Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet
 Inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) ***I
 Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden***I
 Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
 Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter ***I
 Upphävande av förordning (EEG) nr 429/73 samt förordning (EG) nr 215/2000 ***I
 Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
 Den offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds via det globala satellitnavigeringssystem via satellit som upprättats genom Galileoprogrammet ***I
 Internationella avtal om tropiskt timmer***
 Avtal EU/Schweiz om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ***
 Avtal EU/Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter ***
 Utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksvaror till att även omfatta Liechtenstein ***
 Konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet ***
 Avtal EU/Brasilien om civil luftfartssäkerhet ***
 Avtal EU/Island och Norge om förfarande för överlämnande mellan EU:s medlemsstater och Island och Norge ***
 Bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas *
 Revisionspolitik: lärdomar av krisen
 Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern
 Tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna
 Frivillig modulering av direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
 Tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter ***I
 En effektiv råvarustrategi för Europa
 Fiske i Svarta havet
 En säker olje- och gasverksamhet till havs
 Kvinnors företagande i små och medelstora företag
 Förfarande i samband med möten i associerade utskott samt samordnarnas möten och information till de grupplösa ledamöterna (tolkning av artiklarna 51 och 192)
Texter (335 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy