Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I
 Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
 Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
 Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I
 Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I
 Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I
 Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I
 Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
 Συμφωνία ΕΕ - Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
 Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων ***
 Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό ***
 Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας ***
 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» *
 Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση
 Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης
 Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια
 Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
 Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I
 Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη
 Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο
 Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, συνεδριάσεις των συντονιστών και ενημέρωση των μη εγγεγραμμένων βουλευτών (ερμηνεία των άρθρων 51 και 192 του Κανονισμού)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin
PDF 277kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin, που διαβίβασε η Εισαγγελική Αρχή Βιέννης, στις 29 Απριλίου 2011, και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 12 Μαΐου 2011,

–  αφού άκουσε τον κ. Hans-Peter Martin στις 21 Μαΐου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008 και 19 Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57 του Αυστριακού Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0267/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελική Αρχή της Βιέννης ζήτησε την άρση της ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin, βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μπορέσουν οι Αυστριακές Αρχές να κάνουν τις αναγκαίες έρευνες και να ασκήσουν δίωξη κατά του κ. Hans-Peter Martin, να εκδώσουν εντολή έρευνας της οικίας του ή των γραφείων του, να κατασχέσουν έγγραφα και να διενεργήσουν έλεγχο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του και να κάνουν κάθε άλλη ηλεκτρονική έρευνα που μπορεί να καταστεί απαραίτητη και για να ασκήσουν ποινική δίωξη κατά του κ. Hans-Peter Martin για υπεξαίρεση χρημάτων του κόμματός του ή για κάθε άλλο νομικό χαρακτηρισμό που μπορεί να αποδοθεί στα καταγγελλόμενα αδικήματά του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων που έχουν δικαιοδοσία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin αφορά καταγγελίες για το αδίκημα της υπεξαίρεσης χρημάτων πολιτικού κόμματος, που προβλέπεται από το άρθρο 2β του αυστριακού Νόμου περί πολιτικών κομμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει κατά συνέπεια να προταθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση,

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Hans-Peter Martin·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Αυστρίας και στον Hans-Peter Martin.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann and Krier [1964] Συλλ. 195· Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλ. 2391· Υπόθεση T- 345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλ. II-2849· Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλ. I-7929· Υπόθεση T-42/06 Gollnisch/Κοινοβούλιο.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I
PDF 284kWORD 75k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Τροπολογία του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0061),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 74 και το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0045/2010),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από την Πολωνική Γερουσία, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουλίου 2011, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0278/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις επισυναπτόμενες δηλώσεις της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

P7_TC1-COD(2010)0039


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προσπαθούν να χρησιμοποιούν κατάλληλους και ουδέτερους όρους στα νομοθετικά κείμενα όταν θίγουν το ζήτημα υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παρουσία στην επικράτεια των κρατών μελών δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές των κρατών μελών ή η έγκριση δεν υφίσταται πλέον. Στις περιπτώσεις αυτές τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν πρέπει να αναφέρονται σε «παράνομη μετανάστευση» ή «παράνομους μετανάστες» αλλά σε «παράτυπη μετανάστευση» ή «παράτυπους μετανάστες».

Δήλωση της Επιτροπής για την εποπτεία των επιχειρήσεων επαναπατρισμού

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εποπτείας των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β.

Η έκθεση θα βασίζεται σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτει ο Οργανισμός, το Διοικητικό του Συμβούλιο και το Συμβουλευτικό Φόρουμ που θεσπίζεται με το σχέδιο κανονισμού. Πρέπει να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι το Συμβουλευτικό Φόρουμ έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 26α.

Στην έκθεση θα δίδεται ιδίως προσοχή στην εφαρμογή των «αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων» που πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια της επιχείρησης επαναπατρισμού που διεξάγεται από τον Οργανισμό FRONTEX.

Η πρώτη ετήσια έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος του 2012.

Δήλωση της Επιτροπής για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ξεκινήσει μία μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα περιληφθεί στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 (2α) του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης να αναλύσει εάν υπάρχει ανάγκη τεχνικής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 (για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα) όσον αφορά την χρήση του ονόματος «Ευρωπαϊκές Ομάδες Συνοριοφυλάκων».

(1) ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 162..


Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
PDF 299kWORD 105k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0509),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0289/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0256/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

P7_TC1-COD(2010)0262


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(2) απαιτεί τα είδη διπλής χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας) να υποβάλλονται σε αποτελεσματικό έλεγχο όταν εξάγονται από την Ένωση ή διαμετακομίζονται μέσω της Ένωσης, ή παραδίδονται σε τρίτη χώρα ως αποτέλεσμα υπηρεσιών μεσιτείας οι οποίες παρέχονται από μεσίτη που είναι κάτοικος της Ένωσης ή εδρεύει στην Ένωση.

(2)  Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θεσπίζει τον κοινό κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης και της τεχνολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, που εφαρμόζει τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους διπλής χρήσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Ομάδα της Αυστραλίας, στο Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), στην Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG), στη Ρύθμιση του Wassenaar και στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα (ΣΧΟ).

(3)  Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει ότι «ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I ενημερώνεται σύμφωνα με τις συναφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών».

(4)  Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην Ομάδα της Αυστραλίας, στην Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών, στο Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας και στη Ρύθμιση του Wassenaar μετά την έκδοση του εν λόγω κανονισμού.

(5)  Για να απλουστευθούν οι αναφορές για τις αρχές ελέγχου των εξαγωγών και τους οικονομικούς παράγοντες, θα πρέπει να δημοσιευθεί αναπροσαρμοσμένη και ενοποιημένη έκδοση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(6)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών κατάλογος αποτελεί τεχνική εφαρμογή για τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους των προϊόντων διπλής χρήσης, όπου περιλαμβάνονται η ρύθμιση του Wassenaar, το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG), η Ομάδα της Αυστραλίας και η Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις

Ορισμοί

Αρκτικόλεξα και συντμήσεις

Κατηγορία 0 Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κατηγορία 1 Ειδικά υλικά και συναφής εξοπλισμός

Κατηγορία 2 Επεξεργασία υλικών

Κατηγορία 3 Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Κατηγορία 5 Τηλεπικοινωνίες και «ασφάλεια πληροφοριών»

Κατηγορία 6 Αισθητήρες και λέιζερ

Κατηγορία 7 Αεροναυτική και αεροηλεκτρονική

Κατηγορία 8 Θαλάσσιο περιβάλλον

Κατηγορία 9 Αεροδιαστημική και πρόωση

(Το κείμενο του παραρτήματος δεν αναπαράγεται στην παρούσα έκδοση για τεχνικούς λόγους. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0509.)

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011.
(2) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.


Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
PDF 267kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
P7_TA(2011)0346A7-0252/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0764),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0006/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0252/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής

P7_TC1-COD(2010)0368


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1229/2011.)

(1) ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 72.


Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I
PDF 320kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0765),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0009/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0257/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής

P7_TC1-COD(2010)0369


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1230/2011.)


Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I
PDF 266kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 περί καθορισμού των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1059/69, του κανονισμού (ΕΚ) 215/2000 για ανανέωση για το έτος 2000 των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1416/95 για ορισμένες παραχωρήσεις υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το 1995 σχετικά με ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))
P7_TA(2011)0348A7-0250/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0756),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0004/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0250/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 του Συμβουλίου περί καθορισμού των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1059/69

P7_TC1-COD(2010)0367


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1228/2011.)


Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I
PDF 268kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))
P7_TA(2011)0349A7-0272/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0189),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0095/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2011(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0272/2011),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Κωδικοποιημένο κείμενο)

P7_TC1-COD(2011)0080


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/92/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 154.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I
PDF 270kWORD 38k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0550),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0318/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0260/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Galileo

P7_TC1-COD(2010)0282


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 54 της 19.2.2011, σ. 36.


Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία ***
PDF 256kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05812/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία, 2006 (11964/2007)

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 192, 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0061/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0280/2011),

1.  Εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει, εφόσον της ζητηθεί από το Κοινοβούλιο, οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, και συγκεκριμένα σχετικά με σχέδια δράσης και προγράμματα, καθώς και τις αποφάσεις που έλαβαν τα όργανα που θεσπίστηκαν από τη συμφωνία·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής και προ της ενάρξεως διαπραγματεύσεων ενόψει της ανανέωσης της συμφωνίας, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως σε σχέση με τα ίδια μέσα της Ένωσης που αφορούν την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διαχείριση και το εμπόριο στο δασικό τομέα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία (ΔΟΤΞ).


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))
P7_TA(2011)0352A7-0247/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16198/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (16199/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0126/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0247/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Συμφωνία ΕΕ - Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
PDF 258kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))
P7_TA(2011)0353A7-0276/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14206/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (14372/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0101/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0276/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων ***
PDF 255kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την τροποποίηση της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με στόχο την επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))
P7_TA(2011)0354A7-0248/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16209/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την τροποποίηση της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με στόχο την επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (16210/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0125/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0248/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό ***
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047 (NLE))
P7_TA(2011)0355A7-0274/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08135/2011),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (08135/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0098/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0274/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια στους εν λόγω οργανισμούς, διεθνείς και διμερείς, στους οποίους συμμετέχουν κράτη με αλιευτικούς στόλους στην περιοχή της Σύμβασης, την υπογραφή, την κύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη ισχύος της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, ως θεματοφύλακα της σύμβασης.


Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***
PDF 257kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))
P7_TA(2011)0356A7-0259/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13989/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (11282/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0336/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0259/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.


Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας ***
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))
P7_TA(2011)0357A7-0268/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05307/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας (09644/2006)

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0032/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0268/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» *
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))
P7_TA(2011)0358A7-0261/2011

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0224),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0120/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0261/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση
PDF 381kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πολιτική ελέγχου: Διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (2011/2037(INI))
P7_TA(2011)0359A7-0200/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (COM(2010)0561)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0200/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση το έργο του ελεγκτή,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κρίση, η ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στους εύκαμπτους, σποραδικούς και αναποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τα σημαντικά από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (SIFI),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεγκτές θεωρούνται ότι είναι σε θέση να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση της εποπτείας σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ο ρόλος των επιτροπών λογιστικού ελέγχου στους κόλπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποιοτικός έλεγχος είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών, καθώς προσφέρει εγγυήσεις για την αυθεντικότητα της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των εταιρειών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του ελεγκτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ελέγχου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων όταν ελεγκτικά γραφεία παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες στην ίδια εταιρεία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς που οφείλεται στις τέσσερεις μεγάλες εταιρείες ελέγχου ενδέχεται να αυξήσει υπέρμετρα τις πιθανότητες κινδύνου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι μικρότερες εταιρείες εμφανίζουν διαφοροποίηση και ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη και η εμπειρογνωμοσύνη τους μέσω της παροχής περισσοτέρων ευκαιριών ανταγωνισμού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος σε βάθος σχετικά με το ρόλο του ελεγκτή και τη δομή της αγοράς υπηρεσιών ελέγχου,

Γενικά θέματα

1.  έχει θετική άποψη για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής και επιδοκιμάζει τη συνολική της προσέγγιση του θέματος,

2.  έχει θετική άποψη για τα βασικά θέματα της Πράσινης Βίβλου σχετικά δηλαδή με τις δυνατότητες βελτίωσης του υποχρεωτικού ελέγχου, παρόλο που στο παρελθόν δεν υπήρχαν αδιάσειστες ενδείξεις για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου χωρίς να τηρούνται οι συναφείς κανόνες και απαιτήσεις·

3.  έχει την άποψη ότι η συζήτηση σχετικά με το ρόλο του ελεγκτή πρέπει να συμβαδίζει με μια ενίσχυση του ρόλου της επιτροπής ελέγχου, η οποία σήμερα είναι ελάχιστα αποτελεσματική, καθώς και των χρηματοοικονομικών στοιχείων και των πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις·

4.  διαπιστώνει ότι προς το παρόν δεν υφίσταται επαρκής βάση για μια τελική εκτίμηση, και συνεπώς υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι απαιτείται η μεγαλύτερη χρήση κανονισμών και μια ευρεία και εις βάθος αξιολόγησης αντικτύπου των διαφόρων πολιτικών επιλογών επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα πρακτικά θέματα σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη βελτίωση της νομοθεσίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της λογιστικής διαχείρισης όσον αφορά την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των εταιριών και συμπεριλαμβάνοντας μια ανάλυση των ομάδων συμφερόντων με στόχο την αποσαφήνιση της διάρθρωσης της μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου για τις διάφορες ομάδες, όπως οι ΜΜΕ, τα SIFI και άλλες εταιρείες εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο· θεωρεί ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος για τους χρήστες των εκθέσεων ελέγχου, όπως οι επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές των SIFI· ζητά από την Επιτροπή να αναλύσει την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει τόσο από την προτεινόμενη ρύθμιση όσο και από την προοδευτική εναρμόνιση των κανόνων και των πρακτικών ελέγχου στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά·

5.  χαιρετίζει την αναγνώριση της αναλογικότητας στην Πράσινη Βίβλο·

Ρόλος του ελεγκτή

6.  φρονεί ότι ο νόμιμος λογιστικός έλεγχος επιτελεί κοινωνική αποστολή και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δεδομένου ότι συνιστά ένα απόλυτα θεμελιώδες συστατικό του δημοκρατικού οικονομικού και πολιτικού συστήματος και επικροτεί συνεπώς την βούληση που εκφράζεται στην Πράσινη Βίβλο για την αύξηση της διαφάνειας και την βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων λογιστικού ελέγχου ώστε να συμβάλλουν στη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και να διευκολύνουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση· τάσσεται υπέρ οποιωνδήποτε μέτρων βασίζονται στο γεγονός ότι οι δαπάνες και επιβαρύνσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντισταθμίζονται μέσω της σημαντικής βελτίωσης της ποιότητάς τους και μέσω των τακτικών εξωτερικών αξιολογήσεων και της δέουσας ρυθμιστικής εποπτείας· τονίζει την ανάγκη ειδικής προς τούτο νομοθεσίας·

7.  επισημαίνει ότι η διασφάλιση ενός συστήματος λογιστικού ελέγχου υψηλής ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός υγιούς πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της επί της εταιρικής διακυβέρνησης και επί του λογιστικού ελέγχου στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με συνεκτική μορφή·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της έκθεσης λογιστικού ελέγχου για τους μετόχους και για το κοινό· αναγνωρίζει την αρχή που μπορεί να περιγραφεί με την έκφραση «ο έλεγχος είναι έλεγχος» και εφιστά προσοχή στους υψηλούς κινδύνους που ενέχει η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων, με συνέπεια την υπονόμευση της ασφάλειας του δικαίου· τάσσεται συνεπώς υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

9.  συμφωνεί με την Επιτροπή επί της αρχής ότι τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην ουσία και λιγότερο στον τύπο·

10.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η αποστολή του ελεγκτή μπορεί να διευρυνθεί στον έλεγχο των πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, οι οποίες παρέχονται από την ελεγχόμενη μονάδα, χωρίς να παραθεωρείται ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται από τις κύριες οικονομικές καταστάσεις· προτείνει να ενημερώνονται οι ελεγκτές για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή κινδύνου παρακάμπτεται.

11.  φρονεί ότι οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να είναι σύντομες, με σαφή και συνοπτικά συμπεράσματα, και πρέπει να εξετάζουν όλες τις πτυχές του νόμιμου πεδίου αρμοδιοτήτων των ελεγκτών· Θεωρεί ότι ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει στην επιτροπή ελέγχου και στη γενική συνέλευση συμπληρωματικές εξηγήσεις για γενικά θέματα όπως για παράδειγμα η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη κατάρτιση του ισολογισμού, και για συγκεκριμένα θέματα όπως για παράδειγμα δείκτες-κλειδιά, σημαντικά αριθμητικά στοιχεία, αξιολόγηση του κινδύνου σε συνδυασμό με σοβαρές λογιστικές εκτιμήσεις ή αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις που έχουν εκδοθεί, καθώς και ειδικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά τον έλεγχο·

12.  ζητεί οι εκθέσεις λογιστικού ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να περιλαμβάνουν απαιτήσεις αναλυτικής πληροφόρησης γύρω από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μικρότερης ρευστότητας, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των εκτιμήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων μεταξύ των ιδρυμάτων·

13.  υπογραμμίζει ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει την υποχρέωση να σημαίνει τον κώδωνα του κινδύνου στον επόπτη ή την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που εντοπίσει προβλήματα τα οποία ενδέχεται να θέσουν εν κινδύνω τη σταθερότητα της ελεγχόμενης οντότητας· προτείνει να γίνονται διμερείς συναντήσεις μεταξύ των ελεγκτών και των εποπτικών αρχών μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

14.  επισημαίνει την ευθύνη που δυνητικά μπορεί να προκύπτει από την παροχή πληροφοριών πέραν αυτών που απαιτούνται από τη νομοθεσία· πιστεύει, ωστόσο, ότι η κοινωνία αξιώνει από τους ελεγκτές να έχουν τόσο μελλοντοστραφή όσο και εξωστρεφή αρμοδιότητα, ειδικά όσον αφορά μεγάλες και συστημικά σημαντικές εταιρείες· είναι της γνώμης ότι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές και που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και σχετίζονται με κινδύνους, λειτουργίες εκτός ισολογισμού ή μελλοντικά δυνητικά ανοίγματα, πρέπει πάντα να αποκαλύπτονται στις ρυθμιστικές αρχές και στις περισσότερες περιπτώσεις να γίνονται διαθέσιμες στο κοινό·

15.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των επιτροπών λογιστικού ελέγχου όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι που μπορεί να γίνει εάν υποχρεούνται να εγκρίνουν μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου που θα περιλαμβάνει εξατομικευμένες συγκρίσεις εταιρειών με κριτήριο σημεία αναφοράς όπως οι κοινοποιημένες δυνητικές μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, οι τραπεζικές συμφωνίες, οι μελλοντικές ταμειακές ροές, η διαχείριση κινδύνων, οι εκτιμήσεις της διοίκησης, η αποδοχή μειζόνων λογιστικών αρχών· καθώς και οποιοιδήποτε λοιποί προβλέψιμοι κίνδυνοι σε σχέση με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας· ζητεί να υποβάλλεται, σε ετήσια βάση, η αξιολόγηση αυτή στα εκτελεστικά και εποπτικά συμβούλια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, παράλληλα με την πλήρη έκθεση περί λογιστικού ελέγχου, για εξέταση και έγκριση·

16.  εκτιμά ότι η επαγγελματική επιφυλακτικότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ελέγχου και αφορά όλες αλλά και την καθεμιά χωριστά από τις φάσεις του ελέγχου· επισημαίνει ότι η επιφυλακτικότητα αυτή επιτυγχάνεται με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή, σε συνδυασμό με την επαγγελματική κρίση που αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας, την οποία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τυπικές διαδικασίες·

17.  πιστεύει ότι το σύστημα των εκθέσεων ελέγχου με επιφύλαξη δεν πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς ο σκοπός του είναι αποτρεπτικός και συνεισφέρει στην υψηλή ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων·

18.  πιστεύει ότι ο η άνετη και τακτική επικοινωνία μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή, του εσωτερικού ελεγκτή και της επιτροπής ελέγχου είναι ουσιώδης για έναν αποτελεσματικό έλεγχο, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να τηρούνται ενήμεροι οι μέτοχοι - λόγου χάρη, σχετικά με τους λόγους της εκλογής, της επανεκλογής ή της ανάκλησης του ελεγκτή - μέσω συγκεκριμένων διευκρινίσεων της έκθεσης της επιτροπής ελέγχου·

19.  εκτιμά ότι οι ελεγκτές πρέπει να έχουν δικαίωμα γνώμης στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας σε ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο τους ως ελεγκτές·

20.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη οι δύο όψεις του ελέγχου – η εσωτερική και η εξωτερική – να οριοθετηθούν ξεκάθαρα στη νομοθεσία·

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA)

21.  προτείνει στην Επιτροπή να υιοθετήσει επειγόντως τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA), τα οποία θα διευκρινιστούν μέσω ενός κανονισμού, γεγονός που θα επέτρεπε την εναρμόνιση των ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα διευκόλυνε τα καθήκοντα των εποπτικών αρχών· πιστεύει ότι ο έλεγχος είναι ένας και μοναδικός, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ελεγχόμενης εταιρείας, αλλά ότι είναι σημαντικό να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, πέρα από τις εταιρείες για τις οποίες πρέπει να ισχύουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, υπάρχουν επίσης και άλλες εταιρείες οι οποίες, παρά το γεγονός ότι εξαιρούνται από τα πρότυπα αυτά, πρέπει παρόλα αυτά να υπόκεινται σε ελέγχους της οικονομικής τους κατάστασης από εγκεκριμένες ελεγκτικές εταιρείες·

Διακυβέρνηση και ανεξαρτησία των ελεγκτικών γραφείων

22.  συμφωνεί ότι υφίσταται θέμα αναπόφευκτης σύγκρουσης συμφερόντων εφόσον ο ελεγκτής διορίζεται και αμείβεται από την ελεγχόμενη επιχείρηση· ωστόσο, δεν θεωρεί επί του παρόντος ότι δικαιολογείται ο εν λόγω διορισμός από κάποιον τρίτο· ζητεί, έχοντας αυτό υπόψη και με την επιφύλαξη του άρθρου 37, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, να ενισχυθεί ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου·

23.  έχει την άποψη ότι ο ελεγκτής, όπου προβλέπεται, πρέπει να διορίζεται από την επιτροπή ελέγχου και όχι από το διοικητικό συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας, ενώ τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να έχουν κατάλληλη πείρα σε θέματα λογιστικής και λογιστικού ελέγχου· θεωρεί ότι η επιτροπή ελέγχου πρέπει να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να εγγυάται την ανεξαρτησία του ελεγκτή, ιδίως όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει ή προσφέρεται να παρέχει ο ελεγκτής·

24.  εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή όπως και οι κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς από δημόσια εποπτική αρχή που θα είναι πλήρως ανεξάρτητη από το επάγγελμα·

25.  υποστηρίζει τη δημιουργία ενός διεθνούς κώδικα χρηστής διαχείρισης για τις ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

26.  συμφωνεί ότι η ανεξαρτησία των ελεγκτών είναι καθοριστικής σημασίας και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αποφυγή της υπέρμετρης οικειότητας· προτείνει στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση αντικτύπου που θα καλύπτει μια σειρά επιλογών, ειδικότερα την εξωτερική εναλλαγή και τον αντίκτυπο των εθελοντικών κοινών λογιστικών ελέγχων· θεωρεί μεν δυνατή την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή με εξωτερική εναλλαγή, επαναλαμβάνει δε την άποψή του ότι η βέλτιστη κανονιστική λύση δεν είναι η εξωτερική εναλλαγή, αλλά μάλλον η τακτική αλλαγή εσωτερικών ελεγκτών, όπως επιβεβαιώνεται και στην οδηγία 2006/43/ΕΚ, και ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις εναλλαγής εταίρων παρέχουν την αναγκαία ανεξαρτησία για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων·

27.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι πρακτικές των εταιρειών να συνεισφέρουν στη διαφύλαξη των θεσπισμένων μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής εναλλαγής των βασικών ελεγκτικών εταίρων, ακόμα και όταν οι εν λόγω εταίροι αλλάζουν εταιρεία·

28.  προτείνει την εξέταση επιλογών πέραν ή επιπροσθέτως του σταθερού κύκλου εναλλαγής - επί παραδείγματι, στην περίπτωση χρησιμοποίησης κοινών ελέγχων ο κύκλος εναλλαγής μπορεί να είναι διπλάσιος από ότι στην περίπτωση μεμονωμένου ελεγκτή, καθώς η δυναμική στην περίπτωση των περισσότερων μερών είναι διαφορετική, και η εναλλαγή κοινών λογιστικών ελέγχων θα μπορούσε επίσης να προγραμματίζεται κλιμακωτά·

29.  εκτιμά ότι θα πρέπει να τεθεί μια σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου και των υπηρεσιών άλλων από αυτές του ελέγχου, που παρέχουν τα μεγάλα γραφεία ελέγχου στον πελάτη, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων όπως αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος· θα μπορούσε έτσι να περιοριστεί το «low balling» (τεχνητή μείωση των τιμών του ελέγχου), με την ελπίδα αντιστάθμισης των μειωμένων αυτών τιμών από άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες· φρονεί, για το λόγο αυτό, ότι ο διαχωρισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες και τους πελάτες τους· καλεί την Επιτροπή, παραπέμποντας στις συστάσεις του 2000 σχετικά με την εκ του νόμου ανεξαρτησία των ελεγκτών, να καταρτίσει κατάλογο των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι υπηρεσίες αυτές θα θεωρούνται ασυμβίβαστες με τις ελεγκτικές υπηρεσίες· αναγνωρίζει ότι η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, όταν δεν είναι ασυμβίβαστη με την ανεξαρτησία του ελεγκτή, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διεύρυνση της βάσης των ικανοτήτων των μικρών και μεσαίων ελεγκτικών εταιριών, αλλά είναι της γνώμης ότι οι εσωτερικές και οι εξωτερικές ελεγκτικές υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται ταυτόχρονα·

30.  θεωρεί αναγκαία τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του ελεγκτή· πιστεύει ότι πρέπει να απαγορευτεί στους εξωτερικούς ελεγκτές η παροχή στην ελεγχόμενη εταιρεία υπηρεσιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία, ή με άλλες ηθικές απαιτήσεις· αναγνωρίζει ότι, για να επιτευχθεί η ενδυνάμωση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι απαραίτητο όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να μπορούν να προσλαμβάνουν ανεξάρτητους ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες με ευρύ φάσμα ικανοτήτων·

31.  επισημαίνει ιδίως ότι οι υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου που ενέχουν σύγκρουση συμφερόντων δεν πρέπει να ανατίθενται στην ίδια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και αξιολογήσεων περίπλοκων διαρθρωμένων προϊόντων, και φρονεί ότι τούτα πρέπει να εμπίπτουν στην εποπτεία των αρμόδιων εποπτικών αρχών·

32.  πιστεύει ότι οι επιτροπές ελέγχου έχουν ένα σημαντικό εποπτικό ρόλο να επιτελέσουν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις επιτροπές ελέγχου προς αυτή την κατεύθυνση·

33.  συνιστά ότι η επιτροπή ελέγχου, ως όργανο του εποπτικού συμβουλίου και όχι του εκτελεστικού συμβουλίου, οφείλει να αποφασίζει κατά πόσον επιτρέπεται η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και οφείλει επίσης να διαπραγματεύεται την πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα επιμέρους στοιχεία της εντολής· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων ως προς τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο της επιβολής ανώτατου ορίου επί των μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με τα έσοδα·

34.  εκτιμά ότι η αμοιβή που μπορεί να λάβει μια εταιρία ελέγχου ή ένα δίκτυο εταιριών ελέγχου από έναν πελάτη θα πρέπει να δημοσιεύεται όταν αυτή υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο και ότι οι επόπτες θα πρέπει να μπορούν να επέμβουν με ελέγχους, περιορισμούς ή άλλες απαιτήσεις όταν η αμοιβή υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό του συνόλου των εσόδων της εταιρίας ελέγχου ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθεί αυτή σε κατάσταση οικονομικής εξάρτησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην περίπτωση μικρότερων εταιριών, η παρέμβαση δεν θα πρέπει να περιορίζει την ανάπτυξη και ότι η εξασφάλιση ενός μεγάλου και σημαντικού πελάτη, που παρέχει ένα μεγάλο ποσοστό των εργασιών της εταιρίας ελέγχου στα πρώτα στάδια, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας·

35.  εκτιμά ότι οι εταιρείες που ελέγχουν φορείς κοινής ωφέλειας πρέπει να δημοσιεύουν τους λογαριασμούς τους και ότι είναι σκόπιμο να ελέγχονται οι λογαριασμοί αυτοί καθώς και οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι σύννομοι·

36.  θεωρεί ότι, σε περίπτωση αποδεδειγμένης κατάχρησης της διευθυντικής θέσης μιας επιχείρησης ή εταιρείας κοινής ωφελείας και/ή της εταιρείας ελέγχου, πρέπει να είναι δυνατή η δίωξη όλων των εμπλεκομένων·

37.  πιστεύει ότι το μοντέλο της προσωπικής εταιρίας είναι το κατάλληλο για τις ελεγκτικές εταιρείες, καθώς διαφυλάσσει την ανεξαρτησία τους·

38.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την υποδειγματική διεξαγωγή του λογιστικού ελέγχου των δημοσίων οργανισμών και να αποτρέπουν οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων ενδέχεται να ανακύψουν λόγω της ύπαρξης δεσμών μεταξύ του ελεγκτή και των οργάνων λήψης αποφάσεων στους κόλπους του υπό έλεγχο δημόσιου οργανισμού·

Έλεγχοι ομίλων

39.  στηρίζει τις προτάσεις της Πράσινης Βίβλου σχετικά με τον έλεγχο των λογαριασμών ομίλων·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα της διαβίβασης δεδομένων κατά τη διάρκεια ελέγχων ομίλων στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

41.  θεωρεί ότι οι ελεγκτές ομίλων πρέπει να έχουν σαφή γενική εικόνα του ομίλου, ενώ όταν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ελέγχονται σε επίπεδο ομίλου, πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον επόπτη του ομίλου·

Εποπτεία

42.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των ρυθμιστικών αρχών·

43.  δηλώνει ότι πρέπει να θεσπιστούν πρωτόκολλα επικοινωνίας και εμπιστευτικότητας και ότι ο διάλογος πρέπει να είναι πραγματικά αμφίδρομος·

44.  ζητεί να υπάρχει ενισχυμένη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και οικονομικών εποπτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών χρηματοοικονομικών προϊόντων· ζητεί να καθιερωθεί η ίδια μορφή επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα·

45.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να εναρμονιστούν οι πρακτικές εποπτείας του λογιστικού ελέγχου και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ομάδας Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, πιθανώς μέσω της ΕΑΚΑΑ·

46.  ζητεί να υποβάλλουν οι εξωτερικοί ελεγκτές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περιοδική, ανά τομέα, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), ώστε να προσδιορίζονται οι τάσεις ανά τομέα, καθώς και οι δυνητικές πηγές συστημικού κινδύνου και οι πιθανές πτωχεύσεις, και τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο κατάλληλο και αναλογικό·

47.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα συμπεράσματα που έχουν δημοσιεύσει τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής τους·

Συγκέντρωση και διάρθρωση της αγοράς

48.  πιστεύει ότι, δεδομένης της σημερινής κατάστασης της αγοράς, η κατάρρευση μιας από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες ελέγχου θα συνεπαγόταν σε μεγάλο βαθμό κίνδυνο για την αξιοπιστία του επαγγέλματος του ελεγκτή·

49.  εκτιμά ότι, αν και η πτώχευση μιας ελεγκτικής εταιρίας δεν πρόκειται να έχει άμεσες αλυσωτές επιδράσεις στην υπόλοιπη οικονομία, οι επιχειρήσεις που θεωρούνται «υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν» θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν ηθικό κίνδυνο και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες ελέγχου· πιστεύει, εξάλλου, ότι οι στόχοι των σχεδίων αυτών θα έπρεπε να είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου να εγκαταλείψει μια εταιρεία ελέγχου την αγορά χωρίς βάσιμη αιτία και να μειωθεί η αβεβαιότητα και η αναστάτωση που θα προκαλούσε μια τέτοια εξαφάνιση·

50.  θεωρεί ότι τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών αποτελούν σημαντικά μέσα για την αποφυγή μιας μη συντεταγμένης διάλυσης εταιρίας και ότι αυτά τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμό με τον οποίο να ενημερώνεται η ρυθμιστική αρχή για οποιοδήποτε πρόβλημα απειλεί μια εταιρία ελέγχου σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, προκειμένου να μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να διαδραματίζουν το ρόλο τους και να χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο·

51.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης διατάξεων τελευταίας βούλησης για τις τέσσερεις μεγάλες εταιρίες ελέγχου και για τους ελεγκτές που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και υπέρ της καθιέρωσης διασυνοριακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την ομαλή μεταβίβαση συμβάσεων πελατών σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου σημαντικού παράγοντα από την αγορά·

52.  τονίζει ότι ένας από τους στόχους κάθε ενέργειας που υλοποιείται στον τομέα του λογιστικού ελέγχου πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού, μεταξύ των διαφόρων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα, την ακρίβεια και την ενδελέχεια των ελέγχων·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ελεγκτών και να απλοποιήσει τις διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· Είναι της γνώμης ότι η ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά και η εξάλειψη των φραγμών για τις εταιρίες που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αποτελούν βασικά στοιχεία για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στην αγορά ελέγχου· θεωρεί ότι οι επιτροπές ελέγχου και όχι τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών είναι καταλληλότερες να επιλέγουν τον τύπο ελέγχου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της ελεγχόμενης επιχείρησης και να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ελέγχου αυτού, και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανεξαρτησία του ελεγκτή· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει τρόπους που θα επιτρέπουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, στον δημόσιο τομέα και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κρίνουν καλύτερα την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρίες ελέγχου, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

54.  αντιλαμβάνεται ότι η διεκπεραίωση κοινών λογιστικών ελέγχων είναι δυνατόν να έχει θετικές επιπτώσεις στη διαφοροποίηση της αγοράς λογιστικού ελέγχου· υπενθυμίζει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις αγορές και τις διαφορετικές εμπειρίες τους από τους κοινούς ελέγχους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα ενδεχόμενα οφέλη και τις δαπάνες που συνεπάγεται η καθιέρωση υποχρεωτικού κοινού λογιστικού ελέγχου τόσο για τις εταιρίες λογιστικού ελέγχου, ιδίως τις μικρές, όσο και τις ελεγχόμενες εταιρίες – ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – καθώς και τον τρόπο θα επηρεαστεί η συγκέντρωση της αγοράς λογιστικού ελέγχου και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

55.  θεωρεί ότι εξαγορές από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες ελέγχου πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα των επιπτώσεών τους επί της ανάπτυξης των άλλων εταιρειών ή δικτύων·

56.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση περιοριστικών συμφωνιών από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επί της χορήγησης δανείων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων σε επιχειρήσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται οι συμφωνίες αυτές να περιορίζουν την επιλογή του ελεγκτή·

57.  εκτιμά ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η απαγόρευση εισαγωγής περιοριστικών ρητρών στις συμβάσεις υπέρ των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών ελέγχου·

58.  ζητεί να ενθαρρυνθούν οι συγχωνεύσεις μεσαίων και μικρών εταιριών ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δημιουργία ενός πιστοποιητικού και ενός μητρώου ποιότητας για τις εταιρίες ελέγχου, προκειμένου να αποδειχθεί ότι και οι μεσαίες και οι μικρές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν ικανοποιητική εργασία· φρονεί ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να χρησιμοποιεί εταιρείες εκτός των τεσσάρων μεγάλων και ότι οι δημόσιοι οργανισμοί να καθορίσουν ένα ποσοστό αναφοράς για τη χρησιμοποίηση των εταιρειών αυτών·

59.  ζητεί από την Επιτροπή κατά την πρόσκληση υποβολής προσφορών των φορέων κοινής ωφέλειας να προβλέπει τη δίκαιη πρόσβαση στη διαδικασία αυτή τουλάχιστον δύο επιπλέον εταιρειών ελέγχου εκτός των τεσσάρων μεγάλων· θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί ρόλος-κλειδί στις επιτροπές ελέγχου στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, στην οποία πρέπει να μετέχουν και οι μέτοχοι· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρακτικές των επιτροπών ελέγχου ως προς τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφορών και με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η τελική απόφαση των μετόχων όσον αφορά τον διορισμό των ελεγκτών βασίζεται σε πρόταση της επιτροπής ελέγχου· είναι της γνώμης ότι η εν λόγω πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν και των λόγων που δικαιολογούν την πρόταση της επιτροπής ελέγχου·

60.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή (ΓΔ Ανταγωνισμού) να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα στην αγορά λογιστικού ελέγχου·

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς

61.  πιστεύει ότι ο λογιστικός έλεγχος είναι κρίσιμης σημασίας για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον μέτρα διευκόλυνσης της διασυνοριακής παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άρση τυχόν εμποδίων εισόδου στην αγορά και στην αντιμετώπιση ελλείψεων ικανοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον μια ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της πολυπλοκότητας και των δαπανών για όλους τους παράγοντες της αγοράς, ιδίως για τις μικρές και τις μεσαίες εταιρίες ελέγχου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ και την εφαρμογή διεθνών προτύπων ελέγχου , που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρίες ελέγχου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις συστάσεις του σχετικά με την ευθύνη των ελεγκτών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο αυτό, προτάσεις για ενίσχυση της εναρμόνισης με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού διαβατηρίου ελεγκτή, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που εγγυώνται την ανεξαρτησία του ελεγκτή·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει πανευρωπαϊκό καθεστώς ευθύνης για το επάγγελμα του ελεγκτή·

Διεθνής συνεργασία

63.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0223.
(2) EE C 87E της 1.4.2010, σ. 23.
(3) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.


Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης
PDF 462kWORD 101k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (2011/2091(INI))
P7_TA(2011)0360A7-0291/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα 21, 23 και 25,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2009)» (COM(2009)0180),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, (2008/867/ΕΚ)(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2010, με τίτλο «Access to healthcare and long-term care - Equal for women and men?» («Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα - Είναι ίση για γυναίκες και άνδρες;»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου 2009, με τίτλο «Gender mainstreaming active inclusion policies» («Πολιτικές ενεργού ένταξης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τον αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού στις πολιτικές απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2010 για την ενεργό γήρανση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για υγιή και αξιοπρεπή γήρανση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 με θέμα «Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών: ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Working conditions of an ageing workforce» («Εργασιακές συνθήκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού»), η οποία εκπονήθηκε την 1η Μαΐου 2008 από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σχέδιο δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση, που εγκρίθηκε κατά τη δεύτερη παγκόσμια συνέλευση για τη γήρανση (A/CONF.197/9 8) στις 12 Απριλίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0291/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η μη εισαγωγή διακρίσεων βασισμένων, μεταξύ άλλων, στην ηλικία, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκαταλέγεται στους στόχους και τα καθήκοντα της Κοινότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτει ως στόχο επίσημου ποσοστού απασχόλησης το 75% για άνδρες και γυναίκες, ενώ περιλαμβάνει επίσης τον στόχο της μείωσης του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικιακή ομάδα των γυναικών άνω των 50, δεδομένων των υψηλών επιπέδων φτώχειας ανεργίας που χαρακτηρίζουν ιδίως αυτή την ομάδα, αποτελεί, ως εκ τούτου, αποφασιστικής σημασίας ηλικιακή κατηγορία για την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμονή σε στερεότυπα για τα φύλα, σε συνδυασμό με τις διακρίσεις ως προς την ηλικία που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην αγορά εργασίας, μειώνει ιδιαιτέρως τις ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτισης και προαγωγής για τις ηλικιωμένες γυναίκες και ευθύνεται εν μέρει για τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας για τους ηλικιωμένους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο αποτελούν μια ειδική κατηγορία διακρίσεων διότι είναι συστημική και συστηματική και απαντάται σε όλες τις άλλες μορφές διάκρισης, τις οποίες και επιδεινώνει,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο δυναμική και ρευστή σήμερα από ό,τι σε παλαιότερες εποχές, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σίγουρη η ισόβια απασχόληση στον ίδιο τομέα· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι αυτό που δείχνει η οικονομική κρίση είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική οικονομική ανταγωνιστικότητα, ευημερία και συμμετοχικότητα της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να βελτιώσει αποτελεσματικά τη αξιοποίηση του εργατικού της δυναμικού, όχι μόνον με την παράταση του χρόνου απασχόλησης αλλά και μέσω της δημιουργίας εκείνων των συνθηκών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που θα στηρίξουν τόσο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης όσο και την πρόοδο της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο περιλαμβάνει επίσης κατάλληλες πολιτικές για τον συνδυασμό της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής και για την αντιμετώπιση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων και γενετήσιων στερεότυπων που οδηγούν στην δημιουργία χασμάτων μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 1990 και 2010 ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 1,8%, ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας (65 ετών και άνω) αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ το ποσοστό των ατόμων νεότερης ηλικίας (0-19 ετών) μειώθηκε κατά 5,4%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί από 17,4% το 2010 σε 30% το 2060(3),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 ο κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών ανερχόταν στο 22%, έναντι ποσοστού 16% μεταξύ των ηλικιωμένων ανδρών(4),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται συχνά και με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς μεταξύ των απομονωμένων ηλικιωμένων, λόγω της αύξησης των διαζυγίων και της μείωσης του προσδόκιμου επιβίωσης των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χήρες και, γενικότερα, οι μοναχικές γυναίκες μεγάλης ηλικίας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών ήταν 37,8% το 2009, έναντι ποσοστού 54,8% για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας(5),

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες σε 21 κράτη μέλη και ότι, ενώ το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας είναι υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες σε 12 χώρες, η ανεργία των γυναικών είναι πιθανότερο να μεταμφιέζεται ως «αδράνεια» εάν είναι παντρεμένες ή έχουν παιδιά,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ωρομίσθιο των γυναικών κάτω των 30 ετών είναι το 92% του μέσου ωρομισθίου των ανδρών, και το 67,5% στην ηλικιακή κατηγορία των 50-59 ετών(6), ενώ το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται στο 17,5%,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με βάση το φύλο οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παραδοσιακή κατανομή των ρόλων, σύμφωνα με την οποία οι άνδρες θεωρείται ότι φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για το βιοπορισμό και οι γυναίκες για τη μη αμειβόμενη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, μαζί με την ευρύτερη φροντίδα της οικογένειας, η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στην δυνατότητα των γυναικών, σε σύγκριση με τους άνδρες, να κατοχυρώνουν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγμα ενόψει συνταξιοδότησης, και συνεπώς και στην κατάστασή τους ως ηλικιωμένων, ιδίως σε περίπτωση διαζυγίου, χωρισμού ή χηρείας,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να έχουν βραδύτερες, βραχύτερες και/ή διακοπτόμενες σταδιοδρομίες και χαμηλότερες μέσες αποδοχές από τους άνδρες, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο υψηλότερο μισθολογικό χάσμα με βάση το φύλο και οδηγεί σε διαφοροποίηση των συνεισφορών σε ταμεία προσωπικής συνταξιοδότησης με βάση το φύλο, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο φτώχειας για τις ηλικιωμένες γυναίκες,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο πριν από τη δημιουργία οικογένειας και μεγαλώνει όταν τα άτομα γίνονται ζευγάρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μείωση της απασχολησιμότητας των γυναικών παρατηρείται με την γέννηση του πρώτου τους παιδιού και ότι τα μειονεκτήματα ως προς την αγορά εργασίας συσσωρεύονται στα πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής τους λόγω της φροντίδας των παιδιών και μετατρέπονται σε μεταγενέστερο στάδιο στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με συχνή εξέλιξη το φαινόμενο της φτώχειας στην εργασία,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκρινόμενες με τους άνδρες, οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες συχνά επιλέγουν ή υποχρεούνται να επιλέξουν, τη μερική απασχόληση και πολύ συχνά εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας επιλέγοντας, ή επειδή υποχρεούνται να επιλέξουν, την πρόωρη συνταξιοδότηση,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η σπουδαιότητα μιας προσέγγισης με γνώμονα το φύλο όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας αναγνωρίζεται ευρέως σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, οι αξιολογήσεις των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας καταδεικνύουν ότι ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου παραμένει άνισος και μάλλον περιορισμένος,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες άνω των 50 ετών συχνά υφίστανται διττή ή πολλαπλή διάκριση που στηρίζεται σε στερεότυπα με βάση το φύλο και την ηλικία, τα οποία συχνά εντείνονται λόγω της συνδεόμενης με το φύλο εργασίας τους και των χαρακτηριστικών της ζωής τους (π.χ. διακοπές στη σταδιοδρομία, μερική απασχόληση, ενδεχόμενη εγκατάλειψη της εργασίας τους προκειμένου να φροντίσουν τις οικογένειές τους ή να εργαστούν στις επιχειρήσεις των συζύγων, ιδίως στον διανεμητικό κλάδο ή στην γεωργία, χωρίς καταβολή μισθού ή ένταξη σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών), λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι γυναίκες τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα συσσωρευμένα μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους άνδρες των ιδίων κατηγοριών· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι, σε καιρούς οικονομικής ύφεσης, οι συγκεκριμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο να περιπέσουν στη φτώχεια,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά εργασίας οι γυναίκες συχνά θεωρούνται «ηλικιωμένες» σε πολύ μικρότερη ηλικία από ό,τι οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 58% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι διακρίσεις με βάση το φύλο είναι εκτεταμένες(7),

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία εναντίον των ηλικιωμένων γυναικών αποτελεί ένα σοβαρά παραμελημένο ζήτημα λόγω της ιδιαίτερης απροθυμίας των ηλικιωμένων γυναικών να αποκαλύψουν την κακομεταχείριση, λόγω των στερεοτυπικών αντιλήψεων των κοινωνικών λειτουργών που θεωρούν ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο και λόγω του περιορισμένου αριθμού επιλογών που διαθέτουν οι ηλικιωμένες που πέφτουν θύμα κακομεταχείρισης,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση στην ισότητα από τη νηπιακή ηλικία, οι πολιτικές επαγγελματικού προσανατολισμού και οι πολιτικές προαγωγής της απασχόλησης των γυναικών συνιστούν αποτελεσματικούς τρόπους για να δοθεί οριστικό τέρμα σε αυτού του είδους τις διακρίσεις,

Γενικές διατάξεις

1.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να οριστεί το 2012 «ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών», και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, περιλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των στερεοτύπων που σχετίζονται με τις διακρίσεις με γνώμονα το φύλο και την ηλικία και της προαγωγής της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι πολλαπλές διακρίσεις κατά των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών να αντικατοπτρίζονται καλύτερα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού όσον αφορά τις συντάξεις, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση, τα μεταβαλλόμενα στερεότυπα με κριτήριο το φύλο και τη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, σημείο που θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στην επικείμενη Λευκή Βίβλο για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και άλλες μεταρρυθμίσεις της πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση, να προαγάγουν τη χρήση περισσότερης ισότητας ενισχύοντας τον αναλογικό υπολογισμό των συντάξεων για άνδρες και γυναίκες, να προωθήσουν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου φτώχειας, να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια την οποία υφίστανται σήμερα οι ηλικιωμένοι, να βελτιώσουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα όσον αφορά την (υγειονομική) φροντίδα και να θέσουν τέρμα στην πρακτική της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης επιτρέποντας στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συμπληρωματικές ρυθμίσεις στη νομοθεσία τους περί συντάξεων όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας προκειμένου οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να είναι λιγότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο φτώχειας·

5.  επισημαίνει πόση σημασία έχει να ληφθούν μέτρα προώθησης της ενσωμάτωσης των γυναικών που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, δηλαδή στις μετανάστριες, στις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, στις γυναίκες με αναπηρίες, στις γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, στις γυναίκες με λίγη επαγγελματική εμπειρία, στις φυλακισμένες γυναίκες κ.λπ., προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή ζωή·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς γήρανσης χωρίς ταπεινώσεις, διακρίσεις ή οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας·

7.  επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες αποτελούν οικονομικό πόρο και παρακαταθήκη εμπειρίας και προσφέρουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη στην κοινότητα και στις οικογένειες διότι φροντίζουν τα εξαρτώμενα άτομα και διότι μπορούν να παράσχουν συμβουλές σε ζητήματα εργασίας χάρη στην εκτεταμένη επαγγελματική τους εμπειρία, χωρίς να αγνοείται η συμβολή τους στην διαφύλαξη της υπαίθρου·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την κατανόηση των κωδίκων και της κουλτούρας των νέων τεχνολογιών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ηλικιωμένο γυναικείο πληθυσμό να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα και να αυξήσει τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητές του, καθώς και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την αυτοτέλεια και τα συμφέροντά του·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μελέτη, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών άνω των 50 ετών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις εμπειρίες τους στην αγορά εργασίας, στις εμπειρίες τους ως παρόχων φροντίδας, στο πώς οι γυναίκες και οι άνδρες χρησιμοποιούν το χρόνο τους, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν συνθήκες που να επιτρέπουν και να βοηθούν τις ηλικιωμένες γυναίκες να παραμείνουν ή/και να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επίσης μέτρα παροχής κινήτρων που να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για τις ίσες ευκαιρίες, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν οι στάσεις διάκρισης έναντι των ηλικιωμένων γυναικών και ώστε οι ηλικιωμένες εργαζόμενες να απολαύουν ίσης πρόσβασης π.χ. στην κατάρτιση, στην προαγωγή και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν χωρίς καθυστέρηση μια συνολική, πολυδιάστατη, ευαίσθητη σε θέματα φύλου και ευνοϊκή προς το γήρας προσέγγιση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, η οποία να διασφαλίζει την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν επίσης εμπεριστατωμένη μελέτη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η γενιά των ηλικιωμένων γυναικών που ήδη ζουν σε συνθήκες φτώχειας και να λάβουν χωρίς χρονοτριβή κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να ξεφύγουν οι γυναίκες αυτές από τη φτώχεια·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας όταν ζητούν πρόσβαση στην απασχόληση·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να βελτιώσει τη συλλογή και ανάλυση ακριβών, χρήσιμων, συγκριτικών ευρωπαϊκών στοιχείων με γνώμονα το φύλο και την ηλικία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών και των γυναικών με αναπηρίες, την (άτυπη) συμμετοχή των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στην (μη αμειβόμενη) φροντίδα της οικογενείας τους και των συγγενών τους, καθώς και το ποσοστό των εξαρτώμενων ηλικιωμένων και την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων ατόμων, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι τα χαρακτηριστικά και οι αιτίες της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας σχετίζονται ευθέως με το στάδιο του κύκλου ζωής, και τονίζει ότι πρέπει, επομένως, να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας που θα ερείδεται στον κύκλο ζωής· απευθύνει, ωστόσο, έκκληση στα κράτη μέλη –προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι προκλήσεις του κύκλου ζωής– να αντιμετωπίσουν με εστιασμένα μέτρα τη μειονεκτική θέση των νέων και των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες της ίδιας ηλικίας στις ενεργητικές πολιτικές τους για την αγορά εργασίας και όχι απλώς να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές για ενήλικες άνδρες και γυναίκες·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου να δημιουργήσουν γι' αυτές έναν βιώσιμο και υγιή χώρο εργασίας·

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες στις διαδικασίες διά βίου μάθησης και να αναπτύξουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν ευέλικτα προγράμματα επανακατάρτισης τα οποία θα είναι κατάλληλα για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητές τους, με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και με σκοπό να βοηθήσουν τις ηλικιωμένες γυναίκες να διατηρήσουν έναν ανεξάρτητο και ενεργό τρόπο ζωής καθώς και να μοιραστούν τις συσσωρευμένες εμπειρίες και γνώσεις τους με τις νεώτερες γενιές·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, ιδίως όσα οφείλονται σε ευθύνες φροντίδας, να μην τις φέρνουν σε δυσμενή θέση όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας ρυθμίσεις συνυπολογισμού που θα επιτρέψουν σε εισφορές που προέρχονται από περιόδους αμειβόμενης απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, ή από διαφορετικές θέσεις εργασίας, να συναθροίζονται, αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και προωθήσουν συνταξιοδοτικά συστήματα για τα οποία γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, ως μέσο παροχής στήριξης και διασφάλισης των ηλικιωμένων γυναικών από τον μεγάλο κίνδυνο φτώχειας που διατρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπές της σταδιοδρομίας τους που οφείλονται στις υποχρεώσεις παροχής φροντίδας, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νέων παγίδων εξάρτησης·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, (π.χ. μέσω συστημάτων υποχρεωτικής αξιολόγησης της εργασίας και σχεδίου δράσης για την ισότητα στον χώρο εργασίας), προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα των μισθολογικών διαφορών λόγω φύλου, κάτι το οποίο μπορεί επίσης να συμβάλει στο κλείσιμο του συνταξιοδοτικού χάσματος, με στόχο να μειωθεί και τελικώς να εξαλειφθεί ο υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι - ηλικιωμένες κυρίως - γυναίκες·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές για τον συνδυασμό της εργασίας, της οικογένειας και της ιδιωτικής ζωής και να ενσωματώσουν τη διάσταση της γήρανσης σε όλες τις συναφείς πολιτικές, μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης της ηλικίας και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά στάδια της ζωής· καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, που έχει την έδρα του στο Βίλνιους, να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες έρευνας και αντικτύπου·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τα υφιστάμενα μέσα και προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στις αγορές εργασίας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας σε όλους τους τομείς·

23.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στον επιχειρηματικό τομέα ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τις γυναίκες που ξεκινούν νέες επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση, ιδίως μέσω της μικροπίστωσης, και ζητεί ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις ώστε να ενσωματώσουν αρχές και εργαλεία διαχείρισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία στις πολιτικές τους, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό, να υιοθετήσουν μία ευνοϊκή προς το γήρας και ευαίσθητη ως προς το φύλο πολιτική στους χώρους εργασίας, να αναγνωρίσουν με τον δέοντα σεβασμό τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των πλέον ηλικιωμένων γυναικών υπαλλήλων τους και να διαμορφώσουν μία αξιόπιστη και διαφανή πολιτική ενημέρωσης που θα επιτρέπει στους πλέον ηλικιωμένους υπαλλήλους να προετοιμάζονται για τη συνταξιοδότηση μετά λόγου γνώσεως· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων εις βάρος εργοδοτών που προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον ηλικιωμένων γυναικών υπαλλήλων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να περιληφθούν οι πολιτικές αυτές στο Small Business Act («νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις»)·

Οι γυναίκες ως πάροχοι φροντίδας

25.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πρόοδο προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών των οικογενειών που έχουν αναλάβει την ευθύνη εξαρτωμένων μελών και καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει την ανάπτυξη δομών μέριμνας μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατ' οίκον φροντίδας των ηλικιωμένων, να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα σε τέτοιου είδους φροντίδα καθώς και την οικονομική της βιωσιμότητα, να βελτιώσουν την αναγνώριση της αξίας του έργου που επιτελούν οι επαγγελματίες πάροχοι φροντίδας και να προσφέρουν στήριξη σε οικογένειες που παρέχουν φροντίδα σε εξαρτώμενα πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας, λόγου χάρη μέσω της οικονομικής αποζημίωσής τους για τη συνεισφορά τους και μέσω της παροχής συμβουλών και κατάρτισης ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας άτυπη μέριμνα·

27.  επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν επαρκείς πρόνοιες προς την κατεύθυνση ενός δεόντως υψηλού επιπέδου μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και λοιπά εξαρτώμενα άτομα, μέριμνα που θα διατίθεται με προσιτό τίμημα και θα συνάδει με τα ωράρια πλήρους απασχόλησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες δεν θα αναγκάζονται να διακόπτουν, εγκαταλείπουν ή να συντομεύουν την σταδιοδρομία τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των εξαρτώμενων ατόμων που έχουν υπ` ευθύνη τους·

28.  επισημαίνει ότι αυτές οι υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα αποτελούν μια σημαντική πηγή θέσεων απασχόλησης που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ηλικιωμένες γυναίκες που επί του παρόντος έχουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με σκοπό τη διασφάλιση υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας και την αντιστάθμιση των ελλείψεων προσωπικού στον τομέα της περίθαλψης (φροντίδα και υγειονομική περίθαλψη) λόγω των δημογραφικών τάσεων·

30.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την πρόσβαση σε γονικές άδειες και στους παππούδες και τις γιαγιάδες καθώς και στα παιδιά που φροντίζουν τους γονείς τους, να αναγνωρίσουν τη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων, εξετάζοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο καθιέρωσης «άδειας φροντίδας» και και παροχής υπηρεσιών, κατάρτισης και συμβουλών σε παρόχους φροντίδας·

31.  αντιλαμβάνεται ότι οι γυναίκες που προσεγγίζουν την ηλικία συνταξιοδότησης συχνά είναι γιαγιάδες· αποδέχεται εντούτοις το γεγονός ότι οι γυναίκες που προσεγγίζουν την ηλικία συνταξιοδότησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνον ως πάροχοι φροντίδας· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας υποδομών παιδικής μέριμνας, οι οποίες θα παρέχουν στους παππούδες, εφόσον το επιθυμούν, την ελευθερία επιλογής άλλων δραστηριοτήτων·

32.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη συμμετοχή των πολιτών και την υλοποίηση διαγενεακών προγραμμάτων για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, χρηματοδοτώντας πρωτοβουλίες και προγράμματα·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης των συναφών ΜΚΟ, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών που ζουν μόνες, ώστε να μειωθεί η απομόνωση και εξάρτησή τους και να προαχθεί η ισότητα, η ασφάλεια και η ευημερία τους·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μελετήσουν τις δυνατότητες στον τομέα της στέγασης και να στηρίξουν κοινοτικές ομάδες και φορείς αρωγής ως μέσο για την καταπολέμηση της απομόνωσης των ηλικιωμένων γυναικών και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διαγενεακή αλληλεγγύη·

35.  αναγνωρίζει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιες με αξιοπρέπεια πώς επιθυμούν να ζήσουν, είτε μόνες τους είτε σε χώρους κοινής διαβίωσης·

Ζητήματα υγείας

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη διάσταση του φύλου στον τομέα της υγείας ως αναγκαίο τμήμα των πολιτικών της ΕΕ για την υγεία και, συνεπώς, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για την υιοθέτηση μιας διττής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των διαστάσεων του φύλου και της ηλικίας, καθώς και ειδικών δράσεων που σχετίζονται με το φύλο, στο πλαίσιο των πολιτικών υγείας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

37.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την σημασία που έχει μία θεραπευτική και παρηγορητική υγειονομική περίθαλψη, ευαίσθητη στις παραμέτρους του φύλου και της ηλικίας· καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την έρευνα ώστε να επεκταθεί στις σχετικές με το φύλο ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων, της ενδεχόμενων τρόπων πρόληψης και των αγωγών για τις ασθένειες αυτές·

38.  αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο των προληπτικών εξετάσεων και της προληπτικής ιατρικής για την υγειονομική περίθαλψη και ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ανοικτή μέθοδο συντονισμού ώστε να διασφαλιστεί η ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, να προαχθεί η εναρμόνιση των προληπτικών εξετάσεων σε όλη την ΕΕ, να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές και να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές·

39.  επικροτεί τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών τα οποία παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης νόσων που σχετίζονται με το φύλο, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη τα οποία δεν το έχουν πράξει ακόμη να ενισχύσουν την προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας προβλέποντας, λόγου χάρη, τη διενέργεια προσιτών και τακτικών μαστογραφιών και εξετάσεων κολπικών επιχρισμάτων, να καταργήσουν τα όρια ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική πρόληψη, όπως για παράδειγμα, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, και να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη σπουδαιότητα του προληπτικού ελέγχου·

40.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους προκειμένου να θεσπίσουν μια στρατηγική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές υγείας και προκειμένου να εξασφαλίσουν ισότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ιδίως δε για τους ηλικιωμένους και για όσους αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα·

41.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προστατεύοντας έτσι τη δυνατότητα απασχόλησης και τις δεξιότητες των εργαζομένων και προωθώντας την καλύτερη υγεία των ηλικιωμένων·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, αναγνωρίζοντας ότι υποτίμησαν το πρόβλημα, μέσω της καταπολέμησης των κοινωνικών στερεότυπων και μεριμνώντας ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πιο ηλικιωμένων θυμάτων βίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των φύλων, και αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματος DAPHNE·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0306.
(3) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Έκθεση για τη δημογραφία 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σ. 62.
(4) Κατάλογος 100 ανισοτήτων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.
(5) «Report on Progress on Equality between Women and men in 2010» («Έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2010»), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σ. 31.
(6) «The life of women and men in Europe - A statistical portrait» («Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη - στατιστικό πορτραίτο»), Eurostat, 2008, σ. 196.
(7) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 317, Διακρίσεις στην ΕΕ το 2009, Νοέμβριος 2009, σ. 71.


Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια
PDF 275kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (2011/2026(INI))
P7_TA(2011)0361A7-0275/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση οδηγίας σχετικά με ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που πραγματοποίησε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 20 Απριλίου 2006, στις 4 Οκτωβρίου 2007 και στις 23 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0275/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να συμπεριλαμβάνει πρόσβαση σε κατάλληλες διαδικασίες επίλυσης των διαφορών για μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχο της οδηγίας 2008/52/ΕΚ αποτελεί η προώθηση του φιλικού διακανονισμού των διαφορών με την ενθάρρυνση της προσφυγής στη διαμεσολάβηση και με τη διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικών διαδικασιών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη διαμεσολάβηση ως μια βιώσιμη εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με την παραδοσιακή κατ' αντιδικία διαδικασία και να διασφαλιστεί ότι οι διάδικοι που προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βασίζονται σε ένα προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο, η οδηγία θεσπίζει κοινές αρχές για την ρύθμιση, ειδικότερα, πτυχών της πολιτικής δικονομίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την προβλεψιμότητα, η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλαισίου το οποίο θα διαφυλάσσει το κύριο πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης, την ευελιξία· ότι αυτές οι δύο απαιτήσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της Οδηγίας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2008/52/ΕΚ παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για τα γειτονικά κράτη και άσκησε αποδεδειγμένη επίδραση στη θέσπιση παρόμοιας νομοθεσίας σε ορισμένες από τις χώρες αυτές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή πριν από τις 21 Μαΐου 2011, με εξαίρεση το άρθρο 10, για το οποίο η ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 21η Νοεμβρίου 2010· ότι μέχρι σήμερα τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει ότι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εφαρμογής ή πρόκειται να την ολοκληρώσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, και μόνο ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας, και συγκεκριμένα η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί σημαντικό να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τη νομοθεσία αυτή, να διαπιστώσει ποια είναι η άποψη όσων εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση στην πράξη και να προσδιορίσει εάν και με ποιο τρόπο αυτή μπορεί να βελτιωθεί,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια προσεκτική ανάλυση των βασικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη προκειμένου να εντοπιστούν ορθές πρακτικές και να συναχθούν συμπεράσματα για τυχόν περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης (COM(2010)0171) προβλέπει την κατάρτιση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση το 2013,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλεται να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις κύριες διατάξεις της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση όσον αφορά τη δυνατότητα των δικαστηρίων να προτείνουν άμεσα στα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση (άρθρο 5), την διασφάλιση του απορρήτου (άρθρο 7), την εκτελεστότητα των συμφωνιών που απορρέουν από τη διαμεσολάβηση (άρθρο 6) και τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης όσον αφορά την παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες (άρθρο 8),

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 νομοθετική πρόταση για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών,

1.  παρατηρεί ότι η απαίτηση του απορρήτου που θεσπίζει η οδηγία υπήρχε ήδη στο εσωτερικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών: στη Βουλγαρία, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι οι διαμεσολαβητές μπορούν να αρνηθούν να καταθέσουν σε διαφορά στην οποία έχουν διαμεσολαβήσει· στη Γαλλία και στην Πολωνία οι νόμοι που διέπουν τη διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις θεσπίζουν παρεμφερείς διατάξεις· επισημαίνει ότι, από τα κράτη μέλη, η Ιταλία ακολουθεί μια αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά το απόρρητο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ενώ σύμφωνα με τους κανόνες περί διαμεσολάβησης στη Σουηδία το απόρρητο δεν είναι αυτόματο αλλά απαιτεί συμφωνία μεταξύ των μερών προς αυτή την κατεύθυνση· θεωρεί ότι κρίνεται επιβεβλημένη μια πιο συνεκτική προσέγγιση·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας, στα περισσότερα κράτη μέλη ισχύει μια διαδικασία με βάση την οποία η συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση έχει το ίδιο κύρος με μια δικαστική απόφαση· σημειώνει ότι αυτό επιτυγχάνεται είτε με την υποβολή της στο δικαστήριο, είτε με την επικύρωσή της ενώπιον συμβολαιογράφου, και φαίνεται δε ότι ορισμένες εθνικές νομοθεσίες έχουν επιλέξει την πρώτη λύση, ενώ αντίθετα, σε πολλά κράτη μέλη η επικύρωση ενώπιον συμβολαιογράφου παραμένει επίσης μια διαθέσιμη επιλογή βάσει της εθνικής νομοθεσίας· για παράδειγμα, ενώ στην Ελλάδα και στη Σλοβενία ο νόμος ορίζει ότι μια συμφωνία διαμεσολάβησης μπορεί να εφαρμοστεί από τα δικαστήρια, στην Ολλανδία και στην Γερμανία οι συμφωνίες καθίστανται εκτελεστές ως συμβολαιογραφικές πράξεις, και σε άλλα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών στην Αυστρία, μπορούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να καταστούν εκτελεστές ως συμβολαιογραφικές πράξεις παρά την έλλειψη ρητής διάταξης για τον σκοπό αυτόν στη σχετική εθνική νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με το άρθρο 6 της οδηγίας θα το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

3.  υποστηρίζει ότι το άρθρο 8 το οποίο ρυθμίζει τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες αποτελεί ουσιώδη διάταξη δεδομένου ότι διασφαλίζει ότι τα μέρη που επιλέγουν να επιχειρήσουν τον διακανονισμό διαφοράς με διαμεσολάβηση δεν κωλύονται στη συνέχεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες λόγω παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας εξ αιτίας της διαμεσολάβησης· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να διατύπωσαν κάποια επιφύλαξη σχετικά με το σημείο αυτό·

4.  τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να υπερβούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας σε δύο τομείς, δηλαδή όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα για τη συμμετοχή στη διαμεσολάβηση και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διαμεσολάβησης· σημειώνει ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες αυτού του τύπου συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της επίλυσης των διαφορών και στη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων·

5.  αναγνωρίζει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση υποχρεωτικά ή σε συνδυασμό με κίνητρα ή κυρώσεις, είτε πριν είτε μετά την έναρξη δικαστικής διαδικασίας, υπό τον όρο ότι αυτό δεν εμποδίζει τους διαδίκους να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστήρια·

6.  παρατηρεί ότι ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να παράσχουν οικονομικά κίνητρα στα μέρη που προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση: στη Βουλγαρία, επιστρέφεται στους διαδίκους το 50 % των κρατικών τελών που έχουν ήδη καταβάλλει για την υποβολή της διαφοράς σε δικαστήριο εφόσον διευθετήσουν επιτυχώς μια διαφορά με διαμεσολάβηση, η δε ρουμανική νομοθεσία προβλέπει πλήρη επιστροφή της δικαστικής δαπάνης εάν τα μέρη επιλύσουν μια νομική διαφορά που εκκρεμεί με διαμεσολάβηση· παρατηρεί ότι παρεμφερείς διατάξεις υπάρχουν στο ουγγρικό δίκαιο και ότι στην Ιταλία όλες οι πράξεις και συμφωνίες που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρους·

7.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με τα οικονομικά κίνητρα, ορισμένα κράτη μέλη, τα δικαστικά συστήματα των οποίων είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα, έχουν θεσπίσει διατάξεις που καθιστούν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση υποχρεωτική· σημειώνει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές δεν μπορούν να υποβληθούν σε δικαστήριο αν τα μέρη δεν έχουν προηγουμένως επιχειρήσει να επιλύσουν τις διαφορές με διαμεσολάβηση

8.  τονίζει ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 28, το οποίο αποσκοπεί με τον τρόπο αυτό να αναθεωρήσει το σύστημα έννομης προστασίας και να αντιμετωπίσει τη διαβόητη συμφόρηση των ιταλικών δικαστηρίων με τη μείωση του αριθμού των υποθέσεων και της διάρκειας των εννέα ετών που απαιτεί κατά μέσο όρο η ολοκλήρωση της εκδίκασης μιας αστικής υπόθεσης· παρατηρεί, πράγμα που δεν αποτελεί έκπληξη, ότι αυτό δεν έγινε ευμενώς δεκτό από τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, οι οποίοι προσέβαλαν το διάταγμα στα δικαστήρια προχωρώντας μάλιστα και σε απεργία·

9.  τονίζει ότι, παρά τις διαφορές απόψεων, τα κράτη μέλη των οποίων οι εθνικές νομοθεσίες υπερβαίνουν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση φαίνεται ότι έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στην προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις· παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ιδίως στην Ιταλία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να συνεπάγεται μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους και ταχύτητας εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαδίκων·

10.  παρατηρεί ότι η αναγκαστική διαμεσολάβηση φαίνεται να επιτυγχάνει το στόχο της στο ιταλικό σύστημα έννομης προστασίας με την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων· τονίζει ωστόσο ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να προωθηθεί ως βιώσιμη, χαμηλού κόστους και ταχύτερη εναλλακτική μορφή απονομής δικαιοσύνης και όχι ως υποχρεωτική πτυχή της δικαστικής διαδικασίας·

11.  αναγνωρίζει τα ευνοϊκά αποτελέσματα που επέτυχε ο βουλγαρικός νόμος για την διαμεσολάβηση με την παροχή οικονομικών κινήτρων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτά οφείλονται επίσης στο από μακρού υφιστάμενο ενδιαφέρον για τη διαμεσολάβηση που έχει επιδείξει το βουλγαρικό σύστημα έννομης προστασίας, δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση ήταν δυνατή από το 1990, το δε στελεχωμένο από διαμεσολαβητές που εργάζονται σε ομάδες Κέντρο Διευθέτησης Διαφορών παρέχει σε καθημερινή βάση από το 2010 δωρεάν υπηρεσίες διαμεσολάβησης και πληροφορίες στους διαδίκους σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων· σημειώνει ότι στη Βουλγαρία τα δύο τρίτα των υποθέσεων αποτέλεσαν αντικείμενο διαμεσολάβησης και το ήμισυ των υποθέσεων αυτών ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με διαμεσολάβηση·

12.  σημειώνει επίσης τα θετικά αποτελέσματα του ρουμανικού δικαίου για τη διαμεσολάβηση: εκτός από την παροχή οικονομικών κινήτρων έχει ιδρυθεί ένα Συμβούλιο Διαμεσολάβησης, το οποίο αποτελεί μια εθνική αρχή για τη διαμεσολάβηση που λειτουργεί ως ξεχωριστό, αυτόνομο νομικό όργανο· το όργανο αυτό είναι εξ ολοκλήρου επιφορτισμένο με την προώθηση της διαμεσολαβητικής δραστηριότητας, την επεξεργασία προτύπων κατάρτισης, την προετοιμασία φορέων διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης, την έκδοση εγγράφων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των διαμεσολαβητών, τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και τη διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη της νομοθεσίας·

13.  πιστεύει, υπό το φώς της προηγηθείσας ανάλυσης, ότι τα κράτη μέλη, στο σύνολό τους, βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε πορεία εφαρμογής της οδηγίας 2008/52/ΕΚ έως τις 21 Μαΐου 2011 και ότι, ενώ τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές κανονιστικές ρυθμίσεις ορισμένα δε εξ αυτών παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση, γεγονός παραμένει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν συμμορφωθεί αλλά στην πράξη έχουν υπερβεί τις απαιτήσεις της οδηγίας·

14.  τονίζει ότι τα μέρη που είναι πρόθυμα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των υποθέσεών τους είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν μεταξύ τους από ό,τι να στραφούν το ένα εναντίον του άλλου· πιστεύει κατά συνέπεια ότι τα μέρη αυτά είναι συχνά πιο ανοικτά στο να εξετάσουν τη θέση του άλλου μέρους και να εργαστούν επί των βασικών ζητημάτων της διαφοράς· θεωρεί ότι αυτό συχνά έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της διατήρησης της σχέσης που είχαν τα μέρη πριν από την διαφορά, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου οι οποίες αφορούν παιδιά·

15.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, στην επικείμενη ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ, να εξετάσει επίσης εκείνους τους τομείς όπου τα κράτη μέλη επέλεξαν να επεκτείνουν τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία πέρα από το σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής της·

16.  υπογραμμίζει τα φιλικά προς τον καταναλωτή χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, τα οποία προσφέρουν μια πρακτική λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση· ζητεί στο πλαίσιο αυτό την έγκαιρη υποβολή νομοθετικής πρότασης για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών από την Επιτροπή·

17.  σημειώνει ότι οι λύσεις που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση και αναπτύσσονται μεταξύ των μερών δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τον δικαστή ή τους ενόρκους· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η διαμεσολάβηση είναι πιθανότερο να παραγάγει ένα κοινώς αποδεκτό ή επωφελές και για τα δύο μέρη αποτέλεσμα· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, η αποδοχή μιας τέτοιας συμφωνίας είναι πιθανότερη και ο βαθμός τήρησης των συμφωνιών κατόπιν διαμεσολάβησης είναι συνήθως υψηλός·

18.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και κατανόησης της διαμεσολάβησης και ζητεί περαιτέρω δραστηριοποίηση σχετικά με την εκπαίδευση, τη βελτίωση της ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση, την ενίσχυση της χρήσης της διαμεσολάβησης από τις επιχειρήσεις, καθώς και για τις απαιτήσεις ως προς την πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή·

19.  θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν προγράμματα με στόχο την προώθηση επαρκούς γνώσης όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση των διαφορών· θεωρεί ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κύρια πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης – κόστος, ποσοστό επιτυχίας και χρονικές επιδόσεις –, θα πρέπει δε να αφορούν δικηγόρους, συμβολαιογράφους και επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, καθώς και ακαδημαϊκούς·

20.  αναγνωρίζει τη σημασία θέσπισης κοινών προτύπων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή προκειμένου να προωθηθεί καλύτερη ποιότητα διαμεσολάβησης και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε ολόκληρη την Ένωση·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 122.
(2) ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3.


Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I
PDF 266kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
P7_TA(2011)0362A7-0203/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0772),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0013/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0203/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής

P7_TC1-COD(2010)0372


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2011.)

(1) ΕΕ C 132 της 3.5.2011, σ. 87.


Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I
PDF 269kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0456),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0050/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0364/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης και την κατάργηση των αποφάσεων 2001/76/ΕΚ και 2001/77/ΕΚ του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2006)0167


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1233/2011.)

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 5 Απριλίου 2011 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0126).


Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη
PDF 460kWORD 202k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (2011/2056(INI))
P7_TA(2011)0364A7-0288/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες» (COM(2011)0025),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Πρώτες ύλες που έχουν κρίσιμη σημασία για την ΕΕ» της Υποομάδας της Ομάδας Εφοδιασμού Πρώτων Υλών της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112/4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 -Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020' της ΕΕ' (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την «Μη ενεργειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων και Πρόγραμμα Natura 2000» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 2009 σχετικά με την πολιτική για τις πρώτες ύλες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την «αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (COM(2010)0629),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Εδραίωση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής» (COM(2010)0634),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη,

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών – Δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)0458),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)(8),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ένταξη ρητρών περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9),

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις πρώτες ύλες και τις αγορές αγαθών,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας), το οποίο επανεπιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ του 2007 και τη δήλωση της Τρίπολης στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής, στις 29-30 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την τρέχουσα υπόθεση σε πλαίσιο ΠΟΕ σχετικά με 9 πρώτες ύλες εκ μέρους ΕΕ, ΗΠΑ και Μεξικού εναντίον Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0288/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί ισχυρή βιομηχανική βάση, η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τον επαρκή εφοδιασμό σε πρώτες ύλες (ΠΥ), καθώς καθίσταται πιο οικολογική, προκειμένου να μεταβεί σε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και να παραμείνει ανταγωνιστική,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπλοκες διοικητικές διατυπώσεις και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ διοικήσεων μπορεί να μεταφράζονται σε πολυετείς διαδικασίες έκδοσης αδειών για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονοβόρες αυτές διαδικασίες είναι υπερβολικές, αυξάνουν το κόστος του κεφαλαίου των επενδύσεων και αποκλείουν από την αγορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση ΠΥ αυξάνεται συνεχώς, ιδίως σε σχέση με τα «μέταλλα τεχνολογίας»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητες εξόρυξης των δικών τους πόρων σε σχέση με κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες (ΚΠΥ), βασικά μέταλλα και σπάνιες γαίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος των νέων τεχνολογιών θα συνεχίσει να προκαλεί αύξηση της ζήτησης για πόρους που διαδραματίζουν βασικό ρόλο για την ανάπτυξη των εν λόγω βιομηχανιών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής εφοδιασμός περιορίζεται εν μέρει από τις ποσοστώσεις εξαγωγών και ότι οι τιμές φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κλάδο της μεταποίησης το μερίδιο του κόστους των υλικών ως μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής είναι σημαντικά υψηλότερο από το μερίδιο που σχετίζεται με τον μισθό των εργαζομένων και ότι, σε όλους τους κλάδους, η ανοδική αυτή τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές επωφελούνται από θεμιτούς και ίσους όρους ανταγωνισμού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες μπορεί να επιδεινώσει τις διεθνείς σχέσεις και να οδηγήσει σε συγκρούσεις σχετικά με τους πόρους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία για νέες καινοτόμες εταιρικές σχέσεις αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν πραγματοποιήθηκε προς όφελος του πληθυσμού λόγω του ότι υπήρχαν μη δημοκρατικά καθεστώτα, απάτη, διαφθορά ή ένοπλες συγκρούσεις,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή για την ενίσχυση της απόδοσης των πόρων και της ανακύκλωσης περιορίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις του τι θα μπορούσε να γίνει, αντί για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, και είναι συνεπώς ανεπαρκείς για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ορίζει ότι η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα έχει ουσιαστική σημασία για την προώθηση μιας Ευρώπης με αποδοτικότερη χρήση των πόρων,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανακύκλωσης πολύτιμων υλικών, ιδίως των σπανίων γαιών, απαιτεί εντατικό παροπλισμό,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επωφελής ανακύκλωση έγκειται στην αξιόπιστη και αποδοτική τεχνολογία κατηγοριοποίησης και διαχωρισμού, καθώς η αξία των ανακυκλωμένων υλικών εξαρτάται από την καθαρότητα των μερών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις και η ανακύκλωση προωθούν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%,, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναληφθεί ταχέως δράση προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας οι έγκαιρες και αποφασιστικές ενέργειες στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες.

Μία στρατηγική για τις πρώτες ύλες

1.  πιστεύει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσο προκλήσεις όσο και μεγάλες ευκαιρίες σχετικά με τις ΠΥ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τώρα, καθώς η ζήτηση για ΠΥ γνωρίζει κατακόρυφη άνοδο παγκοσμίως, την ευκαιρία να δρέψει οφέλη, ενισχύοντας την προσφορά και την αποδοτικότητα των ΠΥ και παράλληλα ικανοποιώντας τις ανάγκες των βιομηχανιών της ΕΕ και του τομέα των ΠΥ· τονίζει ότι η διαθεσιμότητα δίκαιης πρόσβασης σε ΠΥ και οι σταθερές και προβλέψιμες τιμές τους έχουν ζωτική σημασία για το αναπτυξιακό δυναμικό, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την διατήρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ οι περιορισμοί στην πρόσβαση και την προσφορά, ιδίως κρίσιμων ΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες, καθώς και η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών, μπορούν να βλάψουν τις προοπτικές ανταγωνιστικότητας, οικολογικής αποτελεσματικότητας και καινοτομίας της ενωσιακής βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έδωσε ώθηση στην πολιτική για τις ΠΥ με την Πρωτοβουλία της για τις Πρώτες Ύλες του 2008 (ΠΠΥ) και καλεί έντονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ταχεία υλοποίησή της· θεωρεί ότι η πολιτική και η διπλωματία για τους πόρους έχουν μεγάλη σημασία για την ΕΕ όχι μόνο όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και το διεθνές εμπόριο, αλλά και ως διατομεακό ζήτημα που αφορά διάφορα πεδία της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να δείξει τόση προσοχή στο ζήτημα όση και εκείνη που δείχνει για το ενεργειακό ζήτημα· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμα καθήκον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

2.  πιστεύει ότι αρμόδια για μια συνεκτική και αποτελεσματική διπλωματία σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι η ΕΥΕΔ, και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, και ιδίως η ΓΔ Εμπορίου για εμπορικά θέματα, σε στενό συντονισμό με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· πιστεύει ακόμη ότι η στρατηγική σημασία των ΠΥ θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην οργάνωση της ΕΥΕΔ και στη στελέχωση των σχετικών αντιπροσωπειών της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών στο πεδίο των ΠΥ·

3.  καλεί την Επιτροπή να δίνει τη δέουσα προσοχή στις αγορές βασικών εμπορευμάτων και ξεχωριστά στην ΠΠΥ, δεδομένου ότι τα δύο πεδία διαφέρουν στη φύση τους και απαιτούν διαφορετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αποκλινόντων προβλημάτων τους· τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι αγορές βασικών εμπορευμάτων είναι σήμερα περισσότερο αλληλένδετες παρά ποτέ άλλοτε και ότι η μεταβλητότητα των τιμών οξύνεται από την κερδοσκοπία· επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία των αγορών ΠΥ θα παράσχει τα αναγκαία κίνητρα στις επιχειρήσεις για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, την ανακύκλωση και την περαιτέρω επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την υποκατάσταση· ενθαρρύνει κατά συνέπεια την Επιτροπή να προωθήσει την σωστή λειτουργία των αγορών ΠΥ, για παράδειγμα προχωρώντας στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να καταστούν διαφανέστερες οι αγοραπωλησίες· τονίζει ότι οι τρεις πυλώνες της ΠΠΥ αλληλοσυμπληρώνονται στην επίλυση των ζητημάτων σχετικά με τις ΠΥ και με τη διασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ με ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη στρατηγική για τις ΠΥ κατά ισορροπημένο και συνεκτικό τρόπο, ιδίως σε σχέση με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιομηχανία, την έρευνα, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την Ευρώπη 2020· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μια ισχυρή πολιτική για την καινοτομία και τη βιομηχανία·

4.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τον εντοπισμό των ΚΠΥ, που όλες τους είναι σημαντικά «τεχνολογικά μέταλλα» και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελλοντικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή:

   να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των ΚΠΥ και να έχει υπό παρατήρηση τις ΠΥ που δεν είναι μεν σπάνιες αλλά είναι σημαντικές, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πληθωριστικές τάσεις που οδηγούν σε συγκεντρώσεις όσον αφορά την ιδιοκτησία των προμηθευτών·
   να θεσπίσει ένα «ραντάρ κινδύνου για τις ΚΠΥ», να αναλύει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και τιμές καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις των ελλείψεων σε δυνητικές ΚΠΥ, ιδίως σπάνιες γαίες, σε σχέση με τους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, της υψηλής τεχνολογίας, της άμυνας, ακόμη δε και την αυτοκινητοβιομηχανία·
   να αναλύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες που εξαρτώνται από τις ΚΠΥ, την ικανότητα για περαιτέρω επεξεργασία, που οδηγεί επίσης σε ημιέτοιμα προϊόντα, και την αλληλεπίδραση μεταξύ ΚΠΥ και των σχετικών βασικών μετάλλων·
  

υπενθυμίζει ότι στον τομέα των ΠΥ, και ιδίως των ΚΠΥ, ο καίριος χαρακτήρας των διαφόρων στοιχείων γνωρίζει διακυμάνσεις, όπως άλλωστε και διαθεσιμότητα, η χρήση, η ανάγκη επεξεργασίας, και κατά συνέπεια η τιμολόγησή τους στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση· επισύρει περαιτέρω την προσοχή στην ποικιλομορφία των υποδειγμάτων εφοδιαστικής για τις ροές ΠΥ στην κοινή αγορά·

5.  διαπιστώνει ότι δεν έχουν όλες οι αγορές ΠΥ τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα οι αγορές ΠΥ του γεωργικού τομέα επηρεάζονται από ισχυρούς εποχικούς και κλιματικούς παράγοντες και για το λόγο αυτό απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

6.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ΠΥ οι οποίες, αν και δεν ταξινομούνται ως κρίσιμης σημασίας (π.χ. λίθιο, άφνιο και νικέλιο), έχουν στρατηγική σημασία για την κάλυψη των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αναγκών και την κατασκευή καταναλωτικών αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας· στην ίδια μελέτη θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν η εξάρτηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις εν λόγω ΠΥ, μέτρα για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και το περιβαλλοντικό κόστος εξόρυξής τους, καθώς και εναλλακτικές λύσεις που ενδεχομένως διαφαίνονται·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα ΠΥ, όπως το φυσικό καουτσούκ, το ξύλο και τα αδρανή· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει αναλύσεις για τη διαθεσιμότητα και τη δυνητική ζήτηση για τα υλικά αυτά και σε αυτή τη βάση να αναλάβει την κατάλληλη δράση, αν και όπου χρειάζεται· τονίζει ότι η παρούσα έκθεση εστιάζεται στις στρατηγικές και κρίσιμης σημασίας ΠΥ·

8.  επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός χειρισμός της πολιτικής για τις ΠΥ είναι βασικής σημασίας για μία αποτελεσματική στρατηγική για τις ΠΥ· επισημαίνει ότι μια αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει την ανάγκη στενού συντονισμού και πληροφόρησης μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κρατών μελών· συνιστά τη συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας υψηλού επιπέδου για τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2011, που θα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες ΓΔ, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, μεταξύ άλλων για στρέβλωση της αγοράς και συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από πόρους, σύστημα το οποίο να επικουρείται από ομάδα παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μακροπρόθεσμο «ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τις πρώτες ύλες έως το 2050» στον οποίο θα εντοπίζονται πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, απειλές και δυνατότητες στους τομείς των πρώτων υλών και των CRM και ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά ιδρύματα ώστε να ασχοληθούν με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις επενδύσεις· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές ΠΥ και να ενισχύσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής διάστασης· πιστεύει ότι η επερχόμενη ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα·

9.  επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την ανάπτυξη των μη ενεργειακών ΠΥ στο πλαίσιο της ΠΠΥ και την εκπλήρωση των στόχων της τελευταίας, μέσω μιας ετήσιας έκθεσης προόδου που θα εστιάζεται επίσης στη συνεκτικότητα της πολιτικής όσον αφορά τις πολιτικές για το εμπόριο, την ανάπτυξη και το περιβάλλον, και τον κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις ΠΥ·

Μετατροπή της πρόκλησης σε ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία: αποτελεσματικότητα πόρων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και υποκατάσταση

10.  επισημαίνει ότι η υπέρβαση των προκλήσεων σε σχέση με τις ΠΥ προσφέρει την ευκαιρία για την αναζωογόνηση της βιομηχανικής βάσης, των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας της ΕΕ και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της σταθερής απασχόλησης υψηλών προσόντων μέσω μιας φιλόδοξης στρατηγικής βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας· επισημαίνει ότι παρά τη σημασία μιας αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής και της χρήσης ίδιων πόρων, η καλή διακυβέρνηση των ΠΥ και η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της επαναχρησιμοποίησης, της ενεργειακά αποτελεσματικής ανακύκλωσης, η μείωση της χρήσης πόρων, επίσης μέσω βελτιωμένων προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων και μέσω της αρχής της παράτασης της χρήσης, όπου αρμόζει, σε συνδυασμό με τη χρήση πράσινων τεχνολογιών, θα έχουν καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία και την ασφάλεια εφοδιασμού μεσομακροπρόθεσμα· πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία από την άποψη αυτή πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου, εστιασμένη στον δυνητικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και στις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της νομικά δεσμευτικής ευρωπαϊκής ιεραρχίας των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, ακολουθούμενες από την ανάκτηση και τη διάθεση· παρατηρεί ότι η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση και επιμερισμός θα έπρεπε να υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

11.  σημειώνει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν βασικούς συντελεστές για τη μετάβαση προς μία αποτελεσματική από απόψεως χρήσεως των πόρων οικονομία·

12.  προτείνει την δρομολόγηση από την Επιτροπή μιας ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με οικονομικά μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση πρώτων υλών· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενημέρωσης είναι η βασική πρόκληση ως προς το θέμα αυτό·

13.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αυξημένη χρήση πόρων, πράγμα που επίσης θα συμβάλει στη μείωση της σχετικής εξάρτησης από τις εξαγωγές· τονίζει τη σημασία της χάραξης της στρατηγικής για τις ΠΥ επίσης μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το σχέδιο της Επιτροπής για μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα εμπόδια που τίθενται στην αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών φραγμών, κόστους κτλ.) και να ενσωματώσουν και αξιολογήσουν στόχους μακροπρόθεσμης βελτίωσης της παραγωγικότητας των πόρων που να αντανακλούν την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ΠΥ, δεδομένου ότι οι ενωσιακές εισαγωγές ΠΥ είναι οι υψηλότερες κατά κεφαλή στον κόσμο· προκειμένου να αξιολογηθεί αντικειμενικά η πρόοδος και να γίνουν συγκρίσεις με άλλες χώρες, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια περισσότερο αξιόπιστη μεθοδολογία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το έργο της Eurostat σε αυτό τον τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα μιας μελέτης την εκπόνηση της οποίας πρόσφατα ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό·

14.  χαιρετίζει την ανάπτυξη οργάνων και δεικτών, όπως το TEEB (οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας)· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να κινητοποιήσει την ανάπτυξη αυτών των μέσων και τη χρησιμοποίησή τους·

15.  πιστεύει ότι η επιβολή φόρου στους ορυκτούς πόρους δεν αποτελεί επαρκές φορολογικό εργαλείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας πόρων, καλεί δε την Επιτροπή να αναθέσει μελέτη για τις επιπτώσεις της επιβολής φόρου στη χρήση υδάτων και γαιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ενδεχόμενες απροσδόκητες επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ευνοϊκά την επέκταση, με βάση διεξοδική αξιολόγηση αντικτύπου, της προσέγγισης του οικολογικού σχεδιασμού στις ΠΥ, να εκτιμήσει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων μέσων, να συνεργασθεί με τους φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος για προϊόντα σε σχέση με την αποτελεσματική χρήση των πόρων, να ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης τέτοιων προγραμμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (EACI)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΜΕ σε αυτό τον τομέα προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, παρέχοντας πρόσβαση σε σχετική έρευνα βάσει του ΠΠ7 και μελλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ· καλεί τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν είτε το Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είτε τα πρότυπα ISO· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται με αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν δευτερογενείς ΠΥ, καθώς και να διασφαλίσουν τη χρηστή και διαφανή ανακύκλωση κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους· επισημαίνει ότι όσον αφορά την ανακύκλωση δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα που έχει σημασία· ως εκ τούτου, τονίζει τη σημασία του φιλικού προς την ανακύκλωση σχεδιασμού των προϊόντων· τονίζει την αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης των πόρων στις πληροφορίες για τα προϊόντα και την οικολογική επισήμανση προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να ενσωματώσουν το θέμα της αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον καθορισμό των προδιαγραφών·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τροποποιηθούν η οδηγία σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών, ώστε να αυξήσουν την ανακύκλωση όχι μόνο εν γένει, αλλά και ειδικά για πολύτιμες ΠΥ, συμπεριλαμβανομένων των σπανίων γαιών, π.χ. μέσω πιο συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τον παροπλισμό, και να προτείνει αντίστοιχες τροποποιήσεις για αυτές τις πράξεις·

18.  επισημαίνει τη συνεισφορά που μπορεί να έχουν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση σε σχέση με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η χρήση ΠΥ αποτελεί σημαντική πηγή της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει περαιτέρω τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης σε συγκεκριμένους τομείς που διέπονται από νομοθεσία περί ανακύκλωσης· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τρόπους για την περαιτέρω αύξηση της ανακύκλωσης σε βασικούς τομείς, μεταξύ άλλων με βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την κυκλική οικονομία· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην ανακύκλωση ΠΥ, ιδίως σπάνιων γαιών· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια εις βάθος ανάλυση της ενωσιακής ροής υλικών, με βάση τον συνολικό κύκλο ζωής των ΠΥ (από την εξόρυξη στην απόρριψη) ανά τομέα και με στόχο να αξιολογηθούν και να προταθούν οικονομικά αποδοτικοί τρόποι για την αύξηση της ανακύκλωσης ΠΥ με σεβασμό του οικολογικού αντίκτυπου· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα ελάχιστα πρότυπα ανακύκλωσης με στόχο τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και καλεί περαιτέρω τους εθνικούς βιομηχανικούς συνδέσμους να προωθήσουν ενεργά την ανακύκλωση στα μέλη τους και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα και άλλους τομείς· επισημαίνει τη σημασία της αποσύνδεσης της ποσότητας των μεταποιημένων αποβλήτων από την αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής·

19.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για την ανακύκλωση και προκειμένου να βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν με ποιο τρόπο τα απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης·

20.  καλεί την Επιτροπή:

   να διερευνήσει και να προωθήσει έργα που αφορούν την αστική εξόρυξη, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να είναι πολύ πλουσιότερη από ό,τι τα πρωτογενή κοιτάσματα εξόρυξης, και μεγάλο τμήμα πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών μπορεί να εξορυχθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί, και να επενδύει σε έργα που μειώνουν γενικά τη χρήση ΠΥ και έτσι επιφέρουν κοινωνιακές αλλαγές·
   να διερευνήσει, μεταξύ άλλων μέσω ανεξάρτητης μελέτης επιπτώσεων, κατά πόσον οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΑΤ), δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε αυξημένη διαθεσιμότητα ΠΥ και επιπρόσθετη απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση·
   να εξετάσει επίσης τους χώρους απόρριψης αποβλήτων ορυχείων και μεταλλουργίας·
   να ολοκληρώσει έως το 2012 μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους χώρους αποβλήτων ορυχείων και να μεριμνήσει για την επιβολή της οδηγίας περί αποβλήτων ορυχείων·
   να μεριμνήσει ώστε η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
   να ενθαρρύνει την διαχείριση κύκλου ζωής των κτιρίων εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανακυκλωσιμότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους·
   να θεσπίσει σταδιακά γενική απαγόρευση απόθεσης απορριμμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.  είναι της άποψης ότι υπάρχει οξύτατη ανάγκη περισσότερης πληροφόρησης σχετικά με το θέμα της αστικής εξόρυξης, και κατά συνέπεια ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει ιδιαίτερα το δυναμικό αλλά και τους ενδεχόμενους περιορισμούς της·

22.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μία στρατηγική στον τομέα της ανακύκλωσης με στόχο την ανάκτηση των υλικών το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των λυμάτων, πράγμα που θα επιτρέψει την ανάκτηση μεγαλύτερης συγκέντρωσης ΠΥ, θα αποτρέψει την μη επανακτησιμότητα, θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και, ενδεχομένως, θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση·

23.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(10) και να αναπτύξει και επεκτείνει τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο της 5, παράγραφος 2· φρονεί επίσης ότι σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, ο στόχος μείωσης της απαγόρευσης υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων θα πρέπει να επεκταθεί, από το 2020, σε όλα τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, με στόχο μείωση που θα πρέπει να καθοριστεί σε 5%·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει εταιρικές σχέσεις ανακύκλωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει πιλοτικά προγράμματα όπως οι ζώνες με μηδενικά απορρίμματα·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για τις επενδύσεις με τεχνολογίες αιχμής σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και άλλες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης·

26.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των σπάνιων γαιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αξιολογήσεις αντικτύπου· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αναπτύξει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και να φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και την ανακύκλωση·

27.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι παράνομες αποστολές ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων που περιέχουν χρήσιμες ΠΥ, ιδίως ηλεκτρονικών αποβλήτων που καλύπτονται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με βελτίωση της νομοθεσίας και ενίσχυση της υλοποίησης, και καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επειγόντως την προσοχή τους σε αυτό το έργο· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει πώς η περαιτέρω χρήση της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού θα μπορούσε να στηρίξει τον στόχο αυτό· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίος ένας συλλογικός μηχανισμός ενημέρωσης των αρχών για τις παράνομες αποστολές απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει τις ροές των παράνομων απορριμμάτων και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις επιτυχίες κατά την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ καινουργών και μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

28.  καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, όπου αυτό είναι ευπρόσδεκτο, να υποστηρίζει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ ώστε να θεσπίζουν κατάλληλη νομοθεσία και να εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ελέγχου για την πρόληψη των παράνομων εισαγωγών αποβλήτων κάθε είδους στην επικράτειά τους και να καταπολεμούν ενεργά τη διαφθορά, η οποία συχνά καθιστά δυνατές τέτοιες παράνομες εισαγωγές·

29.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επικριτικές παρατηρήσεις ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προϋποθέσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και να βελτιώσει τις πιθανότητες ελέγχου και διασφάλισης ότι απορρίμματα μετάλλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόβλητα διαθέτουν την απαιτούμενη ποιότητα·

30.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τις αειφόρες μεθόδους εξερεύνησης και παραγωγής, τον κύκλο ζωής προϊόντων και την ανακύκλωση (από λίκνο σε λίκνο), την υποκατάσταση και την αποτελεσματικότητα πόρων, δεδομένου ότι αυτό θα ελάττωνε επίσης την εισαγωγική εξάρτηση της ΕΕ από μονοπωλιακούς προμηθευτές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάμενες προκλήσεις σε σχέση με την ανακύκλωση εντός των προγραμμάτων-πλαισίων και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές στρατηγικές ανακύκλωσης που απαιτούνται αφενός για μαζικά μέταλλα και αφετέρου για ΚΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες· καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τη χρηματοδότηση της έρευνας σε ΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες με σαφείς στόχους, όπως είναι για παράδειγμα ο ιαπωνικός στόχος της μείωσης της κατανάλωσης σπάνιων γαιών κατά το ένα τρίτο· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την εμπειρία από τρίτες χώρες που έχουν ήδη επιτύχει υψηλά επίπεδα εκ νέου συλλογής, όπως η Νορβηγία, όπου περίπου το 80% των ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέγεται εκ νέου, και να ορίσει επαρκείς δικούς της στόχους εκ νέου συλλογής· τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και της δημόσιας διοίκησης· αναγνωρίζει την πολύτιμη υπηρεσία που παρέχουν παρόμοιοι θεσμοί και στις ΜΜΕ· επιμένει στη σημασία μιας Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για την Καiνοτομία σε σχέση με τις στρατηγικές ΠΥ, που θα προωθήσει την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας πόρων, των βασικών τεχνολογιών, της ασφάλειας του εφοδιασμού και του εγχώριου τομέα ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια τέτοια εταιρική σχέση το 2011·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποκατάσταση και η επαναχρησιμοποίηση δεν περιλαμβάνονται επαρκώς στην ανακοίνωση· τονίζει ότι η υποκατάσταση, ιδίως ΚΠΥ και σπάνιων γαιών, έχει μεγάλη βαρύτητα και μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στους εφοδιαστικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους όποτε είναι δυνατόν· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εντείνει το έργο της στον τομέα αυτό, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης μέσω της ενδεχόμενης ανάπτυξης ενός προγράμματος Ε&Α σχετικά με την υποκατάσταση στο προσεχές πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, και με την υποστήριξη μονάδων επίδειξης· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση στόχων υποκατάστασης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει εντός της ΕΕ σχετικά με τις σπάνιες γαίες·

Βιώσιμος εφοδιασμός της ΕΕ

32.  ζητεί να θεσπιστούν μη φορολογικές πολιτικές για τη στήριξη των εγχώριων τομέων ΠΥ σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, τη συνεργασία μεταξύ εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών· ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ τους και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών προτύπων και πρακτικών που θα διευκόλυναν την ανταλλαγή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωλογικών δεδομένων· χαιρετίζει την έκδοση ετήσιου Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου για τις ΠΥ (ΕΕΠΥ), υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συμπεριλάβει δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς πόρους και την αστική εξόρυξη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά πόσον είναι αναγκαία η δημιουργία μιας γεωλογικής υπηρεσίας της ΕΕ που θα συνενώνει το έργο των εθνικών αναλύσεων και θα συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους· υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη την ανάπτυξη ενός ψηφιακού χάρτη σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

33.  παρατηρεί τη σπουδαιότητα και την προσφορά εγχώριων ΠΥ στην Ευρώπη· κατά συνέπεια:

   ζητεί καλύτερο συντονισμό όσον αφορά την έρευνα, εξόρυξη, διανομή, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
   καλεί τις αρμόδιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές) να εφαρμόζουν σαφείς, αποτελεσματικές και συντονισμένες διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για την εκμετάλλευση εγχώριων ΠΥ, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός μονοαπευθυντικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης·
   καλεί τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές σχεδιασμού της χρήσης γαιών, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων για την περιφερειακή και τοπική ζήτηση ορυκτών, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις εθνικές πολιτικές ΠΥ, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στην ισχυρή τεχνογνωσία για τις ΠΥ που υπάρχει στα διάφορα κράτη μέλη και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν το εμπόριο εντός της ΕΕ ή να αποκλείουν τη διαμεθοριακή ζήτηση·
  

επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρώτων σταδίων στο πλαίσιο της εγχώριας εξόρυξης· τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης περιφερειακών ή εθνικών συστάδων ΠΥ όπου θα συμμετέχουν η βιομηχανία, οι γεωλογικές υπηρεσίες, οι πάροχοι υπηρεσιών πρώτων σταδίων, οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι εταιρείες εξόρυξης και κατεργασίας, καθώς και ο κλάδος των μεταφορών και οι κοινωνικοί εταίροι, με αντικείμενο την αειφόρο εξόρυξη στην Ευρώπη, επίσης με χρήση νέων τεχνολογιών εξόρυξης·

34.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου δράσης για την βιοποικιλότητα στην στρατηγική για τις ΠΥ, για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, χρησιμοποίησης και εναπόθεσης χρησιμοποιημένων ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη για την εξισορρόπηση της εξόρυξης πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση γης και για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

35.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης πρέπει να εκτελούνται τηρώντας τις πιο υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας στην εργασία και προστασίας του περιβάλλοντος για την πρόληψη ατυχημάτων και την αποκατάσταση των περιοχών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη των περιοχών που είναι πλούσιες σε πόρους και να συμπεριλάβει μια σφαιρική προσέγγιση στη βελτίωση της υποδομής μεταφορών, με σύνδεση των πλούσιων σε πόρους περιοχών της Ένωσης με τα βιομηχανικά της κέντρα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

37.  τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τακτικά αν σημειώνονται πρόοδοι στα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων εξόρυξης ΠΥ και της προστασίας της φύσης· παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού, ανταγωνιστικού και περιβαλλοντικού αριστείου είναι σημαντικά μέσα· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά(11) και καλεί, ως προς το θέμα αυτό, την Επιτροπή, σύμωνα με την αρχή της προφύλαξης, να αξιολογήσει τις δυνατότητες της περιβαλλοντικά βιώσιμης εκμετάλλευσης ευαίσθητων περιοχών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμους προμηθευτές κεφαλαιωδών ΠΥ, όπως η Αρκτική, η περιοχή της θάλασσας Μπάρεντς και η Γροιλανδία, και, αν είναι δυνατόν, να επεκτείνει τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες σε αυτές τις περιοχές·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πιο διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο συνθηκών σχετικά με τις κανονιστικές διαδικασίες έγκρισης για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών, χωρίς ταυτόχρονα να διακυβεύονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

39.  σημειώνει ότι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και η περιοχή της θάλασσας του Μπάρεντς διαθέτουν σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και ορυκτών και δάση· πιστεύει ότι η περιοχή της βόρειας Ευρώπης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών ΠΥ άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών και, ως εκ τούτου, στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές· πιστεύει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να αυξηθεί η ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει η βόρεια Ευρώπη στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις ΠΥ·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Ε&Α&Κ) για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων· επισημαίνει τη συνεισφορά της Ε&Α&Κ στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και αειφόρων μεθόδων εξόρυξης, κατεργασίας, παραγωγής μεταλλευμάτων και ανακύκλωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό ίχνος και οι ενδεχόμενες αρνητικές από κοινωνικής πλευράς συνέπειες·

41.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την άμεση εξέταση του ενδεχομένου εκ νέου ανοίγματος ορισμένων ορυχείων, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας, για τη συμβολή στον μετριασμό του κινδύνου έλλειψης ΠΥ για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·

42.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωλόγοι, οι μηχανικοί, οι μεταλλωρύχοι και άλλοι εργαζόμενοι· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τους πανεπιστημιακούς φορείς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας στο πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα όσον αφορά το καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα της Ε&Α, της εξόρυξης, της κατεργασίας και της ανακύκλωσης ΠΥ έως το 2012 και να κοινοποιήσει τα ευρήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τα πανεπιστήμια, να υποστηρίξουν την εκπαίδευση στις ΠΥ μέσω της δημιουργίας ειδικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και υποτροφιών· υποστηρίζει, περαιτέρω στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα Erasmus στον εν λόγω τομέα όπως το «Πρόγραμμα για τα ορυκτά και το περιβάλλον» του Erasmus Mundus·

43.  χαιρετίζει την πρόταση για άσκηση διπλωματίας από πλευράς της ΕΕ στον τομέα των ΠΥ και των σπάνιων γαιών, με στόχο την καθιέρωση διεθνούς κανονιστικού πλαισίου και την εξασφάλιση πρόσβασης σε ΠΥ και την προμήθειά τους, ιδίως όσων θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, εξασφαλίζοντας ανοικτές παγκόσμιες αγορές και προωθώντας τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξόρυξη και την αποδοτική χρήση πόρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να καθιερωθεί θαρραλέος διάλογος στο πεδίο της διπλωματίας των ΠΥ μεταξύ βιομηχανικών χωρών, πρόσφατα εκβιομηχανισμένων χωρών, και πλούσιων σε πόρους αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την προαγωγή τω ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή διακυβέρνηση, την περιφερειακή σταθερότητα και την αποτροπή του κινδύνου διενέξεων λόγω διεκδίκησης φυσικών πόρων·

44.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρότερη δυνατή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, να συμπεριλάβει θέματα ασφάλειας και προτύπων των χρυσωρυχείων στις δράσεις στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», να συμπεριλάβει ένα ειδικό στοιχείο εργασίας σχετικά με την εξόρυξη χρυσού για τη διεθνή επιτροπή για την αειφόρο διαχείριση των πόρων (UNEP), συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της ασφάλειας, της καινοτομίας, της διαχείρισης χημικών ουσιών, της παράνομης εξόρυξης και της βιοτεχνικής εξόρυξης, με σκοπό να βρεθεί μια μακροχρόνια βιώσιμη λύση η οποία θα διασφαλίζει ότι ο χρυσός παράγεται ή εισάγεται για χρήση στην ΕΕ με βιώσιμο τρόπο·

45.  επισημαίνει ότι οι βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, να αυξήσουν την απασχόληση και να προωθήσουν αναπτυξιακούς στόχους όταν είναι επίσημα αναγνωρισμένες, λειτουργούν σύμφωνα με κανόνες και υποστηρίζονται· εκφράζει την λύπη του για την σχετική έλλειψη γνώσεων και εργαλείων ανάλυσης στο πεδίο αυτό και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της προβολής τους, διευκόλυνσης μιας πιο αποτελεσματικής πολιτικής σχεδιασμού και υλοποίησης για τις βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες, και παρακολούθησης των προσπαθειών υποστήριξης της πρόληψης των παγίδων που δημιουργεί η φτώχεια, όπως η παιδική εργασία, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η υποχρεωτική εργασία που συναντάται συχνά στον βιοτεχνικό κλάδο εξόρυξης, καθώς και των συγκρούσεων που συνδέονται με τις μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, διαθέτοντας τους εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

46.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού αποθεματοποίησης ΚΠΥ, και ιδίως σπάνιων γαιών, ο οποίος θα εγγυάται την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην πράσινη βιομηχανία, τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, τη βιομηχανία άμυνας και τη βιομηχανία υγείας, καθώς και την προστασία από μονοπωλιακές πιέσεις και αυξήσεις των τιμών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ρόλος της ΕΕ σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόγραμμα αποθεματοποίησης πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό του νομικού πλαισίου και τη ρυθμιστική εποπτεία·

Διεθνής δίκαιος και βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών

47.  παρατηρεί την αυξανόμενη συχνότητα εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο εμπόριο ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά, και να αντιμετωπίζει σε περιφερειακό, πολυμερές και διμερές επίπεδο, το ζήτημα των εξαγωγικών και εισαγωγικών περιορισμών· πιστεύει ότι μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου σχετικά με βιομηχανικές ΠΥ και ιδίως ΚΠΥ πρέπει να διερευνώνται πλήρως και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω νομικά βήματα στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί τον ΠΟΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον αντίκτυπο των εισαγωγικών και εξαγωγικών περιορισμών και, σε σχέση με αυτό, υποστηρίζει τη δημιουργία, εντός του ΠΟΕ, ενός εργαλείου παρακολούθησης των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο ΠΥ και σπανίων γαιών., καθώς και τη συγκρότηση ενός «Συμβουλίου για τη σταθερότητα των πρώτων υλών και των σπάνιων γαιών» εντός της G20· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διεθνή δίκτυά της, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής υπηρεσίας για τη βελτίωση των σχέσεων με χώρες και περιοχές εφοδιασμού ΠΥ και ΚΠΥ και, κατά τον τρόπο αυτόν, να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο ΠΥ, και ιδίως ΚΠΥ· χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να ασκήσει δραστήρια διπλωματία ΠΥ που να αγκαλιάζει διάφορους τομείς πολιτικής, όπως η εξωτερική, η εμπορική, η περιβαλλοντική και η αναπτυξιακή πολιτική, και να προωθεί και ενισχύει τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιφερειακή σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον δράσεις προτεραιότητας και μια σφαιρική στρατηγική για αειφόρο εφοδιασμό με σπάνιες γαίες· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή ευρωπαίων συμφεροντούχων του τομέα των σπάνιων γαιών στον προσδιορισμό των δράσεων αυτών·

48.  αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των αναπτυσσομένων χωρών να εφαρμόζουν πολιτικές και να επιβάλλουν κανονισμούς στις ξένες επενδύσεις προς το δημόσιο συμφέρον, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, κατά τρόπο ώστε οι ξένες επενδύσεις να οφελούν την τοπική οικονομία, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο και να προωθούν την ανάπτυξη· τονίζει ότι η στρατηγική ΠΥ της ΕΕ δεν πρέπει να αντιταχθεί σε αυτά τα δικαιώματα·

49.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση ενός βιώσιμου εμπορίου ΠΥ με τις τρίτες χώρες (π.χ. σχέδιο δράσης FLEGT)·

50.  τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου ΠΥ μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (παραγωγών, εξαγωγέων, χώρων διαμετακόμισης, εισαγωγέων)·

51.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και της ΠΠΥ, και πιστεύει ότι η πολιτική ΠΥ της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και να είναι συμβατή με τον προεξάρχοντα στόχο της εξάλειψης της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι η σθεναρή στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλούσιων σε πόρους χωρών θα μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση ισχυρών και δημοκρατικών θεσμών, κάτι που θα εξασφαλίσει αμοιβαία οφέλη τόσο για εξαγωγικές όσο και για εισαγωγικές χώρες· ζητεί κατά συνέπεια να συμπεριλαμβάνονται ρήτρες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό στις μελλοντικές συμφωνίες με χώρες εξαγωγής ΠΥ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εξαγωγές ΠΥ και να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους μέσω εγχώριας παραγωγής και επεξεργασίας· καλεί την Επιτροπή, κατά το σχεδιασμό των νέων μέσων εξωτερικής δράσης για την περίοδο μετά το 2013, να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη της καλής διακυβέρνησης και της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας στα προγράμματά της για τη δημοκρατική και οικονομική σταθερότητα των ασταθών κρατών που αποτελούν προμηθευτές ΠΥ·

52.  θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των εταιρειών η προμήθεια πόρων· αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την προμήθεια πόρων· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός όμιλος για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του οικονομικού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν προσεκτικά την κρατική ιαπωνική επιχείρηση JOGMEC·

53.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ΠΥ· ζητεί η στρατηγική αυτή να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των οικονομικών, εξορυκτικών, βιομηχανικών και διεθνών πολιτικών και να έχει στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού ουσιών στρατηγικής σημασίας·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να προβεί στο μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται·

55.  επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της Αντίς Αμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· επισημαίνει ότι, για την ενίσχυση των βιώσιμων πρακτικών εξόρυξης, είναι σημαντική η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, την αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη διαχείριση των απορριμμάτων κατεργασίας και των στείρων εξόρυξης, την αποκατάσταση των ορυχείων μετά την παύση της εξορυκτικής δραστηριότητας, την υγεία και ασφάλεια, την προστασία των εργαζομένων και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· επισημαίνει ότι η Αφρικανική Ένωση δήλωσε στο «Αφρικανικό όραμα σχετικά με την εξόρυξη» ότι οι αφρικανικές χώρες δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν μέχρι στιγμής από το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πλούτος σε φυσικούς πόρους ωφελεί τον πληθυσμό των πλούσιων σε πόρους χωρών·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των ΠΥ, όπως κατέδειξαν η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση τον Ιούνιο 2010, και ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Αφρικής για την περίοδο 2011-2013· ζητεί να αναπτύσσεται τέτοιου είδους συνεργασία με άλλες χώρες που αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς ΚΠΥ· προτείνει ως έναν από τους συγκεκριμένους στόχους της διπλωματίας των ΠΥ τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής ορισμένων ΠΥ από τις οποίες η ΕΕ είναι εξαρτημένη, με μια μετακίνηση από τη Νοτιανατολική Ασία προς τη Λατινική Αμερική και την Αφρική·

57.  χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθετεί αυτό το σχέδιο δράσης για την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στην διαπραγμάτευση συμβάσεων εκμετάλλευσης ορυκτών και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα των ορυκτών, καθώς και για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας·

58.  εκφράζει τη λύπη του γιατί η ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές ή χώρες· πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές πηγές ΠΥ έτσι ώστε να αποφευχθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό χωρών· προς τούτο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με χώρες και περιοχές που είναι πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις που να βασίζονται στο τρίγωνο υποδομής, μερισμού γνώσεων και πόρων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη γεωλογία, την εξόρυξη και την επεξεργασία ορυκτών, καθώς και για επιστημονικά και νομικά θέματα, έτσι ώστε να αποκτήσουν βιώσιμη οικοδόμηση δυνατοτήτων· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να ιδρυθούν πανεπιστημιακές έδρες στις γεωλογικές σχολές, με συνεργατική χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από πλούσιες σε πόρους χώρες με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν αποκλειστική πρόσβαση σε πόρους, να διασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία των διεθνών εμπορικών νόμων·

59.  εκφράζει την ανησυχία του γιατί δεν έχει προσδιοριστεί μια στρατηγική διαλόγου και συνεργασίας με την Κίνα και άλλους σημαντικούς διεθνείς παράγοντες· τονίζει την ανάγκη εμπορικού και τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την βιώσιμη εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών, την υποκατάσταση, την αποδοτική χρήση των πόρων ή την ανακύκλωση ΚΠΥ προς αμοιβαίο όφελος· υποστηρίζει επίσης ένθερμα παρόμοιους διμερείς διαλόγους σε ουσιαστικά ζητήματα ΠΥ με άλλους βασικούς προμηθευτές όπως οι χώρες BRICS, δεδομένου ότι και έχουν και χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες ΠΥ· καλεί παρομοίως την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ΠΥ στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας της·

60.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις ΠΥ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των ανεπτυγμένων και των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών αφενός, και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αφετέρου·

61.  τονίζει ότι το ζήτημα της πρόσβασης στις ΠΥ θα πρέπει να ενσωματώνεται αποτελεσματικά στα μέτρα ειρήνευσης και στα μέτρα πρόληψης συρράξεων, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός συγκρούσεων έχουν αναζωπυρωθεί σε ορισμένες περιοχές·

62.  αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο βοηθώντας τις διάφορες χώρες να μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναπτυξιακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του ΣΓΠ, δεν αποτελεί εργαλείο άσκησης διπλωματίας ΠΥ, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό, υποστηρικτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική ΠΥ· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των δύο· χαιρετίζει τη συμπερίληψη ρητών εγγυήσεων, περί αποφυγής των διακρίσεων στην πρόσβαση στις ΠΥ, στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και ως προαπαιτούμενο για την ένταξη στον ΠΟΕ· συμφωνεί ωστόσο ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να παρουσιάζουν την αναγκαία ελαστικότητα προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί σχέση ανάμεσα στην εξορυκτική βιομηχανία και την τοπική βιομηχανική δραστηριότητα· πιστεύει ότι η εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή και ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξισορροπήσει την αντίθεσή της όσον αφορά τους εξαγωγικούς δασμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες υιοθετώντας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τα διάφορα εθνικά πλαίσια, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι αναπτυξιακοί στόχοι και η εκβιομηχάνιση των αναπτυσσόμενων χωρών· υπογραμμίζει ότι το ελεύθερο και θεμιτό εμπόριο είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία πλούτου σε όλες τις κοινωνίες· επισημαίνει ότι τα έσοδα από πρώτες ύλες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη δυνατότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας·

63.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανανεωμένη ΠΠΥ δεν αναφέρεται στο ΣΓΠ ή το ΣΓΠ+, ούτε προτείνει εναλλακτικά εμπορικά κίνητρα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, την αποτροπή της παιδικής εργασίας και την υποστήριξη των εγχώριων μεταρρυθμίσεων για τις χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες διαφοροποίησης των οικονομιών των αναπτυσσομένων χωρών, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορισμένες ΠΥ·

64.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν την ασυμμετρία πληροφόρησης στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και την εξόρυξη με την οικοδόμηση ικανοτήτων, και να βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση μεταφοράς τεχνολογίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ τοπικών κοινοτήτων·

65.  τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργασιακής πλευράς χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές· πιστεύει ότι αυτά πρέπει να προωθούνται μέσω των κατάλληλων φόρουμ, όπως οι G8 και G20, ο ΠΟΕ, ο ΟΟΣΑ, η ΔΗΕΕΑ, το ΠΗΕΠ, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, οι διεθνείς ομάδες μελετών για τα μέταλλα, και άλλοι φορείς· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τη θετική συμβολή του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, και να βασίσουν τις δραστηριότητές τους στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και το πρότυπο ISO 26000· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα τα οποία διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών εταιρειών εξόρυξης φυσικών πόρων σε τρίτες χώρες με τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει δική της πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και να θεσπίσει νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ώστε οι εξορυκτικές εταιρείες να δημοσιεύουν τα έσοδά τους από το κάθε έργο και την κάθε χώρα στην οποία επενδύουν, ακολουθώντας το παράδειγμα του αμερικανικού νόμου Dodd-Frank· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI) και το παγκόσμιο δίκτυο Publish What You Pay (Δημοσίευε όσα πληρώνεις, PWYP)· πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί παραδείγματι από την ΕΤΕπ· προτρέπει την ΕΕ να διερευνήσει πώς μπορεί να αποφευχθεί η εισαγωγή ορυκτών που διακινούνται ή εξορύσσονται παράνομα· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» στο πλαίσιο αυτό και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα βασιζόμενα στις εμπειρίες του «δακτυλικού αποτυπώματος coltan'· καλεί την ΕΤΕπ να εκπονεί τακτικές αναλύσεις για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της δανειοδότησής της στην εξορυκτική βιομηχανία·

66.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πολυάριθμες τεκμηριωμένες περιπτώσεις εταιρειών της ΕΕ που παραβιάζουν τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

67.  επαναλαμβάνει ότι οι πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια στον τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών δρουν στην πραγματικότητα υπέρ της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ότι παράγουν ασφάλεια δικαίου και βιώσιμες μακροπρόθεσμες συμπράξεις και ότι μπορεί να λειτουργούν σαν διασφαλίσεις κατά της επανέναρξης διαπραγματεύσεων ή της εκδίωξης· σημειώνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις και ότι ορισμένες συμβάσεις απαιτούν μεν εμπιστευτικότητα αλλά θα πρέπει, εντούτοις, να υποβάλλονται στο δημόσιο έλεγχο· επισημαίνει ότι ο νόμος της Γκάνας για τη διαχείριση των εσόδων πετρελαίου αποτελεί ένα καλό παράδειγμα διατήρησης κάποιας εμπιστευτικότητας αφενός και διασφάλισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου αφετέρου·

68.  θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνες στις χώρες καταγωγής τους για οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών προτύπων και των βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ από τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και από φορείς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

69.  ζητεί από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς κατά πόσον τα προγράμματα συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο, πριν από τη λήψη αποφάσεων για υποστήριξη του τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

70.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εμπορία και χρήση μεταλλευμάτων από ζώνες συγκρούσεων, η εξόρυξη των οποίων δημιουργεί ανεπίτρεπτη βία και παράνομες δραστηριότητες· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την κατάσταση αυτή στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τις στρατηγικές προμηθεύτριες χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν από κοινού αποτελεσματικά συστήματα για την ιχνηλασιμότητα των ΠΥ από εισαγωγές μέσω ανακύκλωσης ή διάθεσης και να εισαγάγουν ένα αμοιβαίο σύστημα πιστοποίησης ΠΥ και των αλυσίδων εμπορίας τους (Certified Trading Chains), με στόχο να διασφαλισθεί ότι το εμπόριο αυτό είναι θεμιτό και, ιδίως, να προληφθούν καταχρήσεις όσον αφορά το εμπόριο ΠΥ από περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ) με στόχο τον καθορισμό, και επιχειρώντας την εναρμόνιση, των βέλτιστων πρακτικών πιστοποίησης·

71.  τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιστάθμιση του κινδύνου τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές ΠΥ και βασικών εμπορευμάτων· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις αγορές βασικών αγαθών και την αποφασιστική αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης κερδοσκοπίας επί των βασικών αγαθών, που οδηγεί σε καταχρήσεις στην αγορά βασικών αγαθών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο βάσει εμπειρικής ανάλυσης εις βάθος· σημειώνει ότι σε αυτά εντάσσονται και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της G8 και της G 20·

72.  εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις των αγορών παραγώγων στην εξέλιξη των τιμών των ΠΥ· θεωρεί ότι θα πρέπει να διενεργούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι επί των αγορών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων· υποστηρίζει επί του θέματος μέτρα όπως είναι η αύξηση της διαφάνειας επί των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπό την επίβλεψη της ΕΑΚΑΑ· πιστεύει ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επενδυτές και τις ΜΜΕ καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια προγραμματισμού για τους ευρωπαίους παραγωγούς·

73.  χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεσθεί για τις ΠΥ και την αειφορία εντός των ΟΟΣΑ, G8 και G20 και τονίζει την περαιτέρω ανάγκη για έναν διάλογο εντός της G20 σχετικά με τις ΠΥ έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή προοπτική· χαιρετίζει περαιτέρω τη βούληση των μελών των G8 και G20 να καταπολεμήσουν τη μεταβλητότητα των τιμών των ΠΥ και ζητεί τη θέσπιση απτών μέτρων για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας σε αυτό τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις επιπτώσεις των εξαγωγικών περιορισμών και τη χρήση τους ως μέσο πολιτικής· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις ΚΠΥ με σκοπό τη δημιουργία ενός «παγκόσμιου παρατηρητηρίου ΠΥ» με την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις κοινές προβλέψεις, την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κοινών στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης· φρονεί ότι τα θέματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στις ημερήσιες διατάξεις των προσεχών διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια άτυπη διπλωματία (διπλωματία Track-II) για τις πρώτες ύλες, στηρίζοντας ανταλλαγές μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημιών και «δεξαμενών σκέψης» της ΕΕ με αντίστοιχους φορείς άλλων σημαντικών από άποψη φυσικών πόρων χωρών· ζητεί από την Επιτροπή να οργανώνει τακτικές εκδηλώσεις, όπως τα «Metal Saloons» της JOGMEC (Ιαπωνικής Εθνικής Επιχείρησης Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Μετάλλων), για τις πρώτες ύλες, με άλλες σημαντικές από άποψη φυσικών πόρων χώρες· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών (JODI), καθώς και κατά πόσον ένα διεθνές σύμφωνο για τα μέταλλα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο· ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να συμβάλει, δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 3, της ΣΕΕ, στον καθορισμό μέτρων για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του τομέα της άμυνας σε σχέση με τις πρώτες ύλες·

Γεωργικά προϊόντα και αγορές βασικών εμπορευμάτων

74.  υποστηρίζει την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, με τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων να μειώνονται και τον πληθυσμό και την πείνα να αυξάνεται, και, όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς, υπογραμμίζει τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και των ζωοτροφών, τις ατέλειες των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών και τον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων και της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς ως πιθανή αιτία της αστάθειας, η οποία πρέπει να εξετασθεί σοβαρά· υπενθυμίζει ότι τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται στις χώρες που θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο αύξησης των τιμών των τροφίμων·

75.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θεμελιώδη αβεβαιότητα όσον αφορά την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβολών των τιμών της ενέργειας και των βασικών μη ενεργειακών προϊόντων, ιδιαίτερα των τροφίμων·

76.  επιμένει, όπως και η Επιτροπή, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη συντονισμένη προσέγγιση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εντατικότερων προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και επενδύσεων στον γεωργικό τομέα των αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα σε επισιτιστικούς κλονισμούς·

77.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που ανέλαβε πρόσφατα η G20 όσον αφορά την πολιτική αντίδραση στην αστάθεια των τιμών στις αγορές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, μεταξύ άλλων με την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις προβλέψεις για την παραγωγή τροφίμων, και επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη και πιο έγκαιρη πληροφόρηση για τα αποθέματα βασικών ειδών διατροφής·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ανακοινωθέν το οποίο εξέδωσε η 3η σύνοδος Υπουργών Γεωργίας που διεξήχθη στις 22 Ιανουαρίου 2011 στο Βερολίνο και υπέγραψαν 48 χώρες, όπου ζητείται η βελτίωση της ικανότητας για την εύρυθμη λειτουργία των γεωργικών αγορών και αναγνωρίζεται η σημασία του εμπορίου ως προς τη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στις γεωργικές αγορές και τη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών σε ΠΥ και ενέργεια·

79.  ζητεί από την Επιτροπή μια έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών παραγώγων και των βασικών προϊόντων, προκειμένου να εξακριβώσει εάν χρειάζεται ξεχωριστή ρύθμιση για τα γεωργικά βασικά προϊόντα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα· υποστηρίζει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)· πιστεύει ότι η καταχρηστική κερδοσκοπική συμπεριφορά, η κακή πρακτική και η καταχρηστική συμπεριφορά στις αγορές παραγώγων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως·

80.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η αστάθεια της αγοράς και, με διαρκή γενική ευθύνη, να ενισχυθεί η λειτουργικότητα των αγορών παράγωγων προϊόντων για γεωργικά βασικά προϊόντα, ως κατεπείγον θέμα.

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0037.
(4) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.
(5) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.
(6) http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/.
(7) Μελέτη «Οι δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας», Πρόγραμμα ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.
(8) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 47.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0446.
(10) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999 για τα απόβλητα (ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1).
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0024.


Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο
PDF 371kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο (2010/2113(INI))
P7_TA(2011)0365A7-0236/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις»(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1256/2010 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για καθορισμό για ορισμένα αποθέματα ιχθύων των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για το 2011(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ» (COM(2007)0575),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία του Εύξεινου Πόντου κατά της ρύπανσης του 1992 (Σύμβαση του Βουκουρεστίου) και τα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη την Υπουργική Διακήρυξη του 1993 για την προστασία του Εύξεινου Πόντου (η διακήρυξη της Οδησσού),

–  έχοντας υπόψη τη Διαγνωστική Διασυνοριακή Ανάλυση του 2007 για τον Εύξεινο Πόντο(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 για την κατάσταση του περιβάλλοντος του Εύξεινου Πόντου της Επιτροπής για την προστασία του Ευξείνου Πόντου κατά της ρύπανσης,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο δράσης του 2009 για την περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση του Εύξεινου Πόντου της Επιτροπής για την προστασία του Εύξεινου Πόντου κατά της ρύπανσης,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία του FAO του 1995,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλομορφία του 1992,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων (Σύμβαση Ραμσάρ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1979 περί της διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα (Σύμβαση της Βόννης),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την προστασία των κητοειδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και του παρακείμενου Ατλαντικού (ACCOBAMS),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα του 1995,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 με τίτλο «Ενίσχυση της συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο» της τριακοστής δεύτερης συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ),

–  έχοντας υπόψη την περιφερειακή μελέτη της ΓΕΑΜ για τους μικρούς τόνους στη Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένου και του Εύξεινου Πόντου του 2009,

–  έχοντας υπόψη τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας Ευξείνου Πόντου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 (Δήλωση της Πράγας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0236/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) στην ΕΕ είναι υπό εξέλιξη και ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες αυτής της θάλασσας, καθώς θα είναι η πρώτη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ που θα περιλαμβάνει τον Εύξεινο Πόντο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η συνεργασία και ο συντονισμός ήταν χαλαροί, ή ακόμα και ανύπαρκτοι, ότι υπήρχε έλλειψη ενός συγκεκριμένου, εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου και μιας κοινής νομοθετικής πράξης που να διέπει τις αλιευτικές δραστηριότητες μεταξύ των χωρών του Εύξεινου Πόντου, λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο των χωρικών υδάτων τελεί υπό τη δικαιοδοσία των διαφόρων παράκτιων χωρών, καθώς και μιας γενικότερης έλλειψης επαρκούς και συστηματικής έρευνας και επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τη λεκάνη του Εύξεινου Πόντου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του γεγονότος ότι μόνο δύο από τις έξι χώρες που βρέχονται από αυτόν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, και μάλιστα νέα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μόλις το 2007,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε μακροπρόθεσμα να εξεταστεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού πολιτικής για τις έξι χώρες που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η προστασία του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω νέος μηχανισμός πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την ευημερία των εργαζομένων στον αλιευτικό κλάδο της περιοχής, που συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εύξεινος Πόντος πρέπει να λάβει τη θέση που του αρμόζει ανάμεσα στις μεγάλες θαλάσσιες ζώνες της Ευρώπης, δεδομένου ότι είναι η νεότερη και η πλέον δυναμική από τις ημίκλειστες θάλασσες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εύξεινος Πόντος πρέπει να συμπεριληφθεί στη μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ και στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, και ότι οι ανάγκες των αλιέων, και των βιομηχανιών αλιείας, παραγωγής και μεταποίησης, πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας μετά το 2013,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί όχι μόνο ως μια κατευθυντήρια οδηγία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, αλλά ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για συνεργασία με τους ανατολικούς της εταίρους με στόχο τη μέγιστη δυνατή χρήση της υφιστάμενης ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνέργεια του Εύξεινου Πόντου (CΟΜ(2007)0160) προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, στην οποία η αλιεία και η ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της αλιείας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου μπορεί να επωφεληθεί ιδιαίτερα από μια πιο συντονισμένη επιστημονική συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών καθώς και από μια συνεκτική πολιτική για τη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα γενικότερα, και το οικοσύστημα του Εύξεινου Πόντου ειδικότερα, πλήττονται σοβαρά από δυναμικές αλλαγές που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός του γαστερόποδου Rapana venosa έχει αρνητικό αντίκτυπο και απειλεί την οικολογική ισορροπία του Εύξεινου Πόντου, καθώς καταστρέφει τα φυσικά φίλτρα νερού όπως είναι τα μύδια (Mythilus galloprovincialis) και τα κυδώνια (Chamelea gallina),

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται στον Εύξεινο Πόντο από αλιείς της ΕΕ έχουν μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και ως εκ τούτου έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον του Εύξεινου Πόντου· θα πρέπει, ωστόσο, να σέβονται τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας και να αναλάβουν τις ευθύνες τους επ' αυτού,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στον Εύξεινο Πόντο,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ των έξι χωρών που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο μπορεί να διορθωθεί με τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας πλαισίου, για παράδειγμα, βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής, στην οποία θα εκφράζονται και θα λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων του Εύξεινου Πόντου οφείλεται στην έλλειψη της κατάλληλης θεσμικής δομής η οποία συντονίζει και πραγματοποιεί τη διαχείριση της αλιείας του Εύξεινου Πόντου σε επαγγελματικό και εξειδικευμένο επίπεδο· ότι τα τελευταία δέκα χρόνια διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των εθνικών διοικήσεων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της αλιευτικής πολιτικής για τη δημιουργία μιας τέτοιας θεσμικής δομής, καθώς και για τη μορφή και τις αρμοδιότητές της, και ότι μέχρι σήμερα οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα· για το λόγο αυτό, δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για τον έλεγχο των αλιευμάτων και συγκεκριμένα για τη διασυνοριακή αλιεία,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), στην εντολή της οποίας περιλαμβάνεται η περιοχή του Εύξεινου Πόντου, δεν ανταποκρίνεται μέχρι τώρα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, και συγκεκριμένα των αλιέων, στον επιθυμητό βαθμό και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσον σε σχέση με την περιοχή αυτή,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εύξεινος Πόντος διαφέρει σημαντικά από τη Μεσόγειο όσον αφορά τα αλιευτικά αποθέματα, τα επίπεδα ρύπανσης, την ποικιλία των ειδών, τα κυρίαρχα είδη, την κοινή βιομάζα και την παραγωγικότητα,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο(9), η οποία τονίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής πολυετών σχεδίων διαχείρισης της αλιείας, καθώς και δημιουργίας ενός χωριστού περιφερειακού φορέα για τη διαχείριση της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι θα ήταν σκόπιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο η καθιέρωση ενός βιώσιμου, σταθερού και αειφόρου αλιευτικού τομέα και, πιο συγκεκριμένα, ότι ο Εύξεινος Πόντος χρειάζεται μια ειδική πολιτική για τη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών του πόρων και για τη διασφάλιση ενός αλιευτικού τομέα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της λεκάνης του Εύξεινου Πόντου, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Εύξεινου Πόντου, καθώς και το γεγονός ότι η αλιευτική πολιτική του Εύξεινου Πόντου πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επερχόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ακριβέστερη αναλυτική και επιστημονική έρευνα που θα συντονίζεται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατήρηση και βελτίωση των αλιευτικών πόρων και των οικοσυστημάτων της λεκάνης του Εύξεινου Πόντου·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει ένα πιο σταθερό και δομημένο διάλογο με τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της μέχρι να συμφωνηθεί ένα περισσότερο δομημένο κοινό πλαίσιο που να καλύπτει ολόκληρη τη λεκάνη του Εύξεινου Πόντου και να ακολουθεί μια περιφερειακή προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή·

4.  είναι της άποψης ότι όλες οι αποφάσεις και οι πολιτικές που αφορούν τον Εύξεινο Πόντο πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και απευθύνει έκκληση για συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων για αυτό το σκοπό·

5.  τονίζει την ανάγκη συνεχούς επιστημονικής ανάλυσης της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων και ενός σταθερού, μακροπρόθεσμου συστήματος παρακολούθησης της αλιείας, και επισημαίνει ότι όλες οι παράκτιες χώρες του Εύξεινου Πόντου πρέπει να συμμετάσχουν στην ανάλυση αυτή·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για μια επιτυχή και βιώσιμη αλιεία προς όφελος της ΕΕ, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας πλήρως την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων και την πρωτοβουλία για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, λόγω του κρίσιμου ρόλου των άμεσων γειτόνων της ΕΕ·

7.  ζητεί ένα ενισχυμένο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των αλιευτικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη βιώσιμη εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων και στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με πιο αποτελεσματικό τρόπο·

8.  υποστηρίζει το διεθνή ρόλο των δραστηριοτήτων της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και ζητεί πιο ενεργό συμμετοχή και αποτελεσματικότερη συνεργασία στο πλαίσιο του ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της περιοχής του Ευξείνου Πόντου·

9.  είναι της άποψης ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και λεπτομερώς οι αλιευτικές τεχνικές για βενθικά είδη προκειμένου να προσδιοριστούν οι αβλαβείς ή οι λιγότερο επιβλαβείς τεχνικές για το θαλάσσιο βυθό· τονίζει ότι η κατάλληλη χρήση αλιευτικών τεχνικών για βενθικά αποθέματα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη της ανάπτυξης υπερβολικά μεγάλων πληθυσμών του γαστερόποδου Rapana venosa, το οποίο απειλεί τα φυσικά φίλτρα των θαλάσσιων υδάτων, ήτοι το μύδι (Mythilus galloprovincialis), το κυδώνι (Chamelea gallina), καθώς και τους πληθυσμούς «ευγενών» στρειδιών (Ostrea edulis) και πολλά άλλα οστρακοειδή·

10.  είναι της άποψης ότι ο Εύξεινος Πόντος πρέπει να λάβει την κατάλληλη θέση στις πολιτικές της Κοινότητας και ότι για αυτό το σκοπό πρέπει να καταβληθούν κατάλληλες διπλωματικές και επιστημονικές προσπάθειες και να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη βιώσιμη αλιεία στη λεκάνη· πιστεύει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ πρέπει να είναι ευέλικτοι, προσβάσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να διασφαλίσει η ΕΕ τη βιωσιμότητα της αλιείας του Εύξεινου Πόντου·

11.  τονίζει ότι ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων είναι η βάση για την επιτυχή προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου· σημειώνει ότι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική πρέπει επίσης να διευκολύνει τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ των θαλάσσιων τομέων χωρίς συγκρούσεις και προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών·

12.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της διμερούς συνεργασίας και των διεθνών συμφωνιών δεδομένου ότι τα περισσότερα παρευξείνια κράτη δεν είναι εντεταγμένα στην ΕΕ και δεν έχουν ως εκ τούτου την υποχρέωση να τηρούν την κοινοτική νομοθεσία·

13.  πιστεύει ότι όλα τα κράτη του Εύξεινου Πόντου, ειδικά εκείνα που είναι κράτη μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες για ένταξη χώρες, θα πρέπει να τηρούν την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία που ισχύει για τις αλιευτικές δραστηριότητες, στόχος της οποίας είναι να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα όχι μόνον των ιχθυαποθεμάτων, αλλά και του αλιευτικού τομέα·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών ενισχύοντας την βιώσιμη αλιεία, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου που πλήττεται από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας·

Συγκεκριμένοι προβληματισμοί

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να δημιουργήσει ομάδες εργασίας στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας σε συνεργασία με την Τουρκία και την Ρωσική Ομοσπονδία, προσφέροντας τις βάσεις για περαιτέρω διάλογο σχετικά με τη συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τις προσπάθειες και τον διάλογο με όλες τις χώρες που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις υφιστάμενες οργανώσεις καθώς και τα αντίστοιχα μέσα προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος για τη βελτίωση του συντονισμού της πολιτικής· θεωρεί, εν τω μεταξύ, ότι μια χωριστή περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) για τον Εύξεινο Πόντο θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ευνοήσει και να προαγάγει την επικοινωνία μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων αλιέων, παραγωγών και μεταποιητών για τη διευθέτηση των προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις χώρες του Εύξεινου Πόντου σε διμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εξ αυτών δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ΠΟΔΑ, η οποία θα συντονίζει τις επιστημονικές έρευνες, θα αναλύει την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και θα εφαρμόζει ειδικές πολιτικές σχετικά με την παρακολούθηση των απειλούμενων ειδών· επισημαίνει ότι η οργάνωση αυτή θα μπορούσε επίσης να διατυπώνει προτάσεις σχετικά με τα επίπεδα των πολυετών σχεδίων διαχείρισης της αλιείας και να κατανέμει τις ποσοστώσεις για τις χώρες που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο·

17.  καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά μέσα της για να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερες παράκτιες χώρες του Εύξεινου Πόντου που δεν είναι μέλη της ΕΕ στις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή των πολυετών σχεδίων διαχείρισης·

18.  πιστεύει ότι τα εργαλεία της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές δραστηριότητες ως ένα μέσο για την ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας μεταξύ των ευρωπαϊκών επιστημονικών ομάδων και των εταίρων τους από την Ουκρανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Γεωργία και την Τουρκία·

19.  πιστεύει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ που σχετίζονται με την αλιεία στον Εύξεινο Πόντο, ιδιαίτερα η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, πρέπει να εστιάζουν κυρίως στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή και για την οικονομική κατάσταση των παράκτιων περιοχών·

20.  υπογραμμίζει ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία επαγγελματικών οργανώσεων αλιέων και διεπαγγελματικών κλάδων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στον Εύξεινο Πόντο, όπου τέτοιου είδους οργανώσεις είτε απουσιάζουν είτε δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς·

21.  πιστεύει ότι η αρχή των ετήσιων συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων και ποσοστώσεων που εφαρμόζεται επί του παρόντος δεν θα πρέπει να είναι η μόνη επιλογή για τη διαχείριση της αλιείας του Εύξεινου Πόντου· πιστεύει ότι τα πολυετή σχέδια διαχείρισης πρέπει να ενισχυθούν και θα μπορούσαν να προσδώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια στους στόχους της ΕΕ στον αλιευτικό τομέα στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και στο όραμά της για το μέλλον της λεκάνης·

22.  τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή, συντονισμένη μακροπρόθεσμη προσέγγιση όλων των ενδιαφερομένων στην περιοχή προκειμένου η βιώσιμη αλιεία να αποτελεί στόχο όλων των φορέων και παραγόντων του Εύξεινου Πόντου και χαιρετίζει ως εκ τούτου την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων·

23.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας διαχείριση της αλιείας που θα επιτρέπει τη βιωσιμότητα και την αειφορία των οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη της νόμιμης αλιευτικής δραστηριότητας και την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας· ζητεί τη δημιουργία του σώματος ευρωπαϊκής ακτοφυλακής προκειμένου να αναπτυχθεί αποτελεσματικά η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών εις τρόπον ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να αντιμετωπιστούν οι νέες απειλές στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στον Εύξεινο Πόντο·

24.  πιστεύει ότι τα πολυετή σχέδια διαχείρισης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την οικονομική κατάσταση του αλιευτικού τομέα όσο και για την περιβαλλοντική κατάσταση των οικοσυστημάτων του Εύξεινου Πόντου· πιστεύει ότι η προσέγγιση των πολυετών σχεδίων διαχείρισης πρέπει να συνδυάζεται με αποτελεσματικό έλεγχο των αλιευμάτων·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν τον Εύξεινο Πόντο, ούτως ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή λεπτομερούς, συντονισμένης έρευνας ούτως ώστε να δοθεί μια σαφής και οριστική απάντηση στο ζήτημα της διαχείρισης της αλιείας και τον πιθανό αντίκτυπο αλιευτικών μεθόδων (όπως π.χ. της αλιείας με τράτα στο θαλάσσιο βυθό), εφόσον δεν μπορούν να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα χωρίς να προηγηθούν μελέτες των επιπτώσεών τους· είναι της άποψης ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω τα ερευνητικά προγράμματα και έργα στον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο, όπως τα SESAME, KNOWSEAS, WISER και BlackSeaFish·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλιο της Ουκρανίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Γεωργίας και της Τουρκίας.

(1) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 37.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(3) ΕΕ C 348 Ε της 21.12.2010, σ. 15.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0386.
(5) ΕΕ L 343 της 29.12.2010, σ. 2.
(6) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 50.
(7) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(8) http://www.grid.unep.ch/bsein/tda/main.htm.
(9) Βλ. το προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011.


Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
PDF 493kWORD 151k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (2011/2072(INI))
P7_TA(2011)0366A7-0290/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)(4), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ(5), 2003/35/ΕΚ(6) και 2009/31/ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί περιβαλλοντικής ευθύνης ως προς την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών (οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης, ή ELD)(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(9), όπως τροποποιήθηκε,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αντιμέτωποι στο πρόβλημα της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου» (COM(2010)0560),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 και το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ατύχημα του Deepwater Horizon που προκάλεσε την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και σημαντική περιβαλλοντική ζημία,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ για την διαρροή πετρελαίου στην εγκατάσταση Deepwater Horizon της BP και για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία περί οικοτόπων)(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0290/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ υποστηρίζει ειδικά το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, μεριμνώντας συγχρόνως για θέματα αλληλεγγύης και προστασίας του περιβάλλοντος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ καθιερώνει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και να στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδογενείς πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου συμβάλλουν σημαντικά στις σημερινές ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης και αποτελούν επί του παρόντος κρίσιμο στοιχείο για την ενεργειακή μας ασφάλεια και ενεργειακό διαφορισμό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεράκτια δραστηριότητα αυξάνεται σε περιοχές που γειτονεύουν με την επικράτεια της ΕΕ, οι οποίες δεν υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία αλλά οποιοδήποτε συμβάν στα μέρη αυτά θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην επικράτεια της ΕΕ και ότι πολλές από τις εν λόγω περιοχές παρουσιάζουν επί του παρόντος πολιτική αστάθεια,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη εκτενής συλλογή διεθνούς νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων που διέπουν τις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών υδάτων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και στα πελάγη, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ),

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η ασφάλεια και ακεραιότητα των ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και η μέγιστη δυνατή προστασία των πολιτών της Ευρώπης και του περιβάλλοντος,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος μπορεί να είναι διασυνοριακής φύσεως, αιτιολογώντας έτσι μία εκ των προτέρων έτοιμη ικανότητα αντιμετώπισης ρυπάνσεων της ΕΕ, που θα λαμβάνει υπόψη τα ατυχήματα εκτός υδάτων της ΕΕ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή πετρελαίου στην εγκατάσταση Deepwater Horizon κατέδειξε τις καταστροφικές συνέπειες επί των ανθρώπων και του περιβάλλοντος που μπορεί να έχει η εκμετάλλευση πετρελαίου σε ακραία περιβάλλοντα και το τεράστιο οικονομικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εκ των συστάσεων της Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ για την διαρροή πετρελαίου στην εγκατάσταση Deepwater Horizon της BP και για τις υποθαλάσσιες γεωτρήσεις αντικατοπτρίζουν πρακτικές που έχουν επικρατήσει σε μέρη της ΕΕ επί 20 και πλέον έτη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από την εξέδρα Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ κατεπειγόντως, και εφόσον ενδείκνυται, στην εμπεριστατωμένη επανεξέταση της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων της ΕΕ ως προς την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της ανάληψης προληπτικής δράσης, σε σχέση με όλες τις πτυχές των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλούς μεταφοράς μέσω υποθαλάσσιων αγωγών τοποθετημένων στον πυθμένα της θάλασσας ή κάτω από αυτόν στην επικράτειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να καλύψει κατεπειγόντως τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή του Κόλπου του Μεξικού ώθησε τον τομέα και τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν φόρα όπως η GIRG(14) και η OSPRAG(15) προς άντληση διδαγμάτων από την καταστροφή, και ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη αποδώσει συγκεκριμένους καρπούς,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εθνικές Εταιρίες Πετρελαίου καλύπτουν το 52% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και ελέγχουν το 88% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου το 2007 και ότι η σημασία τους έναντι των διεθνών εταιριών πετρελαίου αυξάνεται δραματικά,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί των κρατών μελών καθιστούν δυσχερέστερη τη διασφάλιση της ακεραιότητας των μέτρων ασφάλειας, συνιστούν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και εμποδίζουν τη δέουσα και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο διαχωρισμός της διαδικασίας χορηγήσεως αδειών από τις αξιολογήσεις υγείας και ασφάλειας μπορεί να επιτύχει την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων ή τη σύγχυση επιδιωκόμενων στόχων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αξιολογούν την οικονομική βιωσιμότητα και ικανότητα προτού δώσουν άδεια και τελική συναίνεση γεώτρησης, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν επαρκή κονδύλια, μεταξύ άλλων με ασφάλιση της αστικής ευθύνης και με κοινά κεφάλαια,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ήδη διάφορα διεθνή φόρα στα οποία οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, όπως το NSOAF(16),

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, αποτελεί ήδη συμβεβλημένο μέρος της OSPAR(17), μιας περιφερειακής σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την αναφορά συμβάντων, όπως, μεταξύ άλλων, η ετήσια έκθεση της OSPAR για τις απορρίψεις, εκχύσεις και εκπομπές, και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν μη ρυθμιστικοί δίαυλοι, όπως, π.χ., τα «δελτία ασφάλειας» του NSOAF, για τη διάδοση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τέτοια συμβάντα,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ισχύουσες συμφωνίες προβλέπουν ήδη διαδικασίες διεθνούς αντίδρασης σε απορρίψεις διεθνούς σημασίας, όπως η συμφωνία OCES(18),

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ για τα μηχανήματα ισχύει γενικά για τον εξοπλισμό των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά όχι για τις κινητές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης και τον εξοπλισμό τους,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προσφέρει ήδη τεχνική συνδρομή προς την Επιτροπή για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και του έχουν ανατεθεί επιχειρησιακά καθήκοντα στον τομέα της ανταπόκρισης σε ρυπάνσεις πετρελαίου, της παρακολούθησης μέσω δορυφόρου και της εξ αποστάσεως αναγνώρισης και παρακολούθησης πλοίων,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό τυχόν απορρίψεων πετρελαίου και για αποζημίωση βασίζεται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ που θεσπίζει την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και αντικατοπτρίζεται στο παράγωγο δίκαιο, όπως στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και στην οδηγία για τα απόβλητα,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη εθελοντικό σύστημα αποζημίωσης σε περιπτώσεις ρύπανσης από πετρέλαιο στην Βόρειο Θάλασσα,

Ρυθμιστική προσέγγιση

1.  αναγνωρίζει ότι η έκδοση αδειών και άλλων αδειοδοτήσεων για τη διερεύνηση και την εκμετάλλευση πηγών υδρογονανθράκων αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και ότι οιαδήποτε διακοπή τέτοιων δραστηριοτήτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου κράτους μέλους· τονίζει, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες χορήγησης άδειας πρέπει να συμμορφώνονται προς κάποια κοινά κριτήρια της ΕΕ και επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της προφύλαξης όποτε εκδίδουν άδειες για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση αποθεμάτων υδρογονανθράκων·

2.  εμμένει, επομένως, ότι η θέσπιση αναστολής σε ενωσιακή κλίμακα όλων των νέων γεωτρήσεων ανοικτής θάλασσας σε ύδατα της ΕΕ θα αποτελούσε δυσανάλογη αντίδραση στην ανάγκη εξασφάλισης υψηλών προτύπων ασφαλείας σε όλη την ΕΕ·

3.  τονίζει ότι το νομοθετικό και ρυθμιστικό καθεστώς κάθε κράτους μέλους πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα υποβάλλουν μια βάσει κινδύνων και ειδική για κάθε τοποθεσία «μελέτη ασφάλειας», με την οποία θα πρέπει να καταδείξουν πλήρως στις αρμόδιες αρχές υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας ότι έχουν εξεταστεί όλοι οι ειδικοί για την τοποθεσία και οι λοιποί κίνδυνοι και ότι εφαρμόζονται έλεγχοι σε κάθε εγκατάσταση·

4.  τονίζει ότι τα νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια όλων των κρατών μελών πρέπει να υιοθετήσουν ένα ισχυρό καθεστώς σύμφωνο προς τη σημερινή βέλτιστη πρακτική, στα πλαίσια του οποίου όλες οι προτάσεις γεώτρησης θα συνοδεύονται από μελέτη ασφάλειας η οποία θα πρέπει να εγκρίνεται πριν από την έναρξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών επαλήθευσης και επιθεωρήσεων από ανεξάρτητα τρίτα μέρη σε τακτά και κατάλληλα διαστήματα· τονίζει ότι τα ρυθμιστικά «σημεία ελέγχου» πριν από τη γεώτρηση θα εξασφαλίζουν περαιτέρω ότι έχει εξεταστεί και μετριαστεί κάθε κίνδυνος και ότι σε κάθε εγκατάσταση διεξάγονται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα διαστήματα από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες·

5.  ζητά όλες οι μελέτες ασφάλειας να καταστούν ζωντανά και εν εξελίξει έγγραφα, ούτως ώστε να υπόκεινται οι υλικές, τεχνικές αλλαγές ή αλλαγές εξοπλισμού στην έγκριση της σχετικής αρμόδιας αρχής, και τονίζει ότι θα πρέπει επανεξετάζονται όλες οι μελέτες ασφάλειας τουλάχιστον ανά πενταετία ακόμη και από τους ανεξάρτητους ρυθμιστές· τονίζει ότι όλες οι επιτόπου διαδικασίες και ο εξοπλισμός αντιμετώπισης πιθανών εκρήξεων πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη ασφάλειας·

6.  δέχεται ότι υπάρχει ήδη ένα δίκτυο καθεστώτων και βέλτιστων πρακτικών και φρονεί ότι ένα ενιαίο νέο κείμενο ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει το σημερινό δίκτυο των σχετικών καθεστώτων, απομακρύνοντάς τα από τη δοκιμασμένη προσέγγιση της μελέτης ασφάλειας και τονίζει ότι η νέα νομοθεσία δεν πρέπει να επιδιώκει την αντιγραφή ή διακύβευση υφισταμένων βέλτιστων πρακτικών·

7.  υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής να εξισώσει τα ελάχιστα σταθερότυπα εντός της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον θα πρέπει να ενταχθούν σε ολόκληρη τη νομοθεσία και ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα υψηλότερα δυνατά σταθερότυπα ασφάλειας και περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου· ζητεί τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων μερών για την αύξηση του επιπέδου συντονισμού σε περίπτωση ατυχήματος· συστήνει να οριστεί για το ρόλο αυτό ο EMSA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας)·

8.  ζητεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)(19) ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια υλοποίησης υπεράκτιων έργων (από την έρευνα ως την εκμετάλλευση), και ζητεί τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για διενέργεια ΕΠΕ σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων άντλησης σε βαθέα ύδατα, πολύπλοκων φρεάτων ή προβληματικών συνθηκών γεώτρησης και μεταφοράς πετρελαίου/φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών τοποθετημένων στο θαλάσσιο πυθμένα ή κάτω από αυτόν· πιστεύει, επίσης, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ΕΠΕ για υπεράκτια έργα που εγκρίνουν εθνικές αρχές καλύπτουν επίσης τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια του παροπλισμού· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις νομοθετικές διατάξεις για τις ΕΠΕ και να προβλέπει ότι οι διαδικασίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες που είναι ανεξάρτητοι οικονομικά από τους πελάτες·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον παροπλισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων και να καθορίσει με σαφήνεια, και να διευκρινίσει μέσω νομοθετικών πράξεων, εάν απαιτείται, την ευθύνη των φορέων λειτουργίας να διασφαλίζουν την ασφαλή απομάκρυνση της γεώτρησης και τη νομική τους ευθύνη σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας η οποία προκαλείται από τον παροπλισμό γεώτρησης ή μετά από αυτόν·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των υγιών αρχών που περιλαμβάνει η νομοθεσία της για τον έλεγχο χερσαίων κινδύνων (SEVESO II(20) και III(21)) στη νομοθεσία που διέπει υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου· εν τω μεταξύ, και σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προτείνει τέτοιου είδους ειδική νομοθεσία, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρότασή της SEVESO III ώστε να καλύπτει και τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου και τους υποθαλάσσιους αγωγούς που βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας ή κάτω από αυτόν και όλα τα στάδια της έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον παροπλισμό της πετρελαιοπηγής· επιδοκιμάζει την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας SEVESO II, στην οποία η Επιτροπή αναφέρει ότι θα αξιολογήσει τον καλύτερο τρόπο για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

11.  επισημαίνει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαιρούνται από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές(22)· προτείνει να προσθέσει η Επιτροπή στο σημείο 1.5 του παραρτήματος Ι τις «υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου» ως μέρος της πρώτης επανεξέτασης που πρέπει να διεξαχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, και συνιστά τον καθορισμό από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης (IPPC) βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία 92/91/ΕΟΚ, και ζητεί η εναρμόνιση να βασιστεί σε κοινά πρότυπα, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι διαφορές στη μεταχείριση των εργαζομένων εντός της ίδιας επιχείρησης, ανάλογα με τον τόπο εργασίας τους· ζητεί, επιπλέον, μία διαφανή, αποτελεσματική και συνεκτική δέσμη ρυθμίσεων που να εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και τη διενέργεια αξιολόγησης τόσο της αποδοτικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και των δυνατοτήτων μελλοντικής εναρμόνισης της νομοθεσίας·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΟΕ για τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ILO-OSH 2001) σε ολόκληρη τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου·

14.  προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας εξαρτάται σε τελευταία ανάλυση από την ποιότητα της εκτέλεσής της εκ μέρους των οικείων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών και φορέων που εφαρμόζουν, διαχειρίζονται και επιβάλλουν τη σχετική νομοθεσία· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δραστηριοποιείται προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των αρχών των κρατών μελών·

15.  υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εξαιρετικούς μηχανισμούς ασφαλείας σε σύγκριση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  τονίζει τη σημασία τακτικών, διαφορετικών και αυστηρών επιθεωρήσεων που διενεργούνται από ανεξάρτητα ειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνθήκες· πιστεύει ότι τα καθεστώτα επιθεώρησης ενός φορέα εκμετάλλευσης πρέπει επίσης να υπόκεινται σε επαλήθευση τρίτου· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ήδη ορισμένα κράτη μέλη προς αύξηση του αριθμού των αυστηρών επιθεωρήσεων· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών και ο διαφανής χειρισμός των συγκρούσεων συμφερόντων που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως οι επιθεωρητές με δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες·

17.  επισημαίνει ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι από άποψη έμπειρων επιθεωρητών, και ζητά να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις προς ανάπτυξη πιο ειδικευμένου δικτύου επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το δικό τους σώμα επιθεωρητών·

18.  τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν οι οργανισμοί επιθεώρησης αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου με καινοτόμους μεθόδους, όπως είναι οι ειδικοί έλεγχοι του χρόνου εργασίας ή των επιχειρήσεων διάσωσης καθώς και δυνατότητες επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων·

19.  επισημαίνει ότι τα καθεστώτα επιθεώρησης των φορέων εκμετάλλευσης πρέπει να υπόκεινται σε επαλήθευση τρίτων καθώς και σε επιθεωρήσεις σε επίπεδο ΕΕ και ότι ο έλεγχος σκαφών πρέπει να επεκταθεί σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου·

20.  αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες λιγότερο εκτεταμένες επιχειρήσεις θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος εάν τα κράτη μέλη επιμερίζονταν τις επιθεωρήσεις·

21.  επισημαίνει ότι, τυχόν επέκταση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα ώστε να καλύπτει τον εξοπλισμό υπεράκτιων εγκαταστάσεων πρέπει να αναγνωρίζει ότι, λόγω της ταχύρρυθμης τεχνολογικής προόδου, οι υπερβολικά περιοριστικές προδιαγραφές ενίοτε καθίστανται ταχύτατα παρωχημένες·

22.  ανησυχεί για το γεγονός ότι ένας «ελεγκτής ελεγκτών» σε επίπεδο ΕΕ δεν θα αποφέρει αρκετή προστιθέμενη αξία για να δικαιολογήσει την αφαίμαξη σπανίων κανονιστικών πόρων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές· αναγνωρίζει εντούτοις το δυναμικό που εκπροσωπεί η σημαντική πείρα του EMSA όσον αφορά την πρόληψη ατυχημάτων απόρριψης πετρελαίου και τις δραστηριότητες επιτήρησης και εντοπισμού, καθώς και ότι η συλλογή δεδομένων, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο συντονισμός των πόρων αντιμετώπισης πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει εάν ένας ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας για υπεράκτιες επιχειρήσεις, που θα συγκέντρωνε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όπως το έκανε ο BEREC στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, θα μπορούσε να αποφέρει προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει την επιβολή και εφαρμογή των ύψιστων δυνατών σταθερότυπων ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ·

Πρόληψη, ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες πρακτικές

23.  τονίζει τη σημασία των περιφερειακών πρωτοβουλιών ως πρώτο στάδιο μιας πολυμερούς δράσης και πιστεύει ότι φόρα παρόμοια με το NSOAF στη Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει να συσταθούν σε κράτη μέλη γύρω από τη Μεσόγειο, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα για να εποπτεύουν την έγκριση και εφαρμογή ελάχιστων προτύπων· χαιρετίζει σχετικά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη σύσταση του Μεσογειακού Φόρουμ Αρχών Ανοικτής Θαλάσσης (Mediterranean Offshore Authorities Forum - MOAF) και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τρίτων χωρών· υποστηρίζει ότι οι κανόνες και τα σταθερότυπα που εγκρίνονται για την ΕΕ πρέπει να συνυπολογίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα υδρογονανθράκων σε περιοχές εκτός ΕΕ·

24.  αναγνωρίζει την ποικιλομορφία συνθηκών σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές, αλλά πιστεύει ότι πρέπει, κατά περίπτωση, να υπάρχει συντονισμός στα διάφορα φόρα των περιφερειακών πρωτοβουλιών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη πρακτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα πλαίσια αυτών των φόρα·

25.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θεσπίσει κοινές συνεδριάσεις ΕΕ/NSOAF ως ευκαιρία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε όλη την ΕΕ· τονίζει ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να εκτιμούν τις συνεδριάσεις αυτές·

26.  χαιρετίζει την απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου να προβούν στη σύσταση του Global Industry Response Group (GIRG) μετά την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού· τους προτρέπει να διεκπεραιώνουν με διαφάνεια τις εργασίες τους όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται με αρχές·

27.  υπογραμμίζει τις ωφέλειες που δημιουργούνται για το θέμα της ασφάλειας από προγράμματα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού· υποστηρίζει την ύπαρξη ισχυρών δεσμών και κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ της βιομηχανίας, του εργατικού δυναμικού και των εθνικών αρμόδιων αρχών στους τομείς της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος·

28.  υπογραμμίζει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εξ αιτίας των ακραίων ενίοτε περιβαλλοντικών συνθηκών, του ωραρίου – δωδεκάωρες βάρδιες – και της κατάστασης απομόνωσης και αναγνωρίζει ότι οι ειδικές αυτές συνθήκες εργασίας, και ιδίως το ψυχολογικό στρες, διέπονται, και πρέπει να συνεχίσουν να διέπονται, από ρυθμίσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ανθρωπίνων λαθών και την προστασία των εργαζομένων· συνιστά επομένως να παρασχεθεί στους εργαζόμενους ασφάλιση ανάλογη προς τους κινδύνους που διατρέχουν·

29.  πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί, με τη δέσμευση των επιχειρήσεων και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μια καλλιέργεια της προληπτικής υγείας και της ασφάλειας, συγκεκριμένα μέσω διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους και συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας καθώς και της ενημέρωσής τους σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοκιμάζονται και να ελέγχονται οι διαδικασίες αυτές μέσω της ιεραρχικής αλυσίδας ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ανώτερα στελέχη είναι επίσης εκπαιδευμένα και υπόλογα σε περίπτωση ατυχήματος ή ανεπαρκούς ασφάλειας·

30.  καλεί τον κλάδο να δεσμευθεί για μια γνήσια νοοτροπία ασφάλειας σε όλους τους φορείς του, είτε πρόκειται για υπεράκτιο περιβάλλον είτε για περιβάλλον γραφείου· κατά συνέπεια, ενθαρρύνει τακτικά προγράμματα κατάρτισης για όλους τους μόνιμους και συμβασιούχους εργαζόμενους καθώς και για τους εργοδότες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών υψηλών προτύπων ασφαλείας και συστημάτων αποτροπής και περιορισμού των απειλών προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και, εάν χρειαστεί, να υπάρξει γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση· ζητεί επίσης να θεσπιστούν στα κράτη μέλη της ΕΕ απαιτήσεις κατάρτισης για τους εργαζόμενους με καθήκοντα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών και των υπεργολάβων, οι οποίες πρέπει επιπλέον να εναρμονιστούν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει από κοινού με τους διεθνείς εταίρους να διερευνήσουν τη δυνατότητα επίτευξης παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ρυθμίσεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που θα επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία·

32.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν μόνο πιστοποιημένη κατάρτιση, είτε εντός της επιχείρησης είτε εκτός·

33.  χαιρετίζει τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών και κοινής κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων εθνικών αρχών και ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να προτείνουν πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνσή τους·

34.  ζητεί να ισχύσουν για τους υπεργολάβους αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, προστασίας της υγείας και κατάρτισης, ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εκτέλεση καθηκόντων συντήρησης και κατασκευής στον τομέα αρμοδιότητάς τους· ζητεί οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των εργοληπτών, των υπεργολάβων και των εργαζομένων, να ενημερώνονται πριν την εκτέλεση των εργασιών σχετικά με όλους τους ενυπάρχοντες κινδύνους·

35.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στα μετά την εξόρυξη στάδια της αλυσίδας παραγωγής, είτε στη θάλασσα είτε στην ακτή, εκτίθενται επίσης σε εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν τους εργαζομένους αυτούς στις κανονιστικές τους δραστηριότητες·

36.  ζητεί την εξασφάλιση τακτικής, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης των εργαζομένων που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές στον υπεράκτιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου· συνιστά να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως ιατρικός έλεγχος της σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων·

37.  επιθυμεί να εγκριθεί ένας μηχανισμός εκτίμησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι και η εκτίμηση αυτή να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αποδοχών τους·

38.  καλεί τον κλάδο να ακολουθήσει την εξαιρετική πρακτική των εκπροσώπων για το θέμα της ασφάλειας· οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκλέγουν έναν εκπρόσωπο που θα εμπλέκεται σε θέματα ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· πιστεύει επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, τηρώντας την ανωνυμία τους, τυχόν ελλείψεις ή κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια ενώ συγχρόνως θα προστατεύονται από την παρενόχληση·

39.  στηρίζει εντονότερες προσπάθειες για τον επιμερισμό βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμίσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες καθώς και την αναφορά και διαχείριση ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, λειτουργικών καθεστώτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης κινδύνων, διαδικασιών αντίδρασης, κ.λπ.·

40.  αναγνωρίζει ότι η πληροφόρηση έχει ήδη επιμερισθεί, είτε μέσω ρυθμιστικών ομάδων ή εμπορικών συμπράξεων και κοινοπραξιών· πιστεύει ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί ιδιοκτησία·

41.  καλεί τις εθνικές αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν, να επιμερίζονται και να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα - λαμβάνοντας δεόντως υπόψη εμπορικές ευαισθησίες - έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξάγονται συμπεράσματα· αναγνωρίζει ότι η παγίωση και ο επιπλέον συντονισμός υφιστάμενων πρακτικών και αναφοράς ατυχημάτων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξασφάλιση διαφάνειας και συνέπειας σε ολόκληρη την ΕΕ· αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να επιμερίζονται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά από ένα συμβάν και να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμβάντα που να αφορούν το προσωπικό, μηχανικές βλάβες, έκλυση υδρογονανθράκων και άλλα συμβάντα που προκαλούν ανησυχία· επιδοκιμάζει διεθνείς πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εργασίας G20, που θα συμβάλουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο να εξασφαλισθεί μια ευρεία γνώση για σχετικά συμβάντα και τυχόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες·

42.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμά: την αποτελεσματικότητα των διαφόρων υφιστάμενων διαύλων πληροφόρησης, την περίπτωση εξορθολογισμού και/ή την περίπτωση θέσπισης νέων διεθνών καθεστώτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα προκύπτοντα διοικητικά βάρη·

Αδειοδότηση και συναίνεση για γεώτρηση

43.  σημειώνει τη διαφορά μεταξύ αδειοδότησης και συναίνεσης ως προς τη γεώτρηση και ότι ο κάτοχος της άδειας μπορεί να μην είναι ο φορέας γεώτρησης· πιστεύει ότι θα πρέπει να ορίζονται ρυθμιστικά «σημεία ελέγχου» μετά τη χορήγηση άδειας και πριν από τη γεώτρηση·

44.  συνιστά να διαχωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη οι λειτουργίες αδειοδότησης και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για τη θέσπιση κοινών, διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων αδειοδότησης ώστε να διασφαλίζεται ότι οι λειτουργίες αδειοδότησης και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας διαχωρίζονται, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου για την εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων·

45.  σημειώνει ότι ένας σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων στα ύδατα της ΕΕ είναι παλαιός· επιδοκιμάζει προσπάθειες για τη βελτίωση της ακεραιότητας υφισταμένων εξεδρών·

46.  θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να καλούνται, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας και καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής περιόδου και σε όλα τα στάδια υλοποίησης υπεράκτιων έργων (από την έρευνα και την εκμετάλλευση ως τον παροπλισμό), να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας που προκάλεσαν οι ειδικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν, συμπεριλαμβανομένων των προκαλούμενων ζημιών από ατυχήματα υψηλού αντίκτυπου χαμηλής πιθανότητας – είτε μέσω υποχρεωτικών συστημάτων αμοιβαίων εγγυήσεων του κλάδου, είτε μέσω υποχρεωτικών ασφαλίσεων, ή μέσω μεικτού συστήματος που διασφαλίζει την χρηματοοικονομική ασφάλεια·

Σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων

47.  υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων για συγκεκριμένες τοποθεσίες, εφόσον αυτά τα σχέδια εντοπίζουν κινδύνους, εκτιμούν πιθανές πηγές και συνέπειες ρύπανσης, σκιαγραφούν μια στρατηγική αντίδρασης και σκιαγραφούν σχέδια γεώτρησης πιθανών βοηθητικών πετρελαιοπηγών· συστήνει οι φορείς που αποκτούν άδεια οφείλουν, ως προϋπόθεση για να τους χορηγηθεί η συναίνεση για τη γεώτρηση, να προβαίνουν σε εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να υποβάλλουν τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων· για πολύπλοκα φρέατα ή προβληματικές συνθήκες γεώτρησης ο σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων θα πρέπει να εκτιμηθεί, να τεθεί σε διαβούλευση και να εγκριθεί συγχρόνως με άλλες ρυθμιστικές διαδικασίες έγκρισης (π.χ., εκείνες που έχουν σχέση με τον αντίκτυπο για το περιβάλλον ή τον σχεδιασμό του φρέατος)· σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αρχίσουν πριν από την έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων από το κράτος μέλος στο οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα· τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων θα πρέπει να δημοσιεύονται από την εθνική αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των δεδομένων·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονούν, να τροποποιούν ή να επικαιροποιούν τα Εθνικά Σχέδια Αντιμετώπισης Απρόοπτων Καταστάσεων με λεπτομερείς εντολές και μηχανισμούς για τη χρησιμοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων από κοινού με πόρους της σχετικής βιομηχανίας σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ για την εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων· ζητεί τα εν λόγω σχέδια να διαβιβάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΜSΑ)·

49.  επισημαίνει ότι πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον· φρονεί ότι η αξιοποίηση των ικανοτήτων αντιμετώπισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να καλυφθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ρύπανσης από τέτοιες δραστηριότητες·

50.  προτείνει οι απογραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά τους πόρους αντίδρασης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους δημόσιους και τους πόρους του σχετικού κλάδου έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει έναν συντονιστικό ρόλο, αν παραστεί ανάγκη, σε περίπτωση συμβάντος μείζονος σημασίας·

51.  προτείνει να αποτελεί ο διαθέσιμος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών πετρελαιοκηλίδων θεμελιώδες τμήμα του σχεδιασμού αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και να είναι διαθέσιμος κοντά στις εγκαταστάσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη χρησιμοποίησή του σε περίπτωση ατυχήματος μείζονος σημασίας·

52.  προτρέπει τις εταιρείες να εξακολουθήσουν να δεσμεύουν πόρους για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με νέες τεχνολογίες πρόληψης και επανόρθωσης ζημιών από ατυχήματα· τονίζει ότι, πριν από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε καταστροφής, οι τεχνολογίες που προστίθενται σε εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων θα πρέπει να δοκιμάζονται, να αξιολογούνται και να εγκρίνονται σε ανεξάρτητη βάση·

53.  θεωρεί ότι έχει βασική σημασία η διενέργεια στοχοθετημένης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας με στόχο να καταστεί δυνατή η χρήση αυτόματων συστημάτων παρακολούθησης δραστηριοτήτων εξόρυξης και κλεισίματος μιας εξέδρας, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων εξόρυξης και εκμετάλλευσης και των συστημάτων πυρασφάλειας σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων·

54.  υποστηρίζει τον αυστηρό έλεγχο και τη συνεχή δοκιμή καθώς και τη διενέργεια εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χημικών διασκορπιστικών ουσιών (και στο πλαίσιο των σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, π.χ. σχετικά με τη χρήση χημικών διασκορπιστικών ουσιών) τόσο για να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους στην περίπτωση πετρελαιοκηλίδας όσο και να αποφεύγονται επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή πιο εμπεριστατωμένης έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω χημικών ουσιών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ·

Αντίδραση σε καταστροφές

55.  αναγνωρίζει ότι ο σχετικός κλάδος φέρει κατ' εξοχήν ευθύνη για την αντίδραση σε καταστροφές· χαιρετίζει κοινές πρωτοβουλίες του κλάδου για την ανάπτυξη και την κινητοποίηση πόρων με στόχο την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων· τονίζει ότι ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη νομοθετική ρύθμιση, την ασφάλεια και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής.

56.  συνιστά η έμφαση να δοθεί περισσότερο στη συστηματική επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών·

57.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυηθούν ότι το σύστημα αδειοδότησης περιλαμβάνει κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα προστασίας τα οποία, σε περίπτωση ατυχημάτων μείζονος σημασίας, μπορούν να κινητοποιήσουν επειγόντως τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απώλειες που προκαλούνται από μια πετρελαιοκηλίδα ή διαφυγή αερίου·

58.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επέκταση της αποστολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ώστε να καλύπτει τόσο τα σκάφη όσο και τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις·

59.  σημειώνει ότι η διάθεση εμπειρογνωμοσύνης και πόρων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα καθορισθεί από τον αναθεωρημένο κανονισμό του εν λόγω οργανισμού αλλά θα πρέπει σαφώς να επεκταθεί ώστε να καλύψει την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προέρχεται από την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και να είναι διαθέσιμη σε όλη την ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, εάν απαιτηθεί·

60.  πιστεύει ότι τα εργαλεία αντιμετώπισης και ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή το δίκτυο σκαφών άμεσης ετοιμότητας για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα σκαφών και η υπηρεσία CleanSeaNet (CSN) για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων αντιστοίχως, μπορούν να χρησιμοποιούνται για συμβάντα/ατυχήματα με υπεράκτιες εγκαταστάσεις·

61.  συνιστά τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας CleanSeaNet του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την παρακολούθηση των εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου και παράνομων απορρίψεων πετρελαίου από σκάφη· αναγνωρίζει ότι το 50% των εικόνων που εξασφαλίζεται επί του παρόντος από την υπηρεσία CleanSeaNet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου·

62.  συνιστά, κατά συνέπεια, τη χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας του δικτύου σκαφών άμεσης ετοιμότητας για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, εφόσον εξετασθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) όλα τα σκάφη δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ατμόσφαιρες με σημείο ανάφλεξης κάτω των 60º·
   β) τα συμβόλαια πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστούν δυνατές δραστηριότητες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας για την ανάκτηση πετρελαίου·
   γ) θα πρέπει να καλυφθούν κενά του τρέχοντος δικτύου·
   δ) θα πρέπει να διερευνηθούν νέες τεχνικές, όπως, για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση δικτύων πετρελαίου·

63.  επαναλαμβάνει τα αιτήματά του προς την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν προτάσεις σχετικά με τη συγκρότηση Δύναμης Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα βασίζεται στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και την κατάρτιση ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης, από κοινού με τα κράτη μέλη, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικούς μηχανισμούς που θα καθορίζουν με ποιο τρόπο θα μπορεί η ΕΕ να αντιδρά σε καταστάσεις ρύπανσης μεγάλης κλίμακας που προκαλείται από υπεράκτιες εγκαταστάσεις γεώτρησης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθαλάσσιων αγωγών πετρελαίου/φυσικού αερίου τοποθετημένων στον θαλάσσιο πυθμένα ή κάτω από αυτόν·

64.  αναγνωρίζει τον συμπληρωματικό ρόλο του ΚΠΠ(23) σε σχέση με τους μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων των κρατών μελών·

65.  υποστηρίζει καινοτόμες εξελίξεις στην υπηρεσία του θαλάσσιου τομέα· χαιρετίζει τη συζήτηση της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ναυτιλία (e-Maritime) στο πλαίσιο του σχεδίου SafeSeaNet, το οποίο, φρονεί, ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσθετες ωφέλειες ασφάλειας στον κλάδο υπεράκτιας εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου·

66.  τονίζει ότι κάθε θαλάσσια ζώνη πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε επαρκή διαθέσιμο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων, που ξεπερνούν κάθε κακό σενάριο για μια συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και όχι μόνο για ύδατα της ΕΕ·

67.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων δεδομένων που προτείνεται στην ανακοίνωση «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020»(24), και στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής(25), λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται κατάλληλη παρακολούθηση κινδύνων ρύπανσης προκειμένου να καθορίζεται εγκαίρως η κατάλληλη πορεία δράσης·

68.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη διάθεση επιστημονικών γνώσεων, τις οποίες συγκεντρώνουν υπεράκτιοι φορείς εκμετάλλευσης που εκτελούν εργασίες με δημόσια άδεια, στις αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» προκειμένου να διευκολύνεται ο δημόσιος έλεγχος και η καλύτερη κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

Ευθύνη

69.  προτρέπει τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν μηχανισμούς χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για την ασφάλεια τρίτου, να αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στον καθορισμό των ασφαλίστρων με βάση τον πραγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις δυσκολίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης, προκειμένου να μην αποκλείουν από την αγορά μικρομεσαίους φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι διατηρείται η πλήρης κάλυψη της ευθύνης·

70.  τονίζει ότι, μολονότι μπορούν καταρχήν να παρέχονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις είτε μέσω της ασφάλισης είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων της βιομηχανίας, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης αποδεικνύουν ότι διαθέτουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη του πλήρους κόστους του καθαρισμού και των αποζημιώσεων σε περίπτωση σημαντικής καταστροφής, και ότι δεν μετατίθενται οι κίνδυνοι και οι ευθύνες σε μικρότερες εταιρείες που παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να κηρύξουν αφερεγγυότητα σε περίπτωση ατυχήματος· ζητεί να θεσπιστούν κοινά συστήματα ούτως ώστε να διατηρούνται κίνητρα για την αποφυγή κινδύνων και την τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις·

71.  αναγνωρίζει την αξία των κοινοτικών ταμείων όπως ο OPOL στη Βόρειο Θάλασσα και ζητεί να συσταθούν τέτοια ταμεία σε κάθε θαλάσσια ζώνη της ΕΕ· ζητεί την υποχρεωτική συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης στα εν λόγω ταμεία και την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου έτσι ώστε να υπάρξει ένας μηχανισμός δικτύου ασφαλείας που θα καθησυχάζει τα κράτη μέλη, τον θαλάσσιο τομέα, και ιδιαίτερα τους αλιείς, καθώς και τους φορολογούμενους·

72.  τονίζει ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας συστημάτων όπως ο OPOL περιορίζει το νομικό τους έλεγχο και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι αυτά τα ταμεία πρόκειται να ενισχυθούν εάν καταστούν υποχρεωτική απαίτηση για αδειοδότηση·

73.  τονίζει ότι οι συνεισφορές θα πρέπει να βασίζονται, και να είναι ανάλογες, τόσο στο επίπεδο του κινδύνου της οικείας τοποθεσίας όσο και στα σχέδια για την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων·

74.  θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη(26) θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η αυστηρή απόδοση ευθυνών να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ζημιών στα θαλάσσια ύδατα και στη βιοποικιλότητα, ώστε οι εταιρείες πετρελαίου και αερίου να μπορούν να καλούνται να λογοδοτούν για όλες τις ζημίες που προκαλούν στο περιβάλλον και να έχουν πλήρη υπαιτιότητα·

75.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική(27)·

76.  καλεί την Επιτροπή, δυνάμει της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, να καθορίσει χαμηλότερα όρια ζημίας και να επιβάλει ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης που θα καλύπτει όλες τις ζημίες στα θαλάσσια ύδατα και στη βιοποικιλότητα·

77.  υποστηρίζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης αντισταθμιστικού ταμείου σε περιπτώσεις πετρελαϊκών καταστροφών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις χρηματοοικονομικής ασφάλειας·

78.  συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν την έγκριση και την ενίσχυση αποτρεπτικών μέτρων κατά της αμέλειας και της μη συμμόρφωσης, όπως, π.χ., πρόστιμα, αφαίρεση αδειών και ποινική ευθύνη για εργαζόμενους· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο καθεστώς υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πετρελαιοκηλίδα του Deepwater Horizon·

79.  τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικώς υπεύθυνα μέρη θα πρέπει να καθορίζονται χωρίς περιθώρια παρερμηνείας πριν από την εξόρυξη·

Σχέσεις με τρίτες χώρες

80.  προτρέπει τον κλάδο να εφαρμόζει τουλάχιστον τα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ, ή ισοδύναμα πρότυπα, οπουδήποτε στον κόσμο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες· γνωρίζει τα θέματα εφαρμογής της εντολής σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα, αλλά καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να διασφαλίσουν ότι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ λειτουργούν τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει επίσης ότι η εταιρική ευθύνη θα πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό στοιχείο σ' αυτό τον τομέα και ότι τα καθεστώτα αδειοδότησης των κρατών μελών θα μπορούσαν, κατά τη χορήγηση των αδειών, να λαμβάνουν υπόψη διεθνή συμβάντα όπου εμπλέκονται εταιρείες, υπό τον όρο ότι τα συμβάντα αυτά συνοδεύονται από λεπτομερή εξέταση των γεγονότων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση αυτών των υψηλών προτύπων από κοινού με τους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο·

81.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμβάλλουν σε υπεράκτιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της G20, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

82.  σημειώνει τη σημασία της ισχύουσας νομοθεσίας του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, μέσω των Συμβάσεων OSPAR, της Βαρκελώνης και του Ελσίνκι, αλλά αναγνωρίζει ότι το ισχύον διεθνές δίκαιο δεν παρέχει πλήρες ή συνεκτικό πλαίσιο προτύπων για την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τομέα της υπεράκτιας εξόρυξης, και αυτό είναι, ενδεχομένως, δύσκολο να επιβληθεί·

83.  τονίζει τη σημασία να τεθεί πλήρως σε ισχύ το μη επικυρωμένο πρωτόκολλο του 1994 για την υπεράκτιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα, με στόχο την προστασία από τη ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση·

84.  προτρέπει την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί ενεργά με άλλα κράτη που συνορεύουν με θαλάσσιες ζώνες της ΕΕ για να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια και η εποπτεία παρέχουν εξίσου υψηλά επίπεδα ασφάλειας·

85.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ενδιαφερόμενες χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων οι πολίτες ασκούν δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και αερίου στις υπεράκτιες βιομηχανίες της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας στη συνεργασία τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών στον τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρίες που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ, αλλά δραστηριοποιούνται στα ύδατα της ΕΕ, δεσμεύονται από τις συνθήκες εργασίας της ΕΕ και από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία·

86.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με ρυθμίσεις στους τομείς της απόδοσης ευθυνών για περιβαλλοντικές ζημίες και των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στην οποία θα μπορούσαν επίσης να μετάσχουν και τρίτες χώρες·

87.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με εταίρους και γειτονικές χώρες για να θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώς στην Αρκτική, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε ένα τέτοιο ευπαθές και μοναδικό περιβάλλον, καθώς και στην ανάγκη για τέτοιες λύσεις·

88.  προτείνει διεθνείς διμερείς εταιρικές σχέσεις μέσω των σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας τα οποία, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας· ενθαρρύνει τις χώρες που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει πλήρως την ΕΠΓ να προβούν στην ενέργεια αυτή·

89.  υποστηρίζει τα υπό του κλάδου καθοδηγούμενα συστήματα για τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης, ειδικά στις χώρες εκείνες με τα λιγότερα αναπτυγμένα ρυθμιστικά πλαίσια·

o
o   o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 9.
(3) ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
(4) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
(5) ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
(6) ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
(7) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.
(8) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(9) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(10) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1.
(11) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0352.
(13) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(14) Global Industry Response Group.
(15) Ομάδα αντίδρασης σε περιπτώσεις απόρριψης πετρελαίου.
(16) Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της Βόρειας Θάλασσας.
(17) Η σύμβαση OSPAR αποτελεί το ισχύον νομικό μέσο που διέπει τη διεθνή συνεργασία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού.
(18) Offshore Cooperative Emergency Services, που συγκεντρώνει τις εθνικές ενώσεις της Δανίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας και του ΗΒ.
(19) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε).
(20) Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13).
(21) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (COM(2010)0781).
(22) Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17).
(23) Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης, την λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει η Επιτροπή.
(24) Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020», θαλάσσιες παρατηρήσεις και δεδομένα για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη (CΟΜ(2010)0461).
(25) COM(2010)0494.
(26) Οδηγία 2004/35/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56).
(27) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19).


Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
PDF 396kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2010/2275(INI))
P7_TA(2011)0367A7-0207/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την «Προώθηση των καινοτόμων και επιχειρηματικών γυναικών»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις»: Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ(2) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/707/ΕE του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση - μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0207/2011),

A.  θεωρώντας ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η κατανομή των οικογενειακών και των οικιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ιδίως με μεγαλύτερη χρήση της άδειας πατρότητας, είναι ουσιαστικός παράγοντας για την προαγωγή και την επίτευξη της ισότητας των φύλων και ότι επομένως είναι απαραίτητο να διατηρείται ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, γεγονός που μπορεί να στηρίζει τις γυναίκες να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσουν την οικονομική και εργασιακή ανεξαρτησία τους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοαπασχόληση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, τις ώρες και τον τόπο εργασίας παρέχοντας δυνατότητες σε όσους προσπαθούν να συμβιβάσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα με τα καθήκοντα μέριμνας ή άλλες δραστηριότητες, ή σε όσους χρειάζονται κατάλληλα προσαρμοσμένο τόπο και χώρο εργασίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR, ο δε ετήσιος ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει συνολικά τα 43 εκατομμύρια EUR.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % των επιχειρήσεων που ιδρύεται στην Ευρώπη είναι μικροσκοπικές ή μικρές επιχειρήσεις και ότι το ένα τρίτο εξ αυτών δημιουργείται από άτομα σε κατάσταση ανεργίας, και ότι οι μικροεπιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα αντιπροσωπεύουν το 91 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της Επιτροπής «Πρόγραμμα δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα'» (COM(2004)0070) επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει ανακοίνωση για την Small Business Act στις αρχές του 2011, και ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδίως το γεγονός ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν ανάγκη από καλύτερο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και χρηματοπιστωτικά και τεχνικά μέσα και υπηρεσίες, που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά τους να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να ανταγωνιστούν για συμβάσεις του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ορολογία της Επιτροπής η ψευδοαυτοαπασχόληση αποτελεί εικονική μορφή αυτοαπασχόλησης που προκύπτει όταν χρησιμοποιείται ακατάλληλη κατάταξη του καθεστώτος απασχόλησης για την παράκαμψη της κοινωνικής προστασίας και τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων εργαζομένων από βασικά εργασιακά δικαιώματα, με στόχο τη μείωση του κόστους εργασίας, ενώ οι εν λόγω εργαζόμενοι παραμένουν οικονομικά εξαρτημένοι,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) είναι άτομα που επιδιώκουν να παραγάγουν αξία μέσω της δημιουργίας ή της επέκτασης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εντοπίζοντας και εκμεταλλευόμενα νέα προϊόντα, διαδικασίες ή αγορές(8),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γυναίκα επιχειρηματίας μπορεί να οριστεί ως μια γυναίκα που έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση στην οποία κατέχει την πλειονότητα των μετοχών και όπου μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη κινδύνων και στην καθημερινή διαχείριση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως όσες διευθύνονται από γυναίκες, έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές του Στόχου 1, οι οποίες σύντομα θα παύσουν να αποτελούν μειονεκτούσες περιοχές λόγω της ένταξης νέων χωρών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις περιφέρειες που θα σταματήσουν να λαμβάνουν στήριξη είναι αγροτικές περιοχές που δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένες, ενώ οι περιφέρειες χωρών που εντάχθηκαν πρόσφατα συχνά δεν διαθέτουν τους πολιτιστικά, κοινωνικούς και οργανωτικούς πόρους για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών, και ότι λιγότερες γυναίκες παρά άνδρες θεωρούν την επιχειρηματικότητα βιώσιμη επιλογή σταδιοδρομίας, καθώς και ότι, παρά την ανοδική τάση στην τελευταία δεκαετία όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών που διοικούν ΜΜΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μία γυναίκα στις δέκα είναι επιχειρηματίας, έναντι ενός ανδρός στους τέσσερις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 60 % του συνόλου των αποφοίτων πανεπιστημίου, αλλά υποεκπροσωπούνται στην πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό τομέα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να ενθαρρυνθούν και να ενδυναμωθούν οι γυναίκες ώστε να αναλαμβάνουν επιχειρηματικά εγχειρήματα, προκειμένου να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες σε επίπεδο φύλου,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος «Women's Business Ownership Act (1988) –νόμος για την ιδιοκτησία επιχειρήσεων από γυναίκες - των ΗΠΑ οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών ιδιοκτητριών επιχειρήσεων επί του συνόλου των επιχειρήσεων από 26 % το 1992 σε 57 % το 2002, και ότι η επιτυχία του εν λόγω νόμου μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να εντοπίσει ορθές πρακτικές,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες οι οποίες, λόγω κοινωνικών παραγόντων, έχουν μικρότερη γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης και μικρότερη πείρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, έχουν ανάγκη από στήριξη όχι μόνο κατά τη φάση της εκκίνησης αλλά επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι ο τύπος στήριξης που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για τον σχεδιασμό της επιχείρησης στη φάση της εκκίνησης της ή για την ανάπτυξή της,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες αποτελούν σημαντική πηγή αύξησης του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης και συγχρόνως μεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών, καθώς και διασφάλισης ότι οι γυναίκες δεν θα απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες, και εκτιμώντας ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα διασφαλίζει τον επιχειρηματικό δυναμισμό και την καινοτομία, το δυναμικό των οποίων δεν έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρώντας ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών έχει θετικό αντίκτυπο και συμβάλλει άμεσα στην οικονομία γενικότερα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σε ένα κλίμα οικονομικής αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άντρες και οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για να διευθύνουν και να αναπτύσσουν επιχειρήσεις, και ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία που απαιτεί χρόνο για την αλλαγή των διαρθρώσεων και της κοινωνικής αντιμετώπισης· εκτιμώντας ότι οι γυναίκες ανέκαθεν είχαν επιχειρηματικό πνεύμα αλλά οι ισχύοντες κανόνες και η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων δεν τους επέτρεπαν πάντοτε να το αναπτύξουν,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αυξήσει σημαντικά τα δάνεια που χορηγεί σε ΜΜΕ, από 8,1 δισ. EUR το 2008 σε 11,5 δισ. EUR το 2009, ότι τα μέτρα που προβλέπει το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας εφαρμόζονται διαρκώς (έχουν δεσμευτεί 1,13 δισ. EUR για το 2007-2013), ενώ η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για την κρατική βοήθεια για την περίοδο 2009/2010, παρέχοντας στα κράτη μέλη αυξημένες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στενότητας πιστώσεων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας αυξάνουν τη δυνατότητα μιας ΜΜΕ ή ενός επιχειρηματία να κατανοήσει τις ανησυχίες των τραπεζών ή άλλων επενδυτών που θα μπορούσαν να προσφέρουν εξωτερική χρηματοδότηση,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, ως προς την ηλικία, την προέλευση και την εκπαίδευση, από απλές απόφοιτες πανεπιστημίου έως πετυχημένες στη σταδιοδρομία τους, που θέλουν να βρουν νέους τρόπους να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους ως προς τη διαχείριση, την επιχειρηματικότητα, το επικοινωνιακό και το συμβιβαστικό πνεύμα, καθώς και την ικανότητά τους για ορθή αξιολόγηση των κινδύνων, και ότι δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, διότι υπάρχουν στερεότυπα ως προς το φύλο και διαρθρωτικά εμπόδια,, ενώ συχνά επικρατεί η αντίληψη ότι οι γυναίκες στερούνται των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τους επιχειρηματίες, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η πυγμή και η αγάπη για τον κίνδυνο,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδήγηση και η υποστήριξη των δραστήριων επιχειρηματιών, είτε γυναικών είτε αντρών, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από γυναίκες επιχειρηματίες να υπερνικήσουν πολλούς φόβους που συνδέονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν συγκεκριμένες συστάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής σε μια ανταγωνιστική αγορά,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες για την επιχειρηματικότητα των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ ώστε να υπάρχουν στοιχεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη οι αυτοαπασχολούμενοι δεν διαθέτουν δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, όπως για άδεια μητρότητας ή πατρότητας, ασφάλιση κατά της ανεργίας, ασφάλιση ασθενείας, αναπηρική σύνταξη και σύνταξη γήρατος και υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, μολονότι οι δομές αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου οι γυναίκες επιχειρηματίες να μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη δημογραφική πρόκληση, καθώς και ότι στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης τα κράτη μέλη καλούνται να προωθήσουν την αυτοαπασχόληση εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή κοινωνική προστασία για τους αυοαπασχολούμενους,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από γυναίκες που εκτελούν οικιακές εργασίες ή προσφέρουν μέριμνα σε ιδιωτική βάση, οι οποίες επίσημα δεν θεωρείται ότι βρίσκονται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά ούτε και ότι αυτοαπασχολούνται, και συνεπώς στερούνται οποιασδήποτε μορφής κοινωνική προστασία,

Πρόσβαση σε χρηματοοικονομική και εκπαιδευτική στήριξη

1.  Ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που διατίθενται για τις γυναίκες επιχειρηματίες μέσω ειδικών επιδοτήσεων, κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και επιδοτήσεων επιτοκίων που θα επιτρέπουν ίση και δίκαιη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπως π.χ. το ευρωπαϊκό μέσο συγχρηματοδότησης Progress που παρέχει μικροπιστώσεις ύψους έως και 25 000 EUR σε μικροεπιχειρήσεις και σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση χωρίς να έχουν πρόσβαση στις συνήθεις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως είναι, για παράδειγμα, οι άνεργοι·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων και σεμιναρίων, για την προώθηση και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με το ευρωπαϊκό μέσο μικροπιστώσεων Progress και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει·

3.  επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της λήψης αποφάσεων,

4.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει εντείνει τα προβλήματα πολλών γυναικών που μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώτη τριετία λειτουργίας,; υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κερδοφόρων ΜΜΕ από άνδρες και γυναίκες μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν βιωσιμότερη οικονομική ανάπτυξη·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι ο προαναφερθείς κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 αφιερώνει ειδικό τμήμα στις ενισχύσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να παρέχονται σε προσεχές κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ως συμβολή στην αυτονόμηση των γυναικών επιχειρηματιών μετά τη λήξη ισχύος του κανονισμού·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ΜΜΕ οι οποίες διευθύνονται (και δημιουργούνται) από γυναίκες να είναι και αυτές σε θέση να επωφελούνται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία προβλέπονται για τις ΜΜΕ·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματίες που έχουν καταστεί αφερέγγυες ή έχουν χρεοκοπήσει να έχουν πρόσβαση σε αρωγή και στήριξη για την οικονομική εξυγίανση ώστε να μπορούν να δώσουν συνέχεια στα σχέδια που έχουν ήδη δρομολογήσει ή να αλλάξουν κατεύθυνση·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του Στόχου 1 και των περιφερειών χωρών που έχουν ενταχθεί πρόσφατα, για να διασφαλισθεί η συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα μικρής κλίμακας, προκειμένου, αφενός, να μεταβιβάσουν την πείρα που έχουν αποκτήσει και ταυτόχρονα να μη χάσουν ξαφνικά την οικονομική στήριξη, και, αφετέρου, να καταρτισθεί και να δημιουργηθεί μια νέα τάξη γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στις χώρες που εντάχθηκαν πλέον πρόσφατα·

9.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Business Europe να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την οικονομική υποστήριξη και τις διαρθρώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και να εφαρμόζουν, σε συνεργασία με επιχειρηματικές οργανώσεις και σχολές και με τα εθνικά ιδρύματα γυναικών, προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες να δημιουργήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, και να βρουν και να εντοπίσουν δυνητικούς επενδυτές·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τα εμπόδια που προβάλλονται στην επιχειρηματικότητα των γυναικών και να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη ανάλυση της πρόσβασης των γυναικών σε χρηματοδότηση·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάσουν την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης «προσιτών στις γυναίκες'·

12.  καλεί τα κράτη μέλη και την Business Europe να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας προγραμμάτων καθοδήγησης που θα κάνουν ιδιαίτερα χρήση των συστημάτων ενεργού γήρανσης, επωφελούμενα από τις συμβουλές και την εμπειρία ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών που έχουν συνταξιοδοτηθεί·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών και να τις βοηθήσουν να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις·

14.  παροτρύνει επίμονα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που να επιτρέπουν στις γυναίκες να εξισορροπήσουν επαρκώς τον επαγγελματικό με τον ιδιωτικό βίο και να δημιουργήσουν κατάλληλες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι η έλλειψη προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και ποιότητας προκαλεί πρόσθετα εμπόδια στις γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε εκτιμήσεις του δυναμικού ανάπτυξης, με συνυπολογισμό του δυνητικού κινδύνου, διεξαγόμενες από έμπειρους συμβούλους·

16.  διαπιστώνει ότι διάφορες πρόσφατες μελέτες εξαίρουν τις επιχειρηματίες γυναίκες για το γεγονός ότι έχουν μια πιο σώφρονα στάση από ότι οι άνδρες σε ότι αφορά την ανάληψη οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κινδύνων· θεωρεί ότι τα πορίσματα των μελετών αυτών θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι σωστά και ποια συμπεράσματα θα πρέπει να συναχθούν·

17.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να καθιερώσουν εθνικά εκπαιδευτικά σχέδια ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέες κοπέλες σχετικά με το επιχειρηματικό πνεύμα και τη γυναικεία διαχείριση και να αναπτυχθεί μια «επιχειρηματικότητα των νέων» στα σχολεία ώστε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθήτριες να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να βιώσουν τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης (ξεκίνημα, διαχείριση και ρευστοποίηση), διαθέτοντας για το πρόγραμμα αυτό καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς και συμβούλους σε καθεστώς «ενεργού γήρανσης» προερχόμενους από τοπικές επιχειρήσεις'·

18.  αναγνωρίζει ότι πολλά κορίτσια αποθαρρύνονται από μικρή ηλικία να ακολουθήσουν στο σχολείο και το πανεπιστήμιο κλάδους που θεωρούνται εγγενώς «αρρενωποί», όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η τεχνολογία· συνιστά την καθιέρωση αρχικών κύκλων μαθημάτων για τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση του φάσματος πιθανών κλάδων και σταδιοδρομιών που μπορούν να ακολουθήσουν τα κορίτσια προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τη βάση γνώσεων και το πλήρες φάσμα δεξιοτήτων που χρειάζονται για την επιτυχία στην επιχειρηματικότητα; υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της απασχολησιμότητας των κοριτσιών και των γυναικών μέσω της ειδίκευσης και της διά βίου μάθησης·

19.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν στα πανεπιστήμια μονοετή προγράμματα επιχειρηματικότητας ή μαθητείας για γυναίκες, και ανταλλαγές σε πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης, που θα επιτρέπουν στις σπουδάστριες να εφαρμόσουν αναπτυξιακά σχέδια στηριζόμενα σε πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες με στόχο να ξεκινήσουν μια βιώσιμη και αποδοτική επιχείρηση ήδη από τα φοιτητικά τους χρόνια· εκτιμά, επιπλέον, ότι οι δραστηριότητες των ενώσεων αποφοίτων και φοιτητών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας αυτής που αποσκοπεί στο να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση στους σπουδαστές και να τους δώσει πρότυπα προς μίμηση· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Business Europe να αυξήσουν τη συνείδηση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής ευρωπαίων επιχειρηματιών «Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες», και να το προωθήσουν, συγκεκριμένος στόχος του οποίου είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας δυνητικών δημιουργών νέων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και νεοσύστατων μικροσκοπικών και μικρών επιχειρήσεων και να προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εργαστούν έως και έξι μήνες πλάι σε έναν (μια) έμπειρο(-η) επιχειρηματία, στην ΜΜΕ του (της), σε άλλη χώρα της ΕΕ· ζητεί τη χορήγηση ειδικών υποτροφιών, όπως οι υποτροφίες «Leonardo da Vinci» της ΕΕ, για φοιτήτριες με εξαιρετικές δυνατότητες η δε βράβευση των «καλύτερων πρακτικών» να γίνεται σε ειδική τελετή·

21.  υποστηρίζει επίμονα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και να καταστήσουν την πολιτική συμβάσεων του δημόσιου τομέα «ουδέτερη ως προς το φύλο'·

Πρόσβαση στις παραδοσιακές μορφές δικτύωσης των επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία διασυνοριακών κέντρων στήριξης των γυναικών επιχειρηματιών, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τον εξορθολογισμό των πόρων και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

23.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των γυναικών και στη δικτύωσή τους· ζητεί την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της βελτίωσης των ευρυζωνικών συνδέσεων, προκειμένου οι γυναίκες να αποκτήσουν την ευελιξία που απαιτείται για την επιτυχημένη διοίκηση επιχειρήσεων από το σπίτι, αν το επιθυμούν·

24.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των γυναικών στα τοπικά εμπορικά επιμελητήρια, σε ειδικές ΜΚΟ, στις ομάδες πίεσης και στις τομεακές οργανώσεις που σχηματίζουν τη βάση της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν ανταγωνιστικά επαγγελματικά προσόντα, και ζητεί από τα αντίστοιχα εμπορικά επιμελητήρια να καλέσουν από την πλευρά τους τις γυναίκες επιχειρηματίες σε ενεργό συμμετοχή και να προωθήσουν τη δημιουργία, ειδικών υπηρεσιών και ομάδων εκπροσώπησης γυναικών επιχειρηματιών, ώστε να καταστεί δυνατή η ισχυροποίησή τους και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος·

25.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τονίσουν τον ρόλο των ΜΚΟ στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενθαρρυνθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Business Europe να προβλέψουν και να ενθαρρύνουν τη διασύνδεση γυναικών επιχειρηματιών με ομόλογους επιχειρηματίες άλλων τομέων ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών και να κατανοήσουν καλύτερα τον ευρύτερο κόσμο της επιχείρησης·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει συμβουλευτικές επιτροπές με ειδίκευση στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe, που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν και ως ενιαία σημεία επαφής για κρούσματα διακρίσεων εκ μέρους παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις·

28.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των πρεσβειρών, για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το οποίο υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι γυναίκες στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσω δραστηριοτήτων στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινότητες και τα μέσα ενημέρωσης· επισημαίνει ότι οι πρέσβειρες αυτές πρέπει να είναι διαφορετικής προέλευσης και ηλικίας, να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει εκστρατεία για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία μέσω της ίδρυσης δικών τους επιχειρήσεων, και παράλληλα να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα διαθέσιμα μέσα που διευκολύνουν την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας·

30.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τις εμπορικές αποστολές των κρατών μελών, να συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύων ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει συγκρίσιμα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για παράδειγμα την ηλικία των γυναικών επιχειρηματιών, τον τομέα δραστηριοτήτων τους, το μέγεθος της επιχείρησής τους, τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, και την εθνικότητά τους, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών με τρόπο που δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση των ΜΜΕ, και να αναλύσει τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εξέτασης των επιδόσεων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· πιστεύει ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία θα βοηθήσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής, του 2008, σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα από γυναίκες, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνει·

33.  ζητεί να ληφθούν μέτρα από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των γυναικών επιχειρηματιών με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους εργαζόμενους σε σχέση με τις κοινωνικές και άλλες δημόσιες παροχές, και για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών ιδιοκτητριών και συνιδιοκτητριών ΜΜΕ– μέσω καλύτερων ρυθμίσεων για τη μητρότητα, καλύτερων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και υπηρεσιών φροντίδας προς ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και μέσω καλύτερης κοινωνικής ασφάλισης, εξάλειψης των στερεοτύπων αντιλήψεων ως προς το φύλο- και για τη βελτίωση της πολιτιστικής και νομικής τους κατάστασης, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνικής, των νέων μέσων, του περιβάλλοντος, των πράσινων τεχνολογιών και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως επίσης στους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, να δημιουργήσουν προγράμματα που θα επιτρέπουν την εύκολη, ταχεία και ανέξοδη έναρξη εργασιών για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους από την κοινότητα των Ρομά, και να δημιουργήσουν διόδους για την πρόσβαση σε πιστώσεις –συμπεριλαμβανομένων των μικροπιστώσεων– για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που αναλαμβάνουν γυναίκες Ρομά, καλεί, δε, την Επιτροπή να στηρίξει τις δραστηριότητες αυτές μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών·

35.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν ενεργά την ψευδοαυτοαπασχόληση, ορίζοντας με τρόπο αποτελεσματικό την έννοια της αυτοαπασχόλησης και επιβάλλοντας κυρώσεις για την ψευδοαυτοαπασχόληση·

36.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πρόγραμμα για να βοηθήσουν τα πρόσωπα που απασχολούνται σε οικιακές εργασίες, με παροχή μέριμνας ή άλλων υπηρεσιών, που είναι κυρίως γυναίκες, τα οποία δεν εντάσσονται τόσο σε καθεστώς απασχόλησης όσο και αυτοαπασχόλησης, να δηλώσουν ότι αυτοαπασχολούνται ή να ανοίξουν δική τους επιχείρηση·

37.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την υποστήριξή τους στις γυναίκες που σχεδιάζουν να ανοίξουν ή να αγοράσουν μία επιχείρηση ή να αναλάβουν μια οικογενειακή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, για παράδειγμα έχουν δικηγορικό γραφείο ή ιατρείο· εκτιμά ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να συνίσταται σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να αποκτήσουν τις διοικητικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν επιτυχώς μια αγορά: τούτο αφορά ιδιαίτερα τις εκτιμήσεις, την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, τα τραπεζικά και νομικά ζητήματα· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 25 ετών και άνω των 50 ετών, δεδομένου ότι αυτές πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση·

38.  ζητεί από την Πολωνία να δώσει έμφαση στην επιχειρηματικότητα των γυναικών καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας της, ιδιαίτερα δε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η ευρωπαϊκή εβδομάδα των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει το ταχύτερο δυνατόν ένα σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών επιχειρηματιών, και να διοργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες δεν μπορούν από τη φύση τους να διοικήσουν με επιτυχία επιχειρήσεις·

39.  ζητεί από τις οικογενειακές επιχειρήσεις να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες στις γυναίκες της οικογένειας –π.χ. τις θυγατέρες- κατά τις κληροδοτήσεις ή τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να ευνοούν το συνδυασμό των απαιτήσεων της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απασχόληση των γυναικών και να προωθηθεί η βελτίωση των προοπτικών ανέλιξης των αυτοαπασχολουμένων·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να προστατεύσει την εικόνα των γυναικών σε όλες τις μορφές επικοινωνίας, καταπολεμώντας τη στερεότυπη αντίληψη που θέλει τη γυναίκα να είναι ευάλωτη και, δήθεν, ανίκανη να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό και την διεύθυνση μιας επιχείρησης·

42.  τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή θετικών ενεργειών και πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα θα προάγουν την ισότητα των δύο φύλων, προσδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την προώθηση, τη μεταφορά και την ενσωμάτωση επιτυχημένων οργανωτικών πρακτικών στις επιχειρήσεις·

43.  αναγνωρίζει ότι η αναθεώρηση της «Small Business Act» για την Ευρώπη στις 23 Φεβρουαρίου 2011 απέδωσε ισχυρό πρόγραμμα εργασιών για τις ΜΜΕ, ζητεί ωστόσο, οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμογής από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διέπεται από τη λογική της προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν προγράμματα που να επιτρέπουν στις μετανάστριες να έχουν πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα μέσω πολιτικών κατάρτισης, μαθητείας και στήριξης της πρόσβασης στην πίστωση·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαίρουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ευνοώντας τον συμβιβασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, προκειμένου να συμβάλουν στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

46.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν τα κράτη μέλη είναι μέτοχοι στις επιχειρήσεις αυτές·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν στις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη οργάνωση των ωραρίων και της εργασίας των γυναικών, καθώς και η προώθηση υπηρεσιών φιλικών προς την οικογένεια·

48.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τις γυναίκες, μεταξύ των οποίων προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων πληροφορικής, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή τους στους βιομηχανικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε τοπικό, σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, και παρέχοντας μεγαλύτερα κίνητρα για την χρησιμοποίηση αυτών των πολιτικών και προγραμμάτων τόσο από τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από τις ΜΜΕ·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για γυναίκες εντός των ΜΜΕ του βιομηχανικού κλάδου, και να στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία, σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων, ο οποίος εγκρίθηκε στο Παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Santa Maria da Feira στις 19 και 20 Ιουνίου 2000·

50.  τονίζει την ανάγκη για ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων γυναικών μέσα στις επιχειρήσεις, μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου βιομηχανικού τομέα, και μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών τομέων·

51.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χαράξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στις δυνατότητες ανέλιξης των γυναικών που εργάζονται στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς·

52.  θεωρεί σημαντική τη διάδοση των ορθών πρακτικών που υπάρχουν όσον αφορά την συμμετοχή των γυναικών στη βιομηχανική έρευνα και στις βιομηχανίες αιχμής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι ιθύνοντες των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών είναι μειωμένη, σχετικά με τη διάσταση του φύλου, και τούτο να εκφραστεί με ποσοτικούς στόχους·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3
(2) ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46.
(4) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 48.
(6) ΕΕ C 316 E της 22.12.2006, σ. 378.
(7) ΕΕ C 279 E της 20.11.2003, σ. 78.
(8) «A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship» των N. Ahmad και A. N. Hoffman, 24 Ιανουαρίου 2008, STD/DOC (2008) 2.


Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, συνεδριάσεις των συντονιστών και ενημέρωση των μη εγγεγραμμένων βουλευτών (ερμηνεία των άρθρων 51 και 192 του Κανονισμού)
PDF 249kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, συνεδριάσεις των συντονιστών και ενημέρωση των μη εγγεγραμμένων βουλευτών (ερμηνεία των άρθρων 51 και 192 του Κανονισμού)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 12 Ιουλίου 2011 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 211 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 51:"

Το παρόν άρθρο μπορεί να εφαρμοστεί στη διαδικασία που οδηγεί στην εκπόνηση σύστασης που αποβλέπει στην έγκριση ή την απόρριψη της σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 5 και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.

"

2.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 192:"

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 30 και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι οποίοι είναι τα μόνα μέλη που δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

Οι συνεδριάσεις των συντονιστών έχουν ως στόχο την προετοιμασία των αποφάσεων μιας επιτροπής και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, εκτός εάν έχει ανατεθεί σε αυτούς ρητώς τέτοια αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των συντονιστών πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχη ανάθεση αρμοδιότητας. Ελλείψει τέτοιας ανάθεσης αρμοδιότητας, οι συντονιστές δύνανται να εκδίδουν μόνον συστάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημη έγκριση εκ των υστέρων από την οικεία επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη εγγεγραμμένων βουλευτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της διαβίβασης των συναφών πληροφοριών και της παρουσίας ενός μέλους της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

"

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου