla všetky možné kroky v záujme rozptýlenia týchto obáv;

23.  poznamenáva, že je potrebné investovať do výskumu aplikácií a služieb špecifických pre GNSS, a to s osobitným zreteľom na špeciálne potreby osôb so zdravotným postihnutím, pretože takéto investovanie má rozhodujúci význam pre riadny rozvoj a využívanie služieb GNSS;

24.  vyzýva Komisiu, aby podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj stredísk služieb v tomto odvetví, najmä pokiaľ ide o námorný sektor;

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených na výskum a inováciu aplikácií založených na systémoch EGNOS alebo Galileo výrazne brzdí technický pokrok a rast priemyselnej kapacity, ako aj environmentálne účinné využívanie v Európskej únii, a z tohto dôvodu naliehavo žiada Komisiu, aby zaviedla opatrenia, ktoré malým a stredným podnikom umožnia ľahšie získať prístup k finančným prostriedkom;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ C 96 E, 21.4.2004, s. 128.


Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy
PDF 217kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o medzinárodných dohodách o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 20. októbra 2010 o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1) (ďalej len „rámcová dohoda“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o dohode medzi EÚ a USA(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, s Austráliou a Kanadou(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2007 o vytvorení spoločného európskeho leteckého priestoru(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2007 o uzavretí dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2006 o rozvoji programu vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva(6),

–  so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Rozvoj vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva (KOM(2005)0079),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0079/2011),

A.  keďže do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa pri uzatváraní medzinárodných dohôd o leteckej doprave s Parlamentom len konzultovalo,

B.  keďže teraz sa pri dohodách, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup, vyžaduje súhlas Parlamentu,

C.  keďže v prípade, ak Komisia rokuje o dohodách medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, musí byť Parlament „ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách postupu“(7),

D.  keďže rámcová dohoda by mala zabezpečiť, aby sa právomoci a výsady inštitúcií vykonávali čo najúčinnejšie a najtransparentnejšie,

E.  keďže Komisia sa v rámcovej dohode zaviazala, že bude rešpektovať zásadu rovnakého zaobchádzania s Parlamentom a Radou v legislatívnych a rozpočtových otázkach, predovšetkým pokiaľ ide o prístup na zasadnutia a o poskytovanie príspevkov alebo iných informácií,

Úvod

1.  domnieva sa, že komplexné dohody o leteckej doprave so susednými krajinami alebo významnými svetovými partnermi môžu prinášať veľké výhody cestujúcim, prevádzkovateľom nákladnej dopravy a aerolíniám prostredníctvom prístupu na trh a regulačného zbližovania na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže, a to aj pokiaľ ide o štátne dotácie a sociálne a environmentálne normy;

2.  uznáva, že horizontálne dohody, ktoré zlaďujú existujúce dvojstranné dohody s právom Spoločenstva, sú potrebné na zabezpečenie právnej istoty a poskytujú ďalšie výhody, pokiaľ ide o zjednodušovanie a záruky, že všetky aerolínie v Únii budú mať rovnaké práva;

3.  poukazuje na to, že normy bezpečnosti leteckej dopravy majú zásadný význam pre cestujúcich, posádku a letecký priemysel vo všeobecnosti, a podporuje preto uzatváranie dohôd o bezpečnosti v leteckej doprave s krajinami, ktoré majú značne rozvinuté odvetvie výroby lietadiel, pretože minimalizáciou duplicity posudzovania, testov a kontroly možno dosiahnuť úspory nákladov a stabilnú vysokú úroveň;

4.  ľutuje, že Rada ešte neposkytla Komisii mandát na rokovanie o komplexnej dohode o leteckej doprave s významnými obchodnými partnermi, ako sú Čínska ľudová republika a India; domnieva sa, že neposkytnutie tohto mandátu stále viac poškodzuje záujmy Únie, najmä vzhľadom na rýchly rast týchto ekonomík;

5.  upozorňuje, že na najnovšom zozname prebiehajúcich rokovaní o medzinárodných dohodách o leteckej doprave, ktorý poskytla Komisia, chýbajú niektoré dôležité štáty, napr. Japonsko a Ruská federácia;

6.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s otvorenou otázkou preletov nad Sibírou; vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie – vrátane zaradenia tejto otázky do rokovaní o prístupe Ruska do WTO – a zabránila akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže medzi leteckými spoločnosťami EÚ;

Kritériá posudzovania dohody

7.  zdôrazňuje, že pri každom rokovaní je potrebné posudzovať výhody skorého dosiahnutia dohody v porovnaní s odsúvaním jej prijatia v snahe dosiahnuť ambicióznejší výsledok;

8.  poukazuje na to, že pri posudzovaní komplexných dohôd, ktoré sú predkladané Parlamentu na odsúhlasenie, sa Parlament bude usilovať o uplatňovanie stáleho súboru noriem; pripomína predovšetkým, že Parlament sa pri tomto hodnotení zameria na mieru, v akej: vyvážene uvoľňujú obmedzenia prístupu na trh a investičné príležitosti; poskytujú stimuly na dodržiavanie a posilňovanie sociálnych a environmentálnych noriem; poskytujú primerané záruky ochrany údajov a súkromia; začleňujú vzájomné uznávanie noriem bezpečnosti a zaručujú vysokú úroveň práv cestujúcich;

9.  domnieva sa, že sú naliehavo potrebné celosvetové normy ochrany údajov a súkromia a že kritériá, ktoré sa uvádzajú v uznesení Parlamentu z 5. mája 2010, predstavujú vhodný model pre takúto dohodu; poznamenáva, že pri vypracúvaní takýchto medzinárodných noriem by mala Únia zohrávať úlohu priekopníka;

10.  upriamuje pozornosť na rastúci význam podielu odvetvia leteckej dopravy na globálnom otepľovaní a domnieva sa, že dohody by mali obsahovať aj záväzok spolupráce v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva pri znižovaní emisií z lietadiel a súčasne aj predsavzatie posilňovať technickú spoluprácu v oblasti klimatológie (emisie CO2 a ďalšie emisie v ovzduší ovplyvňujúce klímu), výskumu a rozvoja technológií v oblasti klímy a palivovej efektívnosti;

11.  zdôrazňuje, že niektoré aspekty leteckej regulácie vrátane obmedzovania hluku a nočných letov by sa mali rozhodovať na miestnej úrovni, pričom by sa mala riadne dodržiavať zásada spravodlivej hospodárskej súťaže a zásada subsidiarity; žiada Komisiu, aby tieto otázky koordinovala na európskej úrovni so zreteľom na vnútroštátne právne predpisy členských štátov, ako aj na zásadu vyváženého prístupu, ktorú vymedzila Medzinárodná organizácia civilného letectva;

12.  vyzýva Komisiu, aby využila dohody o leteckej doprave na presadzovanie súladu s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti sociálnych práv, a to najmä čo sa týka pracovných noriem zakotvených v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP 1930 – 1999), usmerneniach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky (1976, zrevidované v roku 2000) a v Rímskom dohovore o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (1980);

13.  poznamenáva, že kritériá v prípade dohôd o bezpečnosti predstavujú riadne vzájomné uznávanie certifikačných postupov a praxe, výmenu údajov o bezpečnosti, spoločné inšpekcie, zvýšenú regulačnú spoluprácu a konzultácie na technickej úrovni s cieľom vyriešiť problémy skôr, ako sa použije mechanizmus urovnávania sporov;

Postup

14.  zdôrazňuje, že Parlament musí sledovať tento postup od začiatku, aby dokázal prijať rozhodnutie o tom, či po skončení rokovaní udelí súhlas; domnieva sa, že je aj v záujme ostatných inštitúcií, aby sa otázky, ktoré sú dostatočne dôležité na to, aby mohli vyvolať pochybnosti o súhlase Parlamentu, určovali a riešili v skorých štádiách;

15.  pripomína, že už rámcová dohoda z roku 2005 zaviazala Komisiu, aby poskytovala Parlamentu včasné a jasné informácie počas prípravy, uskutočňovania a uzatvárania medzinárodných rokovaní; poznamenáva, že v revidovanej dohode z októbra 2010 sa kladie dôraz predovšetkým na to, že Parlament musí byť od začiatku pravidelne a v prípade potreby na základe dôvernosti podrobne oboznamovaný s priebehom vývoja vo všetkých fázach rokovania;

16.  očakáva, že Komisia poskytne svojmu gestorskému výboru informácie o svojom úmysle navrhnúť rokovanie s cieľom uzatvoriť a zmeniť a doplniť medzinárodné dohody o leteckej doprave, o návrhoch smerníc na rokovania, návrhoch rokovacích textov a o dokumentoch na parafovanie, ako aj o ďalších relevantných dokumentoch a informáciách; očakáva, že úloha Parlamentu v súvislosti so všetkými ďalšími zmenami a doplnením medzinárodnej dohody o leteckej doprave bude v dohode explicitne stanovená;

17.  upozorňuje, že podľa článku 24 rámcovej dohody sa musia uvedené informácie poskytovať Parlamentu tak, aby mohol v prípade potreby predložiť svoje stanovisko; dôrazne vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila správu o tom, ako boli jeho pripomienky zohľadnené;

18.  uznáva, že Parlament je povinný zabezpečiť zachovanie dôvernosti, ak získa citlivé informácie o prebiehajúcich rokovaniach;

19.  poznamenáva, že rokovací poriadok Parlamentu umožňuje, aby plenárne zasadnutie „na základe správy gestorského výboru [prijalo] odporúčania a [žiadalo], aby sa vzali do úvahy pred uzavretím prerokúvanej medzinárodnej dohody“ (článok 90 odsek 4);

20.  uznáva, že dohody o leteckej doprave často určujú dôležitú úlohu spoločnému výboru, najmä pokiaľ ide o regulačné zbližovanie; pripúšťa, že v mnohých prípadoch ide o pružnejší a účinnejší prostriedok rozhodovania než snažiť sa začleniť takéto body do samotnej dohody; zdôrazňuje však, že je dôležité, aby Parlament dostával plné a včasné informácie o práci rôznych spoločných výborov;

21.  vyzýva Komisiu, aby s cieľom naďalej poskytovať informácie predkladala Parlamentu pravidelne, najmenej však raz za tri roky, správu s analýzou silných a slabých stránok platných dohôd; konštatuje, že Parlamentu by to umožnilo efektívnejšie posudzovať budúce dohody;

o
o   o

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0366.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0239.
(3) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 506.
(5) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 143.
(6) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 84.
(7) Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 218 odsek 10.


Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II
PDF 294kWORD 56k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. decembra 2009(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2009(2),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (KOM(2011)0069),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) o návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0436),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0171/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie a spoločné vyhlásenie maďarského predsedníctva a nadchádzajúceho poľského, dánskeho a cyperského predsedníctva Rady, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 7. júna 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

P7_TC2-COD(2008)0147


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/76/EÚ.)

PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nebola pripravená akceptovať povinné zverejňovanie tabuliek zhody v súvislosti s návrhom na zmenu a doplnenie smernice 1999/62/ES. Týmto vyhlasuje, že dohoda o smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), ktorá bola dosiahnutá medzi Európskym parlamentom a Radou v rámci trialógu 23. mája 2011, nemá vplyv na výsledok medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody.

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby ho do dvanástich mesiacov od prijatia tejto dohody na plenárnej schôdzi informovala a  na konci transpozičného obdobia vypracovala správu o tom, ako členské štáty postupujú pri vypracovaní svojich vlastných tabuliek, v ktorých v čo najväčšej miere preukazujú zhodu medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami, a aby túto správu zverejnila.

Vyhlásenie Komisie k tabuľkám zhody

Komisia pripomína svoj záväzok zabezpečiť, aby v záujme občanov, lepšej tvorby práva a zvýšenia právnej transparentnosti a s cieľom pomôcť pri skúmaní súladu vnútroštátnych právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ členské štáty zaviedli tabuľky zhody medzi transpozičnými opatreniami a smernicou EÚ a aby tieto tabuľky predložili Komisii v rámci transpozície právnych predpisov EÚ.

Komisia vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom podpory pre ustanovenie zahrnuté v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), ktorého cieľom bolo zaviesť povinné vypracovanie tabuliek zhody.

V záujme kompromisu a s cieľom zabezpečiť bezodkladné prijatie tohto návrhu môže Komisia súhlasiť s nahradením ustanovenia o povinných tabuľkách zhody uvedeného v texte príslušným odôvodnením, v ktorom sa členské štáty nabádajú, aby takúto prax zaviedli. Do dvanástich mesiacov od prijatia tejto dohody na plenárnej schôdzi poskytne informácie a  na konci transpozičného obdobia vypracuje správu o tom, ako členské štáty postupujú pri vypracovaní a zverejňovaní tabuliek, ktoré pripravujú na vlastné účely a v záujme Únie, a v ktorých v čo najväčšej miere preukazujú zhodu medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

Pozícia, ktorú Komisia v súvislosti s týmto dokumentom prijala, sa však nesmie považovať za precedens. Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí, aby spoločne s Európskym parlamentom a Radou našla vhodné riešenie tejto horizontálnej inštitucionálnej otázky.

Vyhlásenie maďarského predsedníctva Rady a nadchádzajúcich predsedníctiev Poľska, Dánska a Cypru

Vyhlasujeme, že dohoda medzi Radou a Európskym parlamentom, ku ktorej sa dospelo v rámci trialógu 23. mája 2011 v otázke smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), nemá vplyv na výsledok medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody.

(1) Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 92.
(2) Ú. v. EÚ C 120, 28.5.2009, s. 47.
(3) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 345.


Európske environmentálne ekonomické účty ***I
PDF 275kWORD 83k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0132),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0092/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0330/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júna 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch

P7_TC1-COD(2010)0073


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 691/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia