Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Odense Steel Shipyard της Δανίας
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - πλημμύρες του 2010 στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική Δημοκρατία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2011 - πλημμύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική Δημοκρατία του 2010
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Επιχείρηση LM Glasfiber από τη Δανία
 Υπηρεσία για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ***I
 Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης *
 Καθολική υπηρεσία και αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112
 Μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2011: πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2010
 Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I
 Παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων ***I
 Ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου ***I
 Συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών ***I
 Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους ***I
 Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα
 Πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013
 Δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα
 Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος
 Αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
Κείμενα (1738 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου