Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 септември 2011 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Hans-Peter Martin
 Създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) ***I
 Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***I
 Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на общата селскостопанска политика ***I
 Oтмяна на някои остарели актове на Съвета ***I
 Отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 и на Регламент (ЕО) № 215/2000 ***I
 Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I
 Ред и условия за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ ***I
 Международно споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. ***
 Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните***
 Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти ***
 Включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между ЕО и Швейцария относно търговията със селскостопански продукти ***
 Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан ***
 Споразумение между ЕС и Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване ***
 Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия ***
 Изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ *
 Одитната политика - поуки от кризата
 Положение на жените, наближаващи пенсионна възраст
 Директива относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата
 Правила за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на общата селскостопанска политика ***I
 Прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити ***I
 Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините
 Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море
 Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони
 Предприемаческа дейност на жените в малките и средните предприятия
 Процедура на съвместни заседания на комисии, на заседания на координатори и за информиране на независимите членове (тълкуване на членове 51 и 192 от Правилника)
Текстове (564 kb)
Правна информация - Политика за поверителност