Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση ***I
 Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη
 Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II
 Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ***
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012
 Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων
 Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος
 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων
 Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες

Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση ***I
PDF 265kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))
P7_TA(2011)0321A7-0237/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0662),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0365/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0237/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, σε περίπτωση που προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../.../ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουργίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου

P7_TC1-COD(2010)0325


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ.)


Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη
PDF 422kWORD 140k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη (2010/2304(INI))
P7_TA(2011)0322A7-0221/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη» (COM(2010)0472),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη» (TEN/434-435 - CESE 362/2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης: Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009» (COM(2009)0390),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2009, με τίτλο «Το Ίντερνετ των πραγμάτων ‐ Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη» (COM(2009)0278),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο» (COM(2009)0036),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2006)0129),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 - Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων» (COM(2006)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2004, με τίτλο «ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» (COM(2004)0356),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 26ης Μαρτίου 2009, για ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, «Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 1998, «Παγκοσμιοποίηση και η κοινωνία των πληροφοριών: Η ανάγκη για ενισχυμένο διεθνή συντονισμό»(12),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως τροποποιήθηκε, και ιδιαίτερα τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (κανονισμός BEREC),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα ΙΙΙ του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 473/2009, της 25ης Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 189 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0221/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας σε επίπεδο ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την προώθηση ευφυούς, βιώσιμης, ανοικτής σε όλους οικονομικής ανάπτυξης, με εδαφική συνοχή, τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν όλες οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι δήμοι, και οι κοινωνικοί τομείς από το ψηφιακό περιβάλλον και να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι δυνατή σε πολλές πλατφόρμες (χαλκός, καλώδιο, ίνα, σταθερή και κινητή σύνδεση, δορυφόρος, κ.λπ.), έχει προσελκύσει κάθε είδους χρήστες (όπως καταναλωτές, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, δημόσια και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, βιβλιοθηκών, νοσοκομείων και υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας), που χρησιμοποιούν την ευρυζωνικότητα για πληθώρα υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, φωνητικές και οπτικές επικοινωνίες, ψυχαγωγία, διαχείριση στόλου οχημάτων, κρατικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, και πολλές άλλες), και επιτρέπει επίσης εφαρμογές επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (ευφυείς μετρητές και δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ασύρματες συσκευές καρδιακής παρακολούθησης, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συστήματα συναγερμού, τηλεμετρικά συστήματα οχημάτων, παρακολούθηση αποθήκης, και άλλες),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η υιοθέτηση διαφόρων πλατφορμών, χρηστών και υπηρεσιών ως μέρους του ευρυζωνικού οικοσυστήματος θα συμβάλει στη διασφάλιση 100% ευρυζωνικής πρόσβασης και θα αποφέρει την πληθώρα των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί, συνακόλουθα, η ολοκληρωτική υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας· επισημαίνοντας ότι στους στόχους της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται η δυνατότητα όλων των περιφερειών και κοινωνικών ομάδων να επωφελούνται από το ψηφιακό περιβάλλον,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής πρόσβαση σε υποδομή και ο ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον καθορισμό ρεαλιστικών, βιώσιμων στόχων «εκ των άνω», θα εξασφαλίσει τη συνδεσιμότητα νέας γενιάς με αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με τη ζήτηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή ευρυζωνική πολιτική πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος τις εξελίξεις που θα θέσουν την ΕΕ στην πρωτοπορία όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση και ταχύτητα, την κινητικότητα, την κάλυψη και τη χωρητικότητα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγετικός ρόλος στον τομέα της ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 500 εκατομμύρια ανθρώπους που διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα χρηστών, ώστε να προσφερθούν νέες ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες, αυξημένη αξία σε κάθε χρήστη, και στην ΕΕ η ικανότητα να αποτελέσει μια οικονομία κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, βασισμένη στη γνώση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι καθοριστική για την ώθηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας στην ΕΕ, και για την τόνωση της δημιουργίας νέων ΜΜΕ και θέσεων εργασίας στην ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να επιτευχθεί ευρυζωνικότητα για όλους στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ευρυζωνικότητας για την υλοποίηση νέων τεχνολογικών υποδομών, που είναι απαραίτητες για την επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοπορία της ΕΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος, οι υπερυπολογιστές, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τα έξυπνα υπολογιστικά περιβάλλοντα, υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη ευρυζωνική πρόσβαση με επαρκή ταχύτητα αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής χρήσης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ· επισημαίνει, ακόμα, ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται με αυτές αποσκοπούν στην ωφέλεια τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας για όλους και της πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται και στις περιοχές που υποεξυπηρετούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενισχύουν τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθούν κατάλληλα κίνητρα προκειμένου οι επενδυτές στον τομέα της NGA να συνεχίσουν να επενδύουν στην ευρυζωνικότητα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο ευρυζωνικότητας, χωρίς ωστόσο όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν βιώσει τα οφέλη της ευρυζωνικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε η υπουργική διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στις 4 Νοεμβρίου 2008 στη Μασσαλία, σχετικά με τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των βόρειων και των νότιων ακτών της Μεσογείου, η οποία οδήγησε στην πρόταση BB-MED (ευρυζωνικότητα για τη Μεσόγειο),

Ευρυζωνικότητα για όλους

1.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί απλώς τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου που περιλαμβάνει επίσης το ψηφιακό θεματολόγιο, την Ένωση Καινοτομίας, το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα, και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών, αποσκοπεί δε στη δημιουργία ενός προγράμματος αμοιβαίας στήριξης για την αποτελεσματική περαιτέρω ανάπτυξη, πρόσβαση και χρήση δικτύων, επιγείων, σταθερών, κινητών ή δορυφορικών·

2.  επισημαίνει ότι η έννοια της ευρυζωνικότητας εξελίσσεται διαρκώς, καθώς οι πλατφόρμες πολλαπλασιάζονται ενώ η πελατειακή βάση και το φάσμα των χρηστών έχουν αυξηθεί εκθετικά· επισημαίνει ότι η ευρυζωνικότητα δεν αφορά πλέον μόνο την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ούτε περιορίζεται στην άμεση αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, δεδομένου ότι οι συνδέσεις και οι εφαρμογές μηχανής με μηχανή εξαπλώνονται με ταχύτητα·

3.  παρατηρεί ότι η κυκλοφορία δεδομένων τόσο σε σταθερή όσο και σε κινητή υποδομή αυξάνεται εκθετικά, και ότι για τη διαχείριση της αύξησης αυτής είναι καθοριστικό να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για περαιτέρω εναρμονισμένες κατανομές ραδιοφάσματος ασύρματης ευρυζωνικότητας, αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, και ταχεία ανάπτυξη των δικτύων NGA,·

4.  θεωρεί, συνεπώς, ότι στόχος πρέπει να είναι η εδραίωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την υποδομή της ΤΠΕ· για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει έως το 2013 να εξασφαλιστεί 100% κάλυψη για όλους τους ευρωπαίους, με ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps για όλους τους χρήστες στην ύπαιθρο και πολύ μεγαλύτερη για τους χρήστες στις άλλες περιοχές· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι, προκειμένου να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, θα πρέπει για τη βασική κάλυψη στην ύπαιθρο να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες απαιτήσεις που θέτουν, όσον αφορά την ταχύτητα μετάδοσης, οι καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως οι eGovernment, eHealth και eLearning· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να ληφθεί υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο ανταγωνισμός, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις και να επιτραπεί στην αγορά να δώσει πρώτα τις δικές τις λύσεις·

5.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να τεθεί σε πορεία επίτευξης ο στόχος των 100Mbps, πρέπει περίπου το 15% των νοικοκυριών να διαθέτουν συνδρομητικές συνδέσεις με τουλάχιστον αυτήν την ταχύτητα·

6.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα όχι μικρότερη των 30 Mbps έως το 2020, και να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και χωρητικότητα· υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας της ΕΕ 2020, πρέπει να καθοριστούν στο ψηφιακό θεματολόγιο επιδόσεις αναφοράς για τα ενδιάμεσα έτη 2013, 2015 και 2018, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

7.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της κινητής και της δορυφορικής, ώστε να επιτευχθεί ευρυζωνική κάλυψη στην ύπαιθρο, στις ορεινές και περιοχές και στα νησιά, χωρίς περιττή επιβάρυνση για τους καταναλωτές, τις περιφέρειες των κρατών μελών ή τη βιομηχανία·

8.  επισημαίνει ότι η μελλοντική κατανομή ραδιοφάσματος πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για έναν ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις ασύρματες εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων, που λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσής τους προσφέρονται για κάλυψη ευρείας περιοχής, έχει αποφασιστική σημασία για τη διευκόλυνση της ασύρματης ευρυζωνικής κάλυψης στις αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις δυνατές υπηρεσίες του Διαδικτύου· υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η Ευρώπη στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας στο πεδίο των ασύρματων υπηρεσιών· επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του επίγειου εξοπλισμού των χρηστών, προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες στην ύπαιθρο, τις ορεινές περιοχές και τα νησιά να υιοθετήσουν με τρόπο προσιτό τις υπηρεσίες δορυφορικού ευρυζωνικού διαδικτύου, και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις προβλέψιμες διαδικτυακές υπηρεσίες·

9.  συνιστά να διευκολυνθεί η άμεση αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματος» για τις νέες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω μιας εναρμονισμένης και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, που θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας χωρίς προβλήματα διασυνοριακών παρεμβολών και χωρίς καμιά παρεμβολή στην αποδοχή του υπάρχοντος προτύπου Digital TV/HDTV με βάση διεθνή πρότυπα· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει προγράμματα και πειράματα με «ασύρματες πόλεις'·

10.  θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης με σκοπό την προπαρασκευή των νεώτερων γενεών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τη διευκόλυνση και τη χρηματοδότηση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα έως το 2015· θεωρεί ότι έως το 2015 το σύνολο των ευρωπαϊκών ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με δίκτυα επικοινωνιών υπερ-υψηλής ταχύτητας, της τάξης των Gbps, δημιουργώντας ένα ενδοδίκτυο (intranet) για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να επεκτείνουν την ανοιχτή πρόσβαση σε σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε σημαντικά δημόσια ιδρύματα που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές (σχολεία, νοσοκομεία, λοιποί δημόσιοι φορείς), με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την εδραίωση της ίδιας της σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στις απομονωμένες περιοχές, προκειμένου να μειωθεί το επενδυτικό κόστος για την τοπική διάθεση σε ιδιώτες·

12.  συνιστά να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δημόσια πολιτική για την υποστήριξη της καθιέρωσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και με χώρες εκτός ΕΕ·

13.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία των πολιτών·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρείται σταθερό το επίπεδο των επενδύσεων στην έρευνα εντός της ΕΕ για μελλοντικές τεχνολογίες επικοινωνιών τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή τηλεφωνία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε αυτούς τους τομείς με την συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατασκευαστών εξαρτημάτων και παρόχων υπηρεσιών και περιεχομένου· εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες παρέχουν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και προσφέρουν στην ΕΕ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα·

15.  επισημαίνει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πλουραλιστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων, καθώς και δίκτυα ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες κατά παραγγελία, με την προϋπόθεση ότι τα δίκτυα ευρυζωνικότητας θα καλύπτουν τις ίδιες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και θα αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και της κάλυψης·

16.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνεκτική, ομοιόμορφη και αποτελεσματική υποδομή σε επίπεδο ΕΕ για την αξιοποίηση όλων των πόρων, να υποβάλει επειγόντως πρόταση για στρατηγικό σχέδιο που θα περιέχει ενιαίο πλαίσιο για όλες τις πτυχές της προστασίας του κυβερνοχώρου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως η προστασία και η ανθεκτικότητα των δικτύων και της κρίσιμης υποδομής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων προτύπων ασφαλείας και πιστοποιήσεων, κοινής τεχνολογίας, διαχείρισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο και ενός οδικού χάρτη για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να ορίζει τη συνεισφορά που απαιτείται από κάθε παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής, των κρατών μελών, του ENISA, της Europol, της Eurojust, των ομάδων των κρατών μελών και της ΕΕ για την άμεση επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική, καθώς και άλλων σχετικών φορέων και αρχών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως επίσης του ιδιωτικού φορέα, και να πραγματεύεται επίσης τον ρόλο και την εκπροσώπηση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο·

17.  θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας θα μπορούσαν τελικά να καταστούν πρόσθετο κίνητρο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και παροτρύνει εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει χωρίς καθυστέρηση την εμβέλεια της καθολικής υπηρεσίας·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους, εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας και να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια με συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2013 και του 2020 που καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τα σχέδια αυτά, να προτείνει βέλτιστες λύσεις και να συντονίσει την εφαρμογή τους με τα κράτη μέλη·

Ευρυζωνικότητα για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

19.  θεωρεί ότι χρειάζονται νέα δίκτυα και υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, για την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

20.  πιστεύει ότι ο συνδυασμός ανταγωνισμού και προσεκτικά επιλεγμένων στόχων, τόσο στην υποδομή όσο και στις υπηρεσίες, προσφέρει την ιδανική βάση για βιώσιμες επενδύσεις, καινοτομία και αποδοχή· τονίζει, πάντως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδύσεις μπορούν να ενισχυθούν με την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων·

21.  θεωρεί ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης (FTTH) είναι ουσιώδεις στόχοι, από τη σκοπιά τόσο των τελικών χρηστών και των μελλοντικών αναγκών τους όσο και της οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένης της ολοένα και πιο εκτεταμένης χρήσης των ευρυζωνικών εφαρμογών·

22.  συνιστά την προώθηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς για επενδύσεις σε υποδομή σταθερής και ασύρματης ευρυζωνικότητας και για χρήση της υποδομής αυτής· επισημαίνει ότι μια ανταγωνιστική αγορά αποτελεί καταλύτη για πρόσθετες επενδύσεις και καινοτομία από παρόχους επικοινωνιών, εφαρμογών και περιεχομένου, και προσφέρει μια πλατφόρμα ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή οικονομία· αναγνωρίζει ότι μια ισχυρή ευρυζωνική πλατφόρμα θα συνδέσει μεταξύ τους κυβερνητικούς, μεμονωμένους ή επιχειρηματικούς χρήστες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και ότι, συνεπώς, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ειδικότερα θα πρέπει να επιδιώξουν τολμηρά σχέδια για την προώθηση της ευρυζωνικότητας·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), και τους παρόχους υπηρεσιών να εργαστούν για την εξεύρεση κοινής προσέγγισης έως το 2013, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τις επικοινωνίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει, σε σχέση με την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών κινητών επικοινωνιών, τη σημασία της ανταγωνιστικής και έγκαιρης κατανομής φάσματος για ασύρματη ευρυζωνικότητα μέσω του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα, και ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων των 800MHz έως το 2013, χωρίς συνέπειες για τις υπάρχουσες υπηρεσίες·

25.  υπενθυμίζει ότι ο ψηφιακός κόσμος και η ΤΠΕ αποτελούν κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας, και ότι επομένως η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για όλες τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ), δεδομένου ότι ενισχύει την συνεργασία και την συμμετοχή εκ μέρους των πολιτών·

26.  επισημαίνει τη σημασία των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων για εκπορευόμενες από την Ε&Α λύσεις για τούτους τους τομείς, οι οποίες θα δώσουν ώθηση σε έναν «ενάρετο κύκλο» τεχνολογικής ανάπτυξης και ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας·

27.  θεωρεί ότι οι δημόσιοι οικονομικοί πόροι που προορίζονται για ευρυζωνικές υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μοχλό για την άνοδο του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών, αν διοχετευτούν στην ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής νέας γενιάς με μεγάλη ικανότητα μετάδοσης σε περιοχές με σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικής σύνδεσης· πιστεύει ότι οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα όσες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εκβιομηχάνισης και μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, θα μπορούσαν ταχύτατα να επωφεληθούν από το καινοτόμο και δημιουργικό δυναμικό των νέων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

28.  θεωρεί ότι η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως στην ύπαιθρο, θα διευκολύνει τη βελτίωση των επικοινωνιών, ιδίως για τα πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας ή όσους ζουν σε συνθήκες απομόνωσης, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στις συγκεκριμένες περιοχές·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση ύψους ενός δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε το 2008 στο ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και αφορούσε 100% ευρυζωνική κάλυψη πριν το τέλος του 2010 δεν έχει διατεθεί και ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα αναγκαία ποσά για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης 100% ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2013, όταν αναθεωρηθεί το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

30.  επισημαίνει ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να θεσπιστεί μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια να ανοίξει για όλους τους πολίτες της ΕΕ η εσωτερική αγορά· ζητεί την καθιέρωση «μονοαπευθυντικής διαδικασίας» για τον ΦΠΑ στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες·

31.  υπογραμμίζει ότι η μεγάλη ζήτηση για συνδεσιμότητα, η οποία ταυτόχρονα προωθεί την εικόνα της ΕΕ ως τηλεματικής οικονομίας, συμβάλλει στη «δικτυακή ετοιμότητα» της ΕΕ και ανταποκρίνεται στις κοινωνιακές αλλαγές που συντελούνται στην ενιαία αγορά, πρέπει να υποστηριχτεί με τους απαιτούμενους πόρους και την ισχυρή υποδομή ανταγωνισμού που χρειάζεται για την υλοποίηση του σχεδίου των ευρωπαϊκών δικτύων ευρυζωνικότητας·

32.  τονίζει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες αποτελούν το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ποιοτική απασχόληση, καθώς και στη συμμετοχή όλων των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων στην ψηφιακή καθημερινότητα της ΕΕ· πιστεύει ότι η επιτυχής υλοποίηση της ευρυζωνικής δέσμης έχει αποφασιστική σημασία για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, δεδομένου ιδιαίτερα ότι προβλέπει ευφυή, βιώσιμη και ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκαλέσει Ψηφιακή Συνέλευση τον Ιούνιο του 2011·

Παροχή κινήτρων για επενδύσεις και ανταγωνισμό

34.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη τα μέτρα των κρατών μελών και του τομέα της βιομηχανίας που αποσκοπούν στην επίτευξη ευρυζωνικότητας για όλους να επικεντρώνονται στην πλευρά της ζήτησης και να αποφεύγουν στρεβλώσεις της αγοράς ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον κλάδο·

35.  επισημαίνει ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι από την κατασκευή δαπανηρής υποδομής ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς είναι υψηλοί, και οι περίοδοι απόσβεσης μεγάλες· επισημαίνει ότι η ρύθμιση πρέπει να μην αποθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τέτοια υποδομή και να διασφαλίζει επαρκή κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

36.  τονίζει ότι το κόστος των επενδύσεων σε υποδομή πρέπει να καλύπτεται από την αγορά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να εγκατασταθεί ανοιχτή υποδομή από τις δυνάμεις της αγοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από την ΕΤΕπ, τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΕΓΤΑΑ μπορεί να αποτελούν τα πλέον προοδευτικά συμπληρωματικά μέσα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ένα σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τον ανταγωνισμό και τις αποδοτικές επενδύσεις σε ανοικτά δίκτυα και να επιτρέπει ευελιξία στη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσα στις αντίστοιχες περιόδους προγραμματισμού·

37.  υποστηρίζει όλα τα μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους των έργων πολιτικού μηχανικού, και υπογραμμίζει ότι χρειάζονται καινοτόμες υπηρεσίες για την τόνωση της ζήτησης των δικτύων αυτών· τονίζει την ανάγκη προώθησης νέων ικανοτήτων και προσόντων με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και την προσαρμογή στην τεχνολογική μεταβολή και θεωρεί ότι οποιεσδήποτε επενδύσεις σε νέα, ανοιχτά και ανταγωνιστικά δίκτυα πρέπει να πλαισιώνονται από μέτρα εκ μέρους των τοπικών, των περιφερειακών και των εθνικών αρχών, προκειμένου να μειώνεται το κόστος· ζητεί να δεσμευτούν δημόσιοι πόροι (εθνικοί και ενωσιακοί) για την ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικών επικοινωνιών σε απομονωμένες, αραιοκατοικημένες ή εξόχως απομονωμένες περιοχές που δεν θεωρούνται αρκετά ελκυστικές για τους παρόχους από άποψη σχέσης κόστους-οφέλους·

38.  επισημαίνει την ανάγκη να παρέχεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με ευρυζωνικές επενδύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, δεδομένου ότι από τα αριθμητικά στοιχεία των δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία φαίνεται πως οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να απορροφήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να τους διαθέσουν σε ευρυζωνικά προγράμματα· θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές επενδύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να δίνεται ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία, να δημιουργούνται τοπικές θέσεις απασχόλησης και να προωθείται ο ανταγωνισμός στην αγορά των τηλεπικοινωνιών· θεωρεί ότι για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένων δημόσιων πόρων, είτε απευθείας από τα κράτη μέλη είτε μέσω της ΕΕ, πρέπει αυτοί να επικεντρώνονται σαφώς στα προγράμματα από τα οποία μπορεί να προσδοκά κανείς τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στις ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθούν περαιτέρω τόσο η κάλυψη όσο και η χωρητικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη δημόσιων πόρων ή προνομιακών δανείων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων, που πρέπει να διοχετευτούν σε μακράς πνοής μακρόβιες και ανοικτές υποδομές οι οποίες ενισχύουν τον ανταγωνισμό και διευρύνουν την δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών·

39.  υπογραμμίζει ότι η δράση στον συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό τη μείωση του κόστους των επενδύσεων· θεωρεί ότι, για να καταστούν τα σχέδια ευρυζωνικής κάλυψης πλήρως λειτουργικά, πρέπει στον καθορισμό των προγραμμάτων όχι μόνο να συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αλλά και να συμμετέχουν οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές·

40.  αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βεβαιότητα προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις και να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τα δίκτυα νέας γενιάς, παροτρύνει δε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να ακολουθήσουν πολιτικές ευνοϊκές για τον ανταγωνισμό, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποφυγή διακρίσεων στην αγορά χονδρικής των τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλοι οι ανταγωνιζόμενοι δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τους τηλεπικοινωνιακούς κανόνες της ΕΕ και τις ΕΡΑ να ακολουθήσουν τη σύσταση για τα NGA· ζητεί την Επιτροπή να εντάξει ακόμα περισσότερα επενδυτικά κίνητρα στο ρυθμιστικό πλαίσιο και να τονώσει την αξιοποίηση των συνεργιών από τα έργα υποδομής·

41.  επισημαίνει την σημασία που έχουν οι ανταγωνιστικές αγορές στην προσπάθεια επίτευξης οικονομικά προσιτής ευρυζωνικότητας, και τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν χωρίς χρονοτριβή το αναθεωρημένο ενωσιακό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και τη σύσταση για τη πρόσβαση νέας γενιάς·

42.  επισημαίνει την ανάγκη να καταρτιστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη διοχέτευση πόρων σε καίριας σημασίας στόχους ευρυζωνικότητας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται η απόδοση και η αναλογικότητα των μέτρων·

43.  ζητεί την καθιέρωση ευνοϊκού για επενδύσεις πλαισίου για την NGA και την ασύρματη πρόσβαση (κινητό και δορυφόρος) υψηλής ταχύτητας, το οποίο, μεταξύ άλλων, να εγγυάται την ασφάλεια δικαίου, να προωθεί τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική ουδετερότητα, και να αφήνει τις τεχνολογικές επιλογές στην αγορά·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αμεροληψία όσον αφορά την πρόσβαση στα δημόσια έργα και να διευκολύνουν την πρόσβαση στους αγωγούς, ώστε με τον τρόπο αυτόν να μειωθεί σημαντικά το όριο επενδύσεων·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιοχές που υποεξυπηρετούνται ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου·

46.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η διαθεσιμότητα και η υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας, η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών και προσιτών δικτύων, εφαρμογών, εξοπλισμού πρόσβασης, υπηρεσιών και περιεχομένου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy), ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και ηλεκτρονικής υγείας (e-health), οι οποίες θα δώσουν ώθηση στη ζήτηση της ευρυζωνικότητας·

47.  υπογραμμίζει ότι όπου οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε ευρυζωνικότητα, η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να προωθεί τις ιδιωτικές επενδύσεις και την καινοτομία, αίροντας τα εμπόδια στην ανάπτυξη·

48.  υποστηρίζει το έργο που επιτελεί η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, για τη βελτίωση της χρηματοδότησης δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, και τονίζει ότι τα σχετικά κονδύλια πρέπει να διατίθενται για έργα ανοικτής υποδομής που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση νέων πηγών χρηματοδότησης και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία συστήματος ομολόγων έργων της ΕΕ, το οποίο, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα λειτουργήσει ως απάντηση στο τρέχον χρηματοδοτικό κενό που έχουν δημιουργήσει η απροθυμία των ιδιωτικών επενδυτών και οι σημαντικοί περιορισμοί των προϋπολογισμών των κρατών μελών· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

50.  συνεχίζει να ενθαρρύνει κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις και κατάλληλα οργανωτικά πρότυπα, ιδίως με συμμετοχή των τοπικών αρχών, εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και καθεστώτα φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας· υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των κυβερνητικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα·

51.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνάψουν Σύμφωνο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην ΕΕ, για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο συντονισμό με δείκτες αποτελεσμάτων ενιαίους σε επίπεδο ΕΕ·

52.  ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ, με εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των παρόχων ηλεκτρονικών δικτύων και υπηρεσιών, των ΕΡΑ και του BEREC, η οποία να βοηθήσει στην ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής για την υποδομή της ΤΠΕ και ειδικών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να προασπίσει τις αρχές της ουδετερότητας και του ανοικτού χαρακτήρα του Διαδικτύου και να προωθήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να ανακτούν και να διανέμουν πληροφορίες, να εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της επιλογής τους· αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες απαιτεί ειδικούς συμβουλευτικούς κανόνες·

54.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να διευκολυνθεί η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος·

55.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ρυθμιστικά μέτρα λαμβάνονται από κράτη μέλη σχετικά με την επιβολή λειτουργικού διαχωρισμού λαμβάνονται μόνο εκτάκτως, μετά από ανάλυση του αναμενόμενου αντικτύπου στη ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση, και ιδιαίτερα στο εργατικό δυναμικό της, και στα κίνητρα για επενδύσεις στο δίκτυό της· η εν λόγω αξιολόγηση αντικτύπου πρέπει να συζητείται με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του προσωπικού·

Οφέλη για τους καταναλωτές

56.  επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να προσφέρει καθοδήγηση για την τιμολόγηση και την αποφυγή των διακρίσεων, που αποτελούν βασικές αρχές του ενωσιακού πλαισίου, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τον ανταγωνισμό στα δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας και να δώσει σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στο δίκτυο, για την εξασφάλιση ευρέος φάσματος επιλογών ως προς τις υπηρεσίες, με λογικά τέλη πρόσβασης στο δίκτυο και τιμές προσιτές για τους καταναλωτές, καθώς επίσης να δημιουργήσει κίνητρα για αποδοτικές επενδύσεις και ταχεία υιοθέτηση των δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας·

57.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού ψηφιακού αποκλεισμού και την άρση των εμποδίων που έχουν υποχρεώσει ορισμένους πληθυσμούς να παραμείνουν εκτός δικτύου, ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τα άτομα με αναπηρία, και να ζητήσει από όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες να προσφέρουν: κατάρτιση και δημόσια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, οικονομική βοήθεια για την αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού, και κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογίας και περιεχομένου προοριζόμενου για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των χρηστών·

58.  προκειμένου να επιτευχθούν εφικτές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες και να καταστεί δυνατή η εποπτεία των στόχων ευρυζωνικότητας, ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει περισσότερο ποσοτικά προσανατολισμένα χαρακτηριστικά ευρυζωνικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων καταφόρτωσης και αναφόρτωσης, του χρόνου αναμονής, των ταχυτήτων που επιτυγχάνουν οι χρήστες και των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών των υπηρεσιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση των σχετικών πτυχών της πρακτικής χρήσης·

59.  τονίζει τη διαφορά μεταξύ θεωρητικών ταχυτήτων δικτύου και πραγματικής εμπειρίας των χρηστών, δεδομένου ότι η εμπειρία των χρηστών επηρεάζεται επίσης από τη χωρητικότητα των ιστοθέσεων και τη συμφόρηση, κλπ.· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον BEREC να βελτιώσει την ποιότητα των μετρήσεων της όσον αφορά τις παρεχόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες και να προσαρμόσει αναλόγως τους στόχους της, καλεί δε τον BEREC να εκπονήσει εξ ονόματος της ΕΕ κατευθυντήριες γραμμές που να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιζόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες αντικατοπτρίζουν σωστά τις μέσες ταχύτητες αναφόρτωσης και καταφόρτωσης που πράγματι μπορούν να αναμένουν οι χρήστες, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά τα οφέλη που προσφέρει η νέα τεχνολογία, να προωθηθεί η συγκρισιμότητα και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός· ζητεί από τον BEREC να εξασφαλίσει ότι οι τυπικές ευρυζωνικές ταχύτητες που διαπιστώνουν οι καταναλωτές θα διαφημίζονται με θεμιτό τρόπο, προς όφελος της διαφάνειας όσον αφορά τα οφέλη της νέας τεχνολογίας σε σχέση με την αναφόρτωση και την καταφόρτωση δεδομένων· ζητεί να ληφθούν μέτρα εναντίον των παρόχων που δεν συμμορφώνονται προς τις συστάσεις του BEREC·

60.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν οι μελλοντικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια και για την προσφορά άλλων δυνατοτήτων στον τομέα των επικοινωνιών (π.χ. αποτελεσματικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, και συστήματα επικοινωνίας προσώπου με πρόσωπο, προσώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή)·

61.  επισημαίνει ότι τα νέα δίκτυα οπτικών ινών προσφέρουν στους καταναλωτές πρόσβαση υψηλής ποιότητας, με σταθερά υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι τρέχουσες τεχνολογίες· θεωρεί σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου βασισμένου στις οπτικές ίνες, στις περιοχές όπου αυτό αποτελεί την πλέον οικονομική και βιώσιμη μακροπρόθεσμα λύση·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την προσφορά και τις επιλογές ευρυζωνικότητας για τους χρήστες στην ΕΕ, καθώς επίσης σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την υιοθέτηση της σύστασης NGA·

63.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας πρόσβασης σε ελεύθερα δίκτυα ασύρματης πιστότητας (wifi) υψηλής ταχύτητας στα μέσα δημόσιων μεταφορών·

64.  τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, σε συνδυασμό με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

65.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερες αξιολογήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στην υγεία ορισμένες σχετικές με την ευρυζωνικότητα τεχνολογίες, ιδίως δε τα συστήματα επικοινωνίας προσώπου με πρόσωπο, προσώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί σε διαρκή βάση τους κινδύνους που ενέχει το ασύρματο Διαδίκτυο για την υγεία, προκειμένου να μην εκτίθενται οι πολίτες σε ραδιενέργεια επιβλαβή για την υγεία·

Πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφορικής: Προώθηση της ζήτησης

66.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ και την ευρυζωνική συνδεσιμότητα στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολόγιου·

67.  επισημαίνει ότι προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των ευρυζωνικών δικτύων για το κοινωνικό σύνολο, πρέπει η ανάπτυξή τους να γίνεται με γνώση των δεδομένων όσον αφορά τη ζήτηση και να συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα·

68.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της έλλειψης ικανοτήτων στον τομέα της τηλεματικής, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και μέσω της διά βίου μάθησης για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους διαθέτουν περιορισμένες ικανότητες πληροφορικής· επισημαίνει εξάλλου ότι οι επενδύσεις για ευρυζωνικότητα στην ΕΕ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν εάν οι τεχνικές επενδύσεις δεν συμβαδίζουν με επενδύσεις στις ικανότητες πληροφορικής των πολιτών· υπογραμμίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και επισημαίνει ότι ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός αποτελεί πλέον όχι μόνο στόχο αλλά και βασικό εργαλείο για την επίτευξη της διά βίου μάθησης και της κοινωνικής συνοχής·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τον κλάδο να προσφέρουν στους ανθρώπους τα μέσα για να αναπτύξουν νέες ικανότητες μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, και να πλαισιώσουν την τεχνολογική αλλαγή με ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

70.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, υιοθετώντας ανοικτή στρατηγική για την πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, προωθώντας το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, και εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα της μεθόδου υπογραφής τόσο πανευρωπαϊκά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να αποσκοπούν στην απλούστευση της γραφειοκρατικής αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες διοικήσεις·

71.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας τηλεματικά μέσα και ηλεκτρονική τιμολόγηση (πρωτοβουλία e-invoice)·

72.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως η e-health και η πανευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών για την υγεία, που ενισχύουν την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ασθενών· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες από παντού, οποτεδήποτε, ακόμα και από κινητές συσκευές, και κυρίως οικονομικά προσιτές· πιστεύει ότι για να υλοποιηθεί η πανευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας ενός συστήματος υγείας επικεντρωμένου στους ασθενείς, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

   να εφαρμοστούν ενωσιακές συμφωνίες μεταξύ των υγειονομικών αρχών της ΕΕ για πρότυπα που θα επιτρέπουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες στην ευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας· να συμμετέχουν αρχές όλων των επιπέδων -τοπικό, εθνικό και ενωσιακό·
   να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας. αυτό προϋποθέτει σημαντική προσπάθεια, προκειμένου η ενοποίηση των πληροφοριών που διατηρούνται σε διάφορα σημεία και η παροχή βασικών υπηρεσιών υποστήριξης επικεντρωμένων στον ασθενή να διευκολύνονται με τη δυνατότητα για έγκριση θεραπειών και για πληρωμή από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

73.  τάσσεται υπέρ καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών προσανατολισμένων στον τομέα της ναυτιλίας, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία ηλεκτρονικής ναυτιλίας στηριζόμενη στο πρόγραμμα SafeSeaNet, που, όπως σχεδιάζεται, θα καλύπτει επίσης πληροφορίες σχετικά με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τα τελωνεία, τον συνοριακό έλεγχο, το περιβάλλον, την αλιεία, τις επικοινωνίες, και θέματα προστασίας και ασφάλειας·

74.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση δορυφόρων τελευταίας γενιάς για την καινοτόμο αξιοποίηση των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής της χρήσης του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας, και των υπηρεσιών του Broadband Global Area Network νέας γενιάς και FleetBroadband για τη θάλασσα·

75.  υπενθυμίζει την ανάγκη σύνδεσης του ψηφιακού θεματολογίου με τις διατάξεις των νέων αναπτυξιακών υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών·

76.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ ένα αυστηρό πλαίσιο ιδιωτικότητας και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 251 της 25.9.2010, σ. 35.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0220.
(3) ΕΕ C 235 της 30.9.2009, σ. 7.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0207.
(5) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(6) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 206.
(7) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 60.
(8) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 87.
(9) EE C 287 E της 29.11.2007, σ. 364.
(10) ΕΕ C 291 Ε της 30.11.2006, σ. 133.
(11) ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σ. 140.
(12) ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σ. 128.


Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 413kWORD 125k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011/2025(INI))
P7_TA(2011)0323A7-0244/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR), και ιδίως το άρθρο 8 για την προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και το άρθρο 13 για την πραγματική προσφυγή,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(4),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα, που αναπτύσσει περαιτέρω η οδηγία 95/46/ΕΚ και το πρόσθετο πρωτόκολλό της τής 8ης Νοεμβρίου 2001 όσον αφορά τις εποπτικές αρχές και τις διαμεθοριακές ροές δεδομένων, και τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη, και ιδίως τη σύσταση αριθ. R(87)15 για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα και τη σύσταση CM/Rec. (2010)13 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μηχανογραφημένων φακέλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1990,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0609),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 14ης Ιανουαρίου 2011 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή συνεισφορά της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων και της ομάδας εργασίας για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θα διέπει το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τίτλο «Το μέλλον της ιδιωτικής ζωής»(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 8/2010 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο(7),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το ψήφισμά του σχετικά με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0244/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία πλαίσιο 2009/140/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, στα κράτη μέλη και πέρα από την ΕΕ έχει δημιουργήσει μία νομική παράδοση που πρέπει να διατηρηθεί και να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καίρια αρχή της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων εξακολουθεί να ισχύει, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι ακολουθούνται διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της στα κράτη μέλη, και ότι η ΕΕ πρέπει να εξοπλισθεί – μετά από εμπεριστατωμένη εκτίμηση του αντίκτυπου – με συνολικό, συνεκτικό, σύγχρονο και υψηλού επιπέδου πλαίσιο που θα μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, και ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, σχετικά με κάθε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι πολλές προκλήσεις που θίγουν την προστασία των δεδομένων, όπως οι προκαλούμενες από την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική εξέλιξη, την αυξημένη επιγραμμική δραστηριότητα, χρήσεις που σχετίζονται με ολοένα περισσότερες δραστηριότητες, και προβληματισμούς ασφάλειας (λ.χ. την καταπολέμηση της τρομοκρατίας)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ένα τέτοιου είδους πλαίσιο προστασίας των δεδομένων μπορεί να ενισχύσει τη νομική σαφήνεια, να διατηρήσει στο ελάχιστο τις διοικητικές επιβαρύνσεις, να εξασφαλίσει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς, να ενδυναμώσει την ενιαία ψηφιακή αγορά και να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στους φορείς ελέγχου των δεδομένων και στις αρχές επιβολής του νόμου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και τις αξίες των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να πρέπει να ληφθούν από την Ένωση και τα κράτη μέλη αποτελεσματικά μέτρα κατά των εν λόγω παραβιάσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις συντελούν στην απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους των πολιτών που θα περιορίσουν τη λελογισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, και ότι η εσφαλμένη και καταχρηστική χρησιμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει συνεπώς να ποινικοποιείται με κατάλληλες, αυστηρές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα συναφή θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρωμένα από το Χάρτη και άλλοι στόχοι των Συνθηκών της ΕΕ, όπως το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και η αρχή της διαφάνειας, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα νομική βάση που ορίζεται στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και η αναγνώριση, στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, στο άρθρο 7, του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ως αυτόνομων δικαιωμάτων απαιτούν και υποστηρίζουν πλήρως μια συνολική προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων σε όλους εκείνους τους τομείς όπου πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, του τομέα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΕΕ, καθώς και του τομέα επεξεργασίας των δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας να συνεκτιμηθεί σειρά βασικών στοιχείων κατά την εξέταση νομοθετικών λύσεων, που αφορούν την αποτελεσματική προστασία η οποία πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές προτιμήσεις και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και ότι το πλαίσιο πρέπει να παραμένει αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τυχόν περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος, όπου και εφόσον απαιτούνται, πρέπει να αποτελούν εξαίρεση, να συμφωνούν με τη νομοθεσία, να είναι απολύτως απαραίτητοι και αναλογικοί και να μην επηρεάζουν ποτέ τα ουσιώδη στοιχεία του ίδιου του δικαιώματος,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή, η ανάλυση, η ανταλλαγή και κατάχρηση δεδομένων και ο κίνδυνος διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling) – ενέργειες που ενθαρρύνονται από τις τεχνικές εξελίξεις, έχουν προσλάβει πρωτόγνωρες διαστάσεις και απαιτούν συνεπώς αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, όπως εφαρμοστέο δίκαιο και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα κάρτες πελατών (π.χ. κάρτες Club, εκπτωτικές κάρτες και κάρτες πλεονεκτημάτων) από τις επιχειρήσεις και στις εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της γενικής εικόνας των πελατών·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με την ίδια ασφάλεια που πραγματοποιούν αγορές σε μη τηλεματικό περιβάλλον, φοβούμενοι την υποκλοπή στοιχείων ταυτότητας και την έλλειψη διαφάνειας ως προς την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία επιτρέπει πλέον όλο και περισσότερο ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος τη δημιουργία, αποστολή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διάφορες μορφές, και ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας τα άτομα αυτά να διατηρούν με αποτελεσματικό τρόπο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής συμπεριλαμβάνουν την προστασία των ατόμων από ενδεχόμενη παρακολούθηση και κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων από το ίδιο το κράτος αλλά και από ιδιωτικούς φορείς,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ιδιωτική ζωή όσο και η ασφάλεια είναι εφικτές και παράλληλα είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λόγος επιλογής ανάμεσα στην ελευθερία ή την ασφάλεια,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά πρέπει να τύχουν ειδικής προστασίας, δεδομένου ότι ενδέχεται να γνωρίζουν λιγότερο τους κινδύνους, τις συνέπειες, τα μέτρα ασφάλειας και τα δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ότι οι νέοι κοινοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιστοθέσεις κοινωνικής δικτύωσης που διαδίδονται ταχύτατα στο διαδίκτυο,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον αποτελεσματικό έλεγχο από το άτομο που αφορούν τα δεδομένα και από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων απαιτείται διαφάνεια στην τακτική που ακολουθούν οι φορείς ελέγχου των δεδομένων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αποτελούν όλοι οι φορείς ελέγχου ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και επομένως οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων πρέπει να καλύπτουν τόσο τα επιγραμμικά όσο και τα μη επιγραμμικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές διαφορές μεταξύ αυτών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων υπόκεινται σε πολύ διαφορετικούς κανόνες στα είκοσι επτά κράτη μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθεστώς, τους πόρους και τις εξουσίες τους,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ισχυρό ευρωπαϊκό και διεθνές καθεστώς για την προστασία των δεδομένων αποτελεί την απαραίτητη βάση για τη διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ότι οι σημερινές διαφορές στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και όσον αφορά την επιβολή της επιδρούν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, στη νομική ασφάλεια και σαφήνεια στις συμβατικές σχέσεις, στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημα, στις διασυνοριακές συναλλαγές, στην παγκόσμια οικονομία και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ανταλλαγή δεδομένων είναι σημαντική για την ύπαρξη και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η ανταλλαγή αυτή προϋποθέτει επάρκεια, αναλογικότητα, περιορισμό του σκοπού και εποπτεία,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις και συνθήκες που διέπουν τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε τρίτες χώρες έχουν συντελέσει στη δημιουργία διαφορετικών προσεγγίσεων και πρακτικών σε διάφορα κράτη μέλη, και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιβάλλονται πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων που αφορούν τα δεδομένα σε τρίτες χώρες στις οποίες γίνεται η μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Πλήρης συμμετοχή σε μια συνολική προσέγγιση

1.  επιδοκιμάζει ένθερμα και υποστηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και την εστίασή της στην ενίσχυση των υφισταμένων ρυθμίσεων, στην προώθηση νέων αρχών και μηχανισμών και στη διασφάλιση της συνοχής και υψηλών προδιαγραφών για την προστασία δεδομένων στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 16 ΣΛΕΕ) και τον δεσμευτικό πλέον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως το άρθρο 8 του εν λόγω Χάρτη·

2.  τονίζει ότι οι αρχές και τα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ αποτελούν ιδανικό σημείο εκκίνησης και πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω, να επεκταθούν και να εφαρμοστούν, αποτελώντας μέρος ενός σύγχρονου νόμου προστασίας των δεδομένων·

3.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του άρθρου 9 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν εξαιρέσεις από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης· υπό το πρίσμα αυτό καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διατήρηση των εξαιρέσεων αυτών και ότι θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης αυτών των εξαιρέσεων ενόψει τυχόν νέων διατάξεων με στόχο την προστασία της ελευθερίας του τύπου·

4.  τονίζει ότι η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί ως αρχή στο νέο πλαίσιο·

5.  αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεν δημιουργήσει νέους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά επίσης έχουν οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας για καθημερινούς και ακίνδυνους σκοπούς, και ότι οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται ότι απαιτείται η ενδελεχής εξέταση των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι: (i) οι κανόνες αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας, (ii) επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της πληροφόρησης, και (iii) δεν δυσχεραίνουν ασκόπως την καθημερινή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι τυπικά ακίνδυνη·

6.  θεωρεί επιτακτική την ανάγκη επέκτασης της εφαρμογής των γενικών κανόνων προστασίας των δεδομένων στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της επεξεργασίας δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την αμφισβητούμενη τάση συστηματικής εκ νέου χρήσης προσωπικών δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα για λόγους επιβολής του νόμου, προβλέποντας παράλληλα ειδικά σχεδιασμένους ανά περίπτωση και εναρμονισμένους περιορισμούς σε συγκεκριμένα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατ' εξαίρεση και όταν αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι και αναλογικοί·

7.  τονίζει την ανάγκη να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του νέου πλαισίου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

8.  αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα ενισχυμένα μέτρα για να καθοριστεί με ποιο τρόπο θα εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που θέτει το συνεκτικό πλαίσιο σε ειδικούς τομείς, δραστηριότητες και στην επεξεργασία δεδομένων πράγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην περίπτωση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά υποστηρίζει επίμονα ότι οι εν λόγω τομεακοί κανόνες δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουν το επίπεδο προστασίας που παρέχει η νομοθεσία πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να καθορίζουν αυστηρά ειδικές, απαραίτητες, νόμιμες, αυστηρά εναρμονισμένες αποκλίσεις στις γενικές αρχές για την προστασία δεδομένων·

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ρητά ότι η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων προβλέπει:

   την πλήρη εναρμόνιση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που θα παρέχει νομική σαφήνεια και ενιαίο πρότυπο υψηλού επιπέδου για την προστασία των ατόμων σε κάθε περίπτωση,
   την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων για τους κανόνες περί του εφαρμοστέου δικαίου με στόχο την επίτευξη ενιαίου βαθμού προστασίας των ατόμων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης του φορέα ελέγχου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των κανόνων για την προστασία των δεδομένων από αρχές ή δικαστήρια·

10.  υποστηρίζει την άποψη ότι το αναθεωρημένο καθεστώς προστασίας δεδομένων, μολονότι εφαρμόζει πλήρως τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων, θα πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τις γραφειοκρατικές και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις και να εξασφαλίζει μέσα που θα επιτρέπουν να θεωρούνται οι όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων ενιαίοι φορείς με ανάλογη δράση αντί πληθώρας ξεχωριστών επιχειρήσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διενεργεί εκτιμήσεις του αντίκτυπου και να αξιολογεί προσεκτικά το κόστος νέων μέτρων·

Ενίσχυση των δικαιωμάτων του ατόμου

11.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει ισχύουσες αρχές και στοιχεία, όπως τη διαφάνεια, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού, την κατόπιν ενημέρωσης, εκ των προτέρων και ρητή συναίνεση, την κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων και τα δικαιώματα των ατόμων που αφορούν τα δεδομένα, όπως προβλέπει η οδηγία 95/46/ΕΚ, βελτιώνοντας την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το «παγκόσμιο επιγραμμικό περιβάλλον'·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι συναίνεση θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη μόνον όταν είναι σαφής και παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης και ελεύθερα και εφόσον είναι συγκεκριμένη και ρητή, και ότι πρέπει να εφαρμόζονται επαρκείς μηχανισμοί για την καταγραφή της συναίνεσης των χρηστών ή της ανάκλησης της συναίνεσης·

13.  επισημαίνει ότι η εκούσια συναίνεση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη στο πεδίο των συμβάσεων εργασίας·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παρεκτροπές που συνδέονται με την ηλεκτρονική συμπεριφορική διαφήμιση και υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιβάλλει τη ρητή και εκ των προτέρων συναίνεση του ενδιαφερομένου για την αποστολή cookies και την εν συνεχεία παρακολούθηση της συμπεριφοράς του στην πλοήγηση ώστε να του αποστέλλονται εξατομικευμένες αγγελίες·

15.  υποστηρίζει πλήρως την καθιέρωση γενικής αρχής για τη διαφάνεια καθώς και τη χρήση τεχνολογιών που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη δημιουργία συνήθων ανακοινώσεων περί απορρήτου που επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα· τονίζει ότι οι πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να παρέχεται σε σαφή και απλή γλώσσα με εύκολα κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο·

16.  υπογραμμίζει, επίσης, ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα μέσα για την άσκηση και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος δεδομένων, της λεπτομερούς διευκρίνισης και κωδικοποίησης του «δικαιώματος στη λήθη»(9) και της διευκόλυνσης της φορητότητας των δεδομένων(10), εξασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη πλήρους τεχνικής και οργανωτικής σκοπιμότητας ούτως ώστε να επιτρέπεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι πολίτες χρειάζονται τη διενέργεια επαρκών ελέγχων στα ηλεκτρονικά τους δεδομένα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπεύθυνα το διαδίκτυο·

17.  τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν ατελώς τα δικαιώματά τους ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα· καλεί τις εταιρείες να απέχουν από τυχόν απόπειρες προσθήκης περιττών φραγμών στο δικαίωμα πρόσβασης τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων· τονίζει ότι τα άτομα που αφορούν τα δεδομένα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν οποτεδήποτε τι δεδομένα έχουν αποθηκευθεί, από ποιόν και πότε, για ποιο σκοπό και για ποια περίοδο, και με ποιο τρόπο έχει γίνει η επεξεργασία τους· τονίζει ότι τα άτομα που αφορούν τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν τη διαγραφή, διόρθωση ή το κλείδωμα δεδομένων με μη γραφειοκρατικό τρόπο και ότι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν κατάχρηση ή παραβίαση δεδομένων· ζητεί επίσης να αποκαλύπτονται τα δεδομένα αυτά μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου και να διαγράφονται το αργότερο όταν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος· τονίζει την ανάγκη να ενημερώνονται σαφώς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης εμπεριέχει όχι μόνο πλήρη πρόσβαση στην όλη διεργασία που αφορά τα οικεία δεδομένα, περιλαμβανομένων της πηγής και των παραληπτών, αλλά και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που διέπει κάθε αυτόματη επεξεργασία· τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα αποκτήσουν ακόμη σημαντικότερο χαρακτήρα με τον καθορισμό γνωρισμάτων του χρήστη και την εξόρυξη δεδομένων·

18.  υπενθυμίζει ότι η δημιουργία προφίλ συνιστά σημαντική τάση στον ψηφιακό κόσμο, η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη σημασία των κοινωνικών δικτύων και των ολοκληρωμένων διαδικτυακών επιχειρηματικών μοντέλων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία προφίλ και να δώσει σαφείς ορισμούς για το «προφίλ» και τη «δημιουργία προφίλ'·

19.  επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να αυξηθούν οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου των δεδομένων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σε άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, και επιδοκιμάζει τη σπουδαιότητα που προσδίδει η ανακοίνωση σε δραστηριότητες μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της γενικότερης κοινής γνώμης, και επίσης, ειδικότερα των νέων· τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για ευάλωτα άτομα, και ιδίως για παιδιά και ηλικιωμένους· ενθαρρύνει τους διάφορους φορείς να αναλάβουν τέτοιου είδους δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την συγχρηματοδότηση μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης για την προστασία δεδομένων μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης· ζητεί την αποτελεσματική διάδοση σε κάθε κράτος μέλος πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την προώθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

20.  τονίζει την ανάγκη για ειδικά μέσα προστασίας των ευάλωτων προσώπων, ιδίως των παιδιών, και συγκεκριμένα με την επιβολή υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων ως προεπιλεγμένης ρύθμισης και με την εφαρμογή κατάλληλων και ειδικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων·

21.  τονίζει τη σπουδαιότητα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που αναγνωρίζει την ανάγκη για την ειδικότερη προστασία παιδιών και ανηλίκων – υπό το πρίσμα μεταξύ άλλων, της αυξημένης πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο και στο ψηφιακό περιεχόμενο – και επισημαίνει ότι η στοιχειώδης εκπαίδευση σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αποτελεί μέρος της επίσημης εκπαίδευσης με στόχο τη διδασκαλία παιδιών και ανηλίκων ώστε να γνωρίζουν πώς να δρουν υπεύθυνα στο επιγραμμικό περιβάλλον· προς το σκοπό αυτό, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις που διέπουν τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων των παιδιών, στην επιβολή της αρχής περιορισμού του σκοπού όσον αφορά δεδομένα των παιδιών και τρόπους εξασφάλισης της συναίνεσης των παιδιών, και σχετικά με την προστασία σε περιπτώσεις συμπεριφορικής διαφήμισης (11)·

22.  υποστηρίζει την περαιτέρω διευκρίνιση και ενίσχυση εγγυήσεων σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, και ζητεί να εξετασθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να υπάρχουν νέες κατηγορίες όπως γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, ιδίως στο πλαίσιο τεχνολογικών (λ.χ. νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα) και κοινωνικών εξελίξεων·

23.  υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση του χρήστη που παρέχονται στον εργοδότη του δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται ή να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη άδεια του ενδιαφερομένου προσώπου·

Περαιτέρω προαγωγή της διάστασης της εσωτερικής αγοράς και διασφάλιση της αποτελεσματικότερης επιβολής των κανόνων προστασίας δεδομένων

24.  επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να διαδραματίζει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην εσωτερική αγορά, και τονίζει ότι η αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλισθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών η οποία είναι απαραίτητη για να αποδεσμευθεί το πλήρες δυναμικό ανάπτυξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι κοινές αρχές και οι κοινοί κανόνες τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες, καθώς οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της ψηφιακής αγοράς·

25.  επαναλαμβάνει το αίτημά του στην Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες που διέπουν το εφαρμοστέο δίκαιο στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

26.  θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, προληπτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, και χαιρετίζει τις λοιπές κατευθύνσεις που προτείνονται με την ανακοίνωση της Επιτροπής·

27.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους φορείς ελέγχου δεδομένων που υπόκεινται σε υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, και ότι θα πρέπει να προβλέπεται η συγκρότηση ειδικών δομών εποπτείας των εν λόγω φορέων σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

28.  χαιρετίζει και υποστηρίζει την εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής της ενδεχόμενης καθιέρωσης μιας αρχής περί λογοδοσίας, καθώς αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα διασφαλίζοντας ότι οι φορείς ελέγχου δεδομένων επωμίζονται δεόντως την ευθύνη που τους αναλογεί· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιμελώς τρόπους για την έμπρακτη εφαρμογή μιας τέτοιας αρχής και να εκτιμήσει τι συνέπειες θα έχει·

29.  επιδοκιμάζει το ενδεχόμενο δεσμευτικού διορισμού υπεύθυνου για την προστασία των δεδομένων υπαλλήλων δεδομένου ότι η πείρα κρατών μελών της ΕΕ που διαθέτουν ήδη υπεύθυνος προστασίας δεδομένων αποδεικνύει ότι η ιδέα αυτή έχει αποδειχθεί επιτυχής· τονίζει, ωστόσο, ότι τούτο πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά στην περίπτωση μικρών και μικροσκοπικών επιχειρήσεων αποβλέποντας στην αποφυγή υπερβολικών δαπανών ή επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις αυτές·

30.  χαιρετίζει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την απλοποίηση και εναρμόνιση του υφιστάμενου συστήματος κοινοποίησης·

31.  θεωρεί σημαντικό να γίνουν δεσμευτικές οι αξιολογήσεις του αντίκτυπου για την ιδιωτική ζωή προκειμένου να εντοπίζονται κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή, να προλαμβάνονται προβλήματα και να προτείνονται προληπτικές λύσεις·

32.  θεωρεί ύψιστης σπουδαιότητας τη δυνατότητα επιβολής των δικαιωμάτων των ατόμων που αφορούν τα δεδομένα· επισημαίνει ότι οι «συλλογικές αγωγές» θα μπορούσαν να καθιερωθούν ως μέσο για τη συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους και τη διεκδίκηση αποζημίωσης για ζημίες που προέρχονται από τυχόν παραβίαση των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση ενός τέτοιου μέσου πρέπει να υπόκειται σε όρια προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ της παρούσας ανακοίνωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της τρέχουσας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη συλλογική προσφυγή· ζητεί συνεπώς τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικής προσφυγής για τη παραβίαση κανόνων προστασίας δεδομένων προκειμένου να επιτρέπεται στα άτομα που αφορούν τα δεδομένα να λαμβάνουν αποζημίωση για ζημίες που έχουν υποστεί·

33.  τονίζει πως χρειάζεται κατάλληλη και εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προβλέπει στη νομοθετική της πρόταση αυστηρές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων για την εσφαλμένη και καταχρηστική χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

34.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα δεσμευτικών γενικών κοινοποιήσεων των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επεκτείνοντας την εφαρμογή τους σε τομείς εκτός των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι (α) δεν θα καθιερωθεί ως συνήθης προειδοποίηση για κάθε είδους παραβιάσεις, αλλά σχετίζεται κατά κύριο λόγο με εκείνες που ενδέχεται να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στο εν λόγω άτομο και (β) ότι όλες οι παραβιάσεις καταχωρούνται χωρίς εξαίρεση και τίθενται στη διάθεση των αρχών προστασίας των δεδομένων ή άλλων αρμοδίων προς εξέταση και αξιολόγηση, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό δίκαιες συνθήκες και ενιαία προστασία για όλους τους πολίτες·

35.  πιστεύει ότι οι έννοιες «προστασία της ιδιωτικής ζωής βάσει σχεδιασμού» και «προεπιλεγμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής» ενισχύουν την προστασία των δεδομένων, και υποστηρίζει τόσο την έμπρακτη εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, όσο και την ανάγκη να προωθείται η χρήση τεχνολογιών για την ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής· τονίζει την ανάγκη να βασίζεται κάθε σχετική εφαρμογή σε υγιή και συγκεκριμένα κριτήρια και ορισμούς προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων, και να παρέχονται ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια, ίσοι όροι και ελεύθερη κυκλοφορία· πιστεύει ότι η «προστασία της ιδιωτικής ζωής βάσει σχεδιασμού» πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται και να διαβιβάζονται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία τους·

36.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η ευρύτερη χρήση του υπολογιστικού νέφους δημιουργεί νέες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ζητεί, συνεπώς, την αποσαφήνιση του ρόλου των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, των χειριστών και των φορέων εκμετάλλευσης των, για την καλύτερη κατανομή των αντίστοιχων νομικών ευθυνών και προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα γνωρίζουν πού αποθηκεύονται τα δεδομένα τους, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά, ποιος αποφασίζει τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τι είδους διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκτησης εφαρμόζονται·

37.  ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος, και να μεριμνήσει ώστε οι κανόνες προστασίας των δεδομένων να ισχύουν για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών και μη τηλεπικοινωνιακών φορέων·

38.  καλεί την Επιτροπή να θέσει προ των ευθυνών τους όλους τους φορείς του Διαδικτύου στο ζήτημα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απαιτεί ιδίως από τις εταιρείες διαφημιστικής διαχείρισης και τους εκδότες να ενημερώνουν με σαφήνεια τους χρήστες του Διαδικτύου, πριν από κάθε συλλογή δεδομένων που τους αφορούν.

39.  επικροτεί τη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα σχετικά με το πλαίσιο για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων όσον αφορά τις εφαρμογές RFID, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών πριν από την εισαγωγή ετικετών RFID σε μια δεδομένη αγορά·

40.  υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προώθηση αυτορυθμιστικών πρωτοβουλιών – όπως κωδίκων δεοντολογίας – και τον προβληματισμό για τη θέσπιση εκούσιων συστημάτων πιστοποίησης της ΕΕ, όπως συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο νομοθετικών μέτρων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το καθεστώς προστασίας δεδομένων της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε νομοθεσία που προβλέπει εγγυήσεις υψηλού επιπέδου· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου των αυτορυθμιστικών πρωτοβουλιών ως μέσων για καλύτερη επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων·

41.  πιστεύει ότι κάθε σύστημα πιστοποίησης ή σφράγισης πρέπει να έχει εγγυημένη ακεραιότητα και κύρος, να είναι τεχνολογικά ουδέτερο, παγκοσμίως αναγνωρίσμένο και λογικού κόστους, ούτως ώστε να μη δημιουργεί φραγμούς εισόδου·

42.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω αποσαφήνισης, ενίσχυσης και εναρμόνισης του καθεστώτος και των εξουσιών των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων, και της διερεύνησης τρόπων για τη διασφάλιση της συνεπέστερης εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά· επισημαίνει, περαιτέρω, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΕΕΠΔ, των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και της Ομάδας Εργασίας 29·

43.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη εξασφάλισης της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των δεδομένων·

44.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο τη βασική ένια της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων ως προς την απουσία εξωτερικής επιρροής(12)· τονίζει ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους και να εξοπλιστούν με εναρμονισμένες εξουσίες για ανακρίσεις και επιβολή κυρώσεων

Ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης της προστασίας δεδομένων

45.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει και να ενισχύσει τις ισχύουσες διαδικασίες για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων – νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες – και να καθορίσει, με βάση τις αρχές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προαναφερθεί, τις φιλόδοξες βασικές πτυχές των διατάξεων προστασίας των δεδομένων της ΕΕ που θα χρησιμοποιούνται σε διεθνείς συμφωνίες· τονίζει ότι οι διατάξεις των συμφωνιών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με εκείνο που προβλέπεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

46.  θεωρεί ότι θα ήταν επωφελής η περαιτέρω αποσαφήνιση, η αυστηρότερη εφαρμογή, η εκτέλεση και η εποπτεία της διαδικασίας επάρκειας της Επιτροπής, και ότι τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας δεδομένων που παρέχει μια τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός θα πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων·

47.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επιμελώς την αποτελεσματικότητα και τη σωστή εφαρμογή των αρχών «ασφαλούς λιμένα'·

48.  επικροτεί τη στάση της Επιτροπής για την αμοιβαιότητα όσον αφορά τα επίπεδα προστασίας σχετικά με τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα εξάγονται, ή διατηρούνται, σε τρίτες χώρες· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να λάβει αποφασιστικά μέτρα ενίσχυσης της ρυθμιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, για την αποσαφήνιση των εφαρμοστέων κανόνων και τη σύγκλιση της νομοθεσίας της ΕΕ και των τρίτων χωρών σχετικά με την προστασία των δεδομένων· ζητεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του νέου Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου·

49.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, καθώς και με Οργανισμούς Τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και η Επιχειρησιακή Ομάδα Τεχνολογίας του Διαδικτύου (IETF)· ενθαρρύνει τη θέσπιση διεθνών προτύπων (13), εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ πρωτοβουλιών για διεθνή πρότυπα και τρέχουσες αναθεωρήσεις στην ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(5) 3071η Σύνοδος του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες , 24-25 Φεβρουαρίου 2011 [9] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/119461.pdf.
(6) 02356/09/EN WP 168.
(7) 0836/10/EN WP 179.
(8) Παραδείγματος χάριν: Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 138). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009 προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο (ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 206). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 12).
(9) Πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς και επακριβώς όλα τα σχετικά στοιχεία που διέπουν αυτό το δικαίωμα.
(10) Με παράλληλη διασφάλιση της φορητότητας των προσωπικών δεδομένων ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία τόσο της ενιαίας αγοράς όσο και του Διαδικτύου με τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διασυνδεσιμότητα που το διακρίνουν.
(11) Θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο καθορισμού ορίου ηλικίας των παιδιών κάτω από το οποίο θα ζητείται η συγκατάθεση των γονέων καθώς και μηχανισμών εξακρίβωσης της ηλικίας.
(12) Σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 8 του Χάρτη.
(13) Βλ. τη δήλωση της Μαδρίτης:«Global Privacy Standards for a Global World» του Οκτωβρίου 2009 και το ψήφισμα για διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκε από την 32η Διεθνή Διιάσκεψη Επιτρόπων για τηνπροστασία των δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή, Ιερουσαλήμ 27-29 Οκτωβρίου 2010.


Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II
PDF 269kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση των οδηγιών 87/250/EΟΚ, 90/496/ΕΟΚ, 1999/10/EΚ, 2000/13/EΚ, 2002/67/EΚ, 2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))
P7_TA(2011)0324A7-0177/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (17602/1/2010– C7-0060/2011)(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0040),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 22ας Ιουνίου 2011, τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0177/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

P7_TC2-COD(2008)0028


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.)

(1) ΕΕ C 102 Ε της 2.4.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 81.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 16.6.2010, P7_TA(2010)0222.


Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II
PDF 273kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))
P7_TA(2011)0325A7-0208/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17506/1/2010 – C7-0074/2011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0151),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 22ας Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0208/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια

P7_TC2-COD(2008)0062


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/82/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχίας

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την διευκόλυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου της 20ής Ιουνίου 20111, δεν προδικάζει την έκβαση των υπό εξέλιξη διοργανικών συζητήσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχίας

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν και θα της κοινοποιήσουν, στο πλαίσιο της μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας, πίνακες συσχέτισης στους οποίους θα παρουσιάζεται η αντιστοιχία μεταξύ των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο και της οδηγίας της ΕΕ, προς το συμφέρον των πολιτών, για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αύξηση της νομικής διαφάνειας, και για τη διευκόλυνση του ελέγχου της συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων προς τις διατάξεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν υποστηρίχτηκε η διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η οποία θα καθιστούσε υποχρεωτική την κατάρτιση πινάκων συσχέτισης.

Η Επιτροπή, επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού και για να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση της πρότασης, προτίθεται να δεχτεί την αντικατάσταση της υποχρεωτικής διάταξης για τους πίνακες συσχέτισης που περιλαμβάνεται στο κείμενο, με σχετική αιτιολογική σκέψη που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την πρακτική αυτή.

Εν τούτοις, η θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή στο θέμα αυτό δεν δημιουργεί προηγούμενο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να βρει, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατάλληλη λύση στο συγκεκριμένο οριζόντιο θεσμικό ζήτημα.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια

Η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλισθεί μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας εκ μέρους των κρατών μελών, μέσω συγκρίσιμων μεθόδων, πρακτικών, προδιαγραφών και συχνότητας ελέγχων.

(1) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 149.


Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ***
PDF 262kWORD 40k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))
P7_TA(2011)0326A7-0253/2011

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (16973/3/2010),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C7-0024/2011),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση που κατατέθηκαν εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς το Συμβούλιο (Ο-0074/2010 - Β7-0310/2010) και προς την Επιτροπή (Ο-0075/2010 - Β7-0311/2010) στις 20 Μαΐου 2010 και τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια στις 15 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το από 22 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμά του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0253/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα νομική πράξη που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ανάγκη τροποποίησης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα τρία θεσμικά όργανα εξεπλήρωσαν αυτή την απαίτηση ως ακολούθως:

   η Επιτροπή υποβάλλοντας το λεγόμενο «Πακέτο της Λισαβόνας», με μια πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, ένα σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα, και μια πρόταση τροποποίησης του Δημοσιονομικού Κανονισμού,
   το Συμβούλιο καταρτίζοντας το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013,
   το Κοινοβούλιο καταθέτοντας προφορικές ερωτήσεις, εγκρίνοντας ένα ψήφισμα και προσπαθώντας να συζητήσει για το «Πακέτο της Λισαβόνας» με τα άλλα θεσμικά όργανα σε τριμερείς διαλόγους κατά τη δημοσιονομική διαδικασία του 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκτιμά πως η τρέχουσα Διοργανική Συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εξαιρέσει των άρθρων που έμειναν άνευ περιεχομένου μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Βελγικής και της Ουγγρικής Προεδρίας, το Συμβούλιο δεν έδειξε καμία βούληση να ξεκινήσει, όπως προβλέπει το άρθρο 312 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματεύσεις για το «Πακέτο της Λισαβόνας»,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη από το Συμβούλιο μείωση του βαθμού ευελιξίας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα περιέκοπτε τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτές που διαθέτει σήμερα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν απέβλεπε στην περικοπή των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου κι ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί μια τέτοια περικοπή,

1.  δεν εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διακόψει τη νομοθετική διαδικασία και να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0328.


Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012
PDF 408kWORD 119k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012
P7_TA(2011)0327RC-B7-0381/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 (COM(2010)0623/2),

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και ιδίως το παράρτημα 4,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τακτικού διαλόγου μεταξύ όλων των Επιτρόπων και των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 7ης Ιουνίου 2011, που διαβιβάστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 με θέμα «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά τους της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τα τέλη του 2011 πρέπει να υλοποιηθεί αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο με βάση την πρακτική εμπειρία, η οποία θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας, π.χ. όσον αφορά τον τακτικό διάλογο, με την ενίσχυση της διαφάνειας και τον εξορθολογισμό της συμβολής των επιτροπών, με παράλληλη πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας προκειμένου να υπάρξει μια στερεή βάση για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της εξακολουθούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών και στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει αξιοποιώντας στο έπακρο τις νομοθετικές εξουσίες και το πολιτικό της κύρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά παρά μόνον αν η Επιτροπή προσδιορίζει, δίνει συγκεκριμένη μορφή και προωθεί το γενικό συμφέρον των κρατών και των πολιτών της και αν ασκεί αποτελεσματικά το καθήκον της εποπτείας της εφαρμογής των Συνθηκών και του δικαίου της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ κι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το επόμενο πρόγραμμα εργασίας της για να προωθήσει τους στόχους και τις αξίες της Ένωσης, να ενισχύσει την ανάληψη ευθύνης για το σχέδιο της ΕΕ, να βγάλει την ΕΕ από την κρίση και να διασφαλίσει την εκπροσώπησή της και τη διατήρηση μιας σεβαστής θέσης στον κόσμο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Επιτροπή στην κατάρτιση του προγράμματός της είναι η αντιμετώπιση της δικής της, προ πολλού καθιερωθείσας, τομεακής προσέγγισης και η δημιουργία, αντίθετα, συνεργειών μεταξύ πολιτικών, η διασφάλιση συνοχής μεταξύ στόχων και μεθόδων και η καθολική τήρηση βασικών αρχών όπως είναι η απαγόρευση διακρίσεων, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ισότητα ενώπιον του νόμου, σε όλα τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα της,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ 2020

1.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων και η αύξηση των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

2.  ζητεί, ως εκ τούτου, να δρομολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ ανοικτός και εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με το σκοπό, την εμβέλεια και την κατεύθυνση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της Ένωσης και τη μεταρρύθμιση του συστήματος εσόδων της, περιλαμβανομένης διάσκεψης για τους ιδίους πόρους με τη συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

3.  υπενθυμίζει τις κατευθυντήριες γραμμές του για το ΠΔΠ μετά το 2013, όπως εγκρίθηκαν στην έκθεση της ειδικής επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς'· υπενθυμίζει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου, που δίνεται με βάση έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, είναι υποχρεωτική για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το Συμβούλιο· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 312 παράγραφος 5 και 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ταχεία σύναψη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο ως προς μια πρακτική μέθοδο εργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο· υπενθυμίζει τη σχέση μεταξύ της μεταρρύθμισης των εσόδων και της μεταρρύθμισης των δαπανών και ζητεί, κατά συνέπεια, σταθερή δέσμευση ότι θα συζητηθούν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ, οι προτάσεις περί των νέων ιδίων πόρων·

5.  ζητεί να υποβληθούν το συντομότερο προτάσεις για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) που θα καλύπτει το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία θα έχει ως νομική βάση τα άρθρα 289 παράγραφος 1 και 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποβληθεί κατεπειγόντως πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανεργία των νέων, η οποία είναι ανησυχητικά υψηλή, καθώς και στους μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και τη συνεργασία της με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη συστηματική ενσωμάτωση πινάκων αντιστοιχίας σε όλες τις νομοθετικές πράξεις, ούτως ώστε να καταδεικνύεται με σαφήνεια με ποιο τρόπο μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η νομοθεσία της ΕΕ και ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

8.  τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών και καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση της εκτελεστικής της εξουσίας και να κινεί, εφόσον χρειάζεται, διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσει την κατάλληλη μεταφορά και την αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να προσαρμόσει το κεκτημένο στις διατάξεις των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ το συντομότερο δυνατό με βάση ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, και ζητεί, ως εκ τούτου, να υποβληθούν τα απαιτούμενα νομοθετικά κείμενα·

Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών: ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης

10.  τονίζει ότι η οικονομική κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη ενός πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης με εξουσία στο θέμα της επιβολής δημοσιονομικής πειθαρχίας και συντονισμού, της σταθεροποίησης της νομισματικής ένωσης και της αύξησης του επιπέδου επενδύσεων σε παραγωγικές θέσεις απασχόλησης· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο προτάσεις για ένα μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων η διαχείριση του οποίου θα βασίζεται σε ενωσιακές ρυθμίσεις, μελέτη σκοπιμότητας για τη θέσπιση συστήματος έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων που θα βασίζονται σε από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη, καθώς και προτάσεις για την πλήρη ενσωμάτωση της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο σταθερότητας και για ένα διακανονισμό για την ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ·

11.  επισημαίνει ότι όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό, τα μέτρα για την προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ικανότητας απορρόφησης των απωλειών πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για την ανακοπή της συσσώρευσης κινδύνου, καθώς και μέτρα για τη μείωση του κόστους αποτυχίας· υπογραμμίζει, σε σχέση με αυτό, την ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση της συσσώρευσης κινδύνου από πλευράς τραπεζών, διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων και των λειτουργιών κοινής ωφέλειας, καθώς και συμπαγείς προτάσεις για την αντιμετώπιση της χρεοκοπίας τραπεζών με πιο πειθαρχημένο τρόπο· επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη ρύθμισης των νομικών προσώπων που έχουν στενή σύνδεση με τα τραπεζικά συστήματα παρέχοντας παρεμφερείς λειτουργίες, χωρίς να υπόκεινται όμως, στις ίδιες ρυθμίσεις (σκιώδες τραπεζικό σύστημα)·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατεπειγόντως:

   πρόταση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), η οποία θα ορίζει ένα βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο για συναλλαγές τίτλων, τόπους διαπραγμάτευσης και κανόνες δεοντολογίας για επενδυτικές επιχειρήσεις, και
   ρωμαλέα πρόταση για τη διαχείριση της κρίσης των τραπεζών/χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μόλις ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει τεστ αντοχής των τραπεζών·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012:

   περαιτέρω προτάσεις για την ενσωμάτωση της λιανικής τραπεζικής, η οποία εξακολουθεί να έχει έντονα εθνικό χαρακτήρα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς ενωσιακής εμβέλειας προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων·
   πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης κρίσεων για τις ασφαλιστικές εταιρίες·

14.  τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η εστίαση στην προστασία των επενδυτών και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών· εκτιμά ότι οι πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να περιλαμβάνουν ευρεία επανεξέταση των κανόνων για τη δέουσα επιμέλεια, την ηθική βλάβη σε διασυνοριακές ομάδες, το σύστημα κινήτρων και αμοιβών και την ευρύτερη διαφάνεια και λογοδοσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

15.  τονίζει την ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ως προς την ανάπτυξη και την επιδείνωση της κρίσης του δημοσίου χρέους στην ευρωζώνη και τις συνέπειες σε βάρος του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που θα βελτιώσει τη ρύθμιση και την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης· εκτιμά ότι η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας θα εισήγε έναν ευπρόσδεκτο πλουραλισμό προσεγγίσεων·

Έξυπνη ανάπτυξη

16.  απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και τις δραστηριότητες επίδειξης εντός του τρέχοντος έτους, που θα προάγει τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα μειώνει τη γραφειοκρατία, θα βελτιώνει την πολυτομεακή προσέγγιση και θα αυξάνει τη συμμετοχή μικρότερων φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων στα έργα· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση του προϋπολογισμού για την Ε&Α κατά την ερχόμενη περίοδο χρηματοδότησης ώστε να μη μείνει ακόμη πιο πίσω η ΕΕ έναντι των ανταγωνιστών της, με δεδομένη τη μαζική αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη σε ορισμένες άλλες περιοχές του κόσμου (π.χ. ΗΠΑ και, ειδικότερα, Κίνα) και προκειμένου να στηριχθεί πλήρως η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

17.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης μια αντίληψη πιο ριψοκίνδυνη και περισσότερο βασισμένη στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων στα έργα·

18.  επισημαίνει την ανάγκη κινητοποίησης χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας· τονίζει ότι η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλους είναι ουσιώδης προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μην υστερεί κανένα ευρωπαίος πολίτης·

19.  καλεί την Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2012 να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την ορθή και έγκαιρη μεταφορά των μεταρρυθμίσεων του 2009 στη νομοθεσία πλαίσιο για τις επικοινωνίες· επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη ενίσχυσης των υποχρεώσεων ως προς την πρόσβαση στην αγορά και άλλα οφέλη για τον καταναλωτή, περιλαμβανομένης της βελτιωμένης ενημέρωσης για τις συμβάσεις και τις τιμές και τα μέτρα για τη φορητότητα των αριθμών·

20.  σημειώνει την ανάγκη να εξεταστούν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2012 διάφοροι τομείς που ανταποκρίνονται στις εξελίξεις στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, με παράλληλη ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται το «υπολογιστικό νέφος», το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

21.  αναμένει από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα για τη μείωση των τελών περιαγωγής δεδομένων θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή το 2012·

22.  τονίζει τη σπουδαιότητα μιας στρατηγικής ΤΠΕ και της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, που θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ στο διασυνοριακό εμπόριο, θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο που εργάζονται και ζουν, θα παράσχει νέα εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και θα βελτιώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό και στα ανοικτά δεδομένα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη προς τον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT), ώστε να αποκτήσει η ΕΕ ηγετικό ρόλο σε αναδυόμενες αγορές όπως των τεχνολογιών υγείας, των πράσινων μεταφορών και των ηλεκτρικών δικτύων·

23.  υπενθυμίζει την αυξανόμενη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την οικονομική ανάπτυξη και το δημιουργικό δυναμικό της Ευρώπης και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής προστασία αυτών των δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να δώσει άμεση συνέχεια με συγκεκριμένες προτάσεις αναθεώρησης στον τομέα αυτό· τονίζει τη σημασία που έχουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες·

Βιώσιμη ανάπτυξη

24.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη στρατηγική της για το κλίμα προκειμένου να υποστηρίξει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και συγχρόνως να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την επίτευξη ισορροπημένης διεθνούς συμφωνίας·

25.  ζητεί μια συνολική εξωτερική ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ, στην οποία θα ενσωματώνονται τα θέματα που αφορούν τις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γαίες και θα δίδεται προτεραιότητα στις ανοικτές, παγκόσμιες αγορές· ζητεί επίσης μια αειφόρο, ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ με την οποία η ποικιλία των ενεργειακών πηγών και το σχετικό μερίδιό τους καθώς και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσαν να έχουν κοινή αντιμετώπιση στο πλαίσιο μιας συνεπούς θεώρησης σε επίπεδο ΕΕ, και φρονεί ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει νευραλγική σημασία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου, υποβάλλοντας τις προτάσεις που επισημαίνονται στη δέσμη μέτρων της για τις ενεργειακές υποδομές·

26.  όσον αφορά το στόχο της ενιαίας αγοράς ενέργειας το 2014, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και να θεσπίσει χωρίς καθυστέρηση τα σχετικά εκτελεστικά μέτρα και παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κάθε άλλη νέα πρόταση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

27.  ζητεί την επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας περί πυρηνικής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί αυστηρότερη, κυρίως με τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα·

28.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το 7ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για μια ισχυρή ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα,

29.  εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στενή ευθυγράμμιση της ΚΓΠ με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την τοποθέτηση της αειφορίας στο επίκεντρο της ΚΓΠ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων και παράλληλα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των γεωργών και η ικανότητά τους για καινοτομία, με την προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου, τη διατήρηση της ποικιλίας των τύπων γεωργίας και παραγωγής και την αποφυγή της γραφειοκρατίας·

30.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης και του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές προκειμένου να διορθώσει τις πιθανές ελλείψεις·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά τροφίμων προερχόμενων από κλωνοποιημένα ζώα και από τους απογόνους τους και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με τα νέα τρόφιμα·

32.  εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για την καθυστέρηση που υπάρχει στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ και στη δέσμη προτάσεων για τους αερολιμένες· χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών και παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο τις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται σε αυτή· εκτιμά ότι παραμένει πάντα ο στόχος της επίτευξης μιας ολοκληρωμένης και διαλειτουργικής ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς και φρονεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έγκαιρη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του δικτύου ΔΕΔ-Μ προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σφαιρικό πολυτροπικό δίκτυο μεταφορών με αποτελεσματική συντροπικότητα και διαλειτουργικότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον τομέα των σιδηροδρόμων και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στον τομέα της πιστοποίησης και της ασφάλειας· τονίζει την πιεστική ανάγκη για καλύτερη χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και βελτίωση του συντονισμού μέσω του Ταμείου Συνοχής·

33.  εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει Ευρωπαϊκό Χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς το 2012·

34.  επιμένει ότι απαιτείται η πλήρης εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, μαζί με την καθιέρωση των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου και την εφαρμογή του Σχεδίου SESAR, με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών στους τομείς της χωρητικότητας του εναερίου χώρου και της ασφάλειας· σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η σταδιακή άρση των περιορισμών όσον αφορά τα υγρά, τα αερολύματα και τις γέλες στις επιβατικές μεταφορές και ότι η άρση αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή·

35.  τονίζει την ανάγκη για μια συνολική και φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που θα απορρίπτει τις εκκλήσεις για επανεθνικοποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης, περιφερειοποίηση, σαφώς προσδιορισμένα μέτρα για την αλιεία μικρής κλίμακας, νέα ώθηση στον ευρωπαϊκό τομέα της υδατοκαλλιέργειας και σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις ή στην υποβολή δηλώσεων, καθώς και των απορρίψεων· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην υποβάλει η Επιτροπή νέα πρόταση για τεχνικά μέτρα πριν από το 2013, όταν λήγει η ισχύς των υφιστάμενων μεταβατικών μέτρων·

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

36.  επικροτεί τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για νέα προσόντα για νέες θέσεις εργασίας και την πλατφόρμα για τη φτώχεια, θεωρεί λυπηρό όμως το ότι πολύ λίγες νομοθετικές προτάσεις υπάρχουν στο πεδίο της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα κοινωνική στρατηγική που θα συνάδει με τις βασικές κοινωνικές κατακτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου στο πεδίο των μισθών και συντάξεων και, βάσει του άρθρου 153(5) ΣΛΕΕ, να σεβαστεί τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων σε αυτούς τους τομείς και να διασφαλίσει τη δημοκρατική νομιμότητα της διεργασίας, μέσω της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

37.  ζητεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής μετά το 2013 και προετοιμασία ώστε η μελλοντική αυτή πολιτική συνοχής να εξασφαλίζει την ορθολογική χρήση των υφιστάμενων πόρων και προγραμμάτων, να διασφαλίζει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και να ευθυγραμμίζει την πολιτική με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία μέσω συνεργειών με άλλες εσωτερικές πολιτικές· αναμένει από την Επιτροπή να διαδραματίσει εποικοδομητικό μεσολαβητικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών για την έγκριση των κανονισμών που καλύπτουν την πολιτική συνοχής, σεβόμενη την αρχή της συναπόφασης, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη συμφωνίας στη νομοθετική διαδικασία, προκειμένου να προληφθούν ατυχείς καθυστερήσεις και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εγγενείς αρχικές δυσκολίες που ενδέχεται να ανακύψουν στη διαδικασία εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την επόμενη προγραμματική περίοδο·

38.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής και εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τις διάφορες μορφές άδειας – π.χ. πατρότητας, υιοθεσίας και άδεια για την φροντίδα εξαρτώμενου μέλους – και να θεσπίσει ευρωπαϊκή στρατηγική που θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την υλοποίηση των στόχων όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης που ορίζει η στρατηγική ΕΕ 2020· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη γεφύρωση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η μισθολογική διαφορά εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και επαναλαμβάνει το αίτημά του για ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτίων των ανισοτήτων στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας·

39.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής με την κατάλληλη προσέγγιση στο θέμα των κυρώσεων·

40.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία πρότασης και πρωτοβουλιών στον τομέα της δημόσιας υγείας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα προηγμένης θεραπείας· επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να τροποποιήσει, το 2012, την οδηγία 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία· τονίζει ότι οι νέοι παράγοντες και οι ημερομηνίες καταδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή και παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει την πράξη τροποποίησης κατεπειγόντως, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος από ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή και η παρουσία τους στα προϊόντα και να διαφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια των ευρωπαίων εργαζομένων στην εργασία·

41.  τονίζει τη σημασία που πρέπει να αποδοθεί στα νέα πολυετή προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, της νεολαίας, του αθλητισμού και της ιθαγένειας, δεδομένου ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής ΕΕ 2020 και για τη διατήρηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα και της γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ και ισχυρή δύναμη για κοινωνική συνοχή και ένταξη· εκτιμά ότι θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις και μέτρα που θα βασίζονται σε ένα επαρκές και αποτελεσματικό δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα καθιερωμένα προγράμματα θα εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ευρωπαϊκού κοινού μετά το 2013·

Αξιοποίηση του επιχειρησιακού δυναμικού της ενιαίας αγοράς

42.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη συστηματικότητα στην εφαρμογή του «τεστ των ΜΜΕ», το οποίο δεν εφαρμόστηκε σωστά και με συνέπεια σε όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις, ιδίως σε εθνικό επίπεδο· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να ορίσει ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις, με βάση τη βέλτιστη πρακτική, προκειμένου το τεστ των ΜΜΕ να εφαρμόζεται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

43.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την Πράξη της Ενιαίας Αγοράς αλλά καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για τις αναθέτουσες αρχές και τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·

44.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2012 που αφορούν την αναθεώρηση της πολιτικής των καταναλωτών και της νομοθετικής στρατηγικής, με την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών από το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής· σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι όλοι οι καταναλωτές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν την πλήρη προστασία που παρέχει η βασική νομοθεσία, όπως είναι οι οδηγίες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την καταναλωτική πίστη·

45.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη αναμόρφωση της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ώστε να προωθηθεί μια αληθινή κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ, απλοποιώντας τις διαδικασίες αυτόματης αναγνώρισης και σεβόμενη ταυτόχρονα την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας την κινητικότητα των νέων πτυχιούχων και επανεξετάζοντας ορισμένα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή τμήματά τους·

46.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα πρόγραμμα «δικαιοσύνης για την ανάπτυξη», που θα βελτιώνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων και τον καταναλωτών στη δικαιοσύνη και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει, κατά προτεραιότητα, πρόταση για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως έχει εξαγγείλει·

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

47.  θεωρεί λυπηρή την απουσία νομοθετικής πρότασης για μια ενισχυμένη ενδοενωσιακή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου και επισημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο για τη δέσμη χορήγησης ασύλου προκειμένου να θεσπιστεί κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο που θα εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας και πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα αποτρέπει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται η νομοθεσία για το άσυλο για άλλους σκοπούς·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για την αδυναμία να εφαρμοστεί ορθά το υφιστάμενο κεκτημένο για το άσυλο (Δουβλίνο, Eurodac, διαδικασία υποδοχής και οδηγία για τις προϋποθέσεις για την προστασία των αιτούντων άσυλο), που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται επίσης η έννοια της αλληλεγγύης·

49.  λαμβάνει υπό σημείωση τη «δέσμη μέτρων για τα θύματα» της Επιτροπής και θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθούν τα δικαιώματα και να υποστηριχθούν τα θύματα τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών στην ΕΕ·

50.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη σεβασμό του κεκτημένου του Σένγκεν και την εξέταση κάθε πρότασης της Επιτροπής με τη χρήση της ευρωπαϊκής μεθόδου· αναγνωρίζει την ανάγκη για έξυπνα εξωτερικά σύνορα και την αναγκαιότητα για καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματική και αξιόπιστη πολιτική για τα εξωτερικά σύνορα· θεωρεί ότι ο έλεγχος της πρόσβασης στην επικράτεια της ΕΕ αποτελεί μια από τις καίριες λειτουργίες ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, ότι οι συνοριακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, και ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί μια ισόρροπη πολιτική θεώρησης διαβατηρίων· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη θέσπιση του συστήματος SIS II, του VIS και του EURODAC, καθώς και τη νέα υπηρεσία ΤΠ· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών και των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι στενά συνδεδεμένη και αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων της κινητικότητας και της αποφυγής καταχρήσεων· θεωρεί λυπηρό το ότι το SIS II δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα, και θα συνεχίσει να επιβλέπει στενά τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το θέμα αυτό·

51.  έχει θετική άποψη για την τροποποίηση του εγχειριδίου SIRENE, την επικαιροποίηση του κοινού Πρακτικού Εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες, την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) και τη θέσπιση συστήματος ευρωπαϊκών συνοριοφυλάκων σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης·

52.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για περαιτέρω διασαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες οι αρχές των κρατών μελών δικαιούνται να διεξάγουν δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων, να ανταλλάσσουν επιχειρησιακές πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τη Frontex· συμμερίζεται την ιδέα ότι η Frontex θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο στη διαχείριση των συνοριακών ελέγχων και χαιρετίζει την συμφωνία για την τροποποίηση του νομικού της πλαισίου προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική από άποψη επιχειρησιακής ικανότητας στα εξωτερικά σύνορα·

53.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι επικείμενες προτάσεις αναθεώρησης της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων θα πρέπει να είναι φιλόδοξες και να προχωρούν πέρα από την ανεπαρκή προστασία που παρέχει σήμερα η οδηγία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων του πρώην τρίτου πυλώνα· τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων ασφάλειας του κυβερνοχώρου και ιδιωτικής ζωής σε συνάρτηση με το υπολογιστικό νέφος και το «Διαδίκτυο των πραγμάτων'· τονίζει ότι η προστασία δεδομένων θα πρέπει να είναι φιλόδοξη μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την προστασία των δεδομένων της ΕΕ στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά όλες τις προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για το σύστημα PNR της ΕΕ και για ένα σύστημα της ΕΕ για τη συλλογή χρηματοοικονομικών δεδομένων και όλες τις συμφωνίες PNR μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών (με τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία) υπό το πρίσμα της συμμόρφωσής τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΗΝΗ

54.  τονίζει ότι οι αξίες, οι αρχές και οι δεσμεύσεις επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες αρχές μιας ενοποιημένης εξωτερικής πολιτικής· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργασθεί πλήρως με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όχι μόνο όσον αφορά τη διεύρυνση, την ανάπτυξη, το εμπόριο και την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και τις εξωτερικές πτυχές των εσωτερικών πολιτικών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη πολιτική συνοχή στη δράση της ΕΕ κυρίως μεταξύ εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής, ώστε να χρησιμοποιείται το εμπόριο ως πραγματικός μηχανισμός μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και ενοποιημένης εξωτερικής πολιτικής·

55.  ζητεί να ενισχυθεί η στρατιωτική ικανότητα της ΕΕ μέσω της αυξημένης συγκέντρωσης πόρων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε εξωτερικές κρίσεις και να ενισχυθεί η διατλαντική ασφάλεια·

Βελτίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

56.  τονίζει ότι η αναθεώρηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια ευκαιρία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ιδίως στην παρούσα διεργασία εκδημοκρατισμού των χωρών της Νότιας Γειτονίας· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνδρομής προς τις επιλέξιμες χώρες που είναι σε κατάσταση κρίσης· τονίζει την ανάγκη να ενισχύσει η Επιτροπή τις ικανότητες των δικαιούχων χωρών να αναλάβουν την ευθύνη για τη βοήθεια κι έτσι να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της· ζητεί από την Επιτροπή να στηριχθεί στα διδάγματα που άντλησε από την προηγούμενη γενεά εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και να δώσει απάντηση στις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

57.  χαιρετίζει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας από την Επιτροπή και αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη των δύο πολυμερών διαστάσεων της ΕΠΓ, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στις αραβικές χώρες που επιδιώκουν τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να δοθεί νέα ώθηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2011 για την αναθεώρηση της ΕΠΓ και ζητεί την ταχεία εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την αναζωογόνηση των σχέσεων της ΕΕ με τους κοντινούς γείτονές της· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για σύσφιξη των σχέσεων με τους γείτονές της θα περιλαμβάνουν συνδυασμό αυξημένης οικονομικής στήριξης, ενισχυμένης υποστήριξης της δημοκρατίας, πρόσβασης στην αγορά και βελτιωμένης κινητικότητας· ζητεί επανεξέταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, επί τη βάσει αξιολόγησης των υφιστάμενων ελλείψεων και των πρόσφατων γεγονότων που συνδέονται με την Αραβική Άνοιξη·

Διεύρυνση της ΕΕ

58.  αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία, θα πρέπει να συνεχιστεί η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με άλλες υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια, τονίζοντας παράλληλα ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για την πλήρη και αυστηρή τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στη διένεξη για το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας· ευελπιστεί ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την Κύπρο θα οδηγήσουν σε σφαιρικό διακανονισμό, αναμένει δε από την Τουρκία να συμβάλει στη διαδικασία αυτή εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το πρωτόκολλο της Άγκυρας·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει το συντομότερο με το Κοσσυφοπέδιο την εκπόνηση χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, δεδομένου ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι το μόνο μέρος των Δυτικών Βαλκανίων για το οποίο ισχύει καθεστώς θεωρήσεων για την ΕΕ· χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου·

Ολοκληρωμένη εμπορική πολιτική

60.  στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή σε όλες τις εν εξελίξει διμερείς και περιφερειακές εμπορικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα για ολοκληρωμένες και ισόρροπες εμπορικές συμφωνίες το 2012, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις εμπορικές προοπτικές της ΕΕ και τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων της ΕΕ παγκοσμίως· θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται βιώσιμες προσπάθειες της ΕΕ προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που υπήρξαν το 2011 στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα, οι οποίες αναμένεται ότι θα εξομαλύνουν το δρόμο για μια παγκόσμια οικονομική σταθερότητα·

61.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τους εμπορικούς της δεσμούς με άλλους μεγάλους οικονομικούς και πολιτικούς παίκτες στον κόσμο, συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία τις χώρες BRIC, με τη χρήση των υφιστάμενων μέσων και εργαλείων συνεργασίας και με την επέκτασή τους οποτεδήποτε είναι δυνατό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ενισχυμένη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και στη διατύπωση των διαπραγματευτικών εντολών για επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τις ισχύουσες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και να προτείνει ουσιαστικές ρυθμίσεις ασφαλείας· σημειώνει ότι αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως συμπληρωματική στρατηγική και όχι ως εναλλακτική προς το πολυμερές πλαίσιο δυνατότητα·

62.  θεωρεί ότι η κατάργηση των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών παγκοσμίως παραμένει ένα καίριο θέμα και σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής του 2011 για τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις δείχνει σημαντικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στις σχέσεις μας με στρατηγικούς εταίρους, που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά σε μεγάλες τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να είναι επικεντρωμένη και σκληρή στην επιδίωξη αυτής της ατζέντας και να συνεχίσει να αγωνίζεται κατά των αδικαιολόγητων προστατευτικών μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εμπορική πολιτική παραμένει εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εντός και εκτός Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σταδιακή εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης και της τυποποίησης, κάνοντας βέλτιστη χρήση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου, ως μέσου για την υλοποίηση μιας διατλαντικής αγοράς έως το 2015·

63.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί την ενσωμάτωση, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, νομικά δεσμευτικών διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όπως ορίζεται σε διάφορες εκθέσεις πρωτοβουλίας που εγκρίθηκαν το 2010·

Πολιτικές για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια

64.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, το 2012, πρωτοβουλία για την καινοτόμο χρηματοδότηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που αφορούν του αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας· ζητεί επιπλέον να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν το θέμα των φορολογικών παραδείσων, της παράνομης ροής κεφαλαίων και την κακή πρακτική της μεταφοράς της τιμολόγησης, ως συνέχεια στην ανακοίνωση «Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα'·

65.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση με συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική σύνδεση ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, με την αναγκαία ευελιξία για την εφαρμογή του προγράμματος LRRD (σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης) στο πλαίσιο μεταβατικών καταστάσεων· στηρίζει την επέκταση των προγραμμάτων σχολικών γευμάτων προκειμένου να καλυφθούν όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από την πείνα με τη χρήση τροφίμων που παράγονται επί τόπου και την κατάργηση των διδάκτρων στα δημοτικά σχολεία και των εξέταστρων για βασικές υπηρεσίες υγείας, τα οποία θα αντισταθμίζονται από αυξημένη βοήθεια των δωρητών όπου είναι απαραίτητο·

66.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία για την εξασφάλιση διαφάνειας στις εξορυκτικές βιομηχανίες μέσω νομικά δεσμευτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στα έσοδα που προέρχονται από τους φυσικούς τους πόρους και να βοηθήσουν τους πληθυσμούς τους να βγουν από τη φτώχεια·

o
o   o

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0297.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.


Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων
PDF 356kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων - εφαρμογή και προοπτικές (2010/2249(INI))
P7_TA(2011)0328A7-0195/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 16ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2: έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο 2010-2015» (COM(2010)0384),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 25ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τη συνολική λειτουργία των επίσημη ελέγχων στα κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών (COM(2010)0441),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ας Δεκεμβρίου 2010 για τη μελλοντική ανάγκη και χρήση μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την ενημέρωση των καταναλωτών (COM(2010)0704),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(2), και την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε για την υγιεινή των τροφίμων (COM(2009)0403),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(4) και την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού (COM(2009)0334),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2009/719/ΕΚ που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα ετήσια προγράμματά τους για την παρακολούθηση της ΣΕΒ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2: έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο 2010-2015»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0195/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποκτήσει διαστάσεις επιδημίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με αποτέλεσμα τη θέσπιση σειράς μέτρων με στόχο την εξάλειψη της ΣΕΒ και άλλων ΜΣΕ,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός θετικών κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ έχει μειωθεί από τα 2.167 κρούσματα το 2001 σε 67 κρούσματα το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης αυτής της μείωσης στον αριθμό κρουσμάτων, η νομοθεσία που εφαρμόστηκε κατά το διάστημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλε στην εξάλειψη της ΣΕΒ και άλλων ΜΣΕ στην ΕΕ και ότι αυτή η μειωτική επιδημιολογική τάση θα πρέπει να συνοδευτεί από προσαρμογή των νομοθετικών διατάξεων στην πραγματική κατάσταση όσον αφορά τους κινδύνους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του συνεχώς μειούμενου αριθμού των κρουσμάτων ΣΕΒ, η νομοθεσία για τις ΜΣΕ τροποποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο μελλοντικών τροποποιήσεων, διασφαλίζοντας και διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με την απομάκρυνση ειδικών υλικών κινδύνου, την αναθεώρηση των διατάξεων περί συνολικής απαγόρευσης ζωοτροφών, την εξάλειψη της τρομώδους νόσου και την επιτήρηση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων σπόρων προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγωγή σόγιας και άλλων πηγών πρωτεϊνών,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί τον Οδικό χάρτη ΜΣΕ 2 της Επιτροπής - Έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις προτάσεις που περιέχει για ορισμένες αναθεωρήσεις του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τις ΜΣΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ορισμένες διατάξεις χρήζουν διεξοδικής αξιολόγησης και θα λάβουν υποστήριξη μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η σημαντική μείωση των κρουσμάτων ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα οδηγήσει σε λιγότερο αυστηρά μέτρα για τις ΜΣΕ ή σε χαλάρωση των αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης στην ΕΕ· σημειώνει τη συνεισφορά της προηγούμενης και της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ΜΣΕ στην εξάλειψη των κρουσμάτων ΜΣΕ στην ΕΕ·

Επιτήρηση της ΣΕΒ

3.  σημειώνει την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις εξετάσεις ΜΣΕ των βοοειδών σε 72 μήνες σε 22 κράτη μέλη, όπως θεσπίστηκε από την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2009/719/ΕΚ που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα ετήσια προγράμματά τους για την παρακολούθηση της ΣΕΒ·

4.  προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τα όρια ηλικίας στα υπόλοιπα κράτη μέλη μόνον εάν στηρίζονται από άρτιες αξιολογήσεις κινδύνου προκειμένου να μην διακυβεύσει το υψηλό επίπεδο της προστασίας της υγείας των ζώων και της προστασίας των καταναλωτών·

5.  υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός επιτήρησης συνιστά σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των ΜΣΕ στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας για εξετάσεις σε βοοειδή ενόψει ιδιαίτερα της δοκιμής σε δείγμα που θα διέπει το σύστημα παρακολούθησης ΣΕΒ από τον Ιανουάριο του 2013· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο και τα νέα πορίσματα σχετικά με τα δείγματα που πρέπει να επιλεγούν·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει τον έλεγχο ζώων υψηλού κινδύνου ως ουσιαστικό στοιχείο στη συνέχιση της παρακολούθησης των τάσεων των κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ και τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης κάθε πιθανής εμφάνισης νέων κρουσμάτων στο μέλλον·

Αναθεώρηση της απαγόρευσης σχετικά με τις ζωοτροφές

7.  υποστηρίζει - ιδιαίτερα με γνώμονα την υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ - την πρόταση της Επιτροπής να αρθούν οι διατάξεις περί απαγόρευσης της χορήγησης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στα μη μηρυκαστικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ισχύει μόνον για τα μη φυτοφάγα και ότι:

   οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προέρχονται μόνο από είδη που δεν συνδέονται με τις ΜΣΕ,
   οι μέθοδοι παραγωγής και αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες συμμορφώνονται προς τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και προς τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό περί ζωικών υποπροϊόντων και κάνουν χρήση της πιο πρόσφατης και πιο ασφαλούς διαθέσιμης τεχνολογίας,
   θα διατηρηθούν οι ισχύουσες απαγορεύσεις περί ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους (κανιβαλισμός),
   οι διαδρομές παραγωγής μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από διαφορετικά είδη θα είναι εντελώς διαχωρισμένες,
   ο διαχωρισμός αυτών των διαδρομών παραγωγής θα ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη και από την Επιτροπή,
   πριν από την εφαρμογή της άρσης της απαγόρευσης ζωοτροφών θα έχει θεσπιστεί μια αξιόπιστη μέθοδος ανά ζωικό είδος για τον προσδιορισμό της προέλευσης των πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, ώστε να μπορεί να αποκλείεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους και η παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μηρυκαστικά, και
   ότι η παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από υλικό κατηγορίας 1 ή 2 θα πρέπει να απαγορευτεί και ότι μόνο το υλικό κατηγορίας 3 που είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο θα πρέπει να μπορεί χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών·

8.  τονίζει ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να συμβαδίζουν με μια ΚΓΠ η οποία να στοχεύει στη σύνδεση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στην κατάλληλη χρήση περιοχών βοσκής, στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνών και στην υποστήριξη συστημάτων αμειψισποράς·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι, εάν αρθεί η απαγόρευση που ισχύει για τις ζωοτροφές, θα αποκλείεται η πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης υλικού που δεν προέρχεται από μηρυκαστικά με υλικό που προέρχεται από μηρυκαστικά μέσω των μεταφορών·

10.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την αναγκαιότητα χορήγησης χωριστής έγκρισης σε σφαγεία στα οποία παράγονται ζωικά υποπροϊόντα τόσο από μη μηρυκαστικά όσο και από μηρυκαστικά, ώστε να διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των υποπροϊόντων αυτών·

11.  απορρίπτει το ενδεχόμενο χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μη μηρυκαστικά ή μηρυκαστικά σε ζωοτροφές για μηρυκαστικά·

12.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ελέγχου των εισαγωγών μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποκλειστεί η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους, η χρήση υλικών κατηγορίας 1 και 2 και η παραβίαση των κανόνων υγιεινής· υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται επίσης τακτικοί και αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι·

13.  τάσσεται υπέρ της κριτικής εξέτασης της καθιέρωσης ενός επιπέδου ανοχής για ασήμαντες ποσότητες μη εγκεκριμένων ζωικών πρωτεϊνών που δεν προέρχονται από μηρυκαστικά, σε ζωοτροφές, οι οποίες οφείλονται σε τυχαία και τεχνικά αναπόφευκτη μόλυνση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια μέθοδος για τον προσδιορισμό της αναλογίας των εν λόγω πρωτεϊνών·

Κατάλογος ειδικών υλικών κινδύνου

14.  αναμένει από την Επιτροπή να διατηρήσει τις αυστηρές προδιαγραφές που περιέχονται στον κατάλογο ειδικών υλικών κινδύνου της ΕΕ· τονίζει ότι αυτές οι αυστηρές προδιαγραφές δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν λόγω προσπαθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) να προσαρμόσει τις προδιαγραφές της ΕΕ στους δικούς του καταλόγους·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποιήσεων του καταλόγου ειδικών υλικών κινδύνου της ΕΕ, μόνον εάν αυτές στηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα, κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, εάν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για την υγεία ανθρώπων και ζώων και εάν μπορεί να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της αλυσίδας των τροφίμων και των ζωοτροφών·

Έρευνα σχετικά με τις ΜΣΕ

16.  προτρέπει την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τον γενετικό έλεγχο της τρομώδους νόσου των προβάτων μέσω προγραμμάτων αναπαραγωγής και εκτροφής με στόχο την αποφυγή αιμομικτικής διασταύρωσης ή γενετικής παρέκκλισης·

17.  προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα υπέρ της συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με την αντίσταση στην τρομώδη νόσο των αιγών και της άτυπης τρομώδους νόσου, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη των ΜΣΕ στην ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεχιζόμενη έρευνα για την ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών πριν από τη σφαγή και μετά από τη σφαγή για τον ταχύ εντοπισμό ΣΕΒ·

19.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για μείωση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα σχετικά με τις ΜΣΕ·

Θανατώσεις κλάσεων

20.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής θανατώσεων κλάσεων στην περίπτωση εμφάνισης ΣΕΒ σε κοπάδια βοοειδών· τονίζει ότι πριν από κάθε προσαρμογή της πολιτικής θανατώσεων κλάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών: 1) η προστασία των καταναλωτών, 2) οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και 3) η συνέχιση της πρακτικής του να μπορούν οι φορείς διαχείρισης κινδύνου και οι νομοθέτες να λαμβάνουν τα αναγκαία άμεσα μέτρα σε περίπτωση νέων κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ·

Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

21.  σημειώνει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική λειτουργία των επίσημων ελέγχων στα κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών· επισημαίνει ότι η έκθεση αποκαλύπτει ορισμένες ελλείψεις αναφορικά με την ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και προτρέπει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των εκθέσεών τους, μέσω της βελτίωσης της διενέργειας εθνικών ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των ρυθμιστικών απαιτήσεων, απομονώνοντας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και ενισχύοντας τις επιδόσεις των ελεγκτικών αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιεί αποτελεσματική παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών, π.χ. με διοξίνες, και καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν και να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς για τους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών και τη διαχείριση των κινδύνων με μεγάλη αυστηρότητα και, εάν κριθεί απαραίτητο, να ενισχύσουν τους εν λόγω κανόνες και να διασφαλίσουν εναρμονισμένη εφαρμογή τους χρησιμοποιώντας κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

23.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1069/2009 και στον εκτελεστικό κανονισμό (EΕ) αριθ. 142/2011 σχετικά με την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων πριν από την μετατροπή τους σε βιοαέριο και τη χρήση ή απόρριψη των καταλοίπων διάσπασης και ότι αποτρέπεται η παράνομη παρείσφρησή τους στην τροφική αλυσίδα· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ένα κλειστό κύκλωμα για την εν λόγω δραστηριότητα·

Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

24.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της στα κράτη μέλη όσον αφορά το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την εφαρμογή των ορισμών του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος σύμφωνα προς τους υφιστάμενους κανόνες·

26.  ζητεί την υποχρεωτική επισήμανση του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος στα τρόφιμα για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν ενημερωμένες επιλογές·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει τρίτες χώρες σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές του κανονισμού για τις ΜΣΕ και σχετικά με μέτρα που αφορούν τις ΜΣΕ·

o
o   o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση εφαρμογής στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 147 της 31.5.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.
(3) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(4) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31.
(7) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0084.


Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος
PDF 389kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (2010/2154(INI))
P7_TA(2011)0329A7-0216/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ (CΟΜ(2010)0311),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες(4),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (COM(2010)0725),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz-300GHz)(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες(10),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του ειδικευμένου τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία της πληροφορίας» σχετικά με την «ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0216/2011),

Σαρωτές σώματος

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σαρωτής σώματος είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό μιας τεχνολογίας ικανής να ανιχνεύει μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κάτω από τα ρούχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης έγκειται στην ικανότητα των σαρωτών σώματος να ανιχνεύουν κάθε απαγορευμένο αντικείμενο που φέρει κάτω από τα ρούχα του το άτομο που υποβάλλεται σε έλεγχο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας προβλέπει διάφορες μεθόδους και τεχνολογίες ελέγχου οι θεωρούνται ικανές να ανιχνεύουν απαγορευμένα αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από τα ρούχα και από τις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν μία ή περισσότερες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε αυτόν τον κατάλογο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη χρησιμοποιούν την περίοδο αυτή σαρωτές σώματος σε προσωρινή βάση –για μέγιστη περίοδο 30 μηνών– στους αερολιμένες τους, ασκώντας το δικαίωμά τους να υποβάλουν σε δοκιμές τις νέες τεχνολογίες (κεφάλαιο 12.8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα από τα κοινά βασικά πρότυπα που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και, ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος στην επικράτειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενεργήσουν με βάση αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, ανάλογα προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται και να μην εισάγουν διακρίσεις (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση σαρωτών σώματος από τα κράτη μέλη σε οποιαδήποτε από τις δύο ανωτέρω περιστάσεις καθιστά αδύνατο έναν πραγματικά ενιαίο έλεγχο ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, οι συνθήκες λειτουργίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη δεν θα είναι ενιαίες και, επομένως, δεν θα αποβαίνουν προς όφελος των επιβατών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση για τους σαρωτές σώματος δεν θα πρέπει να διεξαχθεί εκτός του πλαισίου της γενικής συζήτησης σχετικά με μια ενοποιημένη συνολική πολιτική ασφαλείας για τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία συνιστά ένα αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία συνιστά κίνδυνο που πρέπει να αποφευχθεί· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι οι σαρωτές που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες οι επιπτώσεις των οποίων είναι σωρευτικές και επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, δεν πρέπει να επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η νομοθεσία της ΕΕ όσο και οι νόμοι των κρατών μελών προβλέπουν ήδη κανόνες για την προστασία από τους κινδύνους για την υγεία που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τεχνολογιών που εκπέμπουν ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς επίσης και για τα όρια έκθεσης σε αυτήν την ακτινοβολία· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι οι σαρωτές που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες θα πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ότι οι απαντήσεις τους περιέχουν σημαντικά στοιχεία προκειμένου οι όροι χρήσης των σαρωτών σώματος στους αερολιμένες να συνάδουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες σχετικά με την υγεία και τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκευτικής ελευθερίας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας των δεδομένων πρέπει να αντιμετωπισθούν από την άποψη τόσο της τεχνολογίας όσο και της χρήσης, προτού εξετασθεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης σαρωτών σώματος,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος, εκτός του ότι πρέπει να διασφαλίζουν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας από ό,τι ο υφιστάμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να βοηθήσουν να επιταχυνθούν οι έλεγχοι των επιβατών και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής,

Χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα εκφράσει τη θέση του σε σχέση με αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

Μέτρα ασφάλειας για το φορτίο

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες που αποκαλύφθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών σκόπευαν για χρησιμοποιήσουν το φορτίο για την εκδήλωση επίθεσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο οι επιβάτες, αλλά και το φορτίο και το ταχυδρομείο υποβάλλονται και πρέπει να υποβάλλονται στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορτίο και το ταχυδρομείο που φορτώνονται στα επιβατικά αεροσκάφη αποτελούν στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το επίπεδο ασφαλείας για το φορτίο και το ταχυδρομείο είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι για τους επιβάτες, πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας για το ταχυδρομείο και το φορτίο που φορτώνονται στα επιβατικά αεροσκάφη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν αφορούν μόνο τους αερολιμένες αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών οι ταχυδρομικοί φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλληλογραφίας και των δεμάτων και ότι αυτοί, κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά και έχουν εισαγάγει νέες τεχνολογίες για να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφάλειας,

Διεθνείς σχέσεις

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής συντονισμός σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας των αερομεταφορών είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας, αποφεύγοντας την πραγματοποίηση διαδοχικών ελέγχων των επιβατών που συνεπάγονται περιορισμούς και πρόσθετα έξοδα,

Κατάρτιση του προσωπικού ασφάλειας

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση του προσωπικού ασφάλειας είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις αερομεταφορές, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να είναι συμβατό με αντιμετώπιση των επιβατών η οποία θα διαφυλάσσει την ατομική τους αξιοπρέπεια και θα προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας(11) προδιαγραφές κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικές με την εκπαίδευση και κατάρτιση,

Γενικές εκτιμήσεις

1.  θεωρεί ότι απαιτείται μια ενιαία προσέγγιση για την ασφάλεια των αερομεταφορών, με έναν μόνο έλεγχο ασφάλειας ούτως ώστε οι επιβάτες, οι αποσκευές και τα φορτία που φθάνουν σε κάποιον αερολιμένα της ΕΕ από άλλο αερολιμένα της ΕΕ, να μην πρέπει να υποβληθούν σε νέους ελέγχους·

2.  θεωρεί ότι ορισμένες μέθοδοι σάρωσης που είναι αποτελεσματικές και γρήγορες για τους επιβάτες, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που αναλώνεται στα σημεία ελέγχου συνιστούν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών·

3.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση άλλων τεχνικών για την ανίχνευση εκρηκτικών, συμπεριλαμβανομένων των στερεών υλικών, στο πεδίο της ασφάλειας των αερομεταφορών·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ενοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνων για τους επιβάτες για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν αιτιολογημένες υποψίες ότι αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας για τον έλεγχο των αποσκευών και των φορτίων, με βάση το σύνολο των διαθέσιμων αξιόπιστων πληροφοριών, ιδίως αυτών που προέρχονται από την αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις μεταφορών· πιστεύει ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται προς επιδίωξη της αποτελεσματικότητας και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση διακρίσεων, καθώς και να ακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία, διαχείριση ασφαλείας και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των σχετικών αρχών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και μεταξύ των αρχών και των επιχειρήσεων ασφαλείας και αεροπορικών μεταφορών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρεί τακτικά τον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθόδων ελέγχου και των όρων εφαρμογής τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην πράξη και οι τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να παρέχεται υψηλό επίπεδο ως προς την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων επιβατών και εργαζομένων στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων·

7.  επισημαίνει την σημασία του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, φαινόμενα που απειλούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει ήδη επισημανθεί στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, και, προς το σκοπό αυτό, υποστηρίζει, μόνο στο συγκεκριμένο πλαίσιο, τη χρήση μέτρων ασφαλείας που είναι σχεδιασμένα για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, τα οποία να προβλέπονται από τον νόμο και να είναι αποτελεσματικά, αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο και σε πλήρη συμφωνία με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR)· υπενθυμίζει ότι το να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στους θεσμούς τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξευρεθεί η αναγκαία ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης της ασφάλειας και της κατοχύρωσης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων·

8.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οποιαδήποτε αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα αναγκαία στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και πρέπει να είναι αναλογικά, απολύτως αναγκαία, σύννομα και επομένως να περιορίζονται στον προσδιορισμένο σκοπό τους·

Οι σαρωτές σώματος

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την προσθήκη των σαρωτών σώματος στον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθόδων ελέγχου, υπό τον όρο ότι αυτό θα συνοδευτεί από τους κατάλληλους κανόνες και από κοινά ελάχιστα πρότυπα για τη χρήση τους, όπως προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα, μόνο εφόσον έχει διενεργηθεί προηγουμένως η εκτίμηση αντικτύπου την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008, και εφόσον αυτή καταδείξει ότι οι εν λόγω συσκευές δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των επιβατών, τα προσωπικά δεδομένα, την ατομική αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα των επιβατών και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω σαρωτών·

10.  πιστεύει ότι η χρήση σαρωτών σώματος πρέπει να βασίζεται σε κοινούς κανόνες, διαδικασίες και πρότυπα που όχι μόνο θα προβλέπουν κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης, αλλά θα επιβάλλουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιβατών, των εργαζομένων, των μελών του πληρώματος και του προσωπικού ασφαλείας·

11.  πιστεύει ότι οι σαρωτές σώματος θα πρέπει να χρησιμεύουν για την αύξηση του ρυθμού και της ταχύτητας των ελέγχων στους αερολιμένες και τη μείωση της ενόχλησης των επιβατών, και για τον λόγο αυτόν ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την πτυχή στην προτεινόμενη νομοθεσία της·

12.  προτείνει, πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού θεσπίσει κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των σαρωτών σώματος, να αναθεωρεί τους κανόνες αυτούς σε τακτική βάση και, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, οι διατάξεις για την προστασία της υγείας, της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

Αναγκαιότητα και αναλογικότητα

13.  πιστεύει ότι η κλιμάκωση της τρομοκρατίας απαιτεί από τις δημόσιες αρχές τη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης τα οποία ζητούν οι δημοκρατικές κοινωνίες·

14.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης των σαρωτών σώματος είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των υφιστάμενων ανιχνευτών μετάλλων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μη μεταλλικά αντικείμενα και τα υγρά, ενώ και η πρακτική του πλήρους σωματικού ελέγχου είναι πιθανότατα πιο ενοχλητική και χρονοβόρα και θα προκαλούσε περισσότερες αντιδράσεις από ό,τι ένας σαρωτής·

15.  θεωρεί ότι η χρήση των σαρωτών σώματος, υπό τον όρο ότι υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις, είναι προτιμότερη από άλλες λιγότερο απαιτητικές μεθόδους που δεν θα εγγυούνταν ανάλογη απόδοση ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της ασφάλειας των αερομεταφορών, η χρήση πληροφοριών με την ευρεία έννοια και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας του αερολιμένα θα πρέπει να παραμείνουν βασικές μας προτεραιότητες·

16.  θεωρεί ότι οι ανησυχίες και οι απαιτήσεις για την ιδιωτικότητα και την υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους· θεωρεί ότι η τεχνολογία που αναπτύσσεται επί του παρόντος είναι πολλά υποσχόμενη και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία·

17.  θεωρεί ότι η εγκατάσταση ή μη των σαρωτών σώματος εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα και ελευθερία απόφασης των κρατών μελών της ΕΕ· εκτιμά, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση της χρήσης σαρωτών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικός ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας των αερομεταφορών·

18.  θεωρεί ότι όταν κράτη μέλη εγκαθιστούν σαρωτές σώματος, αυτοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται από την ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των τελευταίων να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα·

19.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσθέσουν σημεία ελέγχου και προσωπικό ασφαλείας για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς από την εγκατάσταση σαρωτών σώματος·

20.  εκτιμά ότι όσοι υποβάλλονται σε έλεγχο πρέπει έχουν δυνατότητα να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι σαρωτές σώματος και, εφόσον αρνούνται, να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εναλλακτικά συστήματα ελέγχου που εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας με τους σαρωτές σώματος και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· τονίζει ότι μια τέτοια άρνηση δεν πρέπει να οδηγεί σε υποψίες εναντίον του επιβάτη·

Υγεία

21.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζονται με τήρηση ιδίως της αρχής ALARA (όσο το ευλόγως δυνατό κατώτερο επίπεδο)·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη λιγότερο επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία τεχνολογία, η οποία θα παρέχει αποδεκτές λύσεις για τις ανησυχίες του κοινού που αφορούν την ιδιωτικότητα·

23.  θεωρεί ότι η έκθεση σε δόσεις σωρευτικής ιονίζουσας ακτινοβολίας δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι κάθε μορφή τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να εξαιρεθεί ρητά από χρήση σε ελέγχους ασφάλειας·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης τεχνολογίας που να είναι απολύτως αβλαβής για το σύνολο του κοινού και ταυτόχρονα να εγγυάται την ασφάλεια της αεροπορίας·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης στους σαρωτές προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες επιστημονικές εξελίξεις, και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, την ορθή χρήση και την ομαλή λειτουργία αυτών των συσκευών·

26.  επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις και να χρησιμοποιούνται δίκαιες και εξατομικευμένες μέθοδοι για τους ευάλωτους (από πλευράς υγείας και ικανότητας επικοινωνίας) επιβάτες, όπως για παράδειγμα οι έγκυες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες καθώς και τα άτομα με εμφυτευμένα ιατρικά βοηθήματα (όπως οι ορθοπεδικές προθέσεις ή οι βηματοδότες), καθώς και όλα τα άτομα τα οποία έχουν μαζί τα φάρμακα ή/και τις ιατρικές συσκευές που απαιτούνται για τη διατήρηση της υγείας τους (π.χ σύριγγες, ινσουλίνη)·

Εικόνες του σώματος

27.  πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γραμμικές φιγούρες και επιμένει να μην λαμβάνονται εικόνες του σώματος·

28.  τονίζει ότι τα δεδομένα που παράγονται από τη διαδικασία σάρωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέρα από την ανίχνευση απαγορευμένων αντικειμένων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διαδικασία της σάρωσης, πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά τη διέλευση του κάθε ατόμου από τον έλεγχο ασφαλείας και δεν πρέπει να αποθηκεύονται·

Απαγόρευση των διακρίσεων

29.  θεωρεί ότι οι κανόνες λειτουργίας πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα εφαρμόζεται μια τυχαία διαδικασία επιλογής και ότι οι επιβάτες δεν πρέπει να επιλέγονται για να περνούν από τους σαρωτές σώματος βάσει κριτηρίων που εισάγουν διακρίσεις·

30.  τονίζει ότι θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης βάσει, παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με την επιλογή ή την άρνηση υποβολής σε σάρωση σώματος·

Προστασία των δεδομένων

31.  θεωρεί ότι όλοι οι σαρωτές σώματος πρέπει να χρησιμοποιούν γραμμικές φιγούρες για να προστατεύεται η ταυτότητα των επιβατών και να εξασφαλίζεται ότι είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν μέσω εικόνων οποιουδήποτε τμήματος του σώματός τους·

32.  τονίζει ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται δεν πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων·

33.  υπενθυμίζει ότι η χρήση σαρωτών σώματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών·

34.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εφαρμόζουν πιο αυστηρά πρότυπα από αυτά τα οποία ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των πολιτών και των προσωπικών τους δεδομένων·

Ενημέρωση των ατόμων που ελέγχονται με σαρωτές σώματος

35.  θεωρεί ότι τα άτομα που υποβάλλονται σε έλεγχο πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων αναλυτικές πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του εκάστοτε σαρωτή, ποιες εικόνες αποτυπώνονται και ποιος μπορεί να τις δει, σχετικά με τους όρους προστασίας των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων και σχετικά με τη δυνατότητα άρνησης ελέγχου με σαρωτή σώματος·

36.  ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών να περιλαμβάνουν επίσης ενότητα που θα αναφέρει λεπτομερώς τα δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με τους ελέγχους ασφαλείας και τους σαρωτές σώματος·

Μεταχείριση των ατόμων που ελέγχονται με σαρωτές σώματος

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό ασφαλείας λαμβάνει ειδική εκπαίδευση στη χρήση σαρωτών σώματος κατά τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών, η προσωπική αξιοπρέπεια, η προστασία των δεδομένων και η υγεία· από την άποψη αυτή, θεωρεί ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς θα ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο για το προσωπικό ασφαλείας το επιφορτισμένο με τους σαρωτές σώματος·

Χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας

38.  υπενθυμίζει τη θέση του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας·

39.  θεωρεί ότι τα τέλη για την ασφάλεια πρέπει να είναι διαφανή, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη των δαπανών ασφάλειας και ότι τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα πρέπει να χρηματοδοτούν το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από αυτά·

40.  παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει αμέσως μια θέση σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών και η νομοθεσία σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι αλληλοσυνδεδεμένες·

41.  προτείνει να αναγράφεται στο εισιτήριο κάθε επιβάτη το κόστος των μέτρων ασφαλείας·

Απαγόρευση υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων (ΥΑΠ)

42.  επαναλαμβάνει και υποστηρίζει τη θέση ότι η απαγόρευση μεταφοράς υγρών πρέπει να λήξει το 2013, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία· κατά συνέπεια καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον κλάδο, να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα αρθούν, προς όφελος των επιβατών, οι περιορισμοί στη μεταφορά υγρών από τους επιβάτες·

43.  καλεί τα κράτη μέλη και τους αερολιμένες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποκτήσουν εγκαίρως την κατάλληλη τεχνολογία ούτως ώστε η λήξη της απαγόρευσης της μεταφοράς υγρών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους να μην έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας·

44.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να αντικατασταθεί η απαγόρευση μεταφοράς υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων με έναν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και ενιαίο έλεγχο, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των επιβατών·

Μέτρα ασφάλειας για το φορτίο

45.  θεωρεί ότι ο έλεγχος του φορτίου και του ταχυδρομείου, με βάση μια ανάλυση κινδύνου, πρέπει να είναι ανάλογος των απειλών που δημιουργεί η μεταφορά τους, και ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση για επαρκή ασφάλεια, ιδίως όταν το φορτίο και το ταχυδρομείο μεταφέρονται με επιβατικά αεροσκάφη·

46.  υπενθυμίζει ότι σάρωση του φορτίου σε ποσοστό 100% δεν είναι εφικτή· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, και του αντίστοιχου κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

47.  θεωρεί ότι το επίπεδο ασφάλειας για το φορτίο είναι ακόμα διαφορετικό μεταξύ των κρατών μελών και ότι, με σκοπό την επίτευξη ενιαίου ελέγχου της ασφάλειας, αυτά οφείλουν να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων στον τομέα του φορτίου και του ταχυδρομείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι πράκτορες που έχουν εγκριθεί από άλλο κράτος μέλος θα αναγνωρίζονται·

48.  είναι της άποψης ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας των κρατών μελών για το αεροπορικό φορτίο και το ταχυδρομείο και η επιθεώρηση των μέτρων αυτών από την Επιτροπή, και, ως εκ τούτου, θεωρεί απολύτως απαραίτητη την εκπόνηση μιας τεχνικής έκθεσης με σκοπό τον εντοπισμό των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος φορτίου καθώς και για την πιθανή αντιμετώπισή τους·

49.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις όσον αφορά τα αεροπορικά φορτία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την επικύρωση των εγκεκριμένων πρακτόρων για γνωστούς αποστολείς· και, για τον σκοπό αυτόν, υπογραμμίζει την ανάγκη πρόσληψης περισσότερων ελεγκτών σε εθνικό επίπεδο·

50.  υπογραμμίζει το δυναμικό της ενημέρωσης των τελωνείων για τον υπολογισμό του κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένα φορτία αποστολής και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επεξεργάζεται την πιθανή χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων των τελωνείων για τους σκοπούς της ασφάλειας των αερομεταφορών· ιδίως κάνοντας χρήση του συστήματος ελέγχου κατά τις εισαγωγές της ΕΕ για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή αποστολή των φορτίων από τρίτες χώρες, αρχής γενομένης από τον αερολιμένα προέλευσης, και να ορίσει κριτήρια για τον προσδιορισμό του φορτίου υψηλού κινδύνου, συγκεκριμενοποιώντας την ευθύνη για κάθε πράκτορα ξεχωριστά·

52.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα ασφάλειας να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των σχετικών παραγόντων και να εναρμονίσει τα μέτρα ασφάλειας που έχουν σχέση με την ανταλλαγή αλληλογραφίας και φορτίων, καθώς υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί μια δυναμική οικονομία που θα ενθαρρύνει τις εμπορικές ανταλλαγές, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα εναρμονισμένο σύστημα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού ασφαλείας σε σχέση με το φορτίο, προκειμένου να παραμένει ενήμερο για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας·

Διεθνείς σχέσεις

54.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν μαζί στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και με τις τρίτες χώρες για την αξιολόγηση των κινδύνων και των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών·

55.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν παγκόσμια κανονιστικά πρότυπα στο πλαίσιο του ICAO για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των τρίτων χωρών όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων, για να επιδιώξουν την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων ασφαλείας και για να πετύχουν τον στόχο του αποτελεσματικού ενιαίου ελέγχου ασφαλείας·

o
o   o

56.  φρονεί ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας δεν ενδείκνυται στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας, τουλάχιστον σε μέτρα που έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών, και καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης·

57.  αναμένει από την Επιτροπή μια νομοθετική πρόταση για να εγκριθεί κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008, με τρόπο που να ληφθεί υπόψη η δήλωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 στο πλαίσιο της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 71.
(2) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.
(3) ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7.
(4) ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 164.
(6) ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59.
(7) ΕΕ L 184 της 24.5.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38.
(9) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(10) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
(11) ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36.


Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων
PDF 296kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))
P7_TA(2011)0330A7-0210/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 12 Μαρτίου 2010 στις αντίστοιχες έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο, 5 χρόνια μετά», «Πεκίνο, 10 χρόνια μετά» και «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της δήλωσης και του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαιτέρως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 21 και 23,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις κοινές αξίες των κρατών μελών, όπως είναι ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο ως προς την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών για το 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2010 για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και για τις πολιτικές αποδοχών (COM(2010)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2006 και το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2011 στο Davos και το πρόγραμμα «Women Leaders and Gender Parity»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 15ης Ιουνίου 1995 σχετικά με την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη του Πεκίνου για τις γυναίκες: «Αγώνας για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη»(3), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες (Πεκίνο +10)(4) και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά: το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0210/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περιληφθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους στόχους και τα καθήκοντά της, και ότι η συνεκτίμηση της συνιστώσας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες συνιστά ιδιαίτερη αποστολή για την Ένωση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνίσταται στο να επιτραπεί στις ικανές και προσοντούχες γυναίκες να καταλάβουν θέσεις που είναι σήμερα δυσπρόσιτες, μέσω της εξάλειψης των μόνιμων φραγμών και ανισοτήτων που στέκουν εμπόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να προωθεί χωρίς διάκριση τους άνδρες και τις γυναίκες τόσο στην αγορά εργασίας γενικότερα όσο και στις διευθυντικές θέσεις κάθε βαθμίδας, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων των γυναικών προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία, διασφαλίζοντας συγχρόνως στις γυναίκες τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής προόδου με τους άνδρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2008, το 59,5 % των πανεπιστημιακών πτυχίων που απονεμήθηκαν στην ΕΕ δόθηκαν σε γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στις σχολές επιχειρήσεων και διοίκησης καθώς και στις νομικές σχολές, το ποσοστό των γυναικών στα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των μεγαλυτέρων εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων ανήλθε μόλις σε 10,9 % το 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην εκπροσώπηση των γυναικών μπορούν επίσης να οφείλονται σε συνδυασμό διακρίσεων λόγω φύλου και στερεοτυπικών μοντέλων συμπεριφοράς που τείνουν να διαιωνίζονται στις επιχειρήσεις και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα μεντόρων για τις δυνάμει διευθύνουσες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ιδιωτικού τομέα έχουν καταδείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των βελτιωμένων εμπορικών και χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και της παρουσίας γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεών τους· ότι, όπως σαφώς συνάγεται, μια σημαντική εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις είναι χρήσιμη για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ενίσχυση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν τούτου είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχισθεί η εφαρμογή μεθόδων όπως η μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό, καθώς και θετικών δράσεων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των γυναικείων ανθρωπίνων πόρων σε όλα τα επίπεδα της ζωής των επιχειρήσεων,

Η.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήμερα μόνο το 10 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μόνο το 3 % των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων είναι γυναίκες, συνυπολογιζομένων των διαφορών μεταξύ των χωρών και των επιμέρους επαγγελματικών τομέων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές των δυο φύλων στην Ευρώπη εξακολουθεί να ανέρχεται έως το 17,5 % για το σύνολο της ΕΕ και παρατηρείται και στις ηγετικές θέσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυξάνεται επί του παρόντος μόλις κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τούτους τους αργούς ρυθμούς θα χρειαστεί άλλη μια πεντηκονταετία μέχρι τα εταιρικά διοικητικά συμβούλια να απαρτίζονται κατά 40 % τουλάχιστον από αμφότερα τα φύλα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες απέχουν πολύ ακόμα από το να παρουσιάζουν μια ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν στην διάδοση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών επί του θέματος,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας εν γένει και στα διευθυντικά όργανα ειδικότερα, και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπεύθυνες θέσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, να βελτιστοποιηθούν η αξιοποίηση των γυναικείων δεξιοτήτων και προτερημάτων και η εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιφρουρηθούν οι θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων πρωταρχική σημασία έχει η ισότητα των φύλων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προορατικές πρωτοβουλίες και μέτρα που έλαβε ο ιδιωτικός τομέας με στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών, όπως λόγου χάριν τα μέτρα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις για μια καλύτερη στήριξη της σταδιοδρομίας των γυναικών, ή η δημιουργία εκτός των επιχειρήσεων δικτύων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την προαγωγή των γυναικών, καθώς και την τακτική ανταλλαγή χρηστών πρακτικών, έχουν αποδειχθεί χρήσιμα και πρέπει να ενθαρρυνθούν, παρ' όλο που δεν αρκούν ακόμη για να ανατρέψουν την κατάσταση στους κόλπους των επιχειρήσεων και οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στην ηγεσία τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νομοθετικές προτάσεις για να διασφαλίσει ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξισωθεί η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε περίπτωση που η αυτορρύθμιση δεν πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα εντός του επόμενου δωδεκαμήνου,

1.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2011 και συγκεκριμένα για την πρόθεσή της να προτείνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2012 σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν κατορθώσουν να επιτύχουν με εθελοντικά μέτρα τους στόχους επίτευξης ποσοστού 30 % γυναικείας συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων έως το 2015 και 40 % έως το 2020·

2.  παροτρύνει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν το κρίσιμο όριο του 30 % γυναικείας συμμετοχής στα διευθυντικά όργανα έως το 2015 και του 40 % έως το 2020·

3.  διαπιστώνει σαφή πρόοδο όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στη Νορβηγία αφότου εγκρίθηκε, το 2003, νομοθεσία η οποία επιβάλλει ένα κατώτατο ποσοστό 40 % από το κάθε φύλο στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων που απασχολούν άνω των 500 εργαζομένων και προβλέπει ουσιαστικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

4.  τονίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες στον χώρο εργασίας και ότι για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης·

5.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία, οι οποίες ορίζουν ένα κατώφλι εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα, που οφείλουν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις, και παρακολουθεί τις συζητήσεις σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε άλλα κράτη μέλη όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ιταλία· διαπιστώνει ότι μόνο η έκφραση της πολιτικής βούλησης επιτρέπει την επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης δεσμευτικών μέτρων που θα συμβάλουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Φινλανδίας, ο οποίος ορίζει ότι τα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εκπροσώπους και ότι κάθε μη συμμόρφωση θα πρέπει να δημοσιοποιείται· επισημαίνει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων στις φινλανδικές επιχειρήσεις έχει φτάσει, χάρη στον κώδικα, στο 25 % και ότι το ποσοστό των εισηγμένων επιχειρήσεων με γυναίκες στα εποπτικά η διοικητικά συμβούλιά τους έχει αυξηθεί από 51 % σε 70 % από τότε που ανακοινώθηκε η καθιέρωση του κώδικα·

7.  επιμένει ότι η πρόσληψη στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στις ικανότητες που απαιτούνται υπό μορφήν δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας και ότι στο πλαίσιο των πολιτικών πρόσληψης των επιχειρήσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αποφυγής των αποκλεισμών, της αποτελεσματικότητας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων·

8.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξετασθεί η θέσπιση ουσιαστικών κανόνων για την αποφυγή της κατοχής πολλαπλών θέσεων εντός των διοικητικών συμβουλίων ώστε να ελευθερώνονται θέσεις για τις γυναίκες, καθώς επίσης και για λόγους διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας των διοικητικών υπαλλήλων των μεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλιά τους και στις διευθυντικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν νέες πολιτικές που θα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων, ειδικότερα μέσω:

   α. της έναρξης διαλόγου, που δεν θα περιορίζεται στο ζήτημα των ποσοστώσεων, με τα συμβούλια των μεγάλων εταιρειών και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την εξεύρεση τρόπων αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών, ο οποίος θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση·
   β. της υποστήριξης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιτροπές πρόσληψης και σε τομείς όπως οι άνισες αμοιβές, η επαγγελματική κατάταξη, η κατάρτιση και οι αξιολογήσεις σταδιοδρομίας·
   γ. της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με την δέσμευση να εξασφαλισθούν διευθυντικά καθήκοντα για τις γυναίκες και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών·
   δ. της υποστήριξης της πολιτιστικής δράσης η οποία να κατευθύνει τις νέες γυναίκες ολοένα και περισσότερο προς επιστημονικές και τεχνολογικές πανεπιστημιακές σπουδές, όπως υποδεικνύει και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών·
   ε. της θέσπισης ειδικών μέτρων και ρυθμίσεων για την παροχή ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και άλλων μέσων αντιστάθμισης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες και οι άντρες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις για να μπορέσουν να συγκεράσουν οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις·
   στ. της ανάπτυξης των ατομικών ικανοτήτων των γυναικών στις επιχειρήσεις, μέσω ειδικής και συνεχούς κατάρτισης, καθώς και άλλων μέτρων επαγγελματικής στήριξης, όπως είναι τα εξειδικευμένα συστήματα καθοδήγησης και δικτύωσης, ώστε να προετοιμασθούν αποτελεσματικά για την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα·
   ζ. της ανάπτυξης κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων και αποφυγής των διακρίσεων·
   η. της προαγωγής σαφών και μετρήσιμων δεσμεύσεων των επιχειρήσεων·
   θ. της ενθάρρυνσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αλλάξει η αντίληψη για τις γυναίκες αλλά και η αντίληψη των γυναικών για τους εαυτούς τους στον χώρο της εργασίας, με σκοπό να δοθεί σε περισσότερες γυναίκες η δυνατότητα να αναλαμβάνουν διευθυντικές ευθύνες στον επιχειρησιακό τομέα των εταιριών και όχι απλώς στον λειτουργικό· φρονεί ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να διευρύνουν το φάσμα των επαγγελματικών τους φιλοδοξιών με την υποστήριξη των δασκάλων, της οικογένειας αλλά και διαφορετικών παραδειγμάτων προς μίμηση, καθώς επίσης και να παρουσιάζουν θετικά στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης τις γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις·
   ι. της εξεύρεσης τρόπων αύξησης του ποσοστού συμμετοχής γυναικών από ιδιαιτέρως υποεκπροσωπούμενες ομάδες, όπως των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες·

11.  υπογραμμίζει το θέμα της διαφοράς μισθών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, των διαφορών των μισθών των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις και των αντιστοίχων των ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των μισθολογικών αυτών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι οποίες συνδέονται με παραδοσιακά στερεότυπα που έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και συμβάλλουν στην χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά κλιμάκια των επιχειρήσεων·

12.  θεωρεί ειδικότερα ότι οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν αποτελέσματα χρήσεως και ζημιών θα πρέπει να κληθούν να επιτύχουν ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

13.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, να ασκήσουν πίεση από ομότιμους με στόχο τον επηρεασμό της νοοτροπίας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό τους και να υιοθετήσουν τον κανόνα «συμμορφώσου ή εξηγήσου» που θα τους υποχρεώνει να αιτιολογούν γιατί δεν υπάρχει έστω και μια γυναίκα στο ΔΣ·

14.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δικαιότερης κατανομής του φόρτου της οικογενειακής φροντίδας και των ευθυνών, όχι μόνο στους κόλπους της οικογένειας αλλά και μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας, και για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών για τον ίδιο φόρτο εργασίας. φρονεί ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για:

   α. την επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της πρόσβασης σε υποδομές φροντίδας παιδιών που είναι οικονομικά προσιτές, υποχρεωμένες να λογοδοτούν και τοπικές·
   β. τη θέσπιση ευέλικτων εργασιακών πρακτικών για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και τη μεγιστοποίηση της συμβολής των γυναικών· οι πρακτικές αυτές πρέπει να κερδίσουν την υποστήριξη και τη συνεργασία ολόκληρου του εργατικού δυναμικού· για να γίνει αυτό, απαιτείται ηγεσία που δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε κατεστημένες νοοτροπίες και παραδοσιακές αρχές περί καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και που θα προαναγγείλει νέους τρόπους σκέψης σχετικά με τους ρόλους ανδρών και γυναικών στη κοινωνία, με τον βιώσιμο προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων, με το κοινωνικό κεφάλαιο και την ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου·

15.  ενθαρρύνει τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό τους στο θέμα της εξέλιξης των σταδιοδρομιών των ανδρών και των γυναικών και να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στα προγράμματα παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας των γυναικών στελεχών στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους·

16.  καλεί την Επιτροπή:

   α. να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό την πλήρη επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα μέτρα, προαιρετικά και υποχρεωτικά, που έχει λάβει ο επιχειρηματικός τομέας και τα μέτρα που θέσπισαν πρόσφατα τα διάφορα κράτη μέλη ώστε να αυξηθεί η εν λόγω εκπροσώπηση·
   β. σε συνέχεια της ως άνω μελέτης, και σε περίπτωση ανεπάρκειας των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, να προτείνει νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ποσοστώσεων, έως το 2012, με στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων σε 30 % έως το 2015 και σε 40 % έως το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, καθώς και τις οικονομικές, διαρθρωτικές (μέγεθος των σχετικών επιχειρήσεων), νομικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους·

17.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα φύλλο πορείας για τον καθορισμό ειδικών, μετρήσιμων και εφικτών στόχων για την επίτευξη μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης στις επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό οδηγό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

18.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό, με στόχο την διάδοση και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· τονίζει τη σπουδαιότητα της θέσπισης στρατηγικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να πληροφορηθεί το κοινό και οι κοινωνικοί εταίροι με ουσιαστικό τρόπο σχετικά με τη σημασία αυτών των μέτρων· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ειδικές για το σκοπό αυτό ενημερωτικές εκστρατείες·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0223.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0085.
(3) ΕΕ C 166 της 3.7.1995, σ. 92.
(4) ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σ. 247.
(5) ΕΕ C 348 Ε της 21.12.2010, σ. 11.


Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες
PDF 505kWORD 197k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (2010/2242(INI))
P7_TA(2011)0331A7-0228/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 7ης Οκτωβρίου 2009(1) σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της εντολής της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση («επιτροπή CRIS»), που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 16ης Ιουνίου 2010 για παράταση της εντολής της επιτροπής CRIS έως την 31η Ιουλίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο(4),

–  έχοντας υπόψη το υπό εφαρμογή νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την αλλαγή της Συνθήκης, την οικονομική διακυβέρνηση, την Πράξη για την Ενιαία Αγορά και τις ενεργειακές πολιτικές,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματά του ύστερα από τις προτάσεις της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (SURE) για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές που προσέφεραν οι ακόλουθες εθνικές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις: η Bundesrat της Αυστρίας, η Nationalrat της Αυστρίας, η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων του Βελγίου, η Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας, η Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας, η Folketinget της Δανίας, η Eduskunta της Φινλανδίας, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η Bundestag της Γερμανίας, η Bundesrat της Γερμανίας, η Βουλή των Ελλήνων, η Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας, η Βουλή Αντιπροσώπων της Ιταλίας, η ιταλική Senato della Repubblica, Saeima της Λετονίας, η Seimas της Λιθουανίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών, η Sejm της Πολωνίας, η Γερουσία της Πολωνίας, η Συνέλευση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας, η Γερουσία της Ρουμανίας, το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακίας, Εθνοσυνέλευση της Σλοβενίας, η Riksdagen της Σουηδίας και η Βουλή των Λόρδων και η Βουλή των Κοινοτήτων του ΗΒ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση (A7-0228/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κόστος της κρίσης είναι μεγάλο, με τη μείωση της απασχόλησης στην ΕΕ κατά 1,8 %, που έχει ως αποτέλεσμα 23 εκατομμύρια οικονομικώς ενεργά άτομα να βρίσκονται στην ανεργία (9,6 % του συνόλου), ποσοστό ανεργίας των νέων 21 %, αβέβαιες προοπτικές ανάκαμψης της απασχόλησης και ποσοστό 17 % των πολιτών της ΕΕ που κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια(5),

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαϊκές εξεγέρσεις στις νότιες όχθες της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή μπορούν να γίνουν αντιληπτές σαν συνέπεια, μεταξύ άλλων, των οικονομικών και κοινωνικών αδυναμιών, των ανισοτήτων και της υψηλής ανεργίας που πλήττει, ιδίως, μια νέα γενιά με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς και ότι χρησιμεύουν σαν υπόμνηση της αξίας της δημοκρατίας και καταδεικνύουν ότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ολοκληρωμένες απαντήσεις όσον αφορά την αναγνώριση και τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και τη διόρθωση των ανισοτήτων μεταξύ χωρών και μεταξύ διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων στο εσωτερικό κάθε χώρας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού τομέα που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την υπερβολικά κερδοσκοπική συμπεριφορά και να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, κατά προτίμηση με την κάλυψη της ανάγκης για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα των ανισορροπιών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε οικονομική και κοινωνική κρίση, οδηγώντας, σε ορισμένες χώρες, σε πολιτική κρίση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της Επιτροπής ότι το 2013 η παραγωγή αναμένεται να καμφθεί κατά περίπου 4,8 % του ΑΕγχΠ και να βρεθεί κατά την προσεχή δεκαετία σε σημείο αισθητά χαμηλότερο από ό,τι στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας(6),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση φανερώνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης και οράματος στο εσωτερικό της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και των αξιών της αποτελεί κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σχετικής ευημερίας έχει αυξηθεί αλλά, ταυτόχρονα, έχουν διευρυνθεί οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο στην πρόοδο προς την κατεύθυνση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, και ιδίως ως προς το στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ η παγκόσμια φτώχεια έως το 2015,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε σαφώς την ανάγκη προόδου προς μια αυθεντική οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, που θα συνίσταται από μια συστηματική δέσμη πολιτικών σχεδιασμένων για να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερή και ποιοτική απασχόληση, δημοσιονομική πειθαρχία, τη διόρθωση υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και την αυστηρότερη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και έναν κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωνε ρητά ότι ανεξάρτητα από οιαδήποτε ενδεχόμενη εξοικονόμηση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο σημερινό συνολικό επίπεδο του 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος δεν επαρκεί για να καλύψει το χρηματοδοτικό έλλειμμα το οποίο προέρχεται από τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη Συνθήκη καθώς και από τις υφιστάμενες προτεραιότητες πολιτικής και δεσμεύσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι χρειάζεται να επέλθει αύξηση πόρων κατά τουλάχιστον 5 % για το προσεχές ΠΔΠ εν συγκρίσει προς το επίπεδο του έτους 2013·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ίδιο ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων έχει παραμείνει αμετάβλητο από το 1993· πιστεύει ότι το ανώτατο όριο των ίδιων πόρων μπορεί να χρειάζεται κάποια σταδιακή αναπροσαρμογή δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Ένωση και ορίζουν γι' αυτήν περισσότερους στόχους· είναι της γνώμης ότι, ενώ το ισχύον ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, που ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο, παρέχει επαρκή δημοσιονομική ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικότερες προκλήσεις της Ένωσης, θα συνεχίσει ωστόσο να μην επαρκεί για να αποτελέσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ πραγματικό εργαλείο για ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση ή για να συμβάλει καθοριστικά στις επενδύσεις στη στρατηγική Ευρώπη 2020 σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης και να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θα πρέπει να αναδιοχετεύονται οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών σε κοινά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και να ενισχυθούν τα δάνεια που παρέχει η ΕΤΕπ και να δημιουργηθεί ελκυστική για τους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές αγορά ομολόγων με στόχο τη χρηματοδότηση κοινών σχεδίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο της Ένωσης (ομόλογα για συγκεκριμένα έργα),

Ι.Ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος και κρίση του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους και ευρωομολόγων

1.  υπενθυμίζει το τρίγωνο των διασυνδεδεμένων αδυναμιών, όπου η μη ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική ορισμένων κρατών μελών οδήγησε σε διεύρυνση των δημόσιων ελλειμμάτων σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, και η χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλε σημαντικά στην εκτόξευση των ελλειμμάτων αυτών, με επακόλουθες εντάσεις στις αγορές τίτλων δημόσιου χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.  τονίζει ότι, μετά τον υποβιβασμό της πιστωτικής αξιολόγησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, παρατηρήθηκε μια διασπορά των συνεπειών στις χώρες της ευρωζώνης που οδήγησε σε μεταστροφή των χαρτοφυλακίων που αντανακλά άνοδο της κερδοσκοπίας και της κινδυνόφοβης συμπεριφορά των επενδυτών και ότι, σαν αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση μέσω της αγοράς με ανεκτά επιτόκια έχει αποκλειστεί για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, γεγονός που προκάλεσε την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΕ-ΔΝΤ·

3.  θεωρεί ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) θα πρέπει να συνδεθεί με τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ΕΕ-ΔΝΤ·

4.  υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τη λανθασμένη αξιολόγηση δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία υποβαθμίστηκαν· συμφωνεί με τις αρχές που εκτέθηκαν από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Οκτώβριο του 2010, με τις οποίες παρέχεται γενική καθοδήγηση όσον αφορά τους τρόπους για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις, και καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που τελείωσε τον Ιανουάριο του 2011·

5.  ζητεί τη διεξαγωγή διαφανούς λογιστικού ελέγχου του δημόσιου χρέους για να προσδιοριστεί η προέλευσή του και να αποκαλυφθούν η ταυτότητα των βασικών κατόχων τίτλων του χρέους και τα ποσά που κατέχουν·

6.  σημειώνει ότι οι διμερείς ή πολυμερείς προσεγγίσεις του ζητήματος εκ μέρους των κρατών μελών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ολοκλήρωση, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αξιοπιστία του ευρώ, και επικροτεί την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών, με στόχο την υπέρβαση των υπερβολικών εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι η κρίση του δημόσιου χρέους αποκάλυψε τους κινδύνους που δημιουργούν οι ενδοευρωπαϊκές ανισορροπίες· τονίζει την ανάγκη να αντιδράσει η ΕΕ σαν μια ενιαία οντότητα, να αναπτύξει πολύ στενότερο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής με επαρκή ενωσιακό προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτείται, εν μέρει, από ίδιους πόρους, και να δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς για τη διαχείριση κρίσεων και την οικονομική σύγκλιση·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη για εξορθολογισμό των δαπανών των κρατών μελών μέσα από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα σε τομείς στους οποίους ο προϋπολογισμός της ΕΕ προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ό,τι οι εθνικοί προϋπολογισμοί·

9.  υπογραμμίζει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης των κρατών μελών θα πρέπει να θεωρούνται καίριο στοιχείο για τον καθορισμό του σχετικού επιπέδου των επιτοκίων του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται μέσω της ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και που θα παρέχεται από το 2013 μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας·

10.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα υπερχρεωμένα κράτη μέλη για δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

11.  υπογραμμίζει ότι οι μητρικές τράπεζες που εδρεύουν στα κράτη μέλη της ευρωζώνης φέρουν μερίδιο ευθύνης για τις ανεύθυνες πρακτικές δανεισμού εκ μέρους των θυγατρικών τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλους λόγους, συνέβαλαν στις «φούσκες» των ακινήτων στην Ισπανία, την Ιρλανδία, και τη Λετονία, και τις συνεπαγόμενες δημοσιονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σήμερα αυτά τα κράτη μέλη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στα χρεωμένα αυτά κράτη μέλη, αν απαιτηθεί, δεν θα εξυπηρετήσει μόνο το δικό τους συμφέρον, αλλά και το συμφέρον εκείνων των κρατών μελών της ευρωζώνης των οποίων οι μητρικές τράπεζες δεν επέβαλαν εξαρχής υπεύθυνες πρακτικές δανεισμού στις θυγατρικές τους·

12.  υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν συστημική σημασία· ζητεί μια δέσμη μεταρρυθμίσεων εκτεταμένη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και συνεκτική, η οποία θα αντιμετωπίζει τις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος· ζητεί την ανάπτυξη της έννοιας ενός ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου, με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ· ζητεί επίσης μέτρα για την υπερνίκηση της τωρινής έλλειψης ανταγωνιστικότητας, με κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για την εξυπηρέτηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 και των βαθύτερων αιτίων της κρίσης δημόσιου χρέους όποτε είναι απαραίτητο· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επανέλθουν σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ρυθμούς ανάπτυξης, με βάση συνετές πολιτικές για ποιοτικές δημόσιες δαπάνες και για δίκαια και αποδοτική συλλογή εσόδων·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει ένα μελλοντικό σύστημα ευρωομολόγων, με σκοπό να προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν επωφελές για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και για την Ευρωζώνη συνολικά· επισημαίνει ότι τα ευρωομόλογα θα προσέφεραν μια βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στην αγορά ομολόγων σε αμερικανικά δολάρια και θα μπορούσαν να προωθήσουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς κρατικού χρέους, τη μείωση του κόστους δανεισμού, την αύξηση της ρευστότητας, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη συμμόρφωση προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), καθώς και την εφαρμογή συντονισμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να προσδώσουν σταθερότητα στις κεφαλαιαγορές, γεγονός που θα ενίσχυε την αντίληψη για το ευρώ ως παγκόσμιο «ασφαλές καταφύγιο'· υπενθυμίζει ότι η κοινή έκδοση ευρωομολόγων απαιτεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση μιας κοινής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής·

14.  τονίζει συνεπώς ότι, όταν εκδοθούν ευρωομόλογα, θα πρέπει να περιοριστεί η έκδοση σε ποσοστό χρέους ίσο προς 60 % του ΑΕγχΠ, με ευθύνη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σαν δημόσιο χρέος αυξημένης εξασφάλισης, και να συνδεθεί με κίνητρα για τη μείωση του δημόσιου χρέους στο επίπεδο αυτό· υποστηρίζει ότι ο γενικότερος στόχος των ευρωομολόγων πρέπει να είναι η μείωση του δημόσιου χρέους και η αποφυγή του ηθικού κινδύνου, καθώς και η πρόληψη της κερδοσκοπίας σε βάρος του ευρώ· σημειώνει ότι η πρόσβαση στα ευρωομόλογα αυτά θα προϋπέθετε την αποδοχή και την εφαρμογή μετρήσιμων προγραμμάτων για τη μείωση του χρέους·

15.  σημειώνει ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του άρθρου 125 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου το προσωρινό σύστημα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) να μετατραπεί σε μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) έως το 2013· ζητεί ο ΕΜΣ να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό οργανισμό δημόσιου χρέους σε μεταγενέστερη φάση και να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρότερος ρόλος σε αυτή την τροποποίηση της Συνθήκης·

16.  θεωρεί λυπηρή την απουσία αισθήματος κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους των επαγγελματιών του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν εθελοντικώς ενός μέρους των πριμοδοτήσεών τους ενός τουλάχιστον έτους, υπέρ κάποιου κοινωνικού έργου όπως, π.χ., υπέρ της μείωσης της ανεργίας των νέων στην ΕΕ·

ΙΙ.  Παγκόσμιες ανισορροπίες και διακυβέρνηση

17.  υπενθυμίζει ότι ορισμένες τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναδυόμενες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα συμβάλλουν σε παγκόσμιες ανισορροπίες· καλωσορίζει την ενεργό συμμετοχή και την περαιτέρω ένταξη της Κίνας στο παγκόσμιο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης·

18.  επισημαίνει πως το εκτός ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ του συνόλου, γεγονός που αποτελεί πρόσφατη και πρωτοφανή ανατροπή της κατάστασης που επικρατούσε προηγουμένως·

19.  τονίζει ότι η επανισορρόπηση της παγκόσμιας ζήτησης χρειάζεται ασύμμετρη προσέγγιση: οι χώρες με μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα (π.χ. Κίνα) πρέπει να διαφοροποιήσουν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξής τους και να τονώσουν την εσωτερική ζήτηση, ενώ οι χώρες με μεγάλα ελλείμματα (π.χ. ΗΠΑ) πρέπει να αυξήσουν την εσωτερική αποταμίευση και να ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

20.  τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές οφείλουν να υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας·

21.  υποστηρίζει την G20 στις προσπάθειές της να ρυθμίσει τις αγορές παραγώγων επί βασικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές, να εφαρμόσει πλήρως όλα τα μέτρα-πλαίσια που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο G20 και να καταπολεμήσει την υπέρμετρη και επιβλαβή κερδοσκοπία, ιδίως μέσω της προσεχούς νομοθεσίας για τη χρηματοπιστωτική αγορά και ειδικότερα της αναθεώρησης των Οδηγιών για την κατάχρηση της αγοράς(7) και για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(8)·

22.  υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των πρώτων υλών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας και της σταθερότητας των τιμών , για όλο τον κόσμο και ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται σε παγκόσμια κλίμακα από την έλλειψη τροφίμων και την αστάθεια των τιμών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης από τις πρώτες ύλες μέσω της ταχείας βελτίωσης των προδιαγραφών απόδοσης, καθώς και για την αύξηση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων υλών· σημειώνει ότι, για να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια και η σταθερότητα των τιμών των τροφίμων, πρέπει να γενικευθούν οι βιώσιμοι τρόποι παραγωγής, ενώ θα πρέπει να εφαρμοσθούν εκ νέου μηχανισμοί διαχείρισης της προσφοράς· προς τον σκοπό αυτόν ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αμοιβαιότητα στο εμπόριο· ακόμη, συνιστά επαγρύπνηση απέναντι στις τάσεις προστατευτισμού στον τομέα των στρατηγικών πρώτων υλών·

23.  ζητεί να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (CDS)·

24.  σημειώνει την τάση να διοχετεύονται στις αναδυόμενες οικονομίες πολύ μεγάλα ποσά ιδιωτικών επενδύσεων, με τις εισροές να αναμένονται κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2011(9)· καλεί το ΔΝΤ να αναπτύξει ένα πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει να δημιουργούνται κερδοσκοπικές «φούσκες», χάρη στην παρακολούθηση της παγκόσμιας ροής κεφαλαίων, και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιζήμιες εξελίξεις· αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι επί των κεφαλαίων δεν αποτελούν υποκατάστατο των καταλλήλων οικονομικών πολιτικών κι ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως ύστατο μέτρο· τονίζει την ανάγκη να λάβουν οι χώρες παράλληλα μέτρα με σκοπό να μη δημιουργούνται τέτοιες φούσκες·

25.  σημειώνει τους πιθανούς κινδύνους, όσον αφορά την απουσία των βέλτιστων συνθηκών για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τη συνεχιζόμενη συνέννωση παραγόντων των χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματιστηρίων· έχοντας αυτό κατά νου, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη ενδεχόμενων συστημικών κινδύνων εξαιτίας των συγκεντρωτικών τάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

26.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ΕΕ έχει ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δεν συμβάλλει στις παγκόσμιες ανισορροπίες, θα υφίστατο μεγάλο πλήγμα από μια ταραχώδη διόρθωση των ανισορροπιών μέσω της υποτίμησης του δολαρίου· σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να συντονίσει μεθοδικά με τις ΗΠΑ τις πολιτικές της για το εμπόριο και τις συναλλαγματικές ανισορροπίες, προκειμένου να αποφευχθεί μια γρήγορη υποτίμηση του δολαρίου· καλεί τις ΗΠΑ, καθώς και όλους τους μεγάλους παγκόσμιους παράγοντες, να εξασφαλίσουν ότι η διαχείριση των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα αποτελέσει πολυμερές εγχείρημα, στο οποίο θα εμπλακούν όλα τα σημαντικά νομίσματα του κόσμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί η διαμόρφωση δεικτών των παγκόσμιων ανισορροπιών και ζητεί οι δείκτες αυτοί να να λαμβάνονται πλήρως υπόψη όταν εκπονούνται οι μακροοικονομικές πολιτικές·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται αν αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις προκειμένου να βελτιώσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: έλλειψη ανταγωνιστικότητας και απουσία σύγκλισης, ανεπαρκής χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ασθενική εσωτερική οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη της απασχόλησης, εσωτερικές ανισορροπίες που εντείνονται με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και της ΟΝΕ, καθώς και έλλειψη πολιτικού ειδικού βάρους στη διεθνή σκηνή που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απουσία συνοχής όσον αφορά την εκπροσώπησή της στους διεθνείς οργανισμούς, που θα μπορούσε να βελτιωθεί με την εφαρμογή μέτρων για την εξασφάλιση μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης του ευρώ διεθνώς, όπως αναφέρεται και στη Συνθήκη·

28.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να «μιλάει με μια φωνή», να έχει μεσοπρόθεσμα ενιαίο αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, ιδίως δε όσο αφορά την ευρωζώνη, και, σε κάθε κατάλληλη περίπτωση, να εκπροσωπεί πλήρως τα κράτη μέλη της και να υπερασπίζεται σε όλο τον κόσμο τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και τους κλιματικούς στόχους, σύμφωνα με το εσωτερικό της θεματολόγιο, καθώς επίσης και να καταπολεμά τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους·

29.  εκτιμά πως η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει τη σύναψη μιας ισορροπημένης και δίκαιης συμφωνίας παγκοσμίου εμπορίου, ώστε να μειωθούν οι αντιθέσεις μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων οικονομιών· ζητεί την κατάργηση των εμπορικών φραγμών· εκτιμά πως η απουσία μιας παγκόσμιας εμπορικής συμφωνίας συνιστά μείζον μειονέκτημα, δεδομένου ότι οι αναδυόμενες οικονομίες παρεμποδίζονται από τις ανεπτυγμένες σε ό,τι αφορά τα γεωργικά εξαγωγικά προγράμματα και παρεμποδίζουν τις ανεπτυγμένες οικονομίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών·

30.  τονίζει την ανάγκη ελευθέρωσης των αγορών δημοσίων προμηθειών, στη βάση της διαφάνειας και της αμοιβαιότητας·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν το πνεύμα αμοιβαιότητας και τα αμοιβαία οφέλη στις σχέσεις της ΕΕ με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους της· ως προς το θέμα αυτό, πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να αναρωτηθεί κατά πόσον είναι σκόπιμο να εφοδιαστεί με μέσα για να εξετάσει τις οικονομικές πρακτικές τρίτων χωρών στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων και να αξιολογήσει συμπεριφορές που ενδέχεται να έχουν ως στόχο τη μεταφορά τεχνολογιών καίριας σημασίας εκτός ενωσιακού εδάφους·

32.  επισημαίνει ότι, σήμερα, Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) απαιτεί τη συνδυασμένη ισοσκέλιση λογαριασμών μόνον σε περιφερειακό επίπεδο· ζητεί να υιοθετηθούν λογιστικοί κανόνες που θα επιβάλλουν σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς ανά χώρα, καθώς και να προωθηθεί η διεθνής φορολογική συνεργασία, μέσω συμφωνιών μεταξύ των αντίστοιχων αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών·

33.  υπενθυμίζει την επιμονή του υπέρ μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία και να εξασφαλιστεί συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές των διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ζητά, ως ένα πρώτο βήμα προς μια παγκόσμια δομή οικονομικής διακυβέρνησης, να ενσωματωθούν οι οργανισμοί του Μπρέτον Γουντς και άλλοι υφιστάμενοι οργανισμοί οικονομικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του G20, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα πρέπει να συναρμοστούν με τον ΠΟΕ, τη ΔΟΕ και έναν παγκόσμιο κλιματικό οργανισμό που είναι αναγκαίο να ιδρυθεί·

34.  ζητεί από τις χώρες της G20 να εγκρίνουν γρήγορα μια δέσμη παγκόσμιων και συντονισμένων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν σε μια ισχυρή, σταθερή, ισορροπημένη και βιώσιμη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη· ζητεί να συμμετέχουν τα κοινοβούλια των χωρών αυτών, με στόχο τη μεγαλύτερη νομιμοποίηση και υπευθυνότητα· ζητεί, ακόμη, τη μεταρρύθμιση και τη χορήγηση περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων στο ΔΝΤ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η υπευθυνότητά του και να καταστεί πιο δημοκρατικό, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο ρόλος του στην οικονομική και χρηματοπιστωτική εποπτεία των μελών του, με στόχο να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την καταπολέμηση των παγκόσμιων ανισορροπιών·

35.  ζητεί να θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις χρηματοδοτικής συνδρομής, ως εξής:

   ένα μεταρρυθμισμένο ΔΝΤ θα μπορούσε να ενεργεί σαν παγκόσμιος έσχατος δανειστής και να αντισταθμίσει την ανάγκη των επιμέρους χωρών να συσσωρεύουν συναλλαγματικά αποθέματα, εφόσον ενισχυθεί η ικανότητά του να παρέχει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και ισχυρότερα χρηματοδοτικά δίχτυα ασφαλείας·
   ΑΣΧ: η τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας κινήτρων ώστε οι χρηματοπιστωτικές αγορές να στραφούν στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στη βιώσιμη ανάπτυξη· πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί ο χρηματοδοτικός ρόλος των πολυμερών και διμερών αναπτυξιακών τραπεζών και οργανισμών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών· τα έσοδα από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσαν εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των ΑΣΧ και θα χρειαστούν για την υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· η σημασία άλλης χρηματοδότησης για αναπτυξιακά μέσα θα πρέπει να διερευνάται συνεχώς, ιδιαίτερα η αναδιάρθρωση χρεών, η ακύρωση του χρέους των φτωχότερων χωρών και η προώθηση της ροής μεταναστευτικών εμβασμάτων· οι δεσμεύσεις για την προβλεπόμενη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν, ενώ θα πρέπει να διερευνηθούν επιπλέον καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που προκαλείται από φθίνουσες οικονομίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο· τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να διαθέσουν το 0,7 % του ΑΕΠ τους για αναπτυξιακή βοήθεια με στόχο τη χρηματοδότηση της επίτευξης των ΑΣΧ·
   η Ε.Ε. οφείλει να προσδιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες και τα χρηματοοικονομικά μέσα για την ενισχυμένη ευρωμεσογειακή συνεργασία, σε συνέχεια των ανατροπών κι εξελίξεων στις μεσογειακές χώρες - εταίρους. στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο τα ευρωομόλογα έργων να επεκταθούν σε ευρωμεσογειακά σχέδια στα πεδία των βιώσιμων μεταφορών και της ενέργειας, του ψηφιακού θεματολογίου και της εκπαίδευσης δημιουργώντας έτσι προστιθεμένη αξία και για τις δύο όχθες της Μεσογείου·

ΙΙΙ.  Για ένα νέο νομισματικό σύστημα

36.  υπενθυμίζει ότι ένας νομισματικός πόλεμος δεν θα ήταν επωφελής για καμία χώρα ή ομάδα χωρών και θα μπορούσε να ανατρέψει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για μείωση του δημόσιου χρέους και δρομολόγηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· διαπιστώνει ότι το ευρώ έχει εμποδίσει το ξέσπασμα μιας νομισματικής κρίσης του είδους που στην ιστορία συνδέεται συχνά με τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις· υπενθυμίζει ότι οι κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος (ΠΟΕ) δεν καλύπτουν τις ροές κεφαλαίων και δεν συνδυάζονται με ένα πολυμερές νομισματικό σύστημα·

37.  υπενθυμίζει το στόχο της συνόδου της G20 στην Κορέα για την οικοδόμηση ενός σταθερότερου και ανθεκτικότερου διεθνούς νομισματικού συστήματος (ΔΝΣ)· αναγνωρίζει την παγκόσμια ανησυχία για τη λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος και ζητά να γίνει επειγόντως ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός· ζητεί, κατά συνέπεια, τη μεταρρύθμιση του ΔΝΣ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συστηματική και εκτεταμένη μακροοικονομική συνεργασία με βιώσιμη και ισορροπημένη παγκόσμια ανάπτυξη·

38.  Τονίζει ότι το ΔΝΣ πρέπει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:

   συναλλαγματικές ισοτιμίες: το πρώτο βήμα θα ήταν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα επιτρέπουν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες να προσαρμόζονται βαθμιαία και επαρκώς στα μεταβαλλόμενα μακροοικονομικά δεδομένα·
   αποθεματικό νόμισμα: θα χρειαστούν μεταρρυθμίσεις στο διεθνές αποθεματικό σύστημα, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο τα συναλλαγματικά αποθέματα να προκαλούν παγκόσμιες ανισορροπίες· το ισχύον διεθνές αποθεματικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο θα μπορούσε να αντικατασταθεί βαθμιαία από ένα πολυμερές σύστημα με επίκεντρο τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΔΤ) που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ καλάθι νομισμάτων από όλη την υφήλιο, με ιδιαίτερη μνεία στο κινεζικό ρενμίνμπι και το βραζιλιάνικο ρεάλ·
   ροές κεφαλαίων: θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα πολυμερές σύστημα κανόνων προκειμένου να ευνοηθούν οι μακροπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων, να διευκολυνθούν οι μη κερδοσκοπικές εκροές κεφαλαίων, να αποφευχθούν παρενέργειες στις κατατμημένες αγορές τίτλων και να εξασφαλιστεί διαφανής, ανοικτή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών κρατικών ομολόγων, αποφεύγοντας την κατάχρησή τους ως οχημάτων για την προώθηση μιας εμποροκρατικής πολιτικής ή μιας πολιτικής στη λογική του «ο θάνατός σου η ζωή μου'·

39.  ζητεί επιπλέον να εξεταστεί –μακροπρόθεσμα– η δυνατότητα δημιουργίας ενός παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος βασισμένου στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των ΕΤΔ και του ΔΝΤ·

IV.  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της ΕΕ και εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020 με την προώθηση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων για απασχόληση και ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα, σύγκλιση και η στρατηγική ΕΕ 2020

40.  ζητά να ληφθούν πλήρως και συστηματικά υπόψη οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 και η ανάγκη να υπερνικηθούν όλες οι εσωτερικές ανισορροπίες της ΕΕ, κατά τον προσδιορισμό του περιεχομένου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

41.  τονίζει τη σημασία της αμοιβαίας στήριξης πολιτικών της Ένωσης, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ2020 για μία έξυπνη, βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη και απασχόληση, η οποία θα υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία όπως, μεταξύ άλλων, προσανατολισμένες στο μέλλον στρατηγικές για την εκπαίδευση, το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, στρατηγικές για την αποδοτική χρήση των πόρων, την ανανέωση της αγροτικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, της καινοτομίας και της Ε&Α, ανανεωμένος ενωσιακός προϋπολογισμός και στενότερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών για στήριξη αυτών των κοινών στόχων·

42.  τονίζει ότι το στοιχείο της βιωσιμότητας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να διαποτίσει όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, ώστε η ΕΕ να ανακτήσει την πρωτοπορία· υπογραμμίζει ότι, για να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να πάρει τα σκήπτρα στην πράσινη μεταρρύθμιση για μία βιώσιμη κοινωνία που θα χρησιμοποιεί τους πόρους με αποδοτικότερο τρόπο· υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την τόνωση της ανάκαμψης και την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και απασχόλησης·

43.  υπενθυμίζει ότι δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και ότι απαιτείται πολιτική αποφασιστικότητα και αποφασιστική δράση για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της για μία βιώσιμη και κοινωνικά συνεκτική ανάπτυξη και απασχόληση· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη και της ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

44.  τονίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτάται από τη δέσμευση της ΕΕ συνολικά, τον ενστερνισμό της εκ μέρους των κρατών μελών, των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα ενός ισχυρού και εύρυθμου κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και τη σπουδαιότητα της προώθησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για τις μακροοικονομικές πολιτικές και μέτρα· διαπιστώνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επιδιωχθούν προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση σχετικά με την πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί·

45.  διαπιστώνει τις αυξανόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες των περιφερειακών και τοπικών αρχών· υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη παραμένουν σε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης κάτω του εθνικού· διαπιστώνει ότι η επιλογή του επιπέδου στο οποίο πραγματοποιείται και υλοποιείται η δημόσια επένδυση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητά της· τονίζει, συνεπώς, ότι η δημόσια επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιείται στο αποδοτικότερο επίπεδο διακυβέρνησης·

46.  προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, κατά τη λήψη των εθνικών αποφάσεών τους, να ενεργούν με τρόπο υπεύθυνο προς την ΕΕ και να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση της ΕΕ στις εθνικές συζητήσεις τους·

47.  τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνοδεύεται από μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σαν εκείνους που προσδιορίζει η στρατηγική Ευρώπη 2020, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις επενδύσεις σε υποδομές, την αποδοτική χρήση των πόρων, την οικολογική μεταμόρφωση της οικονομίας και μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική, οικονομική και χωροταξική συνοχή· σημειώνει ότι οι διάφορες εθνικές και ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να προσφέρουν συνεκτική υποστήριξη στη στρατηγική αυτή και ότι η δημοσιονομική πειθαρχία ενδέχεται, αν επιβληθεί χωρίς μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική, να υπονομεύσει τις προοπτικές ανάπτυξης, να μειώσει την ανταγωνιστικότητα, και να βλάψει σοβαρά την οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση· υπενθυμίζει ότι - εφόσον η ανοικτή μέθοδος συντονισμού έχει αποτύχει - η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να συμπεριλάβει δεσμευτικούς στόχους που έχουν εκπονηθεί από την Επιτροπή για τα κράτη μέλη με μέγιστες και ελάχιστες τιμές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ορισμένες μακροοικονομικές πτυχές των οικονομιών τους·

48.  ζητεί να διεξαχθεί αυστηρός δημοσιονομικός έλεγχος όλων των κρατών μελών, με πρωτοβουλία της Επιτροπής σε στενή συνεργασία με τη Eurostat, προκειμένου να διευκρινιστεί η πραγματική δημοσιονομική κατάστασή τους, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020, τα περιφερειακά έργα και τα έργα συνοχής· ζητεί ενδελεχή έλεγχο όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των εθνικών και περιφερειακών επιχορηγήσεων και συνιστά την επιτάχυνση των έργων και προγραμμάτων η επιτυχία των οποίων είναι ζωτικής σημασίας και την κατάργηση των αναποτελεσματικών επιχορηγήσεων και μηχανισμών οικονομικής ανάπτυξης·

49.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι γυναίκες, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη φτώχεια· σημειώνει ότι η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της κρίσης· υπογραμμίζει ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι οι αρνητικές τάσεις πρέπει να αντιστραφούν· ζητεί, συνεπώς, οι υπάρχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνδεθούν σε ένα ισχυρό δίκτυο για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, μέσω προσεγγίσεων που θα έχουν στο επίκεντρό τους το παιδί, ειδικών στόχων για το παιδί και μιας ιδιαίτερης εστίασης στα δικαιώματα των παιδιών·

50.  επισημαίνει ότι στέρεα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν αποτελεσματικούς οικονομικούς σταθεροποιητές σε δύσκολους καιρούς· τονίζει, συνεπώς, ότι, χωρίς να αμφισβητείται η ανάγκη εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, υπάρχει επίσης πειστική επιχειρηματολογία υπέρ της διαφύλαξης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και της αντίστοιχης διατήρησης των υφιστάμενων επιπέδων κοινωνικής προστασίας· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων·

51.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να επιβραδύνει την πρόοδο στις πολιτικές συνδυασμού της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, και ιδίως σε εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας·

52.  επισημαίνει τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση, με τη μεγάλη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της διαρθρωτικής και μακροχρόνιας ανεργίας, την πτώση του ποσοστού των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και τον αυξημένο ανταγωνισμό εκ μέρους των αναδυόμενων οικονομιών·

53.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να ξεπεραστούν οι τωρινές ανισορροπίες στο εσωτερικό της ΕΕ, δεν αρκεί μια πανομοιότυπη για όλους προσέγγιση και ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη το σημείο εκκίνησης κάθε μιας από τις εθνικές οικονομίες και τις ιδιαιτερότητές τους· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει οικονομικός συντονισμός και να σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών·

54.  ζητεί μεγαλύτερη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να επικεντρωθεί στους καίριους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να εξασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των σημαντικότερων πρωτοβουλιών στους τομείς συναρμοδιότητας της ΕΕ και των κρατών μελών, όπου μπορεί να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

55.  τονίζει ότι τόσο η γεωργική πολιτική όσο και η πολιτική συνοχής πρέπει να παίξουν βασικό ρόλο στη στήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020· είναι πεπεισμένο ότι η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων· πιστεύει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 προϋποθέτει τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ποικίλων πτυχών, όπως είναι η ευθυγράμμιση των εθνικών και του ενωσιακού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της ΚΓΠ, με τα ταμεία συνοχής, π.χ. με εγγύηση της δίκαιης κατανομής των πόρων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, στη βάση σαφών στόχων που θα έχουν οριστεί για τη βελτίωση της σύγκλισης και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, δίδοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα τα κράτη μέλη και περιφέρειες που έχουν τις περισσότερες ανάγκες καθώς και στις πολιτικές για την εκπαίδευση, την καινοτομία και την Ε&Α·

56.  υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα είναι αξιόπιστη μόνο αν στηριχθεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, και συνεπώς υποστηρίζει:

   την έγκριση συνεκτικών συμπερασμάτων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και έναν προϋπολογισμό της ΕΕ ο οποίος να εστιάζεται σε πολιτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
   τη διάθεση των πόρων της ΕΕ με βάση την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία αποτελεσματικότητά τους· την αναδιοχέτευση όσων πόρων δεν απορροφούνται από τα κράτη μέλη σε βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ για κοινά σχέδια ή προγράμματα που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, όπως οι επενδύσεις σε υποδομές, καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης·
   την παροχή τεχνικής συνδρομής προσανατολισμένης στη βελτίωση της απορρόφησης των κονδυλίων και στην αποτελεσματική υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων·
   έναν πιο ευδιάκριτο ρόλο της ΕΤΕπ όσον αφορά την ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου και της πολλαπλασιαστικής λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων·
   την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, με τη συμμετοχή ιδίως της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕπ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) (π.χ. συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων, μέσα επιχειρηματικού κεφαλαίου, νέες μορφές κατανομής κινδύνου και εγγυήσεις)·
   τρόπους διοχέτευσης ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών·
   την ανάπτυξη καινοτόμων μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών μέσων με τη συμμετοχή τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων·
   την καθιέρωση ομολόγων έργων προκειμένου να αντληθούν ιδιωτικά κεφάλαια για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ευρώπης στον τομέα των υποδομών·
   μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα σημαντικά μεγαλύτερων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·
   μέτρα για να εξασφαλιστεί ευχερέστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ιδίως για τις ΜΜΕ, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά πρότυπα διαφάνειας·

Πολιτικές στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών και εσωτερική αγορά

57.  θεωρεί τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας ως καίριο πολιτικό σχέδιο για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσον αφορά την προώθηση της μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση του βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ και τη δημιουργία μιας γνήσια διασυνδεδεμένης ενεργειακής αγοράς· τονίζει τη σημασία της ενεργειακής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

58.  πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και των καταναλωτριών χωρών, κυρίως των χωρών της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχυθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτικό τοπίο της Μεσογείου· θεωρεί επείγουσα την ανάγκη να θεσπιστεί μια κοινή πολιτική για την ενέργεια και την προμήθεια πρώτων υλών, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη και την μελλοντική εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

59.  υπογραμμίζει το καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ η διάχυση της αρχής της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών και νέων τρόπων για τη μείωση των συντελεστών παραγωγής, την ελαχιστοποίηση της σπατάλης, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων των πόρων, την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης και τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των επιχειρηματικών μεθόδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση μιας προσέγγισης στο πλαίσιο της οποίας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται έχοντας κατά νου ολόκληρη τη διάρκεια από την αρχή έως το τέλος του κύκλου ζωής τους·

60.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, όπως και η αποδοτική χρήση τους, έχουν ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· τονίζει ότι προκειμένου να παραμείνει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική, η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, την έρευνα και τις επενδύσεις σε νέες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, τη διαφοροποίηση και τον εξορθολογισμό του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς την ανάπτυξη και αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών συμβάλλει στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην επίτευξη των στόχων της σε σχέση με τον πληθωρισμό·

61.  υποστηρίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια βιώσιμη πολιτική για τις μεταφορές, και συγκεκριμένα στη διεύρυνση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενώ η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά από τις υστερούσες περιφέρειες, με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, θα συνέβαλλε σημαντικά στην εδραίωση της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός αποδοτικού και διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφορών, που θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών και θα προάγει την ανάπτυξη· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα οποία προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στην άρση των υλικών εμποδίων, όπως είναι το διαφορετικό εύρος των σιδηροτροχιών, και διασφαλίζουν διασυνοριακές υποδομές·

62.  θεωρεί την Πράξη για την Ενιαία Αγορά ως βασική πολιτική πρωτοβουλία που στηρίζει τους θεμελιώδεις στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, που έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της εσωτερικής αγοράς και να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά, κατά το πνεύμα της έκθεσης Monti· τονίζει ότι η κρίση έχει δείξει ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η βιομηχανική βάση και το καινοτομικό δυναμικό της ΕΕ, με διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και της κινητικότητας και με καταπολέμηση της κοινωνικής και εδαφικής κατάτμησης σε όλη την ΕΕ·

Κινητικότητα και μετανάστευση

63.  τονίζει ότι τόσο οι σημαντικές εξεγέρσεις στις γειτονικές μας περιοχές όσο και οι δημογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ απαιτούν τη θέσπιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές εργασίας και μια αυξημένη κινητικότητα της εργασίας, με εξασφάλιση ίσων όρων απασχόλησης και κοινωνικών συνθηκών και δικαιωμάτων για όλους, μεταξύ άλλων με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των τίτλων σπουδών σε ολόκληρη την ΕΕ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να ενισχυθεί η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά·

64.  πιστεύει ότι η Συμφωνία Σένγκεν συνεχίζει να αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα για τους πολίτες της ΕΕ και ως τέτοιο θα πρέπει να διαφυλαχθεί· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί η συνεργασία στην κατεύθυνση αυτή· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο αλλαγών στους κανόνες Σένγκεν· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία τονίζει τη σημασία που έχει να αποτραπεί η λήψη μονομερών αποφάσεων εκ μέρους των κρατών μελών στο πεδίο αυτό· υπενθυμίζει ότι η έγκριση της Συμφωνίας Σένγκεν υπήρξε ένα βήμα προς την εμβάθυνση της ενοποίησης στην ΕΕ και τονίζει πως η αρχή της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών πρέπει να διαφυλαχθεί·

65.  ζητεί να χαραχθεί μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να προβλεφθούν περισσότεροι νόμιμοι τρόποι εισόδου στην ΕΕ για εργασία· τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ισχύοντος συστήματος της Γαλάζιας Κάρτας (με την επέκτασή του σε ένα κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργασιών και επαγγελμάτων)· επισημαίνει ότι οι εργοδότες στην ΕΕ εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από άτομα προερχόμενα εκτός Ευρώπης που εισέρχονται στην ΕΕ για να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η γεωργία, η κηπουρική, ο τουρισμός, η φροντίδα των ηλικιωμένων και η νοσηλευτική, καθώς όλο και λιγότεροι πολίτες της ΕΕ είναι διαθέσιμοι για αυτού του είδους τις εργασίες· πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τους εποχικούς εργαζόμενους πρέπει να παράσχει στους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι είναι συχνά ευάλωτοι και εκτεθειμένοι, καλύτερες συνθήκες και ένα ασφαλές νομικό καθεστώς, προκειμένου να προστατεύονται από την εκμετάλλευση·

ΜΜΕ, καινοτομία και Ε&Α

66.  συνιστά να ενθαρρύνει και να διευκολύνει η Επιτροπή την αύξηση της χρηματοδότησης ΜΜΕ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, μέσω είτε κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών είτε εισαγωγής σε χρηματιστήριο, την αύξηση της υποστήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία, και τη μείωση της εξάρτησης από τον δανεισμό, ιδίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη κεφαλαίων για Ε&Α· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) και απλούστευσης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης· τονίζει ότι είναι ιδιαιτέρως αναγκαία η ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών·

67.  αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας (τρίτου τομέα) στην Ευρώπη και τη σημασία του για τη δημιουργία νέων καινοτομιών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστούν νέες και στρατηγικές φιλοπεριβαλλοντικές και αποδοτικές ως προς την χρήση των πόρων πολιτικές δημόσιων προμηθειών στην Ευρώπη, με στόχο τη στήριξη ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού τομέα καινοτομίας·

68.  ζητεί να δοθεί στην ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ ηγετικός ρόλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην απελευθέρωση πόρων για τις ΜΜΕ, με τη χρησιμοποίηση πιο εξορθολογισμένων και σαφέστερων διαδικασιών, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών, αποτρέποντας έτσι τη συγκρότηση δομών παράλληλων προς τις ήδη υπάρχουσες σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μπορούν οι ΜΜΕ να βρουν εύκολα το σύνηθες σημείο εισόδου τους· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ πρέπει να λειτουργούν σαν φίλτρο, εστιάζοντας στους τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, δηλαδή στην ενίσχυση της οικονομίας, της απασχόλησης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, και σαν μέντορες επιλεγμένων ομάδων ΜΜΕ, συμμετέχοντας στις συζητήσεις με τις τράπεζες και τις ομάδες τους για τη διαχείριση κινδύνου με στόχο να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανεισμού· ζητεί να αξιοποιηθεί πλήρως η ικανότητα της ΕΤΕπ για παροχή χρηματοδότησης·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία υλοποίησης των μέτρων που ορίζονται στον Νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις («Small Business Act») του 2008 και στην αναθεώρησή του, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικούς πόρους και να υποστηριχθεί η διεθνοποίησή τους·

70.  τονίζει ότι η επόμενη γενιά των ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης πρέπει να υποστηρίζει συστηματικά τις ΜΜΕ που παράγουν καινοτομία και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η ταχεία δημιουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, να βελτιωθεί η χρηματοδότησή τους, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να προωθηθεί η διεθνοποίησή τους· εκφράζει την άποψη ότι θα ήταν άκρως επιθυμητό να αναγνωρισθεί ο βασικός ρόλος που διαδραματίζει το σύστημα των βιομηχανικών συνεταιριστικών ιδρυμάτων λιανικής τραπεζικής, που εξασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής για βοήθεια και παροχή πραγματικής υποστήριξης στις ΜΜΕ·

Φορολογία

71.  τονίζει ότι τόσο η ΟΝΕ όσο και η εσωτερική αγορά απαιτούν μεγαλύτερο συντονισμό των εθνικών φορολογικών πολιτικών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της φορολογίας προκειμένου να δοθούν τα σωστά κίνητρα για απασχόληση, καινοτομία και μακροπρόθεσμες επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, την ανθεκτικότητα των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, ούτως ώστε οι φορολογικές τους μεταρρυθμίσεις να είναι ανθεκτικές στις οικονομικές διακυμάνσεις και να μην βασίζονται κατ' ανάγκη σε φορολογικές βάσεις που έχουν έντονο κυκλικό χαρακτήρα ή είναι γνωστό ότι είναι επιρρεπείς σε κερδοσκοπικές φούσκες·

72.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού, της φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, για τη βελτίωση των φοροεισπρακτικών συστημάτων και για την καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης της εταιρικής φορολογίας με συνεπαγόμενες ενδεικτικές φορολογικές κατηγορίες, καθώς και ενός ειδικού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος για τις ΜΜΕ· επικροτεί τη στρατηγική για τον ΦΠΑ, την οποία σκοπεύει να παρουσιάσει η Επιτροπή με στόχο την εξεύρεση ενός συστήματος που να αποκλείει την απάτη·

73.  επισημαίνει ότι η πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και η βελτίωση του φοροεισπρακτικού συστήματος, σε σχέση και με τρίτες χώρες, πρέπει να αποτελέσει σημαντική πτυχή των προσπαθειών που καταβάλλουν σήμερα τα κράτη μέλη με στόχο την δημοσιονομική εξυγίανση·

74.  πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση έχει κρίσιμη σημασία στις σημερινές συνθήκες, όπου τα κράτη μέλη χρειάζεται να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους· επισημαίνει ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι αποδεκτός εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των κρατών μελών να εισπράττουν τα έσοδα που ευλόγως αναμένουν και επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την ελαχιστοποίηση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού·

75.  πιστεύει ότι η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φορολογική στρατηγική των κρατών μελών και την προθυμία τους να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προώθηση στενότερης φορολογικής συνεργασίας·

76.  αναγνωρίζει την έλλειψη ενός κοινού ορισμού για τους φορολογικούς παραδείσους· ζητεί να υπάρξει τουλάχιστον συμφωνία σχετικά με έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ορισμό, όσο εκκρεμεί η συμφωνία για έναν παγκόσμια κοινό ορισμό·

77.  δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς για μία πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση, καλούνται τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στην ποινική τους νομοθεσία την πρόβλεψη ότι η υλοποίηση έργων μέσω διαπλοκής, δωροδοκίας και άλλων μέσων για την εξασφάλιση παράνομων πλεονεκτημάτων θα έχει ως συνέπεια, από πλευράς του φορέα πληρωμών, την ακύρωση της πληρωμής και, εφόσον η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί, την απαίτηση της επιστροφής του διπλάσιου του καταβληθέντος ποσού·

Απασχόληση

78.  τονίζει ότι οι νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης, φιλοπεριβαλλοντικής και έξυπνης αναπτυξιακής στρατηγικής και, συνεπώς, ζητεί:

   δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς που βασίζονται στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως οι τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, με τρόπο που θα εξασφαλίζει μια προσέγγιση ισότιμη από την άποψη του φύλου·
   μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της υφισταμένης στήριξης της ΕΕ για άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που παρέχεται στα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·
   μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών (ιδίως μέσω της σημαντικής αύξησης των οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας), των περισσότερο ηλικιωμένων εργαζομένων (χωρίς να θίγονται τα συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματά τους) και των νόμιμων μεταναστών στην αγορά εργασίας και για τη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·
   μέτρα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και αποτελεσματική προώθηση της διά βίου μάθησης και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου κεφαλαίου·
   την ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης για τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά και τα άτομα με αναπηρίες·
   βιώσιμες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, που θα παρέχουν αξιοπρεπές εισόδημα·
   ενέργειες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

79.  επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανεργίας στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζονται σήμερα μέτρα λιτότητας οφείλεται στη μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, με ανησυχητική αύξηση του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας· σημειώνει ότι η μακροχρόνια ανεργία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως, δεδομένου ότι μπορεί να καταφέρει σοβαρό πλήγμα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στις εν λόγω χώρες και, κατά συνέπεια, να μειώσει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ένωσης·

80.  σημειώνει ότι, συνεπεία της τρέχουσας κρίσης, η αγορά εργασίας της ΕΕ θα μπορούσε να παραμείνει μακροπρόθεσμα κατακερματισμένη, αφενός με τη συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού υψηλής ποιότητας στα κράτη μέλη με ισορροπημένα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και, αφετέρου, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και έλλειψη προσφοράς ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη που πλήττονται δριμύτερα από την κρίση και είναι ταυτόχρονα τα πιο υπερχρεωμένα·

81.  πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του ζητήματος της εταιρικής διακυβέρνησης, όσον αφορά τα κίνητρα των ιθυνόντων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας· προτείνει να εκπονείται ετήσια έκθεση που να αξιολογεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ευθύνη όλων των εισηγμένων εταιρειών με άνω των 250 απασχολουμένους και με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ·

Εκπαιδευτική στρατηγική

82.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η παιδική ηλικία, η επαγγελματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η εκπαίδευση των ενηλίκων για την καινοτομία και την ανάπτυξη και υπογραμμίζει τη σημασία της ορθής υλοποίησης της «ευελιξίας με ασφάλεια'· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να εφοδιάζονται καλύτερα οι άνθρωποι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας·

83.  προτείνει τη θέσπιση ενός ενωσιακού προγράμματος περιόδων άσκησης, ανάλογου του προγράμματος Erasmus, με πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει συνεργατικούς σχηματισμούς πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, βιομηχανικών επιχειρήσεων, φορέων των χρηματοπιστωτικών αγορών, ΜΜΕ και μεγάλων εταιρειών, και να παρέχει στους πολίτες –συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων– πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά διακλαδικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες στο πλαίσιο της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, ώστε να προωθηθεί η δια βίου μάθηση·

84.  υποστηρίζει σθεναρά τη λήψη μέτρων για να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τον περαιτέρω περιορισμό των εμποδίων στην κινητικότητα των σπουδαστών, τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων και την προώθηση του πνεύματος επιχειρηματικότητας στην κοινωνία· προτείνει τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής υποτροφίας για την καινοτομία, που θα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλει στην προώθηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στους τομείς οι οποίοι καινοτομούν, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεργασία· πιστεύει ότι μια τέτοια υποτροφία θα κατευθύνει τους νέους σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό σε όλα τα κράτη μέλη·

85.  τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε Ε&Α· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων γίνεται κυρίως μέσω των εθνικών προϋπολογισμών, οι οποίοι ήδη υφίστανται πιέσεις για εξυγίανση· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα που εφαρμόζουν για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να βελτιώνεται η ικανότητα της Ευρώπης για τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας·

86.  πιστεύει ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, την έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση όταν αξιολογούνται οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι των κρατών μελών·

87.  υποστηρίζει την έκκληση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για αύξηση των δημόσιων δαπανών στην ανώτατη εκπαίδευση σε 3 % του ΑΕγχΠ· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση των εν λόγω δαπανών κατά την αξιολόγηση του ΣΣΑ·

88.  ζητεί τη βελτίωση της εκπαίδευσης για θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν πανεπιστημιακές σπουδές, με την ανάπτυξη του θεσμού της περιόδου ειδίκευσης·

V.  Αναστοχασμός για την ΕΕ: πέρα από την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση

89.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι: είτε τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την εμβάθυνση της ενοποίησης είτε, λόγω αποτελμάτωσης στο επίπεδο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και αποκλίσεων στο οικονομικό επίπεδο, η ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει διαλυτικές τάσεις·

90.  προειδοποιεί για τους κινδύνους οπισθοδρόμησης προς μια διαιρεμένη Ένωση που θα είναι ευάλωτη από τον προστατευτισμό και τον λαϊκισμό·

91.  ζητεί μια βαθύτερα δημοκρατική πολιτική ένωση, στην οποία να δοθεί ισχυρότερος ρόλος στα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσον αφορά τη χάραξη αλλά και την εφαρμογή κοινής πολιτικής· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας και του δημοκρατικού ελέγχου της Ένωσης·

92.  τονίζει τη σημασία που έχει ο σεβασμός των αρχών όπου στηρίζεται το ευρωπαϊκό όραμα, δηλαδή της ισοτιμίας των κρατών μελών, της αλληλεγγύης, της συνοχής και της συνεργασίας· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προσήλωσης στις αρχές αυτές, αντιμετωπίζοντας πραγματικά τις εσωτερικές ανισορροπίες και μεταβαίνοντας προς μια ουσιαστική σύγκλιση, μέσω του συντονισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και τα κράτη μέλη που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης·

93.  τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα είναι ταυτόχρονα περισσότερο υπόλογη στο Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως η κύρια φωνή των πολιτών, ιδίως όσον αφορά την παροχή ενός βήματος για δημόσιες διασυνοριακές συζητήσεις, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που έχουν πέρα από τα εθνικά σύνορα οι εθνικές αποφάσεις σε τομείς όπως η οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση·

94.  τονίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση, με συγκλίνουσες οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές, πρέπει να οργανωθεί με χρησιμοποίηση της κοινοτικής μεθόδου, υπό την επίβλεψη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και με την πλήρη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων·

95.  θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να συντελεσθεί περισσότερη πρόοδος, ιδίως για να εξασφαλιστεί η άμεση εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ των σημαντικών για το σύστημα οργανισμών όπως είναι οι οντότητες υψηλής μόχλευσης, και η χρήση μιας ενιαίας δέσμης κανόνων· υπογραμμίζει ότι οι νέες αρχές πρέπει να λάβουν ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους ανάλογους προς τις επιβεβλημένες και αυξανόμενες ευθύνες τους·

96.  πιστεύει ότι, εκτός της εποπτείας που αποβλέπει στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, χρειάζεται και μηχανισμός εποπτείας και πρόληψης ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες κερδοσκοπικές φούσκες και για τη βέλτιστη κατανομή του κεφαλαίου υπό το πρίσμα των μακροοικονομικών προκλήσεων και στόχων, ενώ ταυτόχρονα είναι αναγκαία η πραγματοποίηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία· πιστεύει, επιπλέον, ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο γι' αυτό τον σκοπό·

97.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετες προτάσεις για τη ρύθμιση ορισμένων χρηματοπιστωτικών δομών των οποίων το μέγεθος, η συστημική ενσωμάτωση, η πολυπλοκότητα ή η αλληλοσύνδεση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να αντισταθούν στις απαιτήσεις τους, και να περιλάβει μέτρα που θα επιτρέψουν στις εποπτικές αρχές να επιβλέπουν τις δραστηριότητες των δομών αυτών, περιλαμβανομένου του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, και το επίπεδο μόχλευσής τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ρυθμιστικές δυνατότητες όπως η επιβολή ανώτατων ορίων ή η καθιέρωση αντικινήτρων για την αύξηση του μεγέθους, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων·

98.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης του δημόσιου χρέους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σύγκλισης και αλληλεγγύης της ΕΕ απαιτούν μετατόπιση αρμοδιοτήτων και δαπανών προς την Ένωση, κίνηση με την οποία θα ελαφρυνθεί κατά πολύ το βάρος που σηκώνουν οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών, τονίζει δε πόσο αναγκαίο είναι να επιτευχθούν συνεργίες μεταξύ των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι οποίες να επιτρέπουν βέλτιστη χρήση και διάθεση των υφισταμένων δημοσιονομικών πόρων σε όλα τα επίπεδα με σεβασμό παράλληλα της αρχής της επικουρικότητας για να παρέχεται στήριξη σε εύρωστες περιφέρειες και κράτη·

99.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοκρατική πολιτική ένωση και η οικονομική ολοκλήρωση που συμβαδίζει με τη νομισματική Ένωση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες επί των οποίων συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ΕΕ χρειάζεται έναν επαρκώς σημαντικό προϋπολογισμό, προκειμένου να διασφαλίσει βιώσιμο μέλλον στο ευρώ, παρέχοντας στο νόμισμα τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια στο επίπεδο της εκδίδουσας πολιτικής οργάνωσης·

100.  υπενθυμίζει ότι μελέτες πριν από την πραγματοποίηση της νομισματικής ένωσης – με προεξέχουσα την έκθεση McDougall, η οποία ανέλυε τις αναγκαίες συνθήκες για την υλοποίηση του σχεδίου Werner – δήλωναν ότι ο όγκος αυτού του προϋπολογισμού θα έπρεπε να είναι μεταξύ 2,5 και 10 τοις εκατό του ΑΕΕ της Ένωσης, συναρτήσει του εάν θα αναλάμβανε ο προϋπολογισμός της Ένωσης αναδιανεμητικές λειτουργίες και του ποίες θα ήταν αυτές, ότι θα χρειαζόταν να χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός βάσει ιδίων πόρων και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται προς χρηματοδότηση πολιτικών και μέσων στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της έρευνας και ανάπτυξης, και ότι στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών θα επερχόταν μείωση κατ' αντιστοιχία για να επιτευχθεί φορολογική ουδετερότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

101.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση και τη θεσμοθέτηση του μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου·

102.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί τη νομιμοποίησή της από τις δημοκρατικές αξίες που προβάλλει, τους στόχους που επιδιώκει, καθώς και από τις αρμοδιότητες, τα μέσα και τα θεσμικά όργανα που έχει στη διάθεσή της· πιστεύει ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης και της Ένωσης στο σύνολό της, και ότι αυτό θα απαιτήσει περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης, τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία για θέματα φόρου εταιρειών, μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την ενδεχόμενη αμοιβαία έκδοση τίτλων δημόσιου χρέους και ευρωομολόγων για την τόνωση της φορολογικής πειθαρχίας, τη δανειοληπτική ικανότητα της ΕΕ, μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές και τις κοινωνικές πολιτικές, ίδιους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

103.  θεωρεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και αντανακλούν τους στόχους και τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, και ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να έχουν στέρεα θεμέλια στη Συνθήκη και να υλοποιούνται με πλήρη θεσμική συμμετοχή και έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

104.  ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση, με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης αυτής· ζητεί επίσης να διατηρηθεί η αποφασιστικότητα για την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, σταθερής ανάπτυξης, περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αναμόρφωσης του τραπεζικού τομέα· σημειώνει το προτεινόμενο από το Συμβούλιο «Σύμφωνο Euro Plus», ως ένα στοιχείο της δέσμης μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση που διαπραγματεύθηκαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

105.  ζητά να αντικατασταθεί η Συνθήκη Ευρατόμ από μία Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα·

106.  θεωρεί ότι, παράλληλα προς τις αλλαγές που απαιτούνται στη Συνθήκη σε σχέση με τον μηχανισμό σταθερότητας, αυτά τα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο μιας Συνέλευσης που θα πρέπει να συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

107.  πιστεύει ότι, αν αυτό δεν συμβεί, θα χρειαστεί ενισχυμένη συνεργασία βάσει του άρθρου 329 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορέσει η ευρωζώνη να λειτουργήσει κατά τρόπο δημοκρατικό και αποτελεσματικό·

108.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση πρέπει να βασίζεται στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, την εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου, την εδραίωση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου, την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας με την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίτευξη σταθερής ανάπτυξης και την περαιτέρω οικοδόμηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την υποστήριξη των αξιών της, πράγμα που αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υποστηρίξουν όλοι οι πολίτες το ευρωπαϊκό όραμα που βασίζεται στις αξίες οι οποίες περιέχονται στις Συνθήκες και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

o
o   o

109.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ C 230 E της 26.8.2010, σ. 11.
(2) ΕΕ C 257 E της 24.9.2010, σ. 211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0080.
(5) Eurostat, «Statistics in focus», 9/2010: Πληθυσμιακές και κοινωνικές συνθήκες http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDFκαι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Απασχόληση στην Ευρώπη» 2010 (http://ec.europa.eu/employment_social/eie/executive_summarys_en.html#top).
(6) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις προοπτικές της παραγωγής, «Occasional Papers» 49, Ιούνιος 2009, Πίνακας V, σελίδα 33 (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15479_en.pdf).
(7) Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16).
(8) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
(9) IMF Staff Position Noteposition, 19 Φεβρουαρίου 2010, SPN/10/04, Capital Inflows: The Role of Controls.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου