Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen
 Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2011: egna medel, integrerad havspolitik, Grekland, ESF, Palestina
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive – Portugal
 Begäran om upphävande av Georgios Toussas parlamentariska immunitet
 Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitet
 Återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument ***I
 Ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (Eruf och ESF) ***I
 Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid *
 Ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats *
 ECB:s årsrapport för 2010
 Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid
 Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III
 Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III
 Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III
 Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III
 Statistikrapportering om varutransporter på väg ***I
 Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt ***I
 Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning ***
 Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen
 Ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter
 Begäranden om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet
 Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken
 Forumet för den inre marknaden
 EU:s globala svar på hiv/aids
 Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina
 Modernisering av tullen
Texter (510 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy