Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 15. november 2011 - Strasbourg
 Äriühingutelt nõutavate tagatiste kooskõlastamine (ELi toimimise lepingu artikkel 54) ***I
 Reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon - välja arvatud artiklid 10 ja 11 ***
 Reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon - artiklid 10 ja 11 ***
 ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping ***
 ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping ***
 Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele *
 Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (kaudsed meetmed) *
 Maksejõuetusmenetlus ELi äriühinguõiguse kontekstis
 Demograafilised muutused ja nende tagajärjed ühtekuuluvuspoliitikale
 Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***I
 Euroopa püsikultuuride statistika ***I
 Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (otsemeetmed) *
 Ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemine *
 Kutsekvalifikatsioonide direktiivi rakendamine
 Tarbijapoliitika
 Interneti hasartmängud
 Meemesilaste tervis ja mesindus
 Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavad riigiabi eeskirjad
 Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm
Tekstid (387 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika