Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I
 Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
 Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
 Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I
 Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I
 Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I
 Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I
 Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
 Συμφωνία ΕΕ - Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
 Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων ***
 Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό ***
 Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας ***
 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» *
 Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση
 Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης
 Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια
 Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
 Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I
 Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη
 Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο
 Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, συνεδριάσεις των συντονιστών και ενημέρωση των μη εγγεγραμμένων βουλευτών (ερμηνεία των άρθρων 51 και 192 του Κανονισμού)
Κείμενα (588 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου