Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I
 Η κατάσταση στη Συρία, στην Υεμένη και στο Μπαχρέιν με γνώμονα την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική
 Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού
 Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο
 Αλλαγές στο Σένγκεν
 Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ
 Σχέδιο για τη διανομή τροφίμων στα πλέον άπορα άτομα της Ένωσης
 Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μαζικοί βιασμοί στην επαρχία του Νοτίου Kivu
 Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων
 Ινδία, ειδικότερα η θανατική ποινή του Davinder Pal Singh

Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I
PDF 274kWORD 42k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0462),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 153, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0253/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Μαΐου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 38 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0061/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012)

P7_TC1-COD(2010)0242


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 940/2011/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό

Σύμφωνα με το άρθρο 8, το χρηματοδοτικό ποσό για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού έτους ανέρχεται σε 5 000 000 EUR τουλάχιστον. Ποσό 2,3 EUR θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό 2011 χωρίς να γίνει χρήση των διαθέσιμων περιθωρίων κυρίως για τη χρηματοδότηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και διασκέψεων της ΕΕ για το ευρωπαϊκό έτος και θα προβλεφθούν τουλάχιστον 2,7 EUR, με νέα ιεράρχηση μεταξύ υφιστάμενων πόρων χωρίς χρήση των υφιστάμενων περιθωρίων, τα οποία και θα εμφαίνονται σε κονδύλιο του προϋπολογισμού στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012.

(1) EE C 51 της 17.2.2011, σ. 55.


Η κατάσταση στη Συρία, στην Υεμένη και στο Μπαχρέιν με γνώμονα την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική
PDF 375kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική
P7_TA(2011)0333RC-B7-0389/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, και ιδίως εκείνο της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2011, όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με τίτλο «Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση», της 7ης Απριλίου 2011(3),

  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ/Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με τη Συρία στις 18, 22, 24 και 26 Απριλίου 2011 και 6 και 11 Ιουνίου 2011, σχετικά με την Υεμένη στις 10, 12 και 18 Μαρτίου 2011, στις 27 Απριλίου 2011, στις 11, 26 και 31 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2011, και σχετικά με το Μπαχρέιν στις 10, 12 και 18 Μαρτίου, στις 3 Μαΐου και την 1η Ιουλίου 2011,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΥΕ/ΑΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με τη Συρία, στις 29 Απριλίου 2011,

  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της ΥΕ/ΑΕ και της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη Γειτνίαση», που συμπληρώνει την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την «Εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τη νότια γειτονική περιοχή, που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 29ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου αριθ. 2011/273/ΚΕΠΠΑ, της 9ης Μαΐου 2011, 2011/302/ΚΕΠΠΑ, της 23ης Μαΐου 2011 και 2011/367/ΚΕΠΠΑ, της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαΐου 2011 και της 20ής Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 3 Ιουνίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 23 Ιουνίου 2011, σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος 21 πολιτικών ακτιβιστών, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών της αντιπολίτευσης του Μπαχρέιν,

  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 14ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1990,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, του 1975,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν εκφράσει θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και εκκλήσεις για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «μια νέα απάντηση σε μια γειτονική περιοχή που αλλάζει», της 25ης Μαΐου 2011, ακολουθεί μια νέα προσέγγιση, αφού επανεξετάζει την εφαρμογή των βασικών αρχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δηλαδή των πανανθρώπινων αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Γειτονίας, ενώ αντανακλά την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ τις δημοκρατικές αλλαγές στη βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή,

Συρία

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιο του 2011 που ξεκίνησε η καταστολή, η χρήση της βίας έχει κλιμακωθεί και οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες με μαζικές συλλήψεις και με εντεινόμενη ωμότητα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400 πολίτες μόνο στην επαρχία της Νταράα και πιθανόν σε πάνω από χίλιους σε ολόκληρη τη Συρία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα βίντεο, που προβλήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνουν δυσάρεστες σκηνές παιδιών τα οποία συνελήφθησαν αυθαίρετα στη Συρία και έπεσαν θύματα βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης που, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκάλεσαν τον θάνατό τους, όπως συνέβη στην τραγική περίπτωση ενός 13χρονου αγοριού, του Χάμζα αλ Κατέμπ, λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η χρήση αληθινών πυρών κατά διαδηλωτών έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 παιδιών, όπως ανέφερε στις 31 Μαΐου 2011 η UNICEF (ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα παιδιά),

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μπασάρ Αλ Ασάντ δήλωσε στο τρίτο του διάγγελμα, της 20ής Ιουνίου 2011, ότι ένας πανεθνικός διάλογος θα διαμορφώσει το μέλλον της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις τους για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη Συρία, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για να τις κάνουν πράξη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έχουν καταγραφεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήδη πάνω από 800 περιπτώσεις εξαφανίσεων μετά από απαγωγή και 11 000 περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2011, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, το Συμβούλιο ενέκρινε μια απόφαση και έναν κανονισμό για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε επτά ακόμη πρόσωπα, που προστέθηκαν στον κατάλογο ο οποίος είχε συνταχθεί στις 9 Μαΐου 2011, καθώς και την εφαρμογή ειδικών μέτρων, όπως η απαγόρευση χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων και το πάγωμα καταθέσεων, ενώ επέβαλε απαγόρευση πώλησης όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές ενέργειες καταστολής, κατά τεσσάρων οντοτήτων που συνδέονται με το καθεστώς της Συρίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας αφετέρου δεν υπογράφηκε ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής καθυστερεί, κατόπιν αιτήματος της συριακής πλευράς, από τον Οκτώβριο του 2009, και ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της συμφωνίας αυτής,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων, περιλαμβανομένων και ένοπλων ομάδων φανατικών Μουσουλμάνων, εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η προστασία των διάφορων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, περιλαμβανομένου του μεγάλου αριθμού ιρακινών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία του αποκλεισμού της Νταράα, οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας και εκστρατεία αυθαίρετων συλλήψεων στις γειτονικές πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 12 000 Σύροι από την Τζισαρ αλ Σουγκούρ και τις γύρω περιοχές έχουν διαβεί τα συροτουρκικά σύνορα φοβούμενοι αντίποινα των δυνάμεων ασφαλείας ενώ, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, άλλοι 17 000 περιμένουν για να πράξουν το ίδιο·

Υεμένη

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, μετά από μήνες βιαιοτήτων και αναταραχών που έχουν στοιχίσει μεγάλες ταλαιπωρίες στο λαό της Υεμένης, καθώς και μεγάλο αριθμό νεκρών και σοβαρά τραυματισμένων, τη φυλάκιση διαδηλωτών και μια ακόμα σοβαρότερη οικονομική και πολιτική κρίση στη χώρα,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ) έχει προτείνει σχέδιο για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, το οποίο δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Υεμένης, Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης κτίριό του, στις 3 Ιουνίου 2011, ο Πρόεδρος Σαλέχ τραυματίστηκε σοβαρά και δέχεται ιατρική περίθαλψη στη Σαουδική Αραβία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία έχει προσωρινά μεταβιβαστεί στον Αντιπρόεδρο της χώρας, Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εκτεταμένο υποσιτισμό, συρρικνούμενους πετρελαϊκούς πόρους, αυξανόμενο πληθυσμό, ασθενή κεντρική κυβέρνηση, επιδεινούμενη λειψυδρία και μικρές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για διάλυση του κράτους της Υεμένης, λόγω μιας εύθραυστης εκεχειρίας από το Φεβρουάριο του 2011 με τους Σιίτες αντάρτες του Βορρά, ενός αποσχιστικού κινήματος στον Νότο και πολλών μαχητών της αλ-Κάιντα που φέρονται να χρησιμοποιούν την Υεμένη ως βάση,

Μπαχρέιν

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ανάγκης στο Μπαχρέιν έχει αρθεί από την 1η Ιουνίου 2011 και ότι ο βασιλιάς Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Καλιφά συγκάλεσε εθνικό διάλογο, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2011,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2011, ο βασιλιάς Χαμάντ δημιουργησε μια ανεξάρτητη επιτροπή με μια διεθνή ανεξάρτητη συνιστώσα, με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια της πρόσφατης καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2011 το Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας του Μπαχρέιν, το οποίο είναι στρατοδικείο, ανακοίνωσε την ετυμηγορία του εναντίον 21 αγωνιστών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων επτά δικάστηκαν ερήμην· λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ από αυτούς καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά και 13 καταδικάστηκαν σε ποινές μέχρι 15 χρόνια στη φυλακή, για «συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης», λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων υπέρ της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, συνελήφθησαν πολλοί ακόμη πολιτικοί αγωνιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέστησαν βασανιστήρια, κακομεταχείριση και καταδιώξεις,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαΐου 2011, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας επικύρωσε την καταδίκη σε θάνατο που είχε επιβληθεί στον Αλί Αμπντουλάχ Χασάν αλ Σανκίς και στον Αμντουλαζίζ Αμπντουλριντά Ιμπραχίμ Χουσαΐν για τον φόνο δύο αστυνομικών στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση των θανατικών ποινών αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 47 γιατροί και νοσοκόμες κατηγορούνται για «υποκίνηση ενεργειών με στόχο την βίαια ανατροπή του καθεστώτος» και πρόκειται να δικαστούν από στρατοδικείο του Μπαχρέιν, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι γιατροί και νοσοκόμες περιέθαλπταν όλους τους τραυματίες αδιακρίτως, σεβόμενοι τον ηθικό κώδικα του επαγγέλματός τους,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αίτημα της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, αναπτύχθηκαν στο έδαφος της χώρας ξένες δυνάμεις υπό τη σημαία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου,

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση υπερβολικής βίας από τα τοπικά καθεστώτα κατά ειρηνικών διαδηλωτών και εκφράζει τη δυσφορία του για τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τραυματιών· ζητεί να τεθεί αμέσως τέρμα στην αιματοχυσία και να αφεθούν ελεύθεροι όλου οι συλληφθέντες· ζητεί να ερευνηθούν οι ανθρωποκτονίες, οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια που λέγεται ότι λαμβάνουν χώρα·

2.  συγχαίρει τους λαούς για το θάρρος που έδειξαν κατά τον ειρηνικό αγώνα τους για δημοκρατικές αλλαγές, και ιδίως τις γυναίκες, οι οποίες υπήρξαν, και συχνά είναι ακόμη, η εμπροσθοφυλακή των διαμαρτυριών·

3.  καλεί τις πολιτικές ηγεσίες των αραβικών χωρών να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους ξεκινώντας χωρίς καθυστέρηση ή προϋποθέσεις έναν ανοικτό και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο που θα περιλαμβάνει όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα και κινήματα, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος προς μια γνήσια δημοκρατία και την εφαρμογή πραγματικών, φιλόδοξων και σημαντικών θεσμικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη των χωρών αυτών και της περιοχής συνολικά·

Συρία

4.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία και τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της πολιορκίας μιας σειράς πόλεων, όπως η Νταράα, η Τζισρ αλ Σουγκούρ και η Χάμα, των μαζικών συλλήψεων, των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των αυθαίρετων συλλήψεων, των καταγγελλόμενων εξαφανίσεων μετά από απαγωγή και των βασανιστηρίων·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου 2011, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Ασάντ δεν πραγματοποιήθηκαν και ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, παρά την πρόσφατη αμνηστία που ανήγγειλε ο Πρόεδρος· καλεί τις συριακές αρχές να θέσουν χωρίς καθυστέρηση τέλος στην πολιορκία των πόλεων και να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων και μελών τους στις πόλεις αυτές·

6.  καλεί τις συριακές αρχές και τον Πρόεδρο Ασάντ να σταματήσουν τους φόνους άοπλων διαδηλωτών και να προβούν στην άμεση απελευθέρωση όλων των κρατούμενων διαδηλωτών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών κρατούμενων· ζητεί από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να λάβουν μέρος σε μια άμεση και γνήσια πολιτική διαδικασία για να συμβάλουν σε μια δημοκρατική μεταπολίτευση στη Συρία, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

7.  καλεί τις συριακές αρχές να επιτρέψουν στον ξένο Τύπο να ελέγξουν τις κατηγορίες ότι «ένοπλες συμμορίες εξτρεμιστών» επιτίθενται πρώτες στις δυνάμεις ασφαλείας, που προβάλλει ως δικαιολογία το καθεστώς για το λουτρό αίματος που λαμβάνει χώρα· καλεί τις συριακές αρχές να επιδείξουν πνεύμα πλήρους συνεργασίας και να μην δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόσκομμα στις ενέργειες του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων φορέων του ΟΗΕ·

8.  καλεί τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων ή σε σχετικά γεγονότα, να διερευνήσουν διεξοδικά τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί για άσκηση βίας σε βάρος παιδιών και να σταματήσουν τις συλλήψεις και την άσκηση βίας σε βάρος παιδιών, ή άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών·

9.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την καταστολή σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, να αναστείλει όλες τις προετοιμασίες για νέα προγράμματα διμερούς συνεργασίας, να αναστείλει τα εν εξελίξει διμερή προγράμματα με τις συριακές αρχές στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και του μέσου MEDA, να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην εγκρίνει νέες χρηματοπιστωτικές ενέργειες της ΕΤΕπ στη Συρία, να εξετάσει την αναστολή περαιτέρω κοινοτικής συνδρομής στη Συρία υπό το πρίσμα των εξελίξεων και να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία· τάσσεται υπέρ της δέσμης «ευφυών» κυρώσεων που ενέκρινε το Συμβούλιο και καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει σύντονη διπλωματική πρωτοβουλία προκειμένου να πεισθούν και άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις ίδιες κυρώσεις· συντάσσεται με την άποψη ότι το Συμβούλιο οφείλει να συνεχίσει να διευρύνει το πεδίο των κυρώσεών του, ώστε να έχουν στόχο όλα τα πρόσωπα και όλες τις οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς, με τελική επιδίωξη την εξασθένιση και την απομόνωσή τους ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μετάβαση στη δημοκρατία·

10.  στηρίζει ανεπιφύλακτα τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ με τους εταίρους της στη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα καταδικάσει τις συνεχιζόμενες βιαιότητες στη Συρία, απορρίπτει την ατιμωρησία και παροτρύνει τις συριακές αρχές να ανταποκριθούν στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού· λυπάται για το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν στεφθεί έως τώρα με επιτυχία και δεν έγινε δυνατή η κατάθεση ενός σχεδίου απόφασης· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την ΥΕ/ΑΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους διεθνείς εταίρους τους, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του ΣΑ του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Συρία και ο σεβασμός από τις αρχές της Συρίας της υποχρέωσής τους να προστατεύουν τον πληθυσμό της χώρας τους·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική της Τουρκίας να διατηρήσει ανοικτά τα σύνορά της για τους σύρους πρόσφυγες και για την ταχεία κινητοποίηση των πόρων της Ερυθράς Ημισελήνου·

12.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας και άλλων περιφερειακών εταίρων για την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών της κρίσης, και ιδίως των ανθρωπιστικών, και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί μαζί τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Συρία· καλεί την Τουρκία και την ΕΕ να συντονίσουν καλύτερα τις εξωτερικές πολιτικές τους και τις ενθαρρύνει να επιδιώξουν με συντονισμένες ενέργειες να υποστηρίξουν τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν αμέσως βοήθεια και υποστήριξη στις τουρκικές και τις λιβανικές αρχές, ως αρωγή στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν την ανθρωπιστική κρίση στα σύνορά τους με τη Συρία, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου σε επίπεδο ΟΗΕ·

14.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τα εμφανιζόμενα κινήματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη χώρα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα έναρξη ενός γνήσιου πολιτικού διαλόγου που θα οδηγεί σε μια βαθιά δημοκρατική μεταπολίτευση στη Συρία·

Υεμένη

15.  καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες ένοπλες επιθέσεις στην Υεμένη, περιλαμβανομένης της επίθεσης της 3ης Ιουνίου 2011 στο προεδρικό παλάτι· καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να δείξουν σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δεχθούν μια οριστική κατάπαυση του πυρός·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Αντιπροέδρου Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, να μεριμνήσει για την αποστρατιωτικοποίηση των πόλεων της Υεμένης και να προστατεύει με τον κατάλληλο τρόπο όλες τις μελλοντικές ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις·

17.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Υεμένης, χαιρετίζει τις φιλοδοξίες τους για μια δημοκρατική αλλαγή στη χώρα και υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΣΣΠΚ, στο βαθμό που αυτές εστιάζονται στην αναζήτηση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, πράγμα που επιβάλλει την παραίτηση του Προέδρου Σαλέχ και των μελών της οικογενείας του που κατέχουν σημαντικές θέσεις, στο πλαίσιο ενός πιο ανοικτού πολιτικού συστήματος που θα αποσκοπεί στην ανακούφιση της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τγης πλειοψηφίας του πληθυσμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αρχές της Υεμένης δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση διπλωματών της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Σανάα στις 22 Μαΐου 2011, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, και πρέσβεων μελών ΣΣΠΚ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών· καλεί τις αρχές της Υεμένης να δείξουν πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για την πλήρη έλλειψη εκθέσεων προόδου από την επιτροπή υψηλού επιπέδου που συγκρότησε η κυβέρνηση της Υεμένης για να διερευνήσει την επίθεση εναντίο διαδηλωτών στις 18 Μαρτίου 2011 στη Σανάα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 54 και τραυματίστηκαν πάνω από 300 άνθρωποι· επαναλαμβάνει την προτροπή του προς την ΥΕ/ΑΕ να υποστηρίξει τα αιτήματα για μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα σχετικά με το γεγονός αυτό·

20.  χαιρετίζει την αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υεμένη, που εξέτασε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και θα διατυπώσει συστάσεις προς την κυβέρνηση της Υεμένης και τη διεθνή κοινότητα·

Μπαχρέιν

21.  καταδικάζει την καταστολή στο Μπαχρέιν και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, περιλαμβανομένων των πολιτικών ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των 47 γιατρών και νοσοκόμων ,που ενήργησαν σεβόμενοι το επαγγελματικό τους καθήκον· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταδίκες σε ισόβια δεσμά κατά οκτώ μελών της αντιπολίτευσης και τις 15ετείς φυλακίσεις για άλλους δεκατρείς·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την άρση της κατάστασης ανάγκης στο Μπαχρέιν, καθώς και για τη σύγκληση εθνικού διαλόγου από τον Βασιλιά Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Καλιφά· πιστεύει ότι αυτός ο εθνικός διάλογος που συγκάλεσε ο Βασιλιάς Χαμάντ είναι δυνατός μόνο αν συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια δημοκρατία και για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο Μπαχρέιν·

23.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να τροποποιήσουν τις θανατικές καταδίκες για τον Αλί Αμπντουλάχ Χασάν αλ Σανκίς και τον Αμπντουλαζίζ Αμπντουλριντά Ιμπραχίμ Χουσαΐν και να επαναφέρει την ντε φάκτο παύση της επιβολής θανατικών ποινών·

24.  κρίνει θετικά την απόφαση του Βασιλιά Χαμάντ να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα εξατάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ των μεταρρυθμίσεων· ζητεί την πλήρη αμεροληψία και διαφάνεια της επιτροπής αυτής και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να μην παρέμβει στις εργασίες της·

25.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Μπαχρέιν και καλεί το υπουργείο αυτό να ενεργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία ξένων στρατευμάτων υπό τη σημαία του ΣΣΠΚ στο Μπαχρέιν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΣΣΠΚ να προσφέρει πόρους του ως περιφερειακός συλλογικός παράγοντας ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά και να μεσολαβεί προς το συμφέρον ειρηνικών μεταρρυθμίσεων στο Μπαχρέιν·

Αραβικός κόσμος και βόρεια Αφρική

27.  υποστηρίζει τη διαδικασία δημοκρατικής μεταπολίτευσης στην Αίγυπτο και την Τυνησία, ως τα πρώτα παραδείγματα της σημερινής διαδικασίας εκδημοκρατισμού και ενός νέου κύματος συμμετοχής των πολιτών, και ιδίως των νέων, στον αραβικό κόσμο, στηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσδοκίες του λαού για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία· ζητεί διαφανείς, δίκαιες και ελεύθερες εκλογικές διαδικασίες και στις δύο αυτές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες καθεμιάς· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της διαδικασίας πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·

28.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τους λίβυους αμάχους, συμπεριλαμβανομένης και της εντατικοποίησης της άσκησης πιέσεων στο καθεστώς της Λιβύης, και να στηρίξει την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού λιβυκού κράτους· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να κάνει αυστηρότερες τις κυρώσεις της κατά του καθεστώτος, προσθέτοντας έξι λιμενικές αρχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος στον κατάλογο για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων· επαναλαμβάνει την κλήση του προς τον Συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι να εγκαταλείψει αμέσως την εξουσία·

29.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός της Λιβύης λόγω της έλλειψης τροφίμων, πρόσβασης σε ιατρική βοήθεια και χρημάτων για την πληρωμή μισθών και την αντιμετώπιση διάφορων διοικητικών αναγκών· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν επειγόντως ώστε μέρος των δεσμευμένων λιβυκών περιουσιακών στοιχείων να διατεθούν στο μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο, με εξουσιοδότηση και υπό την επίβλεψη της επιτροπής κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι επείγουσες ανάγκες·

30.  καλεί το Συμβούλιο και την ΥΕ/ΑΕ να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες για την εξεύρεση μιας λύσης, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη απόφαση του ΔΠΔ να εκδόσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Συνταγματάρχη Καντάφι, του γιού του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι και του Αμπντουλάχ αλ Σανουσί·

31.  χαιρετίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο Μαρόκο και ιδίως τις προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές που τέθηκαν σε δημοψήφισμα, ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ελευθέρωση του συστήματος διακυβέρνησης, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό· καλεί τα πολιτικά κόμματα του Μαρόκου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής· τονίζει ότι οι δημόσιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και σημειώνει ότι το Μαρόκο ήταν η πρώτη χώρα της περιοχής στην οποία δόθηκε «προηγμένο καθεστώς» στις σχέσεις της με την ΕΕ·

32.  σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου της Αλγερίας ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και θα εξασφαλίσει την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας του, μεταξύ άλλων με την άρση της κατάστασης ανάγκης και την σχεδιαζόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση· υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών αυτών και ζητεί την ισχυρή δέσμευση εκ μέρους των αρχών της Αλγερίας σε αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, που θα πρέπει να είναι ανοικτή και για την κοινωνία των πολιτών·

33.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Ιορδανίας για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, και ιδίως για την αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας και τις εργασίες της εθνικής επιτροπής διαλόγου· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των ιορδανικών αρχών και τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι η ΕΕ συμφωνεί να δοθεί στην Ιορδανία εταιρική σχέση «προηγμένου καθεστώτος» το 2010·

34.  τονίζει ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αρχές· καλεί τις αρχές να προσφέρουν αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία στις θρησκευτικές κοινότητες που είναι παρούσες στις χώρες τους και να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μελών όλων αυτών των θρησκευτικών κοινοτήτων·

35.  υποστηρίζει σθεναρά τη θέση του Συμβουλίου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τις γειτονικές περιοχές πρέπει να είναι ανάλογη των νέων προκλήσεων στη νότια γειτονική περιοχή· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της ότι θα συνοδεύσουν και θα υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες προσπάθειες των κυβερνήσεων που θα δεσμευθούν πραγματικά σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στη διαμόρφωση κοινωνιών των πολιτών· χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία, εκ μέρους της ΥΕ/ΑΕ, της ομάδας εργασίας για τη νότια Μεσόγειο·

36.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακολουθήσουν διαφοροποιημένη προσέγγιση, στη βάση της πολιτικής «περισσότερα για περισσότερα», που περιγράφηκε στην κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011, όσον αφορά τις χώρες της νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο της οποίας η πραγματική πρόοδος προς τη δημοκρατία, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και, κυρίως, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να ανταμείβεται·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προσφέρει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους ζουν τώρα ως πρόσφυγες στα σύνορα των χωρών αυτών·

38.  χαιρετίζει την «εταιρική σχέση της Ντωβίλ» με τους λαούς της περιοχής, που ξεκίνησαν τα μέλη του G8· σημειώνει ότι οι πρώτες χώρες της «εταιρικής σχέσης» θα είναι η Αίγυπτος και η Τυνησία· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με εκείνες των μελών της G8 που είναι έτοιμα να επεκτείνουν αυτή την εταιρική σχέση σε όλες τις χώρες της περιοχής που θα θα δεσμευθούν σε μια μετάβαση προς ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές σχέσεις και την πολιτική ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μαρόκου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ιορδανίας, την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0148.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0109.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0154.


Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού
PDF 430kWORD 168k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))
P7_TA(2011)0334A7-0231/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συγκεκριμένα το άρθρο 21, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, συγκεκριμένα το άρθρο 25,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ που συμφωνήθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1990 και στη Σύνοδο Kορυφής στην Κωνσταντινούπολη το 1999, στην οποία όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ δεσμεύτηκαν να καλούν διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) στις εκλογές τους,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 169 της 7ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και φυλές,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 96 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (2000),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Δεκεμβρίου 2000 με τίτλο «Προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»(1), και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 2004 με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων οργανισμών και ρυθμίσεων για την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΜΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών(3) καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2001 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου, και ειδικότερα τις παραγράφους 71, 72 και 73(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Φορολογία και ανάπτυξη – συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα»(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρμογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με τίτλο «Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης - Για ένα ενισχυμένο πλαίσιο της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις δύο δέσμες συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα «Στήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ»: τα συμπεράσματα της 17ης Νοεμβρίου 2009 και εκείνα της 13ης Δεκεμβρίου 2010 που περιέχουν την «έκθεση προόδου 2010 και κατάλογο προτεινόμενων πιλοτικών χωρών»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2009)1095),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης της 22ας Ιουνίου 1993,

   έχοντας υπόψη τα σε θεματική και γεωγραφική βάση χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπορίας ανθρώπων (όπως είναι το AENEAS, το διάδοχό του «Θεματικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο», MIEUX, ΕΜΔΔΑ, TAIEX, ENPI κλπ.),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 21ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους πολυεθνικούς ομίλους και λοιπές επιχειρήσεις(16),

–  έχοντας υπόψη τη δημιουργία θέσης Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τη θέσπιση λειτουργικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) από 1ης Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0231/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες της Ένωσης διακηρύσσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και ως αρχές και επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, τις οποίες η τελευταία πρέπει να προάγει ως οικουμενικές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της ανεκτικότητας έναντι όλων των κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των ευκαιριών για έναν έκαστο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε οικουμενική αξία αλλά τα δημοκρατικά συστήματα ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη μορφή και τον τύπο τους, παράδειγμα το οποίου είναι οι διαφορετικές αλλά εξ ίσου έγκυρες μορφές δημοκρατίας των 27 κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την ιστορία, τον πολιτισμό και τις περιστάσεις, και από την ίδια την ΕΕ, η οποία αποτελεί μια μορφή υπερεθνικής δημοκρατίας η οποία είναι μοναδική στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό πρότυπο δημοκρατίας, ένας κανόνας προς χάραξη της δημοκρατίας, αλλά υπάρχει γενικής αποδοχής συμφωνία σχετικά με τα στοιχεία που συνιστούν την ουσία της δημοκρατίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά ορίζονται σε δύο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(17),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και μόνο σε μια δημοκρατία μπορεί το άτομο να απολαύει πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον όταν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να υπάρξει δημοκρατία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κυριαρχεί το κράτος δικαίου, εξασφαλίζοντας την ισότητα ενώπιον του νόμου, την αναγνώριση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και την απουσία αυθαίρετων παρεμβάσεων από τις δημόσιες αρχές, τόσο στο επίπεδο του νόμου όσο και στην πράξη, και απαιτεί, ως εκ τούτου, από τους δημόσιους φορείς να ασκούν τις εξουσίες τους μέσω διαφανών και υπολόγων εκλεγμένων αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών, με ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική εξουσία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να απολαύει όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία πρέπει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ανδρών και των γυναικών να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της πραγματικής δημοκρατίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ανάθεση σημαντικού ρόλου στα κοινοβούλια και τις τοπικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων και τη διαφανή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση λογοδοσίας των ιθυνόντων και των δημοσίων υπαλλήλων προς τους πολίτες είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. λαμβάνοντας υπόψη ότι επ' αυτού η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση συνεπάγεται επίσης τον έλεγχο του τομέα της ασφάλειας από πολίτες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν περιοδικά σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και να θέτουν υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης επί πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, με την ευρεία σημασία, χωρίς τον κίνδυνο τιμωρίας από το κράτος, συνιστά οικουμενικό δικαίωμα, όπως επίσης και η δυνατότητα αναζήτησης διαφορετικών πηγών πληροφόρησης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν ανεξάρτητες ενώσεις και οργανώσεις, περιλαμβανομένων ανεξάρτητων πολιτικών κομμάτων και ομάδων συμφερόντων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και το φάσμα των πολιτικών απόψεων, συμφερόντων, δυνατοτήτων προσχώρησης σε περιφερειακές ή κοινοτικές παρατάξεις είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα, χωρίς παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και τους λειτουργούς της εκτελεστικής εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ανεξαρτήτως της θέσης τους υπέρ ή κατά της κυβέρνησης, χρειάζονται την απαιτούμενη εξουσία και τους απαραίτητους πόρους για να συζητούν και να εγκρίνουν τη νομοθεσία και τους προϋπολογισμούς των κρατών και να ασκούν έλεγχο επί της κυβέρνησης όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη χρήση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχυρά κοινοβούλια, υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιου βήματος διαλόγου για την ειρηνική διαπραγμάτευση ανταγωνιστικών εννοιών πολιτικής και κοινωνικής τάξης και ως εθνικών νομοθετικών οργάνων λήψης αποφάσεων, είναι βασικής σημασίας για την πρακτική λειτουργία της δημοκρατίας χωρίς αποκλεισμούς,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι μη κρατικοί φορείς συνιστούν ζωτικό δομικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας δημοκρατίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση δημοκρατικής νοοτροπίας με βαθιές ρίζες στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθοδηγούν τα αιτήματα της κοινής γνώμης και καθιστούν τις δημόσιες αρχές υπόλογες για τις πράξεις τους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία και η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της έκφρασης ευρέος φάσματος απόψεων και αντιλήψεων και της κοινοποίησής τους προς το κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία και η άνευ λογοκρισίας πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ελευθερία του Διαδικτύου) συνιστούν οικουμενικά δικαιώματα και είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας στον δημόσιο βίο,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπαιδαγώγηση στις δημοκρατικές αξίες είναι σημαντική για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, όπως είναι και η συμμετοχή από την ενδεδειγμένη ηλικία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εκλάβουν αυτά τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας ως δομικές μονάδες για τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο να βοηθηθούν οι τρίτες χώρες να χαράξουν τη δική τους πορεία προς τη δημοκρατία,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των ετών 2009 και 2010 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ αποτυπώνουν τα ανωτέρω στοιχεία,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ) θα ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ισχυροποιήσει τη θέση της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η επαναβεβαίωση ότι τα ατομικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτισμικά δικαιώματα αλληλοεξαρτώνται και αλληλοενισχύονται και ότι μόνον η πραγμάτωση όλων αυτών των δικαιωμάτων δύναται να συμβάλει στην εδραίωση πραγματικής δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποτελεί το βέλτιστο μέσο για τη διασφάλιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία δυνατοτήτων βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες της διακυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας αλλά παραμένει πάρα πολύ συχνά παραγκωνισμένη,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ατζέντα δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ το Συμβούλιο δήλωνε ότι επιθυμούσε να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και την αποτελεσματικότητα της στήριξής που παρέχει, αλλά ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος εν προκειμένω,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ευρύ φάσμα μέσων στη διάθεσή της για την υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μεταξύ των οποίων τις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις που περιέχουν ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, το ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+), τους πολιτικούς διαλόγους, τις δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), τα ειδικευμένα χρηματοδοτικά μέσα, τα έργα αδελφοποίησης και τις αποστολές παρατήρησης εκλογών)· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι είναι ουσιαστικό το να αναπτυχθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο θα προσανατολίζεται προς την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία βάσει τυποποιημένης μεθοδολογίας προσαρμοσμένης στην κατάσταση που επικρατεί σε εκάστη χώρα, το οποίο να αίρει τις υφιστάμενες ασυνέπειες και τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού και να μην εισάγει νέες, το οποίο να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των χωρών σε ευάλωτη κατάσταση ή που εξέρχονται από συγκρούσεις και το οποίο να προάγει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη ως αλληλένδετους στόχους,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία προς την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και στρατηγική πραγματικότητα μιας χώρας όταν αποφασίζει εάν θα παράσχει ή θα άρει εμπορικές προτιμήσεις, όπως είναι το ΣΓΠ+,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση προτύπων και στοιχείων σχετικών με τη δημοκρατία μέσω των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και να συνεχίσει να προάγει την αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται εντός των φόρουμ στα οποία συμμετέχουν κράτη μέλη της ΕΕ και μέσω αυτών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να διαπιστώνονται μείζονες προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγγράφονται στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και χώρας εταίρου της συνεπεία κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της δημοκρατίας υφίσταται ήδη ως μέτρο του οποίου η εφαρμογή προβλέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συχνές παραβιάσεις της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τη μη τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες από ορισμένες τρίτες χώρες, στις κυβερνήσεις των τελευταίων σπανίως επιβάλλονται κυρώσεις ή καταλογίζονται δεόντως ευθύνες, ακόμη και ενώπιον στυγνών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εφαρμογή αυτού του μέτρου από την ΕΕ κατά τρόπο συνεπή υπονομεύει την αξιοπιστία της Ένωσης ως ισχυρού και αποφασιστικού παράγοντα στη διεθνή σκηνή,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή των κυρώσεων πρέπει να πραγματοποιείται με δίκαιο, σταθμισμένο και έξυπνο τρόπο και ότι ο λαός της χώρας δεν πρέπει επ' ουδενί να καθίσταται το κύριο θύμα της επιβολής αυτών των κυρώσεων,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει πραγματική πολιτική παροχής κινήτρων στον συγκεκριμένο τομέα με σκοπό να λειτουργεί ως μοχλός μεταρρυθμίσεων, αλλά ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητές της για πολιτικούς λόγους και συγκεκριμένα λόγω της έλλειψης συναίνεσης σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τη σημασία που έχουν η προαγωγή της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι άλλων προτεραιοτήτων· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι θεωρητικά δεν υφίσταται διαρθρωτικό ή νομικό εμπόδιο στη συντονισμένη χρήση των εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης προς στήριξη του εκδημοκρατισμού,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα αριθ. 63/168 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 18 Δεκεμβρίου 2008 ζητείται η εφαρμογή παγκοσμίως μορατόριουμ για την επιβολή της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μέθοδος τιμωρίας σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε ανηλίκους,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής, λόγω του ότι εστιάζεται σε δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση των μέσων διμερούς συνεργασίας,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΔΔΑ χρηματοδοτεί μεν τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, οι οποίες συνιστούν ζωτικής σημασίας μέσο αλληλεπίδρασης στον τομέα της εδραίωσης της δημοκρατίας, αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις στις συστάσεις που διατυπώνονται δεν δίδεται η δέουσα συνέχεια ή οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται,

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής των εν λόγω αποστολών παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, καθώς και στην αδυναμία της Επιτροπής και των κρατών μελών να μετασχηματίσουν τις συστάσεις αυτές σε συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης, συγκεκριμένα προς όφελος νεοεκλεγέντων κοινοβουλίων,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του επαρκείς αναλύσεις που θα του επέτρεπαν να αποτιμήσει τη στήριξη της δημοκρατίας που παρέχει η Ένωση, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο είναι εν μέρει απόρροια θεμάτων διαφάνειας, πρόσβασης σε έγγραφα και διαβούλευσης, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα από το Συμβούλιο,

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο με την προσφυγή στην αρχή της πλήρους υπαγωγής των βοηθειών σε προϋποθέσεις επιτυγχάνονται οι στόχοι του πραγματικού εκδημοκρατισμού, του αληθινού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πραγματικά καλύτερων οικονομικών προοπτικών για τους τοπικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αρχή της υπαγωγής σε προϋποθέσεις πρέπει να οριστεί από κοινού με τις αποδέκτριες χώρες, σε στενή διαβούλευση όχι μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και με τον δέοντα σεβασμό των πραγματικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού,

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και τα κοινοβούλια που εκλέγονται με ελεύθερο και δίκαιο τρόπο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε δημοκρατικό καθεστώς και δημοκρατική διεργασία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη προς το ΕΜΔΔΑ και η κινητοποίηση του δεν ήταν κατά το παρελθόν αντίστοιχη προς τη σημασία αυτών των παραγόντων,

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών («UN Women») είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των γυναικών όσον αφορά τη συμβολή και τη συμμετοχή τους στη διεργασία εκδημοκρατισμού,

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τον πολυδιάστατο, σύνθετο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της δημοκρατίας, αλλ' ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τον πλήρη κύκλο της εκλογικής διεργασίας κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή μέτρων προς στήριξη της δημοκρατίας,

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κράτη που τελούν υπό εκδημοκρατισμό οι γυναίκες και τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαιτέρως να αποτελέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων και με σκοπό την πορνεία,

Ανάγκη αλλαγής προτύπου

1.  πιστεύει ότι μόνον οι δημοκρατίες που βασίζονται στο κράτος δικαίου δύνανται να θεμελιώσουν μεταξύ των τρίτων χωρών και της ΕΕ ισορροπημένες διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις, οι οποίες να σέβονται τις ανάγκες και τα συμφέροντα αμφότερων των μερών και των πληθυσμών τους·

2.  τονίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις που βασίζονται στον διάλογο και τη διαβούλευση προάγουν τον ενστερνισμό των διεργασιών εκδημοκρατισμού και των στοιχείων δημοκρατικής διακυβέρνησης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη χρήση αυτών των μορφών διαλόγου με πιο συνεκτικό, συνεπή και συντονισμένο τρόπο·

3.  εκτιμά ότι ο ρόλος της ΕΕ ως «ήπιας δύναμης» (soft power) στο παγκόσμιο σύστημα μπορεί να εδραιωθεί μόνο εάν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελέσει πραγματική προτεραιότητα στην άσκηση πολιτικής προς τις τρίτες χώρες·

4.  επισημαίνει ότι, για να έχει η ΕΕ μια αξιόπιστη, συνεπή εξωτερική πολιτική και να στηρίζει την ανάπτυξη της δημοκρατίας, είναι ουσιώδους σημασίας να ασκείται πάντοτε μια πρότυπη πολιτική σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της, τόσο επί του παρόντος όσο και στο μέλλον·

5.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των χωρών μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στις δημοκρατικές διεργασίες·

6.  σημειώνει ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή έχουν καταδείξει τα όρια της επικέντρωσης στην ασφάλεια – κυρίως την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης – και τη σταθερότητα, η οποία δεν κατόρθωσε να μειώσει τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία· τονίζει ότι το «ασφάλεια ή δημοκρατία» είναι ψευτοδίλημμα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια για τους ανθρώπους σε μια κοινωνία χωρίς δημοκρατική κυβέρνηση που αποδίδει λογαριασμούς· πιστεύει ότι, μολονότι έχει καταγραφεί οικονομική ανάπτυξη, τα οφέλη της δεν έχουν κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο· θεωρεί, συνεπώς, ότι το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, καθόσον συνιστά αναγκαίο παράγοντα για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής, ευημερούσας και δημοκρατικής κοινωνίας·

7.  τονίζει την ανάγκη αλλαγής προτύπου με στόχο την πραγματική εδραίωση της δημοκρατίας επί τη βάσει μιας ενδογενούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης προς όφελος του πληθυσμού και με σεβασμό προς το κράτος δικαίου, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

8.  τονίζει ότι η δημοκρατία ως σύστημα διακυβέρνησης παρέχει μηχανισμούς κατανομής της πολιτικής εξουσίας και διαχείρισης των συγκρούσεων, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για σταθερές και ειρηνικές κοινωνίες· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δημοκρατία πρέπει να πηγάζει από μέσα από τη χώρα και δεν μπορεί να επιβάλλεται τεχνητά από εξωτερικούς παράγοντες· πρεσβεύει ότι η ΕΕ, από κοινού με τη διεθνή κοινότητα, μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διεργασίας εδραίωσης της δημοκρατίας·

9.  θεωρεί ότι, για να είναι επιτυχής ο εκδημοκρατισμός, είναι ζωτικής σημασίας το να προωθεί την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης χώρας, για να ικανοποιούνται τα βασικά δικαιώματα των κατοίκων, όπως είναι τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση·

10.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να μοιραστούμε την εμπειρία της μετάβασης στη δημοκρατία που αποκομίσαμε μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών δικτατοριών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με τις εκκολαπτόμενες δημοκρατικές δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή· παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διεργασία εκδημοκρατισμού που εκτυλίσσεται σε αυτήν τη σημαντική γειτονική μας περιοχή· ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν διμερή προγράμματα συνεργασίας με τους εταίρους εκάστου οι οποίοι αναδύονται σε όλες τις γειτονικές περιοχές·

11.  τονίζει ότι πρέπει τώρα να δίδεται προτεραιότητα στην ευρύτερη και εντατικότερη πρακτική χρήση του υφιστάμενου πλαισίου μηχανισμών και κινήτρων της Ένωσης, στοιχείων τα οποία να συνδυάζονται σε στρατηγικές που προσαρμόζονται στην κατάσταση της κάθε χώρας, καθώς και στην εξάλειψη των ασυνεπειών και των δύο μέτρων και δύο σταθμών κατά την εφαρμογή τους, στοιχείων που αποδυναμώνουν την εικόνα της Ευρώπης και την ικανότητά της να ασκεί στιβαρή και συνεπή εξωτερική πολιτική· τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση απαιτεί πραγματική αλλαγή πολιτικής, η οποία να καθιστά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που πρέπει να αποτυπώνεται σε στόχους πολιτικής, αλλά και στη διάρθρωση και τη δομή αυτή καθαυτή·

12.  ζητεί την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών, των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα, των σχεδίων δράσης, του προγράμματος ΣΓΠ+ και όλων των άλλων συμβατικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και οιασδήποτε τρίτης χώρας μέσω ακριβέστερης διατύπωσης των ρητρών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του δικαιώματος των αυτοχθόνων λαών σε διαβούλευση πριν από τη λήψη αποφάσεων, της χρηστής διακυβέρνησης, σαφών ρυθμίσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης (με βάση τουλάχιστον ό,τι ορίζεται στη Συμφωνία του Κοτονού), δεσμεύσεων που να συνδυάζονται με ειδικά, μετρήσιμα, εφικτά, με χρονικούς περιορισμούς κριτήρια για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνεται, καθώς και μέσω ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης· εκφράζει τη λύπη του για το ότι παρά τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται στη Συμφωνία του Κοτονού, η ΕΕ συχνά εθελοτυφλεί έναντι των συνεχιζόμενων και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών εταίρων της Συμφωνίας του Κοτονού, και συνεχίζει να διατηρεί σχέσεις μαζί τους ωσάν να μη συμβαίνει τίποτε· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνεπείς πολιτικές για την αποτροπή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. μέσω της μείωσης των συνολικών ποσών πόρων που προορίζονται για τις κυβερνήσεις που δεν σέβονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρνούμενη δηλαδή την παροχή δημοσιονομικής στήριξης και αυξάνοντας ταυτόχρονα τους πόρους προς ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, παροχή που παρακάμπτει αυτές τις κυβερνήσεις·

13.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της κοινής εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι πλήρως συντονισμένοι με τους συνολικούς στόχους της ΕΕ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αειφόρο ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει τη σημασία της σταθερής παρακολούθησης της εφαρμογής των συμφωνιών και ζητεί επ' αυτού να γίνεται χρήση μελετών αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας επιπλέον των αντίστοιχων μελετών αντικτύπου επί της βιώσιμης ανάπτυξης για να εξασφαλισθεί η διαρκής αξιολόγηση των συμφωνιών·

15.  σημειώνει ότι οι δημοκρατικές αρχές και αξίες μπορεί να προαχθούν περαιτέρω μέσω της προώθησης της επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), με προτεραιότητα όσον αφορά τις υποεκπροσωπούμενες περιοχές, με σκοπό να ενισχυθεί ο οικουμενικός του χαρακτήρας και ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας, των γενοκτονιών, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

16.  αποδοκιμάζει το ότι η Επιτροπή θέτει πολύ σπάνια σε εφαρμογή τους μηχανισμούς που προβλέπουν την άρση των προτιμήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών συμβάσεων· καταδικάζει τη στάση της Επιτροπής, η οποία, παρά το ότι εκθέσεις από πλείονες διεθνείς οργανώσεις λειτουργούν σε αμοιβαία βάση επιβεβαιωτικά, αρνείται να κινήσει έρευνες στην περίπτωση αριθμού δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+ για τις οποίες υφίστανται σοβαρές υποψίες περί μη τήρησης των συμφωνιών που έχουν υπογράψει·

17.  επαναλαμβάνει την αμετακίνητη θέση που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο υπέρ της ενσωμάτωσης νομικά δεσμευτικών ρητρών περί κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ως ελάχιστη βάση τον κατάλογο των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΣΓΠ+·

18.  επαναβεβαιώνει την ανάγκη άσκησης αυστηρότερου ελέγχου επί των ανωτέρω στοιχείων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί συνεπώς από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εμπλέκουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια που αφορούν τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη, την εφαρμογή και την αναστολή διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης και της διεργασίας καθορισμού της διαπραγματευτικής εντολής για νέες συμφωνίες (ιδίως στον τομέα της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), στις διαβουλεύσεις εντός των Συμβουλίων Σύνδεσης ή οιουδήποτε άλλου ισοδύναμου πολιτικού οργάνου εποπτείας μιας συμφωνίας (όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων στον τομέα του εκδημοκρατισμού), καθώς και στη διεργασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έναρξη διεξαγωγής διαβουλεύσεων ή την αναστολή ισχύος μιας συμφωνίας·

19.  θεωρεί ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από το παρελθόν όσον αφορά τη διεργασία λήψης αποφάσεων για την αναβάθμιση των σχέσεων με χώρες εταίρους· τονίζει ότι το προηγμένο καθεστώς πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι χώρες εταίροι πληρούν σαφείς απαιτήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση σαφούς μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων·

20.  πιστεύει ότι η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα νομιμοποιείται κατά κύριον λόγο από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και επαναλαμβάνει την ανάγκη να τηρούν οι ευρωπαϊκές χώρες κοινή θέση σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ· καλεί ωστόσο την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλλουν τακτικές και εμπεριστατωμένες εκθέσεις σχετικά με το πώς οι τρίτες χώρες υλοποιούν τις δεσμεύσεις υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται ειδικώς στις συμφωνίες με την Ένωση·

21.  επαναβεβαιώνει τη συνεχή στήριξη της ΕΕ προς το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της μονάδας «UN Women» και της UNICEF· παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

22.  καλεί επίσης την ΕΕ σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός, να βασίζει τις στρατηγικές της στον τομέα σε λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων μεταρρύθμισης στις τρίτες χώρες και της πολιτικής βούλησης των ηγετών να επιδοθούν σε αυτή τη διεργασία, καθώς και να εντοπίζει τους ενδεχόμενους φραγμούς για να προσδιορίζει τις πλέον πρόσφορες στρατηγικές. είναι της γνώμης ότι αυτή η διεργασία προσδιορισμού πρέπει να βασίζεται στην τακτική ανταλλαγή απόψεων με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της εκάστοτε χώρας, για να έχει τις ρίζες της στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και γνώση·

23.  σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια που διατίθεται ως δημοσιονομική στήριξη σε αυταρχικά κράτη δεν εγγυάται πάντα τη δημοκρατική ανάπτυξη και ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειάς μας πρέπει να επικεντρώνεται στο τί αποκομίζεται από τη χορήγηση και όχι στα ποσά που διατίθενται ως βοήθεια·

24.  συνιστά στην Ένωση στην περίπτωση των πλέον προβληματικών εταιρικών σχέσεων να μην προβαίνει σε απομόνωση τις αντίστοιχες χώρες αλλά να διατηρεί τις σχέσεις της μαζί τους βάσει υπαγωγής σε πρόσφορες και αποτελεσματικές προϋποθέσεις που λειτουργούν ως πραγματικά κίνητρα δημοκρατικής μεταρρύθμισης, συμμόρφωσης προς τους κανόνες της χρηστής διακυβέρνησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να επαληθεύει ότι αυτή η συνεργασία αποβαίνει πράγματι προς όφελος του πληθυσμού· επικροτεί την προσέγγιση «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο» που εξαγγέλλεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία'· πιστεύει ότι για τον ίδιο λόγο η Ένωση δεν πρέπει να διστάζει να προβαίνει σε αναδιάθεση πόρων που προορίζονταν κατά το παρελθόν για χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα της δημοκρατικής διακυβέρνησης προς τις χώρες που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ζητεί δε να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην προαγωγή της δημοκρατίας στις πολιτικές εταιρικής σχέσης και γειτονίας·

25.  καλεί την Ένωση να μη διστάζει να επιβάλλει αρμόζουσες, αναλογικές και ευφυείς κυρώσεις που να έχουν στόχο τις κύριες αρχές του καθεστώτος – παρέχοντας ταυτόχρονα στήριξη προς τον πληθυσμό και αυξάνοντας την άμεση βοήθεια προς ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών – σε χώρες που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον εκδημοκρατισμό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, πριν από κάθε τέτοια ενέργεια, τον αντίκτυπο των κυρώσεων αυτών στους πληθυσμούς των χωρών· τονίζει ότι η συνεργασία με τις τρίτες χώρες πρέπει να εδράζεται στην αρχή της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ χωρών· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου χρηματοδοτικής στήριξης υπό την αιγίδα μιας Ευρω-Μεσογειακής Τράπεζας, με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών τεχνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης·

26.  τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η προσέγγιση, μαζί με την επικείμενη αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), συνεπάγεται ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο και αξιόπιστο μέσο μόνον εάν προϋποθέτει τον καθορισμό των ίδιων στόχων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για όλες τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ· τονίζει ότι η ΕΕ θα απολέσει εκ νέου την αξιοπιστία της εάν διακρίνει μεταξύ των «ελάχιστων προτύπων» που πρέπει να πληρούν οι πλέον προβληματικές χώρες και των περισσότερο φιλόδοξων προτύπων για τις πλέον προηγμένες χώρες·

27.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εγγράψουν στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων τη χρήση «έξυπνων» κυρώσεων, και τη συναφή απειλή εφαρμογής τους, ως μέσο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των πλέον καταπιεστικών καθεστώτων· είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή επιλεκτικών μέτρων ως ποινών, όπως το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και η επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων εις βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να μην παρακωλύει στο μέλλον τυχόν διπλωματικές δεσμεύσεις, διμερείς εμπορικές ανταλλαγές, παροχή συνδρομής από την ΕΕ και διαπροσωπικές επαφές· επαναλαμβάνει, εντούτοις, ότι, για να λειτουργούν ως αποτελεσματικός αποτρεπτικός παράγοντας κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να επιβάλλονται συστηματικά, με συνέπεια και στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής διεθνούς συνεργασίας στοχοθετημένες κυρώσεις·

28.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ασκούν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, πίεση στις κυβερνήσεις κρατών με γνωστές αρνητικές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εν λόγω κράτη και να επιταχυνθεί ούτως η διεργασία εκδημοκρατισμού·

29.  εκφράζει την επιθυμία για τη δημιουργία ενός φόρουμ με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την εξέταση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ειδικότερα δε όσον αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία·

Εμβάθυνση της πολιτικής διάστασης

30.  θεωρεί ότι απαιτείται μια συνολική, συνεκτική προσέγγιση επί τη βάσει στοχοθετημένων στρατηγικών για την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την προώθηση της θέσης των γυναικών και των μειονοτήτων και τη θρησκευτική ανεκτικότητα ως πρόσθετο μέσο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι τούτο είναι ουσιώδους σημασίας μέσο για τον συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων της προαγωγής της δημοκρατίας, ήτοι της αναπτυξιακής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο για όλους και την αύξηση της οικονομίας υπέρ των φτωχών, και της πολιτικής προσέγγισης, η οποία στηρίζει την πολιτική πολυφωνία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών και μιας κοινωνίας των πολιτών η οποία να λειτουργεί· τονίζει ότι η εν λόγω στήριξη της πολιτικής διάστασης σε τρίτες χώρες πρέπει να συνίσταται σε στήριξη μιας πλουραλιστική ανάπτυξης ικανοτήτων – ιδίως όσον αφορά αφενός την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου τους μηχανισμούς χρηστής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς – και τη στήριξη των θεσμών αντί της παρέμβασης· τονίζει την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δράσεις της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού·

31.  ζητεί βελτιώσεις όσον αφορά την εγγραφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητες εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες και τις νέες δεσμεύσεις, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και στα μέσα πολιτικής και των γεωγραφικών/θεματικών προγραμμάτων·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την έλλειψη πολιτικής χροιάς από την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται κατά τη διεργασία εκδημοκρατισμού·

33.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για την υποστήριξη ορισμένων ομάδων παραγόντων που δραστηριοποιούνται υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής πολυφωνίας με σκοπό την προώθηση της μετάβασης στη δημοκρατία· ζητεί την παροχή συστηματικής στήριξης στα νέα κοινοβούλια που προέρχονται από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και εκείνες στις οποίες η ΕΕ έχει αποστείλει παρατηρητές της διεξαγωγής εκλογών· φρονεί ότι αυτή η στήριξη πρέπει να χρηματοδοτείται αυτομάτως όχι μόνον μόνο από το ΕΜΔΔΑ αλλά και από γεωγραφικά προγράμματα·

34.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου να στηρίξουν την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία ως ένα ευέλικτο και ειδικευμένο εργαλείο για να στηρίζει τους πολιτικούς παράγοντες που αναπτύσσουν δράση υπέρ της δημοκρατικής αλλαγής σε μη δημοκρατικές χώρες και χώρες σε μεταβατικό στάδιο, συγκεκριμένα εντός της γειτονίας της ΕΕ προς ανατολάς και νότον· τονίζει ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία πρέπει να συμπληρώνει το ΕΜΔΔΑ και τους λοιπούς ήδη εν ισχύι μηχανισμούς υπέρ του εκδημοκρατισμού και μηχανισμούς χρηματοδότησης των εξωτερικών δράσεων όσον αφορά τους στόχους που θέτει και τους τρόπους χρηματοδότησης και διαχείρισης· στηρίζει την ιδέα αποκέντρωσης της πολιτικής της ΕΕ προς στήριξη της δημοκρατίας χάρις στην αδελφοποίηση των παραγόντων της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας με τους ομολόγους φορείς σε κράτη στόχους· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και την επικείμενη Πολωνική Προεδρία να παρουσιάσουν σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία σε σχέση με αυτά τα μέσα και πλαίσια· εμμένει στο να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα ενδελεχούς εξέτασης και συμμετοχής στη διεργασία δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία και τη λειτουργία του, στον ορισμό των ετησίων στόχων, προτεραιοτήτων, αναμενομένων αποτελεσμάτων και χρηματοδοτικών πόρων κατά την ευρεία έννοια καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του·

35.  προτρέπει τους χορηγούς βοήθειας να αντιμετωπίζουν την οικοδόμηση της δημοκρατίας μάλλον ως μια πολιτική και ηθική επιταγή παρά ως ένα απλό τεχνικό εγχείρημα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τις τοπικές καταστάσεις στις χώρες δικαιούχους, ώστε η βοήθεια να μπορεί να είναι αποτελεσματικά στοχοθετημένη για να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες·

36.  τονίζει ότι για να νομιμοποιείται πλήρως και να είναι θεμελιωμένη στη λαϊκή βούληση, οιαδήποτε στρατηγική για την προαγωγή της δημοκρατίας πρέπει να ερείδεται στον διάλογο με όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα τοπικών παραγόντων· παροτρύνει το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προβαίνουν σε ευρέος φάσματος και εμπεριστατωμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς συμφερόντων·

37.  χαιρετίζει την αποτελεσματική, άμεση και ολοκληρωμένη ανταπόκριση του Μέσου Σταθερότητας σε καταστάσεις κρίσης και αστάθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και τη συνδρομή του στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την εφαρμογή των πολιτικών που υποστηρίζονται από τα υπόλοιπα μέσα, ήτοι το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας και το Μέσο Οικονομικής Συνεργασίας·

38.  τονίζει τη σημασία που έχει για τον εκδημοκρατισμό οιασδήποτε κοινωνίας η προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ίση μεταχείριση και την εκπαίδευση· υποστηρίζει θερμά όλες τις πρωτοβουλίες, τα κίνητρα και τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων που περιλαμβάνονται στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και αποσκοπούν στην προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα τόσο στη δημόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα· τονίζει ότι η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε κάθε σφαίρα της ζωής αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο της δημοκρατίας και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη συνιστά θεμελιώδη και καθολικά αποδεκτή αξία και προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη χρηστή δημοκρατική διακυβέρνηση· παροτρύνει συνεπώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ιεραρχήσουν την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα του θεματολογίου τους για την προώθηση της δημοκρατίας· τονίζει τη σημασία της στήριξης των προασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των γυναικών βουλευτών, μεταξύ άλλων με το να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό· ειδικότερα καλεί την ΕΕ να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και σε γυναίκες υποψήφιες πολιτικούς· υποστηρίζει την ενσωμάτωση και ενίσχυση θεμάτων ισότητας των φύλων στις θεματικές προτεραιότητες και μέσω της χρησιμοποίησης συμμετοχικών προσεγγίσεων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο και πάσης μορφής διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών·

39.  προτείνει η εντολή της Ομάδας Συντονισμού Εκλογών να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει τις πολιτικές για τη στήριξη της δημοκρατίας, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των σχετικών επιτροπών, και ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία του Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (OPPD) με την Ομάδα Συντονισμού των Εκλογών·

40.  καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η επίγνωση των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά τις δράσεις υπέρ της δημοκρατίας, ειδικότερα για τη στήριξη των κοινοβουλίων·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των πολιτικών για τον εκδημοκρατισμό σε όλες τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αντιπροσωπειών του· αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της σε παγκόσμια κλίμακα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για τις πολιτικές εκδημοκρατισμού μέσω διαφόρων φόρουμ, όπως το φόρουμ «Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για Παγκόσμια Δράση'·

42.  υπογραμμίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα νόμιμα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα γνήσια κοινωνικά κινήματα και ο ελεύθερος τύπος για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εποπτεύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, καθώς με τον τρόπο αυτό καθιστούν δυνατό τα να προστατεύουν τα κράτη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προάγουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

43.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η κοινωνία των πολιτών και τα κοινοβούλια τρίτων χωρών στην δημοκρατική εποπτεία του προϋπολογισμού, και είναι πεπεισμένο ότι η παροχή οιασδήποτε άμεσης δημοσιονομικής στήριξης από την Ένωση πρέπει να συμπληρώνεται από τεχνική και πολιτική ενίσχυση της ικανότητας εποπτείας των κοινοβουλίων των κρατών· φρονεί ότι η Ένωση θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τα κοινοβούλια των τρίτων χωρών για το περιεχόμενο της συνεργασίας με την Ένωση· ενθαρρύνει το OPPD να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά τη στήριξη των κοινοβουλίων όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία των προϋπολογισμών· χαιρετίζει θερμά εν προκειμένω την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εντός της Συνέλευσης EURONEST, η οποία διεξήγαγε τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα στις 3 Μαΐου 2011 και τρέφει μεγάλες προσδοκίες από αυτήν τη συνεργασία· εφιστά την προσοχή στη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως σημαντικής πτυχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού·

44.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το OPPD για να παρέχει βοήθεια και στήριξη στα κοινοβούλια στις νεοσύστατες και εκκολαπτόμενες δημοκρατίες, καθώς και στα περιφερειακά κοινοβούλια· αναγνωρίζει τη συμβολή του OPPD στην ανάπτυξη θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων νεοσυστάτων και εκκολαπτομένων δημοκρατιών, καθώς και τη συνεργασία του προς τον σκοπό αυτόν με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΕ)· ενθαρρύνει το OPPD να εργαστεί για την σε παγκόσμια κλίμακα επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών προτύπων ορθής κοινοβουλευτικής πρακτικής·

45.  θεωρεί ουσιώδους σημασίας στο μέλλον την άμεση συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες χρηστής διακυβέρνησης και, κατά συνέπεια, στην εποπτεία της υλοποίησης των συμφωνιών· παροτρύνει εν προκειμένω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν έναν διαρθρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ, ο οποίος να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών των τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μη κρατικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, στη διεργασία αξιολόγησης της εφαρμογής των συμφωνιών·

46.  χαιρετίζει την απόφαση της Ένωσης να χαράξει στρατηγικές ανά χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν επίσης πτυχές του εκδημοκρατισμού και ζητεί την ταχεία εφαρμογή τους, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπονήσει άμεσα κοινή ανάλυση της κατάστασης και των αναγκών εκάστης χώρας και να καταρτίσει σχέδιο δράσης όπου θα καθορίζεται με ποίον τρόπο η πλήρης αξιοποίηση των μηχανισμών της ΕΕ θα συμπληρώνει αυτές τις στρατηγικές· τονίζει παράλληλα ότι οι νέες στρατηγικές και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται πρέπει να οδηγήσουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ανακολουθιών και των δύο μέτρων και δύο σταθμών από τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού και ότι δεν πρέπει να εισάγουν οιαδήποτε νέα στοιχεία αυτού του είδους· σημειώνει ότι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα πρέπει να διαμορφώνουν όλες τις εξωτερικές πολιτικές που αφορούν μία συγκεκριμένη χώρα και να διαμορφώνουν τη χρήση των μηχανισμών της ΕΕ· ζητεί δε τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα να τίθενται στη διάθεση του Κοινοβουλίου·

47.  καλεί την ΕΕ να συνδέσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις με την πρόοδο που σημειώνεται από τις τρίτες χώρες στην εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίτευξη πραγματικής δημοκρατικής προόδου·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών συμμαχιών με άλλους παράγοντες στο παγκόσμιο επίπεδο, όπως με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προαγωγή των δημοκρατικών αξιών· παροτρύνει την ΕΕ να επιδιώξει ενεργά αυτές τις συμμαχίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον καλύτερο συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών τους·

49.  χαιρετίζει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι εκάστη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο εξωτερικό έχει έναν υπεύθυνο επαφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

50.  προωθεί το ρόλο των γυναικών ως ειρηνοποιών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή τους προς όφελος της κοινωνίας·

51.  στηρίζει τα περιφερειακά προγράμματα για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων, συγκεκριμένα τα προγράμματα υπέρ των παιδιών, των γυναικών και των ηλικιωμένων·

52.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση των ατόμων, κυρίως των γυναικών, και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης, καθώς διευκολύνει την αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα για την εκπόνηση και εφαρμογή των πολιτικών και προγραμμάτων εκδημοκρατισμού, για τα οποία και πρέπει να εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση·

53.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν πολιτική στρατηγική σε σχέση με τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, περιλαμβανομένης και της υποβολής του πολιτικού προτύπου το οποίο να ακολουθείται σε κάθε αποστολή· ζητεί να υποβάλλεται μετά την παρέλευση διετίας από κάθε αποστολή αποτίμηση των δημοκρατικών επιτευγμάτων που έχουν καταγραφεί και των πτυχών που εξακολουθούν να χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης κατά τη διεξαγωγή της ετήσιας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής· επιβεβαιώνει τα οφέλη που απορρέουν από την πρόσκληση πρώην βουλευτών να θέτουν τις ικανότητες και την εμπειρία τους στη διάθεση των αποστολών παρακολούθησης εκλογών ή τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές τις αποστολές·

54.  τονίζει, δεδομένων ιδίως των περιορισμένων πόρων που υπάρχουν, πόσο σημαντική είναι η επιλογή χωρών προτεραιότητας για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών βάσει του ποίος μπορεί να είναι ο πραγματικός αντίκτυπος μιας αποστολής στην προώθηση ενός πραγματικού σε μακροπρόθεσμη βάση εκδημοκρατισμού· καλεί την ΕΥΕΔ να υιοθετήσει εξαιρετικά επιλεκτική προσέγγιση κατά την επιλογή των χωρών· επισημαίνει ότι η Ομάδα Συντονισμού Παρακολούθησης Εκλογών, με την οποία πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις επί του ετήσιου προγράμματος των αποστολών παρακολούθησης της διεξαγωγής εκλογών, έχει ορίσει ακριβή κριτήρια εν προκειμένω· ζητεί αυξημένη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση προς τη μεθοδολογία και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της αποστολής·

55.  τονίζει τη σημασία της διατύπωσης, μετά το πέρας εκάστης αποστολής παρακολούθησης εκλογών, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων συστάσεων· καλεί την ευθυγράμμιση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών προς τα συμπεράσματα των αποστολών, και την απόδοση ιδιαίτερης έμφασης από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στη στήριξη της υλοποίησης των εν λόγω συστάσεων μέσω συνεργασίας· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των συστάσεων· ζητεί η διάδοση και η παρακολούθηση αυτών των συστάσεων να ανατεθούν στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και να παρέχονται οι απαιτούμενοι προς τούτο πόροι· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με εκείνους που έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη Αρχών για τη Διεθνή Παρακολούθηση Εκλογών για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του σε παγκόσμια κλίμακα έργου που αφορά τις εκλογές·

56.  θεωρεί ότι οι μόνιμες αντιπροσωπείες του ΕΚ και οι μεικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνουν οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών και την ανάλυση της προόδου που καταγράφεται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

57.  τονίζει τη σημασία μιας διεργασίας πολιτικής στήριξης που δεν θα επικεντρώνεται μόνο στην προεκλογική και μετεκλογική περίοδο, αλλά θα βασίζεται στη συνέχεια· επ' αυτού επικροτεί το πολύτιμο έργο που επιτελούν τα πολιτικά ιδρύματα·

58.  τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λογοδοτούν σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κακής διακυβέρνησης, διαφθοράς και υπεξαίρεσης εθνικών πόρων προορισμός των οποίων είναι να χρησιμοποιούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου· καλεί εν προκειμένω το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και την πάταξη της ατιμωρησίας, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, από τις τρίτες χώρες την πλήρη συνεργασία τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), και εξασφαλίζοντας ότι στις νέες συμφωνίες εγγράφονται δεσμεύσεις τους προς το Καταστατικό της Ρώμης·

59.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν και ενισχύσουν το ΕΜΔΔΑ και να βελτιώσουν και να εξορθολογίσουν άλλα υφιστάμενα μέσα και πλαίσια που αποσκοπούν στη στήριξη της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες·

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών

60.  τονίζει την ανάγκη μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης, συμπληρωματικής ως προς την πολιτική διάσταση, που να μπορεί να λαμβάνει καλύτερα υπόψη την πραγματική κατάσταση της καθημερινής ζωής στις συγκεκριμένες χώρες, μέσω της στήριξης τόσο των τοπικών όσο και των περιφερειακών οργανώσεων που συμμετέχουν στην εδραίωση της δημοκρατίας χάρις στη δημιουργία χώρων διαλόγου και ανταλλαγής ορθών πρακτικών με την Ένωση, αλλά και με τις άλλες χώρες εταίρους την ίδιας περιοχής·

61.  προτείνει τη χάραξη μιας πιο ανοικτής και ενεργού πολιτικής για τη στήριξη των κινητηρίων δυνάμεων στην κοινωνία και εκείνων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών· συνιστά την προώθηση της επιρροής της κοινωνίας των πολιτών μέσω ειδικών προγραμμάτων και με την ενσωμάτωση αυτής της έννοιας στα υφιστάμενα προγράμματα·

62.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών χάρις στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση και την ανάγκη να έχει η κοινωνία των πολιτών δυνατότητα συμμετοχής στις πολιτικές διεργασίες· τονίζει ότι μια στενή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ενδυνάμωση των οργάνων εποπτείας, περιλαμβανομένων των κοινοβουλίων των κρατών, είναι κεντρικής σημασίας για την προαγωγή της δημοκρατίας·

63.  ζητεί τη στοχοθετημένη στήριξη των μη εξτρεμιστικών κοινωνικών κινημάτων, των πραγματικά ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολικών κομμάτων που αγωνίζονται για τη δημοκρατία υπό αυταρχικά καθεστώτα και στις νέες δημοκρατίες, για να προαχθεί η συμμετοχή του κοινού, να παρασχεθεί στήριξη στα βιώσιμα πολυκομματικά συστήματα, και να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· είναι της γνώμης ότι το Ευρωπαϊκό Μέσον για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε αυτό·

64.  ζητεί στήριξη της ευρύτερης συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη των χωρών και ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας να λαμβάνουν μέρος στην οικοδόμηση της δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ και άλλοι μη κρατικοί φορείς στην προαγωγή της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

65.  τάσσεται υπέρ της καθιερωμένης πρακτικής της αναζήτησης καινοτόμων τρόπων για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών κομμάτων, των μέσων ενημέρωσης και άλλων μη κυβερνητικών πολιτικών παραγόντων στον διάλογο που αναπτύσσει η ΕΕ με τις τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την ελευθερία, την προστασία και την προαγωγή των μέσων ενημέρωσης, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο·

66.  στηρίζει τη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών μέσω του ΕΜΔΔΑ, καθώς και τη διάθεση κονδυλίων για τοπικά έργα από ΜΚΟ· προτείνει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων πόρων εάν η κατάσταση κάποιας χώρας δείχνει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας οδεύει στην επιτυχία·

67.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της δημόσιας απαίτησης για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη στήριξη στον τομέα της προαγωγής της ελευθερίας των «παλαιών» και «νέων» μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, της μείωσης του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

68.  επικροτεί τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Διαμεσολαβητών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης 2009-2013 το οποίο δημιουργήθηκε από τον γάλλο και τον πολωνό Διαμεσολαβητή με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα των υπηρεσιών των Διαμεσολαβητών, των κυβερνητικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα και να οικοδομούν δημοκρατικά κράτη με βάση το κράτος δικαίου· τονίζει πόσο αναγκαίο είναι αυτή η δράση να συντονίζεται εντός της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντλήσουν διδάγματα από την πείρα που έχει αποκομισθεί σε σχέση με την προσπάθεια αυτή·

69.  επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε κράτη που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, καθόσον οι πληθυσμοί τους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον κίνδυνο της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί στενή συνεργασία της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid, της ΓΔ Διεύρυνσης και της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων με τον Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων επί του θέματος·

70.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον εκδημοκρατισμό σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει την έναρξη κοινών προγραμμάτων της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υποστήριξη της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της σταθερότητας στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) A/RES/55/96.
(2) A/RES/59/201.
(3) ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σ. 261.
(4) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(5) ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 270.
(6) ΕΕ C 131 Ε της 5.6.2003, σ. 147.
(7) ΕΕ C 271 E της 12.11.2009, σ. 31
(8) ΕΕ C 265 E της 30.9.2010, σ. 3.
(9) ΕΕ C 4 E της 7.1.2011, σ. 34.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0327.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0446.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0434.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0082.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0121.
(16) A/HRC/17/31, 2011.
(17)1 A/RES/55/96 και A/RES/59/201.


Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο
PDF 274kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και επεκτάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα δημιουργεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», που εγκαινιάστηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ(1), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία(2), της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας(3), της 12ης Νοεμβρίου 2009(4) πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη, καθώς και τα ψηφίσματά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη δολοφονία αγωνιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία(5) και τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας(6),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα την τελευταία εξ αυτών που διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2011,

–   λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ρώσου Υπουργού Δικαιοσύνης, στις 22 Ιουνίου 2011, να απορρίψει την αίτηση για επίσημη εγγραφή του Κόμματος της Λαϊκής Ελευθερίας (PARNAS) στο μητρώο πολιτικών κομμάτων, καθώς και προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτά τα κόμματα να λάβουν μέρος στις εκλογές,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Catherine Ashton, σχετικά με τη εγγραφή στο μητρώο πολιτικών κομμάτων στη Ρωσία στις 22 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την υποχρέωση σεβασμού των δημοκρατικών αρχών που συνεπάγεται η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ως υπογράψασα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στις 9-10 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας, και πηγή πολιτικής νομιμότητας,

B.  έχοντας υπόψη τις επικρίσεις που εξέφρασε, στις 12 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τις δύσκαμπτες διαδικασίες εγγραφής των πολιτικών κομμάτων στο σχετικό μητρώο στη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) επισκέφθηκαν τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2003 και συμβούλευσαν να εγκατασταθεί μόνιμη αποστολή του ΟΑΣΕ που θα αρχίσει εργασίες έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές και θα περιλαμβάνει 60 μακροπρόθεσμους και 400 βραχυπρόθεσμους παρατηρητές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδία της Ρωσίας είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας και του ΟΗΕ και, κατά συνέπεια, έχει δεσμευθεί ως προς τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτών των οργανώσεων,

1.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας εκ των σημαντικότερων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίο η ΕΕ μοιράζεται όχι μόνον οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στις κοινές τους γειτονικές περιοχές όσο και στο διεθνές πεδίο·

2.  επιβεβαιώνει το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνυ Νόβγκοροντ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των ρωσικών αρχών να απορρίψουν την εγγραφή του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία (PARNAS) στις προσεχείς εκλογές για την Κρατική Δούμα το Δεκέμβριο του 2011· καλεί τις ρωσικές αρχές να εγγυηθούν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και να ακυρώσουν όλες τις αποφάσεις και τους κανόνες που αντιβαίνουν προς την αρχή αυτή·

4.  επιβεβαιώνει εκ νέου τις ανησυχίες του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πολιτικά κόμματα για την εγγραφή τους στα μητρώα, δυσκολίες που περιορίζουν ουσιαστικά τον πολιτικό ανταγωνισμό στην Ρωσία, μειώνουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για το εκλογικό σώμα και δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στον πολιτικό πλουραλισμό της χώρας·

5.  τονίζει ότι οι εκλογές για την Κρατική Δούμα πρέπει να βασίζονται στην εφαρμογή των εκλογικών προτύπων που έχει ορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ· καλεί επισταμένως τις ρωσικές αρχές να επιτρέψουν την αποστολή, σε μακροπρόθεσμη βάση, επιτροπής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/Συμβουλίου της Ευρώπης και να συνεργασθούν πλήρως μαζί της ήδη κατά τα πρώτα στάδια· καλεί την ΥΕ/Αντιπρόεδρο να επιμείνει στη συγκρότηση αποστολής προς τον σκοπό αυτό· ζητεί από την εν λόγω επιτροπή παρατηρητών να συνεργασθεί στενά με την κοινωνία των πολιτών και τις ομάδες παρακολούθησης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την εξάμηνη επιβολή απαγόρευσης ταξιδίου στον Boris Nemtsov στις 5 Ιουλίου 2011 και καλεί για άμεση άρση της·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση σχεδίου νόμου, το οποίο να συζητηθεί στη Δούμα, που θα δίνει τη δυνατότητα τα ρωσικά δικαστήρια να αγνοούν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πρωτοβουλία για την αμφισβήτηση βασικών αρχών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της ρωσικής Δούμα να μη συζητήσει προς το παρόν αυτό το σχέδιο νόμου και ελπίζει ότι τελικά θα σταματήσει αυτή την πρωτοβουλία·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0268.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0066.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0234.
(4) ΕΕ C 271 E της 7.10.2010, σ. 2.
(5) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 27.
(6) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 23.


Αλλαγές στο Σένγκεν
PDF 344kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν
P7_TA(2011)0336RC-B7-0392/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της ΣΕΕ και τα άρθρα 3, 18, 20, 21, 67, 77 και 80 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου1985,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου1990,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (COM(2010)0624),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (PE460.834),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 2ας Απριλίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2011 για τη μετανάστευση (COM(2011)0248),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 9ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της διεργασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που χαρακτηρίζεται από την κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και από πρωτοφανή ελευθερία κινήσεων για ένα πληθυσμό άνω των 400 εκατομμυρίων ανθρώπων σε επιφάνεια 4.312.099 τετραγωνικών χιλιομέτρων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει γίνει ένας από τους πυλώνες της ιθαγένειας της ΕΕ και ένα από τα θεμέλια της ΕΕ ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα ίδια δικαιώματα, προστασίες και εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης όλων των μορφών διακρίσεων λόγω εθνικότητας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ μπορεί, υπό ειδικές προϋποθέσεις, να επεκταθεί και σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στην ΕΕ,

Πρόσφατα γεγονότα

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, παρατηρείται μαζική μετακίνηση ατόμων από διάφορες βορειοαφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα Σένγκεν τον τελευταίο καιρό υφίσταται επιβάρυνση ενώ ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφοράς των εθνικών συνοριακών ελέγχων για να αντιμετωπισθεί η αιφνίδια εισροή μεταναστών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2011 η Επιτροπή παρουσίασε διάφορες πρωτοβουλίες για μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης, κυρίως με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο και περιλαμβάνοντας πρόταση για το Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011 καλείται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν «μηχανισμό διασφάλισης» με σκοπό να ικανοποιούνται οι «εξαιρετικές περιστάσεις» οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη συνεργασία Σένγκεν,

Κώδικας συνόρων του Σένγκεν / πολιτική για τη μετανάστευση

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του Σένγκεν που διέπουν τις προϋποθέσεις για τη διέλευση των προσώπων από τα εσωτερικά σύνορα καθορίζονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, του οποίου τα άρθρα 23 έως 26 περιλαμβάνουν μέτρα και διαδικασίες για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα οι οποίοι, ωστόσο, επειδή έχουν μονομερή χαρακτήρα, δεν επιτρέπουν την επικράτηση του συλλογικού συμφέροντος της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν καθόρισε κοινά εξωτερικά σύνορα, τα οποία η ΕΕ έχει κοινή ευθύνη να διαχειρίζεται δυνάμει του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη πλήρως συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή, μολονότι έχει επιδιώξει να εγκαθιδρύσει αποτελεσματικούς ελέγχους και συνεργασία μεταξύ τελωνειακών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών, να αναπτύξει κοινή πολιτική για τη μετανάστευση, το άσυλο και την χορήγηση θεωρήσεων εισόδου και να εισαγάγει το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS),

Μηχανισμός αξιολόγησης

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα απαιτεί από τα κράτη μέλη να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη αμοιβαίως στην ικανότητά τους να εφαρμόζουν τα συνοδευτικά μέτρα που επιτρέπουν την άρση των εν λόγω ελέγχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του χώρου Σένγκεν εξαρτάται από την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει κάθε κράτος μέλος στους ελέγχους στα εξωτερικά του σύνορα καθώς και από την ποιότητα και την ταχύτητα της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του SIS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής λειτουργία οιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία συνιστά απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ στο σύνολό της,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία να αξιολογείται η συμμόρφωση των κρατών μελών προς το κεκτημένο Σένγκεν για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μηχανισμός αξιολόγησης που βασίζεται στην Ομάδα Εργασίας για την Αξιολόγηση του Σένγκεν (SCH-EVAL), ένα καθαρά διακυβερνητικό όργανο, δεν αποδείχθηκε επαρκώς αποτελεσματικός,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταργηθούν τα δύο μέτρα και σταθμά που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε σχέση με το Σένγκεν, βάσει των οποίων επιβάλλονται υψηλές απαιτήσεις σε όλες τις υποψήφιες χώρες ενώ οι χώρες που είναι ήδη μέλη του χώρου Σένγκεν αντιμετωπίζονται εφησυχαστικά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόταση κανονισμού που θεσπίζει μηχανισμό αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν περιλαμβάνεται νέος μηχανισμός αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το ΕΚ στο πλαίσιο συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο μηχανισμός προσδιορίζει ήδη διαδικασίες, αρχές και μέσα για τη στήριξη και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το κεκτημένο Σένγκεν, συνυπολογίζοντας και απρόβλεπτα γεγονότα,

Συναπόφαση

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 77 της ΣΛΕΕ δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα και την απουσία ελέγχων προσώπων, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων,

Σημασία του Σένγκεν

1.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ότι το Σένγκεν έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της ΕΕ, όχι μόνον επειδή καθιστά τη διέλευση των συνόρων άνετη, αλλά και επειδή δίνει ώθηση στην οικονομία, και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία θεμελιώδες δικαίωμα και πυλώνα της ιθαγένειας της ΕΕ, του οποίου οι όροι άσκησης καθορίζονται στις Συνθήκες και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ·

Διακυβέρνηση του Σένγκεν / μηχανισμός αξιολόγησης

2.  συνιστά ένθερμα την ενίσχυση της διακυβέρνησης Σένγκεν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος είναι σε θέση να ελέγχει πραγματικά το τμήμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ που του αναλογεί, να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης· δίνει έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών για να μπορέσουν να διαχειρισθούν έκτακτες καταστάσεις αυτού του είδους·

3.  εκτιμά ότι ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης που συζητείται επί του παρόντος εντός του Κοινοβουλίου αποτελεί μέρος της απάντησης, στο βαθμό που εξασφαλίζει ουσιαστική παρακολούθηση κάθε απόπειρας καθιέρωσης παράνομων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη· εκτιμά επίσης ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης Σένγκεν καθιστά ήδη δυνατή την αίτηση και λήψη στήριξης για τα κράτη μέλη με σκοπό να εξασφαλισθεί συμμόρφωση προς το κεκτημένο Σένγκεν σε περίπτωση εξαιρετικής πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

4.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η ουσιαστική θέση σε ισχύ και η εφαρμογή των κανόνων του Σένγκεν από τα κράτη μέλη ακόμη και μετά την προσχώρησή τους· επισημαίνει ότι τούτο σημαίνει επίσης ότι παροχή βοήθειας, σε πρώιμο στάδιο, προς εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ούτως ώστε να μπορούν να μπορούν να καλύπτουν τις ανεπάρκειές τους με πρακτική στήριξη από τους οργανισμούς της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός αξιολόγησης πρέπει να ενισχυθεί και να μετατραπεί σε σύστημα της ΕΕ·

5.  πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αξιολόγησης έγκειται στη δυνατότητα κυρώσεων σε περίπτωση που οι ανεπάρκειες παραμένουν και θέτουν σε κίνδυνο τη ασφάλεια του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του· υπενθυμίζει ότι ο πρωταρχικός σκοπός των κυρώσεων αυτών είναι η αποτροπή·

Κώδικας συνόρων του Σένγκεν

6.  πιστεύει ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προσωρινή και κατ' εξαίρεση επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχουν ήδη ορισθεί σαφώς στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) του οποίου τα άρθρα 23, 24 και 25 προβλέπουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να επαναφέρουν τον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων μόνον σε περίπτωση σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία με σκοπό να καθορισθεί η αυστηρή εφαρμογή αυτών των άρθρων από τα κράτη μέλη·

7.  είναι επομένως της γνώμης ότι οιεσδήποτε νέες πρόσθετες εξαιρέσεις από τους ισχύοντες κανόνες, όπως είναι οι νέοι λόγοι για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν θα ενισχύσουν οπωσδήποτε το σύστημα Σένγκεν· υπενθυμίζει ότι επ' ουδενί η εισροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα δεν μπορεί να θεωρηθεί αφ' εαυτής πρόσθετος λόγος για την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων·

8.  εκφράζει έντονη απογοήτευση για την απόπειρα αρκετών κρατών μελών να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους, πράγμα που σαφώς υπονομεύει το πνεύμα του κεκτημένου Σένγκεν·

9.  είναι της γνώμης ότι τα πρόσφατα προβλήματα με το Σένγκεν προέρχονται από την απροθυμία να εφαρμοσθούν κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές σε άλλους τομείς, και προπαντός ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης (που θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος)·

10.  επαναλαμβάνει ότι είναι ύψιστης σημασίας να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι η προθεσμία για την εγκαθίδρυση κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου έχει οριστεί για το 2012·

11.  δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο σε οιοδήποτε νέο μηχανισμό με στόχους διαφορετικούς από την αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν από την ΕΕ·

Συναπόφαση

12.  τονίζει ότι οιαδήποτε απόπειρα απομάκρυνσης από το άρθρο 77 της ΣΛΕΕ ως ορθή νομική βάση για όλα τα μέτρα στον τομέα αυτό, θα θεωρηθεί απόκλιση από τις Συνθήκες της ΕΕ και διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα εάν χρειασθεί·

o
o   o

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(2) ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 6.


Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ
PDF 264kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή των περί διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(1) και την συνημμένη σε αυτό Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την πολιτική λογοδοσία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2009, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' εφαρμογή του Μέρους ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006(3), και ειδικότερα την παράγραφο 18,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(4), και ειδικότερα τις παραγράφους 12, 13 και 14,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα Θέματα και τα Συμπεράσματα της 45ης Συνεδρίασης της COSAC που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από 29 έως 31 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 ορίζει πως η οργάνωση και η προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας καθορίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με την ιδιότητα της Επιτρόπου υπόκειται σε ψήφο έγκρισης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συναποφασίζει με το Συμβούλιο επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για την εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ και των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν από τον ευρωπαϊκό στρατιωτικό συντονισμό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, δυνάμει της Συνθήκης, καλείται τακτικά να γνωμοδοτήσει επί των κυριότερων πτυχών και βασικών επιλογών της ΚΕΠΠΑ κι ότι απαιτείται η έγκρισή του προκειμένου οι ευρωπαϊκές στρατηγικές να μετατρέπονται σε νόμους και να συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που αφορούν κατά κύριο λόγο την ΚΕΠΠΑ, με μοναδική εξαίρεση τις συμφωνίες που αφορούν αποκλειστικά την ΚΕΠΠΑ,

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πηγή δημοκρατικής νομιμότητας και πολιτικού ελέγχου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική επί Θεμάτων Ασφάλειας, καθώς και για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας·

2.  είναι πεπεισμένο ταυτόχρονα ότι μια ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ θα ενίσχυε την κοινοβουλευτική επιρροή στις πολιτικές επιλογές της ΕΕ και των κρατών μελών της, χάρη στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο των κοινών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, και χάρη στις εξουσίες που το κάθε εθνικό κοινοβούλιο διαθέτει ως προς τις αποφάσεις στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής·

3.  θεωρεί λυπηρή την μη επίτευξη συμφωνίας στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στις 4 και 5 Απριλίου 2011 και είναι έτοιμο να στηρίξει τις προσπάθειες της Πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με νέες μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε αυτό τον τομέα·

4.  επιβεβαιώνει τη θέση του, όπως αυτή διαμορφώνεται στις αντίστοιχες εκθέσεις, δηλαδή μεταξύ άλλων ότι:

   βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από κοινού την οργάνωση και την προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης», με σκοπό να προαγάγουν την κοινή ευθύνη στην οργάνωση και άσκηση μιας αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας·
   η δική του εκπροσώπηση σε οποιαδήποτε νέα μορφή διακοινοβουλευτικής συνεργασίας θα πρέπει να έχει ένα μέγεθος που να αντικατοπτρίζει την έκταση και σπουδαιότητα του ρόλου του στον έλεγχο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, να αναγνωρίζει την κοινή ευρωπαϊκή φύση αυτών των πολιτικών και να ικανοποιεί την ανάγκη του να απηχεί τον πολιτικό και γεωγραφικό πλουραλισμό του Σώματος·
   για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας αλλά και για την εξοικονόμηση δαπανών, η γραμματεία και τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατ´ αρχήν διαθέσιμα για να υποστηρίξουν και να φιλοξενήσουν τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις·
   τα συμπεράσματα των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων δεν θα είναι δεσμευτικά για τα συμμετέχοντα μέρη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πολωνική Προεδρία της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, στους Προέδρους των Κοινοβουλίων της ΕΕ, και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0280.
(2) Βλ. ανωτέρω, Παράρτημα ΙΙ.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0227.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0228.


Σχέδιο για τη διανομή τροφίμων στα πλέον άπορα άτομα της Ένωσης
PDF 271kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το Πρόγραμμα για τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Ένωσης
P7_TA(2011)0338RC-B7-0397/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)(1) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 983/2008 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2009 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (COM(2010)0486),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση Τ-576/08,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά την διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2006(5) σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008(6), τη θέση του της 26ης Μαρτίου 2009 και την πρόταση της Επιτροπής COM(2010)0486,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινά κριτήρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, 43 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ κινδυνεύουν από επισιτιστική ένδεια,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και η εκτόξευση των τιμών των τροφίμων εκθέτουν ολοένα περισσότερα άτομα στον κίνδυνο της επισιτιστικής ένδειας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ κινδυνεύουν από φτώχεια και ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από την φτώχεια θα μπορούσε να αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις πέντε προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα για τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Ένωσης (MDP), που συστάθηκε το 1987 στο πλαίσιο της ΚΓΠ, προβλέπει προς το παρόν επισιτιστική βοήθεια για 13 εκατομμύρια άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια σε 19 κράτη μέλη και εξασφαλίζει τη συμμετοχή περίπου 240 τραπεζών τροφίμων και φιλανθρωπικών οργανώσεων στις αλυσίδες διανομής

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα παρέμβασης της ΕΕ έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα ολοένα περισσότερο βασίσθηκε σε προμήθειες προϊόντων από την αγορά ως αποτέλεσμα του αναμορφωμένου πλαισίου της ΚΓΠ, που συνετέλεσε στη μείωση των επιπέδων των αποθεμάτων παρέμβασης, την παραδοσιακή πηγή προμηθειών για το πρόγραμμα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ απεφάνθη ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 983/2008, που διέπει πρόσθετες προμήθειες τροφίμων από την αγορά,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του ΔΕΕ, η πρόταση της Επιτροπής για το 2012 καθορίζει αιφνίδια μείωση της χρηματοδότησης από 500 εκατομμύρια ευρώ το 2011 σε 113 εκατομμύρια ευρώ το 2012,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ και τα συναφή καθεστώτα της και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα ξεκινήσουν τη νέα περίοδο χρηματοδότησης το 2014,

1.  τονίζει ότι η αιφνίδια διακοπή υφισταμένου και λειτουργικού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή προετοιμασία έχει σημαντικό αντίκτυπο στους πλέον ευάλωτους πολίτες στην επικράτεια της ΕΕ και δεν συνιστά αξιόπιστη πρακτική χρηματοδότησης·

2.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξεύρουν μεταβατική λύση για τα υπόλοιπα χρόνια της χρηματοδοτικής περιόδου (2012 και 2013) προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση και δριμεία περικοπή της επισιτιστικής βοήθειας ως συνέπεια της μειωμένης χρηματοδότησης από 500 εκατομμύρια ευρώ σε 113 εκατομμύρια ευρώ και να διασφαλισθεί ότι τα άτομα που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα πλήττονται από την επισιτιστική ένδεια·

3.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξεύρουν τρόπο για τη συνέχιση του προγράμματος MDP για τα υπόλοιπα χρόνια της χρηματοδοτικής περιόδου (2012 και 2013) και της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014 - 2020 καθορίζοντας νομική βάση που δεν θα είναι δυνατό να αμφισβητηθεί από το ΔΕΕ, διατηρώντας το ανώτατο ετήσιο χρηματοδοτικό όριο των 500 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα άτομα που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα πλήττονται από την επισιτιστική ένδεια·

4.  καλεί μακροπρόθεσμα όλους τους ενδιαφερομένους να εκτιμήσουν προσεκτικά την καταλληλότητα του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως ως στοιχείο της ΚΓΠ, στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής περιόδου, αρχής γενομένης το 2014·

5.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο Επίτροπος Ciolos ανακοίνωσε στις 29 Ιουνίου 2011 την πρόταση να μετατεθεί το πρόγραμμα από την ΚΓΠ στο ΕΚΤ, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη χρηματοδότηση·

6.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα για τους απόρους πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις διαδικασίες που όρισε το Πρωτοδικείο, όπως πολύ ορθά επισήμανε η Επιτροπή στην κατάσταση προβλέψεών της για το οικονομικό έτος 2012· επισημαίνει ότι το Δικαστήριο, στην απόφαση T–576/08 της 13ης Απριλίου 2011, απεφάνθη ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να καλύπτει μόνο προμήθεια τροφίμων που προέρχεται από αποθέματα παρέμβασης, σε αντίθεση με τις δαπάνες που δημιουργούνται από την προμήθεια τροφίμων από την αγορά· πιστεύει ότι, ως αποτέλεσμα της απόφασης, το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 983/2008 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για τη διανομή τροφίμων στα άτομα που τα χρειάζονται·

7.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού που διέπει το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα του σημερινού αδιεξόδου που αντιμετωπίζεται σχετικά με το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξευρεθεί η καταλληλότερη νομική βάση για την προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού·

8.  τονίζει ότι το δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια συνιστά βασικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή και θρεπτική διατροφή, για να μπορούν έτσι να ικανοποιούν τις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις σε διατροφικά είδη για μια δραστήρια και υγιή ζωή· τονίζει ότι η κακή διατροφή επιδρά δυσμενώς στην υγεία·

9.  υπογραμμίζει ότι η υψηλής ποιότητας και υγιεινή διατροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά και συμβάλλει στην ανάπτυξή τους και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους·

10.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού σε όλο τον κόσμο·

11.  τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί στους γεωργούς αξιοπρεπές και δίκαιο εισόδημα και να λαμβάνουν αμοιβή για την εργασία τους· τονίζει ότι οι γεωργοί σε πολλές περιοχές αγωνίζονται για την οικονομική τους επιβίωση· προτρέπει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αγροτικής φτώχειας και της κατάρρευσης αγροτικών κοινοτήτων·

12.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επισιτιστικής ασφάλειας και της δημιουργίας βιώσιμων συστημάτων προμηθειών, η ελαχιστοποίηση της κατασπατάλησης τροφίμων εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να συνιστά ζήτημα καθοριστικής σπουδαιότητας·

13.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή βοήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλέον ευάλωτα και στερημένα μέλη της κοινωνίας, ιδίως υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης·

14.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους πέντε στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ότι απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας που θα συνδέει αξιοπρεπή εισοδήματα και συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και την πρόσβαση σε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα: πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά· υποδεικνύει ότι τα μέτρα επισιτιστικής βοήθειας θα μπορούσαν να αποτελούν ένα στοιχείο στο πλαίσιο ευρύτερης ολοκληρωμένης πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας· αναγνωρίζει ότι ο υποσιτισμός και η επισιτιστική ένδεια αποτελούν δευτερογενή συνέπεια της φτώχειας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.07, σ. 1.
(2) ΕΕ L 268 της 9.10.2008, σ. 3.
(3) ΕΕ L 152 της 11.06.11, σ. 24.
(4) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 258.
(5) ΕΕ C 293 Ε της 2.12.2006, σ. 170.
(6) ΕΕ C 279 Ε της 19.11.2009, σ. 71.


Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών
PDF 384kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών (2011/2007(INI))
P7_TA(2011)0339A7-0211/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οτάβα της 3ης Δεκεμβρίου 1997 για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (εφεξής Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1980 σχετικά με Ορισμένα Συμβατικά Όπλα και τα πρωτόκολλά της, ιδίως το τροποποιημένο πρωτόκολλο II για τις νάρκες, τις παγίδες και άλλους μηχανισμούς, και το πρωτόκολλο V σχετικά με τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τις νάρκες κατά προσωπικού(1), της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εξάλειψη των ναρκών από τον κόσμο(2), της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη(3), της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο από τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών(4), και της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με τα μέτρα υπέρ της δέσμευσης μη κρατικών φορέων για την ολοκληρωτική απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1724/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2001 σχετικά με τη δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες(6) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2001 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2001 σχετικά με τη δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού σε τρίτες χώρες πλην των αναπτυσσομένων χωρών(7),

–  έχοντας υπόψη το «Σχέδιο δράσης 2010-2014 της Cartagena: τερματισμός των δεινών που προκαλούν οι νάρκες κατά προσωπικού», το οποίο εγκρίθηκε κατά τη Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης της Οτάβα του 1997 που πραγματοποιήθηκε στην Cartagena, Κολομβία, από τις 30 Νοεμβρίου 2009 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εξάλειψη των ναρκών για την περίοδο 2008-2013,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τα πυρομαχικά διασποράς, με πιο πρόσφατο αυτό της 8ης Ιουλίου 2010(8), και σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση κατά των Ναρκών του 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0211/2011),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στη δράση κατά των ναρκών, ιδίως από τότε που εγκρίθηκε η κοινή δράση της το 1995, και ότι είναι προσηλωμένη στο στόχο της καθολικής απαγόρευσης και εξάλειψης των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού (APL) σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κορυφαίο υποστηρικτή και χρηματοδότη στη δράση κατά των ναρκών, η οποία συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση κατά των ναρκών περιλαμβάνει την έρευνα, τον εντοπισμό, τη σήμανση και την εκκαθάριση από τις νάρκες ξηράς κατά προσωπικού (APL) και τα άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (ERW), συμπεριλαμβανομένων του οπλισμού που έχει εγκαταλειφθεί (AO), του οπλισμού που δεν έχει εκραγεί (UXO), των καταλοίπων πυρομαχικών διασποράς και των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED), καθώς και την εκπαίδευση για τους κινδύνους που συνιστούν οι νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιαίτερα για παιδιά, τη βοήθεια προς τα θύματα και την καταστροφή των αποθεμάτων και την υποστήριξη με στόχο την προώθηση της καθολικής ισχύος των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, προκειμένου να τεθεί τέλος στην παραγωγή, το εμπόριο και τη χρήση ναρκών ξηράς κατά προσωπικού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού και των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και των καταλοίπων πυρομαχικών διασποράς, εκτός του ότι κοστίζει ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα μεταξύ των αμάχων, αντιπροσωπεύει σημαντικό εμπόδιο στη μετασυγκρουσιακή διαδικασία ανασυγκρότησης στις πληττόμενες χώρες και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση τους ως πρώτων υλών για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Δεκεμβρίου 2010, 156 χώρες συμφώνησαν επίσημα να δεσμευθούν στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 σημειώθηκαν περίπου 18 000 θάνατοι από νάρκες κατά προσωπικού και άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου και ότι έως το 2009 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε λιγότερο από 4 000, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Landmine and Cluster Munition Monitors· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι το 70% των απωλειών αυτών είναι άμαχοι, ένα τρίτο εκ των οποίων παιδιά, και ότι πάρα πολλά άτομα παγκοσμίως συνεχίζουν να πλήττονται από νάρκες και άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δύο κυβερνήσεις, στη Βιρμανία/Μιανμάρ και τη Λιβύη, τοποθέτησαν πρόσφατα νάρκες, ότι δεν έχουν αναφερθεί εξαγωγές ή μεταφορές ναρκών μεταξύ χωρών και ότι μόνο τρεις χώρες εικάζεται ότι συνεχίζουν την κατασκευή τους, αλλά αντιστασιακές ομάδες, όπως η οργάνωση FARC, εξακολουθούν να παράγουν τους δικούς τους μηχανισμούς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν νάρκες κατά προσωπικού, αλλά ότι διάφοροι ένοπλοι μη κρατικοί παράγοντες συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν, από κοινού με ενεργοποιούμενους από τα ίδια τα θύματα αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυρομαχικά διασποράς,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 90 χώρες πλήττονται ακόμη σε κάποιο βαθμό από τις νάρκες και άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, αλλά αυτές που πλήττονται περισσότερο είναι το Αφγανιστάν, η Κολομβία, το Πακιστάν, η Μιανμάρ, η Καμπότζη και το Λάος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη, ότι κατ' αρχήν, αποτελεί ευθύνη των πληττόμενων χωρών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκών και των άλλων εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου στο έδαφός τους, πριν από τις συγκρούσεις, κατά τη διάρκειά τους και μετά από αυτές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διατεθεί επαρκές στρατιωτικό προσωπικό για την εκκαθάριση από τις νάρκες σε πληττόμενες χώρες όπου οι συγκρούσεις έχουν παύσει αλλά παραμένει μεγάλος αριθμός τοπικών ένοπλων δυνάμεων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη βοήθειας προς τα θύματα θα συνεχίσει να υπάρχει για μεγάλο χρονικά διάστημα μετά την εξάλειψη της απειλής των ναρκών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά καλά στην πρόκληση της τραγωδίας που αποτελούν οι νάρκες, συνεισφέροντας περίπου 3,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ στη δράση για την εξάλειψη των ναρκών μεταξύ 1999 και 2009, και ότι οι κορυφαίοι χρηματοδότες είναι οι ΗΠΑ (902,4 εκατ. δολάρια), η ΕΚ (521,9 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), η Ιαπωνία (336,9 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), η Νορβηγία (342,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), ο Καναδάς (259,8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (220,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), η Γερμανία (206,9 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Κάτω Χώρες (201,9 εκατ. δολάρια ΗΠΑ),

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά υπάρχει υπερεκτίμηση του κινδύνου και ότι στην πραγματικότητα έχει υπολογιστεί ότι μόνο 2% από το έδαφος που υποβάλλεται στην πολυδάπανη διαδικασία της εκκαθάρισης από τις νάρκες περιέχει πράγματι νάρκες ή άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για μη αποδοτική χρήση των κεφαλαίων που διατίθενται στη δράση κατά των ναρκών· επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των ερευνητικών μεθόδων και της κατανόησης των αποτελεσμάτων των ερευνών μπορεί να μειώσει, και τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει, θεαματικά την ανάγκη για πλήρη εκκαθάριση των εικαζόμενων επικίνδυνων περιοχών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές και η τεχνολογία εντοπισμού των εκρηκτικών, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει, δεν έχει προχωρήσει πολύ και ότι υπάρχει εκ νέου επιτακτική ανάγκη, δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση για τη μείωση των κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο της βοήθειας προς τους πολίτες, ιδίως τα παιδιά, σε περιοχές που πλήττονται από νάρκες, προκειμένου να ζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και να ενημερώνονται για τους κινδύνους των ναρκών κατά προσωπικού και των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου,

Προσπάθειες στο πλαίσιο της δράσης κατά των ναρκών σε παγκόσμιο επίπεδο

1.  χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στη δράση κατά των ναρκών κατά την περασμένη δεκαετία, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να αναπροσανατολιστούν και να ενταθούν εάν θέλουμε να εξαλειφθεί η απειλή από τις νάρκες σε σύντομο χρονικό διάστημα·

2.  χαιρετίζει με ικανοποίηση το γεγονός ότι 156 χώρες έχουν πλέον υπογράψει και κυρώσει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών, συμπεριλαμβανομένων 25 κρατών μελών της ΕΕ, αλλά λυπάται διότι 37 χώρες δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συνθήκη· καλεί όλα τα κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη να προσχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών και στη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς· προτρέπει συγκεκριμένα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη στη Συνθήκη να το πράξουν και υποστηρίζει την αύξηση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων διεθνών μέσων·

3.  χαιρετίζει με ικανοποίηση το γεγονός ότι 56 χώρες συμμετέχουν σήμερα στη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς, συμπεριλαμβανομένων 15 κρατών μελών της ΕΕ· χαιρετίζει επίσης την έγκριση της δήλωσης του Βιεντιάν του 2010 και του σχεδίου δράσης του Βιεντιάν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την καθολική ισχύ και την εφαρμογή τόσο της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών όσο και της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς·

4.  στηρίζει απόλυτα την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Cartagena, το οποίο προβλέπει ένα λεπτομερές πενταετές σχέδιο δεσμεύσεων σε όλους τους τομείς δράσης κατά των ναρκών και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει απόφαση για την όσο το δυνατόν ταχύτερη στήριξη του σχεδίου αυτού·

5.  τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης συνεργιών μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της δράσης κατά των ναρκών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πτυχές, μεταξύ άλλων με αυξημένη ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που πλήττονται άμεσα·

6.  αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή των διεθνών δωρητών, των διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ στην καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκών, καθώς και την αφοσίωση και την αυτοθυσία τόσο του διεθνούς όσο και του τοπικού προσωπικού·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι επτά ακόμη χώρες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης κατά το 2009 και το 2010, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κρατών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να ανέρχεται σε 16·

8.  αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ είναι ο κατεξοχήν παγκόσμιος χρηματοδότης της δράσης κατά των ναρκών, υποστηρίζοντας σθεναρά διεθνή προγράμματα για την εκκαθάριση των ναρκοθετημένων περιοχών και για τη βοήθεια των θυμάτων, έχουν δε ήδη συμμορφωθεί με τις περισσότερες από τις βασικές διατάξεις της συνθήκης για την απαγόρευση της ναρκοθέτησης, και, ως εκ τούτου, προτρέπει τις ΗΠΑ να υπογράψουν τη συνθήκη·

9.  προτρέπει τη Ρωσία να υπογράψει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών, σημειώνοντας ότι η Ρωσία, η οποία υπήρξε στο παρελθόν μεγάλος προμηθευτής ναρκών και έχει καταγραφεί προ πολλού ως χρήστης ναρκών, αφαιρέθηκε από τον κατάλογο του 2010 αφού δήλωσε ότι έχει σταματήσει τη χρήση τους·

10.  υπενθυμίζει στα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη τη διεθνή υποχρέωσή τους να καταστρέψουν τα αποθέματα ναρκών κατά προσωπικού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα ναρκών, που υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια και 24,5 εκατομμύρια αντίστοιχα· προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα το ζήτημα της καταστροφής των υφιστάμενων αποθεμάτων τους και της ταχείας προσχώρησης στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών και καλεί επιπλέον την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την καθολική ισχύ της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών και άλλων σχετικών συμβάσεων, μεταξύ άλλων με την ενσωμάτωση του ζητήματος της δράσης κατά των ναρκών στον πολιτικό της διάλογο και στις συμφωνίες που υπογράφει με τρίτες χώρες·

11.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση ναρκών κατά προσωπικού από αντιστασιακές και τρομοκρατικές ομάδες και άλλους μη κρατικούς παράγοντες· επισημαίνει εν προκειμένω την κατάσταση που επικρατεί στην Κολομβία, όπου η FARC εκτιμάται ότι μεταξύ όλων των ομάδων ανταρτών στον κόσμο είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ναρκών κατά προσωπικού·

Η περίπτωση του Αφγανιστάν

12.  σημειώνει ότι η εκτεταμένη και αδιάκριτη χρήση ναρκών κατά προσωπικού για περισσότερες από τρείς δεκαετίες συγκρούσεων είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί το Αφγανιστάν μια τις περιοχές του κόσμου με το μεγαλύτερο πρόβλημα ναρκών, ενώ πλήττεται επιπλέον από τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς των Ταλιμπάν·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και έχει παρέλθει πάνω από μία δεκαετία εφαρμογής του μεγαλύτερου παγκοσμίως και πλουσιότερα χρηματοδοτούμενου ανθρωπιστικού προγράμματος εκκαθάρισης από τις νάρκες, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θυμάτων στον κόσμο, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι από τα 508 θύματα ναρκών και άλλων εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2009 και 1ης Μαρτίου 2010, περισσότερα από τα μισά ήταν παιδιά·

14.  αναγνωρίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε πολλές περιοχές καθιστούν την εκκαθάριση από τις νάρκες εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι οι Ταλιμπάν έχουν στόχο τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και το τοπικό και διεθνές προσωπικό·

15.  σημειώνει ότι σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανήλθαν οι δωρεές από τη διεθνή κοινότητα για τη δράση κατά των ναρκών στο Αφγανιστάν το 2009 και ότι από το 2002 η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 89 εκατομμύρια EUR, συνέβαλε στην εκκαθάριση έκτασης περίπου 240 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τις νάρκες κατά προσωπικού, καθιστώντας τα εδάφη προσβάσιμα από οικονομική άποψη και επιτρέποντας την ανακατασκευή ιδιοκτησιών και την επιστροφή οικογενειών στα σπίτια τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη επικέντρωση στη βοήθεια προς τα θύματα και εκπαίδευση για τον κίνδυνο που αποτελούν οι νάρκες·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε τοπικό προσωπικό 10 000 περίπου ατόμων, γεγονός που ενισχύει την πτυχή της ανάληψης της ευθύνης για τη διαδικασία·

17.  εκφράζει τον προβληματισμό του για την έκδηλη απροθυμία της αφγανικής κυβέρνησης σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο να αναλάβει την ευθύνη της δράσης κατά των ναρκών·

Η περίπτωση της Αγκόλας

18.  μετά από περίπου 30 χρόνια συγκρούσεων, η Αγκόλα, όπως και το Αφγανιστάν, είναι μια από τις πιο χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα ναρκών·

19.  επισημαίνει ότι η CNIDAH έχει εδραιωθεί ως εθνική αρχή για τη δράση κατά των ναρκών, αλλά ότι οι δωρήτριες χώρες έχουν μικρή επιρροή και η κυβέρνηση έχει πρόσβαση στους δικούς της σημαντικούς οικονομικούς πόρους, κυρίως σε έσοδα από το πετρέλαιο·

20.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα που επισημάνθηκαν στην αξιολόγηση της Επιτροπής 2009, όπως για παράδειγμα οι ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν στη δαπάνη 2,7 εκατ. EUR για το 22μελές προσωπικό της CNIDAH· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί την αποδοτική χρήση των χρημάτων και να διασφαλίζει ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός χρησιμοποιείται με αποδοτικό και στοχοθετημένο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί το αναγκαίο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των εδαφών από τις νάρκες·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την ολοκλήρωση εθνικής έρευνας το 2007 και ένα μείζον πρόγραμμα δράσης για την εκκαθάριση από τις νάρκες, η έκταση της απειλής από τις νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου δεν είναι ακόμα γνωστή με βεβαιότητα, ενώ, με το σημερινό ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν 100 χρόνια για να καθαριστεί η χώρα· υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη να καθιερωθεί μια διαφορετική σχέση μεταξύ κυβέρνησης και διεθνών δωρητών, να διατεθούν περισσότεροι εθνικοί πόροι για την επίλυση του προβλήματος, να εισαχθούν βελτιωμένες τεχνικές οργάνωσης του χώρου και αυξημένη εθνική ικανότητα εκκαθάρισης, ούτως ώστε το έδαφος να καθαριστεί γρηγορότερα και να αποδοθεί σε παραγωγική χρήση·

Η περίπτωση της Βοσνίας

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 16 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, υπάρχει ακόμη υψηλό επίπεδο πρόβλημα ναρκών και εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, με 11 000 ναρκοπέδια περίπου και εκτιμώμενο αριθμό 220 000 ενεργών ναρκών και εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα, πράγμα που συνιστά σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια και εμπόδιο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

23.  σημειώνει τις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διαχείριση της δράσης κατά των ναρκών με τη δημιουργία Κέντρου Δράσης κατά των ναρκών στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Βοσνία & Ερζεγοβίνη υπολείπεται πολύ των στόχων χρηματοδότησης και εκκαθάρισης που αναφέρονται στο αίτημά της για παράταση της προθεσμίας στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών·

24.  γνωρίζει ότι η κινητοποίηση για την εξεύρεση πόρων θέτει μεγάλες προκλήσεις στην κυβέρνηση και ότι η Στρατηγική για τη Δράση κατά των Ναρκών 2009-2019 δεν έχει ακόμη εγκριθεί· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο βασικός κυβερνητικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη δράση κατά των ναρκών, η επιτροπή για την εκκαθάριση από τις νάρκες, δεν έχει συναντηθεί με εκπροσώπους των δωρητών που έχουν ως βάση το Σεράγεβο εδώ και πολλά χρόνια ενώ τα μέλη της δεν παρίστανται σε διεθνείς συνεδριάσεις των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών μετά τη Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης το 2009· προτρέπει την κυβέρνηση να αναλάβει την πλήρη ευθύνη της δράσης κατά των ναρκών, προκειμένου να διασφαλίσει το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείρισή της·

25.  συγχαίρει το Διεθνές Ταμείο Καταπίστευσης για την Εκκαθάριση από τις Νάρκες και την Παροχή Βοήθειας στα Θύματα ( ITFD) με έδρα τη Σλοβενία, για τη συμβολή του στη δράση κατά των ναρκών στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη, και τονίζει την ανάγκη να εξακολουθήσει να εστιάζει στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη έως ότου επιλυθεί πλήρως το πρόβλημα·

26.  σημειώνει ότι στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη λειτουργούν 33 διαπιστευμένες οργανώσεις αρμόδιες για την εκκαθάριση από τις νάρκες, αλλά ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό·

27.  επικροτεί τη στρατιωτική επιχείρηση EUFOR ALTHEA και τους εκπαιδευτές της για την εκπαίδευση που παρείχαν σχετικά με τους κινδύνους των ναρκών σε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους και τους παροτρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειες·

Βοήθεια προς τα θύματα

28.  αναγνωρίζει ότι η ζωή και η διαβίωση των θυμάτων ναρκών και άλλων εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου σημαδεύονται για πάντα, ότι είναι κυρίως άμαχοι, συχνά προέρχονται από τις φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες και ότι απαιτείται στοχευμένη και συνεχής ιατρική και κοινωνική υποστήριξη και βοήθεια επί σειράν ετών, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πλέον άλλα θύματα·

29.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, μέσω της δράσης κατά των ναρκών, το ποσοστό των θυμάτων έχει μειωθεί δραστικά αλλά, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι άμαχοι αποτέλεσαν το 70% των θυμάτων το 2009 και λυπάται ιδιαίτερα για το υψηλό ποσοστό παιδιών μεταξύ των θυμάτων·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιζώντες από νάρκες και οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους συμμετείχαν στην εφαρμογή της βοήθειας προς τα θύματα σε λιγότερες από τις μισές πληγείσες χώρες και συμφωνεί ότι θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές οι απόψεις και τα δικαιώματα αυτών των επιζώντων· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσουν σημαντικά την αναλογία της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη βοήθεια προς τα θύματα, αλλά όχι σε βάρος των επιχειρήσεων εκκαθάρισης από τις νάρκες·

Πρόοδος στον εντοπισμό των ναρκών και στις τεχνικές έρευνας

31.  αναγνωρίζει ότι ο τοπικός πληθυσμός στις περιοχές που έχουν πληγεί από νάρκες αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εντοπισμού της πραγματικής απειλής·

32.  σημειώνει ότι, αν και έχουν επιτευχθεί πρόοδοι στην τεχνολογία, την κατάρτιση και τις τεχνικές εντοπισμού των ναρκών, δεν υπάρχουν ακόμα γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές ως προς το κόστος λύσεις, με αποτέλεσμα οι τεχνικές που βασίζονται στη χρήση των χεριών να παραμένουν αναπόφευκτα οι πλέον διαδεδομένες· αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά των διεθνών προτύπων των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση κατά των ναρκών (IMAS) όσον αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της δράσης κατά των ναρκών δεδομένου ότι θεσπίζουν προδιαγραφές και παρέχουν καθοδήγηση, καθώς και το ρόλο της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση κατά των ναρκών στο συντονισμό των προσπαθειών κατά των ναρκών·

33.  σημειώνει ότι τις πλέον υποσχόμενες προοπτικές τεχνικής προόδου όσον αφορά τις μεθόδους εντοπισμού προσφέρουν ειδικά προσαρμοσμένες μέθοδοι που βασίζονται στο συνδυασμό διαφόρων τεχνολογιών, προκειμένου να αποφεύγονται τα θύματα και να πραγματοποιείται η εκκαθάριση από τις νάρκες με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

34.  αναγνωρίζει ότι η μια σωστή έρευνα έχει αξία μόνον εφόσον επακολουθεί ακριβής και αποτελεσματική αναφορά των αποτελεσμάτων και ότι οι δωρητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι γίνεται ορθή χρήση της χρηματοδότησης που διαθέτουν για τη δραστηριότητα αυτή·

35.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα για τεχνολογίες και τεχνικές εντοπισμού των ναρκών, σε στενή διεθνή συνεργασία με όσους ειδικεύονται στον εν λόγω τομέα και να χρησιμοποιήσει τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο και του τομέα της έρευνας σχετικά με την ασφάλεια·

Για να τεθεί τέλος στην απειλή από τις νάρκες κατά προσωπικού

36.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες που έχουν πληγεί από την ύπαρξη ναρκών εξαρτώνται υπερβολικά από τη διεθνή χρηματοδοτική βοήθεια για την ανάληψη δράσης εκκαθάρισης από τις νάρκες και δεν εκμεταλλεύονται αρκετά τους πόρους που έχουν οι ίδιες στη διάθεσή τους είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε χρήμα· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των πληγεισών χωρών και να τους υπενθυμίσει τις ευθύνες τους και ζητεί συγκεκριμένα να ελεγχθεί η κατάσταση στην Αγκόλα, προκειμένου να κινητοποιηθεί μεγαλύτερη εθνική συνεισφορά·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για την εκτροπή πόρων που προορίζονται για την «εκκαθάριση από τις νάρκες» σε τομείς όπου υπάρχει μικρή απειλή σε όρους ανθρωπιστικής βοήθειας ή οικονομικής ανάπτυξης ή, σε περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια απειλής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εις βάρος της εστίασης σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και αληθινή απειλή για τη ζωή· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των επιχειρήσεων και στην ακριβέστερη αρχική έρευνα και υποβολή αναφορών σχετικά με τις ύποπτες περιοχές·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου των στρατιωτικών αποθηκών που περιέχουν όπλα και εκρηκτικά, συμπεριλαμβανομένων ναρκών ξηράς, ιδίως σε χώρες όπου εκδηλώνονται εξεγέρσεις και αναταραχές·

39.  πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της σε αυτές τις χώρες που αδυνατούν οι ίδιες να επιλύσουν το πρόβλημα και στην εκκαθάριση από τις νάρκες και τη βοήθεια προς τα θύματα και ότι στόχος θα πρέπει να είναι η ταχύτερη εκκαθάριση των χωρών από την απειλή που αποτελούν οι νάρκες για τη ζωή και την οικονομική ανάπτυξη·

40.  καλεί τους δωρητές να παρέχουν τη χρηματοδότηση με πιο αποτελεσματική στοχοθέτηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση·

41.  εκτιμά ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στη δημιουργία και την ανάπτυξη μεγαλύτερης επιτόπιας ικανότητας, ενδεχομένως με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου τοπικού προσωπικού σε δομημένη και επαγγελματική βάση ή με τη μεγαλύτερη προσφυγή σε στρατιωτικές μονάδες ειδικά εκπαιδευμένες για την εκκαθάριση από τις νάρκες, σε περιοχές όπου έχουν σταματήσει οι συγκρούσεις·

42.  ζητεί βελτίωση του εθνικού σχεδιασμού, καθορισμό βέλτιστων πρακτικών και βελτίωση του διεθνούς συντονισμού στον τομέα της δράσης κατά των ναρκών ώστε να στοχοθετηθούν πιο αποτελεσματικά οι πόροι σε περιοχές προτεραιότητας, με παράλληλη διατήρηση ευέλικτων γραφειοκρατικών δομών·

43.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αξιόπιστη καταγραφή του πραγματικού αριθμό θυμάτων APL/ERW/IED και ζητεί να εκπονηθεί μια σωστή ανάλυση ούτως ώστε οι πόροι να στοχοθετηθούν πιο αποτελεσματικά και να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τότε που καταργήθηκε το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2007, η ΕΕ δεν διαθέτει ευέλικτο μέσο το οποίο να είναι σε θέση να τεθεί σε εφαρμογή σε πολλές χώρες και να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προτεραιότητες της δράσης κατά των ναρκών, ενώ συγχρόνως υπάρχει, από ποσοτική άποψη, μείωση της συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης για τη δράση αυτή· ζητεί, ως εκ τούτου, την επαναφορά μιας πιο αποφασιστικής προσέγγισης, με ένα κονδύλιο του προϋπολογισμού στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης διεύθυνσης, πράγμα που θα καταδείξει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ στη δράση κατά των ναρκών, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρών όπως ορίζονται στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και, ταυτόχρονα, το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες η ύπαρξη ναρκών ξηράς έχει καταστεί διαρθρωτικό ζήτημα και, κατά συνέπεια, ζήτημα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

45.  εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής ούτε η έκτακτη βοήθεια (άρθρο 3) ούτε η μακροπρόθεσμη συνιστώσα (άρθρο 4) του μέσου σταθερότητας έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δράσης κατά των ναρκών·

46.  τονίζει ότι η δράση κατά των ναρκών μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στο μετασυγκρουσιακό αφοπλισμό, την αποστράτευση και την αποκατάσταση, μεταξύ άλλων με την παροχή απολύτως αξιοπρεπούς επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας σε πρώην μαχητές·

47.  καλεί τους δωρητές να τυποποιήσουν στις μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των δράσεων κατά των ναρκών, ούτως ώστε να είναι πιο επιδεκτικές στη σύγκριση και τον έλεγχο χωριστά ανά χώρα και, μέσω της ομάδας υποστήριξης των δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκών (MASG), να εντοπίσουν και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές·

48.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις «κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις δράσεις για την καταπολέμηση των ναρκών κατά προσωπικού 2008-2013», ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προτεινόμενες αλλαγές στη θεσμική και χρηματοδοτική δομή, να εξασφαλίζουν ταχύτερη και πιο ευέλικτη κατανομή των κεφαλαίων, να παρέχουν σαφείς οδηγίες για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, εστιάζοντας στις πιο επείγουσες προτεραιότητες και τις βέλτιστες πρακτικές, να προβλέψει «πακέτα» βοήθειας για τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ώστε να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών, και να παρακολουθεί και να αξιολογεί δεόντως την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης·

49.  υπογραμμίζει ότι η δράση κατά των ναρκών θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική συνιστώσα των στρατηγικών ανά χώρα όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν νάρκες ή/και αποθέματα ναρκών·

50.  είναι πεπεισμένο ότι με ένα καλύτερο διεθνή συντονισμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, βελτιωμένη διαχείριση, πρακτικές εντοπισμού και εκκαθάρισης από τις νάρκες, καλύτερη παρακολούθηση και καλύτερη καταγραφή και με μια πιο έξυπνη και βελτιωμένη χρήση των κεφαλαίων, η ύπαρξη ενός κόσμου ελεύθερου από την απειλή που οι νάρκες αποτελούν για τη ζωή, τη διαβίωση και την οικονομική ανάπτυξη θα καταστεί ρεαλιστική δυνατότητα σε ένα ορατό μέλλον·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, τις κυβερνήσεις των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από τις νάρκες και στις διεθνείς ΜΚΟ.

(1) ΕΕ C 104 Ε της 30.4.2004, σ. 1075.
(2) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 473.
(3) ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 336.
(4) ΕΕ C 323 E της 18.12.2008, σ. 485.
(5) ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σ. 352.
(6) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 1.
(7) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 6.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0285.


Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μαζικοί βιασμοί στην επαρχία του Νοτίου Kivu
PDF 288kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τους μαζικούς βιασμούς στην επαρχία του νότιου Κίβου
P7_TA(2011)0340RC-B7-0442/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2000,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος τους,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εγκρίθηκε το 1998, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, στα οποία ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη και η καταναγκαστική στείρωση ή κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ορίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και εξισώνονται με μορφή βασανιστηρίου και σοβαρό έγκλημα πολέμου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πράξεις αυτές αποτελούν συστηματική πρακτική ή τελέστηκαν κατά τη διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και 1888 (2009) σχετικά με τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1925 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που προσδιορίζει την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUSCΟ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1991 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουνίου 2011, που παρατείνει την εντολή της MONUSCΟ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ειδική Εντεταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Margot Wallström, στις 23 Ιουνίου 2011, σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων,

–  έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της 6ης περιφερειακής συνεδρίασης της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στο Γιαουντέ του Καμερούν, στις 28 και 29 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το νόμο για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006, ο οποίος αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διώξεων σε υποθέσεις βιασμού και στην επιβολή αυστηρότερων ποινών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 170 άτομα έπεσαν θύματα βιασμού ή βιαιοπραγιών μεταξύ της 10ης και 12ης Ιουνίου 2011 στα χωριά Nakiele και Abala, στην επαρχία του νότιου Κίβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της ίδιας ένοπλης ομάδας που είναι υπαίτια για τις βιαιοπραγίες αυτές ήταν ήδη αναμεμειγμένα σε μαζικούς βιασμούς, συλλήψεις και λεηλασίες στην ίδια περιοχή, τον Ιανουάριο του 2011,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια στο νότιο Κίβου παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη και ότι οι ταραχές που πλήττουν το ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ οδήγησαν σε αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων πολέμου, στις οποίες περιλαμβάνονται πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών, μαζικοί βιασμοί και άλλες μορφές βασανισμού, η σφαγή αμάχων και η μαζική στράτευση παιδιών, που διαπράττονται τόσο από ένοπλες ομάδες ανταρτών όσο και από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις της αστυνομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φρικαλεότητα του βιασμού, πραγματικού πολεμικού όπλου που χρησιμοποιούν οι μαχητές για να εκφοβίσουν, να τιμωρήσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τα θύματά τους, έχει γενικευθεί στο ανατολικό Κονγκό μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες κατά των γυναικών έχουν να κάνουν με το βιασμό, τον ομαδικό βιασμό, τη σεξουαλική δουλεία ή το φόνο, πράξεις που έχουν τεράστιες συνέπειες, όπως η σωματική και ψυχική κατάρρευση των γυναικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) και υπενθυμίζοντας ότι η εντολή που διαθέτει η αποστολή την εξουσιοδοτεί να κάνει χρήση κάθε αναγκαίου μέσου για να προστατεύσει τους αμάχους από τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα βιασμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την εκτεταμένη ανεπάρκεια υποδομών και αδυνατούν να βρουν την κατάλληλη βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται σκόπιμα επιθέσεις σε δημόσιους χώρους, ότι οι επιθέσεις αυτές συχνά υπονομεύουν τη θέση τους στην κοινωνία, την ικανότητά τους να φροντίζουν τα παιδιά τους, καθώς και ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι μόλυνσης από τον ιό του AIDS· λαμβάνοντας υπόψη ότι ταχεία ιατρική επέμβαση εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις πολυάριθμές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται επί τόπου, οι οποίες πλέον αδυνατούν να εξασφαλίσουν το συντονισμό και την πρόσβαση στα θύματα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία της ΛΔΚ να προσαγάγει στη δικαιοσύνη μέλη του δικού της στρατού και των ένοπλων ομάδων για εγκλήματα τα οποία καταδικάζει το διεθνές δίκαιο έχει εκθρέψει μια κουλτούρα ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό δεν διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους για να φέρει εις πέρας τις αποστολές του στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και να κατοχυρώσει την ασφάλεια του πληθυσμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006 έχει πολύ περιορισμένη εμβέλεια,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο προκειμένου να διατηρηθεί η μεγάλη κινητοποίηση και να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη,

1.  καταδικάζει έντονα τους μαζικούς βιασμούς, τις πράξεις σεξουαλικής βίας και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ 10ης και 12ης Ιουνίου 2011 στην περιφέρεια του νότιου Κίβου· συμμερίζεται τη θλίψη και τον πόνο όλων των θυμάτων πράξεων σεξουαλικής βίας, ειδικά δε μαζικών βιασμών, που διαπράχθηκαν κατ' επανάληψη στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια·

2.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αναγάγει την καταπολέμηση των μαζικών βιασμών και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών σε εθνική προτεραιότητα·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΟΗΕ να διερευνήσει τα γεγονότα αυτά· ζητεί την άμεση, ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καταδικάζει το γεγονός ότι εγκληματίες πολέμου εξακολουθούν να κατέχουν υψηλές στην ιεραρχία· ζητεί να ληφθούν ουσιαστικά και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών αυτών·

4.  καλεί την Επιτροπή και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να επανεξετάσουν το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα για τη ΛΔΚ και το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα του δέκατου ΕΤΑ (2008-2013) προκειμένου το θέμα των μαζικών βιασμών και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, ώστε να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία·

5.  ανησυχεί λόγω του κινδύνου εφησυχασμού απέναντι στις πράξεις σεξουαλικής βίας· υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ έχει χρέος να κατοχυρώνει την ασφάλεια στην επικράτειά της και να προστατεύει τους αμάχους· υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Καμπίλα ότι έχει δεσμευτεί προσωπικά να ασκήσει πολιτική μηδενικής ανοχής στο θέμα της σεξουαλικής βίας, καθώς και να προσαγάγει τους υπαίτιους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στη χώρα και να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις χώρες της περιοχής·

6.  χαιρετίζει τη δράση των ΜΚΟ που προσφέρουν βοήθεια στα θύματα βιασμών και εγκλημάτων πολέμου και ειδικότερα την ιατρική περίθαλψη που παρέχουν ορισμένα νοσοκομεία όπως το νοσοκομείο του Panzi στο Bukavu· τονίζει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρική, κοινωνική ή νομική αρωγή· προτείνει να υπάρξει ένα σφαιρικό πρόγραμμα για την παροχή βοήθειας στα θύματα και την ένταξή τους στην κονγκολέζικη κοινωνία και την αγορά εργασίας, το οποίο θα διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ· ζητεί από την Επιτροπή να αποδεσμεύσει πρόσθετα κονδύλια για την καταπολέμηση των σεξουαλικών βιαιοπραγιών και να εργαστεί για τη δημιουργία σπιτιών υποδοχής για τα θύματα σεξουαλικών βιαιοπραγιών στις ευαίσθητες περιοχές· συνιστά τη θέσπιση πρότυπου σχεδίου για τη βελτίωση της ιατρικής βοήθειας που παρέχεται στα θύματα σεξουαλικής βίας στη ΛΔΚ·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επί μέρους μονάδα GBV (βιαιοπραγίες λόγω φύλου) που επρόκειτο να αναλάβει το συντονισμό της ανθρωπιστικής προσπάθειας για τις σεξουαλικές βιαιοπραγίες καταργήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο, ελλείψει ηγεσίας στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό· ζητεί αναδιάρθρωση του συστήματος συντονισμού της επιτόπιας ανθρωπιστικής προσπάθειας·

8.  εκφράζει τη ανησυχία του για το γεγονός ότι η MONUSCO δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την εντολή της και τους κανόνες εμπλοκής αποτελεσματικότερα για να προσφέρει προστασία από τους μαζικούς αυτούς βιασμούς, συμπεριλαμβανομένων των βιαιοπραγιών που διέπραξαν οι δικές της δυνάμεις· αναγνωρίζει ότι η παρουσία της εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας· εμμένει στην άποψη ότι η εντολή και οι κανόνες που διέπουν την εμπλοκή της MONUSCO θα πρέπει να εφαρμόζονται με αποφασιστικότητα προκειμένου η κατοχύρωση της ασφάλειας του πληθυσμού να είναι αποτελεσματικότερη· χαιρετίζει την απόφαση να παραταθεί η εντολή της αποστολής έως τις 30 Ιουνίου 2012·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των αποστολών EUSEC RD και EUPOL RD· ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα θέματα της καταπολέμησης των σεξουαλικών βιαιοπραγιών στις κοινές επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας·

10.  εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερο ανήσυχο λόγω της σημερινής ανθρωπιστικής κατάστασης στη ΛΔΚ και της υποχρηματοδότησης στην περιοχή, που οφείλεται στη μείωση της χρηματοδότησης που παρέχουν ορισμένοι δωρητές σε διμερή βάση· καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, ελάχιστα από τα διατιθέμενα κονδύλια φθάνουν στα θύματα· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει τη χρηματοδότηση που παρέχεται για την ανθρωπιστική βοήθεια στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων, που τροφοδοτούν τον πόλεμο και τους μαζικούς βιασμούς στη ΛΔΚ, με στόχο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, κατ' αναλογία με την πράξη Dodd-Frank (ιδίως το τμήμα 1502), που επιβάλλει νέες απαιτήσεις ενημέρωσης για τα προϊόντα στην κατεργασία των οποίων χρησιμοποιούνται ορυκτά που τροφοδοτούν συρράξεις·

12.  διαπιστώνει ότι το σχέδιο επίλυσης της σύγκρουσης στο νότιο Κίβου, που συνίσταται στην υποστήριξη της στρατιωτικής λύσης, αποδεικνύεται αποτυχημένο· εκτιμά ότι η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και αποδοκιμάζει την ατολμία της διεθνούς κοινότητας· εκτιμά ότι θα πρέπει πλέον οι ενέργειες να μην περιορίζονται σε απλή καταδίκη και ότι η κυβέρνηση του Κονγκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να τερματιστούν αυτές οι φρικαλεότητες· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα παραμείνουν ακόμη για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ειδική Εντεταλμένη των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.


Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων
PDF 282kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων
P7_TA(2011)0341RC-B7-0394/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη την εκλογή της Ινδονησίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) τον Μάιο του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του UNHRC υποχρεούνται να τηρούν τα πλέον υψηλά πρότυπα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την προεδρία της Ινδονησίας στον ASEAN το 2011, τον Χάρτη του ASEAN που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 2008, και τη δημιουργία της Διακυβερνητικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ASEAN στις 23 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο η Ινδονησία κύρωσε το 2006,

–  έχοντας υπόψη το Κεφάλαιο 29 του Συντάγματος της Ινδονησίας, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία θρησκεύματος,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 156 και 156 (α) του Ποινικού Κώδικα της Ινδονησίας, τα οποία απαγορεύουν τη βλασφημία, την αίρεση και τη θρησκευτική δυσφήμηση,

–  έχοντας υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 1/PNPS/1965 σχετικά με την πρόληψη της βλασφημίας και της προσβολής θρησκειών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2011 για τις πρόσφατες επιθέσεις και τις δολοφονίες Αχμαντί στο Μπάντεν,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ινδονησίας (ΣΕΣΣ) και τον πρώτο γύρο του Διαλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που διεξήχθη στο πλαίσιο αυτό, ο οποίος έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2010 στην Τζακάρτα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία είναι το έθνος με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο και ότι η παράδοση πλουραλισμού, πολιτιστικής αρμονίας, θρησκευτικής ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης της Ινδονησίας κατοχυρώνεται στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας «Πανκασίλα»,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα επεισόδια επιθέσεων εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως κατά των Αχμαντί, οι οποίοι θεωρούν εαυτούς Μουσουλμάνους, αλλά και εις βάρος Χριστιανών, Βουδιστών και προοδευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απαγόρευση της διάδοσης των μουσουλμανικών διδαχών των Αχμαντί το 2008, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Ινδονησίας ζήτησε επανειλημμένως την πλήρη απαγόρευση της μουσουλμανικής κοινότητας των Αχμαντίγια, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τρεις επαρχίες, τη Δυτική Ιάβα, το Νότιο Σουλαβέσι και τη Δυτική Σουμάτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Φεβρουαρίου 2011, ένα πλήθος τουλάχιστον 1 500 ατόμων επιτέθηκε σε 20 Μουσουλμάνους Αχμαντί στο Cikeusik, στην επαρχία του Μπάντεν, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους, γεγονός που ώθησε τον Πρόεδρο της Ινδονησίας να καταδικάσει το γεγονός και να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την επίθεση αυτή, στις 8 Φεβρουαρίου 2011, εκατοντάδες άτομα έβαλαν φωτιά σε τρεις εκκλησίες και επιτέθηκαν σε ιερέα στην πόλη Temanggung της Κεντρικής Ιάβας, όταν ένας Χριστιανός, κατηγορούμενος για προσβολή του Ισλάμ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών, αντί να καταδικαστεί σε θάνατο, όπως ανέμεναν οι επιτιθέμενοι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινωνία των Εκκλησιών στην Ινδονησία έχει καταγράψει 430 επιθέσεις κατά χριστιανικών ναών κατά τα έξι τελευταία έτη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 150 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί ή φυλακισθεί βάσει των άρθρων 156 και 156 (α) του ινδονησιακού Ποινικού Κώδικα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν πως οι τοπικοί νόμοι περί βλασφημίας, αίρεσης και θρησκευτικής δυσφήμησης χρησιμοποιούνται από εξτρεμιστές για να καταστείλουν τη θρησκευτική ελευθερία και να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις και τη βία μεταξύ των κοινοτήτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Απριλίου 2010, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ινδονησίας αποφάσισε να διατηρήσει τους νόμους περί βλασφημίας και αίρεσης και να απορρίψει το αίτημα ανάκλησής τους που είχε υποβληθεί από τέσσερις εξέχοντες ισλαμιστές διανοούμενους και τουλάχιστον επτά ινδονησιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το οποίο είχε υποστηριχθεί από τουλάχιστον 40 άλλες οργανώσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές, και συγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Ινδονησίας, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και άλλες πράξεις κακομεταχείρισης και η άσκοπη και υπερβολική χρήση βίας, ιδίως στην Παπούα και τις Μαλούκες Νήσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για αυτές τις ενέργειες σπάνια καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον ανεξάρτητου δικαστηρίου,

1.  χαιρετίζει την κοινή δήλωση που εξέδωσαν στις 24 Μαΐου 2011 ο Πρόεδρος της χώρας, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιφερειακών Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Συμβουλευτικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι, που ζητούσαν τη διατήρηση της «Πανκασίλα» και την προστασία του πλουραλισμού·

2.  υπογραμμίζει την πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ινδονησία ως προς την εφαρμογή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά τα τελευταία έτη και προσδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση και εμβάθυνση αρμονικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας σε πολλούς τομείς, όπως αποτυπώνεται και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ινδονησίας·

3.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις στις οποίες προέβη η Ινδονησία πριν από την εκλογή της στο UNHRC στις 20 Μαΐου 2011, περιλαμβανομένης και της δέσμευσης για κύρωση όλων των βασικών εγγράφων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία όλων των προσώπων από την αναγκαστική εξαφάνιση·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα επεισόδια βίας κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, και συγκεκριμένα Μουσουλμάνων Αχμαντί, Χριστιανών, Μπαχάι και Βουδιστών· ανησυχεί διότι οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ινδονησίας, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ελευθερίας της έκφρασης, της γνώμης και της ειρηνικής συνάθροισης·

5.  καλεί την Κυβέρνηση της Ινδονησίας, και συγκεκριμένα τον Υπουργό Θρησκευμάτων, και το δικαστικό σώμα της Ινδονησίας να εγγυηθούν την εφαρμογή και τήρηση του κράτους δικαίου και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων διαπράττουν πράξεις θρησκευτικής βίας και μίσους·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους τοπικούς νόμους περί βλασφημίας, αίρεσης και θρησκευτικής δυσφήμησης, οι οποίοι είναι ανοικτοί σε καταχρήσεις, καθώς και για το Κοινό Υπουργικό Διάταγμα του 2008 που απαγορεύει τη διάδοση των μουσουλμανικών διδαχών των Αχμαντίγια, και καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να το ανακαλέσουν ή να το αναθεωρήσουν·

7.  χαιρετίζει το έργο της ινδονησιακής κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμανικών, χριστιανικών και κοσμικών δεξαμενών σκέψης, των οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων κατά του εξτρεμισμού, για την προαγωγή του πλουραλισμού, της θρησκευτικής ελευθερίας, της θρησκευτικής αρμονίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

8.  ζητεί από την Κυβέρνηση της Ινδονησίας να αναδεχθεί τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ιδίως να καλέσει τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την Ελευθερία Θρησκείας και Πεποιθήσεων να επισκεφθεί τη χώρα·

9.  χαιρετίζει την έρευνα που διεξήχθη για τις επιθέσεις κατά της κοινότητας των Αχμαντίγια στη Δυτική Ιάβα τον φονικό Φεβρουάριο του 2011, που οδήγησε στην αντικατάσταση του περιφερειακού και του επαρχιακού αρχηγού της αστυνομίας, την απαγγελία κατηγορίας κατά εννέα αστυνομικών υπαλλήλων για παραμέληση των καθηκόντων τους και την απαγγελία κατηγορίας και την προσαγωγή σε δίκη 14 άλλων ατόμων για τα διαπραχθέντα εγκλήματα, και ζητεί την ανεξάρτητη παρακολούθηση των δικών των κατηγορουμένων, προκειμένου να διασφαλισθεί η απονομή της δικαιοσύνης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

10.  καλεί τις ινδονησιακές αρχές να διερευνήσουν τις κατηγορίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και να ασκήσουν δίωξη εις βάρος όσων κριθούν υπεύθυνοι, περιλαμβανομένων των προσώπων που ασκούσαν καθήκοντα διοίκησης·

11.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απόλυση όλων των κρατουμένων συνείδησης οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν μόνον για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές πολιτικές διαμαρτυρίες, κάτι που είναι αντίθετο προς το πνεύμα του Ειδικού Νόμου περί Αυτονομίας του 2001, ο οποίος παραχώρησε στους Παπούα, τους Μαλούκους και άλλες εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες το δικαίωμα έκφρασης της πολιτιστικής τους ταυτότητας·

12.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Παπούα, οι Μαλούκες Νήσοι και το Aceh·

13.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθεί μια διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ειδική εστίαση στη θρησκευτική ελευθερία και το σεβασμό των μειονοτήτων, στον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας·

14.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ινδονησίας που προωθούν ενεργά τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τη Διακυβερνητική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ASEAN και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.


Ινδία, ειδικότερα η θανατική ποινή του Davinder Pal Singh
PDF 282kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Ινδία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θανατική ποινή σε βάρος του Davender Pal Singh
P7_TA(2011)0342RC-B7-0467/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 63/168 με την οποία ζητείται η εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 με την οποία 106 χώρες ψήφισαν υπέρ μιας απόφασης για την επιβολή ενός ένα μορατόριουμ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις θανατικές ποινές και τις εκτελέσεις, ενώ 34 χώρες απείχαν και μόνο 46 χώρες ψήφισαν κατά,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 65/206 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Δεκεμβρίου 2010 διά της οποίας ζητείται ένα παγκόσμιο μορατόριουμ σε σχέση με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για ένα καθολικό μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική ποινή(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας του 1994,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΕΕ-Ινδίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 για την παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2011, έως το Μάιο, πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις μόνο σε 9 χώρες, γεγονός το οποίο που καταδεικνύει ότι αυξάνεται παγκοσμίως η συνειδητοποίηση του βάναυσου και απάνθρωπου χαρακτήρα της θανατικής ποινής,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία δεν έχει εφαρμόσει τη θανατική ποινή από το 2004,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδόθη άδεια για την εκτέλεση δύο καταδίκων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ινδίας, Pratibha Patil, απέρριψε, σύμφωνα με τη σύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις αιτήσεις αναθεώρησης βάσει του άρθρου 72 του Ινδικού Συντάγματος, εξ ονόματος του Davinder Pal Singh Bhullar από το Punjab και του Mahendra Nath Das από το Assam ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mahendra Nath Das έχει καταδικαστεί σε θάνατο το 1997 με κατηγορίες φόνου, ότι όλες οι νομικές προσφυγές έχουν εξαντληθεί και η εκτέλεσή του έχει αναβληθεί έως την 21 Ιουλίου 2011 από το Ανώτατο Δικαστήριο Gauhati στο Άσσαμ, (στη βορειοανατολική Ινδία), δεδομένου ότι η Κυβέρνηση ζήτησε προθεσμία για να απαντήσει στο Δικαστήριο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθηγητής Davinder Pal Singh Bhullar καταδικάστηκε σε θάνατο στις 29 Αυγούστου 2001 αφού θεωρήθηκε ένοχος για ανάμειξη στην τοποθέτηση βόμβας το 1993 στο Γραφείο Νεολαίας στο Νέο Δελχί,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιστάσεις της επιστροφής του κ. Davinder Pal Singh Bhullar από τη Γερμανία στην Ινδία και η παρατεταμένη αναμονή του κ. Mahendra Nath Das για την εκτέλεση της θανατικής ποινής του έχει δημιουργήσει ερωτηματικά,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά της για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πριν από τις εκλογές της 20ης Μαΐου 2011, δήλωσε ότι θα τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ινδίας θα μπορούσε να αναβιώσει την εφαρμογή της θανατικής ποινής μετά από επτά χρόνια ενός de facto μορατόριουμ, και αντίθετα με την παγκόσμια τάση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή του υποστήριξη προς την έκκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση ενός μορατόριουμ σχετικά με τις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

3.  ζητεί άμεσα από την κυβέρνηση της Ινδίας να μην εκτελέσει τον Davinder Pal Singh Bhullar και τον Mahendra Nath Das και να μεταβάλει τις θανατικές τους ποινές

4.  καλεί τις Ινδικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις υποθέσεις του κ. Davinder Pal Singh Bhullar's και του κ. Mahendra Nath Das με ιδιαίτερα διαφανή τρόπο·

5.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας να εγκρίνει νομοθεσία με την οποία θα θεσπίζεται ένα οριστικό μορατόριουμ στις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας, τον Ινδό Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Εσωτερικών της Ινδίας, την Ύπατη Εκπρόσωπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την Επιτροπή της ΕΕ και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 219 Ε της 28.8.2008, σ. 306.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0351.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου