Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
 Мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост
 Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2011: собствени средства, интегрирана морска политика, Гърция, EСФ, Палестина
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2011/005Norte-Centro Automotive - Португалия
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Georgios Toussas
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Luigi de Magistris
 Възстановима помощ и финансов инженеринг ***I
 Финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (ЕФРР и ЕСФ) ***I
 Изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане *
 Изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка *
 Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г.
 Справяне с преждевременното напускане на училище
 Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие - придружаващи мерки в сектора на бананите ***III
 Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни ***III
 Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***III
 Финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***III
 Статистически справки при автомобилен превоз на товари ***I
 Калининградска област и определени полски административни региони ***I
 Договор за присъединяване: Договор за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз***
 Молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз
 Изменение на Правилника за дейността във връзка с приемането на Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на икономическите интереси и конфликтите на интереси
 Искания за защита на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich
 Европейски семестър за координация на икономическите политики
 Форум по въпросите на единния пазар
 Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб
 Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
 Модернизиране на митническите услуги
Текстове (791 kb)
Правна информация - Политика за поверителност