Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Συντονισμός των εγγυήσεων που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών (άρθρο 54 ΣΛΕΕ) ***I
 Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους - εξαιρουμένων των άρθρων 10 και 11 ***
 Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών - όσον αφορά τα άρθρα 10 και 11 της σύμβασης ***
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ/Ιορδανίας για τις αεροπορικές μεταφορές ***
 Συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Γεωργίας ***
 Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους νήσους *
 Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (έμμεσες δράσεις) *
 Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις επιχειρήσεις
 Η δημογραφική αλλαγή και οι συνέπειές της για την πολιτική συνοχής
 Ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου ***I
 Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες ***I
 Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (άμεσες δράσεις) *
 Συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας *
 Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα
 Μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών
 Επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια
 Υγεία των μελισσών και μελισσοκομικός τομέας
 Κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Κείμενα (726 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου