Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
 Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank: Mario Draghi, kandidaat
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: General Motors Belgium
 Wijziging van Artikel 51: gezamenlijke commissievergaderingen
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Adrian Severin
 Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Seychellen ***
 Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en São Tomé en Principe ***
 Protocol EU/Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen ***
 Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EG en Canada ***
 Uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013
 Europese stedelijke agenda en de toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid
 Doelstelling 3: een uitdaging voor territoriale samenwerking: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking
 Bestaande situatie met betrekking tot het EFRO en andere structuurfondsen en de synergievoordelen die kunnen worden bereikt door deze beter op elkaar af te stemmen
 Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I
 Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten *
 Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten *
 Begrotingstoezicht in het eurogebied ***I
 Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I
 Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied ***I
 Consumentenrechten ***I
 Bepalingen voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ***I
 Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval *
 Het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012
 Het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten
 Verkiezing van een ondervoorzitter (interpretatie van artikel 13, lid 1, van het Reglement)
 Vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten
Teksten (756 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid