Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
 Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Mario Draghi, υποψήφιος
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: General Motors/Βέλγιο
 Τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού: κοινές συνεδριάσεις επιτροπών
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Adrian Severin
 Kαθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ***
 Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ***
 Πρωτόκολλο ΕΕ/Ανδόρας για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας ***
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκης Κοινότητας και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***
 Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
 Στόχος 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας
 Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων
 Πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I
 Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος *
 Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών *
 Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I
 Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ***I
 Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I
 Δικαιώματα των καταναλωτών ***I
 Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ***I
 Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων *
 Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012
 Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος
 Εκλογή αντιπροέδρου (ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού)
 Εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille
Κείμενα (1233 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου