Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 26 października 2011 r. - Strasburg
Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. ze zmianami Rady - wszystkie sekcje
 Zawarcie i tymczasowe stosowanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii ***
 Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską ***
 Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich *
 Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I
 Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. ze zmianami Rady - wszystkie sekcje
PDF 378kWORD 153k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 po zmianach wprowadzonych przez Radę – wszystkie sekcje (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) oraz pisma w sprawie poprawek nr 1/2012 (COM(2011)0372) i nr 2/2012(COM(2011)0576) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012
P7_TA(2011)0461A7-0354/2011

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2012(4),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja I – Parlament(5),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, przedstawiony przez Komisję dnia 26 maja 2011 r. (COM(2011)0300),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012(6),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w dniu 25 lipca 2011 r. (13110/2011 – C7-0247/2011),

–   uwzględniając pisma w sprawie poprawek nr 1/2012 i 2/2012 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 przedstawione przez Komisję odpowiednio w dniach 17 czerwca 2011 r. i 16 września 2011 r.,

–  uwzględniając art. 75b Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie pozostałych zainteresowanych komisji (A7-0354/2011),

SEKCJA III
Uwagi ogólne

1.  przypomina, że wspieranie inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki, która tworzy miejsca pracy i wysokiej jakości zatrudnienie poprzez zrealizowanie siedmiu inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, jest wspólnym celem popieranym przez 27 państw członkowskich UE oraz jej instytucje; przypomina, że realizacja tej strategii będzie wymagała podjęcia do 2020 r. ogromnych inwestycji z myślą o przyszłości, o wartości szacowanej przez Komisję Europejską na co najmniej 1 800 mld EUR zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 19 października 2010 r. pt. „przeglądu budżetu UE” (COM(2010)0700); z tego względu podkreśla, że niezbędne inwestycje, zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich, trzeba przeprowadzić już teraz i nie można dłużej opóźniać ich realizacji;

2.  przypomina, że w celu wspomożenia Europy w przezwyciężeniu kryzysu i wyjścia z niego silniejszą, strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu musi znaleźć się w centrum strategii budżetowej UE na rok 2012;

3.  w tym kontekście jest głęboko zaniepokojony tym, że obecny kryzys spowodował spadek inwestycji publicznych w niektórych z tych obszarów wskutek dokonania przez państwa członkowskie korekt swych budżetów krajowych; apeluje o odwrócenie tej tendencji i wyraża zdecydowane przekonanie, że inwestycje muszą być gwarantowane zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, jeśli Unia jako całość ma zrealizować cele strategii „Europa 2020”; jest zdania, że budżet UE ma do odegrania znaczącą rolę dźwigni wzmacniającej działania państw członkowskich na rzecz naprawy gospodarczej poprzez inicjowanie i wspieranie krajowych inwestycji, aby zwiększyć wzrost gospodarczy i zatrudnienie, i powinien być wykorzystywany w taki sposób; podkreśla, że jest to w pełni zgodne z dynamiką europejskiego semestru, który jako nowy mechanizm rozszerzonego europejskiego zarządzania gospodarczego ma na celu zwiększenie spójności, synergii i komplementarności budżetu UE i budżetów krajowych przy realizacji wspólnie ustalonych celów strategii „Europa 2020”;

4.  przypomina raz jeszcze, że budżet UE nie powinien być postrzegany i oceniany po prostu jako pozycja finansowa dodana do budżetów krajowych i obciążająca je, ale przeciwnie, należy go pojmować jako szansę na nadanie impetu tym inicjatywom i inwestycjom, które stanowią korzyść i wartość dodaną dla Unii jako całości, a które w przeważającej mierze są ustalane wspólnie przez Parlament i Radę i tym samym również legitymizowane na szczeblu krajowym;

5.  przypomina uzupełniający charakter budżetu UE względem budżetów krajowych oraz siłę napędową, jaką stanowi dla wspierania wzrostu oraz miejsc pracy, i podkreśla, że z uwagi na jego charakter oraz ograniczony rozmiar nie należy go kontrolować i ograniczać poprzez arbitralne ograniczenia, lecz przeciwnie, należy wzmacniać zdefiniowane obszary;

6.  dostrzega poważne braki funduszy w UE, zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i Unii; podkreśla, że przywiązując faktyczną wagę do koncepcji relacji jakości do ceny, należy dokładnie zbadać wszystkie programy i wydatki pod kątem wykonalności, skuteczności i wydajności;

7.  wskazuje, że marginesy wynikające z wieloletnich ram finansowych (WRF) nie pozostawiają rzeczywistego pola manewru, zwłaszcza w działach 1a i 4, oraz ograniczają zdolność Unii do reagowania na zmiany polityczne i nieprzewidziane potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetów; podkreśla, że ogrom wyzwań, przed którymi stoi Unia, wymaga środków wykraczających daleko poza obecne pułapy WRF; w związku z tym przypomina, że różne wyzwania i pojawienie się nowych priorytetów, takich jak arabska wiosna w tym roku, sprawiły, że nieuniknione jest uruchomienie instrumentów przewidzianych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, oraz że należy nadać silny impet wdrażaniu strategii „Europa 2020” jako skoordynowanemu sposobowi walki z obecnym kryzysem gospodarczym i społecznym;

Stanowisko Rady

8.  wyraża ubolewanie w związku z wprowadzonymi przez Radę w przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu (PB) cięciami na kwotę 1,59 mld EUR w środkach na zobowiązania (-1,08%) oraz 3,65 mld EUR w środkach na płatności (-2,75%), w wyniku których ogólna kwota środków na zobowiązania wynosi 146,25 mld EUR (czyli +2,91% w porównaniu z budżetem na 2011 r.(7)), a kwota środków na płatności wynosi 129,09 mld EUR (+2,02%), podczas gdy w PB przedstawionym przez Komisję (uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2012) odsetki te wynosiły odpowiednio +4,03 i +4,91%;

9.  zauważa, że Rada zaproponowała cięcia w kilkuset pozycjach budżetowych, natomiast nie zaproponowała wzmocnienia żadnej z nich; podkreśla, że te liniowe cięcia dotyczą wszystkich działów WRF, jednak nie w tym samym stopniu;

10.  wskazuje na pewne niespójności tych cięć w porównaniu ze stanowiskami przyjętymi niedawno przez Radę, jak np. cięcia dokonane przez nią w PB na 2012 r. w liniach budżetowych dotyczących nowo utworzonych agencji nadzoru finansowego, do których utworzenia Rada nawoływała, lecz nie wydaje się skłonna do zapewnienia im niezbędnych środków finansowych na zadowalające funkcjonowanie;

11.  uznaje obawy Rady dotyczące ograniczeń gospodarczych i budżetowych na szczeblu krajowym; uważa, że Unia powinna wykazać się odpowiedzialnością budżetową; przypomina jednak, że zgodnie z postanowieniami traktatu budżet UE nie może wykazywać deficytu publicznego, a także stanowi 2% ogółu wydatków publicznych w Unii;

12.  w związku z powyższym ubolewa, że pomimo wcześniejszych apeli Parlamentu Rada dokonała horyzontalnych cięć w budżecie i zadecydowała a priori o ogólnym poziomie środków bez należytego uwzględnienia dokładnej oceny rzeczywistych potrzeb dotyczących osiągnięcia uzgodnionych celów Unii i wywiązania się z jej politycznych zobowiązań, ani priorytetów Parlamentu przedstawionych we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych;

13.  podkreśla, że wybór pozycji i kwot, które mają zostać objęte cięciami, wyłącznie na podstawie stopnia wykonania z przeszłości i wskaźników wzrostu w porównaniu z budżetem na rok ubiegły jest podejściem wstecznym, które nie pozwala na właściwe odzwierciedlenie – w kontekście programowania wieloletniego – przyspieszenia wykonania na przestrzeni lat;

14.  zauważa, że niski poziom środków na płatności zaproponowany przez Radę doprowadziłby do większej rozbieżności między środkami na płatności a środkami na zobowiązania, co automatycznie skutkowałoby zwiększeniem pozostających do spłaty zobowiązań na koniec roku, zwłaszcza w działach 1a i 1b; w tym kontekście ostrzega przed już skrajnie dużą kwotą skumulowanych zobowiązań pozostających do spłaty tak krótko przed końcem obecnych WRF;

Propozycja Parlamentu dotycząca budżetu

15.  ustanawia ogólną wysokość środków na kwotę 147 763,82 mln EUR w środkach na zobowiązania i 133 143,18 mln EUR w środkach na płatności;

16.  przypomina, że Parlament uznał, iż działania w ramach strategii „Europa 2020”są jednym z najważniejszych priorytetów(8) w budżecie na 2012 r., ponieważ stanowią one istotną i konieczną część strategii UE dotyczącej ożywienia gospodarczego; podkreśla, że proponowane zwiększenie środków dla wybranej liczby pozycji budżetu jest korzystne zarówno dla krótko-, jak i długoterminowych strategii na rzecz przyszłości Unii;

17.  uważa, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję jest absolutnym minimum płatności, o czym kilkakrotnie wspomnieli również przewodniczący Barroso i komisarz Lewandowski; nie jest przekonany, czy projekt oświadczenia Rady nr 1 w sprawie środków na płatności mający na celu zajęcie się kwestią ewentualnych dodatkowych potrzeb w zakresie płatności może być pomocny w tym kontekście, zwłaszcza wobec doświadczeń z początku 2011 r., kiedy to Rada akurat nie była chętna, by wywiązać się z obietnic, które zawarła w podobnym oświadczeniu dotyczącym budżetu na 2011 r.; postanawia zatem również przywrócić większość środków na płatności do poziomów z PB, tym bardziej, że cięcia Rady w rubryce płatności również wpływają na dziedziny i pozycje budżetowe objęte celami strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w działach 1a i 1b;

Dział 1a

18.  przypomina, że dział 1a jest kluczowym działem WRF na lata 2007-2013 pod względem osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, ponieważ z niego bezpośrednio lub pośrednio finansowanych jest wszystkich pięć głównych celów i siedem inicjatyw przewodnich tej strategii;

19.  wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja ani Rada w zasadzie nie proponują podniesienia – wykraczającego poza pierwotnie zaplanowane środki – wsparcia dla inwestycji pilnie potrzebnych do wdrożenia siedmiu inicjatyw przewodnich i zwraca uwagę, że niestety instytucje te skłaniają się ku temu, by przełożyć na WRF po 2013 r. niezbędne znaczne zwiększenie wspólnych wysiłków finansowych; jest przekonany, że ta postawa poważnie zagrozi realizacji głównych celów do 2020 r.; z tego względu proponuje w niektórych kluczowych obszarach pewne ukierunkowane zwiększenia środków ponad PB Komisji, szczególnie w zakresie konkurencyjności i przedsiębiorczości, badań i innowacji, edukacji i kształcenia przez całe życie;

20.  przypomina, że w celu sfinansowania projektu ITER konieczne będzie zatwierdzenie przez władzę budżetową przeglądu WRF na lata 2007-2013; odnotowuje propozycję Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącą sfinansowania brakującej kwoty 1,3 mld EUR na projekt ITER w latach 2012 i 2013, ale – podobnie, jak to uczyniła Rada, wyłączając dodatkowe finansowanie projektu ITER ze swego czytania projektu budżetu – nalega, by negocjacje w sprawie dodatkowych kosztów projektu ITER zostały wyłączone z procedury budżetowej na 2012 r.; niemniej jednak wyraża gotowość rozwiązania kwestii dodatkowych środków finansowych, jakie potrzebne są na projekt ITER do końca 2011 r. w celu zapewnienia, że istniejące struktury UE w zakresie fuzji jądrowej nie zostaną osłabione w wyniku niepodjęcia decyzji;

21.  potwierdza swój zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek przesunięć środków z 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), co zaproponowała Komisja w ramach pakietu finansowania projektu ITER, ponieważ zagroziłoby to pomyślnej realizacji 7PR oraz znacznie zmniejszyłoby jego wkład w osiągnięcie głównych celów i wdrożenie inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”; przywraca zatem wysokość programowania finansowego dla 7PR, dodając kwotę 100 mln EUR do pozycji budżetowych, w których Komisja dokonała cięć; przywraca również większość środków obciętych przez Radę w pozycjach przeznaczonych na 7PR (492 mln EUR), tak aby uniknąć zagrożenia niewywiązania się z istniejących zobowiązań prawnych, co mogłoby doprowadzić do dodatkowych kosztów związanych z odsetkami z tytułu opóźnień w płatnościach;

22.  postanawia dodatkowo zwiększyć poziom środków na zobowiązania na wybrane pozycje 7PR (Możliwości – Badania naukowe na rzecz MŚP, Współpraca ‐ Energia, Pomysły, Ludzie, Badania naukowe związane z energią); uważa, że te pozycje odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu wzrostu i inwestycji w kluczowych obszarach będących podstawą strategii „Europa 2020”; uważa, że obecny wskaźnik wykonania 7PR zagwarantuje, że te dodatkowe kwoty będą mogły zostać rzeczywiście włączone do programowania finansowego tych programów;

23.  podnosi dodatkowo ogólny poziom środków na zobowiązania przeznaczonych na program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (program na rzecz inteligentnej energii oraz program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji – EIP) w porównaniu z pierwotnie przewidzianymi środkami, aby wdrożyć inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”; wyraża nadzieję, że to zwiększenie środków przyczyni się do poprawy dostępu MŚP do wspomnianego programu oraz do rozwoju konkretnych programów i innowacyjnych mechanizmów finansowych; przypomina w tym kontekście, że MŚP odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o pobudzanie gospodarki UE, i popiera w szczególności program CIP-EIP jako niezbędne narzędzie wychodzenia z kryzysu;

24.  postanawia wprowadzić poważne zwiększenie środków na zobowiązania dla programu „Uczenie się przez całe życie” ze względu na jego wysoką europejską wartość dodaną, a także fakt, że wnosi on istotny wkład do inicjatyw przewodnich „Mobilna młodzież” i „Unia innowacji”; jest przekonany, że te zwiększenia środków są w pełni wykonalne, gdyż dodatkowe środki finansowe dla tego programu zaproponowane przez Parlament i przyjęte przez władzę budżetową w budżecie na 2011 r. jak dotąd zostały pomyślnie wykonane, co doprowadziło do znacznego wzrostu liczby jego uczestników; ponownie zapewnia o swym głębokim oddaniu programom UE w dziedzinie młodzieży i edukacji, gdyż mogą one wnieść wkład w zmniejszenie bezrobocia młodzieży; proponuje także dalszy wzrost środków na zobowiązania dla programu Erasmus Mundus;

25.  postanawia przywrócić do poziomu z PB wysokość środków na płatności przeznaczonych na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) i ponownie apeluje o dalsze usprawnienia w procedurze uruchomienia EFG w celu przyspieszenia pomocy w terenie;

26.  w związku z tym proponuje drugiemu organowi władzy budżetowej uruchomienie środków w ramach instrumentu elastyczności w kwocie 30,75  mln EUR w dziale 1a;

Dział 1b

27.  odnotowuje, że stanowisko Rady nie zmienia propozycji Komisji w odniesieniu do zobowiązań oraz podkreśla, że to stanowisko dotyczące środków na zobowiązania pozostaje w zgodzie z podziałami środków, ustalonymi w wieloletnich ramach finansowych, biorąc pod uwagę techniczne dostosowanie do ram finansowych roku 2012, zgodnie z pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.;

28.  przypomina o ważnej roli, jaką odgrywa polityka regionalna i polityka spójności w realizacji celów strategii „Europa 2020” oraz w ożywieniu gospodarczym regionów europejskich; wyraża ubolewanie z powodu restrykcyjnego podejścia Rady do płatności, które zmniejszono o ok. 1,3 mld EUR w stosunku do prognoz Komisji dotyczących potrzeb w zakresie płatności na 2012 r.; zauważa, że jedynie cel konwergencji i pozycje dotyczące pomocy technicznej nie zostały poddane cięciom przez Radę; przypomina, że cięcia te dotyczą środków budżetowych, których wysokość była już znacznie poniżej własnych prognoz państw członkowskich (61 mld EUR na 2012 r., tj. ok. 50% powyżej wartości z PB) oraz które były powszechnie uważane za absolutne minimum niezbędne do zrealizowania przewidywanych wniosków o płatność oraz spójne z przyspieszeniem wykonania pod koniec okresu programowania; wyraża przekonanie, że ta postawa Rady jest tym bardziej nie do zaakceptowania, ponieważ Komisja Europejska niedawno przedstawiła pewne konkretne propozycje pobudzenia płatności funduszy strukturalnych i spójności w krajach najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem finansowym i gospodarczym; domaga się oceny realizacji polityki regionalnej i spójności wraz z konkretnymi propozycjami dotyczącymi sposobu zmniejszenia zobowiązań pozostających do spłaty;

29.  wzywa Komisję do uznania zasadniczej roli, jaką działania na szczeblu lokalnym i regionalnym odgrywają w walce ze zmianami klimatycznymi;

30.  w związku z tym przywraca wysokość środków na płatności, które zostały obcięte przez Radę, do poziomu z PB;

Dział 2

31.  zasadniczo przywraca wysokość kwot obciętych przez Radę w dziale 2 do poziomu 60 457,76 mln EUR, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do budżetu na 2011 r.; jest zdania, że preliminarz Komisji dotyczący potrzeb budżetowych jest bardziej realistyczny niż propozycje Rady, zwłaszcza w obecnej sytuacji wielkiej niepewności gospodarczej i niestabilności rynków;

32.  zauważa, że tradycyjny list w sprawie poprawek w dziedzinie rolnictwa, który zostanie przedłożony jesienią 2011 r., dostosuje bieżący preliminarz pod kątem bardziej precyzyjnej oceny rzeczywistych potrzeb; w tym kontekście zwraca uwagę na ostateczny poziom dochodów przeznaczonych na określony cel, jakie mają być dostępne w 2012 r. (korekty w związku z kontrolą zgodności, nieprawidłowości i dodatkowa opłata od mleka), który ostatecznie określi poziom nowych środków, jakie należy przyjąć w budżecie na 2012 r.; szacuje, że obecny pozostały margines (352,24  mln EUR) powinien wystarczyć na pokrycie potrzeb w niniejszym dziale przy braku nieprzewidzianych okoliczności;

33.  wzywa Komisję do zwiększenia starań na rzecz określenia wyraźnych priorytetów w ramach tego działu z korzyścią dla zrównoważonych systemów rolnictwa, które chronią różnorodność biologiczną, zasoby wody i żyzność gleby oraz gwarantują dobrostan zwierząt i zatrudnienie; uważa, że pozytywnym efektem ubocznym takiej strategii politycznej byłoby zapobieganie sytuacjom kryzysowym, takim jak np. rozprzestrzenienie się E. coli;

34.  odrzuca zwiększenie środków w tzw. pozycji przeznaczonej na wydatki ujemne (rozliczenie rachunków), które wydaje się sztucznym ograniczeniem ogólnego poziomu środków w dziale 2; uważa jednak, że państwa członkowskie mogą lepiej ocenić skuteczność i wiarygodność swych krajowych systemów nadzoru i kontroli w dziedzinie polityki rolnej (WPR), która wydaje się zbyt wysoko oceniana;

35.  podkreśla, że mechanizmy zapobiegania i reagowania w odniesieniu do kryzysu w sektorze owoców i warzyw są zdecydowanie niewystarczające i dlatego należy znaleźć natychmiastowe rozwiązanie do czasu realizacji nowej WPR; wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi i Radzie konkretnych propozycji mających na celu zapewnienie wystarczającego zwiększenia wkładu Unii do funduszu kryzysowego w ramach funduszy operacyjnych dla organizacji producenckich; domaga się, by to zwiększenie posłużyło na szczególne środki przeznaczone dla producentów dotkniętych kryzysem związanym z bakterią E.coli i zapobieganie przyszłym sytuacjom kryzysowym;

36.  przewiduje większe wsparcie dla programu dystrybucji mleka w szkole oraz dalsze wsparcie dla programu „Owoce w szkole”;

37.  utrzymuje środki budżetowe przeznaczone na unijny program dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w UE, który wspiera 18 mln osób dotkniętych problemem niedożywienia w Unii; z zadowoleniem przyjmuje niedawne działania Komisji (zob. zmieniony wniosek Komisji z dnia 3 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia w tej sprawie (COM(2011)0634) na rzecz znalezienia politycznego i prawnego rozwiązania, by uniknąć drastycznych cięć przy realizacji programu w latach 2012 i 2013; stanowczo apeluje do Rady o niezwłoczne poparcie tego wniosku, zwłaszcza z myślą o trudnej sytuacji socjalnej w wielu państwach członkowskich w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego;

38.  w dalszym ciągu wspiera na odpowiednim poziomie program LIFE+, którego wyłącznym priorytetem jest realizacja projektów na rzecz ochrony środowiska oraz klimatu; przypomina ponownie, że problemy środowiskowe oraz rozwiązania tych problemów wykraczają poza granice krajów, a zatem oczywiste jest, iż należy zajmować się nimi na poziomie UE; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do znaczącego poprawienia wdrażania unijnego prawodawstwa w zakresie środowiska naturalnego;

39.  podkreśla, że wspólna polityka rybołówstwa jest nadal ważnym priorytetem politycznym, i utrzymuje jej finansowanie na poziomach zaproponowanych w PB, mając na względzie zbliżającą się reformę WPRyb; jest zdania, że finansowanie zintegrowanej polityki morskiej nie powinno odbywać się kosztem innych działań i programów w dziedzinie rybołówstwa w ramach działu 2; uważa, że skuteczne zarządzanie rybołówstwem ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów rybnych i zapobiegania nadmiernym połowom; z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe wsparcie dla nowych międzynarodowych organizacji w sektorze rybołówstwa;

Dział 3a

40.  przypomina swój zdecydowany apel o odpowiednią i zrównoważoną reakcję na aktualne wyzwania w dziedzinie migracji i solidarności z myślą o zarządzaniu legalną migracją oraz zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnej imigracji; uznając obowiązek państw członkowskich UE w zakresie przestrzegania utrwalonych przepisów prawa Unii, podkreśla konieczność wystarczającego finansowania i narzędzi wsparcia pomocnych w sytuacjach kryzysowych, w duchu pełnego poszanowania wewnętrznych zasad ochrony i praw człowieka oraz solidarności wszystkich państw członkowskich; apeluje w związku z tym o zrównoważone zwiększenie – w stosunku do PB – środków przeznaczonych z jednej strony na Frontex i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, z uwagi na ich rosnącą liczbę zadań, a z drugiej strony na Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców; przywraca ponadto do poziomu z PB środki na zobowiązania przeznaczone na Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów i Fundusz Granic Zewnętrznych; jest głęboko przekonany, że konieczne jest odpowiednie zasilenie tych funduszy z uwagi na bieżące wydarzenia, szczególnie w regionie śródziemnomorskim, i wyzwania dla bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii i dla zarządzania przepływami migracyjnymi;

41.  ubolewa nad znacznymi cięciami, jakie Rada zaproponowała w odniesieniu do Fronteksu, Funduszu Granic Zewnętrznych i Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów; jest głęboko przekonany, że konieczne jest wzmocnienie tych funduszy z uwagi na bieżące wydarzenia, szczególnie w regionie śródziemnomorskim, i wyzwania dla bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii i dla zarządzania przepływami migracyjnymi;

42.  przywracając ujęte w PB wysokości środków przeznaczonych na zapobieganie przestępczości i terroryzmowi zgodnie z programowaniem finansowym, zamierza osiągnąć dalsze postępy w coraz bardziej potrzebnej współpracy w takich obszarach, jak europejska strategia bezpieczeństwa cybernetycznego lub konfiskata majątku organizacji przestępczych;

43.  uważa, że jak dotąd program Daphne pozostawał niedofinansowany i pragnie zapewnić mu odpowiednie środki, by podejmował on uznane problemy w zakresie walki z przemocą wobec kobiet;

Dział 3b

44.  przypomina, że powinno się podnieść finansowanie programów, inicjatyw i organów ukierunkowanych na edukację, aby wniosły one wkład w realizację przewodnich inicjatyw strategii „Europa 2020”, jak „Mobilna młodzież” i „Unia Innowacji”; zamierza w szczególności podnieść finansowanie programu „Młodzież w działaniu”;

45.  jest świadomy tego, jak duże znaczenie ma włączenie obywateli w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i w życie polityczne w perspektywie europejskiej oraz uważa za niewłaściwe zmniejszenie przez Radę wydatków na obywatelstwo;

46.  odrzuca wszelkie dalsze cięcia w finansowaniu instrumentu finansowego ochrony ludności, gdyż propozycja zawarta w PB opiewa na kwotę poniżej programowania finansowego, zaś ochrona ludności jest nową kompetencją Unii; przywraca w związku z tym kwoty ujęte w PB;

47.  w odniesieniu do europejskich przestrzeni publicznych uważa, że sprawozdanie z oceny i program pracy muszą zostać przedstawione władzy budżetowej na czas, by umożliwić ich uwzględnienie w procedurze budżetowej; postanawia zatrzymać w rezerwie część środków przeznaczonych na komunikację dopóki Komisja nie wykaże się wolą poprawy międzyinstytucjonalnej współpracy w tym względzie;

48.  określa pewną liczbę rezerw w oczekiwaniu na otrzymanie konkretnych sprawozdań z oceny oraz oficjalnego zobowiązania się do udoskonalonej współpracy międzyinstytucjonalnej;

49.  przyjmuje z zadowoleniem środki na program zdrowia publicznego, który uzupełnia działania państw członkowskich w obszarach promowania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz zapewnia tym działaniom wartość dodaną; popiera starania Komisji na rzecz kontynuowania kampanii „HELP – życie bez tytoniu” w ramach programu zdrowia publicznego;

Dział 4

50.  ponownie przypomina, że w tym roku bardziej niż w poprzednich środki w dziale 4 budżetu na 2012 r. są niewystarczające, a margines dostępny w tym dziale jest zbyt niski, by można było sprostać coraz poważniejszym wyzwaniom politycznym w regionach sąsiadujących z UE i na świecie;

51.  z zadowoleniem przyjmuje podniesienie kwoty środków przeznaczonych na instrument sąsiedztwa, jak zaproponowano w liście w sprawie poprawek nr 1/2012, które jest zgodne z poparciem dla wyraźnej i spójnej reakcji UE na niedawne polityczne i społeczne wydarzenia w południowej części basenu Morza Śródziemnego i które zapewnia wartość dodaną zewnętrznemu wymiarowi polityki wewnętrznej i strategii makroregionalnych Unii; ponownie jednak bardzo dobitnie stwierdza, że taka pomoc finansowa nie może pod żadnym względem być udzielana ze szkodą dla przyjętych priorytetów;

52.  uważa, że aby ułatwić osiągnięcie porozumienia w procedurze pojednawczej z drugim ramieniem władzy budżetowej, można zgodzić się na obniżenie wysokości środków na zobowiązania w odniesieniu do kilku linii budżetowych, a w szczególności tych przeznaczonych na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa; w odniesieniu do tego obszaru polityki uznaje za właściwy poziom środków przegłosowany w budżecie na 2011 r. i postanawia wnieść odpowiednią poprawkę do stanowiska Rady;

53.  uważa, że podniesione finansowanie dla Palestyny i UNRWA, jakie proponuje PE, ma kluczowe znaczenie dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania uchodźców, a także zagwarantowania, iż państwo palestyńskie będzie zdolne samodzielnie funkcjonować; wzywa ponownie do przyjęcia wobec Palestyny jasnej strategii, która uzależniałaby pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej od rosnącej roli politycznej Unii w procesie pokojowym w stosunku do obu stron konfliktu;

54.  przypomina, że w budżecie na 2012 r. powinno się uwzględnić rosnące potrzeby w zakresie współpracy z Azją i Ameryką Łacińską;

55.  ubolewa, iż nie da się sfinansować wszystkich potrzeb i ograniczonych priorytetów uważnie wyselekcjonowanych przez wyspecjalizowane komisje w ramach pułapu WRF dla działu 4, i uznaje jego zapis za minimalny wymóg dla osiągnięcia wiarygodnego stanowiska Unii jako podmiotu na arenie światowej;

56.   proponuje w związku z tym drugiemu ramieniu władzy budżetowej uruchomienie w ramach działu 4 instrumentu elastyczności na kwotę 208,67 mln EUR;

Dział 5

57.  odrzuca ogólne stanowisko Rady w sprawie wydatków w dziale 5, które polega na redukcji na ogólną kwotę około 74 mln EUR, z czego 33 mln EUR przeznaczonych na Komisję, która to redukcja wynika z szeroko zakrojonych cięć w budżetach wszystkich instytucji;

58.  podkreśla, że takie restrykcyjne podejście, choć przynosi budżetowi UE i państwom członkowskim krótkoterminowe korzyści, stanowi zagrożenie dla realizacji działań i programów politycznych UE, co ostatecznie szkodzi obywatelom i po pewnym czasie wywiera negatywny wpływ na budżety krajowe; podkreśla ponadto, że Komisja oraz inne instytucje powinny otrzymywać odpowiednie środki, aby realizować swoje zadania, zwłaszcza po wejściu w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

59.  zauważa, że redukcja ta została osiągnięta poprzez podniesienie tzw. standardowego potrącenia dla pracowników (stanowiska nieobjęte finansowaniem), co uniemożliwia wprowadzenie pewnych udoskonaleń w zakresie odsetka obsadzenia stanowisk w planach zatrudnienia zatwierdzonych przez władzę budżetową (poprzez jej bezpośredni wpływ na nabór); zastanawia się w związku z tym, w jaki sposób Rada potrafi ocenić ewentualny poziom zatrudnienia w służbach Komisji dokładniej, niż zrobiły to same służby Komisji; odrzuca również te cięcia w pozycjach wydatków, co do których Komisja już zaproponowała oszczędności netto w projektach swych budżetów (np.: Urząd Publikacji, analizy i konsultacje, wyposażenie i umeblowanie);

60.  odnotowuje ogromne starania Komisji na rzecz zamrożenia własnych wydatków administracyjnych w kategoriach nominalnych, co zaproponowano już na etapie PB, i postanawia przywrócić do tamtego poziomu wszystkie kwoty dotyczące wydatków w dziale 5 sekcji III;

61.  ustanawia jednak rezerwy w określonych pozycjach administracyjnych w oczekiwaniu na specyficzne działania, działania następcze lub wnioski Komisji, lub też w oczekiwaniu na dodatkowe informacje;

Agencje

62.  zatwierdza co do zasady szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji i odrzuca zasady leżące u podstaw stanowiska Rady polegającego na arbitralnych i szeroko zakrojonych cięciach w porównaniu z rokiem 2011;

63.  rzeczywiście uważa, że jakiekolwiek cięcia w budżecie agencji dokonane w trakcie procedury budżetowej powinny być ściślej związane z procesem planowania pracy i zadań agencji, chyba że można wyodrębnić jakieś szczegółowe źródła zwiększenia wydajności; w tym względzie uznaje cięcia wprowadzone do budżetu agencji Frontex, której mandat właśnie został poddany przeglądowi, za typowy przykład całkowitego oderwania zadań i działalności agencji – zapisanych w tekstach prawnych i wymaganiach – od przeznaczonych na tę działalność zasobów budżetowych, czego dopuściła się Rada;

64.  ogólnie rzecz biorąc zgadza się, że przy ustalaniu PB należy brać pod uwagę nadwyżki z agencji i przedstawiać je w jasny i przejrzysty sposób; przypomina jednak, że z tej ogólnej zasady należy wyłączyć nadwyżki z częściowo samofinansujących się agencji, aby mieć na względzie zmienność ich dochodu;

65.  postanawia ponadto podnieść w budżecie na 2012 r. przydział finansowy przeznaczony na trzy nowe agencje nadzoru finansowego – jako sprawę najwyższej wagi w obecnej sytuacji gospodarczo-finansowej – oraz na ich proces powstawania;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

66.  podkreśla, że przyjęte w ograniczonej liczbie projekty pilotażowe i działania przygotowawcze zostały gruntownie przeanalizowane i ocenione, również w świetle pierwszej oceny dokonanej przez Komisję w lipcu 2011 r. celem uniknięcia powielania działań, które są już objęte istniejącymi programami UE; przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze mają na celu formułowanie priorytetów politycznych oraz wprowadzanie nowych inicjatyw, które mogą w przyszłości przekształcić się w działania i programy UE;

SEKCJE I, II, IV, V, VI, VII, VII i IX
Ogólne ramy

67.  przypomina swe stanowisko przyjęte w ww. rezolucji z dnia 6 kwietnia 2011 r., domagające się od wszystkich instytucji sporządzenia własnych budżetów w oparciu o solidne i skuteczne zarządzanie oraz w dążeniu do znalezienia oszczędności, gdzie to możliwe, zgodnie z pismem komisarza Lewandowskiego z dnia 3 lutego 2011 r., w którym wzywa się wszystkie instytucje do podejmowania wszelkich wysiłków, by utrzymać wzrost wydatków poniżej 1% w porównaniu z 2011 r.;

68.  uznaje wysiłki podjęte przez wszystkie instytucje, w wyniku których osiągnięto rzeczywiste cięcia w ich budżetach własnych; w wartościach rzeczywistych wzrost budżetu wszystkich instytucji jest ujemny, pomimo powstania nowych kompetencji, stanowisk, działań i rodzajów działalności w efekcie wejścia w życie Traktatu z Lizbony;

69.  odnotowuje, że budżet na wydatki administracyjne i operacyjne wszystkich instytucji stanowi 5,59% ogólnego budżetu UE, z czego margines działu 5. opiewa na 497,9 mln EUR;

70.  potwierdza, że środki oszczędnościowe nie mogą narażać na szwank wypłaty wynagrodzeń oraz emerytur i rent, utrzymania budynków i bezpieczeństwa, jako że instytucje, by móc działać, muszą dysponować koniecznym minimum, zaś cięcia powinny być takie, by nie stanowić kary instytucji, które osiągnęły maksymalny poziom oszczędności, a ponadto opowiada się za usankcjonowaniem oszczędności oraz tego, by zachowywały one swoją skuteczność w 2012 r.;

Sekcja I – Parlament Europejski
Ramy ogólne

71.  zwraca uwagę, że obecnie głosowana aktualizacja budżetu na 2012 r. wynosi 1,44% w porównaniu z 2011 r. (nie uwzględniając listu w sprawie poprawek dotyczącego Chorwacji); jako że list w sprawie poprawek dotyczący Chorwacji będzie rozpatrywany z Radą w komitecie pojednawczym; oczekuje, że zostaną dodane konieczny wydatki na Chorwację; oczekuje, że po obradach komitetu pojednawczego ostateczna aktualizacja budżetu na 2012 r. wyniesie zatem 1,9% (łącznie z Chorwacją), zaś wskaźnik 1,9% to najniższa aktualizacja od 12 lat a bez wydatków związanych z akcesją Chorwacji i dołączeniem 18 nowych posłów do PE w związku z Traktatem z Lizbony liczba ta wynosi tylko 0,8%; 0,8% to najmniejszy wzrost od co najmniej 15 lat; w ostatnich 15 latach średni wzrost wynosił 4,5%; z uwagi na obecną inflację wynoszącą 2,9% nastąpiła obniżka budżetu na 2012 r. w wartościach rzeczywistych; mimo nowych uprawnień, nowych stanowisk, działań i rodzajów działalności wynikających z Traktatu z Lizbony Parlament dokonał rzeczywistych cięć;

72.  zwraca uwagę, że ogólny poziom budżetu na 2012 r. wynosi 1 710,1 mln EUR (łącznie z 18 nowymi posłami do PE w następstwie Traktatu z Lizbony); stanowi to redukcję netto w wysokości 14,5 mln EUR w porównaniu z preliminarzem oraz 74,085 mln EUR w porównaniu z pierwotnymi propozycjami budżetu przed postępowaniem pojednawczym z Prezydium;

73.  zauważa, że budżet na 2012 r. jest budżetem konsolidacji, w którym Parlament poczynił maksymalne starania w celu znalezienia oszczędności bez narażania jakości prac i doskonałości legislacyjnej; niniejszy budżet na 2012 r. i kolejny budżet na 2013 r. stanowią odniesienie dla następnych wieloletnich ram finansowych;

74.  przypomina, że oczekiwane oszczędności w pozycjach budżetowych dotyczących tłumaczeń pisemnych i ustnych nie mogą zagrażać zasadzie wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim i w ramach dialogów między innymi instytucjami; przypomina, że oszczędności będą wprowadzane bez narażania na szwank prawa każdego posła do przemawiania we własnym języku na posiedzeniu plenarnym, w komisjach, na posiedzeniach koordynatorów i w rozmowach trójstronnych; posłowie powinni także zachować prawo pisania i czytania we własnym języku;

75.  uważa, że w czasie rosnących trudności finansowych dla wielu Europejczyków i przy trwającej polityce oszczędnościowej Parlament powinien dać przykład wstrzemięźliwości, ograniczając koszty podróży; zwraca się do Prezydium o stworzenie warunków umożliwiających 5% oszczędności we wszelkiego rodzaju wydatkach na podróże, włączając w to delegacje komisji i delegacje międzyparlamentarne, przy pełnym poszanowaniu statutu posła i przepisów wykonawczych do niego; uważa, że ograniczenie przelotów służbowych posłów do Parlamentu pozwoliłoby osiągnąć takie oszczędności; zwraca się o umieszczenie w rezerwie 15% środków przeznaczonych na podróże w oczekiwaniu na sprawozdanie sekretarza generalnego Parlamentu, które ma zostać przedłożone Prezydium i Komisji Budżetowej do dnia 31 marca 2012 r.; wzywa, aby w sprawozdaniu tym zbadano wykonalność środków zapewniających maksymalną opłacalność podróży posłów w celu wysunięcia zaleceń dotyczących potencjalnych oszczędności budżetowych poprzez rozważenie wszystkich wniosków i rezolucji, które Parlament już przyjął w tej sprawie, poprzez przedstawienie propozycji ograniczenia liczby przelotów w klasie biznesowej, zachęcanie do zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej lub ekonomicznej flexi, przy zapewnienie odpowiedniego traktowania punktów lojalnościowych za przeloty i dokonanie przeglądu przepisów dotyczących godzin otwarcia rejestru posłów, zwłaszcza w piątki; oczekuje ograniczenia środków na podróże w 2012 r. i kolejnych latach do końca obecnej kadencji; sugeruje, aby oszczędności w zakresie wizyt instytucjonalnych uwzględniały prymat pluralizmu nad proporcjonalnością, jeżeli chodzi o ustalanie składów delegacji;

76.  zwraca uwagę, że budżet na 2012 r. obejmuje wydatki wynikające we zwiększenia liczby posłów do PE o dodatkowych 18 (10,6 mln EUR) w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony;

77.  podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym, niezależnie od przypadku, polityka poszukiwania ewentualnych oszczędności tam, gdzie to możliwe, oraz dalsze dążenie do reorganizacji i przesunięć w ramach istniejących zasobów to kluczowe elementy polityki budżetowej, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu gospodarczego; uznaje zatem, że takie oszczędności w budżecie na 2012 r. powinno się podejmować w szerszym kontekście zmian strukturalnych o długoterminowych skutkach; cięcia, na które wyraził zgodę Parlament, będą wymagały przeprowadzenia zmian strukturalnych, które nie mogą zagrozić doskonałości legislacyjnej Parlamentu; uważa, że celem jest skupienie się na podstawowej działalności Parlamentu; uważa, że oszczędności w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych nie zagrażają zasadzie wielojęzyczności, a są możliwe dzięki innowacjom, reorganizacji struktur i nowym metodom pracy;

78.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą, opartą na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu współpracę Komisji Budżetowej z Prezydium; uważa, że nie powinno się kwestionować porozumienia zawartego dnia 22 września 2011 r. w postępowaniu pojednawczym i kontekście preliminarza (rezolucja PE z dnia 6 kwietnia 2011 r. przyjęta przez zgromadzenie plenarne 479 głosami za), ani nie powinno się ponownie otwierać żadnego z elementów tego porozumienia, jeśli od tamtej pory nie wystąpiły żadne nowe okoliczności;

79.  odnotowuje, że wysokość zwrotów kosztów ogólnych zamrożono na poziomie z 2011 r.; wzywa Prezydium, by nie dokonywało indeksacji żadnych dodatków poselskich (w tym diety dziennej);

80.  przypomina, że w trakcie negocjacji budżetowych w Parlamencie zaproponowano szereg rezerw; niezależnie od kompromisowej ugody między Komisją Budżetową a Prezydium zwraca się, aby biuro ewidencji kosztów odpowiedziało na leżące u podstaw tych rezerw kwestie dotyczące budżetu Parlamentu i wyjaśniło je w przejrzysty sposób, dostarczając jasne informacje o potrzebach w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, gastronomii, sprzątania i konserwacji oraz usług i udogodnień transportowych, innych usług zewnętrznych oraz o strukturze cen lub wszelkich dotacji mających zastosowanie do tych usług;

Zasoby ludzkie

81.  zatwierdza następujące zmiany w planie zatrudnienia:

   przekształcenie 2 stanowisk czasowych AST3 w 2 stanowiska stałe AST1 dla ośrodka zdrowia;
   przeszeregowanie 30 stanowisk AD5 na kategorię AD7 celem uwzględniania wyników wewnętrznego konkursu na AD7;
   przekształcenie 15 stanowisk AST (5 AST3, 5 AST5 i 5 AST7) w stanowiska AD5;

82.  postanawia zatwierdzić internalizację służby ochrony, co zaproponowano w liście w sprawie poprawek, i tym samym utworzyć 29 nowych stanowisk (26 AST1 i 3AD5) w ramach planu zatrudnienia;

83.  w następstwie listu w sprawie poprawek zatwierdza następujące rozwiązania, które zostały zrównoważone przez inne oszczędności:

   uwolnienie środków z rezerwy na nową politykę bezpieczeństwa;
   zrekompensowanie emisji CO2 powstałych w wyniku prowadzonej działalności administracyjnej;
   podniesienie środków przeznaczonych na personel kontraktowy celem wsparcia wprowadzenia w życie polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości;
   podniesienia rocznej dotacji dla Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego;

Polityka dotycząca nieruchomości oraz informacyjna i komunikacyjna

84.  uważa, że polityka Parlamentu dotycząca nieruchomości wymaga dokładnej analizy i że administracja powinna w dalszym ciągu rozwijać tę politykę we współpracy z Komisją Budżetową; domaga się zatem, by regularnie informowano go o rozwoju sytuacji w zakresie projektów budowlanych mających znaczące konsekwencje finansowe dla budżetu, takich jak np. budynek Konrad Adenauer, Dom Historii Europejskiej oraz projekty budowlane i nabywanie budynków w miejscach pracy Parlamentu; wnosi, aby informowano go o tworzeniu nowych stanowisk odnoszących się do trzyletniego planu DG INLO, zanim zostaną one zatwierdzone przez administrację; wzywa administrację do zawarcia umowy o świadczeniu usług na dzielenie się kosztami bieżącymi z Komisją i każdą inną instytucją, która chciałaby korzystać z infrastruktury Domu Historii Europejskiej; wzywa instytucje UE do lepszej koordynacji programów swych wizyt z myśla o wykorzystaniu synerii, podniesieniu zadowolenia odwiedzających oraz podziele kosztów; wzywa administrację do poprawy zarządzania projektami międzyinstytucjonalnymi;

85.  zaznacza, że finansowanie zatrudnienia nowego personelu kontraktowego mającego wesprzeć realizację polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości powinno zostać zagwarantowane w następnych latach budżetowych w przejrzysty sposób; ponadto pragnie być informowany o wszelkich zamiarach stworzenia nowych stanowisk oraz o wszelkim zwiększeniu środków związanych z polityką DG INLO zanim zostaną one zatwierdzone przez administrację;

86.  uważa, że projekt Domu Historii Europejskiej wymaga czynnej współpracy i wkładu finansowego innych instytucji; przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie wyrażone w piśmie przewodniczącego Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczące znacznego wkładu do projektu i zapewnienia wsparcia funkcjonowaniu Domu Historii Europejskiej; przypomina swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r., w której zwraca się o plan operacyjny określający długofalową strategię biznesową Domu Historii Europejskiej, i odnotowuje, że administracja dostarczyła wymagane informacje; przypomina, że wszystkie decyzje dotyczące projektu winny być przedmiotem otwartej dyskusji i owocnego dialogu oraz zapewniać przejrzysty proces decyzyjny; zwraca się o niezwłoczne poinformowanie go o projekcie budowy zgodnie z art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego; zwraca się do Prezydium o dopilnowanie, aby ściśle przestrzegano planu wydatków zawartego w planie operacyjnym;

87.  uważa, że w celu uzyskania długofalowych oszczędności poprzez unowocześnienie i usprawnienie organizacji budżet Parlamentu należy poddać analizie porównawczej z budżetami reprezentatywnej próby państw członkowskich i z budżetem Kongresu Stanów Zjednoczonych;

Kwestie związane z ochroną środowiska

88.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie konkretnych zachęt na rzecz częstszego wykorzystania czystszych środków transportu poprzez wprowadzenie 50% systemu Jobcard w Brukseli; zwraca uwagę, że rezerwa dotycząca różnych pozycji odnoszących się do kosztów podróży powiązana jest również z wynikami sprawozdania, którego sporządzenie zleciło Prezydium, celem uzyskania analizy wykonalności środków mających zagwarantować najwyższą wydajność kosztów podróży i sformułowania zaleceń dotyczących oszczędności budżetowych;

89.  zwraca się o przyjęcie dalszych środków celem ograniczenia zużycia energii, wody i papieru w perspektywie uzyskania oszczędności w budżecie Parlamentu;

Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

90.  zwraca uwagę, że cięcia ze strony Rady doprowadziłby do takiej sytuacji, w której Trybunał mógłby nie być w stanie właściwie realizować swoich podstawowych obowiązków w kontekście wzrostu obciążenia pracą sądową; postanawia w związku z tym częściowo przywrócić PB, zwłaszcza w odniesieniu do środków dotyczących członków, personelu i IT;

Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

91.  odnotowuje, że Trybunał podejmuje znaczne starania, aby przenieść personel z działów pomocniczych do działań w zakresie audytu, celem zaspokojenia rosnących wymogów stawianych instytucji oraz znalezienia znacznych oszczędności w wydatkach administracyjnych; odnotowuje, że Rada obcięła jego środki na wynagrodzenia w oparciu o niski poziom wykonania z 2010 r.; oczekuje lepszego wykonania za 2011 r. i postanawia w związku z tym częściowo przywrócić poziom środków postulowany w PB;

Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

92.  zauważa, że niektóre redukcje wprowadzone przez Radę naraziłyby na szwank podstawowe funkcje EKES-u i jego zdolność wypełnienia prawnych zobowiązań wobec personelu; postanawia zatem przywrócić PB w odniesieniu do środków dostępnych dla członków EKES-u na prowadzenie podstawowej działalności polegającej na umożliwieniu organizacjom społeczeństwa obywatelskiego wyrażania poglądów na szczeblu UE, co na poziomie ostrożnych szacunków inflacyjnych oznacza praktycznie zamrożenie środków w wartościach rzeczywistych, a także częściowo przywrócić PB w odniesieniu do wynagrodzenia personelu i dodatków dla niego, aby umożliwić EKES-owi wypełnienie zobowiązań wobec personelu, oraz częściowo przywrócić PB w odniesieniu do tłumaczeń ustnych, sprowadzając środki do poziomu wykonania z 2009 r., co i tak oznacza spadek w wartościach rzeczywistych z uwagi na wyższe stawki za tłumaczenia ustne;

Sekcja VII – Komitet Regionów

93.  częściowo odrzuca ograniczenia wprowadzone przez Radę; podnosi większość odnośnych pozycji budżetu, gdyż Rada ograniczyła środki znacznie poniżej wykonania budżetu za 2010 i 2011 r.; postanawia zatem przywrócić je do wysokości postulowanych w PB, aby umożliwić tej instytucji utrzymanie działalności politycznej na poziomie z 2011 r.;

Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

94.  jest zdania, że w minionych dwóch latach znacznie już obniżono środki na ten urząd; przywraca zatem wysokość środków dla większości pozycji do poziomu z PB;

Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

95.  w przeciwieństwie do Rady akceptuje stworzenie dwóch dodatkowych stałych stanowisk (1 AD 9 i 1 AD 6) w planie zatrudnienia EIOD z uwagi na nowe obowiązki tej instytucji nałożone na nią przez art. 16 TFUE, tj. nadzorowania i zapewnienia poszanowania przez wszystkie instytucje i organy UE podstawowych praw do prywatności i ochrony danych osobowych; celem wypełnienia prawnych zobowiązań akceptuje przeszeregowanie dyrektora EIOD z AD14 na AD15, chociaż cały urząd EIOD liczy 43 stanowiska;

96.  z tego samego powodu postanawia przywrócić środki innych pozycji do poziomu postulowanego w PB;

Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

97.  odnotowuje, że ESDZ, jako nowa organizacja odzwierciedlająca poważne europejskie ambicje, musi być zasilona wystarczającymi środkami; w związku z tym środki na wynagrodzenia personelu w 2012 r. muszą uwzględniać rzeczywistą liczbę wakatów jesienią 2011 r.; zwraca się do ESDZ o powściągliwość przy tworzeniu wysokiej rangi stanowisk w przyszłości; uważa, że sposobem na to mogłoby być stopniowe zastępowanie stanowisk oddelegowanych krajowych specjalistów przez stałe stanowiska dla urzędników służb cywilnych państw członkowskich; odnotowuje, że oddelegowanych krajowych specjalistów nie zalicza się do jednej trzeciej personelu ESDZ należącej do kategorii AD; przypomina jednak o decyzji Rady ustanawiającej organizację i funkcjonowanie ESDZ, w której stwierdza się, że „przed dniem wygaśnięciem umowy oddelegowanego eksperta krajowego przeniesionego do ESDZ na mocy art. 7 stosowna funkcja zostanie przekształcona w stanowisko pracownika zatrudnionego na czas określony, jeżeli funkcja wykonywana przez oddelegowanego eksperta krajowego odpowiada funkcji zwykle wykonywanej przez personel z grupy funkcyjnej AD i jeżeli niezbędne stanowisko jest dostępne w ramach planu zatrudnienia”; podkreśla ponadto, że należy sfinansować potrzeby operacyjne związane z umieszczeniem ESDZ w nowym budynku, z własnymi systemami informatycznymi;

98.  bierze pod uwagę wyjaśnienia przekazane przez ESDZ w piśmie przesłanym przewodniczącemu Komisji Budżetowej w dniu 30 września 2011 r. dotyczącym udziału urzędników UE w planie zatrudnienia, zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą; postanawia zatem przywrócić plan zatrudnienia ESDZ w formie proponowanej w projekcie budżetu Komisji i uważa, że należy znieść wszystkie rezerwy związane z zatrudnieniem i utworzeniem delegatury UE w Zjednoczonych Emiratach Arabskich;

99.  jest zaniepokojony stanowiskiem Rady w sprawie ograniczenia do +2,25% wzrostu PB ESDZ na 2012 r.; sam również przyjmuje ostrożne podejście do podwyżek w związku z ogólnym kontekstem finansowym i akceptuje tylko częściowo wnioski ESDZ;

100.  zatwierdza zgłoszone zmiany w planie zatrudnienia ESDZ, zwłaszcza odnośnie do wzmocnienia delegatur; zachowa jednakże czujność, jeżeli chodzi o skład ESDZ i przestrzeganie ustawowego obowiązku, aby urzędnicy UE stanowili co najmniej 60% personelu kategorii AD w ESDZ; domaga się, aby ESDZ składała regularne sprawozdania w tej kwestii; zauważa, że wzrost potrzeb budżetowych ESDZ jest wynikiem przeniesienia uprawnień wcześniej przypadających Radzie i Komisji oraz wystąpienia niedoszacowanych potrzeb, takich jak koszty rozpoczęcia działalności; nowe obowiązki i zadania obecnie wykonywane przez Radę i Komisję;

o
o   o

101.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz innym zainteresowanym instytucjom i organom.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0114.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0140.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0296.
(7) W tym budżety korygujące nr od 1 do 3/2011.
(8) Zob. np. rezolucję Parlamentu w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych przyjętą w dniu 23 czerwca 2011 r.


Zawarcie i tymczasowe stosowanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii ***
PDF 194kWORD 31k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))
P7_TA(2011)0462A7-0316/2011

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11114/2011),

–  uwzględniając projekt Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii (06647/2010),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 171, art. 172, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0184/2011),

–  uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0316/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.


Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską ***
PDF 200kWORD 32k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))
P7_TA(2011)0463A7-0332/2011

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11117/2011),

–  uwzględniając projekt Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (11575/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 171, art. 172, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0185/2011),

–  uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0332/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich *
PDF 355kWORD 48k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))
P7_TA(2011)0464A7-0314/2011

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0784),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0030/2011),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 marca 2011 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0314/2011),

A.  mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  W odniesieniu do traktowania stałych zakładów, państwa członkowskie mogą mieć potrzebę określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.
(9)  W odniesieniu do traktowania stałych zakładów państwa członkowskie mogą potrzebować określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, a także uniknięcia skrajnych form zbyt niskiego opodatkowania lub nieopodatkowania, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo
a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, jeżeli zostały one opodatkowane w państwie spółki zależnej według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich; albo
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
b) opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz  spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.
b) opodatkowuje te zyski według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I
PDF 1530kWORD 1779k
Poprawki Parlamentu europejskiego przyjęte w dniu 26 października 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM (2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))(1)
P7_TA(2011)0465A7-0325/2011

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości.
(1)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości, zgodnie z traktatem lizbońskim przyjętym wspólnie przez Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
(2)  W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 ustanawia się zasady budżetowe i reguły finansowe, które powinny być przestrzegane we wszystkich aktach ustawodawczych i przez wszystkie instytucje. Należy zachować najważniejsze zasady, a także koncepcję i strukturę tego rozporządzenia oraz podstawowe reguły zarządzania budżetowego i zarządzania finansami. Odstępstwa od tych najważniejszych zasad powinno się poddać przeglądowi i jak najbardziej uprościć, uwzględniając ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu rocznego Unii (dalej zwanego „budżetem”) oraz obciążenia, jakie niosą ze sobą dla zainteresowanych stron. Konieczne jest utrzymanie i umocnienie najważniejszych elementów reformy finansowej: roli podmiotów działań finansowych, integracji kontroli w służbach operacyjnych, audytorów wewnętrznych, budżetowania zadaniowego, modernizacji zasad rachunkowości oraz reguł i podstawowych zasad mających zastosowanie do dotacji.
(2)  W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 ustanawia się zasady budżetowe i reguły finansowe leżące u podstaw tworzenia i wykonania budżetu ogólnego, gwarantujące należyte i skuteczne gospodarowanie środkami finansowymi, kontrolę i ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także zwiększenie przejrzystości, które powinny być przestrzegane we wszystkich aktach ustawodawczych i przez wszystkie instytucje. Należy zachować najważniejsze zasady, a także koncepcję i strukturę tego rozporządzenia oraz podstawowe reguły zarządzania budżetowego i zarządzania finansami. Odstępstwa od tych najważniejszych zasad powinno się poddać przeglądowi i jak najbardziej uprościć, uwzględniając ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu rocznego Unii (dalej zwanego „budżetem”) oraz obciążenia, jakie niosą ze sobą dla zainteresowanych stron. Konieczne jest utrzymanie i umocnienie najważniejszych elementów reformy finansowej: roli podmiotów działań finansowych, integracji kontroli w służbach operacyjnych, audytorów wewnętrznych, budżetowania zadaniowego, modernizacji zasad rachunkowości oraz reguł i podstawowych zasad mających zastosowanie do dotacji.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów ramowych w dziedzinie badań naukowych1 oraz stosownie do sprawozdania końcowego grupy ekspertów ds. śródokresowej oceny siódmego programu ramowego, opublikowanego w dniu 12 listopada 2010 r. w oparciu o art. 7 ust. 2 decyzji nr 1982/2006/WE, należy w jeszcze większym stopniu uprościć i zharmonizować przepisy i procedury dotyczące programów ramowych UE w dziedzinie badań naukowych.
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 było ograniczone do określenia ogólnych zasad i podstawowych reguł rządzących całym sektorem budżetowym, o którym mowa w Traktatach, natomiast przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich11 w celu stworzenia lepszej hierarchii reguł oraz zapewnienia większej przejrzystości rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej zwanego „TFUE”) Komisja może otrzymać uprawnienia do przyjęcia aktów o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktów ustawodawczych. Wskutek tego niektóre przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 należy włączyć do niniejszego rozporządzenia. Szczegółowe reguły stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmowane przez Komisję należy ograniczyć do szczegółów technicznych oraz metod wykonania
(5)  Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 było ograniczone do określenia ogólnych zasad i podstawowych reguł rządzących całym sektorem budżetowym, o którym mowa w Traktatach, natomiast przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich11 w celu stworzenia lepszej hierarchii reguł oraz zapewnienia większej przejrzystości rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej zwanego „TFUE”) Komisja może – w drodze aktu ustawodawczego – otrzymać uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym, które jedynie uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Wskutek tego niektóre przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 należy włączyć do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
(8)  Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.
(8)  Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy natychmiast znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Zgodnie z wymogami Traktatu wieloletnie ramy finansowe mają być ustanawiane w formie rozporządzenia. Do niniejszego rozporządzenia należy zatem włączyć niektóre postanowienia wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013. Przede wszystkim, w celu zapewnienia dyscypliny budżetowej, należy ustanowić powiązanie między wieloletnimi ramami finansowymi a coroczną procedurą budżetową. Należy ponadto włączyć postanowienia zobowiązujące Parlament Europejski i Radę do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania, określonych w aktach podstawowych dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.
(11)  Zgodnie z wymogami Traktatu wieloletnie ramy finansowe będą w przyszłości ustanawiane w formie rozporządzenia, a międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami musi zostać odpowiednio zmienione, zatem logiczne jest włączenie do niniejszego rozporządzenia niektórych postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego. Przede wszystkim, w celu zapewnienia dyscypliny budżetowej, należy ustanowić powiązanie między wieloletnimi ramami finansowymi a coroczną procedurą budżetową. Należy ponadto włączyć postanowienia zobowiązujące Parlament Europejski i Radę do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania, określonych w aktach podstawowych dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Dochody uzyskane przez osoby trzecie niebędące państwami w ramach realizacji słusznych celów Unii, jak walka z przemytem i podrabianiem papierosów, (np. porozumienie „Phillip Morris”) powinny być traktowane jak dochody przeznaczone na określony cel, zwłaszcza jeżeli uzyskano je w wyniku porozumień zawartych w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)   Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące proporcjonalności, w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej przez urzędnika zatwierdzającego należy wprowadzić pojęcie dopuszczalnego ryzyka błędu. Instytucje powinny mieć możliwość odstąpienia od zwyczajowego progu istotności na poziomie 2 % stosowanego przez Trybunał Obrachunkowy w celu stwierdzenia legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Poziomy dopuszczalnego ryzyka błędu są bardziej odpowiednią podstawą oceny jakości zarządzania ryzykiem przez Komisję, przeprowadzanej przez organ udzielający absolutorium. Parlament Europejski i Rada powinny zatem określić poziom dopuszczalnego ryzyka błędu dla poszczególnych obszarów polityki, z uwzględnieniem kosztów kontroli i korzyści z nich płynących.
(16)   Aby dokonać oceny ryzyka błędu, uwzględniając zasadę należytego zarządzania finansowego i odpowiednich kontroli, oraz odpowiednio zareagować, powinno się zastosować narzędzie zarządzania wskazujące ryzyko błędu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)
(16a)  Zapisana w art. 15 TFUE zasada przejrzystości, która naklada na instytucje obowiązek działania z jak największym poszanowaniem zasady otwartości, wymaga, aby w obszarze dotyczącym wykonywania budżetu Unii obywatele dysponowali dostępem do informacji o tym na jakie cele wydawane są środki finansowe Unii. Takie informacje sprzyjają demokratycznej debacie, zachęcają obywateli do udziału w procesie decyzyjnym Unii i wzmacniają kontrolę i nadzór instytucji na unijnymi wydatkami. Cel ten powinien zostać zrealizowany dzięki publikacji, w miarę możliwości z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji, istotnych informacji dotyczących ostatecznych wykonawców i beneficjentów środków unijnych, uwzględniając ich uzasadnione prawo do poufności i bezpieczeństwa oraz, w przypadku osób fizycznych, ich prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych. Instytucje powinny zatem stosować podejście wybiórcze zgodne z zasadą proporcjonalności. Decyzje o publikacji powinny byćpodejmowane na podstawie odpowiednich kryteriów, tak aby zapewnić dostęp do wartościowych informacji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)
(23a)  W przypadku dotacji o bardzo niskiej i niskiej wartości mogą być stosowane uproszczone procedury w celu stworzenia podejścia ukierunkowanego na beneficjentów.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)
(23b)  Dotacji można również udzielać w dziedzinie badań podstawowych, w przypadku których nie jest możliwe przedstawienie końcowych wyników albo efektów.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Doświadczenie z partnerstwami publiczno-prywatnymi (PPP), zinstytucjonalizowanymi jako organy Unii w myśl art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, wskazuje, że należy przewidzieć więcej możliwych rozwiązań, aby zwiększyć wybór instrumentów, tak by obejmowały one organy, których reguły są bardziej elastyczne i łatwiej dostępne dla partnerów prywatnych niż te, które stosuje się do instytucji unijnych. Takie rozwiązania alternatywne powinny zostać objęte zarządzaniem pośrednim. Jednym z możliwych rozwiązań powinno być ustanowienie organu aktem podstawowym i objęcie go regułami finansowymi, które powinny uwzględniać zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania środkami finansowymi Unii. Zasady te powinny zostać przyjęte w rozporządzeniu delegowanym i powinny opierać się zasadach, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty trzecie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu. Innym możliwym rozwiązaniem powinna być realizacja partnerstw publiczno-prywatnych przez organy podlegające prawu prywatnemu państwa członkowskiego.
(24)  Doświadczenie z partnerstwami publiczno-prywatnymi (PPP), zinstytucjonalizowanymi jako organy Unii w myśl art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, wskazuje, że należy przewidzieć więcej możliwych rozwiązań, aby zwiększyć wybór instrumentów, tak by obejmowały one organy, których reguły są bardziej elastyczne i łatwiej dostępne dla partnerów prywatnych niż te, które stosuje się do instytucji unijnych. Takie rozwiązania alternatywne powinny zostać objęte zarządzaniem pośrednim. Jednym z możliwych rozwiązań powinno być ustanowienie organu aktem podstawowym i objęcie go regułami finansowymi, które powinny uwzględniać zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania środkami finansowymi Unii. Zasady te powinny zostać przyjęte w rozporządzeniu delegowanym, w związku z którym powinno się zasięgnąć opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, i powinny opierać się zasadach, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty trzecie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)  Na potrzeby art. 317 TFUE w niniejszym rozporządzeniu należy określić podstawowe obowiązki państw członkowskich z zakresu kontroli i audytu w przypadku wykonywania przez nie budżetu pośrednio w ramach zarządzania dzielonego, które to obowiązki są obecnie określone jedynie w rozporządzeniach sektorowych. Koniecznie jest zatem wprowadzenie przepisów określających spójne podstawy dla wszystkich stosownych obszarów polityki, oparte na zharmonizowanej strukturze administracyjnej na poziomie krajowym, wprowadzenie wspólnych obowiązków w zakresie zarządzania i kontroli dla tych struktur, corocznych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania z opinią niezależnego audytora na ich temat oraz corocznych poświadczeń o przejęciu przez państwa członkowskie odpowiedzialności za zarządzanie powierzonymi im unijnymi środkami finansowymi, mechanizmy rozliczania finansowego, zawieszenia i korekty stosowane przez Komisję. Szczegółowe przepisy powinny pozostać w rozporządzeniach sektorowych.
(25)  Na potrzeby art. 317 i 290 TFUE w niniejszym rozporządzeniu należy określić podstawowe obowiązki państw członkowskich z zakresu kontroli i audytu w przypadku wykonywania przez nie budżetu pośrednio w ramach zarządzania dzielonego, które to obowiązki są obecnie określone jedynie w rozporządzeniach sektorowych. Koniecznie jest zatem wprowadzenie przepisów określających spójne podstawy dla wszystkich stosownych obszarów polityki, oparte na zharmonizowanej strukturze administracyjnej na poziomie krajowym, które nie tworzą żadnych dodatkowych struktur kontroli, ale umożliwiają państwom członkowskim akredytowanie organów, którym powierzą zadanie wydatkowania funduszy UE. Państwa członkowskie powinny posiadać uprawnienia do wskazania podmiotu lub organizacji pełniącej funkcje organu udzielającego akredytacji, który może znajdować się na tym samym poziomie administracyjnym, co organ akredytowany lub już być odpowiedzialny za nadzór nad innymi organami; nie powinno to jednak wykluczać wyboru przez państwo członkowskie jakiejkolwiek innej struktury pod warunkiem, że wybór ten jest zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia. Ponadto wspólne obowiązki w zakresie zarządzania i kontroli dla tych struktur, corocznych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania z opinią niezależnego audytora na ich temat oraz corocznych poświadczeń o przejęciu przez państwa członkowskie odpowiedzialności za zarządzanie powierzonymi im unijnymi środkami finansowymi, mechanizmy rozliczania finansowego, zawieszenia i korekty stosowane przez Komisję powinny być uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, aby stworzyć spójne ramy ustawodawcze, co poprawi również ogólną pewność prawną oraz skuteczność środków kontroli i działań zapobiegawczych, a także ochronę interesów finansowych Unii. Szczegółowe przepisy powinny pozostać w rozporządzeniach sektorowych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)
(33a)  Wszelkie projekty wniosków przedstawione władzy ustawodawczej powinny być przystosowane do wykorzystania przyjaznych dla użytkownika technologii informacyjnych (administracja elektroniczna), powinno się również zapewnić interoperacyjność danych przetwarzanych w procesie gospodarowania budżetem, co powinno przyczynić się do poprawy skuteczności. Należy opracować jednolite standardy przekazywania danych dostępnych w formie elektronicznej. Na realizację tych celów powinno się wyznaczyć dwuletni okres przejściowy, którego bieg rozpocznie się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)
(38a)  Płatności ryczałtowe i stawki zryczałtowane powinny być stosowane w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na zasadzie dobrowolności. Należy sprecyzować terminologię stosowaną w odniesieniu do stawek zryczałtowanych i płatności ryczałtowych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 b preambuły (nowy)
(38b)  Należy zaproponować dodatkowe wyjaśnienia lub rozsądną definicję kosztów kwalifikujących się, gdyż ułatwiłoby to przestrzeganie zasady kosztów całkowitych, które obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie, a także badania eksperymentalne i podstawowe.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 a preambuły (nowy)
(43a)  W celu pozostawienia kontrolowanym jednostkom wystarczającego czasu na odniesienie się do ustaleń Trybunału Obrachunkowego, które mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe kontrolowanych jednostek albo legalność lub prawidłowość leżących u ich podstaw transakcji Trybunał Obrachunkowy dopilnowuje, aby wszelkie ustalenia były przekazywane odnośnej instytucji lub organowi z odpowiednim wyprzedzeniem.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły
(44)  Przepisy dotyczące sprawozdań wstępnych i końcowych należy uaktualnić, a w szczególności wprowadzić przepis przewidujący przesyłanie księgowemu Komisji informacji sprawozdawczych, które powinny towarzyszyć sprawozdaniom, na potrzeby konsolidacji. Należy także wprowadzić odniesienie do oświadczenia instytucji i organów finansowanych z budżetu, towarzyszącego przekazaniu sprawozdań końcowych Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również do oświadczenia towarzyszącego przekazaniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego Unii. Ponadto należy wyznaczyć wcześniejszy termin przekazywania przez Trybunał Obrachunkowy uwag do sprawozdań wstępnych instytucji innych niż Komisja i organy finansowane z budżetu, aby umożliwić im sporządzenie sprawozdań końcowych z uwzględnieniem uwag Trybunału Obrachunkowego.
(44)  Przepisy dotyczące sprawozdań wstępnych i końcowych należy uaktualnić, a w szczególności wprowadzić przepis przewidujący przesyłanie księgowemu Komisji informacji sprawozdawczych, które powinny towarzyszyć sprawozdaniom, na potrzeby konsolidacji. Należy także wprowadzić odniesienie do oświadczenia instytucji i organów finansowanych z budżetu, towarzyszącego przekazaniu sprawozdań końcowych Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również do oświadczenia towarzyszącego przekazaniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego Unii. Ponadto należy wyznaczyć wcześniejszy termin przekazywania przez Trybunał Obrachunkowy uwag do sprawozdań wstępnych instytucji innych niż Komisja i organy finansowane z budżetu, aby umożliwić im sporządzenie sprawozdań końcowych z uwzględnieniem uwag Trybunału Obrachunkowego. Aby umożliwić zakończenie procedury udzielania absolutorium w roku następującym po roku będącym przedmiotem kontroli utworzona zostanie grupa robocza, która przedstawi propozycje mające na celu skrócenie czasu trwania tej procedury.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły
(45)  Jeśli chodzi o informacje, które przekazuje Komisja w kontekście procedury udzielania absolutorium, zgodnie z art. 318 TFUE Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające finanse Unii w oparciu o osiągnięte rezultaty. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące wspomnianego sprawozdania w odniesieniu do pozostałych wymogów w zakresie składania sprawozdań.
(45)  Jeśli chodzi o informacje, które przekazuje Komisja w kontekście procedury udzielania absolutorium, zgodnie z art. 318 TFUE Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające finanse Unii w oparciu o osiągnięte rezultaty. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące wspomnianego sprawozdania w odniesieniu do pozostałych wymogów w zakresie składania sprawozdań. Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać informacje o osiągnięciach w dziedzinie aspektów płci w polityce kadrowej.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły
(48)  Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji.
(48)  Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji oraz zaproponowanie zróżnicowanego podejścia w przypadkach, gdy od Unii Europejskiej wymagana jest reakcja na klęski humanitarne, kryzysy międzynarodowe lub sytuacje w krajach trzecich przechodzących transformację demokratyczną.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 a preambuły (nowy)
(54a )  Szczególnie ważne jest, aby w trakcie przygotowywania aktów delegowanych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, także na szczeblu eksperckim.
Przygotowując i sporządzając akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły
(55)  Rewizję niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w razie konieczności. Zbyt częste rewizje są źródłem nieproporcjonalnych kosztów dostosowania struktur i procedur administracyjnych do nowych reguł. Ponadto zbyt krótki okres może uniemożliwić wyciągnięcie uzasadnionych wniosków ze stosowania obowiązujących reguł.
skreślony
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 a preambuły (nowy)
(56a)  Czytelność niniejszego rozporządzenia powinno się poprawić w drodze dodania indeksu zawierającego również nazwę każdego artykułu oraz glosariusz terminów finansowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie określa zasady regulujące ustanawianie i wykonywanie budżetu rocznego Unii (zwanego dalej budżetem”) oraz prezentację i kontrolę sprawozdań.

1.  Niniejsze rozporządzenie określa zasady regulujące ustanawianie i wykonywanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej („budżetu”) oraz prezentację i kontrolę sprawozdań.
2.  Do celów niniejszego rozporządzenia:
- termin „instytucja” odnosi się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych („ESDZ”);
-  Europejskiego Banku Centralnego nie traktuje się jako instytucji Unii.
Wszelkie odniesienia do „Unii” uznaje się za odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Jakiekolwiek przepisy dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, zawarte w innym akcie ustawodawczym, muszą być zgodne z zasadami budżetowymi wymienionymi w tytule II.

Jakiekolwiek przepisy dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, zawarte w innym akcie ustawodawczym, muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem i szczegółowymi zasadami dotyczącymi stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanych dalej „instytucją” lub „instytucjami”).

Każdy wniosek bądź zmiana do wniosku, przedkładane władzy prawodawczej, wyraźnie wskazują przepisy zawierające odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz podają w uzasadnieniu konkretne powody wprowadzenia takich odstępstw.

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Europejskiego Banku Centralnego.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
Artykuł 2a

Ochrona danych osobowych

Niniejsze rozporządzenie nie narusza wymogów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.   Budżet jest instrumentem, w którym, dla każdego roku budżetowego, przewiduje się i zatwierdza wszelkie dochody i wydatki uznane za niezbędne dla Unii oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
1.   W budżecie i załącznikach do niego muszą być zawarte wszelkie dochody i wydatki, a także – dla każdego roku budżetowego – prognozy i wszystkie zatwierdzone dochody i wydatki uznane za niezbędne dla Unii.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Dochody i wydatki Unii obejmują:
2.  Dochody i wydatki Unii obejmują:
a) dochody i wydatki Unii, łącznie z wydatkami administracyjnymi wynikającymi dla instytucji z postanowień Traktatu o Unii Europejskiej odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także łącznie z wydatkami operacyjnymi poniesionymi przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są one pokrywane z budżetu;
a) dochody i wydatki Unii;
b) wydatki i dochody Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
b) dochody i wydatki wynikające z wdrażania odnośnego Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wydatki Unii, o których mowa w ust. 2, obejmują:
a) wydatki administracyjne, łącznie z wydatkami wynikającymi dla instytucji z postanowień Traktatu o Unii Europejskiej odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także wydatki operacyjne poniesione przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są one pokrywane z budżetu; oraz
b) wydatki operacyjne poniesione przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są pokrywane z budżetu, w tym pochodne wydatki pomocnicze.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  W budżecie zapisywane są zabezpieczenia na podjęte przez Unię operacje udzielania i zaciągania pożyczek w procesie zarządzania Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej oraz europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej oraz do płatności do funduszu gwarancyjnego z tytułu działań zewnętrznych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Odsetki od środków finansowych będących własnością Unii nie są należne Unii, chyba że umowy zawarte z podmiotami, którym powierza się zadania, wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) do (viii), oraz decyzje lub umowy o udzieleniu dotacji zawarte z beneficjentami stanowią inaczej. W takich przypadkach odsetki są ponownie wykorzystywane na dany program lub odzyskiwane.
4.  Odsetki od środków finansowych będących własnością Unii nie są należne Unii, chyba że umowy zawarte z podmiotami, którym powierza się zadania, wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) do (viii). W takich przypadkach odsetki są ponownie wykorzystywane na dany program i odliczane od należności właściwych odbiorców lub – jeśli byłoby to niemożliwe, niepraktyczne lub nieskuteczne – odzyskiwane.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a

Wygaśnięcie ostatecznego terminu

1.  Termin wyznaczony w dniach wygasa z końcem ostatniego dnia danego okresu.
2.  Termin wyznaczony w tygodniach, miesiącach lub okresach czasu obejmujących więcej niż jeden miesiąc – rok, półrocze, kwartał – wygasa z końcem dnia ostatniego tygodnia lub miesiąca, który, poprzez swoją nazwę lub liczbę, odpowiada dniowi, w którym następuje wydarzenie lub moment w czasie.
3.  Jeżeli, w przypadku okresu wyrażonego w miesiącach, dzień, w którym powinien upłynąć termin, w ostatnim miesiącu nie występuje, termin ten wygasa z końcem ostatniego dnia tego miesiąca.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 b (nowy)
Artykuł 5b

Przedłużenie terminu

Jeśli termin zostaje przedłużony, nowy termin obliczany jest począwszy od wygaśnięcia poprzedniego terminu.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 c (nowy)
Artykuł 5c

Niedziele i święta; soboty

Jeśli jakaś czynność ma zostać wykonana w konkretnym dniu lub okresie i jeśli dany dzień lub ostatni dzień okresu wypada w niedzielę, powszechne oficjalnie uznane święto lub w sobotę, dzień ten zostaje zastąpiony następnym dniem roboczym.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) lub, w uzasadnionych przypadkach, kwot przeznaczonych na jeszcze niezakończone projekty budowlane w rozumieniu art. 195 ust. 3, jeżeli do dnia 31 grudnia nie zakończono jeszcze wstępnych etapów procedury zaciągania zobowiązań, a kwoty te okazały się niezbędne, by przyspieszyć prace budowlane lub umożliwić wcześniejszy zwrot należności; kwoty te można następnie wykorzystać na zaciąganie zobowiązań do dnia 31 grudnia następnego roku budżetowego; oraz
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
ba) odnośnych kwot z systemu zasobów własnych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Środki niezróżnicowane odpowiadające zobowiązaniom będącym przedmiotem należycie zawartych umów według stanu na koniec roku budżetowego są automatycznie przenoszone jedynie na następny rok budżetowy.
4.  Środki niezróżnicowane odpowiadające zobowiązaniom będącym przedmiotem należycie zawartych umów według stanu na koniec roku budżetowego są automatycznie przenoszone jedynie na następny rok budżetowy. To samo dotyczy umorzonych i niewykorzystanych środków (na zobowiązania i płatności) nieobjętych ust. 2 i 3, a także dostępnych, niewykorzystanych marginesów poniżej ogólnego pułapu środków określonego w wieloletnich ramach finansowych dla każdego działu, które stanowić będą „ogólny margines wieloletnich ram finansowych” i będą przyznawane dla poszczególnych działów w kolejnym roku budżetowym w zależności od potrzeb.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6
6.  Bez uszczerbku dla art. 10 nie można przenosić środków umieszczonych w rezerwie i środków na wydatki na personel.
6.  Bez uszczerbku dla art. 10 nie można przenosić środków umieszczonych w rezerwie i środków na wydatki na personel. Do celów niniejszego artykułu wydatki na personel obejmują wynagrodzenia i dodatki dla posłów i pracowników instytucji, do których zastosowanie ma regulamin pracowniczy.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a

Przeniesienie niewykorzystanych środków

Decyzją władzy budżetowej niewykorzystane środki w zobowiązaniach i płatnościach, jak i umorzone środki z roku N mogą zostać przeniesione do budżetu na rok N+1 lub do jednego z przyszłych budżetów w ramach rocznej procedury budżetowej.

Przed 1 października roku N Komisja przedstawia władzy budżetowej prognozy na środki niewykorzystane lub umorzone w roku N, zarówno w zobowiązaniach, jak i płatnościach.

Każdy organ władzy budżetowej wskazuje ewentualnie sposób rozdzielenia niewykorzystanych środkach w budżecie na rok N+1 lub nawet na lata następne.

Decyzję w tej sprawie podejmują wspólnie oba organy władzy budżetowej w oparciu o procedurę, o której mowa w art. 314 TFUE.

Niewykorzystane i umorzone środki są wprowadzane do jednego z budżetów niezależnie od pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych.

Środki niewykorzystane i umorzone mogą zostać przeznaczone na konkretny program lub wprowadzone do rezerwy. W tym przypadku środki państw członkowskich będą wykorzystywane jedynie po podjęciu przez władzę budżetową decyzji w sprawie konkretnego ich przeznaczenia.

Przenoszenie marginesu w obrębie wieloletnich ram finansowych

W przypadku, gdy po przyjęciu budżetu rocznego w ramach każdego pułapu ram finansowych pozostawia się margines, władza budżetowa może postanowić przed zakończeniem procedury budżetowej o przeniesieniu niewykorzystanych marginesów w ramach jakiegokolwiek pułapu jednego z kolejnych lat objętych wieloletnimi ramami finansowymi. Całkowita kwota wieloletnich ram finansowych pozostanie bez zmian.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Jeżeli ciągłość działania Unii oraz potrzeby administracyjne tego wymagają, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić dwie lub więcej dwunastych części środków tymczasowych dotyczących zarówno zobowiązań, jak i płatności, poza środkami, które zostały automatycznie udostępnione na podstawie ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje decyzję o zatwierdzeniu środków Parlamentowi Europejskiemu.
3.  Jeżeli ciągłość działania Unii oraz potrzeby administracyjne tego wymagają, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić wydatki przekraczające jedną dwunastą część środków tymczasowych ale nieprzekraczające łącznie dwóch dwunastych części środków tymczasowych dotyczących zarówno zobowiązań, jak i płatności, poza środkami, które zostały automatycznie udostępnione zgodnie z ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje decyzję o zatwierdzeniu środków Parlamentowi Europejskiemu.
Decyzja wchodzi w życie trzydzieści dni po jej przyjęciu, jeżeli w tym terminie Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków, nie zdecydował o ograniczeniu tych wydatków.

Decyzja wchodzi w życie trzydzieści dni po jej przyjęciu, jeżeli w tym terminie Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków, nie zdecydował o ograniczeniu tych wydatków.

Jeżeli Parlament Europejski zdecyduje o ograniczeniu tych wydatków, Rada dokonuje przeglądu decyzji o zatwierdzeniu środków, uwzględniając kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski.

Jeżeli Parlament Europejski zdecyduje o ograniczeniu tych wydatków, zastosowanie ma ta ograniczona kwota.

Dodatkowe dwunaste części są zatwierdzane w całości i nie podlegają podziałowi.

Jeżeli kwota dwóch dwunastych części środków tymczasowych, przyznana zgodnie z akapitem pierwszym, nie wystarcza w ramach danego rozdziału na pokrycie wydatków, które są niezbędne dla zapobieżenia przerwaniu ciągłości działalności Unii w obszarze objętym tym rozdziałem, można w drodze wyjątku zatwierdzić przekroczenie kwoty środków zapisanych w odpowiednim rozdziale budżetu na poprzedni rok budżetowy. Władza budżetowa działa zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym akapicie. Jednakże łączna suma środków dostępnych w budżecie na rok poprzedni nie może w żadnym wypadku zostać przekroczona.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Saldo roku budżetowego

Przeniesienie salda budżetowego

1.  Saldo z każdego roku budżetowego zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy jako dochody, w przypadku nadwyżki, lub jako środki na płatności, w przypadku deficytu.
1.  Saldo z każdego roku budżetowego po przeniesieniach zgodnie z art. 9 i 10 zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy jako dodatkowe dochody, w przypadku nadwyżki, lub jako środki na płatności tylko w przypadku deficytu, przy zachowaniu ścisłej zgodności z art. 7 decyzji Rady w sprawie zasobów własnych, nie uwzględniając quasi-automatycznej adaptacji wkładów finansowych państw członkowskich do budżetu Unii.
2.  Prognozy takich dochodów lub środków na płatności zapisuje się w budżecie podczas trwania procedury budżetowej oraz w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 35. Powinny one zostać przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Rady dotyczącym wykonania decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii.
2.  Prognozy takich dochodów lub środków na płatności zapisuje się w budżecie podczas trwania procedury budżetowej oraz w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 35.
3.  Po przedstawieniu sprawozdań za każdy rok budżetowy jakąkolwiek rozbieżność w stosunku do prognoz zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego jedynie tej rozbieżności. W takim przypadku projekt budżetu korygującego musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 15 dni następujących po przedłożeniu sprawozdań tymczasowych.
3.  Po przedstawieniu sprawozdań za każdy rok budżetowy jakąkolwiek rozbieżność w stosunku do prognoz  zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego tej rozbieżności, a w przypadku nadwyżki jako odpowiednie dodatkowe środki. Projekt budżetu korygującego musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 45 dni następujących po przedłożeniu sprawozdań tymczasowych.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
Artykuł 15a

Rezerwa na płatności i zobowiązania

Nadwyżka i niewykorzystane środki na zobowiązania z poprzednich lat budżetowych aktualnych wieloletnich ram finansowych, a także środki umorzone zostaną umieszczone w rezerwie na płatności i zobowiązania.

Rezerwa ta zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności na wszelkie dodatkowe lub nieprzewidziane potrzeby, a także w celu zrekompensowania wszelkich rezerw ujemnych – procedura w tym względzie została określona w art. 44.

Decyzję o uruchomieniu tej rezerwy podejmą wspólnie oba organy władzy budżetowej w oparciu o wniosek Komisji.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Wieloletnie ramy finansowe i budżet sporządza się i wykonuje w euro, rozliczenia także przedstawiane są w euro.

Wieloletnie ramy finansowe i budżet sporządza się i wykonuje w euro, rozliczenia także przedstawiane są w euro.

Jednakże do celów przepływu środków pieniężnych, o których mowa w art. 65, księgowy, a w przypadku kont zaliczkowych – administratorzy środków zaliczkowych, oraz dla potrzeb zarządzania administracyjnego Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanej dalej „ESDZ”) – właściwy urzędnik zatwierdzający, są upoważnieni do przeprowadzania operacji w walutach krajowych, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Jednakże do celów przepływu środków pieniężnych, o których mowa w art. 65, księgowy, a w przypadku kont zaliczkowych – administratorzy środków zaliczkowych, oraz dla potrzeb zarządzania administracyjnego Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – właściwy urzędnik zatwierdzający, są upoważnieni do przeprowadzania operacji w walutach krajowych, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Wyniki takich operacji w walutach wykazywane są w osobnym rozdziale sprawozdania finansowego danej instytucji; ma to zastosowanie odpowiednio do organów, o których mowa w art. 196b.

Przy zastosowaniu właściwych środków Komisja dba o to, by wahania walutowe dotyczące wynagrodzenia i zwrotu kosztów personelu Unii były wyrównywane co najmniej raz w miesiącu celem zapewnienia równego traktowania operacji przeprowadzanych w euro i wynagrodzeń, które muszą być wypłacane w innych walutach. Obliczenia powinny opierać się na kursie InforEuro.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
ea) kary nałożone w dziedzinie konkurencji, kary i należności otrzymywane w wyniku pozasądowego rozstrzygania sporów, porozumień lub innych podobnych umów zawartych ze stronami trzecimi niebędącymi państwami bądź pochodzące z płatności przez nie dokonanych;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)
Jednakże w przypadku przewidzianym w lit. b) środki na zobowiązania mogą zostać udostępnione po podpisaniu przez państwo członkowskie porozumienia w sprawie wkładu wyrażonego w euro. Nie ma to zastosowania do przypadków przewidzianych w art. 173 ust. 2 i art. 175 ust.2.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel stanowią:
3.  Wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel stanowią:
a) dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, świadczonych usług lub robót budowlanych wykonanych na ich zamówienie;
a) dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, świadczonych usług lub robót budowlanych wykonanych na ich zamówienie;
b) dochody ze sprzedaży pojazdów, sprzętu, instalacji, materiałów, aparatury naukowej i technicznej w związku z ich wymianą lub złomowaniem, po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej;
b) dochody ze sprzedaży pojazdów, sprzętu, instalacji, materiałów, aparatury naukowej i technicznej w związku z ich wymianą lub złomowaniem, po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej;
c) dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych nienależnie;
c) dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych nienależnie z zastrzeżeniem art. 77;
ca) dochody pochodzące z odsetek od zaliczek z zastrzeżeniem art. 5;
d) wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i robót budowlanych wykonanych na rzecz innych służb, instytucji lub organów, w tym z tytułu dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały wypłacone w ich imieniu;
d) wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i robót budowlanych wykonanych na rzecz innych służb, instytucji lub organów, w tym z tytułu dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały wypłacone w ich imieniu;
e) wpłaty otrzymane z tytułu ubezpieczeń;
e) wpłaty otrzymane z tytułu ubezpieczeń;
f) dochody ze sprzedaży, najmu lub z tytułu jakichkolwiek innych umów dotyczących praw związanych z nieruchomościami;
f) dochody ze sprzedaży, najmu, zwrotów lub z tytułu jakichkolwiek innych umów dotyczących praw związanych z nieruchomościami;
g) dochody ze sprzedaży publikacji i filmów, w tym zapisanych na nośnikach elektronicznych.
g) dochody ze sprzedaży publikacji i filmów, w tym zapisanych na nośnikach elektronicznych.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Informacje o wszelkich indywidualnych darowiznach na rzecz Komisji o wartości przekraczającej 999 EUR lub łącznych darowiznach pochodzących od jednego darczyńcy przekraczających tę kwotę w danym roku można sprawdzić na stronie internetowej stworzonej do tego celu.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
1.   Rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, może określać przypadki, w których pewne dochody można odpisać od wniosków o płatność, które następnie przekazuje się do wypłaty kwoty netto.
1.   Z wniosków o płatność można dokonać następujących potrąceń, które następnie przekazuje się do wypłaty kwoty netto:
a) kary nałożone na strony umów w ramach zamówień publicznych lub na beneficjentów dotacji;
b) ulgi, zwroty i rabaty na podstawie indywidualnych faktur i zestawień kosztów;
c) odsetki generowane przez płatności zaliczkowe;
d) korekty dotyczące kwot wypłaconych nienależycie.
Korekty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d), mogą być dokonane przez potrącenie bezpośrednie od nowej płatności tego samego rodzaju dla tego samego beneficjenta na podstawie rozdziału, artykułu i roku budżetowego, w odniesieniu do których dokonana została nadpłata i które stanowią podstawę płatności okresowych lub spłat sald.

Do elementów wymienionych w akapicie pierwszym lit. c) i d) zastosowanie mają unijne zasady rachunkowości.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielą się na artykuły i pozycje.
1.  Środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielą się na artykuły i pozycje. Prezentowane są z podziałem na funkcjonowanie i inwestycje.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Komisja może w sposób niezależny dokonywać przesunięć środków w ramach swojej sekcji budżetu, jak wyszczególniono w art. 23, lub, w przypadkach wyszczególnionych w art. 24, zwraca się do władzy budżetowej o zatwierdzenie przesunięcia środków.
2.   Komisja może dokonywać przesunięć środków w ramach swojej sekcji budżetu, jak wyszczególniono w art. 23; ewentualnie Komisja lub inne instytucje, w przypadkach wyszczególnionych w art. 24, zwracają się do władzy budżetowej o zatwierdzenie przesunięcia środków.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  Przesunięcia środków można dokonywać tylko do tych pozycji w budżecie, w przypadku których budżet zawiera zatwierdzone środki lub ich symboliczny zapis pro memoria (p.m.).
skreślony
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
4.  Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel mogą zostać przesunięte jedynie wówczas, gdy dochody te są wykorzystywane na cel, na który zostały przeznaczone.
skreślony
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3
3.  Każda instytucja inna niż Komisja może przedstawić władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, wniosek w sprawie przesunięć z jednego tytułu do drugiego przekraczających limit 10 % środków na dany rok budżetowy w tej pozycji w budżecie, z której ma zostać dokonane przesunięcie. Do przesunięć tych stosuje się procedurę określoną w art. 24.
3.  Każda instytucja inna niż Komisja może przedstawić władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, wniosek w sprawie przesunięć z jednego tytułu do drugiego przekraczających limit 15 % środków na dany rok budżetowy w tej pozycji w budżecie, z której ma zostać dokonane przesunięcie. Do przesunięć tych stosuje się procedurę określoną w art. 24.
Poprawka 54, 262, 267 i 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
1.  Komisja może, w ramach własnej sekcji budżetu, w sposób niezależny:
1.  Komisja może, w ramach własnej sekcji budżetu:
a) dokonywać przesunięć środków na zobowiązania w ramach poszczególnych rozdziałów;
a) dokonywać przesunięć środków na zobowiązania w ramach poszczególnych rozdziałów;
b) dokonywać przesunięć środków na płatności w ramach poszczególnych tytułów;
b) dokonywać przesunięć środków na płatności w ramach poszczególnych tytułów po uprzednim powiadomieniu Parlamentu i Rady pod warunkiem, że żadna z tych instytucji w terminie trzech tygodni nie wyrazi sprzeciwu wobec przesunięcia;
c) w odniesieniu do wydatków na personel i administrację, wspólnych dla kilku tytułów – dokonywać przesunięć środków z jednego tytułu do drugiego;
c) w odniesieniu do wydatków na personel i administrację – dokonywać przesunięć środków z jednego tytułu do drugiego w granicach do 15% środków przyznanych na dany rok określonych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie, oraz w granicach do 30% środków przyznanych na dany rok określonych w tej pozycji w budżecie, do której dokonywane jest przesunięcie;
d) w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu, do wysokości ogółem nieprzekraczającej 10% środków na dany rok, zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie.
d) w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu, do wysokości ogółem nieprzekraczającej 15% środków na dany rok, zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie;
Na trzy tygodnie przed dokonaniem przesunięć określonych w akapicie pierwszym lit. b), Komisja powiadamia władzę budżetową o zamiarze przesunięcia. W przypadku należycie uzasadnionych powodów przedstawionych w tym trzytygodniowym terminie przez jeden z organów władzy budżetowej, stosuje się procedurę ustanowioną w art. 24.

2.  W ramach własnej sekcji budżetu Komisja może, pod warunkiem że bezzwłocznie poinformuje o swojej decyzji władzę budżetową, decydować o następujących działaniach dotyczących przesunięć środków z tytułu do tytułu:
2.  W ramach własnej sekcji budżetu Komisja może decydować o przesunięciu z tytułu do tytułu
a) przesunięcie środków z tytułu „środki tymczasowe”, o którym mowa w art. 43, jeżeli jedynym warunkiem uwolnienia rezerwy jest przyjęcie aktu podstawowego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą przewidzianą w art. 294 TFUE;
środków z tytułu „środki tymczasowe”, o którym mowa w art. 43, jeżeli jedynym warunkiem uwolnienia rezerwy jest przyjęcie aktu podstawowego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą przewidzianą w art. 294 TFUE, z zastrzeżeniem że bezzwłocznie poinformuje o swoich zamiarach władzę budżetową.
b) w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach międzynarodowych katastrof i kryzysów humanitarnych mających miejsce po 1 grudnia danego roku budżetowego Komisja może przesunąć niewykorzystane środki budżetowe na bieżący rok budżetowy, nadal dostępne w ramach tytułów budżetowych należących do działu 4 wieloletnich ram finansowych, do tytułów budżetowych dotyczących operacji w zakresie pomocy na zarządzanie kryzysowe i pomocy humanitarnej.
2a.  W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach międzynarodowych katastrof i kryzysów humanitarnych mających miejsce po 1 grudnia danego roku budżetowego Komisja może przesunąć niewykorzystane środki budżetowe na bieżący rok budżetowy, nadal dostępne w ramach tytułów budżetowych należących do działu 4 wieloletnich ram finansowych, do tytułów budżetowych dotyczących operacji w zakresie pomocy na zarządzanie kryzysowe i pomocy humanitarnej.
Komisja informuje oba organy władzy budżetowej natychmiast po dokonaniu takich przesunięć lub po wykorzystaniu takich środków na następny rok.

2b.  Komisja może dostarczyć informacje uzasadniające przeniesienie w postaci dokumentu roboczego.
2c.  Komisja może zaproponować władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, przesunięcia środków inne niż te określone w ust. 1.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – nagłówek
Przesunięcia dokonywane przez Komisję, przedkładane władzy budżetowej

Przesunięcia dokonywane przez instytucje, przedkładane władzy budżetowej

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.   Komisja przedstawia swój wniosek w sprawie przesunięcia środków jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
1.   Instytucje przedkładają swoje wnioski jednocześnie obu organom władzy budżetowej.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
2.  Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z ust. 3–6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w tytule I części drugiej.
2.  Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z przepisami ust. 3, 4 i 6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów tytułu I części drugiej.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
3.  Z wyjątkiem sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek Komisji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym obie instytucje otrzymały skierowany do nich wniosek w sprawie przesunięcia środków.
3.  Z wyjątkiem należycie uzasadnionych sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek instytucji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym obie instytucje otrzymały skierowany do nich wniosek w sprawie przesunięcia środków.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4
4.  Wniosek w sprawie przesunięcia środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni zajdzie jeden z następujących przypadków:
4.  Wniosek o przesunięcie środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni:
a) wniosek zatwierdzają Parlament Europejski i Rada;
wniosek zatwierdzają oba organy władzy budżetowej;
b) wniosek zatwierdza albo Parlament Europejski, albo Rada, a druga instytucja wstrzymuje się od działania;
wniosek zatwierdza jeden z organów władzy budżetowej, a drugi wstrzymuje się od działania;
c) zarówno Parlament Europejski, jak i Rada wstrzymują się od działania lub nie podejmują decyzji sprzecznej z wnioskiem Komisji.
– oba organy władzy budżetowej wstrzymują się od działania lub nie podejmują decyzji sprzecznej z wnioskiem o przeniesienie.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5
5.  Jeżeli ani Parlament Europejski, ani Rada nie zwrócą się z odmiennym wnioskiem, okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 4, ulega skróceniu do trzech tygodni w którymkolwiek z następujących przypadków:
skreślony
a) przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10 % środków zapisanych w pozycji, z której dokonuje się przesunięcia, i nieprzekraczającej 5 mln EUR;
b) przesunięcie dotyczy wyłącznie środków na płatności, a łączna kwota przesunięcia nie przekracza 100 mln EUR.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6
6.  Jeżeli Parlament Europejski lub Rada dokona zmian w przesunięciu środków, a druga instytucja to przesunięcie zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy zarówno Parlament Europejski, jak i Rada dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, chyba że Komisja wycofa swój wniosek.
6.  Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej dokona zmian w przesunięciu środków, a drugi to przesunięcie zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy oba organy dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, chyba że instytucja wycofa swój wniosek.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a

Szczegółowe przepisy dotyczące przeniesień

1.  Przesunięcia środków można dokonywać tylko do tych pozycji w budżecie, w przypadku których budżet zawiera zatwierdzone środki lub ich symboliczny zapis pro memoria (p.m.).
2.  Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel mogą zostać przesunięte jedynie wówczas, gdy dochody te są wykorzystywane na cel, na który zostały przeznaczone.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Decyzje w sprawie przesunięć środków mających umożliwić wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną są podejmowane przez władzę budżetową na wniosek Komisji lub przez Komisję do wysokości 10 % środków na dany rok zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie.
2.  Decyzje w sprawie przesunięć środków mających umożliwić wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną są podejmowane przez władzę budżetową na wniosek Komisji. Dla każdej operacji należy przedłożyć osobny wniosek.
Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, Parlament Europejski i Rada powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez oba organy władzy budżetowej i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, oba organy władzy budżetowej powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  We wszystkich obszarach działalności objętych budżetem wyznacza się zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone w czasie cele. Dla każdego działania osiągnięcie tych celów monitorowane jest wskaźnikami wydajności, a organ dokonujący wydatków przekazuje informacje władzy budżetowej. Informacje takie dostarczane są corocznie, najpóźniej w dokumentach załączonych do projektu budżetu.
3.  We wszystkich obszarach działalności objętych budżetem wyznacza się zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone w czasie cele. Dla każdego działania osiągnięcie tych celów monitorowane jest wskaźnikami wydajności, a organ dokonujący wydatków przekazuje informacje władzy budżetowej. Informacje takie, o których mowa w art. 34 ust. 2a lit. d), dostarczane są corocznie, najpóźniej w dokumentach załączonych do projektu budżetu.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Podczas trwania procedury budżetowej Komisja udziela informacji niezbędnych do porównania zmian wymaganych środków oraz początkowych prognoz przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Informacje te wskazują dokonane postępy oraz etap osiągnięty przez władzę prawodawczą w rozpatrywaniu przedłożonego wniosku. W miarę potrzeby wymagane środki poddaje się przeglądowi w świetle postępu obrad dotyczących aktu podstawowego.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  W celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych i nieprawidłowości ocena skutków finansowych, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące utworzonego systemu kontroli wewnętrznej, oceny ryzyka, a także istniejących i planowanych środków zapobiegania nadużyciom finansowym oraz środków ochronnych.
2.  W celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych i nieprawidłowości ocena skutków finansowych, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące utworzonego systemu kontroli wewnętrznej, szacunki kosztów oraz korzyści z kontroli prowadzonych w ramach takiego systemu oraz informacje dotyczące oceny ryzyka, a także istniejących i planowanych środków zapobiegania nadużyciom finansowym oraz środków ochronnych.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych stron;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera d)
d) zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywania oraz korygowania;
d) zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywania oraz monitorowania, ich korygowania, niezależnie od odpowiedzialności podmiotów finansowych określonych w rozdziale 3;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Efektywna kontrola wewnętrzna oparta jest na najlepszej praktyce międzynarodowej i obejmuje w szczególności:
a) podział obowiązków;
b) właściwe zarządzanie ryzykiem i stosowne strategie kontroli, w tym kontrole na szczeblu beneficjenta;
c) unikanie konfliktu interesów;
d) odpowiednie ścieżki audytu i integralność danych w systemach danych;
e) procedury monitorowania wyników i procedury działań następczych w przypadku stwierdzonych wad systemu kontroli wewnętrznej oraz w przypadku wyjątków;
f) okresową ocenę sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Skuteczna kontrola wewnętrzna opiera się na następujących elementach:
a) wdrożenie właściwej strategii zarządzania ryzykiem i strategii kontroli uzgodnionych pomiędzy odpowiednimi uczestnikami łańcucha kontroli;
b) dostępność wyników kontroli dla wszystkich odpowiednich uczestników łańcucha kontroli;
c) opieranie się w stosownych przypadkach na oświadczeniach dotyczących zarządzania partnerów uczestniczących w wykonywaniu budżetu oraz opiniach z niezależnych audytów, pod warunkiem że jakość pracy leżącej u ich podstaw jest odpowiednia i do zaakceptowania oraz że została wykonana zgodnie z uzgodnionymi normami;
d) wdrażanie bez zbędnej zwłoki środków naprawczych, w tym, tam gdzie to stosowne, sankcji odstraszających;
e) jasne i jednoznaczne przepisy prawne będące podstawą polityki;
f) zniesienie wielokrotnych kontroli;
g) zasada poprawy stosunku kosztów i korzyści kontroli, z uwzględnieniem ryzyka błędu, o którym mowa w art. 29.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Dopuszczalne ryzyko błędu

Ryzyko błędu

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 322 TFUE władza prawodawcza podejmuje decyzję w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu na odpowiednim poziomie zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas corocznej procedury udzielania absolutorium.

Przedstawiając zmienione lub nowe wnioski w sprawie wydatkowania środków, Komisja dokonuje oszacowania kosztów systemów administrowania i kontroli oraz poziomu ryzyka błędu proponowanych przepisów w odniesieniu do każdego funduszu i każdego państwa członkowskiego.

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest oparty na analizie kosztów i korzyści kontroli. Państwa członkowskie, podmioty i osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), na wniosek Komisji składają jej sprawozdanie na temat poniesionych przez siebie kosztów kontroli oraz liczby i skali działań finansowanych z budżetu.

Jeżeli w trakcie realizacji programu poziom błędu jest stale wysoki, Komisja identyfikuje niedociągnięcia w systemach kontroli oraz analizuje koszty i korzyści ewentualnych środków korygujących, a także podejmuje stosowne działania polegające np. na uproszczeniu obowiązujących przepisów, modyfikacji programu, częstszych kontrolach lub sugeruje – w razie potrzeby – zakończenie działalności.

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest ściśle monitorowany i poddawany przeglądowi w przypadku istotnych zmian w środowisku kontroli.

Nieodłącznym warunkiem pełnej skuteczności krajowych systemów zarządzania i kontroli są poświadczenia dotyczące zarządzania dotyczące tych systemów przedłożone przez organy upoważnione przez państwa członkowskie.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)
Artykuł 29a

Rozdzielenie obowiązków

Obowiązki księgowego i płatnika są rozdzielone.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit trzeci
Skonsolidowane sprawozdania roczne oraz sporządzane przez każdą instytucję sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skonsolidowane sprawozdania roczne oraz sporządzane przez każdą instytucję sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niezwłocznie po ich przyjęciu.

Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
2.  Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane przez siebie informacje o odbiorcach środków finansowych pochodzących z budżetu w przypadku wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej i bezpośrednio poprzez jej służby lub przez delegatury Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi oraz informacje o odbiorcach środków finansowych dostarczane przez podmioty, którym przekazano zadania związane z wykonywaniem budżetu, w przypadku innych metod zarządzania.
2.  Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane informacje o wykonawcach i beneficjentach, a także o dokładnym charakterze i celu działań finansowanych z budżetu w trakcie wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej oraz informacje o wykonawcach i beneficjentach dostarczane przez podmioty, którym przekazano zadania związane z wykonywaniem budżetu w ramach innych metod zarządzania.
Obowiązek ten spoczywa także na pozostałych instytucjach odnośnie do zatrudnionych przez nich wykonawców, a w stosownych przypadkach beneficjentów.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
3.  Informacje te są udostępniane z należytym przestrzeganiem wymogów poufności, szczególnie wymogów ochrony danych osobowych, jak określono w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wymogów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki każdej z metod zarządzania, o których mowa w art. 53, oraz, w odpowiednich przypadkach, zgodnie ze stosownymi przepisami sektorowymi.
3.  Informacje te są udostępniane z należytym przestrzeganiem wymogów poufności i bezpieczeństwa, a w przypadku osób fizycznych prawa do ochrony życia prywatnego i danych osobowych, jak określono w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.
W odniesieniu do osób fizycznych decyzja o publikacji ogranicza się do ujawnienia nazwiska wykonawcy lub beneficjenta, miejscowości, przyznanej kwoty i celu dotacji, a ujawnienie tych danych opiera się na odpowiednich kryteriach, takich jak okresowa powtarzalność dotacji, jej rodzaj lub znaczenie. Poziom uszczegółowienia i kryteria ujawniania informacji uwględniają specyfikę danego sektora i każdego z trybów zarządzania, o których mowa w art. 55; poziom uszczegółowienia i kryteria są definiowane przez rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199 i, tam gdzie stosowne, w odpowiednich przepisach sektorowych.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych i ESDZ sporządzają preliminarze swoich dochodów i wydatków, które następnie przesyłają do Komisji przed dniem 1 lipca każdego roku.

Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych i ESDZ sporządzają preliminarze swoich dochodów i wydatków, które następnie przesyłają do Komisji oraz jednocześnie – tytułem informacji – do władzy budżetowej przed dniem 1 lipca każdego roku.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
Preliminarze te instytucje przesyłają również władzy budżetowej do wiadomości najpóźniej do dnia 1 lipca każdego roku. Komisja opracowuje swój własny preliminarz, który również przesyła władzy budżetowej w tym samym terminie.

Komisja opracowuje swój własny preliminarz, który również przesyła władzy budżetowej bezpośrednio po jego przyjęciu.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
Do dnia 31 marca każdego roku każdy organ, o którym mowa w art. 200, zgodnie z dokumentem ustanawiającym go, przesyła Komisji i władzy budżetowej preliminarz swoich dochodów i wydatków, wraz z planem zatrudnienia oraz projektem programu prac.
Nie później niż dnia 31 marca każdego roku każdy organ, o którym mowa w art. 200, zgodnie z dokumentem ustanawiającym go, przesyła Komisji i jednocześnie władzy budżetowej preliminarz swoich dochodów i wydatków, wraz z planem zatrudnienia oraz projektem programu prac.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi
Projekt budżetu zawiera sumaryczne ogólne zestawienie wydatków i dochodów Unii oraz stanowi konsolidację preliminarzy, o których mowa w art. 32.

Projekt budżetu zawiera sumaryczne ogólne zestawienie wydatków i dochodów Unii, w tym sumaryczne zestawienie wydatków i dochodów rezerwy na płatności i zobowiązania oraz stanowi konsolidację preliminarzy, o których mowa w art. 32.

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.   W stosownych przypadkach do projektu budżetu Komisja załącza programowanie finansowe na kolejne lata.
2.   Do projektu budżetu Komisja załącza programowanie finansowe na kolejne lata.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja dołącza do projektu budżetu również:
a) analizę zarządzania finansami w roku poprzednim oraz kwotę zobowiązań pozostających do spłaty;
b) w miarę potrzeb, opinię na temat preliminarzy pozostałych instytucji, która może zawierać różne warianty preliminarzy wraz z uzasadnieniem;
c) wszelkie dokumenty robocze, które uzna za użyteczne w związku z planami zatrudnienia instytucji oraz dotacjami, które Komisja przyznaje organom określonym w art. 196b oraz szkołom europejskim. Każdy dokument roboczy zawierający ostatni zatwierdzony plan zatrudnienia przedstawia:
(i) wszystkich pracowników zatrudnionych przez Unię, w tym jej prawnie odrębne podmioty, z podziałem na rodzaj umowy o pracę,
(ii) oświadczenie dotyczące polityki w zakresie stanowisk, personelu zewnętrznego i równowagi płci,
(iii) liczbę stanowisk rzeczywiście obsadzonych na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, z uwzględnieniem ich podziału na grupy zaszeregowania i jednostki administracyjne,
(iv) wykaz stanowisk w podziale według dziedzin polityki,
(v) w odniesieniu do każdej kategorii personelu zewnętrznego – początkową szacunkową liczbę ekwiwalentów pełnego czasu pracy w oparciu o zatwierdzone środki, jak również liczbę osób rzeczywiście pracujących na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, ze wskazaniem ich zaszeregowania do grup funkcyjnych oraz, w razie potrzeby, grup zaszeregowania; oraz
d) opisy zadań zawierające:
(i) informacje na temat osiągnięcia wszystkich wcześniej ustalonych szczegółowych, wymiernych, wykonalnych, stosownych i określonych w czasie celów dla różnych działań oraz nowych celów mierzonych przy pomocy wskaźników,
(ii) pełne uzasadnienie oraz podejście oparte na analizie kosztów i korzyści dla proponowanych zmian w poziomie środków,
(iii) jasne uzasadnienie interwencji na szczeblu UE z uwzględnieniem m.in. zasady pomocniczości,
(iv) informacje o wskaźnikach wykonania w odniesieniu do działania z poprzedniego roku oraz o wskaźnikach wykonania na rok bieżący.
Wyniki oceny są konsultowane i przedstawiane w celu wykazania prawdopodobnych korzyści, jakie proponowane zmiany budżetu mogą przynieść.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Jeśli Komisja powierza wykonanie budżetu partnerstwom publiczno-prywatnym (PPP), załącza do projektu budżetu dokument roboczy przedstawiający:
a) roczne sprawozdanie z wyników osiągniętych przez istniejące PPP w poprzednim roku;
b) cele określone dla roku, którego dotyczy projekt budżetu, wskazujące wszystkie specjalne potrzeby związane z osiągnięciem tym celów;
c) koszty administracyjne oraz wykonany budżet ogółem i z podziałem na rodzaj PPP, jak określono w art. 196a, oraz na poszczególne PPP w odniesieniu do poprzedniego roku;
d) kwotę wkładów finansowych z budżetu Unii oraz wartość wkładów rzeczowych dokonanych przez innych partnerów dla każdego PPP;
e) tabele z danymi pracowników dla każdego PPP, którego pracownicy są całkowicie lub częściowo opłacani ze środków Unii, stosując odpowiednio ust. 2a lit. c); te tabele z danymi pracowników są uwzględniane przy przygotowywaniu dokumentu roboczego przewidzianego w ust. 2a lit. c).
Jeśli PPP wykorzystują instrumenty finansowe, w dokumencie roboczym przedstawia się dane dotyczące każdego PPP i każdego instrumentu finansowego, zgodnie z ust. 2c i nie naruszając go.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Jeśli Komisja wykorzystuje instrumenty finansowe, załącza do projektu budżetu dokument roboczy przedstawiający:
a) kapitał wyemitowany w postaci instrumentów finansowych i finansowany z budżetu Unii oraz całkowity kapitał zainwestowany w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, w tym przez osoby trzecie, w ujęciu ogólnym oraz jako wskaźnik stopnia wspomagania w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, wartość udziału w inwestycjach kapitałowych i quasi-kapitałowych;
b) dochody i zwroty otrzymane w poprzednim roku oraz prognozę dotyczącą roku, którego dotyczy projekt budżetu;
c) ogólną kwotę warunkowych i istniejących zobowiązań Unii wynikających z wykonania instrumentów finansowych w poprzednim roku oraz ich podział przede wszystkim ze względu na:
(i) wszystkie potencjalne zobowiązania względem osób trzecich wynikające z gwarancji,
(ii) wszystkie potencjalne zobowiązania wynikające z maksymalnego wykorzystania linii kredytowych na rzecz osób trzecich,
(iii) wszystkie potencjalne całkowite straty długów podporządkowanych lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych bądź
(iv) każde inne potencjalne lub warunkowe zobowiązania, jak również wszelkie informacje istotne lub potencjalnie istotne dla oceny ryzyka;
d) postanowienia finansowe przewidziane w budżecie dla przewidywanego ryzyka i ryzyka nieprzewidzianego w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na każdy instrument finansowy;
e) udział procentowy i bezwzględną liczbę przypadków wykorzystania gwarancji bądź utraty długów podporządkowanych lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych w wyniku utraty wartości lub upadłości, w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na każdy instrument finansowy, w odniesieniu do poprzedniego roku i całkowitego czasu funkcjonowania danego instrumentu finansowego;
f) średni czas upływający między wypłatą instrumentów finansowych w postaci kapitału długu podporządkowanego (typu mezzanine) beneficjentom, a wycofaniem takiego kapitału; jeśli okres ten przekracza trzy lata, Komisja przedstawia plan działania na rzecz ograniczenia tego okresu w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium;
g) stosowanie (wykorzystywanie) instrumentów finansowych w ujęciu geograficznym, z podziałem na państwa członkowskie i instrumenty finansowe;
h) wydatki administracyjne wynikające z jakichkolwiek opłat za zarządzanie, zwrotów lub innych kwot wypłacanych za zarządzanie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy zostało ono powierzone osobom trzecim, w ujęciu ogólnym i z podziałem na podmiot zarządzający oraz na zarządzany instrument finansowy;
i) tabele z danymi pracowników, stosując odpowiednio ust. 2a lit. c), jeśli pracownicy opłacani są całkowicie lub częściowo ze środków Unii; te tabele z danymi pracowników są uwzględniane przy przygotowywaniu dokumentu roboczego przewidzianego w ust. 2a lit. c).
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3
3.  Komisja załącza do projektu budżetu także wszelkie dokumenty robocze, jakie jej zdaniem mogą stanowić poparcie dla jej wniosków budżetowych.
3.  Komisja załącza do projektu budżetu także wszelkie dodatkowe dokumenty robocze, jakie jej zdaniem mogą stanowić poparcie dla jej wniosków budżetowych.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d)
d) szczegółowy obraz całego personelu zatrudnionego w delegaturach Unii w chwili przedłożenia projektu budżetu, wraz z podziałem na obszary geograficzne, poszczególne kraje i misje, z rozróżnieniem na stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, pracowników kontraktowych, pracowników miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych oraz środki postulowane w projekcie budżetu na pracowników tych innych kategorii wraz z odpowiednimi szacunkami wyrażonymi w jednostkach pełnoetatowych, dotyczącymi zasobów kadrowych, którymi można dysponować w ramach postulowanych środków.
d) szczegółowy obraz całego personelu zatrudnionego w delegaturach Unii w chwili przedłożenia projektu budżetu, wraz z podziałem na obszary geograficzne, płeć, poszczególne kraje i misje, z rozróżnieniem na stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, pracowników kontraktowych, pracowników miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych oraz środki postulowane w projekcie budżetu na pracowników tych innych kategorii wraz z odpowiednimi szacunkami wyrażonymi w jednostkach pełnoetatowych, dotyczącymi zasobów kadrowych, którymi można dysponować w ramach postulowanych środków.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja załącza do projektu budżetu wniosek w sprawie uruchomienia rezerwy na płatności i zobowiązania w związku ze wszelkimi potrzebami, które nie zostały pierwotnie przewidziane w budżecie rocznym lub w rozporządzeniu określającym wieloletnie ramy finansowe.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 b (nowy)
4b.  Ponadto Komisja wraz z projektem budżetu przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dokument roboczy dotyczący polityki budowlanej sporządzony przez każdą z instytucji i organów w rozumieniu art. 196b i zawierający następujące informacje:
a) w odniesieniu do każdego budynku – wydatki i obszary pokrywane ze środków odpowiednich linii budżetowych;
b) spodziewana ewolucja ogólnego planu obszarów i lokalizacji w najbliższych latach, wraz z opisem projektów budowanych w fazie projektowania, o których mowa w art. 195 ust. 3, które już zostały zidentyfikowane;
c) ostateczne ustalenia i koszty, a także istotne informacje dotyczące realizacji nowych projektów budowlanych uprzednio przedłożonych organowi władzy budżetowej w ramach procedury ustanowionej w art. 195 ust. 3 nieuwzględnionej w dokumentach roboczych z poprzedniego roku;
d) ostateczne ustalenia i koszty dotyczące przedłużanych umów niepodlegające procedurze ustanowionej w art. 195 ust. 3, lecz przekraczające z tytułu opłaty rocznej 500 000 EUR.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35
Do czasu zwołania komitetu pojednawczego, o którym mowa w art. 314 TFUE, Komisja może z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych instytucji, działających w odniesieniu do dotyczących ich sekcji, przedłożyć równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie listy w sprawie poprawek do projektu budżetu na podstawie nowych informacji, które nie były dostępne w czasie ustalania projektu, w tym list w sprawie poprawek aktualizujący prognozę wydatków na rolnictwo.

Na podstawie nowych informacji, które nie były dostępne w czasie ustalania projektu Komisja może z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych instytucji, działających w odniesieniu do dotyczących ich sekcji, przedłożyć w odpowiednim czasie przed zwołaniem komitetu pojednawczego, o którym mowa w art. 314 TFUE, równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie listy w sprawie poprawek do projektu budżetu. Mogą one obejmować list w sprawie poprawek aktualizujący prognozę wydatków na rolnictwo.

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36
Zatwierdzenie wyniku prac komitetu pojednawczego

skreślony
Po doprowadzeniu przez komitet pojednawczy do porozumienia w sprawie wspólnego projektu Parlament Europejski i Rada dokładają starań, aby w myśl art. 314 ust. 6 TFUE jak najszybciej zatwierdzić wynik prac komitetu pojednawczego, zgodnie ze swoimi regulaminami wewnętrznymi.

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
1.  Komisja przedstawia projekty budżetów korygujących służących uruchomieniu Europejskiego Funduszu Solidarności i projekt budżetu korygującego w każdym z następujących przypadków:
a) nadwyżka,
b) korekta prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych oraz podstaw podatku od wartości dodanej i dochodu narodowego brutto,
c) wzrost przewidywanych dochodów i zmniejszenie środków na płatności.
1.  W przypadku niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności Komisja może przedłożyć projekty budżetów korygujących.
W przypadku niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności Komisja może przedłożyć dwa dodatkowe projekty budżetów korygujących rocznie.

Wnioski w sprawie budżetów korygujących przedkładane w takich samych okolicznościach, jakie zostały wymienione w poprzednim ustępie, przez instytucje inne niż Komisja są przesyłane do Komisji.

Wnioski w sprawie budżetów korygujących przedkładane w takich samych okolicznościach, jakie zostały wymienione w poprzednim ustępie, przez instytucje inne niż Komisja są przesyłane do Komisji.

Przed przedłożeniem projektu budżetu korygującego Komisja i inne instytucje analizują możliwości realokacji stosownych środków, biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwane niewykorzystanie środków.

Przed przedłożeniem projektu budżetu korygującego Komisja i inne instytucje analizują możliwości realokacji stosownych środków, biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwane niewykorzystanie środków.

2.  Wszelkie projekty budżetów korygujących Komisja, poza wyjątkowymi okolicznościami, przedkłada równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 1 września każdego roku. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od innych instytucji może ona załączyć opinię.
2.  Za wyjątkiem odpowiednio uzasadnionych wyjątkowych okoliczności lub w przypadku uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności, dla którego można przedstawić budżet korygujący w dowolnym terminie w ciągu roku, Komisja przedkłada projekty budżetów korygujących równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w kwietniu i/lub w sierpniu. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od innych instytucji może ona załączyć opinię.
3.  Parlament Europejski i Rada poddają je pod dyskusję z uwzględnieniem pilności.
3.  Parlament Europejski i Rada poddają je pod dyskusję z uwzględnieniem pilności.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a)
a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków;
a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków z wyszczególnieniem działalności i inwestycji;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wydatki administracyjne sklasyfikowane są w następujący sposób:
a) wydatki na pracowników zatwierdzone w planie zatrudnienia: jest to kwota środków i liczba stanowisk w planie zatrudnienia odpowiadających tym wydatkom;
b) wydatki na personel zewnętrzny i inne wydatki, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c) i które finansowane są z działu „administracja” wieloletnich ram finansowych;
c) wydatki na budynki i inne związane z tym wydatki, łącznie ze sprzątaniem i utrzymaniem, czynszem i kosztami wynajmu, telekomunikacji, wody, gazu i energii elektrycznej;
d) personel zewnętrzny i wsparcie techniczne bezpośrednio powiązane z realizacją programów.
Sklasyfikowane według rodzaju wydatki administracyjne Komisji o charakterze wspólnym kilku tytułom ujęte są w odrębnym sprawozdaniu skróconym.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Tam, gdzie to możliwe i właściwe, artykuły i pozycje odpowiadają poszczególnym operacjom realizowanym w ramach danej działalności. Rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, określa wskazówki dotyczące klasyfikacji artykułów i pozycji z myślą o jak największej przejrzystości i spójności budżetu.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2
Rezerwa ta musi być wykorzystana przed końcem roku budżetowego poprzez przesunięcie środków zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 i 23.

Rezerwa ta musi być wykorzystana jak najszybciej przed końcem roku budżetowego w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie rezerwy na płatności i zobowiązania zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3a lub poprzez przesunięcie środków zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 i 23.

Poprawka 95 i 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1
1.  W budżecie wykazuje się:
1.  W budżecie wykazuje się:
a) w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków:
a) w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków:
(i) przewidywane dochody Unii na dany rok budżetowy;
(i) przewidywane dochody Unii na dany rok budżetowy;
(ii) przewidywane dochody za poprzedni rok budżetowy oraz dochody za rok n – 2;
(ii) przewidywane dochody za poprzedni rok budżetowy oraz dochody za rok n – 2;
(iii) środki na zobowiązania i środki na płatności na dany rok budżetowy;
(iii) środki na zobowiązania i środki na płatności na dany rok budżetowy;
(iv) środki na zobowiązania i środki na płatności za poprzedni rok budżetowy;
(iv) środki na zobowiązania i środki na płatności za poprzedni rok budżetowy;
(v) zaciągnięte zobowiązania i zrealizowane wydatki w roku n – 2;
(v) zaciągnięte zobowiązania i zrealizowane wydatki w roku n – 2, przy czym te ostatnie wyrażone również jako odsetek budżetu;
(vi) odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 41 ust. 1;
(vi) odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 41 ust. 1;
b) w każdej sekcji budżetu dochody i wydatki wykazuje się według takiej samej struktury, jaką opisano w lit. a);
b) w każdej sekcji budżetu dochody i wydatki wykazuje się według takiej samej struktury, jaką opisano w lit. a);
c) w odniesieniu do personelu:
c) w odniesieniu do personelu:
(i) dla każdej sekcji budżetu, plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania dla wszystkich kategorii i służb, a także liczbę stanowisk stałych i czasowych zatwierdzonych w granicach środków budżetowych;
(i) dla każdej sekcji budżetu, plan zatrudnienia zawierający szczegółową prezentację ogółu zasobów ludzkich oraz określający liczbę stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania dla wszystkich kategorii i służb, a także liczbę stanowisk stałych i czasowych zatwierdzonych w granicach środków budżetowych wraz z załącznikiem przedstawiającym jednostki pełnoetatowe dotyczące pracowników kontraktowych i pracowników miejscowych;
(ii) plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego ze środków na działania bezpośrednie w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego z tych samych środków na działania pośrednie; plany zatrudnienia klasyfikuje się według kategorii i grup zaszeregowania; plany takie zawierają rozróżnienie na stanowiska stałe i czasowe, zatwierdzone w granicach środków budżetowych;
(ii) plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego ze środków na działania bezpośrednie w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego z tych samych środków na działania pośrednie; plany zatrudnienia klasyfikuje się według kategorii i grup zaszeregowania; plany takie zawierają rozróżnienie na stanowiska stałe i czasowe, zatwierdzone w granicach środków budżetowych;
(iii) w odniesieniu do personelu naukowo-technicznego klasyfikacja może opierać się na zespołach grup zaszeregowania zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych budżetach. Plan zatrudnienia musi określać liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych lub naukowych, którym przyznaje się specjalne korzyści na podstawie przepisów szczegółowych regulaminu pracowniczego;
(iii) w odniesieniu do personelu naukowo-technicznego klasyfikacja może opierać się na zespołach grup zaszeregowania zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych budżetach; Plan zatrudnienia musi określać liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych lub naukowych, którym przyznaje się specjalne korzyści na podstawie przepisów szczegółowych regulaminu pracowniczego;
(iv) plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie dla każdego organu, o którym mowa w art. 200, który otrzymuje dotacje pokrywane z budżetu. Plan zatrudnienia, oprócz liczby stanowisk zatwierdzonych na rok budżetowy, wykazuje liczbę stanowisk zatwierdzonych na poprzedni rok;
(iv) plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie dla każdego organu, o którym mowa w art. 196b, który otrzymuje dotacje pokrywane z budżetu. Plan zatrudnienia, oprócz liczby stanowisk zatwierdzonych na rok budżetowy, wykazuje liczbę stanowisk zatwierdzonych na poprzedni rok;
ca) w odniesieniu do środków dla organizacji międzynarodowych, w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji:
(i) zestawienie wszystkich środków z rozbiciem na programy/ fundusze UE oraz na poszczególne organizacje międzynarodowe;
(ii) dokument wyjaśniający powody, dla których UE bardziej opłacało się finansować te organizacje międzynarodowe niż podjąć bezpośrednie działania;
d) w odniesieniu do operacji zaciągania i udzielania pożyczek:
d) w odniesieniu do operacji zaciągania i udzielania pożyczek:
(i) w ogólnym zestawieniu dochodów – pozycje w budżecie odpowiadające odpowiednim operacjom, w których zapisuje się wszelkie zwroty otrzymane od beneficjentów, którzy początkowo nie dotrzymali umowy, co doprowadziło do uruchomienia gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.) wraz z odpowiednimi uwagami;
(i) w ogólnym zestawieniu dochodów – pozycje w budżecie odpowiadające odpowiednim operacjom, w szczególności wdrażaniu instrumentów finansowych (art. 130, 131), w których zapisuje się wszelkie zwroty otrzymane od beneficjentów, którzy początkowo nie dotrzymali umowy, co doprowadziło do uruchomienia gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy, a także jakiekolwiek dochody wynikające z wdrażania instrumentów finansowych. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.) wraz z odpowiednimi uwagami;
(ii) w sekcji dotyczącej Komisji:
(ii) w sekcji dotyczącej Komisji:
- pozycje w budżecie obejmujące gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy udzielone przez Unię w odniesieniu do operacji, o których mowa. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.), o ile nie powstało rzeczywiste obciążenie, które należy pokryć z ostatecznych środków;
- pozycje w budżecie obejmujące gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy udzielone przez Unię oraz instrumenty finansowe w odniesieniu do operacji, o których mowa. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.), o ile nie powstało rzeczywiste obciążenie, które należy pokryć z ostatecznych środków;
- uwagi odnoszące się do aktu podstawowego oraz wielkości przewidywanych operacji, ich czasu trwania oraz gwarancji finansowej udzielonej przez Unię w odniesieniu do tych operacji;
- uwagi odnoszące się do aktu podstawowego oraz wielkości przewidywanych operacji, ich czasu trwania oraz gwarancji finansowej udzielonej przez Unię lub innego instrumentu finansowego wdrożonego przez Unię w odniesieniu do tych operacji;
- szczegółowe obliczenia całkowitego poziomu ogółu środków przeznaczonych na instrumenty finansowe z budżetu Unii;
(iii) w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji, dla orientacji:
(iii) w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji, dla orientacji:
- wszystkie udziały kapitałowe realizowane przy wykorzystaniu instrumentów finansowych lub PPP, wraz z konkretnymi uwagami dotyczącymi ich wyników;
- bieżące operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia;
- bieżące operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia;
- operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia na dany rok budżetowy;
- operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia na dany rok budżetowy;
e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają szczegółowe pozycje w budżecie określające przynajmniej poszczególne najważniejsze misje.
e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają konkretną pozycję w budżecie dla każdej misji;
ea) wszystkie dochody i wydatki z tytułu odpowiedniego Europejskiego Funduszu Rozwoju, które są zapisywane w specjalnym dziale budżetu w sekcji Komisji.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)
b) nieprzekroczenia limitu łącznej liczby stanowisk zatwierdzonych w każdym planie zatrudnienia.
b) wzięcia przez daną instytucję lub organ udziału w analizie porównawczej z innymi instytucjami i organami UE przeprowadzanej w oparciu o monitorowanie personelu zainicjowanego w Komisji.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49
Artykuł 49

Artykuł 49

W przypadku gdyby wykonanie aktu Unii wiązało się z przekroczeniem kwoty środków dostępnych w budżecie lub środków przydzielonych w wieloletnich ramach finansowych, wykonanie tego aktu pod względem finansowym jest możliwe wyłącznie po dokonaniu korekty budżetu i, w razie konieczności, po odpowiedniej zmianie ram finansowych.

W przypadku gdyby wykonanie aktu Unii wiązało się z przekroczeniem kwoty środków dostępnych w budżecie lub środków przydzielonych w wieloletnich ramach finansowych, wykonanie tego aktu pod względem finansowym jest możliwe wyłącznie po dokonaniu korekty budżetu i, w razie konieczności, po odpowiedniej zmianie ram finansowych. Do celów niniejszego artykułu i niezależnie od art. 4 ust. 2 akt Unii uznaje się za istniejący, jeśli operacje zaciągania i udzielania pożyczek mają wpływ na ogólny margines wieloletnich ram finansowych (art. 9 ust. 4) w bieżącym lub przyszłym roku budżetowym objętym wieloletnimi ramami finansowymi.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie współpracują z Komisją w taki sposób, aby środki wykorzystywane były zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
2.  Państwa członkowskie współpracują z Komisją w taki sposób, aby środki wykorzystywane były zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących kontroli i audytu zgodnie z art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi
Akt podstawowy oznacza akt prawny, który stanowi podstawę prawną dla danego działania oraz dla wykonania odpowiednich wydatków zapisanych w budżecie.

Akt podstawowy oznacza akt prawny, który stanowi podstawę prawną dla danego działania oraz dla wykonania odpowiednich wydatków zapisanych w budżecie. Stosuje się art. 2.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3
3.  W zastosowaniu tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej akt podstawowy może przyjąć jedną z form określonych w art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 29, art. 31 ust. 2, art. 33 i 37 Traktatu o Unii Europejskiej.
3.  W zastosowaniu tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „TUE”) akt podstawowy może przyjąć jedną z następujących form:
- decyzja Rady niezbędna do określania i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 26 ust 2 TUE);
- decyzja Rady w sprawie działań operacyjnych, jakich wymaga sytuacja międzynarodowa (art. 28 ust. 1 TUE);
- decyzja Rady określająca podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub tematycznym (art. 29 TUE);
- decyzja Rady określająca działanie lub stanowisko Unii, bądź wdrażająca takie działanie lub stanowisko (art. 31 ust 2 tiret 1-3 TUE) albo decyzja w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela (art. 31 ust. 2 tiret 4, art. 33 TUE);
- zawarcie porozumień z jednym państwem lub kilkoma państwami lub organizacjami międzynarodowymi (art. 37 TUE).
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera b) – akapit drugi a i drugi b (nowe)
Całkowita kwota środków na projekty pilotażowe określone w lit. a) nie może przekroczyć 40 milionów EUR w każdym roku budżetowym.

Całkowita kwota środków na nowe działania przygotowawcze określone w pierwszym akapicie niniejszej litery nie może przekroczyć 50 milionów EUR w każdym roku budżetowym, a całkowita kwota środków faktycznie przyznanych na działania przygotowawcze nie może przekroczyć 100 milionów EUR.

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera c)
c) środki na działania przygotowawcze w obszarze tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej. Działania te są ograniczone do krótkiego okresu i ukierunkowane na stworzenie warunków do podejmowania przez Unię działań służących realizacji celów WPZiB oraz do przyjmowania niezbędnych instrumentów prawnych.
c) środki na działania przygotowawcze w obszarze tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej (Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa). Działania te są ograniczone czasowo i ukierunkowane na stworzenie warunków dla podejmowania przez Unię Europejską działań służących realizacji celów WPZiB oraz dla przyjmowania niezbędnych instrumentów prawnych.
Na potrzeby operacji Unii związanych z zarządzaniem kryzysowym działania przygotowawcze ukierunkowane są między innymi na ocenę wymogów operacyjnych, szybkie dostarczenie zasobów w fazie początkowej lub przygotowanie warunków na miejscu do rozpoczęcia operacji.

Na potrzeby operacji Unii związanych z zarządzaniem kryzysowym działania przygotowawcze ukierunkowane są między innymi na ocenę wymogów operacyjnych, szybkie dostarczenie zasobów w fazie początkowej lub przygotowanie warunków na miejscu do rozpoczęcia operacji.

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada w ścisłej współpracy z Komisją, a konsultacje z Parlamentem Europejskim odbywają się z odpowiednim wyprzedzeniem, przy czym jest on szczegółowo informowany o działaniach przygotowawczych, zwłaszcza tych, które dotyczą działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W celu zapewnienia szybkiego wdrożenia działań przygotowawczych Wysoki Przedstawiciel jak najszybciej informuje Komisję o zamiarze zainicjowania przez Radę działania przygotowawczego, podając w szczególności szacunkową wartość potrzebnych w tym celu zasobów. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Komisja podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków finansowych;

W celu zapewnienia szybkiego wdrożenia działań przygotowawczych Wysoki Przedstawiciel jak najszybciej informuje Parlament Europejski i Komisję o zamiarze zainicjowania przez Radę działania przygotowawczego, podając w szczególności szacunkową wartość potrzebnych w tym celu zasobów. Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia Komisja podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków finansowych;

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1
1.  Wszystkim podmiotom działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dana osoba musi zrezygnować z wykonywania tych działań i przekazać sprawę do właściwych władz.
1.  Wszystkim podmiotom działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dana osoba musi zrezygnować z wykonywania tych działań i przekazać sprawę do swojego przełożonego, który potwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Jeśli stwierdzi się istnienie konfliktu interesów, osoba, której on dotyczy, zaprzestaje swojej działalności w danej kwestii. Przełożony osobiście podejmuje dalsze właściwe działania.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2
2.  Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne dla takiego uczestnika działań finansowych lub takiej osoby i beneficjenta.
2.  Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest lub może być z punktu widzenia ogółu społeczeństwa zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne dla takiego uczestnika działań finansowych lub takiej osoby i beneficjenta.
Działania, które mogą zostać osłabione przez konflikt interesów, mogą przyjąć między innymi jedną z następujących postaci:

a) przyznanie sobie lub osobie trzeciej, z którą łączą nas więzy krwi, rodzinne lub innego rodzaju, nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści;
b) odmówienie przyznania potencjalnemu beneficjentowi, odbiorcy, kandydatowi lub oferentowi praw lub korzyści, do których jest upoważniony, bądź przyznanie zbyt wiele takich praw i korzyści;
c) wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane.
Konflikt interesów uznaje się za istniejący, jeśli potencjalny beneficjent, wnioskodawca, kandydat lub oferent jest pracownikiem, do którego zastosowanie ma regulamin pracowniczy, pracownikiem kontraktowym, pracownikiem miejscowym lub oddelegowanym ekspertem krajowym.

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera a)
a) przy pomocy swoich służb, delegatur Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;
a) przy pomocy swoich służb, pracowników delegatur Unii, pod nadzorem odpowiedniego szefa delegatury, zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b)
b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub przez powierzenie zadań związanych z wykonywaniem budżetu:
b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub, z zastrzeżeniem specjalnego przepisu w akcie podstawowym, który określa również – inaczej niż w przypadku ppkt (i) i (iv) – rodzaj partnerów wykonawczych oraz typy operacji, przez powierzenie niektórych specyficznych zadań związanych z wykonywaniem budżetu:
(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;
(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;
(iii) instytucjom finansowym, którym powierza się realizację instrumentów finansowych na mocy tytułu VIII;
(iv)  Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu lub innemu podmiotowi zależnemu tego banku;
(iv)  Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;
(v) organom, o których mowa w art. 200 i 201;
(v) organom, o których mowa w art. 196b i 196c;
(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;
(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;
(vii) organom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierza się realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przestawiającym odpowiednie gwarancje finansowe;
(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.
(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.
Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu (art. 317 TFUE) i informuje Parlament Europejski o operacjach realizowanych przez podmioty opisane w ppkt (i)-(viii). Ocena skutków finansowych (art. 27) przedstawia pełne uzasadnienie wyboru danego podmiotu wymienionego w ppkt (i)-(viii).

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W decyzji w sprawie finansowania załączonej do rocznego sprawozdania z działalności (art. 63 ust. 9) przedstawiony jest zakładany cel, oczekiwane rezultaty, metoda realizacji i ogólna kwota, na jaką opiewa plan finansowania. Decyzja ta zawiera również opis działań, które mają być finansowane, wskazanie kwot przeznaczonych na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji.
W przypadku zarządzania pośredniego w decyzji określa się również wybranego partnera wykonawczego, wykorzystane kryteria i zadania powierzone wybranemu partnerowi.

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Podmioty i osoby wymienione w ust. 1 lit. b) ppkt (i)-(viii) w pełni współpracują na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF muszą w każdym wypadku mieć prawo do pełnego wykonywania swoich kompetencji przewidzianych w TFUE w odniesieniu do audytu zarządzanych środków.
Komisja uzależnia powierzanie zadań zarządzania od istnienia przejrzystych, niedyskryminacyjnych, skutecznych i efektywnych procedur kontroli sądowej dotyczących rzeczywistej realizacji tych zadań lub od wykonania planu działania na rzecz wzmocnienia takich procedur.

Księgowy prowadzi listę podmiotów i osób, którym powierzono niektóre specjalne zadania związane z zarządzaniem, która to lista jest załączana do rocznego sprawozdania finansowego. Wszystkie porozumienia zawarte z takimi podmiotami i osobami udostępniane są władzy budżetowej na jej wniosek.

Podmioty i osoby wymienione w ust. 1 lit. b) ppkt (i)-(viii), którym przekazano zadania wykonawcze, zapewniają, zgodnie z art. 31 ust. 2, odpowiednią coroczną publikację ex post beneficjentów środków finansowych pochodzących z budżetu. Komisję powiadamia się o podjętych działaniach.

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1
Odpowiedzialność za wykonywanie budżetu w ramach zarządzania dzielonego

1.  Państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, zapewniają wyeksponowanie działań Unii. W tym celu państwa członkowskie wypełniają obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z nich obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające mogą zostać określone w przepisach sektorowych.
1.   W przypadku, gdy Komisja wykonuje budżet przy podziale zarządzania zadania wykonawcze przekazywane są państwom członkowskim. Państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, zapewniają wyeksponowanie działań Unii. W tym celu Komisja i państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z nich obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające określone w przepisach sektorowych.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2
Specyficzne obowiązki państw członkowskich

2.  Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je i podejmują w stosunku do nich działania naprawcze. W tym celu przeprowadzają kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu, w celu dopilnowania, aby działania finansowane z budżetu były przeprowadzane skutecznie i wykonywane w sposób prawidłowy, odzyskują środki finansowe wypłacone nienależnie oraz, w razie konieczności, wszczynają postępowanie sądowe.
2.  Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu państwa członkowskie podejmują wszelkie środki prawne, regulacyjne, administracyjne lub inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, a w szczególności:
a) upewniają się, że działania finansowane z budżetu są rzeczywiście realizowane oraz że są realizowane prawidłowo, w tym celu udzielają akredytacji organom odpowiedzialnym za gospodarowanie środkami finansowymi Unii oraz je kontrolują;
b) zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ujawniają je i korygują.
W tym celu przeprowadzają – zgodnie z zasadą proporcjonalności i z ust. 2a, 3-5 oraz przy poszanowaniu odpowiednich przepisów sektorowych – kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu dotyczące reprezentatywnych próbek transakcji. Odzyskują one również środki finansowe wypłacone nienależnie oraz, w razie konieczności, wszczynają postępowanie sądowe. Komisja może dokonać oceny systemów wprowadzonych w państwach członkowskich w ramach swojej własnej oceny ryzyka lub zgodnie z przepisami sektorowymi.

Pod warunkiem natychmiastowego podania do wiadomości Komisji wykrytych błędów lub niedociągnięć oraz podjęcia działań celem naprawy sytuacji, a mianowicie odzyskując nienależnie wypłacone kwoty, państwa członkowskie są zwolnione z korekty finansowej dotyczącej takich błędów lub niedociągnięć aż do momentu ich ujawnienia.

Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary przewidziane w przepisach sektorowych i przepisach krajowych.

Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach sektorowych i w specjalnych postanowieniach w przepisach krajowych.

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3
Rola i kompetencje władz udzielających akredytacji

3.  Zgodnie z przepisami sektorowymi państwa członkowskie udzielają akredytacji jednemu organowi sektora publicznego lub kilku takim organom, które będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi, na które udzielono akredytacji, oraz za prawidłową kontrolę tych środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom.
3.  Zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w przepisach sektorowych państwa członkowskie udzielają akredytacji organom, które ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie unijnymi środkami finansowymi oraz za wewnętrzną kontrolę tych środków, które otrzymały akredytację. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom. Władze udzielające akredytacji są następnie odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przez organy akredytowane kryteriów akredytacji w oparciu o dostępne wyniki audytów i kontroli. Władze udzielające akredytacji przyjmują wszelkie niezbędne środki w celu eliminowania wszelkich niedociągnięć w realizacji zadań powierzonych organom, którym udzieliły akredytacji, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji. Rola Komisji w procesie akredytacji, do którego zastosowanie ma ust. 2, określana jest dokładniej w przepisach sektorowych uwzględniających ryzyko istniejące w danym obszarze polityki.
Akredytacji udzielają władze państwa członkowskiego zgodnie z przepisami sektorowymi, upewniając się, że dany organ jest w stanie należycie zarządzać środkami finansowymi. W przepisach sektorowych może być także określona rola Komisji w procesie akredytacji.

Władze udzielające akredytacji są odpowiedzialne za nadzór nad organem akredytowanym oraz za podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu eliminowania wszelkich niedostatków w jego funkcjonowaniu, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 4
Rola i kompetencje organu akredytowanego

4.   Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu:
4.   Państwa członkowskie na odpowiednim szczeblu, za pośrednictwem organów akredytowanych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu:
a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;
a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;
b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;
b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;
c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od akredytowanego organu;
c) dostarczają wstępnych danych i informacji zgodnie z ust. 5;
d) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych;
d) zapewniają ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych, zgodnie z art. 31 ust. 2. Przy wszelkim przetwarzaniu danych osobowych przestrzega się krajowych przepisów wdrażających dyrektywę 95/46/WE.
f) zapewniają ochronę danych osobowych, która jest zgodna z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5
Treść, harmonogram i audyt danych zgłoszonych przez organy akredytowane

5.  Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przekazują Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego:
5.  Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 przekazują Komisji do dnia 1 marca następnego roku budżetowego:
a) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;
a) sprawozdania roczne organów akredytowanych dotyczące wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań i przedstawiane Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów, w tym zaliczki i kwoty, dla których wszczęto lub zakończono procedury odzyskania środków. Do informacji tych załączone jest oświadczenie o odpowiedzialności za zarządzanie, potwierdzające, że w opinii osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami:
– informacje te są przedstawione w sposób właściwy oraz że są kompletne i dokładne;
– wydatki wykorzystane zostały na zamierzony cel określony w przepisach sektorowych;
– wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje co do legalności i prawidłowości operacji podstawowych; w załączniku do poświadczenia przedstawia się poziom błędu w odniesieniu do każdego funduszu oraz, tam gdzie stosowne, analizę błędów oraz zastrzeżeń;
b) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;
b) streszczenie ostatecznych sprawozdań z audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą powtarzających się lub systemowych niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych i ich wyników.
c) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;
Rocznym sprawozdaniom, o których mowa w lit. a), i streszczeniu, o którym mowa w lit. b), towarzyszy opinia niezależnego audytora sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu i dotycząca tego, czy informacje księgowe przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji oraz czy wydatki, w stosunku do których zwrócono się do Komisji o zwrot kosztów, są zgodne z prawem i prawidłowe, a także na temat właściwego funkcjonowania wprowadzonych systemów kontroli. W opinii tej wskazuje się, czy badanie podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte w oświadczeniu o odpowiedzialności za zarządzanie. W załączniku do opinii przedstawia się poziom błędu dla poszczególnych funduszy oraz analizę błędów oraz zastrzeżeń.

(d) opinię niezależnego audytora na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania, o którym mowa w lit. c) niniejszego ustępu, obejmującą wszystkie jego elementy.
Jeżeli w poszczególnych obszarach polityki państwo członkowskie udzieliło akredytacji kilku organom, do dnia 15 lutego następnego roku budżetowego przekazuje ono Komisji sprawozdanie podsumowujące, w którym w ogólnym zarysie przedstawia w ujęciu krajowym stan w zakresie wszystkich poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania oraz opinii z niezależnych audytów na temat tych poświadczeń w odniesieniu do danego obszaru polityki.

Jeżeli w poszczególnych obszarach polityki państwo członkowskie udzieliło akredytacji kilku organom powierzając im odpowiedzialność za zarządzanie środkami finansowymi, do dnia 15 marca następnego roku budżetowego przekazuje ono Komisji sprawozdanie podsumowujące, w którym w ogólnym zarysie przedstawia w ujęciu krajowym stan w zakresie wszystkich poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania oraz odnośnych opinii z niezależnych audytów w odniesieniu do danego obszaru polityki.

Państwa członkowskie publikują te informacje na właściwym szczeblu nie później niż 6 miesięcy po przekazaniu Komisji wspomnianych dokumentów.

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 6
Specjalne obowiązki Komisji

6.  Komisja:
6.   Celem zapewnienia zgodnego z obowiązującymi zasadami wykorzystywania środków finansowych Komisja:
-a) monitoruje sposób, w jaki państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli w trakcie realizacji programu;
a) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków akredytowanych organów, upewniając się, że rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;
a) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków akredytowanych organów, sprawdzając, czy rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe;
b) wyłącza z wydatków Unii na finansowanie te wypłaty środków, które nastąpiły z naruszeniem prawa Unii.
b) wyłącza z finansowania Unii wydatki, w odniesieniu do których wypłaty środków nastąpiły z naruszeniem prawa Unii;
ba) przerywa lub zawiesza płatności w razie znacznych niedociągnięć w monitorowaniu ze strony państwa członkowskiego lub w funkcjonowaniu organu akredytowanego zgodnie z ust. 3, w razie gdy nie podjęte zostały natychmiastowo niezbędne działania.
Przepisy sektorowe regulują warunki, na których płatności na rzecz państw członkowskich mogą zostać zawieszone przez Komisję lub przerwane przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

Komisja może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od przerwania lub zawieszenia płatności po przedstawieniu uwag przez państwo członkowskie. Roczne sprawozdanie z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego Komisji zawiera sprawozdanie z wykonania wszystkich wymienionych w niniejszym ustępie obowiązków.

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 6 a (nowy)
Specjalne postanowienia dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej

6a.  Przepisy sektorowe uwzględniają potrzeby programów w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, szczególnie w zakresie treści rocznych poświadczeń dotyczących zarządzania, procesu akredytacji oraz funkcji audytu.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 6 b (nowy)
Krajowe poświadczenia wiarygodności.

6b.  Państwa członkowskie składają krajowe poświadczenie o wydatkach poniesionych w ramach metody zarządzania dzielonego. Poświadczenie to jest podpisywane na właściwym szczeblu politycznym i opiera się na informacjach wymaganych na mocy ust. 5 lit. c) oraz obejmuje przynajmniej skuteczne funkcjonowanie wprowadzonych wewnętrznych systemów kontroli, a także legalność i prawidłowość operacji podstawowych. Oświadczenie to jest opiniowane przez niezależnego audytora oraz przedstawiane Komisji do dnia 15 marca roku następującym po danym roku budżetowym.
W sprawie wytycznych dotyczących sporządzania krajowych poświadczeń zasięga się opinii Trybunału Obrachunkowego i Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej.

W przypadku złożenia przez państwo członkowskie poświadczenia krajowego zgodnie z niniejszym ustępem, jest ono uwzględniane w tworzeniu przez Komisję strategii audytu i kontroli na mocy ust. 6 niniejszego artykułu, oraz w określaniu ryzyka na szczeblu państwa członkowskiego zgodnie z art. 29; jest ono przekazywane władzy budżetowej zgodnie z art. 63 ust. 9 mutatis mutandis.

Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1
1.  Podmioty i osoby, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu na mocy art. 55 ust. 1 lit. b), przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi zapewniają wyeksponowanie działań Unii. Zarządzając unijnymi środkami finansowymi, gwarantują poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny z poziomem wymaganym na mocy niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem:
1.  Podmioty i osoby inne niż państwa członkowskie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu na mocy art. 55 ust. 1 lit. b), przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi zapewniają wyeksponowanie działań Unii. Zarządzając unijnymi środkami finansowymi, gwarantują poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny z poziomem wymaganym na mocy niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem:
a) charakteru powierzonych zadań oraz związanych z nimi kwot;
a) charakteru powierzonych zadań oraz związanych z nimi kwot;
b) rodzajów występującego ryzyka finansowego;
b) rodzajów występującego ryzyka finansowego;
c) poziomu wiarygodności wynikającego ze stosowanych przez nie systemów, reguł i procedur wraz ze środkami, które podejmuje Komisja, aby nadzorować i wspierać wykonywanie powierzonych zadań.
c) poziomu wiarygodności wynikającego ze stosowanych przez nie systemów, reguł i procedur wraz ze środkami, które podejmuje Komisja, aby nadzorować i wspierać wykonywanie powierzonych zadań.
Poprawka 117 i 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2
2.  W tym celu podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1:
2.  W tym celu podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, działając zgodnie z normami odpowiadającymi normom powszechnie stosowanym w Unii lub – w przypadku braku takich norm – zgodnie ze standardami przyjętymi w skali międzynarodowej i zdefiniowanymi w umowie powierzającej wykonanie pewnych specjalnych zadań wykonawczych:
a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;
a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;
b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;
b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;
c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od danego podmiotu lub danej osoby;
c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od danego podmiotu lub danej osoby;
d) stosują odpowiednie reguły i procedury w celu zapewnienia finansowania ze środków unijnych poprzez dotacje, zamówienia oraz instrumenty finansowe;
d) stosują odpowiednie reguły i procedury w celu zapewnienia finansowania ze środków unijnych poprzez dotacje, zamówienia oraz instrumenty finansowe;
e) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych;
e) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych oraz ochronę danych osobowych zgodną z zasadami ustalonymi w dyrektywie 95/46/WE;
f) zapewniają racjonalną ochronę danych osobowych.
f) zapewniają racjonalną ochronę danych osobowych określoną w dyrektywie 95/46/WE oraz w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.
Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii), mogą spełniać te wymogi w sposób progresywny. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Niezależnie od postanowień art. 196 lit. b) i 196 lit. c) przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji. Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt viii), mogą spełniać wymogi określone w postanowieniach lit. a)-e) tego ustępu w sposób progresywny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania swojego mandatu.

Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
Aby zapewnić pewność prawa, surowsze przepisy dotyczące udziału nie obowiązują wstecz, a od beneficjentów nie wymaga się ponownych wyliczeń dotyczących sprawozdań finansowych zatwierdzonych już przez Komisję.

Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Instytucje i organy UE będą czynnie promowały zgłaszanie podejrzewanych nieprawidłowości dotyczących finansowania unijnego w państwach członkowskich.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit drugi
Po otrzymaniu informacji wskazujących na znaczący niedostatek w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej lub na to że wydatek, który poświadcza dany podmiot lub dana osoba, jest związany z poważną nieprawidłowością i nie został skorygowany, delegowany urzędnik zatwierdzający może przerwać płatności na rzecz takich podmiotów lub osób w całości lub w części celem przeprowadzenia dalszej weryfikacji, o ile przerwanie płatności jest niezbędne, aby zapobiec znaczącym szkodom dla interesów finansowych Unii.
Niezależnie od art. 89, po otrzymaniu informacji wskazujących na znaczący niedostatek w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej lub na to że wydatek, który poświadcza dany podmiot lub dana osoba, jest związany z poważną nieprawidłowością i nie został skorygowany, delegowany urzędnik zatwierdzający może przerwać płatności na rzecz takich podmiotów lub osób w całości lub w części celem przeprowadzenia dalszej weryfikacji, o ile przerwanie płatności jest niezbędne, aby zapobiec znaczącym szkodom dla interesów finansowych Unii.

Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5
5.  Podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, przekazują Komisji:
5.  Podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, przekazują Komisji:
a) sprawozdanie z wykonania powierzonych im zadań;
a) sprawozdanie z wykonania powierzonych im zadań;
b) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;
b) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;
c) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;
c) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;
d) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;
d) oświadczenie dotyczące zarządzania dające wystarczającą pewność, że:
(i) informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;
(ii) wydatki przedstawione w sprawozdaniu przeznaczone zostały na zamierzony cel oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami;
(iii) wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje co do legalności i prawidłowości operacji podstawowych.
e) opinię niezależnego audytora na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania, o którym mowa w lit. d) niniejszego ustępu, obejmującą wszystkie jego elementy.
e)   Dokumentom tym towarzyszy opinia niezależnego audytora sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu i dotycząca kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania wprowadzonych procedur kontroli, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Audytor zgłasza przypadki, w których badanie podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte w poświadczeniu.
Powyższe dokumenty przekazywane są Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego z wyjątkiem opinii z audytu, o której mowa w lit. e). Jest ona przekazywana najpóźniej do dnia 15 marca.

Powyższe dokumenty przekazywane są Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego z wyjątkiem opinii z audytu, o której mowa w lit. e). Jest ona przekazywana najpóźniej do dnia 15 marca.

Te obowiązki nie naruszają postanowień umów zawartych z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W postanowieniach tych uwzględnia się przynajmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji poświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz obowiązkami ustanowionymi w umowie zawartej z daną organizacją międzynarodową lub danym państwem trzecim.

Te obowiązki nie naruszają postanowień umów zawartych z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W postanowieniach tych uwzględnia się przynajmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji poświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz obowiązkami ustanowionymi w umowie zawartej z daną organizacją międzynarodową lub danym państwem trzecim poddanego kontroli przez właściwą najwyższą instytucję kontrolną. Wyniki kontroli zostają udostępnione organowi udzielającemu absolutorium. Przepis ten nie wyklucza uprawnień do prowadzenia dochodzenia, jakie posiadają Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF.

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 6
6.  Komisja:
6.  Komisja:
a) zapewnia nadzór i ocenę wykonania powierzonych zadań;
a) dokłada starań, by podmioty te spełniały swe zobowiązania, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli i ocen w trakcie realizacji programu;
b) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków podmiotów i osób, którym powierzono wykonanie zadań, upewniając się, że rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;
b) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków podmiotów stwierdzając, czy rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;
c) wyłącza z wydatków Unii na finansowanie te wypłaty środków, które nastąpiły z naruszeniem obowiązujących reguł.
c) wyłącza z finansowania Unii wydatki, w odniesieniu do których wypłaty środków nastąpiły z naruszeniem prawa Unii;
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7
7.  Ustępy 5 i 6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do podmiotów i osób, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium przez władzę budżetową.
7.  Ustępy 5 i 6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do podmiotów Unii, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium, kiedy te podmioty wykonują budżet unijny.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Ustępy 1, 2 i 3 mają zastosowanie odpowiednio do bezpośredniego gospodarowania środkami przekazanymi przez Parlament Europejski grupom politycznym. Parlament Europejski przyjmuje środki wykonawcze w tej kwestii, które uwzględniają szczególne potrzeby grup politycznych.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może być wspomagany w wykonywaniu swoich obowiązków przez osoby wymienione w regulaminie pracowniczym, którym powierza on w ramach swoich kompetencji realizację niektórych działań wymaganych do wykonania budżetu i przedstawienia informacji dotyczących finansów i zarządzania. W celu zapobieżenia wszelkim konfliktom interesów pracownicy wspomagający delegowanych lub subdelegowanych urzędników zatwierdzających podlegają obowiązkom określonym w art. 54.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 6 b (nowy)
6b.  Każda instytucja powiadamia władzę budżetową za każdym razem, gdy delegowany urzędnik zatwierdzający podejmuje obowiązki, zmienia ich zakres lub kończy ich pełnienie.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 6 c (nowy)
6c.  Każda instytucja określa w swym regulaminie wewnętrznym środki gospodarowania środkami, jakie uzna za stosowne w celu zapewnienia właściwego wykonania własnej sekcji budżetu. Informacje o tych regulaminach przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu w trakcie procedury udzielania absolutorium.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6 – akapit drugi
Kontroli ex ante nie mogą przeprowadzać członkowie personelu odpowiedzialni za kontrole ex post. Za kontrole ex post nie mogą być odpowiedzialni członkowie personelu podlegli członkom personelu odpowiedzialnym za kontrole ex ante.

Kontroli ex ante nie mogą przeprowadzać członkowie personelu odpowiedzialni za kontrole ex post. Za kontrole ex post nie mogą być odpowiedzialni członkowie personelu podlegli członkom personelu odpowiedzialnym za kontrole ex ante i odwrotnie.

Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 8
8.  Każdy członek personelu zaangażowany w zarządzanie finansami i kontrolę transakcji, który uzna, że decyzja, którą jego przełożony każe mu zastosować lub na którą każe mu przystać, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub regułami zawodowymi, których ma przestrzegać, powiadamia na piśmie delegowanego urzędnika zatwierdzającego, a jeżeli ten urzędnik nie podejmie działań – zespół, o którym mowa w art. 70 ust. 6. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, członek personelu powiadamia władze i organy określone przez odpowiednie przepisy.
8.  Każdy członek personelu zaangażowany w zarządzanie finansami i kontrolę transakcji, który uzna, że decyzja, którą jego przełożony każe mu zastosować lub na którą każe mu przystać, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub regułami zawodowymi, których ma przestrzegać, powiadamia na piśmie delegowanego urzędnika zatwierdzającego, a jeżeli ten urzędnik nie podejmie działań – zespół, o którym mowa w art. 70 ust. 6.
W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, dany członek personelu powiadamia władze i organy określone przez odpowiednie przepisy. Obowiązek powiadomienia rozciąga się także na niezależnych audytorów stosujących procedury dotyczące zarządzania finansami Unii, przy czym powiadomienie o nadużyciu nie powoduje pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

Do celów niniejszego ustępu dany członek personelu jest chroniony odpowiednimi postanowieniami regulaminu pracowniczego.

Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Księgowy Komisji określa zasady zarządzania rachunkami powierniczymi i korzystania z nich.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2
2.  Każdy urzędnik zatwierdzający, księgowy i administrator rachunków zaliczkowych może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i obowiązkowi zapłaty odszkodowania, ustanowionym w regulaminie pracowniczym, bez uszczerbku dla przepisów art. 70, 71 i 72. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, sprawa jest przedkładana władzom i organom wyznaczonym w obowiązujących przepisach.
2.  Każdy urzędnik zatwierdzający, księgowy i administrator rachunków zaliczkowych może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i obowiązkowi zapłaty odszkodowania, ustanowionym w regulaminie pracowniczym, bez uszczerbku dla przepisów art. 70, 71 i 72. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, sprawa jest przedkładana władzom i organom wyznaczonym w obowiązujących przepisach, a w szczególności OLAF.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 4 – tytuł
ZEZWOLENIE NA ODZYSKANIE ŚRODKÓW

ODZYSKANIE ŚRODKÓW I KOREKTA FINANSOWA

Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -76 (nowy)
Artykuł -76

Definicje

W niniejszej sekcji:

a) procedury odzyskiwania środków to instrumenty stosowane w celu korekty nieprawidłowej wypłaty środków; z reguły to odbiorcy takich wypłat zwracają kwoty nieprawidłowo otrzymane; w przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie rzeczywistej kwoty wypłaty, kwotę podlegającą odzyskaniu należy określić za pomocą innych środków naukowych; środki takie powinny co do zasady być określone zanim zostaną poniesione wydatki;
b) korekty finansowe to instrumenty stosowane głównie w celu eliminowania niedociągnięć systemów zarządzania; w ich ramach wycofuje się środki z państw członkowskich lub krajów trzecich lub innych krajów, które nie zapewniają właściwego stosowania zasad UE; mogą być one również stosowane w celu realizacji strategii politycznych Unii Europejskiej określonych w podstawie prawnej dla odnośnych wkładów UE.
Wszelkie zatwierdzone i niezrealizowane korekty finansowe dotyczące środków finansowych i państw członkowskich są przedstawiane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z art. 132.

Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Nota debetowa odpowiadająca nakazowi odzyskania środków przekazywana jest dłużnikowi i jest ona wiążąca dla Komisji pod względem treści w chwili przekazania.

Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2
2.   Instytucja może formalnie ustalić kwotę należną od osób innych niż państwa członkowskie przy pomocy decyzji, która podlega wykonaniu w rozumieniu artykułu 299 TFUE.
2.   Rada, Komisja i Europejski Bank Centralny mogą formalnie ustalić kwotę należną od osób innych niż państwa członkowskie przy pomocy decyzji, która podlega wykonaniu w rozumieniu artykułu 299 TFUE. Jeżeli chodzi o inne instytucje Komisja może podjąć w ich imieniu decyzję podlegającą wykonaniu w rozumieniu art. 299 TFUE na warunkach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi
Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii, i które jest pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii. Roszczenia podlegające kompensacji muszą być pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający zamierza odstąpić lub częściowo odstąpić od odzyskania ustalonej należności, upewnia się, że odstąpienie jest prawidłowe i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą proporcjonalności zgodnie z procedurami i kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199. Decyzja dotycząca odstąpienia musi być uzasadniona. Urzędnik zatwierdzający może delegować uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.
2.  W przypadku gdy właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający zamierza odstąpić lub częściowo odstąpić od odzyskania ustalonej należności, upewnia się, że odstąpienie jest prawidłowe i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą proporcjonalności. Decyzja dotycząca odstąpienia musi być uzasadniona i jest przedstawiana w rocznych sprawozdaniach z działalności, o których mowa w art. 63 ust. 9. Urzędnik zatwierdzający może delegować uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji.
Właściwy urzędnik zatwierdzający może umorzyć ustaloną kwotę należną w części lub w całości zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199. Częściowe umorzenie ustalonej kwoty należnej nie oznacza odstąpienia od prawa do ustalonej należności Unii.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może umorzyć ustaloną kwotę należną w części lub w całości. Częściowe umorzenie ustalonej kwoty należnej nie oznacza odstąpienia od prawa do ustalonej należności Unii.

Zasady dotyczące procedur i kryteriów decyzji o odstąpieniu, a także ich oddelegowanie przez urzędnika zatwierdzającego oraz umorzenie ustalonej kwoty są określone w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Kwoty odzyskane przez państwa członkowskie w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań, wraz ze związanymi z nimi odsetkami, są przekazywane instytucji zarządzającej i rejestrowane przez nią jako dochody przyznane w miesiącu ich faktycznego wpłynięcia.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  W przypadku zwrotu do budżetu Unii państwo członkowskie może zatrzymać 20% odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania należności, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które przypisuje się władzom administracyjnym lub innym organom tego państwa członkowskiego.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  W uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą zdecydować o niekontynuowaniu odzyskiwania należności. Decyzję o tym można podjąć jedynie w następujących przypadkach:
a) gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów odzyskania należności przewyższa kwotę do odzyskania lub
b) gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym zainteresowanego państwa członkowskiego.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 a (nowy)
Artykuł 77a

Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w ramach podziału zarządzania na mocy tytułu II części 2

1.  Państwa członkowskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za badanie nieprawidłowości, reagowanie na dowody świadczące o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli działań lub programów operacyjnych w ramach tytułu II części 2 oraz za dokonywanie wymaganych korekt finansowych wymaganych na mocy ust. 2-4.
Odzyskują one również środki obciążone nieprawidłowościami w wydatkach zrealizowanych na mocy tytułu I części 2.

2.  Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w działaniach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego na rzecz programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze.
W przypadkach, gdy jest to przewidziane w odnośnej podstawie prawnej, środki pochodzące z funduszy uwolnionych w ten sposób mogą zostać ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie na cele działań w ramach danego programu operacyjnego (operacja zastępująca).

3.  Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może zostać ponownie wykorzystany:
a) na cele działania lub działań będących przedmiotem korekty,
b) w przypadku dokonywania korekty finansowej w związku z nieprawidłowością systemową: na cele działań prowadzonych w obrębie całości osi priorytetowej lub jej części, tam gdzie wystąpiła nieprawidłowość systemowa,
c) w przypadku dokonywania korekty finansowej na operacji zastępującej.
4.  W przypadku nieprawidłowości systemowej państwo członkowskie rozszerza zakres dochodzenia w celu objęcia nim wszystkich operacji, których nieprawidłowości te mogą dotyczyć.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 b (nowy)
Artykuł 77b

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

1.  Komisja dokonuje korekt finansowych w drodze anulowania całości lub części wkładu Unii na rzecz programu operacyjnego, jeżeli w wyniku niezbędnego badania stwierdzi, że:
a) w systemie zarządzania i kontroli programu istnieje poważna wada stanowiąca zagrożenie dla już wypłaconego wkładu Unii na rzecz programu;
b) wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków jest nieprawidłowy i nie został skorygowany przez państwo członkowskie przed wszczęciem procedury korekty na mocy niniejszego ustępu;
c) państwo członkowskie nie wywiązało się ze swych obowiązków wynikających z art. 77 przed wszczęciem procedury korekty na mocy niniejszego ustępu.
2.  Ustalając, czy za podstawę korekty finansowej przyjąć wartość ryczałtową czy ekstrapolowaną, Komisja opiera się na stwierdzonych, indywidualnych przypadkach nieprawidłowości, biorąc pod uwagę systemowy charakter danej nieprawidłowości.
Korektę w oparciu o wartość ryczałtową stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi na charakter danego przypadku niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty stwierdzonej nieprawidłowości lub ekstrapolowanie kwoty podlegającej korekcie.

3.  Podejmując decyzję odnośnie do kwoty korekty, Komisja uwzględnia charakter i wagę nieprawidłowości oraz zakres i skutki finansowe wad stwierdzonych w danym programie operacyjnym. Jeżeli odnośna podstawa prawna nie stanowi inaczej obowiązują następujące stawki korekty:
a) korekta ze stawką 100%
stawka korekty może zostać ustalona na 100%, gdy niedociągnięcia systemu zarządzania i kontroli państwa członkowskiego lub dane naruszenie jest tak poważne, że stanowi całkowity brak poszanowania przepisów wspólnotowych czyniąc wszystkie płatności nieprawidłowymi;
b) korekta ze stawką 25%
w sytuacji gdy stosowanie systemu zarządzania i kontroli przez państwo członkowskie wykazuje poważne wady oraz istnieją dowody na występowanie nieprawidłowości w szerokim zakresie oraz zaniedbań w przeciwdziałaniu praktykom nieprawidłowości lub oszustwa, uzasadniona jest korekta na poziomie 25 %, jako że można wyciągnąć uzasadnione wnioski, że swoboda do bezkarnego przedkładania nieprawidłowych roszczeń mogła przyczynić się do wyjątkowo wysokich strat dla Funduszu; korekta według takiej stawki jest również właściwa w sytuacji nieprawidłowości w indywidualnych przypadkach, które są poważne, ale nie unieważniają całego projektu;
c) korekta ze stawką 10%
w sytuacji gdy jeden lub więcej kluczowych elementów nie funkcjonuje lub funkcjonuje tak źle lub sporadycznie, że są one całkowicie nieefektywne w określaniu zasadności roszczenia lub zapobieganiu nieprawidłowościom, uzasadniona jest korekta na poziomie 10%, można bowiem wyciągnąć uzasadnione wnioski, że istniało wysokie ryzyko dużej straty dla Funduszu; taka stawka korekty jest również właściwa dla indywidualnych nieprawidłowości, które mają umiarkowany wpływ na kluczowe elementy systemu;
d) korekta ze stawką 5%
w sytuacji gdy wszystkie kluczowe elementy systemu działają, ale nie tak spójnie, często i dogłębnie, jak wymagają tego przepisy, wówczas uzasadniona jest korekta na poziomie 5 %, gdyż można wyciągnąć uzasadnione wnioski, że nie zapewniono wystarczającego poziomu zabezpieczenia prawidłowości roszczeń oraz że ryzyko dla Funduszu było znaczne; korekta na poziomie 5 % może być również właściwa dla mniej poważnych nieprawidłowości w indywidualnych operacjach odnoszących się do kluczowych elementów;
fakt, że system nie działa perfekcyjnie, nie jest sam w sobie wystarczającą podstawą do korekty finansowej; musi wystąpić poważne niedociągnięcie jeżeli chodzi o zgodność z wyraźnymi przepisami unijnymi lub wzorcowymi standardami, a niedociągnięcie to musi narazić fundusze strukturalne na rzeczywiste ryzyko straty lub nieprawidłowości;
e) korekta ze stawką 2%
w sytuacji gdy wykonanie jest odpowiednie w stosunku do kluczowych elementów systemu, ale całkowicie nie działa jeden lub więcej z elementów pomocniczych, uzasadniona jest korekta na poziomie 2 %, biorąc pod uwagę mniejsze ryzyko straty dla Funduszu i mniejszą powagę naruszenia;
korekta ze stawką 2 % będzie podwyższona do 5 %, w sytuacji gdy wystąpi ten sam rodzaj niedociągnięcia w stosunku do wydatków po wprowadzeniu pierwszej nakazanej korekty, a państwo członkowskie nie podjęło po pierwszej korekcie właściwych środków zaradczych w stosunku do wadliwej części systemu;
korekta 2 % jest również uzasadniona w przypadku, gdy Komisja poinformowała państwo członkowskie, bez nakazywania żadnej korekty, o potrzebie dokonania usprawnień elementów pomocniczych systemu, które zostały wprowadzone, ale nie działają zadowalająco, natomiast państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań;
korekty nakazywane są tylko dla niedociągnięć w elementach pomocniczych systemów zarządzania i kontroli, w przypadku gdy nie stwierdzono braków w elementach kluczowych; jeżeli występują braki zarówno w elementach pomocniczych, jak i kluczowych, wówczas wprowadzane są tylko korekty według stawek stosowanych do elementów kluczowych.
4.  Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega obowiązków wynikających z odnośnej podstawy prawnej Komisja może, odpowiednio do stopnia nieprzestrzegania tych obowiązków, dokonać korekty finansowej poprzez anulowanie całości lub części wkładu przeznaczonego dla danego państwa członkowskiego.
Jeżeli odnośna podstawa prawna nie stanowi inaczej korekty finansowe odnoszące się do:

a) nieprzestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych,
b) niedociągnięć pomiędzy uzgodnionymi poziomami docelowymi, a poziomami osiągniętymi, a także
c) wszelkich innych zobowiązań wynikających bezpośrednio z zastosowania podstawy prawnej lub gdy tak stanowi umowa o finansowaniu, w przypadkach gdy naruszenie tych zobowiązań w całości lub częściowo uniemożliwia realizację polityki Unii będącej podstawą finansowania lub w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów finansowych Unii
są korektami określonymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.
5.  W przypadku, gdy Komisja opiera swoje stanowisko na faktach stwierdzonych przez audytorów spoza jej służb, wyciąga własne wnioski dotyczące konsekwencji finansowych po przeanalizowaniu środków podjętych przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 77a sprawozdań przedłożonych na podstawie art. 56 oraz wszelkich odpowiedzi udzielonych przez państwo członkowskie.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 c (nowy)
Artykuł 77c

Redukcja korekty finansowej

1.  Kwota korekty finansowej odnoszącej się do wszelkich konkretnych środków finansowych podlegających takiej korekcie w każdym danym państwie członkowskim jest redukowana w przypadkach, gdy organ zarządzający wydał oświadczenie o prawidłowym i rzetelnym zarządzaniu:
a) o 10%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich dwóch kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;
b) o 20%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich pięciu kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;
c) o 50%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich dziesięciu kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;
pod warunkiem, że w trakcie ustalania poziomu błędu nie nastąpiły nadużycia lub inne celowe lub rażące uchybienia, bądź zaniedbania.
2.  Korekta finansowa jest redukowana o 15% na fundusz w przypadkach, gdy państwo członkowskie złożyło krajowe oświadczenie o wydatkach poniesionych w ramach systemu zarządzania dzielonego zgodnie z art. 56 ust. 6b.
3.  Bez uszczerbku dla innych środków podjętych przez Komisję organ zarządzający, który złoży fałszywe oświadczenie dotyczące zarządzania, nie ma prawa korzystać z redukcji wynikających z niniejszego artykułu.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 d (nowy)
Artykuł 77d

Postępowanie sporne

1.  Przed podjęciem decyzji w sprawie korekty finansowej Komisja wszczyna postępowanie sporne, informując państwo członkowskie o swych wstępnych wnioskach.
W terminie dwóch miesięcy od otrzymania wstępnych wniosków państwo członkowskie:

a) potwierdza ich otrzymanie i zgadza się z nimi lub
b) uzyskuje możliwość wykazania w drodze analizy odnośnej dokumentacji, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości był mniejszy, niż wynika to z oceny Komisji, w której ta ostatnia proponuje korektę finansową w oparciu o ekstrapolację lub stawkę zryczałtowaną;
W porozumieniu z Komisją państwo członkowskie może ograniczyć zakres takiej analizy do stosownej części odnośnych dokumentów lub ich próbki lub

c) jest zapraszane na przesłuchanie w Komisji pod przewodnictwem grupy wcześniej wyselekcjonowanych ekspertów zarówno z państw członkowskich, jak i Komisji, podczas którego obie strony współpracujące ze sobą na zasadzie partnerstwa dokładają starań, by osiągnąć porozumienie w zakresie obserwacji i wniosków, jakie można z nich wyciągnąć.
Czas przewidziany na procedury, o których mowa w lit. a) i b) jest przedłużany jedynie raz dla każdej strony o maksymalnie dwa miesiące na podstawie uzasadnionego zawiadomienia przekazanego przez jedną ze stron stronie drugiej.

Czas przewidziany na procedury, o których mowa w lit. c), nie przekracza czterech miesięcy, o ile grupa ekspertów, głosując większością głosów jej członków, nie zezwoli na przedłużenie go maksymalnie do sześciu miesięcy od daty przesłuchania, na którym podjęto decyzję o przedłużeniu.

2.  Komisja uwzględnia wszelkie dowody przedstawione przez państwo członkowskie w terminach, o których mowa w ust. 1. W przypadku braku porozumienia Komisja podejmuje decyzję o korekcie finansowej w przeciągu trzech miesięcy od ostatecznego terminu analizy lub przesłuchania, uwzględniając wszelkie informacje i obserwacje przedstawione w toku procedury.
3.  W przypadku osiągnięcia porozumienia państwo członkowskie może powtórnie wykorzystać dane fundusze unijne zgodnie z art. 77a ust. 2.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 e (nowy)
Artykuł 77e

Zwrot środków

1.  Zwrotu wszelkich środków należnych budżetowi ogólnemu Unii Europejskiej dokonuje się przed terminem płatności wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 76. Termin płatności przypada na ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po dniu wydania nakazu.
2.  Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków powodują naliczanie odsetek z tytułu zaległych płatności, począwszy od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności. Stopa takich odsetek wynosi półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w głównych operacjach refinansowych obowiązującej w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W decyzji w sprawie finansowania przedstawiony jest zakładany cel, oczekiwane rezultaty, metoda realizacji i ogólna kwota, na jaką opiewa plan finansowania. Decyzja ta zawiera również opis działań, które mają być finansowane, wskazanie kwot przeznaczonych na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji.
W przypadku zarządzania pośredniego w decyzji określa się również wybranego partnera wykonawczego, wykorzystane kryteria i zadania powierzone wybranemu partnerowi.

Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1
1.  W odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.
1.  Niezależnie od art. 82 ust. 3 w odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.
Jednak w przypadku operacji związanych z pomocą humanitarną, ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także gdy jest to uzasadnione sytuacją nadzwyczajną poza granicami Unii, można zaciągnąć zobowiązanie budżetowe niezwłocznie po zaciągnięciu zobowiązania prawnego względem osób trzecich, pod warunkiem, że skuteczność interwencji Unii wymaga takiego działania.

Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3 – akapit trzeci
Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych. W przypadku operacji w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony ludności oraz pomocy na zarządzania kryzysowe, a także gdy jest to uzasadnione ze względu na pilność, ujęcie kwot może nastąpić natychmiast po podpisaniu odpowiednich indywidualnych zobowiązań prawnych.

Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych.

Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Płatności dokonuje się przelewem bankowym, czekiem lub kartą debetową.

Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 4
4.  Właściwy urzędnik zatwierdzający regularnie rozlicza płatności zaliczkowe. W tym celu w zamówieniach, decyzjach i umowach o udzieleniu dotacji oraz w umowach o przekazaniu zadań wykonawczych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), należy zawrzeć odpowiednie zapisy.
4.  Właściwy urzędnik zatwierdzający regularnie rozlicza płatności zaliczkowe zgodnie z ekonomicznym charakterem projektu, którego dotyczą, i jego harmonogramem. W przypadku płatności zaliczkowych na kwotę przekraczającą 2 mln EUR i stanowiących ponad 50% łącznych kosztów całej finansowanej operacji, w ciągu całego czasu trwania operacji co najmniej raz w roku przeprowadza się weryfikacje ex post. W tym celu w zamówieniach, decyzjach i umowach o udzieleniu dotacji oraz w umowach o przekazaniu zadań wykonawczych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), należy zawrzeć odpowiednie zapisy.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89
Czynności w zakresie poświadczania zasadności, zatwierdzania i realizacji wydatków muszą zostać zakończone w terminach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, które określają również warunki, na jakich wierzyciele, wobec których dokonano płatności ze zwłoką, są uprawnieni do otrzymania odsetek za zwłokę, zaliczanych w ciężar pozycji, z której dokonano płatności kwoty głównej.

1.  Czas przeznaczony na dokonywanie płatności wynosi:
a) 90 dni kalendarzowych w przypadku zamówień oraz umów i decyzji w sprawie dotacji dotyczących usług technicznych lub działań, które są szczególnie trudne do oceny i w odniesieniu do których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub certyfikatu;
b) 60 dni kalendarzowych w przypadku wszystkich innych zamówień oraz umów i decyzji w sprawie dotacji, w odniesieniu do których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub certyfikatu;
c) 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.
Terminy te nie mają zastosowania do płatności dokonywanych w ramach zarządzania dzielonego.

2.  Właściwy delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający może zawiesić termin płatności przez powiadomienie wierzycieli w którymkolwiek momencie, że wniosek o płatność nie może zostać zrealizowany, ponieważ kwota nie jest należna lub w związku z tym, że nie przedstawiono odpowiednich dokumentów potwierdzających. Jeżeli do właściwego urzędnika zatwierdzającego dotrą informacje podające w wątpliwość kwalifikowalność wydatków znajdujących się we wniosku o płatność, urzędnik zatwierdzający może zawiesić termin płatności w celu dalszej weryfikacji, łącznie z kontrolami na miejscu, aby upewnić się przed dokonaniem płatności, że wydatki faktycznie się do niej kwalifikowały.
Odnośnych wierzycieli informuje się pisemnie o powodach zawieszenia płatności.

Jeśli zawieszenie przekracza dwa miesiące, właściwa komisja ds. rozliczeń podejmuje decyzję o kontynuacji zawieszenia na wniosek wierzyciela.

Po wygaśnięciu terminów określonych w ust. 1 wierzyciel jest uprawniony do otrzymania odsetek.

Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 7 – tytuł
SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEMY INFORMATYCZNE I ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91
Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody zainteresowanych instytucji przekazywanie wszelkich dokumentów między instytucjami może odbywać się drogą elektroniczną.

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody zainteresowanych instytucji i państw członkowskich przekazywanie wszelkich dokumentów między nimi może odbywać się drogą elektroniczną.

Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 a (nowy)
Artykuł 91a

Administracja elektroniczna (e-administracja)

Wszelkie projekty wniosków przedstawiane władzy prawodawczej są przystosowane do wykorzystania przyjaznych dla użytkownika technologii informacyjnych na wszystkich szczeblach, szczególnie na szczeblu ostatecznych beneficjentów środków finansowych.

W przypadkach gospodarowania funduszami przy zarządzaniu dzielonym zgodnie z art. 56 Komisja i państwa członkowskie gwarantują interoperacyjność danych zgromadzonych lub w inny sposób otrzymanych i przekazanych w procesie gospodarowania budżetem.

Tam, gdzie dane dostępne są formie elektronicznej, należy przewidzieć możliwość ich przekazywania w takiej formie. Tam, gdzie to konieczne, państwa członkowskie i Komisja uzgadniają jednolite normy przekazu danych.

Dyrekcje i agencje wykonawcze Komisji, a także organy, o których mowa w art. 200, stosują jednolite normy dla informacji w formie elektronicznej dostarczonych osobom trzecim w trakcie procedur udzielania zamówień publicznych i dotacji. W możliwie największym stopniu opracowują i stosują jednolite normy przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych przekazywanych w trakcie procedur udzielania zamówień publicznych i dotacji i w tym celu wyznaczą jeden „obszar wymiany danych elektronicznych” dla potencjalnych beneficjentów, beneficjentów lub kandydatów i oferentów.

Komisja wyznacza kierownika działu informacji, który sprawuje nadzór nad wdrożeniem tego przepisu oraz regularnie składa władzy budżetowej sprawozdania z osiągnięć w ramach wykonania budżetu.

Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 7 a (nowy)
ROZDZIAŁ 7A

ZASADY ZARZĄDZANIA

Artykuł 91b

Prawo do dobrej administracji

W przypadkach, gdy z powodu oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez wnioskodawcę lub oferenta działającego w dobrej wierze, nie przedstawiono dowodów lub oświadczeń, czy też nie wypełniono wniosków lub w inny sposób nie dopełniono elementów procedury, właściwy urzędnik zwraca się do wnioskodawcy lub oferenta o podjęcie odpowiednich działań naprawczych. W stosownych przypadkach wnioskodawca lub oferent jest informowany o swych prawach i obowiązkach proceduralnych.

Informacje o konieczności przedstawienia dowodów lub dokumentacji, a także o ich formie i wymaganej treści podawane są możliwie jak najwcześniej i omawiane z potencjalnymi wnioskodawcami lub oferentami.

W stosownych przypadkach oferenci i wnioskodawcy są informowani niezwłocznie w chwili otrzymania wniosku lub zaproszenia do składania ofert o czasie wymaganym do przeprowadzenia procedury oraz o jej orientacyjnym zakończeniu, jak również o tym, czy wniosek lub oferta są kompletne.

Artykuł 91c

Wskazanie środków odwoławczych

W przypadkach, gdy akt proceduralny urzędnika zatwierdzającego narusza prawa wnioskodawcy, oferenta, beneficjenta lub wykonawcy, zawiera on informacje o dostępnych administracyjnych lub sądowych środkach odwoławczych umożliwiających zaskarżenie tego aktu.

W szczególności wskazuje on charakter odwołania, organ lub organy, do których można się zwrócić, a także terminy składania odwołań.

W przypadku braku odmiennych ustaleń korzystanie z takich środków odwoławczych jest ograniczone czasowo do dwóch miesięcy od momentu pełnego i precyzyjnego poinformowania wnioskodawcy lub oferenta o dostępnych środkach odwoławczych.

Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Dane kontaktowe audytora wewnętrznego udostępnia się każdej osobie fizycznej lub prawnej uczestniczącej w operacjach po stronie wydatków w celu poufnego kontaktowania się z audytorem wewnętrznym.
Dla audytora wewnętrznego ani dla osób fizycznych lub prawnych dostarczających mu informacji nie mogą z tego wynikać żadne negatywne konsekwencje.

Audytor wewnętrzny ma obowiązek poufnego traktowania informacji dotyczących tożsamości swoich informatorów.

Audytor wewnętrzny każdej instytucji ma prawo informowania organu udzielającego absolutorium w przypadkach, w których uzna to za użyteczne.

Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 4
4.  Co roku instytucja przesyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie zawierające podsumowanie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych wraz z informacją o przedstawionych zaleceniach i działaniach podjętych w ich sprawie.
4.  Wszelkie sprawozdania z kontroli są udostępniane organowi udzielającemu absolutorium natychmiast po ich sporządzeniu. Co roku instytucja przesyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie zawierające podsumowanie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych wraz z informacją o przedstawionych zaleceniach i działaniach podjętych w ich sprawie.
W sprawozdaniu podsumowującym informuje się organ udzielający absolutorium o wszelkich przeglądach, w których zaleca się wprowadzenie zmian do dużych projektów zakupu lub znaczących dotacji, lub sugeruje się znaczne oszczędności budżetowe.

W przypadku, gdy istnieje komitet ds. monitorowania audytu, składa on osobne sprawozdanie ze skutków działań podjętych w związku z zaleceniami instytucji, jak również dalszych potencjalnych usprawnień.

Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Sprawozdania i ustalenia audytora wewnętrznego oraz sprawozdanie instytucji są udostępniane do publicznej wiadomości dopiero po zatwierdzeniu przez audytora wewnętrznego działań podjętych w celu realizacji zawartych w nich zaleceń.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 3
3.  Bez uszczerbku dla art. 100–103, niniejszego tytułu nie stosuje się do dotacji ani do zamówień na usługi zawartych między Komisją, z jednej strony, oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym lub innym podmiotem zależnym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z drugiej strony.
3.  Bez uszczerbku dla art. 100–103, niniejszego tytułu nie stosuje się do dotacji.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1
1.  Komisja tworzy centralną bazę danych i zarządza nią, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Baza ta zawiera szczegółowe informacje o kandydatach i oferentach znajdujących się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 100, art. 103 ust. 1 lit. b) i art. 103 ust. 2 lit. a). Jest ona wspólna dla instytucji, agencji wykonawczych oraz organów, o których mowa w art. 200.
1.  Komisja tworzy centralną bazę danych i zarządza nią, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Baza ta zawiera szczegółowe informacje o kandydatach i oferentach znajdujących się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 100, art. 101, art. 103 ust. 1 lit. b) i art. 103 ust. 2 lit. a). Jest ona wspólna dla instytucji, agencji wykonawczych oraz organów, o których mowa w art. 196b oraz publicznie dostępna. Organ udzielający absolutorium jest informowany o liczbie przypadków zgłoszonych do rejestracji w bazie danych, a w przypadku różnic, o liczbie przypadków rzeczywiście zarejestrowanych.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Dostęp może zostać udzielony organom krajów trzecich jedynie, gdy spełnione są przepisy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, i po dokonaniu oceny danego indywidualnego przypadku.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3
3.  Instytucja może opublikować decyzje lub streszczenia decyzji z podaniem nazwy podmiotu gospodarczego, krótkim opisem okoliczności faktycznych, okresu trwania wykluczenia lub kwoty kar finansowych.
3.  W celu wzmocnienia ochrony interesów finansowych Unii instytucje mogą, zgodnie z zasadą proporcjonalności, postanowić o opublikowaniu ich decyzji nakładających kary administracyjne lub finansowe, o których mowa w ust. 1, po dopełnieniu procedury opisanej w ust. 1.
Decyzja o publikacji decyzji nakładającej kary administracyjne lub finansowe, o której mowa w akapicie pierwszym, uwzględnia w szczególności ciężar uchybienia, w tym jego wpływ na interesy finansowe Unii i jej wizerunek, a także czas, jaki upłynął od momentu zaistnienia uchybienia, oraz czas trwania i powtarzalność danego uchybienia, umyślność bądź stopień zaniedbania, jakiego dopuścił się dany podmiot, jak też podjęte przez niego środki zaradcze.

Decyzja o publikacji jest ujęta w decyzji nakładającej kary administracyjne lub finansowe i wyraźnie przewiduje publikację decyzji nakładającej kary lub jej streszczenia na stronie internetowej instytucji.

Aby zapewnić skutek odstraszający, w opublikowanym streszczeniu podaje się nazwisko osoby odpowiedzialnej za uchybienie, krótki opis tego uchybienia, program, którego ono dotyczyło, oraz czas trwania wyłączenia lub kwotę kar finansowych.

Publikacja decyzji następuje po wyczerpaniu wszystkich prawnych środków odwoławczych od tej decyzji lub po upływie terminów przewidzianych na złożenie odwołania, a jej treść pozostaje na danej stronie internetowej do końca okresu wyłączenia lub przez sześć miesięcy od uiszczenia kar finansowych, w przypadku gdy kary te są jedynym wymierzonym środkiem.

W odniesieniu do osób fizycznych decyzja o publikacji jest podejmowana z należytym uwzględnieniem prawa do prywatności i przy należytym poszanowaniu praw, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Za pomocą właściwych środków oraz zgodnie z art. 91a Komisja czuwa nad tym, by oferenci mogli składać treść ofert oraz wszelkie dowody potwierdzające w formie elektronicznej (elektroniczne zamówienia publiczne), jeżeli wyrażą oni takie życzenie, oraz za zgodą oferenta przechowuje takie dowody do celów przyszłych procedur elektronicznych zamówień publicznych w centralnej bazie danych wspólnej dla wszystkich instytucji i podmiotów, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie. Dane te są usuwane po upływnie sześciu miesięcy, jeżeli oferent nie wniesie o ich trwałe przechowywanie. Do obowiązków oferenta należy utrzymywanie i aktualizacja przechowywanych danych.
W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w regularnych odstępach czasu po tym terminie Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z postępu we wdrażaniu niniejszego przepisu.

Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 – akapit 1
2.  Instytucja zamawiająca powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia tej decyzji, a także wszystkich oferentów, którzy spełniają kryteria wykluczenia i wyboru i którzy zwrócili się z prośbą na piśmie, o ogólnej charakterystyce oraz czynnikach decydujących o relatywnej przewadze wybranej oferty oraz imieniu i nazwisku lub nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.
2.  Instytucja zamawiająca powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia tej decyzji oraz o terminie, w którym upływa okres odroczenia wspomniany w art. 112 ust. 2, a także wszystkich oferentów, którzy spełniają kryteria wykluczenia i wyboru i którzy zwrócili się z prośbą na piśmie, o ogólnej charakterystyce oraz czynnikach decydujących o relatywnej przewadze wybranej oferty oraz imieniu i nazwisku lub nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1
1.  W przypadkach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, instytucja zamawiająca żąda od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia.
skreślony
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2
2.  Instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia w celu:
2.  Za wyjątkiem zamówień o bardzo niskiej wartości instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna to za właściwe i proporcjonalne w poszczególnych przypadkach i w oparciu o analizę ryzyka, zażądać od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia w celu:
(a) zapewnienia pełnego wykonania umowy; lub
a) zapewnienia pełnego wykonania umowy; lub
(b) ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłaceniem płatności zaliczkowych.
b) ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłaceniem płatności zaliczkowych.
Komisja może określić kryteria analizy ryzyka w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113
Uczestniczyć w procedurach przetargowych mogą na jednakowych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne objęte zakresem zastosowania Traktatów oraz wszystkie osoby fizyczne i prawne z państw trzecich, które zawarły z Unią specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach określonych w tym porozumieniu.

Uczestniczyć w procedurach przetargowych mogą na jednakowych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne objęte zakresem zastosowania Traktatów oraz wszystkie osoby fizyczne i prawne z państw trzecich, które zawarły z Unią specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach określonych w tym porozumieniu, a także w przypadkach, gdy porozumienie to wyraźnie mówi o uprawnieniach kontrolnych odpowiadających normom obowiązującym w UE, a w szczególności o przysługującym Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i OLAF-owi prawie dostępu do wszelkich odnośnych dokumentów i lokali oraz prawie do ich kontroli.

Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 1 – litera b)
b) funkcjonowania organu, który dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym europejskim interesie, lub który posiada cel stanowiący część polityki Unii (dotacja na działalność).
b) funkcjonowania organu, który dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie europejskim, lub który posiada cel stanowiący część polityki Unii (dotacja na działalność) i wspiera tę politykę.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera c)
c) instrumenty finansowe, o których mowa w tytule VIII części pierwszej, jak również pakiety akcji lub udziałów lub udziały w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy wyspecjalizowanych organów Unii, takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny;
c) instrumenty finansowe, o których mowa w tytule VIII części pierwszej, pożyczki, unijne instrumenty oparte na podziale ryzyka lub unijne wkłady finansowe w takie instrumenty, instrumenty kapitału własnego zgodne z zasadą inwestora prywatnego oraz finansowanie w oparciu o quasi kapitał własny, jak również pakiety akcji lub udziałów lub udziały w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy wyspecjalizowanych organów Unii, takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny;
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Traktowane jako dotacje oraz regulowane w stosownych przypadkach przepisami niniejszego tytułu są:
a) korzyści finansowe wynikające z dotacji na spłatę oprocentowania na niektóre pożyczki;
b) inwestycje w akcje lub udziały lub udziały w kapitale inne niż te, o których mowa w ust. 2 lit. c).
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 a (nowy)
Artykuł 115a

Beneficjenci

1.  Do celów niniejszego tytułu termin „beneficjent” oznaczać będzie jeden lub kilka podmiotów, którym przyznawana jest dotacja.
2.  W przypadkach, gdy działanie jest realizowane przez jeden podmiot lub kilka podmiotów prawnych reprezentowanych przez koordynujący podmiot prawny lub stowarzyszonych z nim, umowę o przyznanie dotacji może podpisać koordynujący podmiot prawny w imieniu stowarzyszonych członków, którzy są postrzegani jako współbeneficjenci.
3.  W przypadku przyznawania dotacji kilku (współ)beneficjentom, umowa o przyznanie dotacji wskazuje ich oraz określa ich prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Komisji. Umowa określa między innymi:
a) właściwe prawo i właściwość terytorialną,
b) odpowiedzialność finansową za realizację całego działania, jaką wobec Komisji ponosi koordynujący podmiot prawny oraz stowarzyszeni członkowie,
c) możliwość dokonania modyfikacji praw i obowiązków w wyniku większościowej decyzji współbeneficjentów; każda modyfikacja liczby lub tożsamości uczestniczących beneficjentów podlega zatwierdzeniu przez właściwego urzędnika zatwierdzającego, który udziela takiego zatwierdzenia, o ile nie istnieje zagrożenie, że tego rodzaju modyfikacja uniemożliwi realizację celu dotacji lub będzie miała niekorzystny i istotny wpływ na prawa Komisji wynikające z umowy o przyznanie dotacji.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116
Dotacje mogą mieć następujące formy:

Dotacje mogą mieć następujące formy:

a) zwrot określonej części faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
a) zwrot określonej części kwalifikującej się do zwrotu kwoty całkowitych faktycznie poniesionych kosztów gospodarczych;
aa) zwrot określonej części standardowej skali kosztów jednostkowych;
b) płatności ryczałtowe;
b) płatności ryczałtowe;
c) standardowa skala kosztów jednostkowych;
d) finansowanie ryczałtowe;
d) finansowanie ryczałtowe;
e) połączenie form dotacji, o których mowa w lit. a)–d).
e) połączenie form dotacji, o których mowa w lit. a)–d), oraz uwzględnienie preferencji beneficjentów w odniesieniu do stosowanych przez nich zwyczajowo zasad rachunkowości.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 a (nowy)
Artykuł 116a

Płatności ryczałtowe, standardowe skale kosztów jednostkowych i finansowanie według stawek zryczałtowanych

1.  Bez uszczerbku dla przepisów aktu podstawowego zezwala się na stosowanie płatności ryczałtowych, standardowych skali kosztów jednostkowych oraz finansowania według stawek zryczałtowanych w oparciu o decyzję Komisji przy poszanowaniu zasady równego traktowania beneficjentów w przypadku tej samej kategorii działań lub programów prac.
W przypadkach, gdy maksymalna kwota dotacji nie przekracza 50 000 EUR autoryzacji może udzielić właściwy urzędnik zatwierdzający.

2.  Autoryzacji towarzyszą przynajmniej:
a) uzasadnienie właściwości tych form finansowania w odniesieniu do charakteru wspieranych działań lub programów prac, a także ryzyka nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz kosztów kontroli;
b) wskazanie kosztów lub kategorii kosztów pokrywanych w drodze płatności ryczałtowych, standardowych skali kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych, które obejmuje również koszty niekwalifikujące się do zwrotu zgodnie z odnośnymi przepisami Unii;
c) opis metod ustalania płatności ryczałtowych, standardowych skali kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych, w którym określone są warunki pozwalające na zapewnienie w rozsądny sposób przestrzegania zasad współfinansowania oraz unikania podwójnego finansowania kosztów. Metody te opierają się na:
i) danych statystycznych lub podobnych obiektywnych środkach lub
ii) indywidualnym podejściu do beneficjenta w drodze odniesienia do zatwierdzonych lub podlegających kontroli danych historycznych beneficjenta lub do jego zwyczajowych praktyk prowadzenia rachunków kosztów.
3.  W przypadku zatwierdzenia stosowania zwyczajowych praktyk prowadzenia rachunku kosztów beneficjenta, właściwy urzędnik zatwierdzający może dokonać oceny ex ante zgodności tych praktyk z warunkami określonymi w ust. 2 lub za pomocą właściwej strategii kontroli ex post.
Jeżeli zgodność zwyczajowych praktyk prowadzenia rachunku kosztów beneficjenta z warunkami ust. 2 ustalono ex ante, kwoty płatności ryczałtowych, standardowych skali kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych określone w drodze stosowania tych praktyk nie są podważane w drodze kontroli ex post.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może uznać, że zwyczajowe praktyki prowadzenia rachunku kosztów beneficjenta są zgodne z warunkami ustalonymi w ust. 2, jeżeli są one akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania.

Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 3
3.  Dotacje muszą wiązać się ze współfinansowaniem, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych ustawionych w tytule IV części drugiej.
3.  Dotacje muszą wiązać się ze współfinansowaniem, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych ustawionych w tytule IV części drugiej.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do partii politycznych ani fundacji politycznych na szczeblu Unii.

Dotacje nie przekraczają ogólnego pułapu wyrażonego w wartości bezwzględnej i ustanowionego na podstawie szacunkowych kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjent może zastąpić swe własne zasoby finansowe innymi źródłami finansowania pochodzącymi od osób trzecich pod warunkiem poszanowania zasad współfinansowania.

Dotacja nie przekracza kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 4
4.  Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania lub programu prac beneficjenta.
4.  Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania lub programu prac beneficjenta.
Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do:

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do:

a) działań mających na celu zwiększenie potencjału finansowego beneficjenta lub uzyskanie dochodu;
a) działań mających na celu zwiększenie potencjału finansowego beneficjenta lub działań generujących dochód w celu zagwarantowania ich trwałości po upływie okresu finansowania unijnego przewidzianego w decyzji lub umowie o przyznanie dotacji;
b) stypendiów naukowych, badawczych lub szkoleniowych wypłacanych osobom fizycznym;
b) stypendiów naukowych, badawczych lub szkoleniowych wypłacanych osobom fizycznym;
ba) innego wsparcia bezpośredniego wypłacanego najbardziej potrzebującym osobom fizycznym, takim jak osoby bezrobotne, lub w ramach programów działań zewnętrznych Unii na rzecz uchodźców;
bb) dotacji opartych na stawkach zryczałtowanych, płatnościach ryczałtowych lub kosztach jednostkowych, w przypadku gdy spełniają one warunki określone w art. 116a ust. 2;
bc) dotacji o niskiej wartości.
W przypadku wypracowania zysku Komisja jest uprawniona do odzyskania odsetka zysku odpowiadającego wkładowi Unii w koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta na poczet realizacji działania lub programu prac.

Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Dla celów niniejszego tytułu termin „zysk” definiuje się następująco:
a) w przypadku dotacji na działanie zysk oznacza nadwyżkę wpływów nad kosztami poniesionymi przez danego beneficjenta, jeżeli złożono wniosek o ostateczną płatność;
b) w przypadku dotacji operacyjnej zysk oznacza nadwyżkę salda w budżecie operacyjnym beneficjenta. Beneficjenci mają prawo do przeniesienia 3% zysku na rok N+2. Beneficjent musi w pierwszej kolejności wykorzystać fundusze przeniesione. Przepisy dotyczące zabezpieczeń mają zastosowanie odpowiednio, w przypadku gdy kwota przeniesiona przekracza progi ustalone dla dotacji o bardzo niskiej lub niskiej wartości.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 6
6.  W przypadku płatności ryczałtowych, standardowej skali kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych zapewnia się w odpowiednim stopniu przestrzeganie zasad niedochodowości i współfinansowania ustanowionych w ust. 3 i 4 w momencie ich ustalania lub na etapie oceny wniosku o dotację.
skreślony
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 a (nowy)
Artykuł 117a

Koszty kwalifikowalne

1.  Dotacje nie przekraczają ogólnego pułapu wyrażonego w wartości bezwzględnej, który zostanie ustanowiony na podstawie szacunkowych kosztów kwalifikowalnych.
Dotacje nie przekraczają kosztów kwalifikowalnych.

2.  Koszty kwalifikowalne stanowią faktycznie poniesione przez beneficjenta dotacji koszty spełniające poniższe kryteria:
a) zostały poniesione w czasie trwania działania lub programu prac, z wyjątkiem kosztów powiązanych ze sprawozdaniami końcowymi i certyfikatami audytu;
b) są wskazane w szacunkowym budżecie całkowitym danego działania lub programu prac;
c) są niezbędne do realizacji działania lub programu prac, na które przyznano dotację;
d) możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności są one ujmowane w rejestrach księgowych beneficjenta i ustalane zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości kraju, w którym beneficjent ma siedzibę, oraz zgodnie ze stosowanymi przez niego zwyczajowo praktykami prowadzenia rachunków kosztów oraz
e) spełniają wymogi mającego zastosowanie prawodawstwa podatkowego i socjalnego.
3.  Bez uszczerbku dla ust. 1 oraz dla aktu podstawowego, do którego odnosi się art. 2, zaproszenie do składania wniosków określa kategorie kosztów uznawanych za kwalifikowalne do finansowania unijnego.
Następujące koszty są uznawane za kwalifikowalne przez właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego:

a) koszty odnoszące się do gwarancji bankowej lub porównywalnego zabezpieczenia, które beneficjent dotacji jest zobowiązany przedłożyć zgodnie z art. 125;
b) koszty powiązane z kontrolami zewnętrznymi, których przeprowadzenia żąda właściwy urzędnik zatwierdzający na etapie wniosku o finansowanie lub otrzymania zestawienia poniesionych kosztów;
c) uiszczony podatek od wartości dodanej (VAT), który nie może zostać zwrócony beneficjentowi zgodnie z mającymi zastosowanie odnośnymi przepisami krajowymi; warunki zwrotu są określone w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199;
d) koszty amortyzacji, pod warunkiem że zostały one faktycznie poniesione przez beneficjenta;
e) wydatki administracyjne, koszty zatrudniania personelu i koszty sprzętu, w tym koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowych w stopniu, w jakim są one powiązane z kosztami działań, jakich odnośne władze publiczne nie wykonywałyby, gdyby dany projekt nie był realizowany;
f) za wyjątkiem dotacji na działalność operacyjną, koszty, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale które nie mogą zostać bezpośrednio powiązane z oferowanymi produktami/usługami (koszty bezpośrednie lub ogólne) w wysokości do 10% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych działania do kwoty 250 000 EUR oraz do 8% po przekroczeniu tej kwoty w oparciu o stawkę zryczałtowaną; ta wartość procentowa może zostać podwyższona, szczególnie w przypadku koordynujących podmiotów prawnych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, o którym mowa w art. 199; próg ten może zostać przekroczony na mocy uzasadnionej decyzji Komisji.
4.  Koszty poniesione przez członków stowarzyszonych, o których mowa w art. 115a, są traktowane jako kwalifikowalne pod warunkiem, że zainteresowani członkowie stowarzyszeni są wskazani w umowie lub decyzji o przyznanie dotacji i przestrzegają przepisów odnoszących się do beneficjenta na mocy umowy lub decyzji o przyznanie dotacji, w tym przepisów dotyczących praw Komisji, OLAF-u i Trybunału Obrachunkowego odnoszących się do kontroli wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi dotacji.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 b (nowy)
Artykuł 117b

Współfinansowanie w formie rzeczowej

1.  Do celów obliczania zysku wygenerowanego przez dotację nie uwzględnia się współfinansowania w formie wkładu rzeczowego.
2.  Właściwy urzędnik zatwierdzający może wyrazić zgodę na współfinansowanie w formie wkładu rzeczowego, jeżeli zostanie ono uznane za konieczne lub stosowne. Jeśli na rzecz dotacji o niskiej wartości oferuje się współfinansowanie w formie rzeczowej i urzędnik zatwierdzający zamierza je odrzucić, uzasadnia on, dlaczego nie jest ono konieczne lub stosowne.
Takie wkłady nie mogą przekraczać:

a) kosztów faktycznie poniesionych i należycie popartych dokumentami księgowymi;
b) lub, w razie braku takich dokumentów, kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku.
Wkłady rzeczowe są odrębnie wyszczególniane w preliminarzu budżetowym w celu odzwierciedlenia ogółu środków przeznaczonych na dane działanie. Ich koszt jednostkowy szacuje się we wstępnym budżecie i nie podlega on późniejszym zmianom.

Wkłady rzeczowe są zgodne z krajowymi przepisami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – akapit trzeci
Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do środków pomocy przeznaczonych na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do środków pomocy przeznaczonych na operacje zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza na operacje mające na celu ochronę ludności, prowadzone w tym kontekście,pomoc humanitarną.

Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – akapit drugi
W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, pomocy humanitarnej lub w sytuacjach grożących przerodzeniem się w konflikt zbrojny.

Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121
Artykuł 121

skreślony
Zasada stopniowego zmniejszania dotacji

W przypadku przedłużenia dotacji na działalność na okres przekraczający cztery lata, dotacje takie podlegają stopniowemu zmniejszeniu po czwartym roku, chyba że przepisy w akcie podstawowym lub w decyzji o finansowaniu dotacji udzielonych na mocy art. 51 ust. 5 lit. d) stanowią inaczej w odniesieniu do organów dążących do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie Unii.

Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1
1.  Wnioski o udzielenie dotacji przedkładane są na piśmie.
1.  Wnioski o udzielenie dotacji przedkładane są na piśmie lub, w stosownych przypadkach, w zabezpieczonym formacie elektronicznym. Komisja umożliwia, o ile jest to wykonalne, składanie wniosków w formie elektronicznej.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Maksymalny termin przewidziany na rozpatrzenie wniosków wynosi sześć miesięcy lub – gdy warunkiem wstępnym jest decyzja zespołu – dziewięć miesięcy od upływu terminu składania wniosków. Termin ten może zostać w drodze wyjątku przedłużony, o ile wymaga tego szczególny charakter i tematyka dotacji. W takim przypadku przewidywany termin ogłasza się w odpowiednim zaproszeniu do składania wniosków. Jeżeli termin nie może być dotrzymany z innych powodów, delegowany urzędnik zatwierdzający uwzględnia ten fakt w rocznym sprawozdaniu z działalności, podając powody i propozycje działań naprawczych. Następnie w kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności informuje o rezultacie podjętych działań naprawczych.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3
3.  Artykuły 100–103 stosuje się także do wnioskodawców występujących o dotację. Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w artykułach 100–103. Urzędnik zatwierdzający może jednak odstąpić od zażądania takiego zaświadczenia, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, w którymkolwiek z następujących przypadków:
3.  Artykuły 100–103 stosuje się także do wnioskodawców występujących o dotację. Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w artykułach 100–103. Urzędnik zatwierdzający nie żąda jednak takiego zaświadczenia w następujących przypadkach:
a) dotacji o bardzo niskiej wartości;
a) dotacji o niskiej wartości;
b) gdy takie zaświadczenie zostało niedawno przedłożone w innej procedurze udzielania dotacji;
b) gdy takie zaświadczenie zostało niedawno przedłożone w innej procedurze udzielania dotacji.
c) gdy nie ma faktycznej możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  We wniosku wskazuje się status prawny wnioskodawcy oraz jego zdolność finansową i operacyjną, pozwalające na realizację oferowanego działania lub programu prac.
W tym celu wnioskodawca składa honorowe oświadczenie oraz – o ile nie jest to dotacja o bardzo niskiej wartości – wszelkie dokumenty potwierdzające, których zażąda właściwy urzędnik zatwierdzający na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka. Niezbędne dokumenty są wymieniane w zaproszeniu do składania wniosków.

Dokumenty potwierdzające mogą obejmować w szczególności rachunek zysków i strat lub bilans za ostatni rok budżetowy, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Weryfikacja zdolności finansowej nie stosuje się do osób fizycznych otrzymujących stypendia ani do organów publicznych, ani też do organizacji międzynarodowych. Właściwy urzędnik zatwierdzający może, w zależności od dokonanej przez niego oceny ryzyka, odstąpić od obowiązku weryfikacji zdolności operacyjnej organów publicznych lub organizacji międzynarodowych.

Jeżeli wniosek dotyczy dotacji na działania, w przypadku których kwota przekracza 750 000 EUR lub dotacji operacyjnych przekraczających 100 000 EUR, wnioskowi takiemu towarzyszy sprawozdanie z kontroli sporządzone przez wyznaczonego audytora zewnętrznego. Sprawozdanie to poświadcza wiarygodność sprawozdania finansowego za ostatni dostępny rok budżetowy, a następnie w ciągu 90 dni delegowany urzędnik zatwierdzający wyraźnie zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie z kontroli. Po zaakceptowaniu przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego sprawozdania te stają się wiążące i nie podlegają kontroli lub ocenie ex-post, chyba że pojawią się nowe dowody potwierdzające na pierwszy rzut oka nieprawidłowości lub oszustwo.

Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125
Właściwy urzędnik zatwierdzający może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od beneficjenta uprzedniego wniesienia zabezpieczenia, w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą płatności zaliczkowych.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, analizując poszczególne przypadki i z zastrzeżeniem analizy ryzyka, zażądać od beneficjenta uprzedniego wniesienia zabezpieczenia, w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą płatności zaliczkowych.

Zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku dotacji o bardzo niskiej lub niskiej wartości, jeśli beneficjent w okresie ostatnich pięciu lat otrzymywał co najmniej jedną taką dotację rocznie.

Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 1
1.  Kwota dotacji nie jest ostateczna do momentu zatwierdzenia przez właściwego urzędnika zatwierdzającego końcowych sprawozdań i rozliczeń, bez uszczerbku dla dalszych kontroli przeprowadzanych przez instytucję.
1.  Kwota dotacji nie jest ostateczna do momentu zatwierdzenia przez właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego końcowych sprawozdań i rozliczeń, bez uszczerbku dla dalszych kontroli przeprowadzanych bez zbędnej zwłoki przez instytucję.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 2
2.  W przypadku popełnienia poważnych błędów, nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w toku procedury udzielania dotacji lub w trakcie realizacji dotacji oraz po umożliwieniu beneficjentowi przedstawienia swoich uwag właściwy urzędnik zatwierdzający może podjąć środki, o których mowa w art. 110.
2.  W przypadku ustalenia, że w procedurze udzielania zamówień popełniono istotne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, właściwy urzędnik zatwierdzający zawiesza procedurę i może podjąć wszelkie niezbędne środki, łącznie z unieważnieniem procedury. Domniemane nadużycia finansowe są natychmiast zgłaszane OLAF-owi.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli po przyznaniu dotacji, okaże się, że w toku procedury przyznawania dotacji lub w trakcie realizacji dotacji wystąpiły poważne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia, właściwy urzędnik zatwierdzający może – w zależności od tego na jakim etapie znajduje się procedura – powstrzymać się od podpisania umowy o przyznanie dotacji lub od powiadomienia o decyzji podjętej w sprawie dotacji, zawiesić realizację dotacji lub, tam gdzie stosowne, rozwiązać umowę o przyznanie dotacji lub uchylić decyzję o jej przyznaniu po uprzednim umożliwieniu wnioskodawcy lub beneficjentowi zgłoszenia uwag.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Jeżeli te błędy, nieprawidłowości lub nadużycia są przypisywane beneficjentowi lub jeżeli beneficjent nie wypełnił spoczywających na nim na mocy umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji obowiązków, właściwy urzędnik zatwierdzający może dodatkowo zmniejszyć dotację lub odzyskać nienależnie wypłacone z tytułu umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji kwoty, proporcjonalnie do wagi tychże błędów, nieprawidłowości lub nadużyć lub naruszenia zobowiązań, po uprzednim umożliwieniu beneficjentowi zgłoszenia uwag.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3
3.   W przypadku gdy kontrole lub audyty wykażą, że w projektach jednego beneficjenta występują powtarzające się błędy, które mają wpływ również na projekty niepoddane kontroli, w których beneficjent ten uczestniczy lub uczestniczył, urzędnik zatwierdzający może rozciągnąć ustalenia na te nieskontrolowane projekty, które mogą być jeszcze poddane kontroli zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, oraz zażądać zwrotu odpowiedniej kwoty.
3.   W przypadku systemowych lub powtarzających się błędów albo nieprawidłowości przypisywanych beneficjentowi, przekraczających próg istotności i wpływających na inne dotacje przyznane mu na podobnych warunkach właściwy urzędnik zatwierdzający może zawiesić realizację wszystkich odnośnych dotacji lub, tam gdzie stosowne, rozwiązać odnośne umowy o przyznanie dotacji zawarte z tym beneficjentem lub uchylić decyzje o przyznaniu dotacji dotyczące tego beneficjenta, w zależności od wagi błędów, nieprawidłowości lub nadużyć, po uprzednim umożliwieniu beneficjentowi zgłoszenia uwag. Właściwy urzędnik zatwierdzający może ponadto przystąpić do korekty finansowej wszystkich dotacji, których dotyczą systemowe lub powtarzające się błędy lub nieprawidłowości wspomniane powyżej, które mogą zostać skontrolowane zgodnie z umowami o przyznanie dotacji lub decyzjami o przyznaniu dotacji; korekta ta może polegać na zmniejszeniu dotacji lub odzyskaniu nienależnie wypłaconych z tytułu umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji kwot.
Wysokość korekt finansowych jest określana, gdy tylko jest to możliwe i wykonalne na podstawie kosztów błędnie zadeklarowanych jako podlegające zwrotowi w przypadku każdej odnośnej dotacji. Tam, gdzie nie jest możliwe lub wykonalne ustalenie dokładnej wysokości niepodlegających zwrotowi kosztów, korekty finansowe mogą się opierać na ekstrapolacji lub stawkach zryczałtowanych, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności.

Beneficjent może, w postępowaniu kontradyktoryjnym, zaskarżyć zastosowaną korektę, wykazując, że została ona błędnie obliczona oraz przedłożyć nowe wyliczenia.

3a.  Beneficjent może, w postępowaniu kontradyktoryjnym przed odpowiednią komisją ds. rozliczeń zaskarżyć decyzje podjęte na mocy ust. 2a-3.
Beneficjent może w szczególności zaskarżyć zastosowaną korektę, wykazując, że w oparciu o zasadę prawdopodobieństwa nie istnieją żadne powtarzające się ani systemowe błędy oraz że została ona błędnie obliczona i przedłożyć nowe wyliczenia. Beneficjent ma prawo do zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, jeśli wygra sprawę.

Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 a (nowy)
Artykuł 126a

Okres przechowywania dokumentacji

1.  Beneficjenci przechowują dokumentację, dokumenty potwierdzające, dane statystyczne i inne dokumenty dotyczące dotacji przez pięć lat po dokonaniu płatności salda oraz przez trzy lata w przypadku dotacji o niskiej wartości.
2.  Dokumentacja dotycząca kontroli, odwołań, sporów sądowych lub rozstrzygania roszczeń wynikających z realizacji projektu jest przechowywana aż do momentu, w którym kontrole, odwołania, spory sądowe lub roszczenia zostaną zakończone i rozstrzygnięte.
3.  Komisja może wskazać okresy przechowywania dokumentacji przez organy akredytowane oraz przez Komisję w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128
Artykuł 128

Artykuł 128

Definicja

Zakres stosowania nagród

Do celów niniejszego rozporządzenia „nagrody” oznaczają świadczenia pieniężne przyznawane po przeprowadzeniu konkursu.

Nagrody to świadczenia pieniężne przyznawane po przeprowadzeniu konkursu. Należy zachęcać do stosowania nagród, lecz nie powinny one zastępować należycie ustrukturyzowanego finansowania.

Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 1
1.  Przyznawanie nagród podlega zasadom przejrzystości i równego traktowania.
1.  Przyznawanie nagród podlega zasadom przejrzystości i równego traktowania i musi dążyć do uzyskania europejskiej wartości dodanej. Nagrody powyżej 5 mln EUR mogą być przyznawane jedynie zgodnie z aktem prawnym Unii w rozumieniu art. 288, 289 i 290 TFUE, wyraźnie określającym warunki udziału, kryteria przyznania, wysokość nagrody, a także procedurę wyboru ekspertów oceniających. Nagrody wygasają automatycznie po wygaśnięciu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe, w których rozpoczęła się ich realizacja, lub pięć lat po ich publikacji, przy czym bierze się pod uwagę datę późniejszą.
Dochód pochodzący z wygaśnięcia nagrody jest traktowany jako wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel.

Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Nagrody stanowią element programu prac przyjmowanego przez Komisję, o którym mowa w art. 118, i podlegają przepisom art. 118 ust. 2.
2.  W tym celu nagrody przyznawane są na podstawie programu prac, publikowanego na początku roku jego realizacji. Program prac realizowany jest w drodze publikacji konkursów.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit trzeci
Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz są publikowane w ten sam sposób co zaproszenia do składania wniosków.

Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz są corocznie publikowane zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3.

Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 3
3.   Prace konkursowe są oceniane przez zespół ekspertów na podstawie opublikowanych reguł konkursu.
3.  Nagrody przyznawane są przez właściwego urzędnika zatwierdzającego lub komisję konkursową. Mają oni swobodę decyzji, czy przyznać nagrodę, w zależności od oceny jakości zgłoszonych propozycji w świetle reguł konkursu.
Nagrody przyznawane są następnie przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na podstawie oceny udostępnionej przez zespół ekspertów posiadających swobodę decyzji czy zalecić przyznanie nagrody, w zależności od oceny jakości zgłoszonych propozycji w świetle reguł konkursu. Właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający załącza do swego rocznego sprawozdania z działalności decyzję o przyznaniu nagrody wraz z listą ekspertów biorących udział w ocenie oraz uzasadnienie ich wyboru.

Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 1
1.  Do celów niniejszego rozporządzenia „instrumenty finansowe” oznaczają unijne środki pomocy finansowej przekazywane z budżetu w celu osiągnięcia określonego celu polityki w formie pożyczek, gwarancji, inwestycji lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych lub innych instrumentów obciążonych ryzykiem, ewentualnie połączonych z dotacjami.
1.  Do celów niniejszego rozporządzenia „instrumenty finansowe” oznaczają unijne środki pomocy finansowej przekazywane z budżetu, o ile zezwala na to główny akt podstawowy dla danego sektora, w celu osiągnięcia określonego celu lub celów polityki w formie pożyczek, gwarancji, inwestycji lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych lub innych instrumentów obciążonych ryzykiem, ewentualnie połączonych z dotacjami. Akt podstawowy określa rodzaje instrumentów finansowych, które można wykorzystać w celu osiągnięcia danych celów polityki.
Stosuje się następujące definicje:

a) „inwestycje quasi-kapitałowe” oznaczają rodzaj finansowania łączącego finansowanie kapitałowe i finansowanie dłużne, w przypadku których finansowanie kapitałowe umożliwia inwestorom osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji, jeżeli spółka osiągnie sukces, a finansowanie dłużne zapewnia inwestorom cenę z premią, przyczyniając się do zwrotu uzyskiwanego z inwestycji przez inwestora, takiego jak dług typu mezzanine lub dług podporządkowany;
b) „instrument oparty na podziale ryzyka” oznacza instrument finansowy gwarantujący częściowe lub całkowite pokrycie określonego ryzyka, w określonych przypadkach za uzgodnioną opłatą;
c) „instrument oparty na podziale ryzyka odnoszący się do obligacji projektowych” oznacza wsparcie jakości kredytowej w postaci pożyczki lub gwarancji; zabezpiecza on przed ryzykiem obsługi długu w ramach danego projektu oraz zmniejsza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji.
Jeżeli kilka podmiotów wspólnie uczestniczy w operacji finansowanej za pomocą instrumentu opartego na podziale ryzyka, ryzyko dla budżetu Unii nie przekracza proporcjonalnie kwoty udziału Unii.

Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 3
3.  Komisja może realizować instrumenty finansowe w trybie zarządzania bezpośredniego lub w trybie zarządzania pośredniego, powierzając zadania podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) oraz (iv).
3.  Komisja może realizować instrumenty finansowe w trybie zarządzania bezpośredniego lub w trybie zarządzania pośredniego, w przypadkach określonych w akcie podstawowym, powierzając zadania podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) oraz (vi). Status i charakter podmiotu, któremu powierza się zarządzanie, należy określić w akcie podstawowym.
Obowiązkiem Komisji pozostaje dbanie o to, by ramy realizacji instrumentów finansowych były zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami oraz umożliwiały osiągnięcie określonych celów polityki. Bez uszczerbku dla obowiązków prawnych i umownych powierzonych danym podmiotom zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem, Komisja ponosi odpowiedzialność za realizację instrumentów finansowych.

Parlament Europejski jest regularnie informowany o realizacji instrumentów finansowych.

Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Operacje finansowe oparte na instrumentach finansowych Unii, wyemitowanych w formie dotacji lub w jej uzupełnieniu, nie mogą prowadzić do uchylania się od opodatkowania w odniesieniu do europejskich beneficjentów oraz innych prawodawstw i państw, których to dotyczy.
Podmioty finansowe zarządzające odpowiednimi instrumentami finansowymi ponoszą wraz z wszelkimi sprawcami solidarną odpowiedzialność za wszelkie straty finansowe spowodowane naruszeniem niniejszego przepisu.

Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 1
1.  Instrumenty finansowe przekazywane są odbiorcom końcowym unijnych środków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości i równego traktowania oraz zgodnie z celami ustanowionymi w akcie podstawowym dotyczącym tych instrumentów finansowych.
1.  Instrumenty finansowe przekazywane są odbiorcom końcowym unijnych środków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji i równego traktowania oraz zgodnie z celami ustanowionymi w akcie podstawowym dotyczącym tych instrumentów finansowych.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Dochody i zwroty pochodzące z instrumentu finansowego stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 3 i są automatycznie przenoszone w celu ich ponownego zainwestowania.
W żadnym przypadku wkład Unii w projekt nie jest dzielony między strony trzecie w formie dywidendy lub zysku.

Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Stosując instrumenty finansowe, Komisja dopilnowuje, aby istniał wspólny interes w osiąganiu celów polityki określonych dla instrumentu finansowego – interes, który może być poparty przepisami, jak na przykład wymogi dotyczące współinwestowania, podziału ryzyka lub zachęty finansowe, zapobiegając jednocześnie konfliktowi interesów z innymi działaniami podejmowanymi przez podmiot, któremu powierza się zadania.
Poza przypadkami trudności rynkowych i instrumentów mikrokredytu instrumenty finansowe wywierają skutek polegający na zwielokrotnieniu efektu, co oznacza, że wkład Unii w instrument finansowy uruchamia globalne inwestycje przekraczające wkład unijny;

Komisja powiadamia władzę budżetową, jeśli oczekiwany minimalny zwrot nie został osiągnięty w połowie przewidzianego okresu w przypadku danego instrumentu finansowego.

W tym przeglądzie śródokresowym podaje ponadto:

- postępy osiągnięte w realizacji założonego celu polityki;
- całkowitą sumę pieniędzy przeznaczoną na instrument finansowy;
- całkowitą sumę pieniędzy wypłaconą w toku stosowania;
- w odpowiednim przypadku całkowitą sumę pieniędzy, której zwrot może okazać się niemożliwy lub okazał się niemożliwy;
- w odpowiednim przypadku wartość papierów wartościowych wyemitowanych w toku wdrażania.
Poprawka 304/rev
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 1 c (nowy)
1c.  Komisja co roku powiadamia władzę budżetową o działaniach podejmowanych przy wsparciu instrumentów finansowych, o instytucjach finansowych zaangażowanych w ich realizowanie, o wydajności instrumentów finansowych, w tym o zrealizowanych reinwestycjach, o bilansie na rachunkach powierniczych, dochodach i zwrotach, o osiągniętym efekcie zwielokrotnienia i o wartości udziałów. Komisja załącza to sprawozdanie do rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 63 ust. 9.
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 2
2.  Bez uszczerbku dla art. 46 ust. 1 lit. d) i e), wydatki budżetowe powiązane z instrumentem finansowym nie przekraczają zaciągniętego na nie zobowiązania budżetowego.
2.  Bez uszczerbku dla operacji zaciągania i udzielania pożyczek oraz gwarancji udzielonych EBI na pożyczki z zasobów własnych EBI wydatki budżetowe powiązane z instrumentem finansowym i odpowiedzialnością finansową Unii nie przekraczają wysokości zaciągniętego na nie zobowiązania budżetowego, tym samym wykluczając możliwość powstania zobowiązań warunkowych w budżecie Unii.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 3
3.  Pośrednicy finansowi uczestniczący w realizacji operacji finansowych związanych z instrumentem finansowym spełniają właściwe normy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Nie mają oni siedziby na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym.
3.   Podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) i (vi), oraz wszyscy pośrednicy finansowi uczestniczący w realizacji operacji finansowych związanych z instrumentem finansowym spełniają właściwe normy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Nie mają oni siedziby na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią w zakresie stosowania norm podatkowych uznanych na szczeblu międzynarodowym oraz nie utrzymują kontaktów z podmiotami zarejestrowanymi na takich terytoriach.
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 4
4.   Każda umowa zawarta między podmiotem, o którym mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) oraz (iv), a pośrednikiem finansowym, o którym mowa w ust. 3, wyraźnie przewiduje, że Komisja i Trybunał Obrachunkowy wykonują swoje kompetencje kontrolne w zakresie dokumentów oraz lokali i informacji, nawet jeśli są one przechowywane na nośnikach elektronicznych, w stosunku do wszystkich osób trzecich otrzymujących unijne środki.
4.   Każdy podmiot, o którym mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) i (vi), oraz pośrednik finansowy, o którym mowa w ust. 3, którzy uczestniczą w zarządzaniu instrumentami finansowymi Unii, są w stanie zapewnić na żądanie Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i OLAF, na potrzeby wykonania kompetencji kontrolnych, dostęp do budynków, dokumentów oraz informacji w tym przechowywanych na nośnikach elektronicznych na temat wszystkich osób trzecich otrzymujących unijne środki lub uczestniczących w zarządzaniu nimi.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja co roku powiadamia organ udzielający absolutorium o działaniach podejmowanych przy wsparciu instrumentów finansowych, o instytucjach finansowych zaangażowanych w ich wykorzystywanie, o wydajności instrumentów finansowych, w tym o zrealizowanych reinwestycjach, o saldzie na rachunkach powierniczych, dochodach i zwrotach, o osiągniętym efekcie zwielokrotnienia i wartości udziałów. Komisja załącza sprawozdanie do podsumowania sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 63 ust. 9.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 4 a (nowy)
4 a. Przegląd śródkoresowy, o którym mowa w ust. 1b powinien również zawierać wykaz końcowych beneficjentów instrumentów finansowych oraz otrzymanych przez nich kwot finansowych.

Konkretną formę prawną instrumentów finansowych,ich cele i w razie potrzeby ich zarejestrowaną siedzibę publikuje się na stronie internetowej Komisji.

Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 2
2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się co najmniej stopień wykorzystania środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków pomiędzy różnymi pozycjami budżetu.
2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się – zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wyrażonych procentowo – co najmniej stopień wykorzystania środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków pomiędzy różnymi pozycjami budżetu.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, jest zgodne z unijnymi przepisami o rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów środków pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, opiera się na międzynarodowych standardach rachunkowości mających zastosowanie do sektora publicznego oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów środków pieniężnych.

Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, przedstawia informacje, w tym zasady polityki rachunkowości, w sposób zapewniający właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe informacje. Sprawozdanie sporządza się w zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości zarysowanymi w unijnych przepisach o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, przedstawia informacje, w tym zasady polityki rachunkowości, w sposób zapewniający właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe informacje. Sprawozdanie sporządza się w zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości zarysowanymi w unijnych przepisach o rachunkowości i opiera się ono na międzynarodowych standardach rachunkowości mających zastosowanie do sektora publicznego.

Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 a (nowy)
Artykuł 135a

Wyjątki od zasad rachunkowości

Jeżeli w konkretnym przypadku księgowy uzna, że należy dopuścić wyjątek co do treści jednej z zasad rachunkowości określonych w art. 187-194, wyjątek ten zostaje właściwie umotywowany i zawarty w załączniku do sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 136.

Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 1 – litera a)
a) bilans i sprawozdanie o finansowych wynikach działalności, które przedstawiają aktywa i pasywa, sytuację finansową oraz wynik ekonomiczny na dzień 31 grudnia roku poprzedniego; są one przedstawiane zgodnie z właściwymi regułami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;
a) bilans i sprawozdanie o finansowych wynikach działalności, które przedstawiają aktywa i pasywa (w tym zobowiązania emerytalne), sytuację finansową oraz wynik ekonomiczny na dzień 31 grudnia roku poprzedniego; są one przedstawiane zgodnie z właściwymi regułami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 2
2.  W informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego uzupełnia się i komentuje informacje przedstawione w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, oraz dostarcza wszelkie dodatkowe informacje przepisane we właściwych regułach rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji.
2.  W informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego uzupełnia się i komentuje informacje przedstawione w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, oraz dostarcza wszelkie wymagane dodatkowe informacje.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 3
Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych sprawozdań wstępnych ze sprawozdaniem wstępnym Komisji i przesyła sprawozdanie wstępne Komisji oraz skonsolidowane sprawozdanie wstępne Unii do Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych sprawozdań wstępnych ze sprawozdaniem wstępnym Komisji i przesyła sprawozdanie wstępne Komisji oraz skonsolidowane sprawozdanie wstępne Unii do Trybunału Obrachunkowego i do Parlamentu Europejskiego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 1
1.  Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 1 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie sprawozdań wstępnych pozostałych instytucji i każdego z organów, o których mowa w art. 132, oraz, najpóźniej do dnia 15 czerwca, przedstawia swoje uwagi na temat sprawozdania wstępnego Komisji oraz skonsolidowanego sprawozdania wstępnego Unii.
1.  Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 1 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie sprawozdań wstępnych pozostałych instytucji i każdego z organów, o których mowa w art. 132, oraz swoje uwagi na temat sprawozdania wstępnego Komisji oraz skonsolidowanego sprawozdania wstępnego Unii.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 132, opracowują swoje sprawozdania końcowe i przesyłają je księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 1 lipca następnego roku, w celu sporządzenia końcowego sprawozdania skonsolidowanego.
2.  Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 132, opracowują swoje sprawozdania końcowe i przesyłają je księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 28 lutego następnego roku, w celu sporządzenia końcowego sprawozdania skonsolidowanego.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 5 – akapit pierwszy
5.  Po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego oraz swojego własnego sprawozdania końcowego, Komisja przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego przed dniem 31 lipca następnego roku budżetowego.
5.  Po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego oraz swojego własnego sprawozdania końcowego, Komisja przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego przed dniem 31 marca następnego roku budżetowego.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 6
6.  Końcowe sprawozdanie skonsolidowane publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z poświadczeniem wiarygodności przedkładanym przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE oraz art. 160c Traktatu Euratom do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.
6.  Końcowe sprawozdanie skonsolidowane publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z poświadczeniem wiarygodności przedkładanym przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE oraz art. 160c Traktatu Euratom do dnia 31 lipca następnego roku budżetowego.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – ustęp 3
3.  Dane i sprawozdanie z wykonania budżetu są jednocześnie przesyłane do Trybunału Obrachunkowego.
3.  Dane i sprawozdanie z wykonania budżetu są jednocześnie przesyłane do Trybunału Obrachunkowego i publikowane w Internecie.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – ustęp 3 a (nowy)
3a . W trakcie roku budżetowego opracowuje się uproszczone tymczasowe skonsolidowane sprawozdanie rachunkowe Unii Europejskiej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez Komisję Europejską i przedstawiane do ograniczonego przeglądu przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wraz ze sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i ewentualnie uwagami Komisji Europejskiej tymczasowe skonsolidowane sprawozdanie rachunkowe ze stanem na dzień 30 czerwca jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu do dnia 30 października danego roku.

Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Księgowy Komisji uzasadnia i dokumentuje wszelkie takie odstępstwa i przedstawia to uzasadnienie Trybunałowi Obrachunkowemu w momencie przyjmowania lub uaktualniania danej zasady rachunkowości.

Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 3
3.  System rachunkowości musi umożliwiać zachowanie śladu wszystkich zapisów księgowych.
3.  Systemy rachunkowości muszą umożliwiać dokładne przeanalizowanie ścieżki audytu wszystkich zapisów księgowych.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 147 – ustęp 1
1.  Konta budżetowe zapewniają szczegółową ewidencję wykonania budżetu.
1.  Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149 – ustęp 2
2.  Każda instytucja informuje Trybunał Obrachunkowy oraz władzę budżetową o wszelkich wewnętrznych regułach, które przyjęła w odniesieniu do spraw finansowych.
2.  Każda instytucja informuje Trybunał Obrachunkowy oraz władzę budżetową o wszelkich wewnętrznych regułach, które przyjęła w odniesieniu do spraw finansowych, w ciągu tygodnia od przyjęcia tych reguł.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 150 – ustęp 1
1.  Badanie przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z prawem i prawidłowo, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, oraz wszystkie inne akty przyjęte na podstawie Traktatów.
1.  Badanie przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z prawem i prawidłowo, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, oraz wszystkie inne akty przyjęte na podstawie Traktatów. Zadanie przeprowadzania kontroli spoczywa na Trybunale Obrachunkowym w sposób ciągły.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 150 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Wykonując swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy ma prawo wglądu, w trybie przewidzianym w art. 152, do wszystkich dokumentów i informacji dotyczących zarządzania finansami służb lub organów w odniesieniu do operacji finansowanych lub współfinansowanych przez Unię. Trybunał ma uprawnienia do zasięgania informacji u każdego urzędnika odpowiedzialnego za operacje po stronie dochodów lub wydatków oraz do stosowania dowolnych procedur kontroli właściwych dla wyżej wspomnianych służb lub organów. Kontrola w państwach członkowskich przeprowadzany jest razem z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, w przypadku gdy nie posiadają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi. Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich współpracują w duchu wzajemnego zaufania, zachowując równocześnie swoją niezależność.
2.  Wykonując swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy ma prawo wglądu, w trybie przewidzianym w art. 152, do wszystkich dokumentów i informacji dotyczących zarządzania finansami służb lub organów w odniesieniu do operacji finansowanych lub współfinansowanych przez Unię. Trybunał ma uprawnienia do zasięgania informacji u każdego urzędnika odpowiedzialnego za operacje po stronie dochodów lub wydatków oraz do stosowania dowolnych procedur kontroli właściwych dla wyżej wspomnianych służb lub organów. Kontrola w państwach członkowskich przeprowadzana jest wspólnie z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, w przypadku gdy nie posiadają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi. Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich współpracują w duchu wzajemnego zaufania, zachowując równocześnie swoją niezależność.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 152 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz końcowi beneficjenci wypłat z budżetu zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie środki oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają one Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszystkie rozliczenia środków pieniężnych i materiałów, wszystkie rejestry księgowe i dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszystkie inwentarze, wszystkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania o wyniku finansowym na podstawie ewidencji lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszystkie dokumenty i dane stworzone lub przechowywane na nośnikach magnetycznych.
1.  Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz końcowi beneficjenci wypłat z budżetu zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie środki oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają one Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszystkie rozliczenia środków pieniężnych i materiałów, wszystkie rejestry księgowe i dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszystkie inwentarze, wszystkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania o wyniku finansowym na podstawie ewidencji lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszystkie dokumenty i dane stworzone lub przechowywane na nośnikach danych.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 1
1.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji, nie później niż do dnia 15 czerwca, oraz pozostałym instytucjom i organom, o których mowa w art. 132, do dnia 1 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga, jego zdaniem, by zostały zamieszczone w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te muszą pozostać poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego nie później niż do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.
1.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji, nie później niż do dnia 15 czerwca, oraz pozostałym instytucjom i organom, o których mowa w art. 132, do dnia 15 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga, jego zdaniem, by zostały zamieszczone w sprawozdaniu rocznym lub które powinny zostać uwzględnione przez właściwego urzędnika zatwierdzającego podczas przygotowywania sprawozdania. Uwagi te muszą pozostać poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego nie później niż do dnia 30 września. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 2
2.  Po zakończeniu postępowania kontradyktoryjnego, wszystkie zainteresowane instytucje lub organy przekazują swoją odpowiedź Trybunałowi Obrachunkowemu nie później niż do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja oraz organów są równocześnie przesyłane Komisji.
skreślony
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 5
5.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje organom odpowiedzialnym za udzielenie absolutorium oraz pozostałym instytucjom, nie później niż do dnia 15 listopada, swoje sprawozdanie roczne wraz z odpowiedziami instytucji oraz zapewnia jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje organom odpowiedzialnym za udzielenie absolutorium oraz pozostałym instytucjom, nie później niż do dnia 31 października, swoje sprawozdanie roczne wraz z odpowiedziami instytucji oraz zapewnia jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155
Artykuł 155

skreślony
Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli

1.  Trybunał Obrachunkowy przekazuje zainteresowanym instytucjom, organom lub państwom członkowskim zawiadomienia o wstępnych ustaleniach kontroli wynikających z przeprowadzonych przez niego kontroli. Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli, którego charakter, w opinii Trybunału, wymaga, by zostało ono zamieszczone w sprawozdaniu rocznym, jest przekazywane nie później niż do dnia 1 czerwca roku budżetowego następującego po roku, do którego się odnosi. Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli musi pozostać poufne.
2.  Zainteresowana instytucja, organ lub państwo członkowskie mają dwa i pół miesiąca na powiadomienie Trybunału Obrachunkowego o wszelkich uwagach, jakie pragną poczynić względem zawiadomienia o wstępnych ustaleniach kontroli.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156
1.  Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu za rok n.
1.  Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 kwietnia roku n + 2 udziela absolutorium z wykonania budżetu za rok n:
– instytucjom, o których mowa w pierwszym tiret art. 1 ust. 2,
– podmiotom, o których mowa w art. 196b ust. 1,
– innym organom odpowiedzialnym za realizację płatności z funduszy unijnych, o ile prawodawstwo Unii przewiduje wymóg udzielenia przez Parlament Europejski absolutorium tym organom.
2.  Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski powiadamia Komisję o przyczynach jego odroczenia.
2.  Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski powiadamia o przyczynach opóźnienia zainteresowane instytucje, podmioty i organy.
3.  W przypadku gdy Parlament Europejski odroczy wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, Komisja dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego podjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.
3.  Jeżeli Parlament Europejski opóźni wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, zainteresowane instytucje, podmioty i organy dokładają wszelkich starań w celu jak najszybszego przyjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 3
3.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.
3.  Zainteresowane instytucje, podmioty i organy przedkładają Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158
1.  Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 180b Traktatu Euratom Komisja i pozostałe instytucje podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących zaleceniu odnoszącemu się do absolutorium, przyjętemu przez Radę.
1.  Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 180b Traktatu Euratom Komisja i pozostałe zainteresowane instytucje, podmioty i organy podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących zaleceniu odnoszącemu się do absolutorium, przyjętemu przez Radę.
2.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego lub Rady instytucje składają sprawozdanie w sprawie środków podjętych w kontekście tych uwag i komentarzy, a w szczególności co do instrukcji udzielonych swoim służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją poprzez powiadamianie jej o środkach, jakie podjęły w odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji są również przekazywane do Trybunału Obrachunkowego
2.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego lub Rady zainteresowane instytucje, podmioty i organy składają sprawozdanie w sprawie środków przyjętych w kontekście tych uwag i komentarzy, a w szczególności co do instrukcji udzielonych swoim służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją poprzez powiadamianie jej o środkach, jakie podjęły w odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji są również przekazywane Trybunałowi Obrachunkowemu.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 167 – ustęp 1
1.  Część pierwszą i trzecią niniejszego rozporządzenia stosuje się do wydatków poniesionych przez władze i organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 odnoszącym się do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1084/200625 ustanawiającym Fundusz Spójności, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/200626 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz funduszy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zarządzanych w trybie zarządzania dzielonego na podstawie art. 56 niniejszego rozporządzenia (zwanych dalej „funduszami”), oraz do ich dochodów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego tytułu.
1.  Część pierwszą i trzecią niniejszego rozporządzenia stosuje się do wydatków poniesionych przez władze i organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 odnoszącym się do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1084/200625 ustanawiającym Fundusz Spójności, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/200626 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz funduszy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym funduszy w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, zarządzanych w trybie zarządzania dzielonego na podstawie art. 56 niniejszego rozporządzenia (zwanych dalej „funduszami”), oraz do ich dochodów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego tytułu.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 168
Artykuł 168

skreślony
Przestrzeganie przydziałów środków na zobowiązania

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania przewidzianych w odnośnych aktach podstawowych z przeznaczeniem na działania strukturalne, rozwój obszarów wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki.

Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 169 – ustęp 3
3.  Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 167, pełny lub częściowy zwrot zaliczek w odniesieniu do danej operacji nie powoduje obniżenia wkładu z funduszy na daną operację.
Zwrócone kwoty stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. c).

3.  Tryb postępowania ze zwrotami ze strony państw członkowskich oraz implikacje względem wysokości wkładów finansowych z funduszy regulowane są rozporządzeniami, o których mowa w art. 167.
Tryb postępowania ze zwrotami ze strony państw członkowskich oraz implikacje względem wysokości wkładów finansowych z funduszy regulowane są rozporządzeniami, o których mowa w art. 167.

Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 1 – nowy nagłówek (przed art. 173)
ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 175 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Jako dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 18 ust. 2 traktowane są środki dotyczące:
2.  Środki dotyczące:
a) procedur udzielania dotacji i zamówień, w których uczestniczy WCB lub
a) procedur udzielania dotacji i zamówień, w których uczestniczy WCB lub
b) działań WCB w imieniu osób trzecich lub
b) działań WCB w imieniu osób trzecich lub
c) działań podjętych na mocy porozumienia administracyjnego z innymi instytucjami lub innymi służbami Komisji na rzecz zapewnienia usług techniczno-naukowych.
c) działań podjętych na mocy porozumienia administracyjnego z innymi instytucjami lub innymi służbami Komisji na rzecz zapewnienia usług techniczno-naukowych.
są traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 18 ust. 2.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – Rozdział 2 (nowy)
ROZDZIAŁ 2

Koszty finansowania i koszty kwalifikowane

Artykuł 175a

Średni koszt personelu

1.  Stosuje się następujące kryteria w celu zatwierdzania średnich kosztów personelu:
a) średnie koszty personelu to zwyczajowo stosowana przez beneficjenta metoda obliczania kosztów; obejmuje to podejście oparte na źródłach kosztów;
b) średnie koszty personelu opierają się na faktycznych kosztach personelu poniesionych przez beneficjenta i zarejestrowanych w ustawowym sprawozdaniu finansowym lub na obliczaniu kosztów zgodnym z obowiązującymi zasadami krajowymi, z uwzględnieniem w razie konieczności kwot zapisanych w budżecie lub szacunkowych;
c) metoda obliczania średnich kosztów personelu wyklucza z objęcia zakresem średnich stawek personelu wszelkie niepodlegające kwalifikacji koszty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013)1 i w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) 2 oraz we wzorach umów o dotację; koszty poniesione z tytułu innych kategorii kosztów nie są uwzględniane;
d) liczba godzin produkcyjnych wykorzystywanych do obliczania średnich stawek za godzinę odpowiada zwykle stosowanej praktyce w zakresie zarządzania beneficjenta pod warunkiem że opiera się na możliwej do skontrolowania ewidencji księgowej.
2.  Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie pod warunkiem że wszystkie inne aspekty metodologii są zgodne z przepisami wzorów umów o dotację.
3.  Kryteria, o których mowa w ust. 1, służą za punkt odniesienia dla wszystkich średnich kosztów pokrywanych w ramach umowy o dotację: tych, które posiadają poświadczenie metodologii ex ante i tych, które jej nie posiadają, w tym także już podpisane umowy o dotację. W związku z tym kryteria te stosuje się także w ramach kontroli ex post przeprowadzanych przez Komisję i obejmujących już podpisane umowy o dotacje.
4.  Koszty personelu pokrywane w oparciu o metodologię zgodną z kryteriami, o których mowa w ust. 1, uznaje się za nieodbiegające znacząco od kosztów faktycznie poniesionych.
5.  W przypadku zatwierdzenia ex ante metodologii w ramach kryteriów, o których mowa w ust. 1, zatwierdzenie zachowuje ważność przez cały okres trwania programów ramowych, chyba że metodologia została zmieniona przez beneficjenta lub służby Komisji stwierdziły wady w metodologii wynikające z niedokładności, niewłaściwego stosowania lub innych okoliczności, które unieważniają podstawę, która uzasadniała jej zatwierdzenie.
6.  Beneficjenci, których metodologie obliczania kosztów personelu zostały zatwierdzone na mocy warunków określonych w decyzji Komisji C(2009) 4705 mają prawo kontynuować stosowanie zatwierdzonej metodologii lub powrócić do zwykłych praktyk rachunkowych, o ile są one zgodne z kryteriami przyjętymi w niniejszym artykule.
1 Dz.U. L 391 z 30. 12.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 400 z 30. 12.2006, s. 1.
Artykuł 175b

Właściciele MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) i osoby fizyczne

1.  We wszystkich dotacjach na działania pośrednie wykonywane w ramach programów ramowych wkład finansowy Unii związany z pracą wykonywaną w ramach projektu przez właścicieli MŚP nieotrzymujących wynagrodzenia i osób fizycznych nieotrzymujących wynagrodzenia przybiera formę zryczałtowanej stawki.
2.  Wartość pracy wykonywanej osobiście przez właścicieli MŚP i osoby fizyczne opiera się na zryczałtowanej stawce ustalanej przez pomnożenie liczby przepracowanych nad projektem godzin przez stawkę godzinną obliczaną w następujący sposób:
a) standardowa liczba godzin produkcyjnych wynosi 1575;
b) łączna liczba godzin zgłaszanych rocznie jako przepracowane w ramach projektów unijnych nie może być wyższa niż standardowa liczba godzin produkcyjnych na właściciela MŚP lub osobę fizyczną.
Wartość pracy wykonanej osobiście jest uważana za bezpośredni kwalifikowany koszt projektu.

3.  Ta forma finansowania ma także zastosowanie do właścicieli MŚP i osób fizycznych, które nie otrzymują wynagrodzenia w ramach objętych programami ramowymi już podpisanych umów o dotacje, chyba że przedłożono już certyfikat stosowanej metody obliczania średnich kosztów personelu i został on zatwierdzony przez Komisję dla odnośnych beneficjentów. W takim przypadku beneficjenci mogą zdecydować kontynuować stosowanie zatwierdzonej metody.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 3 (nowy)
ROZDZIAŁ 3

Komisja ds. rozliczeń badawczych

Artykuł 175b

Komisja ds. rozliczeń badawczych

1.  Specjalna komisja ds. rozliczeń w kwestiach dotyczących badań (komisja ds. rozliczeń badawczych) jest powoływana przez dyrekcje generalne odpowiedzialne za realizację odnośnych programów ramowych, a jej mandat obejmuje zajmowanie ostatecznego i jednolitego stanowiska we wszelkich kwestiach prawnych i finansowych związanych z realizacją całego cyklu projektowego, a także we wszystkich kwestiach dotyczących zarządzania, w przypadku których zwykle stosowane metody współpracy pomiędzy służbami nie pozwoliły na osiągnięcie konsensusu.
Komisja ds. rozliczeń badawczych jest właściwą komisją ds. rozliczeń, o której mowa w art. 126b, we wszelkich kwestiach dotyczących projektów i programów badawczych, w tym programu ramowego.

Żaden z członków komisji ds. rozliczeń badawczych nie jest pociągany do odpowiedzialności na mocy art. 70 i 71 za decyzje podjęte podczas wykonywania funkcji członka komisji ds. rozliczeń badawczych.

2.  W skład komisji ds. rozliczeń badawczych wchodzą dyrektorzy generalni DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, ds. Edukacji i Kultury, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, ds. Mobilności i Transportu oraz ds. Energii lub po jednym odpowiednio upoważnionym przedstawicielu każdego dyrektora. Komisja zbiera się co najmniej cztery razy w roku i może podejmować decyzje w drodze konsensusu w ramach procedury pisemnej.
3.  Następujące zasady są stosowane odnośnie do procedury:
a) komisji ds. rozliczeń badawczych przewodniczy dyrektor generalny DG ds. Badań i Innowacji lub jego/jej przedstawiciel;
b) w razie potrzeby komisja ds. rozliczeń badawczych może zażądać opinii horyzontalnych służb centralnych Komisji, a zwłaszcza Służby Prawnej i DG ds. Budżetu;
c) komisja ds. rozliczeń badawczych może poprosić interesariuszy lub ich przedstawicieli albo innych uznanych przez nią za odpowiednich ekspertów o wydanie opinii;
d) decyzje są podejmowane w drodze konsensusu lub, jeśli nie jest to możliwe, decyzją większości, i są wiążące dla dyrekcji generalnych wymienionych w ust. 1;
e) zajęte przez nią ostateczne i jednolite stanowisko jest także wiążące dla agencji wykonawczych, które realizują elementy programu ramowego;
f) specjalny sektor w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji zapewnia komisji ds. rozliczeń badawczych wsparcie sekretariatu; decyzje komisji ds. rozliczeń badawczych są podawane do publicznej wiadomości w formie elektronicznej bazy danych, z należytym poszanowaniem mającego zastosowanie prawodawstwa w zakresie ochrony danych;
g) komisja ds. rozliczeń badawczych przyjmuje regulamin wewnętrzny zgodnie z art. 126c.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2 – sekcja 1 (nowa) – nagłówek (nowy) (przed art. 177)
Sekcja 1

Przepisy ogólne

Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 177 a (nowy)
Artykuł 177a

Wykorzystanie wsparcia budżetowego

1.  W przypadkach przewidzianych w odpowiednim akcie podstawowym Komisja może wykorzystać sektorowe lub ogólne wsparcie budżetowe w kraju trzecim, jeżeli zarządzanie wydatkami publicznymi w tym kraju partnerskim jest wystarczająco przejrzyste, wiarygodne i skuteczne.
2.  Komisja włącza do odpowiednich umów o finansowaniu zawartych zgodnie z art. 176 ust. 2 lit. b) właściwe przepisy, zgodnie z którymi dane państwo będące beneficjentem zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu całości lub części finansowania odnośnej operacji w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w zarządzaniu odnośnymi środkami Unii.
W odniesieniu do zwrotu, o którym mowa w akapicie pierwszym, zastosowanie może mieć art. 77 ust. 1 dotyczący odzyskiwania przez kompensację.

3.  Komisja wspiera rozwój kontroli parlamentarnej i zdolności audytu oraz zwiększenie przejrzystości i zapewnienie szerszego dostępu społeczeństwa do informacji.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2 – sekcja 2 (nowa) – nagłówek (nowy) (przed art. 178)
Sekcja 2

Wielostronne fundusze powiernicze

Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 178 – ustęp 2
Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Podmiotom i osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), można powierzyć zadania związane z wykonywaniem budżetu zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zarządzania pośredniego.

Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Stosuje się art. 55 ust. 3.

Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2 – sekcja 3 (nowa) – nagłówek (nowy) (przed art. 179)
Sekcja 3

Inne tryby zarządzania

Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 195 – ustęp 3
3.  Instytucje powiadamiają niezwłocznie władzę budżetową o wszelkich projektach budowlanych mogących mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu.
3.  Instytucje i organy w rozumieniu art. 196b powiadamiają niezwłocznie władzę budżetową o wszelkich projektach budowlanych mogących mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu.
Jeżeli którykolwiek z organów władzy budżetowej zamierza wydać opinię, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie budowlanym powiadamia zainteresowaną instytucję o zamiarze wydania takiej opinii. W przypadku braku odpowiedzi zainteresowana instytucja może kontynuować planowaną operację w ramach swojej autonomii administracyjnej, z zastrzeżeniem art. 335 TFUE oraz art. 185 Traktatu Euratom w odniesieniu do reprezentacji Unii.

Władza budżetowa otrzymuje informacje przede wszystkim w przypadku:

Opinię tę przekazuje się zainteresowanej instytucji w terminie dwóch tygodni od takiego powiadomienia.

a) przedsięwzięć budowlanych i renowacyjnych przed rozpoczęciem procedury przetargowej – o konkretnych planach, jak również po sporządzeniu szczegółowych planów kosztów, ale przed zawarciem umowy – o wszelkich aspektach mających wpływ na podejmowanie decyzji i o finansowaniu projektu, a także, po zakończeniu prac – o stopniu zgodności z planem i zgodności z budżetem;
b) pozostałych transakcji dotyczących nieruchomości przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub ewentualnym zbadaniem lokalnego rynku – o zapotrzebowaniu na nieruchomość o konkretnej powierzchni, jak również przed zawarciem umowy – o wszelkich aspektach mających wpływ na podejmowanie decyzji i o finansowaniu projektu, oraz po zakończeniu projektu – o przestrzeganiu ram finansowych i realizacji projektu.
W odnośnych przypadkach instytucje i organy mogą dostarczyć informacje w dokumencie roboczym dotyczącym polityki budowlanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4a.

Przed zawarciem umowy należy uzyskać zgodę władzy budżetowej. Władza budżetowa podejmuje decyzję o udzieleniu zgody w ciągu ośmiu tygodni po wpłynięciu wniosku i otrzymaniu wszelkich istotnych informacji.

Instytucje zwracają się do władzy budżetowej o zatwierdzenie nabycia nieruchomości lub innego projektu budowlanego finansowanego poprzez pożyczkę.

Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 195 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Projekty budowlane mogące mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu to:
(i) nabycie, sprzedaż, renowacja lub budowa nieruchomości na kwotę przekraczającą 2 mln EUR lub też przedłużenie obowiązujących zamówień dotyczących nieruchomości opiewających na kwotę powyżej 2 mln EUR rocznie.
(ii) wszelkie przypadki nabycia gruntów,
wszystkie nowe zamówienia dotyczące budynków (w tym użytkowania i dzierżawy długoterminowej), odnoszące się do nowych nieruchomości, z których tytułu opłaty roczne wynoszą co najmniej 500 000 EUR,
(iv) wszelkie projekty budowlane o charakterze międzyinstytucjonalnym.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 195 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Projekt budowlany może być finansowany ze środków budżetowych lub na zasadzie odstępstwa od art. 14 za zgodą władzy budżetowej z pożyczki. Zwrot pożyczki winien następować w rozsądnym okresie.
Plan finansowania przedstawiany przez zainteresowaną instytucję wraz z wnioskiem o zgodę na realizację projektu zawiera przede wszystkim maksymalną kwotę finansowania, jak również okres i sposób finansowania.

Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł VII a (nowy)
TYTUŁ VIIa

AGENCJE, ORGANY I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNE

Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 a (nowy)
Artykuł 196a

Rodzaje partnerstw publiczno-prywatnych

Można powoływać następujące rodzaje partnerstw publiczno-prywatnych:

a) organy, które utworzono na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną oraz otrzymują wkłady finansowe obciążające budżet zgodnie z art. 196b;
b) organy posiadające osobowość prawną powołane aktem podstawowym określającym ich status, a także zakres i charakter ich operacji, i którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z art. 196b i 196c, o ile powstaje dzięki temu europejska wartość dodana i interwencja funduszy publicznych jest uzasadniona.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 b (nowy)
Artykuł 196b

Ramowe rozporządzenie finansowe dla agencji, organów i partnerstw publiczno-prywatnych ustanowionych na podstawie szczegółowych postanowień TFUE i Traktatu Euratom

1.  Ramowe rozporządzenie finansowe dla podmiotów, które utworzono na podstawie szczegółowych postanowień TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną, jest przyjmowane po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym w drodze rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 niniejszego rozporządzenia.
To ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i regułach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą stanowić odstępstwa od ramowego rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego ich specyficzne potrzeby. Takie odstępstwo nie może dotyczyć zasad budżetowych, o których mowa w tytule II części pierwszej, zasady równego traktowania podmiotów oraz szczególnych przepisów określonych w aktach podstawowych ustanawiających takie organy. Jeśli przepisy finansowe tych partnerstw publiczno-prywatnych stanowią odstępstwo od ramowego rozporządzenia finansowego, Komisja jest powiadamiana o tych odstępstwach i ich powodach. Komisja ma prawo zgłosić sprzeciw wobec takich odstępstw w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia.

Przepisy tych organów mogą zawierać odstępstwa od przepisów regulaminu pracowniczego.

1a.  O odstępstwach i ich szczegółowych powodach powiadamiane są Parlament Europejski i Rada w corocznym dokumencie roboczym, nie później niż w dniu 31 października. Dokument roboczy opisuje także postępy w wywiązywaniu się poszczególnych podmiotów z zadań powierzonych im w momencie ich powstania oraz znaczenie wyżej wymienionych odstępstw dla osiągniętych postępów, zawiera informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2b, oraz informacje o realizacji uprzednio zdefiniowanych konkretnych celów w roku, którego dotyczy absolutorium. Jeśli cele nie zostały w całości zrealizowane, kierownictwo podmiotu podaje szczegółowe powody i proponuje działania naprawcze, które mogą także obejmować uzasadnione żądanie tymczasowego zwiększenia środków przeznaczonych na wydatki administracyjne na okres nie dłuższy niż jeden najbliższy rok.
W dokumencie roboczym przedstawia się następnie strukturę zarządzania wszystkich podmiotów objętych niniejszym artykułem, w tym wszechstronny przegląd wielkości poszczególnych struktur zarządzania w stosunku do odnośnego personelu.

2.  Absolutorium z wykonania budżetu podmiotów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady. Parlament Europejski, o ile uzna to za konieczne, ma prawo wezwać ich kierownictwo podczas procedury udzielania absolutorium, zwłaszcza jeśli cele opisane w ust. 1a nie zostały zrealizowane przez dwa kolejne lata.
3.  Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem podmiotów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.
4.  Każda z agencji powołuje na mocy umowy, po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, niezależnego audytora, którego zadaniem jest weryfikacja zgodności sprawozdania organu z art. 134 i przeprowadzenie pod kierownictwem Trybunału Obrachunkowego analizy legalności i prawidłowości dochodów i wydatków tego organu. Trybunał Obrachunkowy bada sprawozdanie przygotowane przez każdego z niezależnych audytorów i może – stosując jednocześnie wszelkie inne procedury, które uzna za konieczne – opierać się na sprawozdaniu niezależnego audytora przy wydawaniu swojej opinii.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 c (nowy)
Artykuł 196c

Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne bez oparcia w szczegółowych postanowieniach TFUE

1.  Ustanowione aktem podstawowym zgodnie z art. 288 i 289 TFUE organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe obejmujące ustanowienie budżetu partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wykonanie i rozliczenie oraz udzielenie absolutorium z jego wykonania.
2.  Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania finansowego środkami Unii oraz opierają się na art. 55 i 57 i na modelowym rozporządzeniu finansowym przyjętym w drodze rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.
Jeśli przepisy finansowe tych partnerstw publiczno-prywatnych stanowią odstępstwo od modelowego rozporządzenia finansowego, Komisja jest powiadamiana o tych odstępstwach i ich powodach. Komisja ma prawo zgłosić sprzeciw wobec takich odstępstw w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia.

Przepisy tych organów mogą zawierać odstępstwa od przepisów regulaminu pracowniczego o ile akty powołujące te organy zgodnie z art. 1a ust. 2 regulaminu pracowniczego nie przewidują stosowania regulaminu pracowniczego.

3.  O odstępstwach i ich szczegółowych powodach powiadamiane są Parlament Europejski i Rada, nie później niż w dniu 31 października, w corocznym dokumencie roboczym. Dokument roboczy opisuje także postępy w wywiązywaniu się z zadań powierzonych poszczególnym organom w momencie ich powstania oraz znaczenie wyżej wymienionych odstępstw dla osiągniętych postępów, zawiera informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2b, oraz informacje o realizacji uprzednio zdefiniowanych konkretnych celów w roku, którego dotyczy absolutorium. Jeśli cele nie zostały w całości zrealizowane, kierownictwo organu podaje szczegółowe powody i proponuje działania naprawcze, które mogą także obejmować uzasadnione żądanie tymczasowego zwiększenia środków przeznaczonych na wydatki administracyjne na okres nie dłuższy niż jeden najbliższy rok. W dokumencie roboczym przedstawia się następnie strukturę zarządzania wszystkich podmiotów objętych niniejszym artykułem, w tym wszechstronny przegląd wielkości poszczególnych struktur zarządzania w stosunku do odnośnego personelu.
4.  Absolutorium z wykonania budżetu organów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady.
5.  Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem organów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 199
Komisja przyjmuje rozporządzenie delegowane w sprawie szczegółowych reguł stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 202, 203 i 204. Rozporządzenie delegowane obejmuje reguły wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 odnośnie do szczegółowych przepisów uzupełniających lub zmieniających niektóre, inne niż istotne, elementy następujących artykułów: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

W załączniku do niniejszego rozporządzenia wymienione są cele, treść i zakres delegacji w odniesieniu do wspomnianych artykułów.

Rozporządzenie delegowane obejmuje także reguły wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 200
Artykuł 200

skreślony
Ramowe rozporządzenie finansowe dla agencji i organów ustanowionych na podstawie TFUE i Traktatu Euratom

1.  Komisja przyjmuje ramowe rozporządzenie finansowe dla organów, które utworzono na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną oraz otrzymują wkłady finansowe obciążające budżet, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 niniejszego rozporządzenia.
To ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i regułach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji. Taki wyjątek nie może dotyczyć zasad budżetowych, o których mowa w tytule II części pierwszej, zasady równego traktowania podmiotów oraz szczególnych przepisów określonych w aktach podstawowych ustanawiających takie organy.

2.  Absolutorium z wykonania budżetu organów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady.
3.  Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem organów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.
4.  Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w akcie, o którym mowa w ust. 1, Trybunał Obrachunkowy bada legalność i prawidłowość dochodów i wydatków tego organu zanim jego sprawozdania zostaną włączone do sprawozdań Komisji. Badanie to opiera się na sprawozdaniu z audytu sporządzonym przez niezależnego audytora wyznaczonego przez organ odpowiedzialny za weryfikację zgodności sprawozdania tego organu z art. 134.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 201
Artykuł 201

skreślony
Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne

Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (v), przyjmują swoje przepisy finansowe.

Obejmują one zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania finansowego środkami Unii oraz opierają się na art. 57 i na modelowym rozporządzeniu finansowym przyjętym przez Komisję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204.

Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 202 – ustęp 1
1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 199, 200 i 201, powierza się Komisji na czas nieokreślony.
1.  Uprawnienia do przyjmowania rozporządzeń delegowanych, o których mowa w art. 196b, 196c i 199, powierza się Komisji na okres 3 lat począwszy od * i pod warunkami określonymi w art. 203 i 204.
* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 202 – ustęp 2
2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.
2.  Niezwłocznie po przyjęciu rozporządzenia delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.
Podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadza właściwe konsultacje, w tym z Parlamentem Europejskim i z ekspertami, oraz czuwa nad równoczesnym, terminowym i odpowiednim przekazywaniem odnośnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 202 – ustęp 3
3.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzane są Komisji na warunkach ustanowionych w art. 203 i 204.
3.   Za każdym razem podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada zmienione rozporządzenie delegowane.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – nagłówek
Odwołanie delegacji

Odwołanie delegacji i uchylenie rozporządzenia delegowanego

Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 1
1.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 199, może zostać w każdym czasie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.
1.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 196b, 196c i 199, może zostać w każdym czasie w całości lub częściowo odwołane przez Parlament Europejski lub Radę za skutkiem na przyszłość. Parlament Europejski lub Rada może ponadto uchylić w całości lub częściowo rozporządzenia delegowane, które przyjęto zgodnie z przekazanymi uprawnieniami odwołanymi na mocy poprzedniego zdania.
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 2
2.  Instytucja, która wszczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przekazania uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogą podlegać odwołaniu, oraz ewentualne przyczyny odwołania.
2.  Instytucja, która wszczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przekazania uprawnień i uchylenia w całości lub częściowo rozporządzenia delegowanego, informuje drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia i w stosownym przypadku rozporządzenie delegowane lub jego część, które mogą podlegać odwołaniu lub uchyleniu, oraz ewentualne przyczyny odwołania lub uchylenia.
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 3
3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej, określonej w niej daty. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Ponadto decyzja ta może także określać końcową datę obowiązywania rozporządzenia delegowanego lub niektórych jego części. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej, określonej w niej daty. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W odpowiednim czasie po podjęciu decyzji w sprawie odwołania całości lub części przekazania uprawnień oraz, w stosownym przypadku, w sprawie uchylenia w całości lub częściowo rozporządzenia delegowanego, Komisja przedkłada wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia lub zmienione rozporządzenie delegowane.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 – nagłówek
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego

Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 – ustęp 1
1.  Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty zawiadomienia.
1.  Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego zaproponowanego przez Komisję zgodnie z art. 196b, 196c i 199 w terminie trzech miesięcy, licząc od daty zawiadomienia.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 – ustęp 2 – akapit 1
2.  Jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą w tym terminie sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie w dniu określonym w tym akcie.
2.  Jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą w tym terminie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego, jest ono publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie w dniu określonym w tym rozporządzeniu.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 – ustęp 3
3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.
3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego i zaproponują do niego zmiany w terminie wskazanym w ust. 1, Komisja uwzględnia te zmiany i może przyjąć zmienione rozporządzenie delegowane. Parlament Europejski lub Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec zmienionego rozporządzenia delegowanego zgodnie z niniejszym artykułem.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Parlament Europejski lub Rada mogą w każdej chwili zażądać od Komisji przedłożenia częściowo lub całkowicie zmienionego rozporządzenia delegowanego. Powiadamiają się one wzajemnie o zamiarze wysunięcia takiego żądania możliwie jak najwcześniej.
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 205
Rewizja

Przegląd

W każdym przypadku, gdy jest to konieczne, niniejsze rozporządzenie podlega rewizji zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 322 TFUE oraz art. 183 Traktatu Euratom.
Co trzy lata lub w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, niniejsze rozporządzenie podlega przeglądowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 322 ust. 1 TFUE oraz art. 183 Traktatu Euratom.

Progi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać dostosowane do stopy inflacji za pomocą rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w art. 199, zgodnie z art. 202, 203 i 204.

Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 208
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
Artykuł 56 stosuje się tylko do zobowiązań zaciągniętych od dnia 1 stycznia 2014 r. z funduszy, o których mowa w art. 167.

3.  Artykuł 56 stosuje się dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu obowiązuje art. 53b rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.
Niemniej jednak państwa członkowskie mogą stosować art. 56 ust. 2 od dnia 1 stycznia 2012 r.

Jeśli państwa członkowskie składają krajowe poświadczenie w rozumieniu art. 56 ust. 6b od dnia 1 stycznia 2012 r. zastosowanie ma także ostatni akapit art. 56 ust. 6b.

Akredytacja organów istniejących na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061 nie wpływa na ich funkcje. Od dnia 1 stycznia 2014 r. akredytowane organy są uprawnione do wykonywania swych funkcji.

4.  Art. 5 ust. 4 ma natychmiastowy skutek od dnia publikacji niniejszego rozporządzenia.
Jeśli beneficjenci stosowali art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i nie korzystali z oprocentowanego konta, nie uważa się tego za błąd lub nieprawidłowość.

1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik (nowy)
Załącznik dotyczący rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 199 niniejszego rozporządzenia

Artykuł 5

Rozporządzenie delegowane może określać zasady księgowania odsetek z zaliczek.

Artykuł 8

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące środków na dany rok budżetowy.

Artykuł 9

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące anulowania i przenoszenia środków.

Artykuł 16

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić zasady dotyczące kursu wymiany euro na inne waluty.

Artykuł 18

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić strukturę w celu uwzględnienia zewnętrznych i wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przewidywania związanych z tym środków, a także określać zasady dotyczące wkładu państw członkowskich na rzecz programów badawczych. Ponadto rozporządzenie delegowane może uzupełnić niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do dochodów z sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które mają nadmierny deficyt, i w odniesieniu do dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z udziału państw EFTA w niektórych programach Unii.

Artykuł 19

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przyjmowania darowizn na rzecz Unii.

Artykuł 20

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do rachunków dotyczących podatków kwalifikujących się do odzyskania.

Artykuł 22

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące obliczania odsetka przesunięć dokonywanych przez instytucje inne niż Komisja oraz podstaw do wniosków o przesunięcie.

Artykuł 23

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące obliczania odsetka przesunięć wewnętrznych dokonywanych przez Komisję oraz podstaw do wniosków o przesunięcie.

Artykuł 25

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o przesunięcie z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.

Artykuł 26

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do ocen ex ante, śródokresowej i ex post.

Artykuł 27

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdania finansowego.

Artykuł 30

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy odnoszące się do tymczasowej publikacji budżetu.

Artykuł 31

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące publikacji informacji o beneficjentach środków przyznanych w ramach zarządzania pośredniego.

Artykuł 34

Rozporządzenie delegowane może określać szczegółowe przepisy dotyczące programowania finansowego.

Artykuł 38

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące projektów budżetów korygujących.

Artykuł 41

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące klasyfikacji budżetu.

Artykuł 46

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prezentacji budżetu, w tym definicję rzeczywistych wydatków w ostatnim roku budżetowym, w odniesieniu do którego rachunki zostały zamknięte, a także uwag do budżetu i planu zatrudnienia.

Artykuł 50

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania budżetu zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz informacje o przekazywaniu danych osobowych do celów kontroli.

Artykuł 51

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące aktu podstawowego i wyjątków wymienionych w art. 51.

Artykuł 55

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące metod wykonywania budżetu, w tym bezpośredniego zarządzania scentralizowanego, wykonywania uprawnień delegowanych agencjom wykonawczym, szczególnych postanowień w odniesieniu do zarządzania pośredniego z organizacjami międzynarodowymi i powoływania organów publicznych lub organów podlegających prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usług publicznych.

Artykuł 56

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, w tym przepisów sektorowych regulujących warunki, na których płatności na rzecz państw członkowskich mogą zostać zawieszone, opracowania rejestru organów odpowiedzialnych za zarządzanie, certyfikację i działalność kontrolną na mocy przepisów sektorowych, środków na rzecz propagowania najlepszych praktyk i ustanowienia procedur rozliczeń.

Artykuł 57

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania pośredniego z udziałem podmiotów i osób innych niż państwa członkowskie, w tym treści umowy powierzającej zadania związane z wykonywaniem budżetu, ustanowienia warunków w ramach zarządzania pośredniego, w przypadku gdy systemy, zasady i procedury Komisji odpowiadają systemom, zasadom i procedurom podmiotów i osób innych niż państwa członkowskie, poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania i ustanowienia procedur rozliczeń.

Artykuł 58

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące oceny ex ante zasad i procedur w ramach zarządzania pośredniego.

Artykuł 61

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów działań finansowych.

Artykuł 63

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kontroli ex ante i ex post, przechowywania dokumentów potwierdzających, kodeksu standardów zawodowych, zaniechania działania przez urzędnika zatwierdzającego, przekazywania informacji księgowym i sprawozdań w sprawie procedur negocjacyjnych.

Artykuł 65

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków księgowych, w tym mianowania i zakończenia pełnienia obowiązków, opinii o systemie księgowym i ewidencyjnym, zarządzania finansami i rachunkami bakowymi, podpisów na rachunkach, zarządzania saldami rachunków, operacji transferowych i przeliczeniowych, metod płatności, danych osób prawnych i przechowywania dokumentów potwierdzających.

Artykuł 66

Rozporządzenie delegowane może ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące osób uprawnionych do administrowania rachunkami w lokalnej jednostce.

Artykuł 67

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić warunki odnoszące się do rachunków zaliczkowych, a także przepisy dotyczące działań zewnętrznych, w tym przepisy dotyczące wyboru administratorów rachunków zaliczkowych, pierwotnego wkładu rachunków zaliczkowych i kontroli przez urzędnika zatwierdzającego i księgowego.

Artykuł 69

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego, księgowego i administratora rachunków zaliczkowych w razie nielegalnych działań, oszustwa lub korupcji.

Artykuł 70

Rozporządzenie delegowane może ustanowić szczegółowe przepisy mające zastosowanie do delegowanych urzędników zatwierdzających, w tym potwierdzenia instrukcji i roli zespołu do spraw nieprawidłowości finansowych.

Artykuł 71

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności księgowych w razie innych rodzajów uchybień.

Artykuł 72

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności administratorów rachunków zaliczkowych w razie innych rodzajów uchybień.

Artykuł 75

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prognoz należności i ustalania należności, w tym procedury i dokumentów potwierdzających, a także odsetek za zwłokę.

Artykuł 76

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wystawiania nakazu odzyskania środków.

Artykuł 77

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sposobu odzyskiwania środków, w tym odzyskiwania przez kompensację, procedury windykacji w przypadku niedokonania płatności dobrowolnie, przyznania dodatkowego terminu płatności, odzyskiwania grzywien i innych kar, odstąpienia od odzyskania środków i umorzenia ustalonej kwoty należnej.

Artykuł 77b

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wykonania kryteriów i procedur korekty finansowej dokonywanej przez Komisję.

Artykuł 78

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące terminu przedawnienia.

Artykuł 80

Rozporządzenie delegowane może ustanowić przepisy w odniesieniu do kwot uzyskanych z tytułu grzywien, kar i narosłych odsetek.

Artykuł 81

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące decyzji w sprawie finansowania.

Artykuł 82

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów zobowiązań, przyjęcia zobowiązań globalnych, jedności podpisu, a także wydatków administracyjnych objętych zobowiązaniami tymczasowymi.

Artykuł 83

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zobowiązań budżetowych i prawnych, w tym rejestracji indywidualnych zobowiązań.

Artykuł 84

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące weryfikacji mających zastosowanie do poszczególnych zobowiązań.

Artykuł 85

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące poświadczania zasadności wydatków, w tym dopuszczenia płatności wydatków na personel i płatności okresowej oraz płatności salda w ramach zamówień i dotacji, potwierdzonych za zgodność płatności zaliczkowych i okresowych, a także form materialnych „dopuszczenia płatności” i „potwierdzenia za zgodność”.

Artykuł 86

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zatwierdzania wydatków, w tym umieszczania obowiązkowych informacji w zleceniu płatniczym i kontroli zleceń płatniczych przez urzędnika zatwierdzającego.

Artykuł 87

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów płatności i dokumentów potwierdzających.

Artykuł 89

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące terminów płatności.

Artykuł 90

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące elektronicznego zarządzania operacjami.

Artykuł 92

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące mianowania audytora wewnętrznego.

Artykuł 93

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków audytora wewnętrznego.

Artykuł 94

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące niezależności i odpowiedzialności audytora wewnętrznego.

Artykuł 95

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące różnych umów w ramach zamówień publicznych, w tym umów ramowych i umów szczegółowych.

Artykuł 97

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wymogów związanych z ogłaszaniem zamówień i publikowaniem ogłoszeń.

Artykuł 98

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów procedur przetargowych, wspólnych zamówień z państwami członkowskimi i zamówień o bardzo niskiej wartości.

Artykuł 99

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące treści dokumentów przetargowych, w tym możliwości i warunków korekty cen oraz specyfikacji technicznych.

Artykuł 100

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wykluczenia z udziału w przetargu. Może określić, jakie dowody są wystarczające do wykazania, że nie zaistniała sytuacja powodująca wykluczenie. Ponadto w razie sytuacji powodującej wykluczenie, może ustalić okres obowiązywania wykluczenia.

Artykuł 101

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wykluczenia z procedury udzielania zamówień. Może określić, jakie dowody są wystarczające do wykazania, że nie zaistniała sytuacja powodująca wykluczenie. Ponadto w razie sytuacji powodującej wykluczenie, może ustalić okres obowiązywania wykluczenia.

Artykuł 102

Rozporządzenie delegowane może określać szczegółowe przepisy dotyczące centralnej bazy danych o wykluczeniach.

Artykuł 103

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące różnych administracyjnych i finansowych kar dla oferentów lub kandydatów, którzy złożyli fałszywe oświadczenia, popełnili poważne błędy, dopuścili się nieprawidłowości lub oszustwa lub poważnie naruszyli zobowiązania umowne.

Artykuł 104

Rozporządzenie delegowane może określać kryteria wyboru i kryteria udzielania zamówień. Może ponadto określać dokumenty poświadczające zdolność gospodarczą i finansową oraz poświadczenie zdolności technicznej i zawodowej. Rozporządzenie delegowane może również zawierać szczegółowe przepisy dotyczące aukcji elektronicznych i nienormalnie niskich ofert.

Artykuł 105

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące składania ofert przetargowych. Może określać terminy przyjmowania ofert i wniosków o uczestnictwo, czas przeznaczony na konsultowanie dokumentacji w ramach zaproszenia do składania ofert i terminy w pilnych przypadkach. Może również określać różne metody komunikacji. Ponadto może określać przepisy dotyczące możliwości gwarancji w związku z ofertami, wniosków o uczestnictwo oraz komitetu oceniającego oferty i wnioski o uczestnictwo.

Artykuł 106

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad równego traktowania i przejrzystości. Może określać dozwolone kontakty między instytucjami zamawiającymi a oferentami podczas procedury udzielania zamówienia, minimalne wymogi pisemnej rejestracji oceny i minimalne elementy decyzji podjętej przez instytucję zamawiającą.

Artykuł 107

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące decyzji o udzieleniu zamówienia, informacji dla oferentów i podpisania oraz wykonania umowy.

Artykuł 108

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące informacji dla oferentów, w tym unieważnienia procedury udzielenia zamówienia.

Artykuł 109

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczeń wymaganych od wykonawców.

Artykuł 110

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zawieszenia umowy w razie błędów, nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Artykuł 111

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące funkcji instytucji zamawiającej, w tym określenia odpowiednich poziomów do obliczania progów.

Artykuł 112

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące obowiązujących progów, oddzielnych umów i umów z częściami, a także szacowania wartości niektórych umów.

Artykuł 113

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uczestnictwa w przetargu i dowodu na dostęp do zamówień.

Artykuł 114

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad udzielania zamówień przez Światową Organizację Handlu.

Artykuł 115

Rozporządzenie delegowane może bardziej szczegółowo określać zakres i zawartość dotacji, a także może zawierać zasady określające, w których przypadkach należy zastosować umowy lub decyzje w sprawie dotacji. Ponadto rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe zasady wykorzystania ramowych umów o partnerstwie.

Artykuł 116

Rozporządzenie delegowane może określać zasady obowiązujące w przypadku różnych form dotacji.

Artykuł 117

Rozporządzenie delegowane może uzupełniać ogólne zasady mające zastosowanie do dotacji, w tym zasadę niedochodowości i współfinansowania.

Artykuł 117a

Rozporządzenie delegowane może zawierać dalsze uściślenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 118

Rozporządzenie delegowane może określać wymogi odnoszące się do rocznego programu prac, treści zaproszeń do składania ofert, wyjątków od zaproszeń do składania ofert, informacji dla wnioskodawców i publikowania decyzji o przyznaniu dotacji.

Artykuł 119

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasady nieudzielania kumulatywnych dotacji.

Artykuł 120

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące udzielania dotacji z mocą wsteczną.

Artykuł 122

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad wniosków o udzielenie dotacji, dowodu na brak wykluczenia, wnioskodawców nieposiadających osobowości prawnej, podmiotów prawnych występujących jako jeden wnioskodawca, kar finansowych i administracyjnych, kryteriów kwalifikowalności i dotacji o bardzo niskiej wartości.

Artykuł 123

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wyboru i przyznawania.

Artykuł 124

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące oceny i przyznawania dotacji oraz informowania wnioskodawców.

Artykuł 125

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia płatności zaliczkowych.

Artykuł 126

Rozporządzenie delegowane może określać zasady wypłaty dotacji i kontroli, w tym zasady dotyczące dokumentów potwierdzających i zawieszania bądź zmniejszania dotacji.

Artykuł 126a

Rozporządzenie delegowane może określać okresy przechowywania dokumentacji przez organy akredytowane oraz przez Komisję.

Artykuł 126c

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i składu komisji ds. rozliczeń.

Artykuł 127

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy w sprawie umów dotyczących wykonania i wsparcia dla osób trzecich.

Artykuł 133

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami.

Artykuł 135

Rozporządzenie delegowane może określać ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, w tym zasadę kontynuacji działalności, zasadę ostrożności, zasadę spójności przygotowania, zasadę porównywalnych informacji, zasadę istotności i sumowania, zasadę niestosowania kompensat oraz zasadę przewagi treści nad formą, a także zasady dotyczące dokumentów potwierdzających.

Artykuł 136

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań o finansowych wynikach działalności, sprawozdań o przepływie środków pieniężnych, informacji dodatkowych do sprawozdań finansowych i objaśnień.

Artykuł 137

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zawartości rachunków budżetowych.

Artykuł 139

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zatwierdzania rachunków, w tym przekazywania końcowych sprawozdań skonsolidowanych.

Artykuł 142

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące organizacji rachunków budżetowych, w tym korzystania z systemów komputerowych.

Artykuł 145

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zapisów księgowych. Ponadto może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych, zestawienia obrotów i sald, uzgodnień księgowych, rejestrowania w dzienniku i uzgadniania kont.

Artykuł 147

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia i zawartości rachunków budżetowych.

Artykuł 148

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące inwentarza majątku i procedur odsprzedaży oraz dysponowania majątkiem, w tym zasad inwentarzy w przedstawicielstwach.

Artykuł 173

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów operacji w ramach badań naukowych.

Artykuł 175

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące Wspólnego Centrum Badawczego.

Artykuł 176

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące działań mogących uzyskać finansowanie w ramach działań zewnętrznych.

Artykuł 178

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych.

Artykuł 179

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące realizacji działań zewnętrznych w trybie zarządzania pośredniego.

Artykuł 180

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące umów z podmiotami w sprawie realizacji działań zewnętrznych, w tym zasad dotyczących specjalnych pożyczek i rachunków bankowych.

Artykuł 181

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zamówień w ramach działań zewnętrznych.

Artykuł 182

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące udziału w procedurach przetargowych.

Artykuł 183

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące pełnego finansowania danego działania zewnętrznego i wniosków w sprawie finansowania.

Artykuł 184

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące procedur przyznawania dotacji mających zastosowanie w ramach zarządzania pośredniego.

Artykuł 187

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zakresu działalności urzędów europejskich i delegacji instytucji do urzędów europejskich.

Artykuł 188

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące środków dla urzędów europejskich, w tym delegowania niektórych zadań przez księgowych, finansów i rachunków bankowych.

Artykuł 191

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przekazania uprawnień urzędników zatwierdzających dyrektorom urzędu międzyinstytucjonalnego.

Artykuł 193

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zakresu środków administracyjnych i gwarancji wynajmu.

Artykuł 195

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące szczególnych środków administracyjnych, w tym na budynki i zaliczki dla pracowników instytucji.

Artykuł 196

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące ekspertów zewnętrznych.

Artykuł 197

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przepisów przejściowych, w tym likwidacji kont gwarancyjnych i aktualizowania progów i kwot.

(1) Sprawa została następnie odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0325/2011).


Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
PDF 449kWORD 170k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (2011/2067(INI))
P7_TA(2011)0466A7-0320/2011

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. pt. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” (COM(2010)0682),

–  uwzględniając swoje stanowisko legislacyjną z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych na rzecz polityk zatrudnienia w państwach członkowskich: zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga(1),

–  uwzględniając decyzję Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy(5),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie polityki zatrudnienia na rzecz konkurencyjnej, niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i ekologicznej gospodarki,

–  uwzględniając badanie Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) pt. „Umiejętności potrzebne w ekologicznych miejscach pracy” z 2010 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w Unii Europejskiej(6),

–  uwzględniając Komunikat brugijski o ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020, który został wydany w dniu 7 grudnia 2010 r.(7),

–  uwzględniając prognozę średnioterminową do 2020 r.: „Podaż i popyt w zakresie umiejętności w Europie”, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, 2010(8),

–  uwzględniając badanie CEDEFOP z maja 2009 r. pt. „Umiejętności dla przyszłości Europy: przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych”,

–  uwzględniając umowę ramową z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rynków pracy sprzyjających integracji społecznej podpisaną przez ETUC, BusinessEurope, UEAPME oraz CEEP,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania gospodarczego: wsparcia całościowej odpowiedzi UE na kryzys (COM(2011)0011) oraz załączony do niego projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. pt. „Przegląd programu Small Business Act dla Europy” (COM(2011)0078),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wniosków z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (COM(2010)0642),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie postępów w zakresie realizacji wspólnych europejskich celów dotyczących kształcenia i szkolenia (SEC(2011)0526),

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej wejście w życie w Unii w dniu 21 stycznia 2011 r. na mocy decyzji Rady 2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych(9),

–  uwzględniając raport Europejskiego Stowarzyszenia Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych (EASPD), w którym wskazuje się, że wraz ze wzrostem stopy bezrobocia w Europie osobom niepełnosprawnym coraz trudniej znaleźć pracę i ją zachować, a także uwzględniając to, że wielu państwach stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest wyższa niż wśród osób pełnosprawnych,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 r. pt. „Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015” (COM(2010)0491),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (COM(2008)0639) i swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 6 maja 2009 r.(10),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0320/2011),

A.  mając na uwadze, że światowy kryzys gospodarczy przyczynił się do wzrostu stopy bezrobocia w Unii Europejskiej, która wynosi obecnie 9,5%, co daje łączną liczbę 22,828 mln osób, z czego 19,4% to długotrwale bezrobotni, zgodnie z ostatnimi danymi zebranymi przez Eurostat; mając na uwadze, że bezrobocie wśród ludzi młodych wynosi 20,4%, a w niektórych państwach członkowskich sięga nawet 40%,

B.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są siłą napędową wzrostu gospodarczego, powstawania miejsc pracy i realizacji celów strategii 2020, w wyniku kryzysu gospodarczego zlikwidowały ponad 3,5 mln miejsc pracy;

C.  mając na uwadze, że w następstwie kryzysu gospodarczego z 2008 r. w sektorach podstawowych i wytwórczych zredukowano więcej miejsc pracy niż oczekiwano i że spodziewana jest utrata jeszcze ok. 2,5 mln miejsc pracy do 2020 r.,

D.  mając na uwadze, że recesja gospodarcza z 2008 r. negatywnie wpłynęła zarówno na popyt, jak i podaż w zakresie umiejętności w sektorze zatrudnienia, a tym samym radykalnie zwiększyła niepewność w zakresie szans na zatrudnienie i zwiększyła potrzebę lepszego informowania obywateli o perspektywach zatrudnienia istniejących na rynku pracy,

E.  mając na uwadze, że środki oszczędnościowe wdrażane w kilku państwach członkowskich zbiegły się w czasie ze znacznym wzrostem stopy bezrobocia i że częściowo spowodowały ten wzrost,

F.  mając na uwadze, że decydenci muszą chronić obywateli przed ryzykiem bezrobocia poprzez dopilnowanie, aby siła robocza dysponowała umiejętnościami gwarantującymi maksymalne zwiększenie jej zdolności do zatrudnienia,

G.  mając na uwadze, że rozwój nowych technologii i zmiany w strukturze europejskich gospodarek sprawiły, że pracownicy muszą doskonalić i rozszerzać swoje umiejętności przez całe życie zawodowe,

H.  mając na uwadze, że wspieranie gospodarki społecznej, efektywnie korzystającej z zasobów, ekologicznej i konkurencyjnej jest jednym z założeń strategii „Europa 2020”,

I.  mając na uwadze, że w sektorze usług, takich jak sprzedaż, ochrona, sprzątanie, gastronomia, opieka i usługi osobiste, spodziewany jest wysoki wzrost liczby miejsc pracy do 2020 r. i że może on być najszybciej rozwijającą się branżą,

J.  mając na uwadze, że sektor rolno-spożywczy ponownie nabiera światowego znaczenia i wymaga innych i wyższych kwalifikacji, przy czym jednocześnie w jego ramach znacząco ogranicza się liczbę miejsc pracy wymagających niskich kwalifikacji,

K.  mając na uwadze, że osiągnięcie zrównoważonego wzrostu, przejście na gospodarkę opartą na technologiach niskoemisyjnych, ochrona środowiska naturalnego i rozwój nowych ekologicznych technologii będą wymagały dostępności odpowiednich umiejętności,

L.  mając na uwadze, że rozwój technologiczny i nowe wzorce organizacji pracy w sektorach wywierają oczywisty wpływ na wzorce zatrudnienia pod względem niezbędnych umiejętności dla zawodów i poziomów kwalifikacji,

M.  mając na uwadze, że gospodarki w coraz większym stopniu wymagają w miejscu pracy kreatywnych i interaktywnych umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów, a pracownicy o niskich kwalifikacjach lub wykonujący rutynowe zadania są w pierwszej kolejności zagrożeni utratą zatrudnienia,

N.  mając na uwadze, że pracownicy o niskim poziomie wykształcenia i umiejętności oraz pracownicy należący do innych grup mniej uprzywilejowanych są bardziej narażeni na utratę pracy, gorsze warunki i ubóstwo, jeżeli nie mają dostępu do odpowiednich szkoleń i możliwości przekwalifikowania zawodowego, które umożliwiają im dalsze spełnianie wymogów rynku pracy,

O.  mając na uwadze, że długoterminowa skuteczność szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego zależy od różnych czynników, takich jak zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji i szkoleń, równe szanse i dostęp bez barier dla wszystkich, dostępność usług opiekuńczych, publiczne i skuteczne zarządzanie finansami publicznymi oraz konkretniejsze określanie potrzeb osobistych i potrzeb rynku pracy,

P.  mając na uwadze, że UE podjęła się podniesienia poziomu wykształcenia, ograniczenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% do roku 2020 oraz podwyższenia odsetka osób kończących studia wyższe lub ich odpowiedniki do poziomu co najmniej 40%,

Q.  mając na uwadze, że zgodnie z oczekiwaniami wzrośnie liczba miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji w dziedzinie techniki i nauki, a około połowa wszystkich miejsc pracy w 2020 r. będzie przeznaczona dla pracowników o kwalifikacjach średniego szczebla, podczas gdy 35% miejsc pracy wymagało będzie wysokich kwalifikacji, w porównaniu do 29% obecnie, a także mając na uwadze, że we wszystkich segmentach zatrudnienia i umiejętności wymagane będą dodatkowe kwalifikacje z myślą o zrównoważonej gospodarce,

R.  mając na uwadze, że migracja w obrębie UE oraz do i z UE, a także zmiany demograficzne będą w coraz większym stopniu wpływać na przyszłą wielkość i skład czynnej zawodowo ludności w państwach członkowskich i że pociąga to za sobą istotne skutki dla popytu i podaży w zakresie umiejętności, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, w których liczba ludności gwałtownie się zmniejsza, lub które narażone są na „drenaż mózgów” na dużą skalę,

S.  mając na uwadze, że kompetencje i umiejętności pracowników migrujących są często niedostatecznie uznawane lub nie wykorzystuje się ich w najwłaściwszy sposób oraz mając na uwadze fakt, że pracownicy migrujący często napotykają trudności w dostępie do rynku pracy, edukacji i szkoleń, również ze względu na nieznajomość przysługujących im praw pracy i praw socjalnych oraz brak przynależności do związków zawodowych; mając na uwadze, że polityka integracyjna sprzyjająca dostępowi do edukacji, szkoleń i zatrudnienia dla migrantów może znacząco przyczynić się do sprostania wymogom rynku pracy w przyszłości,

T.  mając na uwadze, że pomimo tego, iż mikrokredyty stanowią niezbędne narzędzie zwiększania przedsiębiorczości kobiet i tworzenia przedsiębiorstw rodzinnych, kobiety wciąż nie są należycie reprezentowane w sektorze działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i stanowią średnio 30% wszystkich przedsiębiorców,

U.  mając na uwadze, że ponad 60% osób kończących uniwersytety to kobiety, a także mając na uwadze, że zbyt mała liczba kobiet i dziewcząt wybiera zawody naukowe, co prowadzi do nasilonej segregacji ze względu na płeć w poszczególnych sektorach, a także mając na uwadze, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia w sektorze informatycznym raczej nie maleją, a z upływem czasu się zwiększają,

V.  mając na uwadze, że kobiety znajdują się na rynku pracy w niekorzystnej sytuacji i że są nieproporcjonalnie reprezentowane w sektorze pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w nowych, często niepewnych, formach rozwiązań w zakresie pracy, a także borykają się z trudnościami w dostępie do wszystkich praw socjalnych, ochrony socjalnej i świadczeń socjalnych,

W.  mając na uwadze, że zrównoważony wzrost gospodarczy może przyczynić się do wzrostu liczby godnych miejsc pracy oraz do ożywienia gospodarek w całej UE,

X.  mając na uwadze, że UE nadal inwestuje mniej niż jej światowi partnerzy i konkurenci gospodarczy w badania, innowacje i edukację, które stanowią podstawę dla wzrostu i poprawy standardów życia; mając na uwadze, że konieczne są poważne inwestycje w gospodarkę opartą na wiedzy specjalistycznej, szkolenie techniczne oraz szkolenie zawodowe,

Y.  mając na uwadze, że ukierunkowane i odpowiednio dostosowane podwyższanie umiejętności ma podstawowe znaczenie pod względem zdobywania przez pracowników nowych kwalifikacji, aby mogli oni czerpać korzyści z przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę; mając na uwadze, że istnieją przekonujące argumenty ekonomiczne przemawiające za podwyższaniem umiejętności, integracją rynku pracy i włączeniem społecznym; mając na uwadze, że ograniczanie inwestycji w zakresie podwyższania umiejętności będzie miało długoterminowe negatywne skutki,

Wyzwania dla polityki zatrudnienia

1.  przypomina, że w ramach strategii „Europa 2020” państwa członkowskie uzgodniły cel, zgodnie z którym do roku 2020 należy osiągnąć 75% poziom zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64 lata i który jest nierozerwalnie związany ze wzrostem gospodarczym i rentownością systemów zabezpieczenia społecznego i finansów publicznych w Europie; przypomina, że poziom zatrudnienia kobiet wynosi w chwili obecnej 58,2%; podkreśla, że radykalne ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży, zwiększony udział kobiet w rynku pracy oraz skuteczne wdrażanie zapisanego w strategii priorytetu związanego z włączeniem są podstawowymi warunkami wstępnymi dla osiągnięcia celu w zakresie zatrudnienia; podkreśla, że większość krajowych programów reform nie spełnia celu w zakresie zatrudnienia ani w zakresie ograniczania ubóstwa oraz wzywa wszystkie zainteresowane strony do zwiększenia wysiłków, by zapewnić powodzenie strategii „Europa 2020” ;

2.  przypomina, że pięcioma głównymi celami Unii są: wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków dla innowacji, badań i rozwoju, osiągnięcie celów związanych ze zmianą klimatu i energetyką, poprawa poziomu edukacji i promowanie włączenia społecznego;

3.  przypomina o istnieniu poważnych przeszkód na drodze ku zdecydowanemu zwiększeniu poziomu zatrudnienia w UE, przy jednoczesnym zwalczaniu bezrobocia strukturalnego i tworzeniu nowych miejsc pracy, a przez to przy wspieraniu produktywności i zwiększaniu konkurencyjności; uważa, że priorytetowe wyzwania, które należy podjąć – obok zapewnienia sprawniej funkcjonujących rynków pracy – obejmują rozdźwięk i niewystarczający poziom kwalifikacji wielu obecnych pracowników, niskie oceny poziomów edukacji w niektórych europejskich państwach w porównaniu z ocenami międzynarodowymi; uważa, że zintegrowane podejście do rozwijania bazy niezbędnych umiejętności będzie kluczowe dla jak najlepszego wykorzystania potencjału nowej zrównoważonej gospodarki oraz wzywa Komisję do pójścia za wnioskami Parlamentu w tym zakresie przy opracowywaniu komunikatu na temat miejsc pracy w nowej zrównoważonej gospodarce;

4.  zauważa, że stopa zatrudnienia i wyniki gospodarcze wzajemnie się umacniają, generując szczególnie wysokie wskaźniki wzrostu gospodarczego i jakości zatrudnienia; zdecydowanie zaleca jednak, aby państwa członkowskie postępowały zgodnie z zapisaną w strategii „Europa 2020” zintegrowaną serią wytycznych dla strategii politycznych w zakresie zatrudnienia i zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, upewniając się, że wdrażane strategie polityczne odpowiadają krajowym, regionalnym i lokalnym okolicznościom i specyficznym warunkom w poszczególnych państwach członkowskich;

5.  podkreśla, że państwa członkowskie wciąż są odpowiedzialne za najważniejsze elementy polityki społecznej, takie jak podatki, programy opieki społecznej, niektóre regulacje dotyczące pracy, opieka zdrowotna i edukacja; jest zdania, że podstawowe znaczenie ma to, aby polityka społeczna była zgodna z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi uwarunkowaniami, a w szczególności z uwarunkowaniami panującymi w poszczególnych państwach członkowskich;

6.  domaga się lepszej koordynacji gospodarczych strategii politycznych państw członkowskich, aby wspierać trwały rozwój i tworzenie miejsc pracy oraz ułatwiać skuteczną konkurencję, z uwzględnieniem nierówności między regionami w całej Europie pod względem stóp zatrudnienia i bezrobocia; domaga się, by państwa członkowskie przestrzegały zasad dyscypliny budżetowej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadmiernego deficytu i wzywa do prowadzenia skutecznego nadzoru budżetowego, przy jednoczesnym umożliwianiu inwestycji publicznych zgodnych z unijnymi celami wzrostu i zatrudnienia; podkreśla jednak znaczenie oceny wpływu na społeczeństwo, zgodnie z wymogami traktatu, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do oszacowania społecznych kosztów cięć wydatków, szczególnie wydatków na edukację i aktywna politykę w zakresie rynku pracy, które mogłyby zagrozić postępom w zwalczaniu problemu braku wykwalifikowanej siły roboczej w Europie i w utrzymywaniu konkurencyjności gospodarki;

7.  wyraża wsparcie dla przedstawionej w ramach strategii „Europa 2020” inicjatywy przewodniej Komisji, która mogłaby stanowić ramy dla sprzyjania konkurencyjności i zatrudnieniu, dotyczącej przejścia ku zrównoważonej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej gospodarce sprzyjającej włączeniu społecznemu; podkreśla znaczenie regionalnego wymiaru wdrażania programu; wzywa Komisję do prowadzenia działań priorytetowych mających na celu wspieranie zatrudnienia i umiejętności w ramach inicjatywy przewodniej, nadając odpowiednie znaczenie promowaniu podaży i popytu na zatrudnienie w kontekście zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy i sprzyjającej włączeniu społecznemu,

8.  uważa, ze Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia powinien być postrzegany w połączeniu z programem ramowym UE w zakresie badań oraz że osiągnięcie synergii tych dwóch elementów mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

9.  podkreśla fakt, że niedawne zmiany gospodarcze i na rynku pracy w połączeniu z przyszłymi wyzwaniami, takimi jak zmiany demograficzne i przejście do zrównoważonej gospodarki, wymagają miejsc pracy lepszej jakości, edukacji i strategii w dziedzinie organizacji pracy, aby zwiększyć konkurencyjność UE i poprawić warunki pracy i życia oraz by tworzyć nowe miejsca pracy, a przez to sprzyjać „inteligentnemu wzrostowi” łączącemu pełne zatrudnienie z zabezpieczeniem społecznym oraz ze zrównoważoną produkcją i stylami życia; podkreśla w związku z tym znaczenie powszechnego dostępu do uczenia się przez całe życie, kwalifikacji i umiejętności dla wszystkich grup wiekowych; podkreśla gospodarcze argumenty przemawiające za podwyższaniem umiejętności, integracją rynku pracy, włączeniem społecznym, skutecznym zwalczaniem dyskryminacji i lepszym wykorzystywaniem atutów wszystkich pracowników; przypomina, że godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, edukacja i poprawa kapitału ludzkiego niosą także niegospodarcze korzyści dla jednostki;

10.  podkreśla, że należy usprawnić krajowe rozwiązania dotyczące flexicurity w świetle nowych kontekstów społeczno-gospodarczych, utrzymać je, jeżeli zachodzi taka konieczność, umocnić i dostosować do specyficznych potrzeb poszczególnych państw członkowskich w celu zapewnienia elastycznego i aktywnego rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, efektywnych systemów szkoleń zawodowych dla wszystkich oraz odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby przeprowadzanym przez nie reformom rynku pracy towarzyszyło zwiększanie zapobiegającej ubóstwu ochrony socjalnej i ochrony osób bezrobotnych oraz podnoszenie jakości publicznych służb zatrudnienia; podkreśla, że model flexicurity nie powinien być postrzegany jako rozwiązanie uniwersalne;

11.  podkreśla znaczenie nieformalnego uczenia się i zdobywania umiejętności poprzez zacieśnianie współpracy międzypokoleniowej, w ramach której młode osoby mogą zdobywać nowe umiejętności, ucząc się od starszych pracowników;

12.  ubolewa, że dla wielu pracowników pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym nadal pozostaje bardzo trudnym zadaniem; wzywa państwa członkowskie, by stwarzały wszystkim rodzicom, a zwłaszcza kobietom, rodzinom niepełnym, osobom w trudnym położeniu lub niepełnosprawnym, możliwości integracji nie tylko w zakresie działalności zawodowej, lecz również korzystanie z potencjału uczenia się przez całe życie; podkreśla, że podstawowe znaczenie ma fakt, iż organizacja pracy i możliwości szkolenia powinny być spójne z obowiązkami rodzicielskimi, a systemy opieki nad dziećmi wydajniejsze i dostępne, oraz że należy dostarczać odpowiedniego wsparcia rodzicom; ponadto wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych i programów mających na celu wspieranie opiekunów rodzinnych;

13.  uważa, że użytecznym działaniem jest propagowanie środowiska zawodowego umożliwiającego telepracę w przypadkach, w których pozwala ona pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe;

Reakcje
Zapewnienie dostępności wykwalifikowanej siły roboczej

14.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie Europejskiego systemu monitorowania wolnych miejsc pracy i inicjatywę Komisji dotyczącą ustanowienia unijnej panoramy umiejętności oraz zreformowania sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w celu poprawy przejrzystości i dostępu dla osób poszukujących pracy i wspierania mobilności zawodowej w UE; podkreśla kluczową rolę EURES w udzielaniu porad pracownikom mobilnym i osobom poszukującym pracy w odniesieniu do przysługujących im praw, a przez to w ułatwianiu urzeczywistniania prawdziwego rynku wewnętrznego, i z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie projektu pilotażowego „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, skierowanego do młodych osób poszukujących pracy w 27 państwach członkowskich; podkreśla ponadto rolę EURES w regionach transgranicznych i uważa, że partnerstwo transgraniczne wymaga zapewnienia niezbędnych zasobów, aby mogło stawiać czoła wyzwaniom europejskiego rynku pracy;

15.  podkreśla znaczenie zwiększania udziału w procesie uczenia się przez całe życie, a zwłaszcza w kształceniu i szkoleniu zawodowym z myślą o zapewnieniu szans na zatrudnienie, oraz podwyższania umiejętności siły roboczej i zwiększania konkurencyjności; wskazuje na to, że należy także zwiększyć liczbę osób doszkalających się zawodowo, tak aby pracownicy o wysokich kwalifikacjach mogli znaleźć i wykonywać odpowiedni dla siebie zawód aż do wieku podeszłego; w tym kontekście uważa, że należy zapewniać bodźce zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP; uważa również, że należy wdrożyć bardziej kompleksowe strategie z zakresu uczenia się przez całe życie, a systemy kształcenia i szkolenia zawodowego muszą być dostosowywane do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy, postępu technologicznego i nowych podejść do organizacji pracy;

16.  wyraża ubolewanie, że w trakcie kryzysu państwa członkowskie zmniejszyły swoje budżety na kształcenie i szkolenie, a ponadto apeluje do Komisji i państw członkowskich o dokonywanie większych inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia;

17.  domaga się lepszego monitorowania przyszłego zapotrzebowania na umiejętności w Europie z podziałem na sektory zawodowe i poziomy uzyskanych kwalifikacji oraz natychmiastowego włączenia wyników tej kontroli do strategii politycznych państw członkowskich w zakresie edukacji, uczenia się przez całe życie i w innych dziedzinach; podkreśla znaczenie zwiększania atrakcyjności miejsc pracy i karier zawodowych wśród młodych pracowników oraz zaznacza, że o sytuacji na rynku pracy należy na bieżąco informować przede wszystkim ludzi młodych, aby mogli się skupić na rozwoju umiejętności, na które rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie; uważa, że „sojusz na rzecz wiedzy” łączący przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i placówki edukacyjne byłby użytecznym narzędziem umożliwiającym uzupełnienie braków w dziedzinie innowacji i umiejętności oraz przyczyniającym się w znacznym stopniu do wspierania interesów gospodarczych i ogólnych interesów społecznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę najważniejsze wyzwanie, jakim jest osiągnięcie pełnego zatrudnienia, eliminacja ubóstwa, włączenie społeczne i trwały wzrost gospodarczy w ramach gospodarki światowej;

18.  podkreśla znaczenie wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie umiejętności i proponuje perspektywę co najmniej dziesięciu lat oraz wzywa państwa członkowskie i – w stosownych przypadkach – regiony do stworzenia centrów monitorowania zatrudnienia, koncentrujących się na przewidywaniu przyszłych potrzeb; podkreśla ponadto znaczenie tworzenia bardziej niezawodnych systemów określania zapotrzebowania na przyszłe umiejętności i przewidywania niedoborów w UE i w państwach członkowskich, a także znaczenie stałego inwestowania w umiejętności przez podwyższanie i lepsze łączenie kwalifikacji z miejscami pracy; przypomina o konieczności zapewnienia obywatelom dostępu do jakościowych informacji i wzywa do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w tym zakresie; aby tak się stało, podkreśla potrzebę prowadzenia ściślejszej i skuteczniejszej współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu kształcenia i szkolenia, w tym uniwersytetami i centrami badawczymi z jednej strony oraz publicznymi służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami i pracodawcami z drugiej;

19.  podkreśla konieczność poprawy wizerunku i atrakcyjności zawodów i stanowisk pracy, które charakteryzuje niedobór siły roboczej na rynku pracy;

20.  wzywa Komisję do zwiększenia rozpoznawalności i finansowego wsparcia programu Leonardo da Vinci, który umożliwia zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz sprawia, że kształcenie zawodowe staje się bardziej atrakcyjne dla wszystkich; zwraca również uwagę na szczególne znaczenie kształcenia w poprzek zawodu i wzywa do wspierania inicjatyw narodowych popularyzujących tę formę rozwoju zawodowego;

21.  zauważa, że wskaźnik realizacji programu szczegółowego Erasmus wynosi niemal 100%; powołuje się na dobrze udokumentowane dowody potwierdzające, że Erasmus ułatwia w istotnym stopniu naukę zagranicą i zapewnia studentom większy wachlarz umiejętności, co z kolei znacznie poprawia późniejsze perspektywy zawodowe studentów uczestniczących w programie Erasmus i tym samym przyczynia się zdecydowanie do konkurencyjności Europy;

22.  podkreśla znaczenie wysokiej jakości państwowego systemu edukacji, który gwarantuje wolny i równy dostęp dla wszystkich;

23.  jest przekonany, że podstawowe znaczenie ma stworzenie warunków sprzyjających ścisłej współpracy instytutów badawczych i sektora przemysłu, a także zachęcanie spółek przemysłowych do inwestowania w badania i rozwój oraz wspieranie ich w tych działaniach; przypomina, że instytucje szkolnictwa wyższego i jednostki szkoleniowe odgrywają kluczową rolę w gospodarkach regionalnych państw członkowskich oraz że są one jedynym w swoim rodzaju miejscem, gdzie innowacje, edukacja i badania zbiegają się i mogą prowadzić do tworzenia miejsc pracy, rozwijania przedsiębiorczości i innych umiejętności oraz do stwarzania większych szans na zatrudnienie; w tym kontekście dostrzega znaczenie inicjatywy dialogu między uniwersytetami a przedsiębiorstwami; wzywa władze lokalne i regionalne, by propagowały wspólnotowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz by zachęcały wszystkie sektory gospodarki do starań o rejestrację w systemie EMAS;

24.  wzywa Komisję do dalszego promowania tworzenia europejskich sektorowych rad ds. zatrudnienia i umiejętności w kontekście „Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, które powinny być traktowane jako platforma służąca zbieraniu i wymianie informacji z państw członkowskich i regionów, co ułatwi koordynację wysiłków podejmowanych przez wszystkie odnośne strony, a także posłuży jako narzędzie wspierające dialog społeczny;

25.  uznaje podniesienie w znaczącym stopniu poziomu inwestycji w dziedzinie edukacji, badań i innowacji za zasadniczą kwestię, dlatego też, aby zachęcić państwa członkowskie do działań w tym zakresie, wyraża opinię, że konieczne jest szczególne uwzględnienie wydatków publicznych na edukację, badania i szkolenie zawodowe w trakcie ustalania średniookresowych celów budżetowych państw członkowskich;

26.  w tym celu należy odpowiednio wspierać takie instrumenty jak analizy sektorowe potrzeb w zakresie profili i zawodów;

27.  wzywa europejskie komitety dialogu społecznego do wspierania lepszego dostosowywania istniejących systemów szkolenia do obecnego i przyszłego zapotrzebowania za pomocą planu działań zawierającego jasne cele i wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów;

28.  podkreśla potrzebę angażowania pracodawców w zarządzanie instytucjami edukacyjnymi oraz opracowywanie kursów, metod nauczania, praktyk, ocen i kwalifikacji; podkreśla znaczenie zapewniania bodźców pracodawcom, którzy oferują szkolenia dla pracowników o niskich kwalifikacjach lub pracowników niewykwalifikowanych, a w rezultacie zapewniają możliwość zdobycia doświadczenia bezpośrednio w miejscu pracy;

29.  wyraża ubolewanie z powodu wciąż zbyt wysokiej liczby osób przedwcześnie kończących naukę w UE; wskazuje na to, że zmniejszenie ilości uczniów przedwcześnie kończących naukę jedynie o 1 punkt procentowy mogłoby doprowadzić do wejścia na rynek pracy 500 000 nowych pracowników; wzywa zatem państwa członkowskie do wdrożenia skuteczniejszych strategii politycznych, opartych na wysokiej jakości, nowoczesnej edukacji i szkoleniach zawodowych, zapobiegających przedwczesnemu kończeniu nauki i usuwających bariery uniemożliwiające pozostanie w systemie szkolnym, oferujących alternatywy edukacyjne, szkoleniowe i w zakresie przekwalifikowania uczniom mającym trudności z nauką lub niepełnosprawnym oraz służących opracowaniu skutecznego sposobu przełożenia kształcenia początkowego na życie zawodowe; podkreśla znaczenie wczesnej edukacji dla rozwijania nie tylko przyszłych umiejętności funkcjonalnych osób, lecz także ich zdolności uczenia się, specjalizowania się i dalszego rozwijania się oraz wzywa do rozwijania spójnego, całościowego i długoterminowego podejścia do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, co zaproponowano w odnośnym komunikacji Komisji;

30.  wyraża ubolewanie w związku z tym, że wiele niepełnosprawnych osób, które są w stanie wykonywać pracę, pozostaje poza rynkiem pracy; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia strategii politycznych oferujących osobom niepełnosprawnym alternatywne rozwiązania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia;

31.  wzywa państwa członkowskie do wspierania instytucji kształcenia początkowego podlegających odpowiednim przepisom i finansowanych ze środków publicznych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, ośrodków kształcenia zawodowego i instytucji szkolnictwa wyższego z wysoko wykwalifikowaną i dobrze wyszkoloną kadrą nauczycielską i personelem pomocniczym, pracującymi za korzystną pensję i w dobrych warunkach;

32.  podkreśla znaczenie publicznych systemów edukacji dostępnych dla wszystkich i realizujących zasadę wspierania równych szans dla wszystkich;

33.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wspierania europejskich centrów doskonałości w ramach nowych akademickich specjalizacji dostosowanych do przyszłych miejsc pracy oraz ułatwienia mobilności młodych ludzi w tym kontekście; podkreśla znaczenie stwarzania warunków niezbędnych dla tworzenia klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą zdecydowanie przyspieszyć lokalny rozwój gospodarczy i spowodować tworzenie w regionach nowych miejsc pracy; uważa, że w kontekście rosnącego tempa restrukturyzacji gospodarczej warunkiem wstępnym dla zrównoważonego rozwoju są: wykwalifikowana siła robocza, specjalistyczna wiedza w zakresie zarządzania, innowacyjność, nauka, technologia i ekologiczne miejsca pracy;

34.  zachęca państwa członkowskie do włączania do wszystkich poziomów systemów kształcenia umiejętności w zakresie TIK, znajomość technologii cyfrowych, przedsiębiorczości i kluczowych kompetencji przekrojowych, takich jak komunikowanie się w językach obcych i zdolności spełnienia osobistego i rozwoju osobistego, aktywne obywatelstwo, kreatywność, świadomość kulturowa i rozumienie różnych kultur, a także kluczowych kompetencji związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem; podkreśla w tym względzie znaczenie wspierania uznawania zarówno „twardych”, jak i „miękkich” umiejętności w celu zwiększania możliwości zatrudnienia poszczególnych osób; wskazuje na użyteczność zdolności komunikowania się w językach obcych oraz popiera naukę języków i rozwój nauczania języków;

35.  podkreśla potrzebę prowadzenia kształcenia ukierunkowanego na innowacje; podkreśla, że należy wspierać zarówno myślenie nieschematyczne, jak i myślenie abstrakcyjne, a także zdobywanie wykształcenia technicznego, aby móc zaspokajać potrzeby pojawiające się w przyszłości;

36.  podkreśla to, że należy podjąć wysiłki mające na celu dopilnowanie, by wszystkie dzieci nabywały podstawowe umiejętności informatyczne we wczesnym wieku, aby informatyka była w związku z tym włączana w programy nauczania szkół podstawowych oraz by wszyscy Europejczycy mieli tani i łatwy dostęp do internetu;

37.  biorąc pod uwagę fakt, że szacuje się, iż w 2015 r. nastąpi niedobór informatyków wynoszący od 384 000 do 700 000, szacowany deficyt pracowników służby zdrowia wyniesie około jednego miliona, a deficyt naukowców – kolejny milion, wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków mających na celu zapewnienie niezbędnego poziomu wykwalifikowanych zasobów ludzkich w tych obszarach;

38.  zauważa, że internalizacja edukacji ma znaczenie społeczne, kulturalne i gospodarcze, w związku z czym apeluje do Komisji, aby ułatwiła międzynarodową mobilność badaczy, studentów, naukowców i wykładowców zarówno w UE, jak i poza jej terytorium;

39.  jest zaniepokojony faktem, że wysoko wykwalifikowane osoby podejmują zatrudnienie poniżej swoich umiejętności lub przyjmują stanowiska niewymagające kwalifikacji, co prowadzi do marnowania potencjału w UE;

40.  apeluje do państw członkowskich o opracowanie programów szkoleniowych dla nauczycieli, które zapewnią im podstawę, dzięki której będą mogli oni lepiej dostosowywać się do zmian na rynku pracy i rozwijać odpowiednie umiejętności na wszystkich szczeblach edukacji;

41.  zachęca państwa członkowskie do promowania systemu szkoleń odbywającego się w miejscu pracy, w tym dualnego systemu kształcenia/szkolenia zawodowego w celu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy na jak najwcześniejszym etapie oraz do wspierania jakościowych ram w zakresie staży i przyuczania się do zawodu, w jak największym stopniu prowadzących do stabilnego zatrudnienia; ponadto wzywa odnośne zainteresowane strony do zagwarantowania, że staże i przyuczanie się do zawodu będą prowadzone pod opieką zawodowych opiekunów, będą prowadziły do rzeczywistego nabycia umiejętności i doświadczenia odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz do znalezienia nowych miejsc pracy; zwraca się do państw członkowskich o ustalenie podstawowych standardów praktyk zawodowych w odniesieniu do płac i praw socjalnych oraz wzywa do wprowadzenia europejskich ram jakości odnoszących się do praktyk, określających godne warunki pracy i zasady zapobiegające zatrudnianiu praktykantów do zastępowania stałego stosunku pracy;

42.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia opartej na dowodach współpracy w zakresie polityki dotyczącej przejścia od edukacji i szkolenia do zatrudnienia oraz mobilności edukacyjnej, która przyczynia się do rozwijania umiejętności i zwiększania zdolności do zatrudnienia wśród młodzieży;

43.  apeluje do Komisji o wzmocnienie – w ramach najbliższej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kwalifikacji zawodowych – wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz o stworzenie mechanizmu zapewniającego większy poziom wzajemnego uznawania kompetencji i umiejętności, w tym umiejętności nabytych w ramach szkolenia nieformalnego i pozaformalnego, oraz włączenia do tego mechanizmu pracowników z krajów trzecich; uważa, że mechanizm ten powinien opierać się na odpowiednich ramach europejskich, takich jak europejskie ramy kwalifikacji (EQF) i europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET);

44.  wzywa krajowe urzędy statystyczne do opracowania odpowiednich wskaźników służących określaniu stopnia nabycia umiejętności i jakości różnych poziomów systemów edukacyjnych funkcjonujących w poszczególnych państwach;

45.  jest zdania, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), a w szczególności delegacje UE do państw trzecich, mogłaby odegrać ważną rolę poprzez udzielanie informacji dotyczących umiejętności wymaganych w Europie i dostępnych miejsc pracy, a także poprzez wspieranie realizacji procedur niezbędnych do przyjazdu do Europy;

46.  zauważa, że w wyniku zmian demograficznych istnieje wielu starszych potencjalnych wolontariuszy, którzy stanowią ogromny niewykorzystany zasób w ramach naszych społeczności; wzywa Komisję do wspierania możliwości dla starszych wolontariuszy oraz do rozwijania programu „Seniorzy w działaniu” na rzecz zwiększenia liczby bardzo doświadczonych seniorów pragnących stać się wolontariuszami, który byłby prowadzony równolegle do programu „Młodzież w działaniu”, który uzupełnia program dla seniorów, a ponadto do wspierania szczególnych programów mających na celu promowanie międzypokoleniowej działalności wolontariackiej i mentorstwa;

47.  jest przekonany, że w kontekście strategii na rzecz wydłużania życia zawodowego nie podejmuje się wystarczających działań w celu wspierania osób starszych w nabywaniu umiejętności informatycznych; apeluje ponadto do Komisji i państw członkowskich o tworzenie szeroko zakrojonych programów edukacyjnych dla tej grupy społeczeństwa;

48.  podkreśla konieczność zachowania tradycji rzemieślniczych i związanych z nimi umiejętności oraz konieczność ustanowienia strategii na rzecz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby zachować tożsamość kulturową rzemiosła; przypomina w związku z tym znaczenie wspierania szkolenia zawodowego połączonego z pracą oraz mobilności młodych rzemieślników; zauważa, że propagowanie praktyk zawodowych służących włączeniu osób młodych do tego sektora może być godnym polecenia środkiem aktywnej polityki i wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich kroków w tym zakresie; podkreśla znaczenie nauk humanistycznych jako dziedziny zajmującej się badaniem przeszłości i lepszym zachowaniem tożsamości kulturowej;

Wspieranie popytu na pracę i tworzenia miejsc pracy

49.  mając na uwadze rolę małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarki europejskiej, zarówno ze względu na ich liczbę, jak i znaczenie strategiczne w walce z bezrobociem, przypomina, że MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE; przypomina, że MŚP zapewniają 85% miejsc pracy w UE i odpowiadają za 58% łącznej wartości dodanej wytwarzanej w Unii; wzywa wszystkie odnośne zainteresowane strony do usuwania wszystkich środków mogących utrudniać zakładanie firm i ich swobodne przemieszczanie się; wzywa państwa członkowskie i Komisję, by ułatwiały tworzenie i zachęcały do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw, przy zwróceniu szczególnej uwagi na przedsiębiorczość kobiet, by tworzyły dla nich przyjazne otoczenie regulacyjne i fiskalne, ułatwiały dostęp do rynku, opracowały wykaz przeszkód w zatrudnianiu pracowników, ograniczały poziom biurokracji do minimum oraz poprawiły ich dostęp do środków finansowych;

50.  uważa, że w celu zwiększania zatrudnienia konieczne jest bardziej ukierunkowane wykorzystanie innowacji i bardziej konkurencyjna baza przemysłowa; uważa, że konieczne jest wspieranie zatrudnienia młodzieży, modeli biznesowych opierających się na badaniach i rozwoju oraz konkretnych bodźców na rzecz zatrudniania większej liczby osób szukających pracy;

51.  z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o wprowadzenie w przyszłości uproszczonego systemu wydawania zezwolenia na ograniczony czasowo pobyt w całej UE pracowników danego koncernu pochodzących z państw trzecich;

52.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do większego inwestowania w tworzenie miejsc pracy i promowanie przedsiębiorczości, tworzenie instrumentów dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i osób samozatrudnionych, aby stwarzać szanse na zatrudnienie i ograniczać wykluczenie społeczne; jest zdania, że odpowiednie otoczenie i bodźce dla rozwoju przedsiębiorstw, a także wsparcie dla wprowadzania nowych technologii są ważne, lecz nie są wystarczające dla rozwoju europejskich gospodarek; podkreśla zatem, że należy bardziej koncentrować się na wspieraniu ducha przedsiębiorczości i umiejętności na różnych szczeblach edukacji, zapewniając szkolenia dla nowych przedsiębiorców i skuteczne rozwijanie umiejętności przez pracowników MŚP; podkreśla rolę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz EBI, a w szczególności programów takich jak JASMINE i JEREMIE, we wspieraniu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz w dostarczaniu wsparcia dla potrzeb MŚP;

53.  wzywa Komisję do przestrzegania zasady „najpierw myśl na małą skalę” oraz do uwzględniania potrzeb MŚP w trakcie opracowywania prawodawstwa w zakresie zatrudnienia;

54.  podkreśla znaczenie darmowego i rozsądnie regulowanego internetu dla nowych przedsiębiorców i podmiotów tworzących miejsca pracy; uważa, że zaufanie użytkowników internetu do systemu oraz przekonanie o nienaruszalności jego integralności ma podstawowe znaczenie dla nowych internetowych modeli biznesowych;

55.  wskazuje, że w Unii Europejskiej jest za mało innowacyjnych firm w sektorze badań i rozwoju oraz że poważny niedobór umiejętności w zakresie innowacji i znajomości technologii cyfrowych oznacza, iż MŚP nie mogą wdrażać nowych innowacyjnych modeli biznesowych ani nowych technologii;

56.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o kontynuowanie współpracy mającej na celu utworzenie zintegrowanego i konkurencyjnego rynku kapitału podwyższonego ryzyka, który ma podstawowe znaczenie dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych MŚP;

57.  uważa, że należy zakończyć tworzenie konkurencyjnego jednolitego rynku bez barier w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się pracowników; uważa ponadto, że utworzenie jednolitego rynku powinno iść w parze z prawodawstwem dotyczącym pracy, które będzie zapewniało równe szanse, zdecydowana koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz możliwość zachowania, utrzymania bądź przenoszenia przez pracowników nabytych praw, szczególnie w przypadku transgranicznego przenoszenia praw emerytalnych; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z partnerami społecznymi na rzecz usuwania przeszkód utrudniających mobilność studentów i pracowników oraz do wspierania dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w tej dziedzinie, aby móc ocenić, w jaki sposób rynek wewnętrzny rozwija się pod względem zabezpieczenia społecznego pracowników i w świetle warunków wynagradzania i pracy w kraju przyjmującym; podkreśla w związku z tym, że należy zapobiegać dumpingowi płacowemu;

58.  stanowczo potępia pracę nierejestrowaną, która stanowi zagrożenie zarówno dla społeczeństwa, jak i dla pracowników; wzywa państwa członkowskie do prowadzenia regularnych i częstszych kontroli, do nakładania odpowiednich kar oraz do organizowania kampanii informacyjnych w celu zwiększenia wiedzy na temat praw przysługujących pracownikom i długofalowych strat dla pracowników zatrudnionych w szarej strefie; zachęca ponadto państwa członkowskie do łączenia działań zapobiegawczych i kar z zachętami zorientowanymi na zapobieganie stosowaniu pracy nierejestrowanej oraz na przekształcanie pracy nierejestrowanej w stały stosunek pracy;

59.  uważa, że sektor opieki zdrowotnej ma do odegrania kluczową rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020”; uważa ponadto, że w związku ze zmianami demograficznymi sektor opieki zdrowotnej i społecznej jest ważnym źródłem zatrudnienia, którego znaczenie jeszcze wzrośnie, oraz że w największym stopniu przyczynia się on do włączenia społecznego; wzywa do stworzenia gospodarki opiekuńczej w celu zaspokajania rzeczywistych potrzeb i zapewniania wysokiej jakości usług opieki dostępnych dla wszystkich oraz dobrych warunków pracy i płacy, aby zapobiegać stosowaniu pracy nierejestrowanej; wzywa Komisję do wsparcia konwencji MOP uzupełnionej zaleceniem dotyczącym pracowników domowych w celu polepszenia warunków pracy pracowników w tym sektorze; wzywa Komisję do przeprowadzenia badania dotyczącego opiekunów pracujących w domach klientów – oprócz innych odpowiednich i zrównoważonych rozwiązań wspierających niezależne życie – w celu ustalenia, czy przepisy UE zapewniają dostateczną ochronę socjalną tej kategorii pracowników, którymi często są kobiety;

60.  podkreśla potencjał usług socjalnych, zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych w zakresie tworzenia miejsc pracy i domaga się zdecydowanych i trwałych inwestycji w te kluczowe usługi i infrastruktury, a także domaga się godnych warunków pracy w celu wsparcia świadczenia usług o wysokiej jakości; oczekuje planu działania Komisji mającego rozwiązać problem niedoboru pracowników sektora zdrowia;

61.  wzywa Komisję, państwa członkowskie, partnerów społecznych oraz inne zainteresowane strony do zapewnienia efektywnego, uproszczonego i synergicznego wykorzystywania funduszy UE, takich jak EFS, EFRR i Fundusz Spójności, oraz instrumentów, takich jak instrument mikrofinansowy, do tworzenia miejsc pracy i wspierania gospodarki społecznej; podkreśla korzyści wynikające z ukierunkowania inwestycji w ramach funduszy strukturalnych na kształcenie i szkolenie w sektorach oferujących dużą wartość dodaną pod względem technologicznym oraz w sektorach, które są szczególnie ważne pod względem zachęcania do przechodzenia na bardziej zrównoważone modele rozwoju; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na te państwa członkowskie, w których występuje wysoka stopa bezrobocia, a średni miesięczny dochód nie przekracza poziomu stanowiącego granicę ubóstwa;

62.  podkreśla znaczenie synergii między poszczególnymi funduszami europejskimi, a także zdecentralizowanego podejścia przy wykorzystywaniu tych funduszy tak, by zaspokoić wymogi rynku pracy; uważa, że należy również dać pojedynczym osobom i przedsiębiorstwom odpowiednie zachęty do inwestowania w szkolenie; w związku z tym podkreśla wkład polityki spójności w inicjatywę przewodnią „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz wzywa do uwzględnienia jej potencjału w zakresie zrównoważonego wzrostu;

63.  zgadza się z potrzebą zwiększenia wpływu instrumentów polityki spójności, w tym EFS, przez skoncentrowanie środków finansowych na mniejszej liczbie priorytetów, poprawę warunków niezbędnych do przeprowadzenia reform instytucjonalnych, bardziej zdecydowane stosowanie zasady partnerstwa, podkreślanie jasnych i mierzalnych celów oraz wprowadzenie umów inwestycyjnych na rzecz rozwoju i partnerstwa między Komisją a państwami członkowskimi;

64.  wzywa Komisję do przeglądu istniejących unijnych ram bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości oraz do zbadania możliwości przyznania znakomitej części tego wsparcia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach, rozwijanie umiejętności pracowników i wdrażanie kolejnych programów szkoleniowych;

Poprawa funkcjonowania rynku pracy

65.  odnotowuje, że polityka w zakresie flexicurity jest centralnym elementem Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia i podziela opinię Komisji, że kryzys wystawił krajowe rozwiązania dotyczące flexicurity na poważną próbę, w szczególności w przypadkach, w których zostały wprowadzone środki mające na celu zapewnienie elastyczności zewnętrznej rynku pracy bez odpowiedniego wzmocnienia systemów zabezpieczenia społecznego; podkreśla jednak potrzebę przeprowadzenia reform na rynku pracy bez osłabiania skutecznych strategii politycznych, porozumienia i wzajemnego zaufania między rządami krajowymi i partnerami społecznymi; podkreśla, że środki dotyczące flexicurity powinny być dostosowane do warunków społecznych i specyficznej struktury krajowego rynku pracy oraz interesów pracodawców i pracowników;

66.  podkreśla jednak, że sam model flexicurity nie może zaradzić kryzysowi, i wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz partnerów społecznych do kontynuowania koniecznych reform rynku pracy, przy zwróceniu szczególnej uwagi na integrację na rynku pracy pracowników z grup najsłabszych i najmniej uprzywilejowanych; zaleca w tym kontekście przyjęcie podejścia oddolnego, ułatwiającego dialog i zaangażowanie przedstawicieli środowiska politycznego i społecznego wszystkich szczebli;

67.  uważa, że w kontekście nowego impetu zmian społeczno-gospodarczych należy dokonać przeglądu i wzmocnienia czterech filarów modelu flexicurity (którymi są: elastyczne i wiarygodne warunki umowne, aktywna polityka dotycząca rynku pracy, uczenie się przez całe życie oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych) oraz równowagi między nimi, aby odpowiedzieć na potrzeby pracowników i przedsiębiorstw na nowoczesnym rynku pracy, tworzyć godne miejsca pracy i zapewnić pracownikom szanse na zatrudnienie, odpowiednią ochronę socjalną oraz poszanowanie zasady „taka sama płaca za taką samą pracę” w połączeniu z równouprawnieniem płci; uważa, że podstawowe znaczenie w ramach tego procesu ma wzmacnianie instytucji rynku pracy, co ma na celu dopilnowanie, aby pracownicy czerpali korzyści ze zmiany pracy, zawodu, sektora i statusu zatrudnienia; uważa ponadto, że partnerzy społeczni powinni aktywnie uczestniczyć w tym przeglądzie w ramach dialogu społecznego;

68.  wzywa Komisję – zgodnie z art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – do większego wspierania roli partnerów społecznych w poszczególnych sektorach przemysłu w całej Europie przy jednoczesnym poszanowaniu ich autonomii;

69.  popiera – zgodnie z art. 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – prowadzenie dialogu między partnerami społecznymi i zachęca ich do nawiązywania stosunków umownych, w tym umów zbiorowych; zaleca, aby wykonywanie umów zawartych na szczeblu unijnym przez partnerów społecznych w poszczególnych sektorach przemysłu odbywało się zgodnie z procedurą określoną w art. 155 ust. 2 TFUE w dziedzinach podlegających art. 153 TFUE;

70.  zachęca państwa członkowskie do opracowania systemu telepracy, tzn. wszelkich form pracy zdalnej, wszelkich form organizacji lub wykonywania pracy poza klasycznie rozumianymi czasem pracy i lokalizacją, możliwych dzięki środkom telekomunikacyjnym i Internetowi w ramach świadczenia usługi lub pozostawania w stosunku pracy;

Wspieranie rynków pracy sprzyjających integracji społecznej

71.  podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć wyższy poziom wzrostu i zatrudnienia oraz zabezpieczyć systemy bezpieczeństwa socjalnego w perspektywie długoterminowej, musi lepiej wykorzystywać potencjał swojej siły roboczej we wszystkich grupach wiekowych, poprawić funkcjonowanie swojego rynku pracy i poziom włączenia społecznego i ochrony socjalnej, a także rozszerzyć zakres kwalifikacje i umiejętności siły roboczej;

72.  w tym kontekście podkreśla, że zmniejszenie segmentacji rynku pracy należy osiągnąć poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom i zwiększenie włączenia do rynku pracy, aby poprawić szanse wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie różnych form zatrudnienia, a zwłaszcza grup w najtrudniejszej sytuacji i najsłabszych, na wejście na rynek pracy i na rozwój kariery zawodowej;

73.  podkreśla znaczenie poszanowania praw osób niepełnosprawnych podczas realizacji Programu, a także ich uwzględnienia we wszystkich aspektach strategii „Europa 2020”; wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań w celu wspierania rozwoju uniwersalnie zaprojektowanych towarów i usług oraz dostępu do nich, jak określono w art. 29 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w tym do wymiany najlepszych praktyk;

74.  podkreśla, że w wielu państwach członkowskich wzrost płac był niższy od wzrostu produktywności oraz odnotowuje z dużym niepokojem rosnącą liczbę „ubogich pracowników”, którzy mimo pobierania wynagrodzenia nie są wstanie przekroczyć progu ubóstwa, i uznaje przy tym podjęcie konkretnych działań w celu zmiany powyższej sytuacji za kwestię priorytetową;

75.  podkreśla priorytetowe znaczenie zajęcia się problemem bezrobocia wśród młodzieży; wzywa Komisję i państwa członkowskie do kontynuacji wysiłków na rzecz wspierania integracji młodzieży na rynku pracy, w tym do tworzenia zachęt dla młodych ludzi i pracodawców oraz do rozwijania koncepcji staży i przyuczania do zawodu; w tym kontekście podkreśla kluczowe znaczenie ułatwiania przejścia ze szkoły na rynek pracy, doradztwa i monitorowania dostosowanego do potrzeb, a także określenia możliwości zdobycia konkretnych umiejętności i podnoszenia ich zgodnie z wymogami rynku pracy; podkreśla, że ten projekt przewodni powinien być ściśle powiązany z projektem przewodnim „Mobilna młodzież”;

76.  podkreśla znaczenie stwarzania odpowiednich warunków dla zagwarantowania, że starsi pracownicy mogą dłużej pozostać na rynku pracy oraz dla zapewnienia włączania solidarności i współpracy międzypokoleniowej w główny nurt polityki zatrudnienia, a także wdrażania inicjatyw na rzecz wspierania dłuższej aktywności zawodowej, takich jak dzielenie pracy, ponowne ocenianie umiejętności i doświadczenia, wolontariat pracowniczy i stopniowe przechodzenie na emeryturę, również wśród pracowników niezależnych;

77.  ze względu na starzenie się społeczeństwa w Europie wzywa państwa członkowskie do utworzenia zestawu instrumentów ułatwiających osobom starszym dostęp do rynku pracy, a także apeluje o propagowanie i szeroko zakrojone wsparcie w dziedzinie orientacji zawodowej i aktywowania osób starszych w kontekście innowacyjnego partnerstwa na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, a także o zachęty dla pracodawców, gdyż przedsiębiorcy są mniej zainteresowani osobami starszymi; podkreśla, jak ważne jest dalsze kształcenie tych osób oraz zdobywanie przez nie nowych kwalifikacji, które umożliwią im powrót na rynek pracy; podkreśla w tym kontekście znaczenie korzystania z wiedzy i doświadczenia osób starszych, np. w projektach szkoleniowych;

78.  w świetle rosnącej stopy bezrobocia wzywa państwa członkowskie do zmodernizowania i umocnienia publicznych służb zatrudnienia, aby odgrywały większą rolę jako świadczący usługi w dziedzinie uczenia się przez całe życie na rzecz pracowników i pracodawców; jest przekonany, że publiczne służby zatrudnienia mogą oferować instrumenty oceny umiejętności, tworzenia profili i zapewniania indywidualnych porad zawodowych i usług konsultacyjnych w ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami, a także dostarczać informacji na temat możliwości w dziedzinie przedsiębiorczości oraz szeregu szkoleń i programów przekwalifikowania zawodowego;

79.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o oficjalne uznanie wkładu gospodarki społecznej, która odpowiada za 10% miejsc pracy w UE i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE; uważa, że konieczne jest wspieranie jej rozwoju, aby przyczyniać się do tworzenia dobrobytu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz pomagać w tworzeniu rynków sprzyjających włączeniu społecznemu, aby utrzymywać miejsca pracy w sektorach i przedsiębiorstwach znajdujących się w kryzysie lub zagrożonych likwidacją, aby zwiększać poziomy stabilności miejsc pracy, by ciągle wykorzystywać umiejętności oraz odkrywać nowe zawody i opracowywać nowe drogi do zatrudnienia dla grup w szczególnie trudnej sytuacji;

80.  podkreśla, że lepsze i solidniejsze strategie polityczne propagujące równość płci oraz godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego powinny przyczynić się do zwiększenia na rynku pracy liczby kobiet i mężczyzn należących do grupy czynnej zawodowo; podkreśla znaczenie wspierania kobiet przy wchodzeniu, powrocie i rozwoju na rynku pracy, szczególnie w przypadku kobiet, które napotykają trudności przy powrocie do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego;

81.  jest zdania, że należy dołożyć starań, aby promować wśród dziewcząt techniczne i inżynieryjne kierunki studiów (takie jak matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technologia) oraz by zwalczać stereotypy związane z płcią i segregację zawodową kobiet w zakresie kształcenia i na rynku pracy; wzywa państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków ukierunkowanych na wspieranie obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych i innych wysokich stanowiskach;

82.  uważa, że unijne prawodawstwo antydyskryminacyjne znacząco zwiększyło poziom ochrony w całej UE; sądzi jednak, że należy uczynić więcej, aby przeciwdziałać dyskryminacji (w tym dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie) różnych grup osób w zakresie zatrudnienia, szkoleń i zawodu z myślą o wprowadzeniu w życie zasady równego traktowania; sądzi, że większe zaangażowanie kobiet na rynku pracy należy wspierać również poprzez ukierunkowane strategie polityczne w zakresie zabezpieczenia społecznego, mające na celu zapewnienie opieki dzieciom i rodzinie, poprzez wprowadzanie programów dotyczących uwzględniania aspektu płci oraz poprzez środki wspierające dobrowolne zatrudnienie kobiet i mężczyzn w nietradycyjnych zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów tradycyjne zdominowanych przez mężczyzn;

83.  podkreśla – oprócz wymiaru praw człowieka – gospodarcze argumenty przemawiające za środkami antydyskryminacyjnymi; wzywa państwa członkowskie do poczynienia kroków niezbędnych do szybkiego osiągnięcia porozumienia i przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; wzywa Komisję do dalszego wspierania przezwyciężania technicznych trudności istniejących w Radzie w celu osiągnięcia takiego porozumienia, ponieważ solidna polityka antydyskryminacyjna UE wzmocni strategię „Europa 2020”;

84.  utrzymuje, że jeśli kwalifikacje i umiejętności pracujących kobiet mają zostać zachowane w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i jeśli te z nich, które pragną powrócić do pracy, mają uzyskać wsparcie, podstawowe znaczenie ma to, aby pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym również byli uwzględniani w działaniach z zakresu szkolenia, podejmowanych przez ich pracodawców;

85.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały środki mające na celu godzenie życia zawodowego z rodzinnym oraz aby inwestowały w udział kobiet w rynku pracy poprzez propagowanie zarządzania różnorodnością, zachęcanie kobiet do podejmowania pracy zawodowej, a także wspieranie tworzenia nowych stanowisk oferujących bardziej elastyczne warunki pracy;

86.  podkreśla, że tworzeniu miejsc pracy powinny towarzyszyć nowe formy rozwiązań w zakresie pracy, które będą umożliwiać pracownikom z dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu pracę w innych godzinach, ograniczanie czasu pracy takich pracowników lub podejmowanie przez nich telepracy;

87.  zwraca uwagę, że możliwości podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet powstają nie tylko w sektorze opieki zdrowotnej i sektorze społecznym, ale także w sektorze obrony narodowej, sektorze logistyki (w tym transportu), sektorze usług dla przedsiębiorstw, przykładowo w sektorze ubezpieczeń i konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii i trwałych miejsc pracy;

88.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie i rozwijanie konkretnych programów ukierunkowanych na zatrudnianie kobiet w zawodach technicznych poprzez udzielanie dotacji dla młodych kobiet ze środowisk akademickich, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w niektórych państwach członkowskich, takimi jak program „Excellentia” w Austrii, który pozwolił na podwojenie liczby kobiet uzyskujących tytuł profesora na politechnikach i przyczynił się do stworzenia centrów badawczych o wysokiej jakości, którymi kierują kobiety;

89.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały sektor prywatny i publiczny do podejmowania wszelkich możliwych i koniecznych działań zmierzających do zniesienia różnic płacowych uwarunkowanych płcią pracownika oraz największych różnić pod względem dostępu, wynagrodzenia, rozwoju kariery, udziału i zarządzania w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy; podkreśla w związku z tym znaczenie przejrzystości mającej formę precyzyjniejszych danych statystycznych, a także znaczenie użytecznej definicji „pracy o równej wartości”; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą dokonania przeglądu systemu emerytalnego w odniesieniu do tych osób – a dotyczy to przede wszystkim kobiet – które w związku z bezrobociem, chorobą lub obowiązkami opiekuńczymi nieregularnie opłacały składki emerytalne.

Poprawa jakości miejsc pracy i warunków pracy

90.  uważa, że dążeniu do realizacji celu pełnego zatrudnienia muszą towarzyszyć intensywniejsze działania na rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz warunków pracy i życia wszystkich pracowników, w tym w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz równouprawnienia płci;

91.  uważa, że należy propagować jakość miejsc pracy jako wielowymiarową koncepcję obejmującą zarówno stosunki pracy, jak i samą pracę; wzywa Komisję do intensyfikacji działań na rzecz przeglądu definicji UE i wspólnych wskaźników dotyczących jakości miejsc pracy, aby poprawić ich przydatność dla oceny i porównywania strategii politycznych państw członkowskich; uważa, że dialog społeczny odgrywa ważną rolę we wspieraniu godnej pracy, zatrudnienia o wysokiej jakości i odpowiedniej ochrony socjalnej, i w związku z tym wzywa najważniejsze zainteresowane strony w obszarze stosunków pracy na szczeblu UE do działania na rzecz opracowania wspólnego podejścia europejskiego w tym zakresie oraz do wzięcia aktywnego udziału w przeglądzie definicji i wskaźników jakości miejsc pracy;

92.  uważa, że dostępność miejsca pracy, zwłaszcza w kontekście budynków i technologii informatycznych, jest podstawowym warunkiem pracy i jednym z najważniejszych warunków w odniesieniu do zawodowej integracji osób niepełnosprawnych;

93.  z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję dokonanie przeglądu prawodawstwa z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa oraz ostrzega, że niebezpieczne warunki pracy, ciągłe zmiany stanowisk pracy oraz zwiększający się poziom stresu negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników; zwraca się do Komisji o rozwiązanie problemu związanego z nieuznawaniem zagrożeń związanych z pracą i chorób zawodowych;

94.  podkreśla znaczenie uwzględnienia działań zainteresowanych podmiotów na rzecz poprawy jakości miejsc pracy oraz wykorzystywania odpowiednich instrumentów politycznych, w tym przepisów, koordynacji polityki, wymiany najlepszych praktyk oraz niezależnych umów partnerów społecznych;

95.  jest zdania, że rosnąca liczba i zwiększający się odsetek chorób zawodowych, a zwłaszcza rozpowszechnianie się zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, mają znaczny wpływ na jakość miejsc pracy, w związku z czym należy podjąć dodatkowe wysiłki w celu ich ograniczenia, jeśli starzejące się społeczeństwo ma mieć charakter zrównoważony;

96.  uważa, że prawa pracowników, dialog między partnerami społecznymi, tj. pracownikami i pracodawcami, oraz odpowiednia ochrona socjalna mająca na celu zapobieganie ubóstwu osób pracujących powinny stanowić podstawę jakości zatrudnienia, a zatem również koncepcji jakości pracy;

97.  zachęca Komisję do zakończenia wstępnych działań legislacyjnych i do przedłożenia wniosków ustawodawczych zapowiadanych w Programie przy pełnym uwzględnieniu wyników przeprowadzonej przez nią oceny skutków gospodarczo-społecznych oraz poszanowaniu niezależności partnerów społecznych; z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące przeglądu skuteczności przepisów w zakresie jakości miejsc pracy oraz warunków pracy przy należytym uwzględnieniu aktualnych wydarzeń;

98.  podkreśla, że cele określone w obszarze zatrudnienia oraz strategie mające na celu ich osiągnięcie powinny być monitorowane i skoordynowane z celami istniejącymi w innych ważnych obszarach, takich jak sektor finansów publicznych, i odnośnymi strategiami politycznymi w zakresie innowacji;

o
o   o

99.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 116.
(2) Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0262.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0263.
(5) Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 6.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0455.
(7) Komunikat prasowy Komisji IP/10/1673.
(8) Publikacje Cedefop, ISBN 978-92-896-0536-6.
(9) Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35.
(10) Dz.U. C 212E, z 5.8.2010, s.23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności