Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2010
 Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I
 Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ***I
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) ***
 Η κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες
 Τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία
 Η απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία
 Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών
 Μπαχρέιν
 Η περίπτωση του Rafah Nashed στη Συρία

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2010
PDF 293kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2010 (2011/2106(INI))
P7_TA(2011)0467A7-0285/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2010,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 παράγραφος 3, 228 και 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2008(1) σχετικά με τη λήψη απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις εκτελεστικές διατάξεις του Καθεστώτος του Διαμεσολαβητή της 1ης Ιανουαρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 205 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη πρόταση του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0285/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2010 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Μαΐου 2011, και ότι ο Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσίασε την έκθεση στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2011,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά δεσμευτικός στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, γεγονός το οποίο νομιμοποιεί περαιτέρω τις αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θέσπισε μια νομική βάση για κοινές διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 298 ΣΛΕΕ, «στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση, ανοιχτή , αποτελεσματική και ανεξάρτητη» και επίσης επηρέασε τις εργασίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα της σύστασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καταστεί θεσμικό όργανο της ΕΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το δεσμεύει,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Διαμαντούρος επανεξελέγη Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο Ολομέλειας του Στρασβούργου στις 20 Ιανουαρίου 2010 και ορκίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Οκτωβρίου 2010 στο Λουξεμβούργο,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή γιόρτασε στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 την 15η επέτειο από την σύστασή του και ότι τα δεκαπέντε αυτά έτη, ο Διαμεσολαβητής έχει απαντήσει σε πάνω από 36 000 αναφορές και έχει ολοκληρώσει πάνω από 3 800 έρευνες για πιθανή κακοδιοίκηση,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής αξιοποίησε την 15η επέτειο του θεσμού για την εκκίνηση μίας νέας στρατηγικής για τη θητεία του την περίοδο 2009-2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών, στην ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων, στη θετική επίδραση στο διοικητικό πνεύμα της Ένωσης, στην έγκαιρη παροχή χρήσιμης ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό και στη διαρκή επανεξέταση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής έλαβε 2 667 αναφορές το 2010, και ότι αυτό σημαίνει μείωση άνω των 400 αναφορών σε σύγκριση με το 2009,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 ο Διαμεσολαβητής ολοκλήρωσε 326 έρευνες (έναντι 318 το 2009), εκ των οποίων οι 323 βασίζονταν σε αναφορές, ότι ο μέσος απαιτούμενος χρόνος για την περάτωση των ερευνών μειώθηκε από 13 μήνες το 2008 σε 9 μήνες το 2009 και το 2010 και ότι οι περισσότερες έρευνες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα ενός έτους (66%) και πάνω από τις μισές (52%) σε διάστημα τριών μηνών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διενεργήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε περίπτωση που επιθυμεί να διερευνήσει υπόθεση πιθανής κακοδιοίκησης βάσει αναφοράς από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή όταν φαίνεται ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα στα θεσμικά όργανα, και ότι το 2010 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 3 αυτεπάγγελτες έρευνες και κίνησε άλλες 6,

ΙΕ.  έχοντας υπόψη ότι το 65% των ερευνών οι οποίες κινήθηκαν το 2010 αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έναντι 56% το 2009), το 10% αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), το 7% το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2% το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 1% το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΙΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι για τις περισσότερες από τις μισές υποθέσεις (55%) που περατώθηκαν το 2010, το οικείο θεσμικό όργανο απεδέχθη φιλικό διακανονισμό ή επέλυσε το ζήτημα,

ΙΖ.  έχοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής δύναται να διατυπώσει συμπληρωματική παρατήρηση εάν διαπιστώνει ότι η υπό εξέταση υπόθεση αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της ποιότητας της διοίκησης, και ότι ο Διαμεσολαβητής διατύπωσε συμπληρωματικές παρατηρήσεις σε 14 υποθέσεις το 2010 (μείωση από τις 28 το 2009) με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες,

ΙΗ.  έχοντας υπόψη ότι επικριτική παρατήρηση διατυπώνεται σε υποθέσεις όπου (i) το θεσμικό όργανο αδυνατεί πλέον να εξαλείψει την κακοδιοίκηση, (ii) η κακοδιοίκηση δεν έχει γενικές επιπτώσεις ή (iii) δεν κρίνονται απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες από το Διαμεσολαβητή,

ΙΘ.  έχοντας υπόψη ότι η επικριτική παρατήρηση επιβεβαιώνει ότι η αναφορά του αναφέροντος ήταν αιτιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο το σημείο στο οποίο έσφαλε, ούτως ώστε να μπορεί να αποφύγει περίπτωση κακοδιοίκησης στο μέλλον· εκτιμώντας ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επικριτικών παρατηρήσεων παρουσιάζει συνεχή πτώση, με μείωση από 44 το 2008 και 35 το 2009 σε 33 το 2010,

Κ.  έχοντας υπόψη ότι σχέδιο σύστασης υποβάλλεται σε υποθέσεις όπου απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από το Διαμεσολαβητή, όπου η κακοδιοίκηση μπορεί να εξαλειφθεί ή όπου η κακοδιοίκηση είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή έχει γενικές επιπτώσεις,

ΚΑ.  έχοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε κρούσματα κακοδιοίκησης στο 12% των υποθέσεων (40 υποθέσεις) για το 2010, και ότι η έκβαση ήταν θετική σε 7 από αυτές τις υποθέσεις χάρη στην υποβολή σχεδίων σύστασης,

ΚΒ.  έχοντας υπόψη ότι σε περίπτωση που ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο σχέδιο σύστασης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να αποστείλει ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΚΓ.  έχοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση αποτελεί το ύστατο μέσο του Διαμεσολαβητή και το τελευταίο ουσιαστικό μέτρο που λαμβάνει για το χειρισμό μιας υπόθεσης, καθόσον η έγκριση ψηφίσματος και η άσκηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου είναι θέματα πολιτικής αξιολόγησης από το Κοινοβούλιο,

ΚΔ.  έχοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε μία ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο το 2010,

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2010 που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και τον συγχαίρει για την επανεκλογή του τον Ιανουάριο του 2010·

2.  λαμβάνει γνώση της νέας στρατηγικής την οποία ανέπτυξε ο Διαμεσολαβητής για την τρέχουσα θητεία του και η οποία αποτελεί τη βάση των πρωτοβουλιών και δράσεών του· επισημαίνει ότι η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον συνεχή διάλογο με τους αναφέροντες, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία και κατόπιν διαβούλευσης με συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, την προώθηση της δικαιοσύνης και της μεγαλύτερης διαφάνειας στο πλαίσιο διαδικασιών της ΕΕ και την προώθηση ενός πνεύματος παροχής υπηρεσίας στις διοικήσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

3.  τονίζει ότι η διαφάνεια, η πρόσβαση στις πληροφορίες και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων·

4.  θεωρεί ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ουσιαστική συμβολή προς μια Ένωση όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται «όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες», όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  υπενθυμίζει ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή γιόρτασε την 15η επέτειο από την σύστασή του· επισημαίνει ότι σε αυτά τα 15 έτη ο Διαμεσολαβητής απάντησε σε περισσότερες από 36.000 αναφορές και διαδραμάτισε καίριο ρόλο βοηθώντας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να ενισχύσουν την ποιότητα της διοίκησής τους·

6.  επισημαίνει ότι η εμπειρία των 15 αυτών ετών δράσης παρείχε στο θεσμό του Διαμεσολαβητή μια πραγματική εικόνα των τάσεων στην κακοδιοίκηση, στα συστημικά προβλήματα και στις δομικές αδυναμίες των διοικήσεων, γεγονός που επέτρεψε στο θεσμό να παρέχει στις διοικήσεις καθοδήγηση για την αποφυγή της επανάληψης των λαθών και τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των εργασιών τους·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή να δημοσιοποιεί τακτικά μελέτες όπου εξετάζεται η συνέχεια που δίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις επικριτικές και συμπληρωματικές παρατηρήσεις του· επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό ικανοποιητικής ανταπόκρισης των θεσμικών οργάνων το 2009 διαμορφώθηκε στο 81% (94% στις συμπληρωματικές παρατηρήσεις και 70% στις επικριτικές παρατηρήσεις)· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη· εντούτοις θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά το ποσοστό των επικριτικών παρατηρήσεων· καλεί τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με το Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση του ποσοστού της συνέχειας που δίνουν στις παρατηρήσεις·

8.  επικροτεί την γενικά εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και υποστηρίζει το Διαμεσολαβητή στον ρόλο του ως εξωτερικός μηχανισμός ελέγχου, καθώς και ως πολύτιμη πηγή συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

9.  συγχαίρει το Διαμεσολαβητή για το νέο λογότυπο και τη νέα οπτική ταυτότητα του θεσμού καθώς και για τη νέα εμφάνιση της ετήσιας έκθεσής του· συγχαίρει επίσης το Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση της διαφάνειας του θεσμού μέσω της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του πληροφοριών για όλες τις νέες έρευνες που κινεί κατόπιν αναφορών·

10.  τονίζει την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού καθώς και της ιστοσελίδας των πληροφοριών που επιβεβαιώνει τη διαφάνεια του Διαμεσολαβητή·

11.  προτείνει να είναι παρόντες κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Διαμεσολαβητή σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών όχι μόνο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών ή υπηρεσιών της ΕΕ που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, ειδικής έκθεσης, επικριτικών παρατηρήσεων ή άλλων μέτρων που ελήφθησαν από τον Διαμεσολαβητή, για να συμμετέχουν στο σχολιασμό της έκθεσης και στη συζήτηση· καλεί συνεπώς τις διοικήσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των άλλων ενεχόμενων θεσμικών και λοιπών οργάνων, και οργανισμών της ΕΕ, να εκπροσωπηθούν σε μελλοντικές συνεδριάσεις στις οποίες παρουσιάζεται και συζητείται η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή· φρονεί ότι η συμμετοχή τους στη συζήτηση και η μεταξύ τους ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη χρηστή διοίκηση και τις δυσκολίες που υπερπηδήθηκαν κατόπιν των συστάσεων και των παρατηρήσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ, του διοργανικού διαλόγου και στη δημιουργία ενός αληθινού πνεύματος εξυπηρέτησης του πολίτη·

12.  ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εξέλιξη των σχέσεών του με τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

13.  επισημαίνει ότι το 2010 ο Διαμεσολαβητής έλαβε 2.667 αναφορές από πολίτες, εταιρείες, ενώσεις, ΜΚΟ και περιφερειακούς φορείς· σημειώνει ότι αυτό συνιστά μείωση σε άνω των 400 του αριθμού των αναφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

14.  συμφωνεί με την άποψη ότι η αυτή μείωση των μη παραδεκτών αναφορών μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στον διαδραστικό οδηγό, ο οποίος προστέθηκε στη ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή το 2009 και ο οποίος συμβάλλει αποτελεσματικά στο να κατευθύνει τους αναφέροντες προς τον φορέα που είναι ο καταλληλότερος για να τους βοηθήσει·

15.  ενθαρρύνει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να προωθεί το δίκτυο των ευρωπαίων διαμεσολαβητών προκειμένου να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη βάση δεδομένων καθώς και να ενημερώνει καλύτερα τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, των εθνικών διαμεσολαβητών και της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

16.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποδεσμεύσει πόρους για τη δημιουργία παρόμοιας δικτυακής πύλης για τη δική του Επιτροπή Αναφορών με στόχο τη βελτίωση της προβολής και της διαφάνειας του θεσμού, κάτι που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση του αριθμού μη παραδεκτών αναφορών, παρέχοντας παράλληλα καθοδήγηση και συμβουλές στους αναφέροντες και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναφορών·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή μείωση των επικριτικών παρατηρήσεων που εξέδωσε ο Διαμεσολαβητής (33 το 2010, 35 το 2009, 44 το 2008 και 55 το 2007)· συμφωνεί με την άποψη ότι αυτό αποδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραματίζουν έναν πιο προορατικό ρόλο στη διευθέτηση των αναφορών, και ότι ο Διαμεσολαβητής με την αποτελεσματικότητά του νομιμοποιήθηκε έναντι αυτών των θεσμικών οργάνων·

18.  συγχαίρει το Διαμεσολαβητή για το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ερευνών καθίσταται όλο και πιο βραχύς (περίπου εννέα μήνες το 2009 και 2010)· ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα μέσα με στόχο μια περαιτέρω μείωση προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εκπλήρωση των προσδοκιών των πολιτών της ΕΕ·

19.  επισημαίνει ότι το 65% των ερευνών που κίνησε ο Διαμεσολαβητής το 2010 αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (219 έρευνες)· εκφράζει την ανησυχία του για τη μεγάλη αύξηση από 56% το 2009 (191 έρευνες) και καλεί εκ νέου τον αρμόδιο Επίτροπο για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση να λάβει μέτρα για μια σημαντική και όσο το δυνατόν ταχύτερη βελτίωση της παρούσας κατάστασης·

20.  σημειώνει τις ανησυχίες του Διαμεσολαβητή για το σχετικά υψηλό αριθμό μη ικανοποιητικών απαντήσεων που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επικριτικές παρατηρήσεις του (10 εκ των 32 απαντήσεων)· συμμερίζεται την άποψη του Διαμεσολαβητή ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες ώστε να πεισθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι ότι η τήρηση αμυντικής στάσης έναντι του Διαμεσολαβητή συνιστά χαμένη ευκαιρία για τα οικεία θεσμικά όργανα και μπορεί να βλάψει συνολικά την εικόνα της Ένωσης· ζητεί μια εκ βάθρων βελτίωση της διαδικασίας απαντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή των απαντήσεων (κυρίως σε χρονικά πιεστικές περιπτώσεις) καθώς και απαντήσεις με ρυθμιστικό και όχι αμυντικό χαρακτήρα· τονίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

21.  υπογραμμίζει ότι ο πλέον συνήθης ισχυρισμός που εξετάσθηκε από το Διαμεσολαβητή το 2010 ήταν η έλλειψη διαφάνειας στη διοίκηση της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο ισχυρισμός αυτός αφορά το 33% των διεξαχθεισών ερευνών συνολικά και περιλαμβάνει άρνηση ενημέρωσης και πρόσβασης σε έγγραφα· συμμερίζεται την απογοήτευση του Διαμεσολαβητή για το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων διαφάνειας παρέμεινε συνεχώς υψηλός κατά τα τελευταία έτη·

22.  επισημαίνει ότι το 2010 ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση σχετικά με την άρνηση της Επιτροπής να δημοσιοποιήσει έγγραφα και να συνεργασθεί με πνεύμα πλήρους διαφάνειας με το Διαμεσολαβητή· υπενθυμίζει ότι η έκθεση(3) της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την ειδική έκθεση εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2010· υπενθυμίζει ότι στο εγκριθέν ψήφισμα η Επιτροπή καλείται να δεσμευθεί έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα τηρεί την υποχρέωσή της για καλόπιστη συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

23.  ζητεί να διεξαχθεί εκστρατεία ενημέρωσης των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να διαβεβαιωθούν για τη βούληση του Διαμεσολαβητή να προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων και να ακούει τους συνομιλητές του, καθώς και να προβληθούν τα πλεονεκτήματα των παρεμβάσεων του Διαμεσολαβητή για την προσέγγιση μεταξύ πολιτών και διοικήσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

24.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(4) σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ βρίσκεται σε ισχύ επί 10 έτη· υπενθυμίζει ότι η βασική ιδέα που διαπνέει τον κανονισμό αυτόν, είναι ότι η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και η μυστικότητα την εξαίρεση· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα εξακολουθούν να μάχονται την ιδέα αυτή· θεωρεί ότι κατά τη σύνταξη εγγράφων τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ οφείλουν να έχουν κατά νου την εν λόγω αρχή και να προσπαθούν να επιτύχουν μια σωστή ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης και ενδεδειγμένης διαφάνειας και της πραγματικής ανάγκης εμπιστευτικότητας·

25.  υπενθυμίζει ότι η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στη διαδικασία αναδιατύπωσης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να είναι περισσότερο ανοικτά έναντι των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες·

26.  καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα, στην κατάλληλη εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε ένα φιλικό προς τον πολίτη πνεύμα παροχής υπηρεσίας και στην προορατική στάση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και των υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, που αποτελεί βασική αρχή για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· προτείνει να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που έχουν για τη διοίκηση της ΕΕ καθώς και να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων σχετικά με προβλήματα που πλήττουν την ποιότητα των διοικήσεών τους·

27.  συμφωνεί με την άποψη του Διαμεσολαβητή ότι η συνοπτική διατύπωση των αρχών που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες θα συμβάλει στο πνεύμα παροχής υπηρεσίας και θα προαγάγει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στη δημόσια διοίκηση και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· προσβλέπει στη δήλωση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες, για την οποία επί του παρόντος ανταλλάσσει απόψεις με τους συναδέλφους του από τα κράτη μέλη και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

28.  προτείνει όπως η εν λόγω δήλωση αρχών για τις δημόσιες υπηρεσίες μεταδοθεί στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών και καταστεί εύκολα προσβάσιμη για τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να διαβεβαιωθούν για τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίζεται τις δημόσιες υπηρεσίες, που είναι παρούσες στη καθημερινή τους ζωή·

29.  θεωρεί, εντούτοις, ότι η υιοθέτηση κοινών δεσμευτικών κανόνων και αρχών σχετικά με τη διοικητική διαδικασία στο πλαίσιο της ίδιας της διοίκησης της ΕΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρώτος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, και η θέσπιση, στο πλαίσιο αυτό, της αρχής της παροχής υπηρεσίας θα αποτελούσαν το βέλτιστο μέσο διασφάλισης των αλλαγών διαρκείας στη διοικητική κουλτούρα της ΕΕ· αναμένει, συνεπώς, από την Επιτροπή να καταστήσει ζήτημα προτεραιότητας την υποβολή σχεδίου κανονισμού προς αυτήν την κατεύθυνση, στη βάση του άρθρου 298 της ΣΛΕΕ·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) EE C 286 E της 27.11.2009, σ. 172.
(2) Εγκριθείσες την 8η Ιουλίου 2002 και τροποποιηθείσες με τις αποφάσεις του Διαμεσολαβητή της 5ης Απριλίου 2004 και 3ης Δεκεμβρίου 2008.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0436.
(4) EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I
PDF 336kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ (COM(2010)0094 – C7–0088/2010 – 2010/0064(COD))
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0094),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 82 παράγραφος 2 και 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0088/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0294/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Οκτωβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2010)0064


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/93/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μη διαδικτυακή προσέγγιση και άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς σημαίνει εκ προθέσεως παρενόχληση παιδιού που δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, είτε δια λόγων, είτε με γραπτά κείμενα ή με οπτικοακουστικό υλικό και παρεμφερείς παραστάσεις, με σκοπό τη συνάντηση με το παιδί για διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της παρούσας οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας,

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η μη διαδικτυακή προσέγγιση και άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς ήδη αντιμετωπίζεται στις διάφορες μορφές της από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ως απόπειρα διάπραξης αδικήματος, ως προπαρασκευαστική πράξη ή ως ειδική μορφή σεξουαλικής κακοποίησης,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν τα κράτη μέλη να ελέγξουν προσεκτικά τους ορισμούς τους στον τομέα του ποινικού δικαίου τους για την ποινικοποίηση του αδικήματος της «παραδοσιακής», μη διαδικτυακής προσέγγισης παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, και να βελτιώσουν, επιφέροντας, κατά περίπτωση, διορθώσεις στο ποινικό τους δίκαιο για την κάλυψη τυχόν νομικών κενών που ενδέχεται να υφίστανται ακόμη στο θέμα αυτό.

(1) ΕΕ C 48 της 15.2.2011, σ. 138.


Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ***I
PDF 420kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))
P7_TA(2011)0469A7-0271/2011

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο 1γ, 2α και 3α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0250/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, και το άρθρο 78 παράγραφος 2 εδάφια α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Ιουλίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 2 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0271/2011),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   προσυπογράφει την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.   λαμβάνει γνώση της κοινής πολιτικής δήλωσης των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Οκτωβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ▌ απαιτήσεις για την αναγνώριση ▌ των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, γιαένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)

P7_TC1-COD(2009)0164


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/95/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπή στην οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής»(3), ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση από την Επιτροπή του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία].

Κατά συνέπεια, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη και εφόσον δικαιολογείται η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία], τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να συμπεριληφθεί στη σχετική οδηγία και η ακόλουθη αιτιολογική παράγραφος:"

Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία], τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

"

Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2013, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα.

Τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές από την 1η Νοεμβρίου 2011 για τις νέες και σε εκκρεμότητα προτάσεις οδηγιών, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία.

Κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, 'Η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών«.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης και ότι, μολονότι η ευθύνη για μια τέτοια εφαρμογή εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη, αποτελεί ωστόσο θέμα κοινού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η συνεπής και έγκαιρη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί νομική υποχρέωση. Σημειώνουν ότι οι Συνθήκες αναθέτουν στην Επιτροπή το καθήκον να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου και συμμερίζονται την κοινή αντίληψη ότι η κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος από την Επιτροπή.

Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής» και ότι «πρέπει να απαριθμούνται με σαφήνεια τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα», ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα εθνικού δικαίου, καθώς επίσης, εφόσον ενδείκνυται, η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει τις διάφορες απαιτήσεις που τους επιβάλλονται από την οδηγία(4).

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται ορισμένα έγγραφα που να επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, κατά την υποβολή των σχετικών προτάσεων η ανάγκη και η αναλογικότητα παροχής των εν λόγω εγγράφων θα αιτιολογείται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ενώ θα λαμβάνονται όλως ιδιαιτέρως υπόψη η πολυπλοκότητα της οδηγίας και της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, καθώς επίσης και η ενδεχόμενη πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα επεξηγηματικά έγγραφα, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πινάκων αντιστοιχίας ή άλλων εγγράφων που να χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό.

(1) ΕΕ C 18 της 19.1.2011, σ. 80.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(3) Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.
(4) Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.


Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) ***
PDF 341kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection Service) (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09825/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection Service) που επισυνάπτεται στο προαναφερθέν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10093/2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την Παγκόσμια Εταιρεία Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και τον διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(1), τη σύστασή του της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας-ΕΕ(2), το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(3), και το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(4),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 19ης Οκτωβρίου 2010 όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(5) και της 15ης Ιουλίου 2011 όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection Service)(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 7/2010 της 12ης Νοεμβρίου 2010 όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, η οποία εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0304/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0364/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  θεωρεί ότι η διαδικασία 2009/0186(NLE) έχει παύσει να ισχύει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η συμφωνία PNR του 2008 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας έχει αντικατασταθεί από τη νέα συμφωνία PNR·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Αυστραλίας.

(1) ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 349.
(2) ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 46.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 70.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0397.
(5) ΕΕ C 357 της 30.12.2010, σ. 7.
(6) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Η κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες
PDF 362kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και τη Συρία, ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο και τη Συρία, και ειδικότερα της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 για την κατάσταση στη Συρία(1), της 7ης Ιουλίου 2011 για την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική(2) και της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατάσταση στην Αίγυπτο(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκανε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας για τη μεν Συρία στις 8 Οκτωβρίου 2011, για τη δε Αίγυπτο στις 10 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Οκτωβρίου 2011 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο συμβαλλόμενα μέρη είναι και η Αίγυπτος και η Συρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/522/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας(5), την απόφαση 2011/523/ΕΕ του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τη μερική αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας(6), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 878/2011 του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία(7), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2011 της 13ης Οκτωβρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, πίστης και θρησκείας είναι θεμελιώδεις και οικουμενικές αξίες και συνιστούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα εξέφρασε την προσήλωσή της στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, πίστης και θρησκείας κι έχει επισημάνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε ολόκληρο τον πλανήτη·

Αίγυπτος

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος διασχίζει μια κρίσιμη περίοδο εκδημοκρατισμού και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες σε αυτή τη διεργασία· ότι η οικονομική ανάπτυξη και ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τον πληθυσμό έχουν βασική σημασία για την μακροπρόθεσμη πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 25 Αιγύπτιοι πολίτες σκοτώθηκαν και πάνω από 350 τραυματίσθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2011 στο Κάιρο στη διάρκεια μιας ειρηνικής διαδήλωσης οργανωμένης από Κόπτες Χριστιανούς, η οποία ξεκινούσε από την συνοικία Shubra του βορείου Καΐρου και έφτανε μέχρι το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης Maspero, για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση που σημειώθηκε κατά μιας κοπτικής εκκλησίας στο Ασουάν, να ζητήσουν την πραγματική αντιμετώπιση των θρησκευτικών διακρίσεων, την έγκριση ενός ενιαίου νόμου περί ανέγερσης χώρων λατρείας, τη θέσπιση αποτελεσματικών ποινικών κυρώσεων κατά των θρησκευτικών διακρίσεων και την ανοικοδόμηση της εκκλησίας που δέχθηκε την επίθεση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγυπτιακές Αρχές αντέδρασαν στο τραγικό αυτό γεγονός με τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας στην περιοχή του Maspero, με τη διενέργεια έρευνας από τη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς και με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από δικαστικούς λειτουργούς, για να διερευνήσουν αυτά τα επεισόδια και να αποδώσουν ευθύνες στους ενεχόμενους στην υποκίνηση της βίας και στην τέλεση των βιαιοπραγιών· ότι ξεκίνησαν την άμεση κατάρτιση ενός σχεδίου διατάγματος για τη νομιμοποίηση του καθεστώτος των χώρων λατρείας που είχαν ανεγερθεί χωρίς τη δέουσα έγκριση· ότι μετά από αίτημα των ηγετών των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, ξεκίνησαν έναν κοινωνικό διάλογο για το σχέδιο ενοποιημένου κώδικα ανέγερσης χώρων λατρείας, εν όψει της έγκρισής του· κι ότι αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον Ποινικό Κώδικα ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τον Μάρτιο 2011 δεκάδες χιλιάδες Κόπτες έφυγαν από την Αίγυπτο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλληφθέντες δυνάμει του στρατιωτικού νόμου πολίτες προσάγονται ενώπιον στρατιωτικών δικαστηρίων που παραβιάζουν το δικαίωμα δίκαιης δίκης και αρνούνται στους κατηγορούμενους το δικαίωμα έφεσης· ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ότι πάνω από 12.000 πολίτες έχουν προσαχθεί σε δίκη ενώπιον αυτών των ειδικών δικαστηρίων από τον Μάρτιο 2011·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Maikel Nabil Sanad συνελήφθη από τη στρατονομία στις 28 Μαρτίου 2011 στο σπίτι του στο Κάιρο, με την κατηγορία ότι διατύπωνε ηλεκτρονικά την άποψη του, επικρίνοντας τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια και μετά τη λαϊκή εξέγερση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Απριλίου 2011, καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της προσβολής του στρατού μετά από μη δίκαιη συνοπτική διαδικασία ενώπιον στρατοδικείου, χωρίς την παρουσία του δικηγόρου του, της οικογένειας και φίλων του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που διατυπώνονται κατά των ΜΚΟ, και ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας εντατικής δυσφημιστικής εκστρατείας που ξεκίνησε από τα κρατικής ιδιοκτησίας μέσα ενημέρωσης, αποσκοπούσαν στο να παρουσιασθούν οι ΜΚΟ στην κοινή γνώμη απονομιμοποιημένες και στιγματισμένες ως ενεργούσες σε βάρος των συμφερόντων της Αιγύπτου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση υποδαύλισε ακόμη περισσότερο τη βία καλώντας τον κόσμο να «προστατεύσει τον στρατό'·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβατική περίοδος μετά την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου 2011 στην Αίγυπτο χαρακτηρίζεται από μια τάση περιθωριοποίησης των γυναικών, οι οποίες έχουν αποκλεισθεί από την επιτροπή για το σύνταγμα ενώ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα πολιτικά δικαιώματα, καταργήθηκε η γυναικεία ποσόστωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις απαγωγές κοριτσιών του κοπτικού πληθυσμού που εξαναγκάστηκαν να προσηλυτισθούν στο Ισλάμ·

Συρία

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησε η βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών διαδηλωτών τον Μάρτιο του 2011, σημειώνεται δραματική κλιμάκωση των συστηματικών δολοφονιών, της βίας και των βασανιστηρίων και ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας συνεχίζουν να απαντούν με στοχευμένες δολοφονίες, βασανιστήρια, και μαζικές συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολύ περισσότεροι έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες βρίσκονται υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Σύριοι αντιμετωπίζουν μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση ως αποτέλεσμα της βίας και των μετακινήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται να μην επιτρέπεται σε κανένα διεθνή δημοσιογράφο και παρατηρητή να εισέλθει στη χώρα· ότι αναφορές από Σύριους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εικόνες από κινητά τηλέφωνα είναι τα μόνα τεκμήρια των εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συστηματικών επιθέσεων, τόσο στοχευμένων όσο και τυχαίων, κατά των ειρηνικών διαδηλωτών και πολιτών εν γένει στη Συρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στη Συρία συνοδεύονται από ενέργειες που αποσκοπούν στην υποδαύλιση των συγκρούσεων μεταξύ εθνοτήτων και μεταξύ θρησκειών και στην όξυνση των φατριαστικών εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκτιμήσεις βάσει των οποίων ο χριστιανικός πληθυσμός της Συρίας, κυρίως λόγω μετανάστευσης, πιθανόν να έχει μειωθεί από 10% σε 8%· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Ιρακινών χριστιανών ήρθαν στη Συρία για να γλυτώσουν από τη στοχευμένη βία στο Ιράκ· ότι πολλοί χριστιανοί στη Συρία φοβούνται πως θα αποτελέσουν θύματα φατριαστικής βίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανικές κοινότητες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθυσμού, έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στον εκδημοκρατισμό της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα Συμπεράσματά του της 10ης Οκτωβρίου 2011, χαιρέτησε τις προσπάθειες της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Συρία να συγκροτήσει μια ενιαία πλατφόρμα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιδοκιμάσει τις προσπάθειες αυτές, διαπίστωσε ότι η σύσταση του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου (SNC) αποτελεί θετικό βήμα προόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσης ιδρύθηκε στη Συρία η Εθνική Επιτροπή για τη Δημοκρατική Αλλαγή·

Αίγυπτος

1.  εκφράζει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς τον Αιγυπτιακό λαό σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο εκδημοκρατισμού της χώρας και συνεχίζει να στηρίζει τις δημοκρατικές προσδοκίες του· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των δημοκρατικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο·

2.  καταδικάζει έντονα τη δολοφονία διαδηλωτών στην Αίγυπτο· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων· καλεί τις Αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να μην κάνουν χρήση δυσανάλογης ισχύος· τονίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά, υπό τη δέουσα προστασία των δυνάμεων του νόμου· καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να απελευθερώσουν τους 28 χριστιανούς που συνελήφθησαν στη συνοικία Maspero του Καΐρου καθώς και τους άλλους συλληφθέντες·

3.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις αιγυπτιακές αρχές για τον εντοπισμό των αυτουργών και των δραστών των επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων· τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί από ανεξάρτητο πολιτικό δικαστήριο μια ανεξάρτητη, εμπεριστατωμένη και διαφανής έρευνα για τα γεγονότα της συνοικίας Maspero, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται γι' αυτά· τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης· λαμβάνει γνώση των εξαγγελιών της Κυβέρνησης περί άμεσης κατάρτισης ενός σχεδίου διατάγματος για τη νομιμοποίηση του καθεστώτος των χώρων λατρείας που είχαν ανεγερθεί χωρίς τη δέουσα έγκριση, καθώς και για τη ενίσχυση των νομικών κειμένων που θα καταπολεμούν τις διακρίσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· υπογραμμίζει πάντως την ευθύνη της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης και των Αιγυπτιακών Αρχών ως προς τη διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των πολιτών της χώρας και ως προς την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για τη βία·

4.  καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και σκέψης για όλους τους πολίτες της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένων των Κοπτών χριστιανών, και ότι οι κοπτικές χριστιανικές κοινότητες δεν θα υφίστανται βίαιες επιθέσεις και θα μπορούν να διαβιούν εν ειρήνη και να εκφράζουν ελεύθερα τις πεποιθήσεις τους σε ολόκληρη τη χώρα· ζητεί να τύχουν της κατάλληλης προστασίας οι εκκλησίες, ώστε να τεθεί ένα τέλος στις συνεχείς επιθέσεις και καταστροφές κατά εκκλησιών από ισλαμιστές εξτρεμιστές· επικροτεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έγκρισης ενός «Κοινού Κώδικα για την ανέγερση των χώρων λατρείας'· τονίζει ότι το η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα εγγυημένο από νομικά κείμενα· καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να θέσουν τέλος στις διακρίσεις σε βάρος των Κοπτών χριστιανών, π.χ. απαλείφοντας από όλα τα επίσημα έγγραφα την αναγραφή του θρησκεύματος και να διασφαλίσουν ίση αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες στην Αίγυπτο, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες και πολιτικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση··

5.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά την κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας κυρία Catherine Ashton να καλέσει μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να τηρήσουν τις απαιτήσεις της κοινής θέσης·

6.  εκτιμά πως οποιοδήποτε νέο Σύνταγμα θα πρέπει ρητά να προβλέπει την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και σκέψης και της προστασίας των μειονοτήτων· καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε κάθε συνταγματική διάταξη να μην επιτρέπει αποκλεισμούς και να μην αφήνει καμία δυνατότητα εφαρμογής διακρίσεων σε βάρους οποιουδήποτε στην Αιγυπτιακή κοινωνία·

7.  τονίζει τη σημασία της διενέργειας ελεύθερων, τίμιων και διαφανών εκλογών στην Αίγυπτο για την Εθνοσυνέλευση και την Άνω Βουλή (Shura) στα τέλη του 2011 και στις αρχές του 2012 και για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα στο 2012· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τις Αρχές, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου στις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του στόχου· προτρέπει τις Αιγυπτιακές Αρχές να διευκολύνουν το έργο των ξένων οργανώσεων που προτίθενται να παρακολουθήσουν επί τόπου τα εκλογικά πράγματα· ζητεί να αντικατασταθεί η προσωρινή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση το ταχύτερο από κυβέρνηση που θα προκύψει από ελεύθερες εκλογές·

8.  καλεί το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων (SCAF) να άρει πάραυτα την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης καθόσον παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, με σκοπό να αποτρέψει λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του έτους·

9.  χαιρετίζει επ' αυτού την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την οποία ποινικοποιούνται οι διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις·

10.  εκτιμά πως θα πρέπει η ΕΕ να λάβει μέτρα σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιουδήποτε αιγυπτίου πολίτη· τονίζει την ανάγκη να είναι έτοιμη η ΕΕ να εγκρίνει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τον Αιγυπτιακό λαό που με ειρηνικά μέσα παλεύει για ένα δημοκρατικό μέλλον·

11.  καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να εγκρίνουν ένα νέο νόμο για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι που να είναι σύμφωνος προς τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε στενή συνεργασία με τις ΜΚΟ και τις ομάδες προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή έχει αποφασιστική σημασία για την πραγματική δημοκρατική ανάπτυξη της Αιγύπτου·

12.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας του φυλακισμένου Maikel Nabil Sanad και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή του· καλεί την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση και τις Αιγυπτιακές Αρχές να θέσουν αμέσως τέλος στις στρατιωτικές δίκες σε βάρος πολιτών· καλεί τις Αιγυπτιακές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε καμία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών της χώρας να μην υφίσταται άμεσους ή έμμεσους εκφοβισμούς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή αυτών των οργανώσεων στη διεργασία εκδημοκρατισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών·

Συρία

13.  καταδικάζει απερίφραστα την δυσανάλογη και στυγνή άσκηση ισχύος εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τη συστηματική δίωξη δημοκρατικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ιατρών και νοσοκομειακού προσωπικού· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη σοβαρότητα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι συριακές αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις χωρίς δίκη, αυθαίρετες κρατήσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια, ακόμη και σε βάρος παιδιών, που μπορεί να θεωρηθούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στον Πρόεδρο Μπάσαρ αλ Άσαντ και στο καθεστώς του να παραιτηθούν της εξουσίας αμέσως ώστε να μπορέσει να καταστεί δυνατός ένας εκδημοκρατισμός της Συρίας, ώστε να ξεκινήσει μια διεργασία ριζικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων·

14.  εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων· εξαίρει το θάρρος και την αποφασιστικότητα του Συριακού λαού και στηρίζει θερμά τις προσδοκίες του για τον πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη διασφάλιση καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ανεξάρτητη, διαφανή και αποτελεσματική διερεύνηση των δολοφονιών, συλλήψεων, αυθαίρετων κρατήσεων και καταγγελλόμενων εξαφανίσεων και περιστατικών τέλεσης βασανιστηρίων εκ μέρους των Συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ώστε οι αυτουργοί αυτών των πράξεων να λογοδοτήσουν στη διεθνή κοινότητα· εκτιμά πως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να παραπέμψει την Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στον συριακό λαό και να μην υπάρξουν άλλα θύματα τέτοιων πρακτικών· ζητεί να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στη χώρα των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και των διεθνών μέσων ενημέρωσης και τονίζει την έκκληση που απηύθυναν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και οι διαδηλωτές στη Συρία για την αποστολή διεθνών παρατηρητών·

16.  ανησυχεί έντονα για τη θέση των χριστιανών στη Συρία, και ιδίως για την ασφάλειά τους· καταδικάζει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην υποκίνηση της σύγκρουσης μεταξύ θρησκειών· καλεί τις παρούσες και τις μελλοντικές Συριακές αρχές να προσφέρουν αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία στις χριστιανικές κοινότητες·

17.  τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Συρία, και κυρίως της ελευθερίας θρησκείας, πίστης, συνείδησης και σκέψης· εκφράζει σε αυτό το πλαίσιο την υποστήριξή του προς τη χριστιανική κοινότητα της χώρας και, ταυτόχρονα, την προτρέπει να παίξει ένα θετικό και εποικοδομητικό ρόλο στις τρέχουσες εξελίξεις στη Συρία· προτρέπει επίσης τις δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης να δηλώσουν ή να επανεπιβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες, και κυρίως στην ελευθερία θρησκείας, πίστης, συνείδησης και σκέψης·

18.  επικροτεί τη θετική δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τις προσπάθειες της Συριακής αντιπολίτευσης να συγκροτήσει μια ενιαία πλατφόρμα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ κυρία Ashton, προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω και να στηρίξουν την ανάδυση οργανωμένων συριακών δημοκρατικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας·

19.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα συνεχίσει να πιέζει για έντονες ενέργειες του ΟΗΕ προκειμένου να αυξηθεί η διεθνής πίεση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ειδικότερα προς τη Ρωσία και την Κίνα, να μην παρεμποδίσουν την έγκριση της απόφασης που θα καταδικάζει τη χρήση φονικής βίας από το Συριακό καθεστώς και θα ζητεί να παύσει η χρήση αυτού του είδους βίας και να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· στηρίζει θερμά την από 23 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος του Συριακού καθεστώτος· τονίζει την ανάγκη του να είναι έτοιμη η ΕΕ να εγκρίνει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τον Συριακό λαό που παλεύει με ειρηνικά μέσα για ένα δημοκρατικό μέλλον·

20.  χαιρετίζει την καταδίκη του Συριακού καθεστώτος από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία καθώς και το ρόλο της Τουρκίας στην υποδοχή προσφύγων·

21.  καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βίας, παρενόχλησης ή εκφοβισμού που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος της ΕΕ σε βάρος ορισμένων Σύρων πολιτών και υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα ασφαλούς ελεύθερης και ειρηνικής διαμαρτυρίας, είναι πλήρως εγγυημένο στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαμαρτυριών κατά της εξουσίας του προέδρου Μπάσαρ αλ Άσαντ·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, στην Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0387.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0333.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0064.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0021.
(5) EE L 228 της 3.9.2011, σ. 16.
(6) EE L 228 της 3.9.2011, σ. 19.
(7) EE L 228 της 3.9.2011, σ. 1.
(8) EE L 269 της 14.10.2011, σ. 18.


Τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία
PDF 277kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία
P7_TA(2011)0472RC-B7-0543/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την τακτική έκθεση προόδου του 2010 για την Ουκρανία και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του σχετικά με την καταδίκη της πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας Yulia Tymoshenko, στις 11 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εξέδωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Αυγούστου και στις 11 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απόφαση στην υπόθεση Yulia Tymoshenko,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 29/30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, καθώς και τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης, περιλαμβανομένης σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, που προορίζεται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι υπέρμαχος μιας σταθερής και δημοκρατικής Ουκρανίας που θα σέβεται τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα προστατεύει τις μειονότητες και θα εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της εστίασης στην εσωτερική μεταρρύθμιση και στο σεβασμό του κράτους δικαίου, που προϋποθέτει την καθιέρωση δίκαιων, αμερόληπτων και ανεξάρτητων νομικών διαδικασιών, αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ενίσχυση και προώθηση των σχέσεων με την Ουκρανία και η ενίσχυση της ΕΠΓ που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών και της ΕΕ και των κρατών μελών της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο της περιφέρειας Pechersk της Ουκρανίας στις 11 Οκτωβρίου 2011 να καταδικάσει την πρώην πρωθυπουργό Yulia Tymoshenko σε επταετή κάθειρξη, τριετή απαγόρευση πολιτικής δραστηριότητας, χρηματικό πρόστιμο 200 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και δήμευση όλων των περιουσιακών της στοιχείων ερμηνεύεται ευρύτερα είτε ως πράξη αντεκδίκησης είτε ως απόπειρα καταδίκης και φυλάκισης μελών της αντιπολίτευσης, προκειμένου να εμποδιστούν να θέσουν υποψηφιότητα και να διεξαγάγουν προεκλογική εκστρατεία στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους και στις προεδρικές εκλογές του 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Οκτωβρίου 2011 η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας κίνησε νέα ποινική διαδικασία σε βάρος της Yulia Tymoshenko και του πρώην πρωθυπουργού Pavlo Lazarenko, οι οποίοι κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την κατάχρηση δημόσιων πόρων της Ουκρανίας σε μεγάλη κλίμακα, ενόσω η Yulia Tymoshenko ήταν πρόεδρος και πραγματική ιδιοκτήτρια των Ενιαίων Ενεργειακών Συστημάτων της Ουκρανίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης για τις πράξεις τους, περιλαμβανομένων υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά κυρίως (αναπληρωτών) προϊσταμένων κεντρικών κρατικών υπηρεσιών και επιθεωρήσεων, επικεφαλής μικρότερων μονάδων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, δικαστών περιφερειακών δικαστηρίων και επικεφαλής τοπικών αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεσμεύθηκε σε ένα φάσμα νομικών μεταρρυθμίσεων που θα ευθυγραμμίσουν το ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο της Ουκρανίας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υπογραμμίζει την ανάγκη για σεβασμό του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση δίκαιων, αμερόληπτων και ανεξάρτητων νομικών διαδικασιών, με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι τα δικαστικά μέτρα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τις αρχές αυτές ιδιαίτερα σημαντικές σε μια χώρα που φιλοδοξεί να αποκτήσει βαθύτερες συμβατικές σχέσεις και να επενδύσει στην πολιτική σύνδεσή της με την Ένωση·

1.  εκτιμά ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και το γεγονός ότι προσφέρεται στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή προοπτική έχουν μεγάλη σημασία και είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών· αναγνωρίζει τις προσδοκίες της Ουκρανίας σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι θα πληρούνται όλα τα κριτήρια, περιλαμβανομένου του σεβασμού των αρχών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

2.  αποδοκιμάζει την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της πρώην πρωθυπουργού Yulia Tymoshenko ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάχρηση της δικαστικής εξουσίας με στόχο τον πολιτικό εκμηδενισμό της πολιτικής ηγέτιδας της ουκρανικής αντιπολίτευσης· υπογραμμίζει ότι ο νόμος που εφαρμόστηκε επιλεκτικά σε βάρος της Tymoshenko ανάγεται στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και προβλέπει την ποινική δίωξη για πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 364 και 365 του εν λόγω νόμου, τα οποία αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο αναθεώρησης στη Verhovna Rada, δεν συνάδουν με τα πρότυπα της Ευρώπης και του ΟΗΕ·

3.  προτρέπει τις ουκρανικές αρχές να διασφαλίσουν μία δίκαιη, διαφανή και αμερόληπτη ποινική διαδικασία σε περίπτωση που η Yulia Tymoshenko ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος της, καθώς και στις υπόλοιπες δίκες σε βάρος μελών της προηγούμενης κυβέρνησης· επιμένει ότι η Yulia Tymoshenko θα έπρεπε να μπορεί να ασκεί το δικαίωμά της για πλήρη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία τόσο σήμερα όσο και στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών στην Ουκρανία·

4.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η δίκη Tymoshenko αντίκειται στη διακηρυγμένη προσήλωση της ουκρανικής κυβέρνησης στη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες·

5.  εκφράζει γνήσια ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση του πρώην υπουργού Εσωτερικών Yuri Lutsenko, κατά του οποίου το δικαστήριο δεν έχει ακόμη εκδώσει καταδικαστική απόφαση, και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις·

6.  επιμένει ότι όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος πρώην και νυν ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας·

7.  εκτιμά ότι η μη επανεξέταση της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος της Yulia Tymoshenko θα υπονομεύσει τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης και την κύρωσή της ενώ η χώρα θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την υλοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της· εκφράζει ανησυχία για ορισμένα δείγματα υποβάθμισης των δημοκρατικών ελευθεριών και την ενδεχόμενη εργαλειοποίηση κρατικών θεσμών για κομματικούς σκοπούς και πολιτική εκδίκηση·

8.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου και της εσωτερικής μεταρρύθμισης, περιλαμβανομένης της αξιόπιστης καταπολέμησης της διαφθοράς, έχει θεμελιώδη σημασία, όχι μόνο για τη σύναψη και την κύρωση της συμφωνίας σύνδεσης και την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας, αλλά και για την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ουκρανία·

9.  χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών· εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί στερεά βάση για την ενδεχόμενη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας·

10.  είναι θορυβημένο από τις ειδήσεις περί επιδείνωσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού στην Ουκρανία· καλεί τις αρχές να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των βασικών αυτών πτυχών μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να αποφύγουν κάθε απόπειρα ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, του περιεχομένου των ειδήσεων στα εθνικά μέσα ενημέρωσης·

11.  υποστηρίζει θερμά τις συστάσεις της κοινής γνωμοδότησης της Επιτροπής Βενετίας και του Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ όσον αφορά το σχέδιο εκλογικού νόμου· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να εγκριθούν οι συστάσεις αυτές και να εφαρμοστούν σύντομα και κατά τρόπο καθολικό και περιεκτικό, με τη συμμετοχή τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας των πολιτών·

12.  παροτρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ουκρανία να διεξαγάγουν ισότιμο και διαφανή διάλογο για τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων· εμμένει στην άποψη ότι η διερεύνηση ενδεχόμενων αστοχιών στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται από κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή·

13.  θεωρεί ότι η πρόσφατα αναβληθείσα συνάντηση με τον Πρόεδρο Yanukovych θα αποτελούσε εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανησυχίες που διατυπώθηκαν έναντι της ουκρανικής κυβέρνησης και να αποκατασταθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μονογράφηση της συμφωνίας σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτελεσθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με τα εναπομένοντα πολιτικά εμπόδια τεχνικού και ουσιαστικού χαρακτήρα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επαναπρογραμματίσουν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Yanukovych έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί πριν από την προβλεπόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας το Δεκέμβριο του 2011·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη δικαστική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία αξιοποιώντας καλύτερα το πρόγραμμα οικοδόμησης ικανοτήτων της ΕΕ και να μελετήσει το ενδεχόμενο συγκρότησης συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ υψηλού επιπέδου στην Ουκρανία, για να βοηθήσει τη χώρα στις προσπάθειές της να ευθυγραμμιστεί με την ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων στον τομέα της δικαιοσύνης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.


Η απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία
PDF 373kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία
P7_TA(2011)0473B7-0538/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, το οποίο επικεντρώνεται στην υγεία των ζώων,

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), του Αυγούστου 2011, σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από βακτηριακά στελέχη που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες και/ή AmpC β-λακταμάσες στα τρόφιμα και τα ζώα παραγωγής τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (SANCO/6876/2009r6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τεχνική έκθεση, του Σεπτεμβρίου 2009, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΜΕΑ) με τίτλο «The bacterial challenge: time to react - A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (Βακτηριακή πρόκληση: ώρα για δράση - Έκκληση για την κάλυψη του κενού μεταξύ των πολυανθεκτικών βακτηρίων και της ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2002/77/EΚ του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2001, για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική(1) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την πρόταση για την εν λόγω σύσταση του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2001, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική κατά της μικροβιακής αντοχής (COM(2001)0333),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες δύνανται να καταστρέψουν βακτήρια, ιούς και άλλους μικροοργανισμούς ή να εμποδίσουν την ανάπτυξή τους (τα αντιβιοτικά είναι αντιμικροβιακές ουσίες που δρουν μόνο κατά των βακτηρίων) και, ως εκ τούτου, έχουν διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην βελτίωση της δημόσιας υγείας βοηθώντας στην μείωση του αριθμού των θανάτων από ασθένειες και μολύνσεις, οι οποίες προηγουμένως ήταν ανίατες ή θανατηφόρες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τους είχε ως αποτέλεσμα ότι ορισμένοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι προηγουμένως ήταν ευαίσθητοι σε αυτές τις αντιμικροβιακές ουσίες, ανέπτυξαν αντοχή, την καλούμενη «μικροβιακή αντοχή'·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η φυσική διαδικασία επιταχύνεται από την υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των αντιμικροβιακών ουσιών, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιτυχίες της ιατρικής επιστήμης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλοφορία κάθε νέου αντιβιοτικού έχει ακολουθηθεί και θα ακολουθείται από την ανάπτυξη αντοχής των στοχευόμενων βακτηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διατηρηθεί η ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των λοιμωδών νόσων απαιτείται τόσο η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών όσο και η καλύτερη διατήρηση των υπαρχόντων αντιβιοτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί τόσο ο αποτελεσματικός έλεγχος της χρήσης αντιβιοτικών όσο και ο περιορισμός της μόνο στις περιπτώσεις όπου η αντιβιοτική αγωγή κρίνεται αναγκαία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για περίπου τέσσερις δεκαετίες (από τη δεκαετία του «40 έως τη δεκαετία του »70) η φαρμακευτική βιομηχανία εφοδίαζε την αγορά σε σταθερή βάση με νέα αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένων αρκετών με νέους μηχανισμούς δράσεως, οι οποίοι παρέκαμπταν τα προβλήματα που προκαλούσε η αντοχή σε παλαιότερες ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε μόνο λίγες νέες αντιμικροβιακές ουσίες έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σημαντικό και, εν πολλοίς, άλυτο πρόβλημα που έχει εξελιχθεί σε απειλή για την δημόσια υγεία στην Ευρώπη και παγκοσμίως και έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερης διάρκειας και πιο περίπλοκες θεραπείες, μείωση της ποιότητας ζωής, μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας (κάθε χρόνο 25 000 ασθενείς πεθαίνουν στην ΕΕ από λοίμωξη που προκαλείται από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς), επιπρόσθετο κόστος περίθαλψης και απώλεια παραγωγικότητας της τάξεως τουλάχιστον των 1,5 δισ. EUR ετησίως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό ποσοστό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων οφείλεται σε ανθεκτικά βακτήρια, όπως ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) και το Κλοστρίδιο difficile, που αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή έχει εξελιχθεί σε τόσο σημαντικό θέμα ώστε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αφιερώσει την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου 2011) σε αυτό το θέμα και ότι από το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει κάθε χρόνο, στις 18 Νοεμβρίου, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απρόσφορη και αλόγιστη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων προκαλεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη, διάδοση και διατήρηση ανθεκτικών μικροοργανισμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών, από ακατάλληλες θεραπείες και εξ αιτίας της συνεχούς έκθεσης των παθογόνων παραγόντων σε αντιμικροβιακές ουσίες στα νοσοκομεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγιεινή με τη μορφή αποτελεσματικού πλυσίματος και στεγνώματος των χεριών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανάγκης για αντιβιοτικά και αντιμικροβιακές ουσίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων και τη βούληση να μειωθεί η κατανάλωση αντιβιοτικών στον κτηνιατρικό τομέα για ακατάλληλους «προφυλακτικούς» σκοπούς, η μικροβιακή αντοχή πλήττει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα και μπορεί να μεταδοθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις οπότε το φαινόμενο αυτό καθίσταται πραγματικά διαθεματικό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επομένως πρόσθετες προσπάθειες για να βελτιωθούν οι γεωργικές πρακτικές ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν ο κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση αντιβιοτικών για κτηνιατρικούς σκοπούς και η ανάπτυξη αντοχής στους ανθρώπους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορθές κτηνοτροφικές πρακτικές ελαχιστοποιούν την ανάγκη για αντιβιοτικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί επομένως να αναληφθεί δράση κατά της αντοχής σε αντιμικροβιακές ουσίες στα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση εάν δεν συνδυαστεί με μέτρα για την καταπολέμηση της αντοχής σε αντιμικροβιακές ουσίες στα κτηνιατρικά φάρμακα, τις ζωοτροφές και τις αγροτικές καλλιέργειες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EPRUMA(3) είναι μια ευρωπαϊκή πολυμερής πρωτοβουλία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της «Μίας Υγείας» («One health») καλύπτει τόσο τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση όσο και τα κτηνιατρικά φάρμακα, και η EPRUMA θεωρεί ότι τα αντιβιοτικά αποτελούν ένα ζήτημα που εμπίπτει στην έννοια της «Μίας Υγείας'·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή σε αντιμικροβιακές ουσίες αποτελεί φαινόμενο το οποίο έχει σαφώς διασυνοριακές συνέπειες και δεν μπορεί να αποκλειστεί η εκδήλωση ενός ακραίου γεγονότος που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν διαχειρίσιμο με τους υπάρχοντες πόρους και τις υπάρχουσες γνώσεις και θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες ιατρικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις·

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια ολοένα αυξανόμενη απειλή για την δημόσια υγεία στην Ευρώπη και παγκοσμίως, παρά τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

2.  ζητεί να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, ενώ πρέπει να γίνει εστίαση στα ακόλουθα θέματα, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

   συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, μόνο σε περιπτώσεις όπου η χρήση τους είναι πραγματικά αναγκαία για τη θεραπεία μιας ασθένειας, στην σωστή δοσολογία, συχνότητα και διάρκεια·
   παρακολούθηση και επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής·
   ανάγκη έρευνας και ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών και εναλλακτικών λύσεων·
   συνδυασμός με μέτρα για την καταπολέμηση της αντοχής σε αντιμικροβιακές ουσίες στα κτηνιατρικά φάρμακα, τις ζωοτροφές και τις καλλιέργειες·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση νομοθετικό πλαίσιο για την ανάληψη δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής, προωθώντας πρωτοβουλίες για την «υπεύθυνη χρήση» και στηρίζοντας την διάδοσή τους και την σχετική ενημέρωση·

Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών

4.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί επείγουσα δράση προκειμένου να αποφευχθεί, ή ακόμη και να αντιστραφεί, η περαιτέρω αύξηση των ανθεκτικών μικροοργανισμών με τη μείωση της περιττής και ακατάλληλης χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών·

5.  υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος είναι να παραμείνουν τα αντιμικροβιακά αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νόσων, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη χρήση αντιμικροβιακών στο απολύτως απαραίτητο·

6.  σημειώνει ότι έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου το 2001(4) και η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, του 2010, αναγνωρίζουν σειρά ανεπαρκειών και κενών στην προώθηση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών·

7.  σημειώνει ότι το επίπεδο πρόσβασης σε πληροφορίες για τη μικροβιακή αντοχή και ο αντίκτυπος στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών εξακολουθούν να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών που χορηγούνται μόνο βάσει ιατρικής συνταγής, δεδομένου ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ποσοστό αντιβιοτικών που πωλήθηκαν άνευ συνταγής το 2008·

8.  σημειώνει ότι σε αυτό το φαινόμενο, η Ευρώπη είναι τόσο αδύναμη όσο ο πιο αδύναμος κρίκος, και πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις χώρες με υψηλά επίπεδα μικροβιακής αντοχής·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που αποσκοπούν στη σημαντική μείωση της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και να προσδιορίσει και να καθορίσει γενικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών, αναλύοντας περαιτέρω την σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2001, καθώς και να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αρχές και οι μέθοδοι εφαρμόζονται σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις όσον αφορά τα αντιβιοτικά και τη δράση τους, και ότι, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη κατ' εντολή της Επιτροπής, 53% των Ευρωπαίων πιστεύουν ακόμη ότι τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τους ιούς και 47% πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικά κατά του κρυώματος και της γρίπης (Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 338 σχετικά με την μικροβιακή αντοχή, Απρίλιος 2010)·

11.  αναγνωρίζει ότι η μη τήρηση και εφαρμογή, εκ μέρους των ασθενών, των συνταγών, π.χ. η μη ολοκλήρωση της θεραπείας ή η μη τήρηση των οδηγιών δοσολογίας, συμβάλλει κατά πολύ στη μικροβιακή αντοχή·

12.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ζήτημα της ακατάλληλης χρήσης και πώλησης αντιμικροβιακών ουσιών, με ή χωρίς συνταγή, σε ολόκληρη την αλυσίδα - από τον ιατρό και τον φαρμακοποιό έως τον ασθενή - με γνώμονα τη συμπεριφορά όλων των ενδιαφερομένων φορέων και να εφαρμόσει συνολική μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ευαισθητοποίηση όλων αυτών των φορέων·

13.  τονίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών, οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να αποδώσουν προσοχή στην καλύτερη χρήση των αντιβιοτικών που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, εξετάζοντας ενδελεχώς τη δοσολογία, τη διάρκεια της θεραπείας και τον συνδυασμό φαρμάκων·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το καλό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών - ειδικά στα νοσοκομεία - με σκοπό να προληφθεί η διάδοση των μολύνσεων και να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά·

15.  χαιρετίζει, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 18 Νοεμβρίου, η οποία έχει ως σκοπό να αποκτήσει το κοινό μεγαλύτερη επίγνωση της απειλής που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια υγεία η μικροβιακή αντοχή και να απευθυνθεί έκκληση για πιο υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, μέσω διαφόρων δράσεων στα κράτη μέλη·

Παρακολούθηση και επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής

16.  τονίζει την σημασία ενός άρτια λειτουργούντος συστήματος παρακολούθησης και επιτήρησης για την συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την ευαισθησία των παθογόνων οργανισμών στις αντιμικροβιακές ουσίες και τις λοιμώξεις που αυτοί προκαλούν, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση των χρονικών τάσεων, την έγκαιρη προειδοποίηση και την παρακολούθηση της εξάπλωσης της αντοχής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ευρύτερης κοινότητας, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της συνολικής χρήσης τους·

17.  χαιρετίζει, συνεπώς το έργο που άρχισε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής (EARSS) και της Ευρωπαϊκής Επιτήρησης της Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών Ουσιών στην Κτηνιατρική (ESVAC) - και το οποίο συνεχίζεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) - για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων υψηλής ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε ορισμένες χώρες όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και την ποιότητά τους· χαιρετίζει, επίσης, το έργο που άρχισε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών - και το οποίο συνεχίζεται σήμερα από το ΕCDC - για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων υψηλής ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών·

18.  τονίζει τη σημασία της διάγνωσης στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, και ζητεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς και μία πιο αποτελεσματική και βελτιωμένη χρήση των υπαρχόντων διαγνωστικών εργαλείων·

19.  καλεί την Επιτροπή, το ECDC και τις άλλες σχετικές υπηρεσίες της ΕΕ να εργαστούν από κοινού χωρίς καθυστέρηση για την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής και της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης για νέους μηχανισμούς αντοχής και νέα ανθεκτικά στελέχη·

Ανάγκη έρευνας και ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών και εναλλακτικών λύσεων

20.  αναγνωρίζει ότι το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της συχνότητας των λοιμώξεων που προκαλούνται από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς και της μείωσης των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών απειλεί τώρα να οδηγήσει τον τομέα της δημόσιας υγείας στην προ των αντιβιοτικών εποχή·

21.  εκτιμά ότι η μείωση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης οφείλεται σε αδυναμία της αγοράς και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων και άλλων ειδών μέτρων, για τη δημιουργία ή τη βελτίωση κινήτρων τα οποία θα ενθαρρύνουν τη φαρμακευτική βιομηχανία να εντατικοποιήσει τις επενδύσεις της στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών και πιθανών εναλλακτικών λύσεων·

22.  υπενθυμίζει την ανάγκη να διεξαχθεί περισσότερη έρευνα για νέες αντιμικροβιακές ουσίες και πιθανές εναλλακτικές λύσεις δυνάμει των προγραμμάτων-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ που μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις μεγαλύτερης αποδοτικότητας·

23.  σημειώνει ότι η έλλειψη ταχέων διαγνωστικών μεθόδων έχει συμβάλει τόσο στην κατάχρηση αντιβιοτικών όσο και στο υψηλό κόστος ανάπτυξής τους·

24.  αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης συμπληρωματικών μέτρων όπως η χρησιμοποίηση αποτελεσματικών εμβολίων για την πρόληψη των λοιμώξεων, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με καινοτόμα κίνητρα για αποτελεσματικά αντιβιοτικά·

Ολιστική προσέγγιση

25.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα για την μικροβιακή αντοχή και την δημόσια υγεία αποτελούν μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για τη μικροβιακή αντοχή, αναγνωρίζοντας τη σχέση με τα μέτρα για την καταπολέμηση της αντοχής σε αντιμικροβιακές ουσίες στα κτηνιατρικά φάρμακα, τις ζωοτροφές και τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κίνδυνο της διασταυρούμενης μετάδοσης (cross-transmission)·

26.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνιατρική σε ολόκληρη την ΕΕ, συλλέγοντας συγκρίσιμα και συγκεκριμένα ανά είδος δεδομένα υψηλής ποιότητας για κάθε κράτος μέλος·

27.  χαιρετίζει τις προσπάθειες να ευθυγραμμιστούν οι ρυθμίσεις που αφορούν νέα αντιβιοτικά και να βελτιωθεί η αξιολόγηση των εν λόγω ρυθμίσεων·

28.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει το EARSS και την ESVAC στη συλλογή δεδομένων για τη χρήση αντιβιοτικών ως βάση για μελλοντικά μέτρα διασφάλισης της υπεύθυνης χρήσης·

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της προφυλακτικής χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία·

30.  τονίζει ότι οι τομείς της κτηνοτροφίας και της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην πρόληψη των ασθενειών μέσω ορθών πρακτικών υγιεινής, στέγασης και φροντίδας των ζώων, καθώς και σε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας παρά στην προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών·

31.  ζητεί, ειδικότερα, την καθιέρωση ορθών πρακτικών στην κτηνοτροφία που θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μικροβιακής αντοχής· τονίζει ότι οι πρακτικές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε νεαρά ζώα που συγκεντρώνονται από διαφορετικούς εκτροφείς, στοιχείο το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών·

32.  επισημαίνει ότι τα φαρμακευτικά κατάλοιπα που δεν απορρίπτονται με τον δέοντα τρόπο καταλήγουν στους υδάτινους πόρους, αυξάνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ακούσια έκθεση σε διάφορες ουσίες που συνδέονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την έρευνα για τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης σε φαρμακευτικά κατάλοιπα μέσω του ύδατος και του εδάφους·

33.  ζητεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δραστικών ουσιών και των μηχανισμών δράσης που χρησιμοποιούνται στα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση όσο και στα κτηνιατρικά φάρμακα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφοράς της μικροβιακής αντοχής από τα ζώα στους ανθρώπους, αλλά επισημαίνει ότι τούτο δεν πρέπει να οδηγήσει στην επιβολή περιορισμών στις υφιστάμενες θεραπευτικές επιλογές που είναι αποτελεσματικές·

34.  εκτιμά ότι πρέπει να επιτρέπεται η χρήση στη γεωργία των επονομαζόμενων αντιβιοτικών «ύστατης λύσης», τα οποία προορίζονται για την καταπολέμηση δύσκολα αντιμετωπίσιμων παθογόνων οργανισμών που προσβάλλουν τον άνθρωπο, μόνον υπό συνθήκες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της αντοχής, κατά προτίμηση σε μεμονωμένη βάση·

Διεθνής συνεργασία

35.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (OIE) και άλλους σχετικούς φορείς και οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά η μικροβιακή αντοχή σε παγκόσμιο επίπεδο· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σύσταση της Διατλαντικής Ειδικής Ομάδας Δράσης ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που σχετίζονται με την Μικροβιακή Αντοχή (TATFAR)·

36.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 34 της 5.2.2002, σ. 13.
(2) EE C 112 Ε της 9.5.2002, σ. 106.
(3) Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα.
(4) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων μελών κρατών σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 2002/77/EΚ του Συμβουλίου για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική.


Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών
PDF 288kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ιδίως σχετικά με την αυτοπυρπόληση των μοναχών
P7_TA(2011)0474RC-B7-0540/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα και το Θιβέτ, και ιδίως το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Θιβέτ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους τους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στα βουδιστικά μοναστήρια του Θιβέτ στην Aba (Ngaba) της επαρχίας Σιτσουάν και σε άλλα σημεία των υψιπέδων του Θιβέτ, στους οποίους περιλαμβάνονται βίαιες επιδρομές ασφαλείας, η αυθαίρετη κράτηση μοναχών, αυξημένη εποπτεία μέσα στα μοναστήρια και διαρκής παρουσία της αστυνομίας έξω από τα μοναστήρια ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι θρησκευτικές δραστηριότητες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της θρησκευτικής ελευθερίας στα θιβετιανά μοναστήρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Phuntsog (20 ετών) και Tsewang Norbu (29 ετών) πέθαναν αφού αυτοπυρπολήθηκαν στις 16 Μαρτίου και τις 15 Αυγούστου 2011 αντίστοιχα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των περιοριστικών κινεζικών πολιτικών στο Θιβέτ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότεροι αδερφοί του Phuntsog, Lobsang Kelsang και Lobsang Kunchok (και οι δύο 18 ετών), αυτοπυρπολήθηκαν στην αγορά της περιοχής Aba στο Θιβέτ στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι επέζησαν δεν είναι σαφές σε ποια κατάσταση βρίσκονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 38χρονος Dawa Tsering, μοναχός της μονής Kardze, αυτοπυρπολήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011, ότι ενώ το κινεζικό προσωπικό ασφαλείας έσβησε τις φλόγες και προσπάθησε να τον απαγάγει, ο μοναχός προστατεύεται προς το παρόν από άλλους μοναχούς και ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 17χρονος μοναχός Kelsang Wangchuk του μοναστηριού Kirti αυτοπυρπολήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2011 και απομακρύνθηκε αμέσως από κινέζους στρατιώτες που έσβησαν τη φωτιά και τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν να τον απαγάγουν με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του ούτε και ο τόπος στον οποίο βρίσκεται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο πρώην μοναχοί από το μοναστήρι Kirti, οι Choephel (19 ετών) και Kayang (18 ετών), αυτοπυρπολήθηκαν κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου, ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα για θρησκευτική ελευθερία και λαμβάνοντας υπόψη ότι πέθαναν μετά από την διαμαρτυρία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Norbu Damdrul (19 ετών), πρώην μοναχός του μοναστηριού Kirti, αυτοπυρπολήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2011 ανεβάζοντας στους 8 τον αριθμό των αυτοπυρπολούμενων Θιβετιανών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος στον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και η κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Οκτωβρίου 2011 η Tenzin Wangmo (20 ετών), μοναχή από το μοναστήρι Mamae/ Dechen Choekhor Ling της Ngaba, ήταν η πρώτη γυναίκα που αυτοπυρπολήθηκε·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοπυρπόληση μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως έκφραση της αυξανόμενης απόγνωσης των νέων Θιβετιανών, ιδίως στην κοινότητα του μοναστηριού Kirti·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε και να είναι τα προσωπικά κίνητρα για αυτές τις πράξεις αυτά πρέπει να εξεταστούν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της θρησκευτικής και πολιτικής καταπίεσης στην περιοχή Aba (Ngaba) η οποία υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κρατικού ελέγχου της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων μέσω μιας σειράς ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν το 2007 από την κινεζική κυβέρνηση έχει συμβάλει στην απόγνωση των Θιβετιανών στα υψίπεδα του Θιβέτ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις έχουν αυξήσει σημαντικά τον κρατικό έλεγχο της θρησκευτικής ζωής με πολλές εκφράσεις θρησκευτικής ταυτότητας να υπόκεινται σε κρατική έγκριση και έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της μετενσάρκωσης των Λάμα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινεζικό δικαστήριο καταδίκασε 3 θιβετιανούς μοναχούς σε φυλάκιση λόγω του θανάτου του μοναχού Phuntsog, που αυτοπυρπολήθηκε στις 16 Μαρτίου 2011 επειδή τον έκρυψαν και του στέρησαν την ιατρική περίθαλψη, κατηγορώντας τους για «ανθρωποκτονία από πρόθεση'·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2011, μετά από το πρώτο περιστατικό αυτοπυρπόλησης, οπλισμένο προσωπικό περικύκλωσε το μοναστήρι Kirti στερώντας του την πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό για αρκετές μέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αξιωματικοί ασφαλείας που απεστάλησαν στο μοναστήρι επέβαλαν ένα νέο πρόγραμμα υποχρεωτικής «πατριωτικής εκπαίδευσης» και ότι περισσότεροι από 300 μοναχοί απήχθησαν με στρατιωτικά φορτηγά και κρατούνται σε άγνωστη τοποθεσία προκειμένου να υποστούν πολιτική κατήχηση για αρκετές εβδομάδες·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει τους μοναχούς στο μοναστήρι Kirti για συμμετοχή σε ενέργειες με στόχο «τη διατάραξη της δημόσιας τάξης», συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού και της αυτοπυρπόλησης,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες οι κινεζικές αρχές έχουν αυξήσει τους ελέγχους ασφαλείας στο Θιβέτ, ιδίως στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι Kirti, ενώ απαγορεύεται στους δημοσιογράφους και τους ξένους να επισκεφτούν την περιοχή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοναστήρι περιπολείται από αστυνομικούς με εξοπλισμό καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει απαγορευθεί στα ξένα μέσα ενημέρωσης η είσοδος σε τοποθεσίες του Θιβέτ όπου υπάρχουν ταραχές και ότι η κινεζική κρατική τηλεόραση δεν έχει μεταδώσει τις διαμαρτυρίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μοναχοί δεν επιτρέπεται να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις διαμαρτυρίες·

1.  καταδικάζει την συνεχιζόμενη καταστολή των μοναστηριών του Θιβέτ από τις κινεζικές αρχές και ζητεί από αυτές να τερματίσουν τους περιορισμούς και να άρουν τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί στα μοναστήρια και τις λαϊκές κοινότητες, καθώς και να αποκαταστήσουν τις διόδους επικοινωνίας με τους μοναχούς του μοναστηριού Kirti·

2.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές που υπάρχουν από τον προηγούμενο Απρίλιο, σύμφωνα με τις οποίες οκτώ βουδιστές μοναχοί από το Θιβέτ και μία μοναχή αυτοπυρπολήθηκαν κοντά στο μοναστήρι Kirti της Ngabaστην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας·

3.  ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς και τα αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας που έχει επιβάλει στο μοναστήρι Kirti, και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι μοναχοί που απήχθησαν διά της βίας από το μοναστήρι· ζητεί από τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στα ανεξάρτητα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τους παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα να επισκεφτούν την περιοχή·

4.  ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί την θρησκευτική ελευθερία σε όλους τους πολίτες της, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να θέσει τέρμα στις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για θέματα που αφορούν τη θρησκεία και οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να τιμωρηθούν πολίτες λόγω της άσκησης του δικαιώματός τους για θρησκευτική ελευθερία·

5.  ζητεί από τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τα δικαιώματα των Θιβετιανών σε όλες τις επαρχίες της Κίνας και να λάβουν δυναμικά μέτρα για να διορθώσουν τα ζητήματα που καταγγέλλει ο πληθυσμός της Κίνας·

6.  ζητεί από τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν την προώθηση των πολιτικών που απειλούν τη θιβετιανή γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την κληρονομιά και το περιβάλλον, κατά παράβαση του κινεζικού συντάγματος και του νόμου που παρέχει αυτονομία στις εθνικές μειονότητες·

7.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να παράσχει πλήρη στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των 300 μοναχών που απήχθησαν από το μοναστήρι Kirti τον Απρίλιο του 2011, το οποίο ένα θέμα που έχει οδηγήσει στην παρέμβαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εργασίας για τις καταναγκαστικές και ακούσιες εξαφανίσεις·

8.  ζητεί από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να δώσει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των Θιβετιανών που έχουν «νοσηλευθεί» μετά από την αυτοπυρπόλησή τους, καθώς και σχετικά με την πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη·

9.  επικρίνει την καταδίκη των μοναχών Kirti και επιμένει στο δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη και επαρκή παροχή νομικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εν λόγω δίκης· ζητεί να επιτραπεί η πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών στους μοναχούς του μοναστηριού Kirti που βρίσκονται υπό κράτηση·

10.  ζητεί από την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να προβεί σε δημόσια δήλωση προκειμένου να εκφραστεί η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιμάκωση της κατάστασης στην Aba (Ngaba) ζητώντας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τον περιορισμό της υπηρεσίας ασφάλειας της αστυνομίας·

11.  ζητεί από τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν την εφαρμογή των αντιπαραγωγικών πολιτικών και των επιθετικών προγραμμάτων της «πατριωτικής εκπαίδευσης» στις περιοχές που κατοικούνται από Θιβετιανούς, όπως είναι οι επαρχίες Σιτσουάν, Γκάνσου, Κινγκχάι, στις οποίες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δημιουργήσει εντάσεις·

12.  ζητεί από την κινεζική αστυνομία να σέβεται τις παραδοσιακές νεκρώσιμες τελετές του Θιβέτ και να επιστρέφει τα λείψανα τηρώντας τις βουδιστικές τελετουργίες και χωρίς καθυστέρηση ή εμπόδια·

13.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απευθύνουν έκκληση προς την κινεζική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της να αποκαταστήσει τον διάλογο με τον Δαλάι Λάμα και τους εκπροσώπους του με στόχο την πραγματική αυτονομία των Θιβετιανών εντός του πλαισίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και να σταματήσει την εκστρατεία της που έχει ως στόχο τη δυσφήμιση του Δαλάι Λάμα ως θρησκευτικού ηγέτη·

14.  ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να θίξει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, και ζητεί επίσης από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπερασπιστούν την μοναδική θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητα του Θιβέτ στις επίσημες ομιλίες τους κατά την έναρξη ή τη λήξη της Συνόδου Κορυφής, σε περίπτωση που αυτή δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη·

15.  Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα να παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα καθώς και να συνεχίσουν να θίγουν στις συναντήσεις και την αλληλογραφία τους με κινέζους αξιωματούχους συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις Θιβετιανών που έχουν φυλακιστεί λόγω της ειρηνική άσκησης του δικαιώματος τους για θρησκευτική ελευθερία, και να υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των επόμενων 12 μηνών προτείνοντας μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ή πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να διορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Θιβέτ με στόχο να διευκολύνει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των κινεζικών αρχών και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα με στόχο να θεσπιστεί πραγματικό καθεστώς αυτονομίας στο Θιβέτ εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη που ανήκουν στην Ομάδα των 20 (G-20), καθώς και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να θίξουν το θέμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ παρουσία του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Hu Jintao, κατά την προσεχή Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των 20 στις 3-4 Νοεμβρίου 2011 στην Κάννες·

18.  ζητεί επιμόνως από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να σεβαστεί τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των μοναστικών και λαϊκών κοινοτήτων της Ngaba και να αναστείλει την εφαρμογή των κανονισμών θρησκευτικού ελέγχου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό στους θιβετιανούς βουδιστές να ορίζουν και να εκπαιδεύουν τους θρησκευτικούς τους διδασκάλους με τρόπο σύμφωνο με τις θιβετιανές παραδόσεις, να αναθεωρήσει τις θρησκευτικές πολιτικές και πολιτικές ασφαλείας που εφαρμόζονται από το 2008 στην Ngaba, και να ξεκινήσει διαφανή διάλογο με τους ηγέτες των βουδιστικών σχολών του Θιβέτ·

19.  ζητεί από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να σεβαστεί τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων·

20.  εκφράζει την άποψη ότι είναι αναγκαίο να περιληφθούν τα δικαιώματα των μειονοτικών κοινοτήτων της Κίνας στην ημερήσια διάταξη των μελλοντικών κύκλων συνομιλιών ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21.  ζητεί για μία ακόμη φορά από την Κίνα να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0449.


Μπαχρέιν
PDF 309kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Μπαχρέιν
P7_TA(2011)0475RC-B7-0541/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, και ιδίως εκείνο της 7ης Απριλίου 2011(1) σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, και το ψήφισμα της 7ης Ιουλίου 2011(2) σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2011(3), όσον αφορά της σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου του στις 12 Απριλίου 2011 σχετικά με το θάνατο δύο ακτιβιστών από το Μπαχρέιν και της 28ης Απριλίου 2011 που καταδικάζει τις θανατικές ποινές οι οποίες επεβλήθησαν σε τέσσερις πολίτες του Μπαχρέιν για συμμετοχή σε ειρηνικές διαμαρτυρίες,

–  έχοντας υπόψη την Ακρόαση που διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου 2011 για το Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) για το Μπαχρέιν, στις 10, 12 και 18 Μαρτίου 2011, στις 3 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2011, στις 31 Αυγούστου 2011 και στις 8 και 30 Σεπτεμβρίου 2011, και τις δηλώσεις της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο, τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Μπαχρέιν της 23ης Μαΐου, 12ης Απριλίου και 21ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 23ης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος 21 πολιτικών ακτιβιστών, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών της αντιπολίτευσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με το Μπαχρέιν της 66ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου του Μπαχρέιν της 5ης Οκτωβρίου 2011 και τη δήλωση του Υπουργείου Υγείας του Μπαχρέιν για την καταδίκη γιατρών, νοσοκόμων και ιατρικού προσωπικού της 30ής Σεπτεμβρίου2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα του Μπαχρέιν σχετικά με την επανεκδίκαση των ιατρών που είχαν προηγουμένως προσαχθεί σε στρατοδικεία στις 23 Οκτωβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπου το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 19(δ) του Συντάγματος του Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση της Γενεύης του 1949,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο ενημέρωσης του κοινού εκ μέρους των ιατρών με τίτλο «Υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση παράλυσης: στρατιωτική καταστολή του Μπαχρέιν σε βάρος ασθενών τον Απρίλιο του 2011»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Kανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, διαπνεόμενοι από τα λαϊκά κινήματα στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής πραγματοποιήθηκαν ειρηνικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Μπαχρέιν από το Φεβρουάριο ζητώντας θεσμικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο μια πραγματική δημοκρατία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών· ότι οι ειρηνικές αυτές διαδηλώσεις συνετρίβησαν με υπερβολική χρήση βίας από τις αρχές του Μπαχρέιν με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών διαδηλωτών και ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ήταν πολύ αργή και ασθενής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αίτημα της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, αναπτύχθηκαν στο έδαφος της χώρας ξένες δυνάμεις από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταδικαστικές ποινές για τουλάχιστον 20 ιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό επικυρώθηκαν από στρατοδικείου στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, ποινές που κυμαίνονται από πέντε έως 15 έτη φυλάκισης με την κατηγορία για αντικυβερνητικές δραστηριότητες ενώ ενεργούσαν στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους καθήκοντος και του κώδικα δεοντολογίας φροντίζοντας τους τραυματισμένους διαδηλωτές με δίκαιο και χωρίς διακρίσεις τρόπο κατά το τρέχον έτος· ότι λόγω διεθνών πιέσεων ο Γενικός Εισαγγελέας του Μπαχρέιν Ali Alboainain ανήγγειλε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 ότι οι 20 θα προσαχθούν εκ νέου ενώπιον δημόσιων δικαστηρίων και η δίκη τους θα επαναληφθεί στις 23 Οκτωβρίου 2011·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους καταδικασθέντες ιατρούς είχαν εκπαιδευτεί σε κράτη μέλη της ΕΕ και ανήκουν σε επαγγελματικούς ιατρικούς συλλόγους της ΕΕ, απολαμβάνουν δε καλής φήμης μεταξύ των συναδέλφων τους διεθνώς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχευμένη καταστολή σε βάρος ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού έχει σοβαρές επιπτώσεις στο έργο των διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών· ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε την κατάληψη εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας των ιατρικών εγκαταστάσεων καθώς και τις αυθαίρετες συλλήψεις και την κακομεταχείριση του ιατρικού προσωπικού ως πράξη αποτρόπαια και παράνομη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 το υπό στρατιωτικό έλεγχο Εθνικό Εφετείο Ασφαλείας επικύρωσε τις καταδικαστικές απόφάσεις σε βάρος τουλάχιστον 21 εξεχόντων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαχρέιν και αντιπάλων του καθεστώτος, περιλαμβανομένων των μπλόγκερ και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Δρ. Abduljalil Al-Singace και Abdulhadi Al-Khawaja, με την κατηγορία της συνομωσίας για ανατροπή της κυβέρνησης· ότι 60 περίπου πολίτες έχουν προσαχθεί στα Δικαστήρια Εθνικής Ασφαλείας κατά το τρέχον έτος·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων υπέρ των μεταρρυθμίσεων, και ότι σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέστησαν βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παρενοχλήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Nabeel Rajab, Πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν, εμποδίστηκε να εξέλθει από τη χώρα και υφίσταται απειλές και παρενοχλήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διδασκάλων του Μπαχρέιν Jalila al-Salman, συνελήφθη για δεύτερη φορά στην κατοικία του στις 18 Οκτωβρίου 2011· ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, 16 γυναίκες και 4 κορίτσια κρατήθηκαν και κατηγορήθηκαν για «παράνομη δημόσια συνάθροιση», διαδήλωση και «παρότρυνση για μίσος κατά του καθεστώτος'·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαΐου 2011, το Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας επικύρωσε την καταδίκη σε θάνατο που είχε επιβληθεί στον Ali «Abdullah Hassan al-Sankis και »Abdulaziz «Abdulridha Ibrahim Hussain, για τον φόνο δύο αστυνομικών στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν· ότι η υπόθεση των δύο ανδρών παραπέμφθηκε κατ» έφεσιν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαχρέιν η απόφαση του οποίου αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου 2011·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες άτομα περιλαμβανομένων διδασκάλων και επαγγελματιών του τομέα της υγείας απολύθηκαν, συνελήφθησαν και με ψευδείς κατηγορίες προσήχθησαν σε μαζικές δίκες ενώπιον στρατοδικείων μετά τις διαδηλώσεις και πολλοί από αυτούς δεν έχουν επανενταχθεί μετά την απόλυσή τους για υποστήριξη των διαδηλώσεων παρά τον ισχυρισμό του Βασιλιά ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα επαναπροσλαμβάνονταν·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω των 40 ατόμων έχουν μέχρι σήμερα σκοτωθεί αφότου άρχισαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, περιλαμβανομένου του Ahmed al-Jaber al-Qatan, εικάζεται δε ότι πυροβολήθηκαν ενώ συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στις 6 Οκτωβρίου 2011 κοντά στην πρωτεύουσα Manama και για τους οποίους έχουν σήμερα αρχίσει έρευνες·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Μπαχρέιν ήρθη την 1η Ιουνίου 2011 και στις 2 Ιουλίου 2011 ο Βασιλιάς Hamad Bin Isa al-Khalifa κήρυξε εθνικό διάλογο για να ακούσει τις ανησυχίες των πολιτών του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των προσφάτων γεγονότων· ότι οι συστάσεις που προέκυψαν από το διάλογο παραδόθηκαν στο Βασιλιά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου 2011 η Ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή του Μπαχρέιν, που περιλαμβάνει μια διεθνή ανεξάρτητη συνιστώσα συγκροτήθηκε από τον Βασιλιά Hamad προκειμένου να διερευνήσει τις σοβαρές παραβιάσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης καταστολής εκ μέρους της κυβέρνησης των όσων διαδήλωναν για μεταρρυθμίσεις και θα παραδώσει τα πορίσματά της στις 23 Νοεμβρίου 2011·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την κάτω βουλή προκειμένου να πληρωθούν 18 έδρες που εγκατέλειψε το Al-Wefaq, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που αποσύρθηκε από τη νομοθετική συνέλευση της μεσανατολικής αυτής χώρας εις ένδειξιν διαμαρτυρίας για τη μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης που έλαβε χώρα νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

1.  καταδικάζει την καταστολή που υπέστησαν οι πολίτες του Μπαχρέιν η οποία οδήγησε σε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς και ζητεί επειγόντως την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, μπλόγκερ και δημοσιογράφων και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες όλων των θυμάτων·

2.  καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρχές του Μπαχρέιν να σταματήσουν τη βία, την καταστολή και την κράτηση των ειρηνικών διαδηλωτών και να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση όταν προσπαθούν να ελέγξουν τις διαδηλώσεις· παροτρύνει τις αρχές να ενεργήσουν εφαρμόζοντας αυστηρά τη νομοθεσία τους και τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

3.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι οι διαδηλωτές εξέφρασαν τις εύλογες δημοκρατικές τους προσδοκίες και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να εισέλθει σε έναν μεστό και εποικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ή πρόσφατες προϋποθέσεις, προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις να ενθαρρυνθεί η εθνική επανασυμφιλίωση και να αποκατασταθεί η κοινωνική συναίνεση στη χώρα·

4.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παρουσία ξένων στρατευμάτων υπό την αιγίδα του ΣΣΠΚ στο Μπαχρέιν και ζητεί την άμεση απόσυρσή τους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΣΣΠΚ ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά και να μεσολαβεί προς το συμφέρον ειρηνικών μεταρρυθμίσεων στο Μπαχρέιν·

5.  καταδικάζει τη χρησιμοποίηση ειδικών στρατοδικείων για να δικάζουν πολίτες δεδομένου ότι τούτο συνιστά παραβίαση των διεθνών προτύπων για δίκαιη δίκη και τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να δικάζονται σε πολιτικά δικαστήρια και ότι κάθε κρατούμενος αξίζει να έχει δίκαια δίκη, με τη δέουσα πρόσβαση σε δικηγόρο και επαρκή χρόνο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του· ζητεί την άμεση διακοπή των μαζικών δικών πολιτών ενώπιον του στρατοδικείου, του Δικαστηρίου Εθνικής Ασφαλείας·

6.  χαιρετίζει την απόφαση να επαναδικαστούν οι ιατροί και οι νοσοκόμοι σε πολιτικά δικαστήρια, θεωρεί όμως ότι όλες οι κατηγορίες εναντίον τους θα έπρεπε να εκπέσουν και ζητεί από τα πολιτικά δικαστήρια να ελευθερώσουν τους ιατρούς και το ιατρικό προσωπικό άνευ όρων και αμέσως, δεδομένου ότι εκτελούσαν το επαγγελματικό τους καθήκον και κατηγορήθηκαν ότι ικανοποίησαν τις ιατρικές ανάγκες των αντιφρονούντων στο καθεστώς καθώς και για σοβαρά ποινικά αδικήματα που φαίνεται ότι έχουν πολιτικό χαρακτήρα και για τα οποία δεν έχουν βρεθεί αξιόπιστα στοιχεία, όπως επίσης και να ελευθερωθούν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, διδάσκαλοι, μπλόγκερ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του αυθαίρετου χαρακτήρα των κατηγοριών και της όλης διαδικασίας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη θανατική καταδίκη 8 αντιπολιτευόμενων ακτιβιστών και για την καταδίκη άλλων 13 τουλάχιστον ατόμων σε ποινές κάθειρξης μέχρι και 15 ετών·

7.  υπογραμμίζει ότι η αμερόληπτη μεταχείριση του κατηγορουμένου αποτελεί βασική νομική υποχρέωση βάσει του ανθρωπιστικού δικαίου και καλεί το Μπαχρέιν ως συμβαλλόμενο μέρος στις Συμβάσεις της Γενεύης να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς και τους τραυματίες·

8.  καλεί το Βασίλειο του Μπαχρέιν να επαναφέρει στις θέσεις τους όλους τους ιατρούς και να επιτρέψει στους ιδίους και την υπεράσπισή τους πρόσβαση στις εκθέσεις ιατρικής εξέτασης εκ μέρους της Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής του Μπαχρέιν η οποία εξέτασε τους κρατούμενους ιατρούς·

9.  καταγγέλλει την κατάχρηση των εθνικών νόμων περί ασφαλείας·

10.  καλεί τις αρχές να αποκαταστήσουν και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένου του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, της ελευθερίας έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και να τερματίσουν τη λογοκρισία· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να αποδεχτούν την επίσκεψη που έχει ζητήσει ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

11.  επισημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις· καλεί τις εθνικές αρχές καθώς και τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διατάξουν την άμεση επανενσωμάτωση των ατόμων αυτών και να εξασφαλίσουν την αποζημίωσή τους για το απωλεσθέν εισόδημα·

12.  κρίνει θετικά την απόφαση του Βασιλιά Hamad να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα εξετάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια της εκ μέρους της κυβέρνησης καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ των μεταρρυθμίσεων· ζητεί πλήρη αμεροληψία και διαφάνεια για την επιτροπή αυτή και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να μην παρεμβαίνει στις εργασίες της και να φροντίσει ότι οι δράστες εγκλημάτων και όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη βίαιη καταστολή θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα δικαστούν με τις δέουσες διαδικασίες·

13.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Μπαχρέιν και καλεί το υπουργείο αυτό να ενεργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  ζητεί την παρουσία διεθνών παρατηρητών στις δίκες πολιτικών κρατουμένων καθώς και στις εργασίες της Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής που διερευνά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί αντικειμενικότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

15.  καλεί τις αρχές και τον Βασιλιά του Μπαχρέιν να τροποποιήσουν τις θανατικές καταδίκες για τον Ali «Abdullah Hassan al-Sankis και »Abdulaziz «Abdulridha Ibrahim Hussain· επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της θανατικής ποινής και παροτρύνει τις αρχές της Μπαχρέιν να δηλώσουν αμέσως ένα μορατόριουμ·

16.  θεωρεί ότι η έρευνα για το θάνατο του 16χρονου αγοριού Ahmed al-Jaber al-Qatan κατά τη διάρκεια μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης πρέπει να είναι ανεξάρτητη και τα πορίσματά της να δημοσιοποιηθούν ενώ οι υπεύθυνοι πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία συμφιλίωσης ως ουσιώδες τμήμα της μεταρρύθμισης και σταθερότητας στην κοινωνία του Μπαχρέιν στην οποία τα δικαιώματα κάθε πολίτη πρέπει να διασφαλίζονται επίσης τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα του νόμου·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0148.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0333.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0109.


Η περίπτωση του Rafah Nashed στη Συρία
PDF 280kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την υπόθεση Rafah Nashed στη Συρία
P7_TA(2011)0476RC-B7-0565/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο συμβαλλόμενο μέρος είναι και η Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton στις 30 Αυγούστου 2011 για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 για την κατάσταση της κυρίας Rafah Nashed στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης της Rafah Nashed στις οποίες προέβησαν η κ. Isabelle Durant και ο κ. Libor Rouček, Αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου, και η κ. Veronique de Keyser, Αντιπρόεδρος της Ομάδας S&D, κατά τις συνεδριάσεις ολομελείας της 14ης, 15ης και 29ης Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα από 10 και 23 Οκτωβρίου 2011 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και τις κυρώσεις που εγκρίθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Απριλίου 2011(1) και της 7ης Ιουλίου 2011(2) για την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011(3) για την κατάσταση στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Rafah Nashed, πρώτη ψυχαναλύτρια της Συρίας και ιδρύτρια της Σχολής Ψυχανάλυσης της Δαμασκού, συνελήφθη αυθαίρετα στο αεροδρόμιο της Δαμασκού στις 10 Σεπτεμβρίου 2011 από αξιωματικούς της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ετέθη υπό κράτηση· ότι είναι γνωστή για το ότι παρέχει θεραπευτική αγωγή στα θύματα ψυχολογικών τραυμάτων καθώς και για το ότι είναι ενεργά ταγμένη υπέρ του διαλόγου μεταξύ όλων των Σύρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Nashed είναι 66 ετών και με επισφαλή κατάσταση υγείας καθότι είναι καρδιοπαθής και αναρρώνει από καρκίνο, έχει υψηλή αρτηριακή πίεση και οφείλει να λαμβάνει τακτικά φάρμακα· ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται στη φυλακή, πράγμα που επιδεινώνει την καρδιοπάθειά της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Nashed είχε προορισμό το Παρίσι για να βρει την κόρη της που περιμένει παιδί όταν οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς απαγγελία κατηγοριών και τελώντας αρχικά υπό μυστική κράτηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 κατηγορήθηκε για «δραστηριότητες ικανές να αποσταθεροποιήσουν το Κράτος» και ο δικαστής αρνήθηκε να την απελευθερώσει με εγγύηση· ότι η φύση της κατηγορίας και η παράνοια που έχει κυριεύσει το καθεστώς τους τελευταίους έξη μήνες δημιουργούν φόβους για παρατεταμένη περίοδο κράτησης με σκοπό τον εκφοβισμό ολόκληρης της κοινότητας των διανοουμένων της Συρίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε πολύ λίγες ώρες οργανώθηκε μια τεράστια διεθνής εκστρατεία, μαζί με μια έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της·

1.  καταδικάζει έντονα την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση της Rafah Nashed από τις Συριακές Αρχές·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την κ. Nashed, λόγω της επισφαλούς κατάστασης της υγείας της·

3.  καλεί τις Συριακές Αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων την κ. Nashed για ιατρικούς και ανθρωπιστικούς λόγους και να εγγυηθούν τη σωματική ακεραιότητά της και να την αποδώσουν στην οικογένειά της χωρίς άλλη χρονοτριβή·

4.  ζητεί από τις Συριακές Αρχές να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και στους ιατρούς να περιποιηθούν τα θύματα βίας και να τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της χώρας και να τους δώσουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το νόμιμο και ειρηνικό έργο τους χωρίς φόβο αντιποίνων και χωρίς κανένα περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών παρενοχλήσεων· ζητεί από τις Συριακές Αρχές να συμμορφωθούν με τις διεθνείς προδιαγραφές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβασθούν τις διεθνείς δεσμεύσεις που εγγυώνται την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0148.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0333.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0387.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου