Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 września 2011 r. - Strasburg
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina
 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I
 Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I
 Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I
 Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady ***I
 Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000 ***I
 Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ***I
 Dostęp do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo ***I
 Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego***
 Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***
 Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi ***
 Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi ***
 Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi ***
 Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią ***
 Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych *
 Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu
 Sytuacja kobiet zbliżających się do wieku emerytalnego
 Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich
 Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej ***I
 Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I
 Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców
 Rybołówstwo na Morzu Czarnym
 Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach
 Procedury dotyczące wspólnych posiedzeń komisji, posiedzenia koordynatorów oraz informowanie posłów niezrzeszonych (wykładnia art. 51 i 192 Regulaminu)
Teksty (353 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności