Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
 Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet
 Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) ***I
 En fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I
 Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik ***I
 Ophævelse af forældede rådsretsakter ***I
 Ophævelse af forordning (EØF) nr. 429/73 og forordning (EF) nr. 215/2000 ***I
 Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) ***I
 Betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet ***I
 Den internationale overenskomst om tropisk træ ***
 Aftale EU-Schweiz om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ***
 Aftale EU-Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter ***
 Udvidelse af aftalen EF-Schweiz om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Liechtenstein ***
 Konventionenen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det sydlige Stillehav ***
 Aftale EU-Brasilien om civil luftfartssikkerhed ***
 Aftale EU-Island og Norge om procedurerne for overgivelse mellem EU's medlemsstater og Island og Norge ***
 Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint *
 Revisionspolitik - Læren af krisen
 Situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen
 Direktivet om mægling i medlemsstaterne
 Reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I
 Offentligt støttede eksportkreditter ***I
 En effektiv råstofstrategi for Europa
 Nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet
 Sikkerhed i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore
 Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder
 Procedure med fælles udvalgsmøder samt koordinatorernes møder og oplysninger til løsgængerne (fortolkning af forretningsordenens artikel 51 og 192)
Tekster (325 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik