Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας
 Διαδικασία του προϋπολογισμού 2012: κοινό σχέδιο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011: Ίδιοι πόροι, Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, Ελλάδα, ΕΚΤ, Παλαιστίνη
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive/ Πορτογαλία
 Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοοικονομική τεχνική ***I
 Χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) ***I
 Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
 Τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης *
 Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010
 Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες ***III
 Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες ***III
 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***III
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***III
 Στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ***I
 Περιοχή του Καλίνινγκραντ και ορισμένοι πολωνικοί νομοί ***I
 Συνθήκη Προσχώρησης: Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ***
 Αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων
 Αιτήσεις υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
 Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς
 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ
 Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 Εκσυγχρονισμός των τελωνείων

Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας
PDF 275kWORD 40k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2011)0300), το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 27 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2011 όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα επί του προϋπολογισμού του 2012 που εγκρίθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0353/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υποτομέα 1α και τον τομέα 4, δεν επιτρέπουν τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων της Ένωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα υπάρχοντα μέσα και πολιτικές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2012 την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στο πλαίσιο του τομέα 4 για ποσό ύψους 153 343 576 EUR,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής που συνήλθε για τον προϋπολογισμό του 2012 αποφάσισε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για συνολικό ποσό 200 εκατομμυρίων EUR πέραν των ανωτάτων ορίων του υποτομέα 1α και του τομέα 4·

1.  σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση σε αναλήψεις υποχρεώσεων για έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού και τις διάφορες μειώσεις σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, τα ανώτατα όρια του υποτομέα 1α και του τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση επιλεγμένων προτεραιοτήτων οι οποίες αναδείχθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

2.  συμφωνεί κατά συνέπεια με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για τη χρηματοδότηση της Στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο του υποτομέα 1α, και για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, στο πλαίσιο του τομέα 4 για συνολικό ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων EUR·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, όπως προβλέπεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/3/EE.)

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0461.


Διαδικασία του προϋπολογισμού 2012: κοινό σχέδιο
PDF 734kWORD 391k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2012 (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))
P7_TA(2011)0521A7-0414/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011) και τις δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα Τμήματα(1) και τις τροπολογίες επ' αυτού,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2011 (COM(2011)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου 2011 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13110/2011),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2012, 2/2012 και 3/2012 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2011, 16 Σεπτεμβρίου 2011 και 25 Οκτωβρίου 2011 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75δ και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0414/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής το οποίο συναποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής οι οποίες περιλαμβάνονται στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα θεσμικά όργανα και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

19.11.2011

Προϋπολογισμός 2012 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τρία τμήματα:

   1. Προϋπολογισμός 2012
   2. Προϋπολογισμός 2011 – Διορθωτικός προϋπολογισμός 6/2011
   3. Κοινές δηλώσεις

1.  Προϋπολογισμός 2012

1.1.  Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους επιβεβαιώνονται.

Για τις λοιπές γραμμές του προϋπολογισμού η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει καταλήξει τα εξής συμπεράσματα:

1.2.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Το σύνολο της συνεισφοράς από την ΕΕ το 2012 (η οποία συνίσταται σε πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 2012 και σε έσοδα για ειδικό προορισμό που διατίθενται, τόσο σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών) προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς μειώνεται κατά 1% εν συγκρίσει προς το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012. Ωστόσο η συνολική συνεισφορά από την ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) ορίζεται στο επίπεδο που εμφαίνεται στο ΣΠ για τον FRONTEX (Τίτλος 1 & 2), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Για τον FRONTEX Τίτλος 3 βλέπε τομέα 3α στο τμήμα 1.3 κατωτέρω.

Εν συγκρίσει προς το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Επιτροπής τούτο οδηγεί σε ύψους 6,1 εκατ. ευρώ συνολική μείωση της συνεισφοράς από την ΕΕ στους εξής αποκεντρωμένους οργανισμούς, συγκεκριμένα όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Αποκεντρωμένος οργανισμός

Συνολική συνεισφορά από την ΕΕ το 2012 (πιστώσεις προϋπολογισμού και έσοδα για ειδικό προορισμό): Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων

Προϋπο-λογισμός 2012

αρχικό ποσό

αναθεωρημένο ποσό

Ελάττωση στον προϋπ. 2012

02 03 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA)

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

εκ των οποίων μέτρα κατά της ρύπανσης (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) – Υπηρεσία

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA)

εκ των οποίων ορφανά φάρμακα (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Μερικό σύνολο

Τομέας 1 α

- 2.203

07 03 09

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA) – Βιοκτόνα

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA) – Συναίνεση μετά από ενημέρωση (διαδικασία PIC)

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Μερικό σύνολο

Τομέας 2

- 0,502

18 02 11

Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

EUROJUST

33,300

32,967

- 0,333

Μερικό σύνολο

Τομέας 3 α

- 1,824

17 03 03

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Μερικό σύνολο

Τομέας 3 β

- 1,344

15 02 27

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Μερικό σύνολο

Τομέας 4

- 0,202

31 01 09

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Μερικό σύνολο

Τομέας 5

p.m.

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

- 6,076

Όσον αφορά το επίπεδο των πιστώσεων προς εγγραφή στον προϋπολογισμό 2012, οι ως άνω μειώσεις για τους επί μέρους αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά άρθρο του προϋπολογισμού κατανέμονται κατά θέση του προϋπολογισμού αναλογικά προς τη στάθμιση των σχετικών δύο κονδυλίων του προϋπολογισμού στο ΣΠ (συνεισφορά στον Τίτλο 1 & 2 και συνεισφορά στον Τίτλο 3).

Ο αριθμός θέσεων για όλους του αποκεντρωμένους οργανισμούς ορίζεται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά από την ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός θέσεων για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού με εξαίρεση τη γραμμή που έχει «κλείσει» και αφορά τη συνεισφορά από την ΕΕ στον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) από το πρόγραμμα Marco Polo (06 01 04 32).

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Επιτυγχάνεται συμφωνία για περιεκτική δέσμη 70 δοκιμαστικών σχεδίων / προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), περιλαμβανομένων δύο σχεδίων/ενεργειών στο τμήμα X (ΕΥΕΔ) του προϋπολογισμού, για ποσό 105,4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, όπου περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις ΔΣ/ΠΕ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της δράσης. Πέραν τούτων συμφωνούνται οι αλλαγές στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για το δοκιμαστικό σχέδιο «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ειρήνης» του τμήματος X (ΕΥΕΔ) που εμφαίνονται στο Παράρτημα.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ειδικοί κανόνες ορίζονται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων(5)

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει τα εξής:

Τομέας 1 α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

02 02 01

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

148,6

156,1

+ 7,5

02 04 01 01

Διαστημική έρευνα

250,3

251,3

+ 1,0

02 04 01 02

Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας

242,1

243,0

+ 0,9

04 03 04

EURES

19,5

20,6

+ 1,1

04 03 15

Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση (έχει ήδη «κλείσει»)

-

2,7

+ 2,7

08 02 01

Συνεργασία – Υγεία

637,2

639,5

+ 2,3

08 03 01

Συνεργασία – Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία

311,6

312,8

+ 1,2

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

499,2

501,0

+ 1,8

08 05 01

Συνεργασία – Ενέργεια

166,0

178,3

+ 12,3

08 06 01

Συνεργασία – Περιβάλλον (περιλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

279,8

280,9

+ 1,1

08 07 01

Συνεργασία – Μεταφορές (περιλαμβανομένης της αεροναυπηγικής)

322,6

323,8

+ 1,2

08 08 01

Συνεργασία – Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

92,1

92,4

+ 0,3

08 09 01

Συνεργασία – Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου

197,3

198,0

+ 0,7

08 10 01

Ιδέες

1 547,5

1 564,9

+ 17,4

08 12 01

Ικανότητες – Υποδομές έρευνας

50,0

50,2

+ 0,2

08 13 01

Ικανότητες – Έρευνα προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

238,6

251,2

+ 12,6

08 14 01

Ικανότητες – Περιφέρειες της γνώσης

20,0

20,1

+ 0,1

08 15 01

Ικανότητες – Ερευνητικό δυναμικό

66,4

66,6

+ 0,2

08 16 01

Ικανότητες – Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό

44,6

44,8

+ 0,2

08 17 01

Ικανότητες – Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

32,0

32,1

+ 0,1

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

08 19 01

Ικανότητες – Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

13,1

13,1

+ 0,0

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ – Συνεργασία)

1 240,4

1 244,5

+ 4,1

09 05 01

Ικανότητες – Υποδομές έρευνας

31,2

31,3

+ 0,1

10 02 01

Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)

31,4

31,5

+ 0,1

15 02 02

Erasmus Mundus

103,8

105,6

+ 1,9

15 02 22

Διά βίου μάθηση

1 058,5

1 110,5

+ 52,0

15 07 77

Άνθρωποι

886,4

905,7

+ 19,3

32 04 06

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – Ευφυής ενέργεια

122,3

129,8

+ 7,5

32 06 01

Έρευνα – Ενέργεια

147,6

162,6

+ 15,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 165,0

- εκ των οποίων ενισχύσεις του CIP

+ 15,0

- εκ των οποίων ενισχύσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου

+ 92,0

04 03 07

Αναλύσεις, μελέτες και ευαισθητοποίηση (έχει ήδη «κλείσει»)

4,9

2,2

- 2,7

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης (διάφορες γραμμές – έχουν ήδη «κλείσει»)

- 0,5

Μερικό σύνολο

Μειώσεις

- 3,2

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 161,8

Περιθώριο τομέα 1 α

- 50,0

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 50,0 εκατ. ευρώ για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Με την επιφύλαξη της κοινής δήλωσης σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου ITER που εμφαίνεται στο τμήμα 3.4 κατωτέρω οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που εγγράφονται στο αποθεματικό για το ITER«(άρθρο του προϋπολογισμού 08 20 02) ορίζονται σε 417,9 εκατ. ευρώ.

Τομέας 1 β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού πλην της γραμμής 13 03 31 «Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας», για την οποία συμφωνήθηκε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια το περιθώριο που μένει κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1 β ανέρχεται σε 8,4 εκατ. ευρώ.

Τομέας 2

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012, με τροποποιήσεις στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

Αύξηση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- εκ των οποίων ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση (θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 11)

150,0

195,0

+ 115,5

+ 45,0

Μείωση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- 201,2

Μερικό σύνολο

Καθαρή μείωση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- 85,7

05 07 01 06

Εκκαθάριση λογαριασμών

- 69,0

- 200,0

- 131,0

05 02 12 08

Χορήγηση γάλακτος στους μαθητές

81,0

90,0

+ 9,0

Μερικό σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος των αλλαγών

- 122,0

Περιθώριο του τομέα 2

834,2

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Αντικατοπτρίζοντας την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τα «Προγράμματα υπέρ των απόρων» (θέση 05 02 04 01 του προϋπολογισμού), οι πιστώσεις που ευρίσκονται για τον σκοπό αυτό στο αποθεματικό εγγράφονται στη σχετική γραμμή.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί της κοινής δήλωσης που εμφαίνεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

Τομέας 3 α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις στα κάτωθι προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με το επίπεδο που συμφώνησαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο (γραμμές που έχουν «κλείσει»):

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπολογισμός 2012

Διαφορά

18 02 03 02

Frontex – Τίτλος 3

50,5

59,5

+ 9,0

18 03 03

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες

93,5

102,5

+ 9,0

33 02 05

Καταπολέμηση της βίας (Daphne)

17,5

19,5

+ 2,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 20,0

18 01 04 16

Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας ‐ δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,3

0,2

- 0,10

33 01 04 01

Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,35

0,3

- 0,05

33 01 04 03

Ποινική δικαιοσύνη – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,4

0,35

- 0,05

33 01 04 04

Αστική δικαιοσύνη – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,3

0,25

- 0,05

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 0,25

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 19,75

Περιθώριο του τομέα 3 α

38,2

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Τομέας 3 β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

15 05 06

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

p.m.

1,5

+ 1,5

15 05 55

Νεολαία σε δράση

134,6

139,6

+ 5,0

16 02 02

Ενέργειες πολυμέσων

30,5

31,5

+ 1,0

16 03 04

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

12,7

13,0

+ 0,3

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 7,8

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης (διάφορες γραμμές – έχουν ήδη «κλείσει»)

- 0,3

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 0,3

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 7,5

Περιθώριο τομέα 3 β

1,6

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Τομέας 4

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής 1/2012, με τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπολογισμός 2012

Διαφορά

19 08 01 02

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA

200,0

200,0

ΔΠ6

19 04 03

Παρακολούθηση των εκλογών

35,1

38,0

+ 2,9

19 06 01 01

Μέσο σταθερότητας

225,0

232,8

+ 7,8

19 09 01

Λατινική Αμερική

352,6

364,3

+ 11,7

19 10 01 01

Ασία

506,4

520,9

+ 14,5

22 02 07 03

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

25,0

28,0

+ 3,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

39,9 + ΔΠ6

01 03 02

Μακροοικονομική συνδρομή (έχει ήδη «κλείσει»)

105,0

95,6

- 9,45

04 06 01

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Ανθρώπινοι πόροι

114,2

112,2

- 2,0

05 05 02

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Αγροτική ανάπτυξη

237,5

234,5

- 3,0

05 06 01

Διεθνείς συμφωνίες στον γεωργικό τομέα (έχει ήδη «κλείσει»)

6,5

6,4

- 0,1

07 02 01

Πολυμερείς δραστηριότητες στον τομέα του περιβάλλοντος (έχει ήδη «κλείσει»)

2,3

2,2

- 0,1

19 05 01

Συνεργασία με εκβιομηχανισμένες τρίτες χώρες (έχει ήδη «κλείσει»)

25,0

24,0

- 1,0

19 10 01 02

Αφγανιστάν

199,9

198,9

- 1,0

19 11 01

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, παρακολούθηση και λογιστικός έλεγχος (έχει ήδη «κλείσει»)

15,6

14,0

- 1,6

19 11 02

Προγράμματα πληροφόρησης προς τρίτες χώρες

12,5

11,5

- 1,0

19 11 03

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο

5,0

2,5

- 2,5

20 02 01

Σχέσεις εξωτερικού εμπορίου (έχει ήδη «κλείσει»)

9,8

7,3

- 2,5

20 02 03

Βοήθεια για το εμπόριο – πολυμερείς πρωτοβουλίες (έχει ήδη «κλείσει»)

4,5

3,8

- 0,7

21 06 03

Στήριξη των προσαρμογών στις χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη

186,4

174,8

- 11,6

21 07 04

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων (έχει ήδη «κλείσει»)

5,9

3,4

-2,5

21 08 01

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, παρακολούθηση και λογιστικός έλεγχος (έχει ήδη «κλείσει»)

11,7

9,6

- 2,2

21 08 02

Ευαισθητοποίηση στα αναπτυξιακά θέματα (έχει ήδη «κλείσει»)

10,8

9,9

- 0,9

22 02 10 02

Πληροφόρηση και επικοινωνία για τρίτες χώρες

11,0

10,0

- 1,0

23 02 03

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών

35,2

34,8

- 0,4

19 01 04 04

ΚΕΠΠΑ – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,75

0,5

- 0,25

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διάφορες γραμμές)

177,3

168,0

- 9,25

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 53,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

- 13,1

Περιθώριο του τομέα 4

- 150,0

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 150,0 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Πέραν τούτων συμφωνείται η εκ των προτέρων καταβολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2011 για την Παλαιστίνη, όπως εμφαίνεται στο τμήμα 2 κατωτέρω.

Τομέας 5

Όσον αφορά τις πιστώσεις και τα οργανογράμματα θέσεων όλων των θεσμικών οργάνων, εγκρίνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, οι ενισχύσεις που προτείνονται με τη διορθωτική επιστολή 2/2012 εγκρίνονται. Τέλος, προστίθεται ποσό 10,4 εκατ. ευρώ για συντάξεις. Κατά συνέπεια, το περιθώριο που μένει κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5 ανέρχεται σε 474,4 εκατ. ευρώ.

1.4.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2012 ορίζεται σε 129 088,043 εκατ. ευρώ. Ως τμήμα του όλου συμβιβασμού η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πληρωμές που εμφαίνεται στο τμήμα 3.1 κατωτέρω.

Για να κατανεμηθεί η ελάττωση που συμφωνήθηκε στο συνολικό επίπεδο των πληρωμών εν συγκρίσει προς το Σχέδιο Προϋπολογισμού (όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές) στους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού, ώστε να μεταφέρεται ο συνολικός συμβιβασμός σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στις αντίστοιχες πληρωμές, καθώς και για να επιτυγχάνεται ισορροπία του συνολικού επιπέδου πληρωμών μεταξύ των τομέων εφαρμόζεται η κάτωθι μέθοδος:

1.  Σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό είναι το συνολικό επίπεδο πληρωμών όπως συμφωνήθηκε ανωτέρω, που ανέρχεται σε 129 088,043 εκατ. ευρώ το 2012.

2.  Ως δεύτερο βήμα η μέθοδος λαμβάνει υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων για τις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

Εξ ορισμού το επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για δαπάνες αυτού του είδους ισούται προς το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, το οποίο δεν επηρεάζεται στα επόμενα βήματα.

Κατ' αναλογία, το ίδιο ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω.

3.  Τρίτον, οι πιστώσεις πληρωμών για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζεται ως εξής:

o Τμήμα III Επιτροπή οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζονται στο 50% των αντιστοίχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή του προτεινομένου επιπέδου, εάν είναι χαμηλότερο· στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών το επίπεδο πληρωμών είναι εκείνο που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού συν 50% των αντιστοίχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων ή το προτεινόμενο επίπεδο, εάν είναι χαμηλότερο·

o Τμήμα X (ΕΥΕΔ): οι πιστώσεις πληρωμών για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.  Τέταρτο, πέραν των ενισχύσεων και ελαττώσεων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες δαπάνες που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στο σχέδιο συμβιβαστικής πρότασης κατά τομείς του δημοσιονομικού πλαισίου ως ανωτέρω, συμφωνούνται τα εξής ειδικά ποσά σε πιστώσεις πληρωμών:

α.  Τομέας 1 α: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» ορίζεται σε 50 εκατ. ευρώ· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (έχει ήδη «κλείσει»)·

β.  Τομέας 2: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Διεθνείς συμφωνίες σε θέματα αλιείας» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στη διορθωτική επιστολή 3/2012·

γ.  Τομέας 3 β: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στη θέση του Κοινοβουλίου·

δ.  Τομέας 4: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας» ορίζεται σε 90 εκατ. ευρώ· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για την «Παλαιστίνη» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τη «Μακροοικονομική συνδρομή» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (έχει ήδη «κλείσει»)· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (γραμμή που έχει «κλείσει», σε πιστώσεις πληρωμών).

5.  Η συνολική ελάττωση πληρωμών που κατανέμεται σε όλους τους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού ισούται προς:

  α. το συνολικό επίπεδο πληρωμών που αποφασίσθηκε δυνάμει του σημείου 1 ανωτέρω μείον:
   β. το σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές 1/2012, 2/2012 και 3/2012 σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο που έχουν στις πληρωμές μέτρα που λαμβάνονται στα σημεία 2 έως 4 ανωτέρω.

Αυτή η συνολική ελάττωση του επιπέδου πληρωμών (5 α – 5 β) κατανέμεται εν συνεχεία σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού για τις διαχωριζόμενες δαπάνες των τομέων δαπανών σύμφωνα με την ακόλουθη κλείδα κατανομής, η οποία συνυπολογίζει περιορισμένη εξισορρόπηση των περικοπών δαπανών προς όφελος του τομέα 1 α, που προέρχεται από τους τομείς 2 και 4:

α.  Τομέας 1 α: 31,00%·

β.  Τομέας 1 β: 38,45%·

γ.  Τομέας 2: 21,25%·

δ.  Τομέας 3 α: 1,00%·

ε.  Τομέας 3 β: μηδέν %·

στ.  Τομέας 4: 8,30%.

6.  Με την επιφύλαξη των ποσών που ορίζονται στα σημεία 2 έως 4 ανωτέρω, οι περικοπές κατά τομέα όπως ορίζονται στο σημείο 5 κατανέμονται εν συνεχεία στις γραμμές του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των γραμμών που έχουν «κλείσει», με βάση τη στάθμιση πληρωμών για τις επί μέρους σχετικές γραμμές στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιούνται από τις διορθωτικές επιστολές 1/2012, 2/2012 και 3/2012.

Ωστόσο εν είδει εξαίρεσης σε αυτόν τον κανόνα προτείνεται να κατανεμηθεί η όλη περικοπή για τον τομέα 1 β αναλογικά προς τη θέση του Συμβουλίου, ήτοι διατηρώντας το σχέδιο προϋπολογισμού για τον στόχο της σύγκλισης.

1.5.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όλες οι τροποποιήσεις κειμένου που επιφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο συμφωνούνται έχοντας κατά νου ότι δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο μιας υφισταμένης νομικής βάσης.

1.6.  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Εκτός εάν γίνεται διαφορετική μνεία στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής ή συμφωνήθηκαν από αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά την αντίστοιχη ανάγνωση (νέο άρθρο του προϋπολογισμού 04 03 15 «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών»), η ονοματολογία του προϋπολογισμού όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού τις διορθωτικές επιστολές που εκπόνησε θα παραμείνει αμετάβλητη εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Ο χωρισμός του άρθρου 16 03 02 σε θέση του προϋπολογισμού 16 03 02 01 (τομέας 3 β) «Επικοινωνιακή προβολή από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής» και θέση του προϋπολογισμού 16 03 02 02 (τομέας 5) «Ευρωπαϊκοί Δημόσιοι Χώροι» που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνείται.

1.7.  Αποθεματικά

Όλες οι εγγραφές στο αποθεματικό τις οποίες ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούνται. Το ποσό που εγγράφεται στο αποθεματικό για τη γραμμή 26 01 20 (EPSO) μειώνεται κατά 50%, όπως μειώνονται και οι εγγραφές στο αποθεματικό για τις γραμμές A4 01 01 και A4 02 01 01.

2.  Προϋπολογισμός 2011

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2011 εγκρίνεται με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΔΠ 6/2011

Διαφορά

ΔΠ 6/2011

04 02 20

ΕΚΤ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

+ 3,25

-

+ 3,25

19 08 01 02

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA

+ 60,4

+ 39,6

+ 100,0

21 06 07

Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας

-

+ 13,4

+ 13,4

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 63,7

+ 53,0

+ 116,7

01 03 02

Μακροοικονομική συνδρομή

- 51,4

- 53,0

- 104,4

05 06 01

Διεθνείς γεωργικές συμφωνίες

- 0,1

-

- 0,1

07 11 01

Πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα

- 0,2

-

- 0,2

14 03 03

Διεθνείς οργανισμοί στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας

- 0,1

-

- 0,1

15 02 03

Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

- 6,3

-

- 6,3

21 07 03

Συνεισφορά στην Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO)

- 0,3

-

- 0,3

21 07 04

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων

- 2,0

-

- 2,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 60,4

- 53,0

- 113,4

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 3,25

-

+ 3,25

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων πληρωμών

ΣΔΠ 6/2011

ΔΠ 6/2011

04 02 17

ΕΚΤ – Σύγκλιση

+ 204,0

+ 226,35

04 02 19

ΕΚΤ – Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα

+ 204,0

+ 226,35

04 02 20

ΕΚΤ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

+ 0,3

+ 0,3

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες

+ 82,0

+ 82,0

09 04 01

Συνεργασία - ΤΠΕ

+ 60,0

+ 60,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 550,3

+ 595,0

05 04 05 01

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

p.m.

- 395,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

p.m.

- 395,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+550,3

+ 200,0

Όπως προτείνεται από την Επιτροπή, η ελάττωση σε πιστώσεις πληρωμών για τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» χρησιμοποιείται για να ικανοποιηθούν οι εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011 (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που συμφωνήθηκε όπως εμφαίνεται στο τμήμα 3.2 κατωτέρω, ποσό 38 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών πρόκειται να αναδιαταχθεί από τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» προς χρηματοδότηση των πιστώσεων πληρωμών για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εμφαίνει ο ακόλουθος πίνακας:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων πληρωμών

ΣΔΠ 7/2011

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης – κράτη μέλη

+ 38,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 38,0

05 04 05 01

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

- 38,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 38,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

0

3.  Κοινές δηλώσεις

Ως μέρος της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό 2012 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2011 που εκτίθεται ανωτέρω, έχουν συμφωνηθεί οι εξής κοινές δηλώσεις.

3.1.  Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

«Λαμβάνοντας υπ» όψιν τις εν εξελίξει προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν ελάττωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2012 σε σύγκριση προς το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει αίτημα πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών με διορθωτικό προϋπολογισμό, εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2012 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών στον τομέα 1 α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 1 β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων), τον τομέα 3 (Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) και τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων).

Ειδικότερα το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνουν την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τοποθετηθούν σχετικά με οιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το ταχύτερο δυνατόν, για να αποφευχθεί κάθε έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επεξεργαστούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων και των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίσουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

3.2.  Κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνουν την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει την 21η Νοεμβρίου 2011 σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ 7/2011) για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών. Οι πιστώσεις πληρωμών θα αναδιαταχθούν από τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» (θέση 05 04 05 01 του προϋπολογισμού).

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουν να τοποθετηθούν σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011 πριν από το τέλος 2011, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες εκάστου οργάνου.

3.3.  Κοινή δήλωση σχετικά με προληπτικά μέτρα για μελλοντική κρίση στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Η κρίση που προκλήθηκε με το βακτήριο E-coli έχει τονίσει την ανάγκη για αρμόζοντα μηχανισμό απόκρισης σε κρίση της αγοράς εντός της ΕΕ. Υπ' αυτό το πρίσμα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επιληφθούν ταχύτατα σχετικών αιτημάτων μεταφοράς από την Επιτροπή ή, αφού εξετασθεί η δυνατότητα ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων, διορθωτικού προϋπολογισμού που θα προτείνει η Επιτροπή στην περίπτωση έκτακτης κρίσης στην αγορά του τομέα των οπωροκηπευτικών η οποία απαιτεί τον ορισμό ειδικών μέτρων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 191 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), στο πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής να διατίθενται μηχανισμοί για να προλαμβάνεται μελλοντική κρίση μέσω οργανώσεων των παραγωγών.

3.4.  Κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου ITER

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να συνέλθουν σε τριμερή διάλογο με τη συμμετοχή της Επιτροπής την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 το απόγευμα για να εξετάσουν το θέμα του πρόσθετου κόστους του έργου ITER τα έτη 2012-2013, για να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης του έργου ITER, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες αμφοτέρων των σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Παράρτημα

τροποποίηση παρατηρήσεων του προϋπολογισμού

Δοκιμαστικό σχέδιο Τμήμα X (ΕΥΕΔ)

Κείμενο που ψηφίσθηκε, με τις αλλαγές που προτάθηκαν νε εμφαίνονται με ΠΑΧΕΑ στοιχεία

Δοκιμαστικό σχέδιο ‐ Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη

Αξιοποιώντας την Ιδέα του 2009 για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί . στην ανάλυση και την εξέταση επιλογών και την αποτίμηση του συναφούς κόστους και οφέλους, για να υπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες της ΕΕ σε διαμεσολάβηση για την ειρήνη.

Αξιοποιώντας τις προηγούμενες και συνεχιζόμενες προσπάθειες για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη, λαμβάνοντας υπόψη υπάρχουσες μελέτες, μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπάρχοντα επιχειρηματικά σχέδια που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό, αυτή η ανάλυση κόστους οφέλους θα εξετάσει ζητήματα όπως η δυνατή θεσμική συγκρότηση, περιλαμβανομένων των δομών κόστους, των συστημάτων διαχείρισης και των απαιτήσεων χρηματοδότησης.

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει ιδίως να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του δυναμικού των υφισταμένων ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, στα κράτη μέλη και τις οντότητές τους που επιδίδονται στην διαμεσολάβηση για την ειρήνη, καθώς επίσης και σε άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και την εξασφάλιση συνεργειών με τις ικανότητες αυτές.

Οι στόχοι του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρήνη θα πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων του δοκιμαστικού σχεδίου , τα καθήκοντα του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρήνη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών, την έρευνα,την κατάρτιση. τη διαμεσολάβηση και την ανεπίσημη διπλωματία με στόχο την αποτροπή συγκρούσεων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, τα διδαγμάτων και τις βέλτιστες πρακτικές από την εκτέλεση και διαχείριση των σχετικών αποστολών της ΕΕ, την προσέγγιση της ευρύτερης ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινότητας των ΜΚΟ στους τομείς αυτούς και την υποστήριξη αυτών των τομέων δημοσίως. Το δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς ένα πιθανό ανεξάρτητο Ίδρυμα θα μπορούσε τόσο να ενισχύσει τις ικανότητες της ΕΥΕΔ και τις ευρύτερες ικανότητες της ΕΕ στους τομείς αυτούς όσο και να βελτιστοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους ς σε συντονισμό με τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Προπαρασκευαστική ενέργεια Τμήμα ΙΙΙ (Επιτροπή)

Διασυνοριακή δημοσιογραφία (Γραμμή 16 02 06 του προϋπολογισμού)

Στο τέλος των παρατηρήσεων προστίθεται παράγραφος ως εξής:

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια για επιδοτήσεις ευρωπαϊκής έρευνας για δημοσιογράφους έχει σκοπό να διευκολύνει και αναπτύξει μια σοβαρή διασυνοριακή δημοσιογραφική έρευνα σε επίπεδο Ένωσης. Θα διοργανωθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών προκειμένου να επιλεγούν κοινά σχέδια έρευνας στα οποία θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, με διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή διάσταση που θα εμφαίνεται μέσα από μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική προοπτική. Τα αποτελέσματα της επιλεγμένης δημοσιογραφικής έρευνας θα δημοσιεύονται τουλάχιστον σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Προς τούτο θα πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας για να εξευρεθούν νέοι τρόποι για να τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω σχέδιο. Η μελέτη πρέπει να εξετάσει τρόπους με τους οποίους ανεξάρτητη και κριτική δημοσιογραφία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0461.
(2) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(5) Οι κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου συνοπτικοί πίνακες στο παρόν τμήμα δεν περιλαμβάνουν τη μείωση πιστώσεων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τη δέσμη για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που συμφωνήθηκε (βλέπε τμήμα 1.2 ανωτέρω).


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011: Ίδιοι πόροι, Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, Ελλάδα, ΕΚΤ, Παλαιστίνη
PDF 277kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))
P7_TA(2011)0522A7-0407/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και 0χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2011 (COM(2011)0674),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011, την οποία καθόρισε το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2011 (17631/2011 – C7-0440/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0407/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 στον γενικό προϋπολογισμό του 2011 καλύπτει, μεταξύ άλλων, ενισχύσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς 1 και 4 για ποσά 3,25 εκατ. EUR και 113,4 εκατ. EUR αντίστοιχα, αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την κάλυψη των αναγκών στον τομέα 1 για ποσό 550,3 εκατ. EUR και αναπροσαρμογή στις προβλέψεις εσόδων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο τροποποίησε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 μειώνοντας τη συνολική καθαρή ενίσχυση σε πιστώσεις πληρωμών σε 200 εκατ. EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε επανειλημμένα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2011, ότι το συνολικό επίπεδο πληρωμών που υποστήριξε το Συμβούλιο και εγκρίθηκε για το οικονομικό έτος 2011 είναι ανεπαρκές και δεν επιτρέπει την κάλυψη όλων των αναγκών για τις οποίες υπήρξε σαφής συμφωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό για το 2011, σε μια κοινή δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών που δεσμεύει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών'·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες πληρωμών έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, εν μέρει με τη συνολική μεταφορά πιστώσεων πληρωμών (DEC 34/2011) συνολικού ύψους 719,2 εκατ. EUR, καθώς επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σύντομα μια νέα συνολική μεταφορά για την αντιμετώπιση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αναγκών που δεν καλύφθηκαν από τη συμφωνία για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011, ήτοι 1 047 δισ. EUR στις 18 Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση κατά 200 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών αντιπροσωπεύει ένα περιορισμένο μόνο μέρος των συμπληρωματικών αναγκών που εντοπίστηκαν έως τα τέλη του 2011, που ανέρχονταν σε 1 642 δισ. EUR στις 18 Νοεμβρίου 2011·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενισχύσεις στον τομέα 4 για τη χρηματοδοτική βοήθεια στην Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA, και για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας προέρχονται από ανακατανομή μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και αποτελούν τμήμα της συμφωνίας που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2012·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της αύξησης των εσόδων προέρχεται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας συνολικού ύψους 435 εκατ. EUR, ήτοι από την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και των επακόλουθων επαναξιολογήσεων που οδηγούν στην επανεκτίμηση των αναγκών σε πιστώσεις πληρωμών και σε ενδεχόμενες ανακατανομές των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής, που καλύπτει τόσο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2012 όσο και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011·

3.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το κλίμα δυσπιστίας που επικράτησε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο των επιπλέον πιστώσεων πληρωμών που χρειάζονται για το 2011 προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκπληρώσεις τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ανακοινώσει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και ευρύτερα στο κοινό ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας αυτής στην εκτέλεση προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής στα κράτη μέλη, καθώς και σε βασικά προγράμματα του τομέα «Βιώσιμη ανάπτυξη'·

4.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου δεν συνάδει με τις διεργασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου και με μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργιες και συμπληρωματικότητα μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των εθνικών προϋπολογισμών· η στάση του Συμβουλίου του εμπνέει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία δεδομένου ότι, αν το ζητούμενο είναι η ανάκαμψη της Ένωσης από τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, θα πρέπει να υποστηριχθούν μακρόπνοες επενδύσεις·

5.  δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να συμμετάσχει, από κοινού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ανεπαρκειών στην εκτέλεση των τρεχόντων πολυετών προγραμμάτων, ιδίως αυτών των υποτομέων 1α και 1β·

6.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι μέρος των εσόδων που προέρχονται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας, ήτοι από την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού, που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, θα πρέπει να επανενσωματωθεί άμεσα και να επενδυθεί εκ νέου στον προϋπολογισμό της Ένωσης και όχι να αποδοθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του υπολοίπου·

7.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 68 της 15.3.2011.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive/ Πορτογαλία
PDF 292kWORD 47k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive από την Πορτογαλία) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))
P7_TA(2011)0523A7-0395/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0664 – C7-0334/2011),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερών συσκέψεων που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0395/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πορτογαλία έχει ζητήσει βοήθεια για μία περίπτωση που αφορά 726 απολύσεις (ενίσχυση ζητείται για όλες) σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων») στις επιπέδου NUTS II περιφέρειες Norte (PT11) και Centro (PT16) στην Πορτογαλία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΤΠ, θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με το ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για την εξασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας, ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση και έχουν τη χαμηλότερη κατάρτιση·

3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ θα πρέπει να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις της·

5.  σημειώνει το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου εγγράφηκαν για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2011 πιστώσεις πληρωμών ύψους 47 608 950 EUR στη θέση 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις, ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προβλεπόμενη ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στη θέση του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ η οποία θα ζητηθεί μέσω της συνολικής μεταφοράς πιστώσεων· και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού των 1 518 465 EUR που απαιτείται για την παρούσα αίτηση·

7.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive από την Πορτογαλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/4/EE.)

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.


Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα
PDF 270kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα (2011/2057(IMM))
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα που απεστάλη από τον δικαστή του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, Ηλία Σταυρόπουλο, παρελήφθη στις 9 Φεβρουαρίου 2011 και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση ολομέλειας της 9ης Μαρτίου 2011,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Τούσσα στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008 και της 19ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0410/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει την ποινική διαδικασία η οποία κινήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά σχετικά με εικαζόμενη απιστία, η οποία προκάλεσε ζημιά που υπερβαίνει τα 147 000 EUR (Άρθρο 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και άρθρο 1 του νόμου 1608/1950) και για την οποία διετάχθη δικαστική ανάκριση (Άρθρα 246, 248 και 250 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής προτίθεται να κλητεύσει τον Γεώργιο Τούσσα προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και να απαντήσει στις προαναφερθείσες κατ' αυτού κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρα 270, 271 και 273 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να συστήσει, εν προκειμένω, την άρση της βουλευτικής ασυλίας·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Τούσσα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Γεώργιο Τούσσα.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier [1964] Συλλογή σ. 195· υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλογή σ. 2391· υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή σ. II-2849. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλογή σ. I-7929· υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (ΕΕ C 134 της 22.5.2010, σ. 29).


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
PDF 279kWORD 38k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Luigi de Magistris της 31ης Μαρτίου 2011, που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 6 Απριλίου 2011, για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Νάπολης, στην Ιταλία,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Luigi de Magistris, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0412/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Luigi De Magistris υπέβαλε αίτηση για την υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας σε σχέση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Luigi De Magistris αφορά αγωγή που ασκήθηκε εις βάρος του ενώπιον του Δικαστηρίου της Νάπολης, εξ ονόματος της Bagnoliafutura SpA, μιας εταιρίας με έδρα τη Νάπολη που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχεδίασης και της αποκατάστασης του εδάφους, σε σχέση με δημοσιεύματά του στον Τύπο, τα οποία ανήρτησε στην ιστοσελίδα του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την αγωγή, οι δηλώσεις που έγιναν στις εν λόγω δημοσιεύσεις στον Τύπο συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση με αποτέλεσμα να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοσιεύματα Τύπου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα όταν ο Luigi de Magistris ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εκλογή του κατά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luigi de Magistris δημοσίευσε στον Τύπο πληροφορίες που αφορούσαν συνέχεια σε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με παρατυπίες στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τις οποίες διαπίστωσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2009 και λαμβάνοντας υπόψη ότι ζήτησε επίσης περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στην περιοχή της Νάπολης, όπου αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα η Bagnoliafutura·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πάγια πρακτική του Κοινοβουλίου, το γεγονός ότι μια δικαστική διαδικασία εμπίπτει στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο, ή περιέχει ορισμένες πτυχές που εμπίπτουν στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο, δεν εμποδίζει καθεαυτό την εφαρμογή της ασυλίας που χορηγείται από το άρθρο αυτό·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως αυτά εκτίθενται στην αγωγή και στις έγγραφες παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Luigi de Magistris στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φανερώνουν ότι οι σχετικές δηλώσεις έχουν άμεση και προφανή σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του Luigi de Magistris ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luigi De Magistris, όταν προέβη στις επίμαχες δημοσιεύσεις στον Τύπο, ενεργούσε στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Luigi De Magistris·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Ιταλικής Δημοκρατίας και στον Luigi De Magistris.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier Συλλογή 1964 σ. 195, Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων Συλλογή 1986 σ. 2391, Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου Συλλογή 2008 σ. II-2849, Συνεκδικαθείσες Υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente Συλλογή 2008 σ. I-7929, Υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή) και Υπόθεση C-163/10 Patriciello (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή).


Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοοικονομική τεχνική ***I
PDF 268kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))
P7_TA(2011)0526A7-0380/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0483),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0215/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 16ης Νοεμβρίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0380/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση, τη χρηματοοικονομική τεχνική και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη δήλωση δαπανών

P7_TC1-COD(2011)0210


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2011.)

(1) Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


Χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) ***I
PDF 269kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))
P7_TA(2011)0527A7-0383/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0482),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0221/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 16ης Νοεμβρίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0383/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

P7_TC1-COD(2011)0211


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011.)

(1) Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
PDF 254kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))
P7_TA(2011)0528A7-0381/2011

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0443),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0233/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0381/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης *
PDF 254kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))
P7_TA(2011)0529A7-0382/2011

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0577),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0311/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0382/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010
PDF 373kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 (2011/2156(INI))
P7_TA(2011)0530A7-0361/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 για τον δημοκρατικό έλεγχο στην τρίτη φάση την ΟΝΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2009(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0361/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ευρωζώνη ανέκαμψε με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% και προβλεπόμενη αύξηση 1,6% για το 2011, μετά την ύφεση του 2009 και τη μείωση του ΑΕΠ κατά 4,2%, μολονότι ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για το ενδεχόμενο παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο έλλειμμα της «γενικής κυβέρνησης» στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 6% του ΑΕΠ το 2010 και ο μέσος δείκτης χρέους ανήλθε στο 85,1% του ΑΕΠ, από 0,7% και 66,2% το 2007 αντιστοίχως, έναντι δείκτη χρέους 101,1% του ΑΕΠ για τις ΗΠΑ και 212,71% για την Ιαπωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός πληθωρισμού, βάσει της μέσης αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην ευρωζώνη, ανήλθε στο 1,6% το 2010 και η αύξηση της προσφοράς χρήματος M3 παρέμεινε χαμηλή, με μέση τιμή 0,6% το 2010·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2010, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το ευρωσύστημα προτίθεται να παρέμβει προσωρινά στις δευτερογενείς αγορές των τίτλων δημόσιου χρέους της ευρωζώνης μέσω του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, και ότι στο πλαίσιο αυτό η λογιστική αξία των διακανονισμένων αγορών ανήλθε σε 129 δισεκατομμύρια EUR στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τίτλοι αυτοί αγοράστηκαν σε μειωμένη τιμή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Ιουνίου 2009 η ΕΚΤ αποφάσισε να δρομολογήσει πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, ύψους 60 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο αναμενόταν να έχει εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2010·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2010 η ΕΚΤ είχε 480 δισεκατομμύρια EUR σε προϊόντα τιτλοποίησης και 360 δισεκατομμύρια EUR σε μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, με τις δύο αυτές κατηγορίες να συμποσούνται στο 44% του συνολικού ενεργητικού της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες φήμες περί αναδιάρθρωσης του χρέους και ο αντίκτυπος στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην ευρύτερη οικονομία μπορεί να καθυστερήσουν και πάλι την έξοδο της ΕΚΤ από τα μη συμβατικά μέτρα· πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να εξευρεθεί μια συνολική μακροπρόθεσμη λύση χωρίς τη συμμετοχή της ΕΚΤ όσον αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτόκια στην ευρωζώνη παρέμειναν στο 1% καθ' όλη τη διάρκεια του 2010, αλλά έκτοτε αυξήθηκαν κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο του 2011 και ακόμη 25 μονάδες τον Ιούλιο του 2011, φθάνοντας έτσι το 1,5%·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 282 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και ότι η ΕΚΤ πρέπει να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων, ενώ αναφέρει επίσης και το έργο που επιτελεί το EΣΣΚ υπό την αιγίδα της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, η ΕΚΤ κατέγραψε σημαντική επιτυχία διατηρώντας την αύξηση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή κοντά στο 2%, παρά τους μακρο-χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς και τις ευμετάβλητες τιμές των βασικών προϊόντων και σε καιρούς όπου η μέση αύξηση του ΑΕΠ στην Ένωση ήταν χαμηλή·

2.  εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες των αυξήσεων του επιτοκίου στην οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη· προσθέτει ότι αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ήδη βραδεία ανάκαμψη στην ευρωζώνη, ιδίως μάλιστα στις ασθενέστερες οικονομίες της·

3.  υπογραμμίζει ότι, μολονότι από τις αρχές του 2010 η αύξηση του ΕνΔΤΚ σε μηνιαία βάση συνήθως κινιόταν πάνω από το 2%, αυτό που έχει σημασία για τη νομισματική πολιτική είναι οι μελλοντικές πληθωριστικές προσδοκίες, το χαμηλό επίπεδο των οποίων αποδεικνύει την υψηλή αξιοπιστία και ανεξαρτησία της ΕΚΤ·

4.  τονίζει ότι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση το ιδιωτικό χρέος, όπως επίσης οι πιστωτικές φούσκες και σε ορισμένες περιπτώσεις το δημόσιο χρέος, αυξάνονταν κατά μη βιώσιμο τρόπο και ότι προκλήθηκαν κίνδυνοι από φούσκες ιδιωτικού χρέους· επισημαίνει περαιτέρω ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους οφειλόταν στην ανάγκη διάσωσης του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως του χρηματοπιστωτικού·

5.  πιστεύει ότι, πέρα από τον ΕνΔΤΚ, κρίσιμης σημασίας δείκτες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της χρηματοπιστωτική σταθερότητας εντός της ΟΝΕ και γενικότερα στην ΕΕ αποτελούν η εξέλιξη των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και η πιστωτική επέκταση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη·

6.  σημειώνει ότι το ποσοστό του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ της ευρωζώνης είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας·

7.  πιστεύει στην ευρωστία της οικονομίας της ευρωζώνης και στη σπουδαιότητα του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 282 της ΣΛΕΕ, κύριος στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών και ότι αυτό συμβάλει στην επίτευξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κατάλληλης ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει ότι η χρηματοπιστωτική αστάθεια δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών, στον βαθμό που παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής· χαιρετίζει τη σύσταση του ΕΣΣΚ από 1ης Ιανουαρίου 2011 υπό την αιγίδα της ΕΚΤ· συγχαίρει την ΕΚΤ για τον αποφασιστικό ρόλο που ανέλαβε με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τη διατήρηση της σταθερότητας της αγοράς·

9.  τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, μέσω κανονισμών σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

10.  υπογραμμίζει ότι η επαναγορά ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές δικαιολογείται από τον σκοπό της αποκατάστασης μιας νομισματικής πολιτικής που θα λειτουργεί αποτελεσματικά, κατά την παρούσα περίοδο εξαιρετικής δυσλειτουργίας ορισμένων τομέων της αγοράς· επισημαίνει ότι αυτά τα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων συμπληρώνονται από προγράμματα απορρόφησης ρευστότητας·

11.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την παράταση της νέας χρηματοπιστωτικής αναταραχής στην ΕΕ και για τη διαιώνιση σημαντικών μακρο-χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών μεταξύ των οικονομιών της ευρωζώνης καθώς και αποπληθωριστικών πιέσεων σε πολλά κράτη μέλη της ευρωζώνης·

12.  υπενθυμίζει ότι η συνεχιζόμενη ή και εντεινόμενη έλλειψη οικονομικής σύγκλισης εξακολουθεί να αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα για μια ενιαία νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη· τονίζει ότι ο αντίκτυπος της νομισματικής πολιτικής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών στην ευρωζώνη· θεωρεί ότι αυτή η ασυμμετρία του αντικτύπου είναι πιθανό να ενταθεί ακόμα περισσότερο εάν η ΕΚΤ συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, λόγω του ότι τα δάνεια που συνδέονται με τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια δεσπόζουν σε αρκετά κράτη μέλη· είναι συνεπώς πεπεισμένο για την ανάγκη κοινής δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά μιας προσωρινής αναστολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης των χωρών οι οποίες ακολουθούν πρόγραμμα προσαρμογής της ΕΕ/ΔΝΤ· αποδοκιμάζει περαιτέρω το σημερινό ολιγοπώλιο της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ζητεί μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και για την αύξηση του αριθμού τους·

14.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα είναι απαραίτητο να εμπλέκεται το ΔΝΤ στη μελλοντική πιστωτική πολιτική της Ευρώπης κι έτσι να περιοριστεί η εξάρτηση των κρατών μελών από άλλους διεθνείς οργανισμούς και τις αγορές·

15.  χαιρετίζει την ένταξη της Εσθονίας στην ευρωζώνη ως απόδειξη της ισχύος του εγχειρήματος του κοινού νομίσματος·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παγκόσμιες νομισματικές εξελίξεις και την εξωτερική αξία του ευρώ, καθόσον οι μη συμβατικές ενέσεις ρευστότητας στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ παρουσιάζουν σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερος διεθνής συντονισμός προκειμένου να γίνει σταθερότερο το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα·

Διαχείριση κρίσεων

17.  χαιρετίζει την αποφασιστική και ενεργό στάση της ΕΚΤ καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης από το 2007, ιδίως μάλιστα στις αναταραχές των χρηματοπιστωτικών αγορών το 2007, το 2008, το 2010 και, πιο πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2011, όταν ορισμένες σημαντικές οικονομίες της ΕΕ αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της συνεχούς αναποφασιστικότητας των κρατών μελών – μια στάση που ωθεί την ΕΚΤ να αναλάβει έναν ανοιχτά πολιτικό ρόλο για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης χρέους·

18.  επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνης για τις φούσκες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, λόγω της μη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης στα χρόνια πριν από την κρίση·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης τις οποίες υπέβαλε η ΕΚΤ όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση αλλά και τον μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών·

20.  αποδοκιμάζει την έλλειψη επαρκούς πλαισίου οικονομικής πολιτικής της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τη διστακτική διαχείριση της κρίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ιδίως μάλιστα εκείνα στα οποία χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, και προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν γρήγορα τα ολοκληρωμένα και μακρόπνοα μέτρα που απαιτούνται για την προάσπιση της σταθερότητας του ευρώ·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς πιέσεις που ασκούνται στις αγορές κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, όπως αντικατοπτρίζεται στη διεύρυνση των σπρεντ κατά την τελευταία διετία· φρονεί ότι η εναγώνια αναζήτηση ασφάλειας, η οποία προκλήθηκε από τα κύματα πανικού που εξαπέλυσε η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, είχε αναρίθμητα στρεβλωτικά αποτελέσματα και δημιούργησε δυσβάστακτο εξωτερικό κόστος· επαινεί τις προσπάθειες της ΕΚΤ, μέσω του προγράμματός της για τις αγορές τίτλων, να μειώσει τα σπρεντ για τα ευπαθή κράτη μέλη·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, μέσω της συντονιζόμενης από την ΕΕ προσφοράς εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων· πιστεύει ότι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής της 21ης Ιουλίου 2011 δεν συνέβαλε καθόλου στην αποκατάσταση τη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους·

23.  σημειώνει ότι, μολονότι σε τμήματα του ιδιωτικού τομέα και στα περισσότερα κράτη μέλη συνεχίζεται η απομόχλευση, τα υπέρμετρα επίπεδα χρέους εξακολουθούν να είναι πολύ διαδεδομένα στον δημόσιο τομέα, κάτι στο οποίο έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τα μέτρα για την απορρόφηση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

24.  υπενθυμίζει ότι, πριν από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη είχε μειωθεί από 72% το 1999 σε 67% το 2007 και ότι, αντιθέτως, την ίδια περίοδο τα επίπεδα χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και η μόχλευση του χρηματοπιστωτικού τομέα σημείωσαν σημαντική αύξηση· επισημαίνει ειδικότερα ότι το χρέος των νοικοκυριών στην ευρωζώνη αυξήθηκε την ίδια περίοδο από 52% σε 70% του ΑΕΠ και ότι το χρέος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε από κάτω του 200% σε άνω του 250% του ΑΕΠ· αναγνωρίζει ότι μερικά κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, αποτέλεσαν σημαντικές εξαιρέσεις αυτής της γενικής τάσης·

25.  επισημαίνει την ταχεία αύξηση του δείκτη μόχλευσης της ΕΚΤ, όπως αποτιμάται από τα κεφάλαια και τα αποθεματικά της σε σχέση με το ενεργητικό της, μολονότι ο δείκτης μόχλευσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις κεντρικές τράπεζες με τον ίδιο τρόπο όπως στις εμπορικές· σημειώνει ωστόσο, ότι στα μέσα Αυγούστου 2011 ο ισολογισμός της ΕΚΤ είχε ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 10% από το ανώτατο σημείο του, αν και έκτοτε αυξάνεται με ταχύ ρυθμό· σημειώνει ότι, αν και καταγράφηκε σημαντική επέκταση του ισολογισμού άλλων κεντρικών τραπεζών, ο δείκτης μόχλευσης της ΕΚΤ υπερβαίνει κατά πολύ τον δείκτη μόχλευσης άλλων συγκρίσιμων κεντρικών τραπεζών, με εξαίρεση όσες έχουν εφαρμόσει προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα της Αγγλίας·

26.  επισημαίνει και επικροτεί το γεγονός ότι η επέκταση του ισολογισμού της ΕΚΤ δεν έχει οδηγήσει σε πληθωρισμό· τονίζει τον κομβικό ρόλο της ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσωρινή μετατόπιση της διαμεσολάβησης από τη διατραπεζική αγορά προς το ευρωσύστημα καθώς και μια αύξηση των στοιχείων ενεργητικού της ευρωζώνης που διακρατούνται από το ευρωσύστημα και θα ωριμάσουν με την πάροδο του χρόνου· επισημαίνει περαιτέρω ότι η παροχή ρευστότητας σε φερέγγυες τράπεζες δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη αύξηση της προσφοράς χρήματος και σημειώνει ότι τα μη συμβατικά μέτρα είναι προσωρινού χαρακτήρα· είναι πεπεισμένο ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες, έχουν εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω στο 2%·

27.  εφιστά και πάλι την προσοχή στην ανησυχητική υπερεξάρτηση πολλών τραπεζών της ευρωζώνης από τη ρευστότητα που παρέχεται από την ΕΚΤ, καθόσον απουσιάζει μια πλήρως λειτουργούσα διατραπεζική αγορά· σημειώνει ότι, ενώ το 2010 το ευρωσύστημα δέχθηκε κατά μέσο όρο ως ασφάλειες 488 δισ. τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους τίτλους αυτούς στις πιστωτικές πράξεις του ευρωσυστήματος κατέστησαν σημαντικά αυστηρότερα, κάτι που αναμένεται να μειώσει το ποσό αυτό σε βάθος χρόνου·

28.  τονίζει ότι το ευρωσύστημα αρνήθηκε να κοινοποιήσει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της «θεωρητικής τιμής» των απομειωμένων στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμα για τις δικές της δράσεις ρευστότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχυμένης πιστωτικής στήριξης· υπογραμμίζει ότι, ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να διαπιστωθεί κατά πόσον η ΕΚΤ διαδραμάτισε έναν οιονεί δημοσιονομικό ρόλο· καλεί συνεπώς την ΕΚΤ να γνωστοποιήσει τις μεθόδους αποτίμησης που έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της κρίσης·

29.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της έλλειψης κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ υποχρεώθηκε να αναλάβει κινδύνους που δεν καλύπτονταν από την εντολή της·

30.  ζητεί από την ΕΚΤ να δίνει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα των τίτλων που έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων τιτλοποίησης που έχουν γίνει δεκτά ως ασφάλειες, άλλων εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων τίτλων που παραμένουν στην κατοχή της για νομισματικούς σκοπούς, καθώς και τίτλων που δεν βρίσκονται στην κατοχή της για νομισματικούς σκοπούς·

31.  αναγνωρίζει την ανάγκη μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής και επισημαίνει τον προσωρινό χαρακτήρα τους, αλλά ζητεί να αποσυρθούν σταδιακά τα προγράμματα αυτά, μόλις σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και επιλυθεί η κρίση του δημόσιου χρέους και με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθεί κοινοτικό πλαίσιο για την πρόσφορη αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής αστάθειας· ζητεί μέτρα για τη συγκρότηση μιας πιο ολοκληρωμένης οικονομικής διακυβέρνησης·

32.  καλεί την ΕΚΤ να δημιουργήσει, στο πλαίσιο του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, έναν μηχανισμό προεξοφλητικού επιτοκίου που να μπορεί να προσαρμόζεται όταν κάποιο χρεόγραφο υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο από τους περισσότερους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ δεν θα καταλήξει να συγκεντρώσει υπερβολικά πολλά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο· επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΚΤ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της πολιτικής βάσει της οποίας χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο πιστωτικές αξιολογήσεις πριν αποδεχθεί ως ασφάλεια κάποιο χρεόγραφο, ώστε να μην εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα τιτλοποίησης αλλά και σε όλα τα άλλα είδη ασφαλειών για τις οποίες σήμερα απαιτείται μόνο μία πιστωτική αξιολόγηση, και καλεί την ΕΚΤ να αναπτύξει δικό της πλαίσιο εκτίμησης κινδύνων·

33.  τονίζει ότι οι όροι που επιβάλλονται στις τράπεζες οι οποίες επωφελούνται από το σύστημα διακανονισμού TARGET-2, και γενικότερα από τις διευκολύνσεις παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ, δημιουργούν ανησυχία όσον αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η ίδια η ΕΚΤ· καλεί συνεπώς την ΕΚΤ να γνωστοποιεί σε πιο τακτική βάση τις ροές μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, όπως οι ροές αυτές μετριούνται από το σύστημα διακανονισμού Target-2, για λόγους αυξημένης διαφάνειας και ευχερέστερης κατανόησης των πρόσφατων εξελίξεων, ώστε οι ροές αυτές να μην ερμηνεύονται εσφαλμένα σαν μόνιμες μεταφορές από τις χώρες με πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς τις ελλειμματικές χώρες·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά επίπεδα ωρίμανσης του χρέους και νομισματικής αναντιστοιχίας σε διάφορα, συστημικώς σημαντικά ή μη, τραπεζικά ιδρύματα της ευρωζώνης·

35.  πιστεύει ότι στη σημερινή συγκυρία έκτακτης ανάγκης καθίσταται επιτακτικός ο καθορισμός και η δημοσιοποίηση συμπληρωματικών αυστηρών κανόνων που θα διέπουν την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων όρων προληπτικής εποπτείας που θα υπερβαίνουν τους εσωτερικούς και μη κοινοποιούμενους κανόνες και τις περικοπές αποτίμησης οι οποίες σχετίζονται με τις ασφάλειες που γίνονται αποδεκτές για τις πράξεις αναχρηματοδότησης·

36.  καλεί την ΕΚΤ να διερευνήσει κατά πόσον οι απαιτήσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο συμπληρωματικό των επιτοκίων, προκειμένου να προστατευτεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να παρεμποδιστεί η ανάκαμψη·

37.  επισημαίνει ότι μία από τις συνέπειες των νομισματικών πολιτικών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η δημιουργία μιας απότομης καμπύλης απόδοσης που παρέχει δυνατότητα ταχύτερης ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος με τη βοήθεια καταθετών και βραχυπρόθεσμων δανειστών·

38.  υπογραμμίζει την επίμονη και αυστηρή στάση που υιοθέτησε η ΕΚΤ για πολλά χρόνια όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης προς ευρωπαϊκό όφελος·

Οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

39.  ζητεί να υπάρξει μακροοικονομική προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία να είναι καλύτερα ενσωματωμένης στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών εντός και εκτός της ευρωζώνης· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αναλυτικού πλαισίου με στόχο την από κοινού αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μακροπροληπτικής και νομισματικής πολιτικής, καθώς επίσης να αναπτυχθεί περαιτέρω η δέσμη εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής του ΕΣΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, νομικές και άλλες ιδιαιτερότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

40.  ζητεί σημαντική αύξηση των πόρων για τη νέα αρχιτεκτονική χρηματοπιστωτικής εποπτείας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, και ζητεί επίσης να διενεργείται συνεχής ανάλυση της αποτελεσματικότητας της νέας αρχιτεκτονικής χρηματοπιστωτικής εποπτείας με τη βοήθεια εκτιμήσεων αντικτύπου και να αξιολογηθεί το μακροπρόθεσμο ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η οποία να συνενώνει υπό την αιγίδα της τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου·

41.  τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίου ευρωπαίου υπουργού οικονομικών, ενδεχομένως προερχόμενος από την Επιτροπή, σύμφωνα με το πνεύμα της πρότασης που διατύπωσε ο Jean-Claude Trichet στο Άαχεν στις 2 Ιουνίου 2011· πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας μιας τέτοιας πρότασης· σημειώνει εν προκειμένω ότι, σε μια νομισματική ένωση, η δημοσιονομική πολιτική δεν αφορά απλώς τα κράτη μέλη αλλά έχει πολλούς διασυνοριακούς δευτερεύοντες αντικτύπους και ότι η παρούσα κρίση κατέδειξε τα όρια των απολύτως αποκεντρωμένων δημοσιονομικών πολιτικών· πιστεύει ότι ο ενιαίος ευρωπαίος υπουργός οικονομικών πρέπει να λογοδοτεί δημοκρατικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι ένα τέτοιο περαιτέρω βήμα στην κατεύθυνση μιας δημοσιονομικής ένωσης βάσει της κοινοτικής μεθόδου προϋποθέτει μεγαλύτερο δημοκρατικό ενστερνισμό και ενδεχομένως, πιο μακροπρόθεσμα, μια αναθεώρηση της Συνθήκης, αλλά αναγνωρίζει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση σε βραχυχρόνιο ορίζοντα·

42.  τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου, που θα απαλλάξει την ΕΚΤ από τον οιονεί δημοσιονομικό ρόλο της· πιστεύει ότι αυτό το ευρωπαϊκό δημόσιο ταμείο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω μιας τροποποίησης στη Συνθήκη της ΕΕ·

43.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) απέκτησε το δικαίωμα αγοράς κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, καθόσον αυτό θα μπορούσε να αμβλύνει την πίεση στην ΕΚΤ μέσα στις σημερινές συνθήκες·

44.  αποδοκιμάζει εν προκειμένω το γεγονός ότι ο ΕΜΣ δημιουργήθηκε εκτός των Συνθηκών της ΕΕ και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων με βάση τους κοινοτικούς κανόνες (π.χ. ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο)·

45.  υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν σύντομα οι διατάξεις της δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση· ζητεί εν προκειμένω τη συνεπή και ισορροπημένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη δημιουργία αυτόματου μηχανισμού επιβολής κυρώσεων στις χώρες με δημοσιονομικά ελλείμματα·

46.  προσβλέπει στην υποβολή, πριν από το τέλος του 2011, της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος κοινής έκδοσης ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, ή ευρωχρεογράφων, που θα τελούν υπό κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη, συνοδευόμενης από νομοθετικές προτάσεις εφόσον αυτό κριθεί ενδεδειγμένο·

Εξωτερική διάσταση

47.  δεδομένου ότι η ΕΚΤ, το ΔΝΤ και η Επιτροπή συνεργάζονται σε αποστολές σε ορισμένα κράτη μέλη, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης σύμφωνα με το άρθρο 138 της ΣΛΕΕ, ιδίως μάλιστα στο ΔΝΤ·

Διαφάνεια και λογοδοσία

48.  συνιστά στην ΕΚΤ να ενισχύσει τη διαφάνεια των εργασιών της προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα και η προβλεψιμότητά τους· επαναλαμβάνει την από μακρού διατυπωθείσα έκκλησή του για δημοσιοποίηση των συνοπτικών πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

49.  ζητεί, σύμφωνα με τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά την τεκμηρίωση των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης καθώς επίσης τη μισθοδοσία και την καταβολή μπόνους·

50.  χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΚΤ όσον αφορά τη λογοδοσία της ενώπιον του ΕΚ και υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα εποικοδομητικό ρόλο της ΕΚΤ στη διαδικασία συναπόφασης, τόσο στο υψηλότερο επίπεδο όσο και μέσω του προσωπικού της·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωομάδα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 138 της 4.5.1998, σ. 177.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0418.


Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
PDF 415kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (2011/2088(INI))
P7_TA(2011)0531A7-0363/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 23, 28 και 29,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (COM(2006)0481),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση: Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0477),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια βασική συμβολή στην ατζέντα »Ευρώπη 2020' (COM(2011)0018 τελικό).

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (COM(2011)0019),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (COM(2011)0066),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας »εκπαίδευση και κατάρτιση 2010«(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0363/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και να επιτύχουν την προσωπική τους καταξίωση ως ατόμων και ως πολιτών, θα πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και ουσιαστικών ικανοτήτων για την διανοητική και κοινωνική τους ανέλιξη, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους για αποτελεσματική επικοινωνία, εργασία σε ομάδες, επίλυση προβλημάτων και κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των νέων συμβάλει μεταξύ άλλων στη προσωπική τους ανάπτυξη, στην καλύτερη ενσωμάτωση τους στην κοινωνία και στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL-ΠΕΣ) διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των πόλεων και περιφερειών και των κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών των πληθυσμών και επηρεάζεται από μια σειρά περίπλοκων παραγόντων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση ώστε να μην υπερβαίνει το 10% και να αυξηθεί τουλάχιστον στο 40% το ποσοστό των νέων με πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμου εκπαιδευτικού επιπέδου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του 10% είχε συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη κατά το 2003, αλλά μόνο επτά από αυτά κατάφεραν να επιτύχουν το εν λόγω όριο, και ότι το 2009 το μέσο ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) ανέρχεται σε 14,4%,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σταθερή πτώση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στα ποσοστά ΠΕΣ, τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να προσεγγίζουν τμηματικά και με ελλιπή συντονισμό την αντιμετώπιση του προβλήματος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 24,1% όλων των ατόμων ηλικίας 15 ετών στα κράτη μέλη έχουν χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγνωση αποτελεί απαραίτητο στοιχειώδες εργαλείο για κάθε νέο προκειμένου να έχει καλά αποτελέσματα στο σύνολο των σχολικών του μαθημάτων και να ενταχθεί στον κόσμο της εργασίας, να κατανοεί και να αναλύει τις πληροφορίες, να επικοινωνεί ικανοποιητικά και να αναπτύσσει την καλλιέργειά του, οπότε πρέπει να εφαρμοσθούν ειδικά μέτρα για την κάλυψη των κενών στο θέμα της ανάγνωσης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΕΣ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή της ΕΕ και όχι μόνον στην κοινωνική ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή βάση ικανοτήτων και την κοινωνική σταθερότητα παρεμποδίζοντας τις προοπτικές της σταδιοδρομίας, της υγείας και της ευημερίας των νεαρών ατόμων, επειδή το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί μια σημαντική αιτία φτώχειας και προβλημάτων υγείας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΕΣ αποτελεί έναν θεμελιώδη παράγοντα που συντελεί στην ανεργία, στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό,

Χαρακτηριστικά της ΠΕΣ

1.  επισημαίνει ότι οι βάσεις για τη μελλοντική παιδεία και ευημερία του παιδιού καθορίζονται στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και μπορούν να συμβάλουν στην ενστάλαξη της ιδέας της δια βίου μάθησης, και ότι τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας είναι η περίοδος κατά την οποία πρέπει να ενθαρρύνονται η ευρύτητα πνεύματος, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ικανότητα οικοδόμησης κοινωνικών δεσμών, στοιχεία απαραίτητα για την αυριανή κοινωνία, ώστε να διευκολύνεται η ένταξη του παιδιού τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον ήδη από την παιδική ηλικία και να καταπολεμηθεί έτσι η εγκατάλειψη του σχολείου· επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμά του για τη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά την παιδεία κατά τα πρώτα έτη ζωής καθώς και τις υπηρεσίες μέριμνας σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία, μέσω της δημιουργίας δημόσιων και δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών·

2.  επισημαίνει ότι η ΠΕΣ είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ παιδιών που προέρχονται από φτωχά και μη ευνοημένα περιβάλλοντα καθώς και παιδιών από οικογένειες μεταναστών και ότι συνδέεται συχνά με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

3.  προτείνει την γλωσσική υποστήριξη για τους μαθητές από οικογένειες μεταναστών·

4.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με τα οποία θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα σχολεία για τα παιδιά των Ρομά και για τα παιδιά που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης·

5.  επισημαίνει ότι το 20% των παιδιών Ρομά δεν έχει καν εγγραφεί στο σχολείο και το 30% εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο· τονίζει ότι μολονότι η ΠΕΣ συμβαίνει συχνότερα στα αγόρια απ'ότι στα κορίτσια, οι παραδοσιακές κοινότητες των Ρομά αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, στο ότι, λόγω της συνήθειας των γάμων σε νεαρή ηλικία, η ΠΕΣ είναι συχνότερη στα νεαρά κορίτσια και συμβαίνει σε νεαρότερη ηλικία (γύρω στα 12-13 χρόνια) απ'ότι στα αγόρια (γύρω στα 14-15 χρόνια)· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση παραδοσιακών κοινοτήτων των Ρομά, είναι ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω θετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών των επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών·

6.  επισημαίνει ότι οι αναποτελεσματικές πολιτικές για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αυξάνουν την επικράτηση της ΠΕΣ και της σχολικής αποτυχίας γενικότερα και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την βελτίωση των πολιτικών αυτών·

7.  επισημαίνει την ύπαρξη ενός διαγενεακού κύκλου, δηλαδή ισχυρή τάση για παιδιά ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο να εγκαταλείψουν και αυτά πρόωρα το σχολείο· υπογραμμίζει ότι η οικογενειακή δομή ασκεί σοβαρή επιρροή στην ικανότητα και την δημιουργία κινήτρου στα παιδιά να επιτυγχάνουν στο σχολείο·

8.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά την μέριμνα της πρώτης παιδικής ηλικίας, έχει θεμελιώδη σημασία ο ρόλος της οικογένειας και οι στενές σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονέων κατά τα πρώτα έτη της ζωής για την απρόσκοπτη ένταξη στον κόσμο του σχολείου·

9.  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις δυσκολίες και τα ειδικά μαθησιακά προβλήματα ως παράγοντα που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των παιδιών που τα αντιμετωπίζουν·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν εξωσχολικές και εκτός των σχολείων δραστηριότητες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες που είναι σαφώς απαραίτητες στην αγορά εργασίας·

11.  τονίζει ότι η ΠΕΣ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση για υψηλής ποιότητας δια βίου εκπαίδευση·

12.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις μελέτες PISA του ΟΟΣΑ στις οποίες καταδεικνύεται ότι σε σχολικά συστήματα χαμηλού επιπέδου κάθετης και οριζόντιας διαφοροποίησης, οι μαθητές επαναλαμβάνουν μια τάξη ή αποβάλλονται από το σχολείο σπανιότερα· υπογραμμίζει το πόρισμα του ΟΟΣΑ ότι οι μαθητές με μειονεκτικότερο κοινωνικό υπόβαθρο πλήττονται κατά κύριο λόγο από το φαινόμενο επανάληψης τάξεων και αποβολής από το σχολείο·

13.  υπογραμμίζει τη διαπίστωση του ΟΟΣΑ ότι η πρόωρη κατανομή σε διαφορετικούς κλάδους σπουδών ενισχύει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες από πλευράς εκπαιδευτικών ευκαιριών χωρίς να επιφέρει βελτιώσεις στις μέσες επιδόσεις στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα·

14.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη διαπίστωση του ΟΟΣΑ ότι η αλλαγή σχολείου λόγω χαμηλών επιδόσεων, προβλημάτων στη συμπεριφορά ή ειδικών μαθησιακών δυσχερειών και η κατάταξη των μαθητών σε όλους τους κύκλους μαθημάτων με βάση τις ικανότητές τους επιδρά δυσμενώς στις συγκριτικές επιδόσεις των σχολικών συστημάτων στις μελέτες PISA·

15.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μαθητές που μειονεκτούν από κοινωνική και οικονομική άποψη αντιμετωπίζουν συχνά διπλό μειονέκτημα διότι φοιτούν σε σχολεία που θίγονται από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, το δε διδακτικό προσωπικό τους υστερεί τόσο από ποσοτική όσο και ποιοτική άποψη·

Η ανάγκη για μια προσωποποιημένη προσέγγιση

16.  αναφέρει ότι η ισότητα ευκαιριών και επιλογών στην εκπαίδευση, και η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για άτομα όλων των κοινωνικών, εθνοτικών και θρησκευτικών στρωμάτων, ανεξαρτήτως φύλου ή αναπηρίας, είναι ουσιώδης για τη δημιουργία μιας δικαιότερης, πλέον ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία θα είναι ακμαία, καινοτόμος και συνεκτική· υπογραμμίζει τον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα αυτό·

17.  δηλώνει ότι η σχολική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πλέον κατάλληλους τρόπους να δοθούν στον καθένα ίσες ευκαιρίες επιτυχίας και η δυνατότητα απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί στον κόσμο της εργασίας, σπάζοντας έτσι τον κύκλο μεταβίβασης των αυτών χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά· απευθύνει έκκληση για καλύτερο συντονισμό της παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας, περαιτέρω διεύρυνση της προσπελασιμότητας σε αυτήν και επέκταση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και ενισχύσεων στην οικογένεια·

18.  ζητεί μια εξατομικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στην παιδεία, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης και φροντίδας, και που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, στοχοθετημένη υποστήριξη προς άτομα που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους με αναπηρίες·

19.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση να είναι προς όφελος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όπως π.χ., η δυσλεξία, η δυσπραξία, η δυσαριθμησία, οι διαταραχές συγκέντρωσης της προσοχής και η υπερκινητικότητα·

20.  επισημαίνει ότι τα προβλήματα που οδηγούν στην ΠΕΣ συχνά οφείλονται στο εξωσχολικό περιβάλλον και πρέπει να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν·

21.  προτείνει τα σχολεία δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να συστήσουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών, οι οποίες δεν θα στελεχώνονται από το διδακτικό προσωπικό ούτως ώστε οι μαθητές με προβλήματα να μπορούν να τα συζητήσουν με εμπιστευτικό τρόπο· υπογραμμίζει ότι το προσωπικό το οποίο θα παρέχει την εν λόγω συμβουλευτική υπηρεσία θα πρέπει να έχει κατάλληλη εκπαίδευση και, έχοντας τούτο υπόψη, να παρέχονται οι δυνατότητες για συνεχή κατάρτιση σε ειδικές δεξιότητες·

22.  ενθαρρύνει την έγκαιρη αντιμετώπιση των νεοεμφανιζόμενων μαθησιακών δυσκολιών και προτείνει να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης για να προληφθεί η επιδείνωση των προβλημάτων· επισημαίνει ότι, με σκοπό να επιτευχθεί αυτό, είναι ουσιώδους σημασίας η πολύπλευρη επικοινωνία και η στενή συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των γονέων και των επικεφαλής της κοινότητας, με τη συμμετοχή, όπου απαιτείται, σχολικών διαμεσολαβητών·

23.  πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών προς τους γονείς, δεδομένης της επιρροής που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην εκπαιδευτική και κοινωνική εξέλιξη του μαθητή·

24.  υπογραμμίζει ότι οι αποτυχίες των παιδιών και των νέων οφείλονται συχνά στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της μάθησης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ζωής και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως αυτά διαμορφώνονται από την κοινωνία· επισημαίνει ότι υπερβολικά άκαμπτος και κοινότυπος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος καθιστά δυσκολότερη την εξατομίκευση της εργασίας με τους μαθητές και παρεμποδίζει την σύνδεση της σχολικής μάθησης με τις καθημερινές ανάγκες·

25.  συνηγορεί υπέρ του καλύτερου επαγγελματικού προσανατολισμού και σχημάτων απόκτησης ποιοτικής εργασιακής εμπειρίας καθώς και προγραμμάτων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών, την οργάνωση των οποίων θα αναλαμβάνει το σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της μύησης στην επιχειρηματικότητα, με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον κόσμο της εργασίας και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να επιλέξουν τον προσανατολισμό τους διαθέτοντας επαρκή ενημέρωση· τονίζει ότι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να μετεκπαιδεύονται διαρκώς και κατάλληλα ώστε να μπορούν να κινητοποιούνται προληπτικά σε περιπτώσεις ατόμων που ενδέχεται να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο·

26.  αναγνωρίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν σαφείς πολιτικές οι οποίες θα αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στα κανονικά σχολεία και καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις πολιτικές που βασίζονται στην χωριστή ειδική εκπαίδευση·

27.  επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του εθελοντισμού ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης, και καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση της «Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας» ως παράγοντα προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης·

28.  συνιστά να δημιουργηθούν σχήματα καθοδήγησης στα σχολεία που θα παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με παλαιούς μαθητές,ιδίως για να καταστούν δυνατές οι ανταλλαγές απόψεων επί των διαφόρων επαγγελματικών επιλογών και δυνατοτήτων·

29.  αναγνωρίζει ότι η επανάληψη τάξεων μπορεί να στιγματίσει τους ασθενέστερους μαθητές και δεν οδηγεί απαραιτήτως σε καλύτερα αποτελέσματα· τονίζει ότι ο περιορισμός του θεσμού της επανάληψης τάξεων στα κράτη μέλη στα οποία είναι ευρέως διαδεδομένος και η αντικατάστασή του με ευέλικτες μορφές υποστήριξης του μαθητή αποτελούν αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης της ΠΕΣ·

30.  τονίζει ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα μέσω διαρθρωμένων όρων διδασκαλίας και να ενθαρρύνουν την δημιουργία κινήτρων και την μάθηση· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την πρόσβαση των μαθητών σε ΤΠΕ ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης και να δημιουργήσουν προγράμματα επιμόρφωσης των διδασκόντων·

31.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις σε οικογένειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μπορούν να υποχρεώσουν τους μαθητές να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο με σκοπό να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να συμβάλουν στην ενίσχυση των οικονομικών της οικογένειας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση ενός συστήματος οικονομικής ενίσχυσης που θα χορηγείται με βάση τα εισοδήματα για αυτούς που την έχουν ανάγκη προκειμένου να καταπολεμηθεί το πρόβλημα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύουν οικονομικά τους γονείς οι οποίοι αφιερώνουν αγάπη και χρόνο για την ανατροφή των μικρών παιδιών τους και εξασφαλίζουν ένα θετικό μέλλον για την κοινωνία, επενδύοντας έτσι σε ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο συχνά υποτιμάται·

32.  προτείνει την εισαγωγή άλλων μέτρων αναδιανομής, όπως δωρεάν παροχή τροφής στο σχολείο, σχολικών βιβλίων και βασικού εξοπλισμού για τον αθλητισμό, ώστε να ελαττωθούν οι επιπτώσεις από τις κοινωνικές ανισότητες καταβάλλοντας ταυτοχρόνως προσπάθεια για την πρόληψη των κινδύνων στιγματισμού των μαθητών αυτών·

33.  τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται επιπλέον υποστήριξη στα άτομα με αναπηρίες προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να διασφαλιστεί η απόκτηση κατάλληλων προσόντων·

34.  υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχουν τα συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, όπου η μόρφωση προσφέρεται δωρεάν, σε όλους και σε περιβάλλον που είναι ασφαλές και ευνοεί τη μάθηση·

35.  ζητεί να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού·

36.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η αύξηση του αριθμού των μαθητών που ολοκληρώνουν την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας έτσι την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων·

Επιμερισμός των ευθυνών

37.  επισημαίνει ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά· τονίζει ότι στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνον οι γονείς και το σύνολο των εκπαιδευτικών παραγόντων αλλά και οι δημόσιες αρχές, τόσο οι εθνικές όσο και οι τοπικές και ζητεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των φορέων, από κοινού με τις τοπικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι μια «κοινή» προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να βοηθηθούν τα ενδιαφερόμενα άτομα να υπερβούν τα πολυάριθμα εμπόδια που υφίστανται στο δρόμο για την περάτωση των σπουδών και την ανεύρεση εργασίας· στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των επιδομάτων σπουδών που επιτρέπουν στα παιδιά των μη προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων να απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων με τα άλλα παιδιά·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη να αναπτύξουν δράσεις για την καταπολέμηση των υφισταμένων στερεοτύπων στα πλέον μειονεκτούντα κοινωνικο-πολιτισμικά στρώματα, στερεότυπα που τα στρέφουν πρόωρα προς κατευθύνσεις επαγγελματικής κατάρτισης σύντομης διάρκειας παρά τα σχολικά αποτελέσματα των παιδιών τους·

39.  συνιστά ως σημείο αφετηρίας για τις στρατηγικές κατά της ΠΕΣ τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τα βασικά αίτια της ΠΕΣ, την οποία θα διευθύνουν οι οικείες τοπικές και περιφερειακές αρχές και θα καλύπτει διάφορα σύνολα μαθητών, σχολείων, περιοχών και δήμων·

40.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών, στον βαθμό που έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη και την μελλοντική σταθερότητα των παιδιών και την ομαλή εξέλιξή τους καθόλη τη διάρκεια του σχολείου· υπογραμμίζει ότι η πλαισίωση του παιδιού κατά τα πρώτα έτη της ανάπτυξής του αποτελεί προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και επιτρέπει την μείωση των δαπανών που συνδέονται με την παραβατικότητα των ανηλίκων, την εγκληματικότητα, την κατάθλιψη και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από την έλλειψη σταθερότητας η οποία οδηγεί τα παιδιά στην εγκατάλειψη του σχολείου·

41.  τονίζει ότι τα νεαρά άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, πρέπει να συμπεριληφθούν στο διάλογο για τη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για την ΠΕΣ· επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, για παράδειγμα μέσω των μαθητικών συμβουλίων, μπορεί να τους προσφέρει κίνητρα τονώνοντας το αίσθημα ότι συμμετέχουν στις συζητήσεις που αφορούν τη δική τους ακαδημαϊκή σταδιοδρομία·

42.  τονίζει την ανάγκη για λεπτομερή εξέταση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών εθνικών στρατηγικών ως πιθανής πηγής πληροφοριών για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

43.  προτείνει στα κράτη μέλη να καταστήσουν υπεύθυνους τους γονείς για την μόρφωση των παιδιών τους μέχρι το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, παρατείνοντας κατά συνέπεια την υποχρεωτική φοίτηση κατά δύο έτη, μέχρι το δέκατο όγδοο αντί του δέκατου έκτου, ή μέχρι του πέρατος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

44.  αναγνωρίζει ότι η «χαρτογράφηση» των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα κράτη μέλη από διάφορους φορείς της κοινωνίας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ αυτών των διαφορετικών υπηρεσιών καθώς και έναν καλύτερο συντονισμό εντός των κρατών μελών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

45.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν πολιτικές που θα επιτρέπουν την αναγνώριση σε πρώιμο στάδιο εκείνων των ατόμων που έχουν αυξημένες πιθανότητες να πληγούν από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

46.  επισημαίνει ότι η στοχευμένη παροχή υψηλής ποιότητας νηπιακής εκπαίδευσης και μέριμνας από άρτια καταρτισμένο ειδικό προσωπικό οδηγεί στη μείωση της ΠΕΣ·

47.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην επιμόρφωση των διδασκάλων και σε εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την προσχολική όσο και για την υποχρεωτική εκπαίδευση και να επανεξετάζουν και να εκσυγχρονίζουν τακτικά το σύστημα εκπαίδευσης στα σχολεία και τα προγράμματα συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της υποδοχής των παιδιών σε σχολικό περιβάλλον το νωρίτερο δυνατόν και προτείνει να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία βοηθοί εκπαιδευτικών για να εργασθούν με μαθητές που έχουν δυσκολίες και να βοηθήσουν τους καθηγητές κατά την εργασία τους καθώς και βοηθητικό προσωπικό για τα σχολεία για την υποβοήθηση της φοίτησης των αναπήρων μαθητών σε κανονικό σχολικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον φοίτησης προσαρμοσμένο στην αναπηρία τους·

48.  τονίζει την σημασία της πρόσθετης βοηθητικής διδασκαλίας στο σχολείο ως βασική προϋπόθεση στήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα και επισημαίνει τον ρόλο της ενθάρρυνσης και στήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν το αίσθημα της απογοήτευσης και της εγκατάλειψης από το σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην επιμόρφωση και την κοινωνική υποστήριξη των γονέων που αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά τους κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους·

49.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός ενός έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση πεπραγμένων, εκτίμηση και αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων δράσης·

50.  επισημαίνει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι καλές σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και μαθητών για την ενεργό συμμετοχή των νεαρών ατόμων στη μαθησιακή διαδικασία· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ενδεδειγμένη επιμόρφωση των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές·

51.  καλεί τις παραγωγικές σχολές καθηγητών να εκπονήσουν προγράμματα βελτίωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών εντάσσοντας στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και μεθοδολογικές δραστηριότητες την εργασία με την ομάδα των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, που απουσιάζουν συχνά από τα μαθήματα και στερούνται κινήτρων για μάθηση και να προτείνουν περισσότερα μεθοδολογικά εγχειρίδια στους καθηγητές και τους γονείς·

52.  επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοσθεί μία παιδαγωγική διαδραστική θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπισθούν, με τη συνδρομή εκπαιδευτικών και διδακτικών μέσων, τα αίτια και τα συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με σκοπό την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και των συνεπειών της·

53.  αναγνωρίζει ότι οι διδάσκοντες χρειάζονται τον χρόνο και τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αναγνώριση και υποστήριξη διαφορετικών τρόπων μάθησης, καθώς και την ελευθερία κινήσεων να υιοθετούν, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών, διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης·

54.  διαπιστώνει ότι οι μαθητές πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για την ποικιλία των δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης και προτείνει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις με τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις που θα επιτρέψουν στους μαθητές να συναντήσουν επαγγελματίες από διάφορους τομείς και να μάθουν περισσότερα για την επιχειρηματικότητα·

55.  τονίζει τη σημασία που έχει ο κατάλληλος αριθμός μαθητών ανά τάξη ή σε ομάδες και ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα παρέχει κίνητρα και δεν θα αποκλείει τα νεαρά άτομα·

56.  επισημαίνει επίσης ότι οι συχνές αλλαγές εκπαιδευτικών σε μία συγκεκριμένη τάξη, η εργασία πρωί και απόγευμα στο σχολείο και η κακή κατάρτιση του προγράμματος των μαθημάτων έχουν επίσης αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματική αφομοίωση των γνώσεων από τους μαθητές και προκαλούν αρνητική στάση ως προς την υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο·

Διάφορες προσεγγίσεις μάθησης

57.  αναγνωρίζει το καθολικό δικαίωμα στη δια βίου μάθηση, που περιέχει όχι μόνο επίσημη αλλά και ανεπίσημη και μη τυπική μάθηση·

58.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές κυβερνήσεις που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τη γνώση που αποκτάται με μη τυπικές ή ανεπίσημες μεθόδους, διευκολύνοντας έτσι την επανένταξη των ατόμων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα·

59.  αναγνωρίζει τα οφέλη της άθλησης, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του εθελοντισμού και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά στη διαμόρφωση ενός διαύλου μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης·

60.  υπογραμμίζει τη σημασία των διαφορετικών εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για μαθητές, που θα συνδυάζουν γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και πιστεύει ότι ο κατάλληλος συνδυασμός των δύο, με βάση την ηλικία και τις κλίσεις των μαθητών, παρέχει στους μαθητές τις περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση· υπενθυμίζει εν προκειμένω την ιδιαίτερη σημασία να ευνοηθούν οι γέφυρες μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και επαγγελματικού κόσμου, καθώς και μεταξύ συστημάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης· τονίζει περαιτέρω τη σημασία των ευκαιριών εκμάθησης μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας προκειμένου να διευκολύνεται η κινητικότητα των νέων και της παραίνεσης των νέων να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και προοπτικές πέρα από το στενό ιδιωτικό περιβάλλον τους·

61.  τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχουν οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που απευθύνονται στους γονείς, τα οποία τους επιτρέπουν να εμπλουτίσουν τη μόρφωσή τους στο πλαίσιο της προσέγγισης της δια βίου μάθησης, ενισχύοντας έτσι την κατ' οίκον εκμάθηση και μάθηση με τα παιδιά τους·

62.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εκσυγχρονισθούν τα μέσα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των παιδαγωγικών μεθόδων καθώς και να ληφθούν υπόψη τα προσόντα για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή η ψηφιακή μόρφωση·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να λάβουν μέτρα με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα επαγγελματικά προσόντα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρήσεων, κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται οι δεύτερες ως μια σοβαρή επιλογή για τους φοιτητές όλων των ικανοτήτων·

64.  υπογραμμίζει ότι η αρχή σχετικά με τη «μεθοδολογία της εκμάθησης» θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχολικών προγραμμάτων· επισημαίνει ότι οι δυναμικές παιδαγωγικές μέθοδοι είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να ενθαρρυνθούν περισσότερα νεαρά άτομα να συμμετάσχουν στη διαδικασία μάθησης και να τους δημιουργηθεί η επιθυμία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, και προτείνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως αυτές που προσφέρει το διαδίκτυο των αντικειμένων, για την τόνωση των κινήτρων και την βελτίωση της απόδοσής τους·

65.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της υποστήριξης των εξωεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων· πιστεύει ότι η πρόσβαση όλων στις εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητικές, πολιτιστικές ή απλώς ψυχαγωγικές, μπορεί να μειώσει το ποσοστό των αδικαιολόγητων απουσιών και της ΠΕΣ, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη των παιδιών·

66.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων εντός του σχολείου, καθώς αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία «θετικής» εικόνας για το σχολικό περιβάλλον· αναγνωρίζει ότι η παροχή επιπλέον κινήτρων φοίτησης στους μαθητές αποτελεί τρόπο πρόληψης της ΠΕΣ·

67.  αναγνωρίζει το ρόλο των οργανώσεων νεολαίας στην πρόληψη της ΠΕΣ μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία εφοδιάζει τους νέους με σημαντικές ικανότητες, αίσθημα ευθύνης και αυξημένη αυτοεκτίμηση·

68.  αναγνωρίζει ότι σπανίως επιτυγχάνονται επαρκή επίπεδα στις βασικές γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής από όλους τους μαθητές σε όλα τα σχολεία των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που συμβάλλει στην ΠΕΣ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, δεδομένου του επείγοντος του θέματος, να θέσουν στόχους ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό, γνωρίζουν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική στο ενδεδειγμένο για την ηλικία τους επίπεδο· επιπλέον, είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν προγράμματα για τις βασικές γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, επιτρέποντας στους μαθητές που δεν απέκτησαν τις βασικές δεξιότητες κατά την επίσημη εκπαίδευσή τους να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος το ταχύτερο δυνατόν·

Λύσεις της δεύτερης ευκαιρίας

69.  καλεί τα κράτη μέλη να εξεύρουν τρόπους επανενσωμάτωσης στο σχολικό σύστημα των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, όπως τα σχολεία «δεύτερης ευκαιρίας» τα οποία παρέχουν κατάλληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον για την αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης των νέων και την μαθησιακή τους ικανότητα·

70.  σημειώνει ότι, για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέτρα επανένταξης θα ωφελούν εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, απαιτούνται κατάλληλες ρυθμίσεις για την αναγνώριση και την παρακολούθηση των μαθητών, την ευαισθητοποίηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων·

71.  τονίζει ότι τα υψηλότερα ποσοστά επανένταξης επιτυγχάνονται με προγράμματα που αντιμετωπίζουν τις ατομικές ανάγκες των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· καλεί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να σεβαστούν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων καταρτίζοντας κατάλληλα γι' αυτά προγράμματα·

72.  τονίζει την ανάγκη να οργανώνονται δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο που θα ενθαρρύνουν την επιστροφή των νέων στο σχολείο και θα προωθούν θετικό περιβάλλον για όσους έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και σκοπεύουν να επιστρέψουν σε αυτό·

73.  σημειώνει ότι ο αριθμός των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν επί των μέτρων επανένταξης στα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα μικρός· ζητεί επομένως από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα εθνικα τους προγράμματα επανένταξης και να καθορίζουν στόχους βελτίωσής τους·

74.  τονίζει την ανάγκη να εξετασθεί αναλυτικά το φαινόμενο της επανάληψης σχολικού έτους και ο αντίκτυπός του στο ποσοστό της ΠΕΣ, επισημαίνοντας τη σημασία των εξατομικευμένων προγραμμάτων για μεμονωμένους μαθητές·

75.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν περισσότερα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενισχύοντας τόσο το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό, με δεδομένο πως τα σχολεία αυτά αναδεικνύονται σε σημαντικό μέσο για την επανένταξη των ατόμων που έχουν αποβληθεί από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος·

Εκπαιδευτικό σύστημα και απασχόληση

76.  επισημαίνει ότι η μείωση της ΠΕΣ στο 10% που ανταποκρίνεται στο βασικό στόχο της ΕΕ του 2020, συντελεί στη μείωση της νεανικής ανεργίας και επηρεάζει το ποσοστό απασχόλησης, δεδομένου ότι το 52 % των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι επί του παρόντος άνεργα και ότι, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για εργαζόμενους με χαμηλές ή ανύπαρκτες δεξιότητες θα μειωθεί ακόμη περισσότερο στα προσεχή χρόνια· επισημαίνει ότι και μόνο η μείωση του εν λόγω ποσοστού έστω και κατά 1% θα μπορούσε να αποδώσει 500 000 εξειδικευμένους, πιθανούς εργαζόμενους·

77.  υποστηρίζει την άποψη ότι η ΠΕΣ μεταφράζεται σε χαμένες ευκαιρίες για νέους και στην απώλεια κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού για την ΕΕ στο σύνολό της· τονίζει το γεγονός ότι, εκτός από τις επιπτώσεις των σημερινών δημογραφικών αλλαγών, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την τεράστια κατασπατάληση ταλέντων, και τονίζει ότι αυτή η τάση θα πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με το υπόβαθρο μιας αγοράς εργασίας και ενός ευρωπαϊκού επιπέδου ανταγωνιστικότητας που τείνουν να ευνοούν τους κατόχους τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου θα συμβάλει συνεπώς στην μεταστροφή αυτής της τάσης κατά το ότι τα υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων θα οδηγούν στην «έξυπνη ανάπτυξη» και η αντιμετώπιση ενός από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου που ενέχουν η ανεργία και η φτώχεια θα ανοίξει το δρόμο για την «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς'·

78.  τονίζει τη σχέση της ΠΕΣ με την ανεργία των νέων· σημειώνει ότι πάνω από το ήμισυ των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο στην ΕΕ ήταν άνεργοι το 2009, και ότι η ΠΕΣ μπορεί να οδηγήσει σε υπερεξάρτηση από επισφαλείς θέσεις εργασίας, αλλά και να διογκώσει το πρόβλημα της δομικής ανεργίας στον ευρύτερο πληθυσμό·

79.  σημειώνει ότι οι πιθανότητες ενεργού συμμετοχής στα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα είναι λιγότερες για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία·

80.  τονίζει τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της ΠΕΣ, ιδίως ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων στην ΕΕ·

81.  επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ΠΕΣ που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο φτώχειας και ότι η καταπολέμηση του φαινομένου της ΠΕΣ αποτελεί ένα μέσο που θα προστατεύει τα άτομα αυτά από τον κοινωνικό αποκλεισμό· πιστεύει συνεπώς ότι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο αποτελεί βασικό μέτρο για την επίτευξη του στόχου, στο πλαίσιο στρατηγικών τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασωθούν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα από τον κίνδυνο της φτώχειας, και προτρέπει τα κράτη μέλη να μην μειώσουν το νόμιμο όριο ηλικίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση·

82.  καλεί τους εργοδότες, όποτε αυτό είναι δυνατό, να παράσχουν κίνητρα στους νέους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να επιδιώξουν να το αποκτήσουν, θέτοντας σε εφαρμογή πολιτικές εσωτερικής διαχείρισης για τον συνδυασμό των σπουδών με την εργασία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διευκολυνθεί η συμμετοχή εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci·

83.  ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να χαράξουν το συντομότερο δυνατό πολιτικές με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με βάση τις νέες δεξιότητες·

84.  τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι, σε μια κατάσταση στην οποία μελλοντικά σπανιότατα θα βιώνεται ολόκληρη η εργασιακή ζωή σε έναν μόνον τομέα, πρέπει οι μαθητές να αποκτούν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως δημιουργικότητα, δημιουργική σκέψη, γενικές δεξιότητες και την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα και ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις·

85.  προτρέπει τα κράτη μέλη, με τη συνδρομή της Επιτροπής, να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά για την καταγραφή του φαινομένου των ΝΕΕΤ (Ούτε εκπαίδευση, ούτε επαγγελματική απασχόληση, ούτε κατάρτιση) και την αντιμετώπισή του·

86.  προτείνει να επεκταθεί το εύρος της μαθητείας σε επιχειρήσεις παράλληλα με τη συνέχιση της σχολικής εκπαίδευσης·

87.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα βασικών δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση και αριθμητική), προωθώντας την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέτρα που διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας·

88.  διαπιστώνει ότι τα αγόρια εγκαταλείπουν συχνότερα το σχολείο σε πρόωρο στάδιο και ότι κινδυνεύουν να δημιουργήσουν μια χαμηλότερη κατηγορία νέων ανέργων χαμηλής ή ανύπαρκτης εκπαίδευσης με λίγες πιθανότητες να αποτελέσουν μέρος της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα αγόρια που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και να μη μειώσουν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης·

89.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης είναι περισσότερες μεταξύ των ατόμων που ελάχιστη εκπαίδευση, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα τις σπουδές τους θα συνοδεύονται ανυπερθέτως από προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης για την βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής τους·

90.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα της επένδυσης στην επανεκπαίδευση και στον εκσυγχρονισμό των κύκλων σπουδών της επαγγελματικής κατάρτισης για την επανένταξη των νέων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στην αγορά εργασίας·

91.  επισημαίνει την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των προσφερόμενων ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση αποτελεί συστατικό στοιχείο αντιμετώπισης της ΠΕΣ·

92.  πιστεύει ότι, για την καταπολέμηση της ΠΕΣ, οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να συνδέονται με πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και συνεπώς στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και στην παρεμπόδιση της διακοπής των σπουδών, της βραχυπρόθεσμης και επισφαλούς εργασίας και στην αύξηση της διαφυγής εγκεφάλων·

93.  υποστηρίζει την άποψη ότι η κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως και στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών, θα πρέπει να αρχίζει νωρίς εφόσον αποτελούν προνομιούχο μέσο επικοινωνίας που ιδίως οι νέοι είναι σε θέση να κατέχουν ταχύτατα·

Πολιτικές της ΕΕ

94.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές που θα μειώσουν την ΠΕΣ, η οποία προτείνει ένα πλαίσιο για συνεκτικές πολιτικές στον εν λόγω τομέα, την ανάλυση των αιτίων που προκαλούν την ΠΕΣ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στο κάθε κράτος μέλος, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων και την ενσωμάτωση πολιτικών πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού·

95.  πιστεύει ότι, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεκτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ θα παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση στα κράτη μέλη επιβεβαιώνοντας ότι ακολουθείται η ορθή προσέγγιση για την αναβάθμιση των υφισταμένων πολιτικών και την ανάπτυξη των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους·

96.  προειδοποιεί για τις δυσμενείς συνέπειες των περικοπών που ενδέχεται να επέλθουν στις δημόσιες επενδύσεις στον εκπαιδευτικό τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης και τις δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη εφόσον συντελούν ακόμη περισσότερο στην αύξηση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης των σχολείων στην ΕΕ·

97.  τονίζει ότι οι υψηλότερες χρηματοδοτικές επενδύσεις για την καταπολέμηση της ΠΕΣ μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τη μη εξάρτηση των νέων από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

98.  υποστηρίζει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, το προτεινόμενο «Πιλοτικό σχέδιο για τη Νεότητα» με στόχο την παροχή εγγύησης για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και ιδίως εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

99.  τάσσεται υπέρ της στοχευμένης, αποδοτικής και συνεκτικής αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με στόχο την πλήρη εφαρμογή στρατηγικών υπέρ των νέων, και ιδίως εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης στο πλαίσιο της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ποιοτική εκπαίδευση για όλους και να αποτραπεί το φαινόμενο της ΠΕΣ και των αδικαιολόγητων απουσιών·

100.  διαπιστώνει ότι η φύση του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου διαφέρει από χώρα σε χώρα καθώς και μεταξύ περιφερειών, και ότι συνεπώς δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για το πρόβλημα αυτό·

101.  επιδοκιμάζει και στηρίζει τη βούληση που εξέφρασε το Συμβούλιο να προχωρήσει σε «χαρτογράφηση» των κοινωνικών διαδρομών των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο συλλέγοντας στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει στην πρωτοβουλία αυτή·

102.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλύσουν διεξοδικά την προβληματική της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να εντοπίσουν τα βαθύτερα αίτια σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

103.  επισημαίνει, όμως, ότι, προκειμένου να αναλυθούν οι βασικοί λόγοι που οδηγούν σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, απαιτούνται πλέον πλήρη, συνεπή και συνεκτικά δεδομένα από τα κράτη μέλη·

104.  ζητεί περισσότερες πιστώσεις και καλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης στο πρόγραμμα της ΕΕ όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, που αυξάνει την κινητικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενισχύει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών μεθόδων· προτείνει την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των απουσιών από το σχολείο·

105.  υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος της ΕΕ για τη δια βίου μάθηση και των τεσσάρων επιμέρους προγραμμάτων του, των Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig, με το Comenius να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καταπολέμηση της ΠΕΣ·

106.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την προβολή του προγράμματος δράσης Comenius σχετικά με την ατομική κινητικότητα των μαθητών, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση της ΠΕΣ·

o
o   o

107.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(2) ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 20.
(3) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 301 της 11.12.2009, σ. 5.
(5) ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 2.
(6) ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 102.
(7) ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 24.
(8) ΕΕ C 8 Ε της 14.1.2010, σ. 12.
(9) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 8.
(10) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 21.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0092.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2011)0231.


Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες ***III
PDF 275kWORD 46k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0102),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2011)0179),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0403/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  δηλώνει ότι είναι έτοιμο να αποδεχθεί τη δέσμη συμβιβαστικών προτάσεων, επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού, καθώς το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος των μηχανισμών είναι μάλλον σύντομο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της αυστηρότητας του Συμβουλίου, δεν κατέστη δυνατόν να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο του μέσου DCI/BAM, ιδίως σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, όταν έχει σημασία η σε ισότιμη βάση συμμετοχή των συννομοθετών· υπογραμμίζει ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν δημιουργεί προηγούμενο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις επί των οικονομικών μέσων εξωτερικής δράσης μετά το 2013. δηλώνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιμένει στη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων οσάκις λαμβάνονται στρατηγικές πολιτικές αποφάσεις για χρηματοδότηση και προγραμματισμό όσον αφορά τα μέσα αυτά·

3.  επιβεβαιώνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση της Επιτροπής για το πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων στον τομέα της μπανάνας (BAM) στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

Στην ειδική περίπτωση των συνοδευτικών μέτρων στον τομέα της μπανάνας (BAM) και λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό και τις επιδιώξεις του προγράμματος όπως καθορίζονται στο άρθρο 17α του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαιώνει ότι, κατά τον καθορισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά χώρα, θα εφαρμόσει μια μεθοδολογία, κατά τρόπον αντικειμενικό και ομοιόμορφο, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σπουδαιότητα του τομέα της μπανάνας και την οικονομική και αναπτυξιακή πραγματικότητα σε κάθε επιλέξιμη δικαιούχο χώρα.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει μια μέθοδο που θα δώσει περίπου ίσο βάρος στα πρώτα δύο κριτήρια, ενώ το τρίτο κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως συντελεστής μέτρησης της ανάπτυξης. Στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι να αποδοθεί ίση σημασία σε όλες τις δικαιούχες χώρες όσον αφορά τόσο τα επίπεδα εμπορίου μπανάνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τη σημασία των εξαγωγών μπανάνας στην Ένωση για την οικονομία κάθε δικαιούχου χώρας. Το σχετικό επίπεδο ανάπτυξης θα διαμορφώνει τις κατανομές υπέρ χωρών με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και τον ΜΑΣ.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την ανακοίνωση της Επιτροπής Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500(4)), και ιδιαίτερα σε σχέση με την προτεινόμενη προσφυγή στις κατ» εξουσιοδότηση πράξεις για τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και αναμένουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν καταλλήλως.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.
(3) ΕΕ C 7 E της 12.1.2011, σ. 17.
(4) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της: Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500), δηλώνει ότι:«Επιπλέον, οι μελλοντικές νομικές βάσεις για τα διάφορα όργανα θα προτείνουν την εκτενή χρήση κατ» εξουσιοδότηση πράξεων που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών κατά την περίοδο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα σέβονται τις προνομίες των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής.«και»Θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής βοήθειας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση (βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης) για ορισμένες πτυχές του προγραμματισμού, όχι μόνο θέτοντας τα δύο συνυπεύθυνα νομοθετικά όργανα σε ισότιμη βάση, αλλά και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό. Για το ΕΤΑ, προτείνεται να εναρμονιστεί ο έλεγχος με τον ΜΑΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του μέσου.«.


Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες ***III
PDF 273kWORD 45k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))
P7_TA(2011)0533A7-0401/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0197),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2011)0167),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0401/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  επιβεβαιώνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την ανακοίνωση της Επιτροπής Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500(4)), και ιδιαίτερα σε σχέση με την προτεινόμενη προσφυγή στις κατ» εξουσιοδότηση πράξεις για τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και αναμένουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν καταλλήλως.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 16

Ο κανονισμός αντιμετωπίζει το ζήτημα στήριξης διαφόρων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ανεπίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΑΑΒ) σε χώρες που καλύπτονται από το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ κανονισμός (EK) αριθ. 1905/2006). Ο κανονισμός προβλέπει να αποτελέσει μεμονωμένη λύση για το ζήτημα αυτό.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η εξάλειψη της φτώχειας και η υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής της βοήθειας και παραμένουν ζήτημα προτεραιότητας.

Υπενθυμίζει ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 16 για χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ θα εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού που προορίζονται για δραστηριότητες εκτός των δραστηριοτήτων επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να τηρήσει το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 38 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (κανονισμός (EK) αριθ. 1905/2006) για την περίοδο 2007-2013 καθώς και τις διατάξεις του ίδιου κανονισμού σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων της ΕΑΒ. Υπενθυμίζει ότι με βάση τον τρέχοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό, θα παρατηρηθεί υπέρβαση του εν λόγω ποσού δημοσιονομικής αναφοράς το 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει σχέδια προϋπολογισμού τα οποία θα εξασφαλίσουν την εξέλιξη της αναπτυξιακής βοήθειας για την Ασία και τη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο του ΜΑΣ κανονισμού (EK) αριθ. 1905/2006 κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το 2013, ώστε να μην θίγονται τα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα ποσά ΕΑΒ στο πλαίσιο του ΜΑΣ και του ενωσιακού προϋπολογισμού εν γένει.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0033.
(3) ΕΕ C 7 E της 12.1.2011, σ. 1.
(4) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της: Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500), δηλώνει ότι: «Επιπλέον, οι μελλοντικές νομικές βάσεις για τα διάφορα όργανα θα προτείνουν την εκτενή χρήση κατ» εξουσιοδότηση πράξεων που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών κατά την περίοδο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα σέβονται τις προνομίες των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής.' και «Θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής βοήθειας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πράξεων κατ» εξουσιοδότηση (βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης) για ορισμένες πτυχές του προγραμματισμού, όχι μόνο θέτοντας τα δύο συνυπεύθυνα νομοθετικά όργανα σε ισότιμη βάση, αλλά και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό. Για το ΕΤΑ, προτείνεται να εναρμονιστεί ο έλεγχος με τον ΜΑΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του μέσου.«.


Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***III
PDF 266kWORD 40k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))
P7_TA(2011)0534A7-0404/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2011)0170),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0404/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  επιβεβαιώνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)0500(4)), και ιδιαίτερα σε σχέση με την προτεινόμενη προσφυγή στις κατ» εξουσιοδότηση πράξεις για τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και αναμένουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν καταλλήλως.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.
(3) ΕΕ C 7 E, 12.1.2011, σ. 14.
(4) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της: Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500), δηλώνει ότι: «Επιπλέον, οι μελλοντικές νομικές βάσεις για τα διάφορα όργανα θα προτείνουν την εκτενή χρήση κατ» εξουσιοδότηση πράξεων που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών κατά την περίοδο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα σέβονται τις προνομίες των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής.' και «Θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής βοήθειας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πράξεων κατ» εξουσιοδότηση (βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης) για ορισμένες πτυχές του προγραμματισμού, όχι μόνο θέτοντας τα δύο συνυπεύθυνα νομοθετικά όργανα σε ισότιμη βάση, αλλά και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό. Για το ΕΤΑ, προτείνεται να εναρμονιστεί ο έλεγχος με τον ΜΑΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του μέσου.«.


Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***III
PDF 349kWORD 42k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))
P7_TA(2011)0535A7-0402/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2011)0178),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0402/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  δηλώνει ότι είναι έτοιμο να αποδεχθεί τη δέσμη συμβιβαστικών προτάσεων, επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού, καθώς το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος των μηχανισμών είναι μάλλον σύντομο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο του μέσου DCI/BAM, ιδίως σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, όταν είναι σημαντική η σε ισότιμη βάση συμμετοχή των συννομοθετών· υπογραμμίζει ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν δημιουργεί προηγούμενο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις επί των οικονομικών μέσων εξωτερικής δράσης μετά το 2013· δηλώνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιμένει στη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων οσάκις λαμβάνονται στρατηγικές πολιτικές αποφάσεις για χρηματοδότηση και προγραμματισμό όσον αφορά τα μέσα αυτά·

3.  επιβεβαιώνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την ανακοίνωση της Επιτροπής Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500(4)), και ιδιαίτερα σε σχέση με την προτεινόμενη προσφυγή στις κατ» εξουσιοδότηση πράξεις για τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και αναμένουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν καταλλήλως.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0032.
(3) ΕΕ C 7 E της 12.1.2011, σ. 11.
(4) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της: Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 (COM(2011)0500), δηλώνει ότι: «Επιπλέον, οι μελλοντικές νομικές βάσεις για τα διάφορα όργανα θα προτείνουν την εκτενή χρήση κατ» εξουσιοδότηση πράξεων που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών κατά την περίοδο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα σέβονται τις προνομίες των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής.' και «Θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής βοήθειας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πράξεων κατ» εξουσιοδότηση (βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης) για ορισμένες πτυχές του προγραμματισμού, όχι μόνο θέτοντας τα δύο συνυπεύθυνα νομοθετικά όργανα σε ισότιμη βάση, αλλά και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό. Για το ΕΤΑ, προτείνεται να εναρμονιστεί ο έλεγχος με τον ΜΑΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του μέσου.«.


Στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ***I
PDF 268kWORD 41k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (αναδιατύπωση) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))
P7_TA(2011)0536A7-0212/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0505),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0286/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 15ης Απριλίου 2011 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Οκτωβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0212/2011),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (αναδιατύπωση)

P7_TC1-COD(2010)0258


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 70/2012.)

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Περιοχή του Καλίνινγκραντ και ορισμένοι πολωνικοί νομοί ***I
PDF 268kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))
P7_TA(2011)0537A7-0398/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0213/2011),

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που έχει καθιερωθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 (COM(2011)0047),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0398/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή

P7_TC1-COD(2011)0199


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1342/2011.)


Συνθήκη Προσχώρησης: Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ***
PDF 256kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))
P7_TA(2011)0538A7-0390/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (14409/2011 - C7-0252/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2011)0667),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη.

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 74 στοιχείο γ) και 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0390/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι προσχώρησης της υποψήφιας χώρας και οι τροποποιήσεις που ενέχει η προσχώρησή της θεσπίζονται στο σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις του σχεδίου Συνθήκης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει τις περαιτέρω προετοιμασίες ενόψει της προσχώρησης με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους, όπως ορίζονται στις διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κροατικές αρχές τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους έως την προσχώρηση την 1η Ιουλίου 2013·

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.


Αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 297kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011/2191(INI))
P7_TA(2011)0539A7-0389/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέβαλε η Δημοκρατία της Κροατίας στις 21 Φεβρουαρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2004 για την αίτηση της Δημοκρατίας της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία της Κροατίας,

–  έχοντας υπόψη τις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά την ένταξη, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2005-2011,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 2 Μαρτίου 2011 σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην Κροατία στον τομέα των δικαστικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις εκθέσεις του σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας και τη διαδικασία διεύρυνσης,

–  έχοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0389/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μία εικοσαετία μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της και οκτώ περίπου χρόνια μετά την υποβολή της αίτησής της για ένταξη στην ΕΕ, η Κροατία έφτασε σε μια ιστορική καμπή της πορείας ένταξής της στην Ευρώπη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, και ότι τα επιτεύγματα της Κροατίας αξίζουν ανεπιφύλακτη αναγνώριση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει συμβάλει σημαντικά βαθμό στη μετατροπή της Κροατίας σε σταθερά εδραιωμένη και ώριμη δημοκρατία, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αξίες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης, λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, κινητοποιώντας τους διάφορους παράγοντες του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού βίου· εκτιμώντας ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της προσχώρησης, έτσι ώστε η χώρα και οι πολίτες της να επωφεληθούν πλήρως από την ένταξη στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Κροατίας θα ενισχύσει την ΕΕ, θα εμπλουτίσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή κληρονομιά της και θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης, ενώ, ταυτόχρονα, θα καταδείξει με παραδειγματικό τρόπο πώς η ευσυνείδητη υλοποίηση όλων των ανειλημμένων δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη όλων των προκαθορισμένων στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης, έχει ουσιαστική σημασία κάθε χώρα να κρίνεται βάσει των δικών της αξιών, ότι ο ρυθμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει να καθορίζεται από την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με τα εν λόγω κριτήρια πρέπει επίσης να καθορίζει την τελική ημερομηνία ένταξης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και η πλήρης υλοποίησή τους, μεταξύ άλλων, στα πεδία του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς εξακολουθούν να έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου προς όφελος όλων των Κροατών πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων λαών και η εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας συμβάλλουν σημαντικά σε μια γνήσια διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη εγκλημάτων πολέμου και η επανένταξη των προσφύγων και εκτοπισθέντων αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας συμφιλίωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής προσχώρηση της Κροατίας θα έχει ευρύτερες ευρωπαϊκές και περιφερειακές συνέπειες και θα δώσει θετική ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο στην ΕΕ όσο και στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες της περιοχής που βρίσκονται στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προκειμένου να συνεχίσουν τις απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συμφιλίωσης, στη βάση σχέσεων καλής γειτονίας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών χωρών της Κροατίας, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών χωρών της Κροατίας και να ενθαρρύνει διαρκώς τις χώρες αυτές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην πορεία τους προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ·

1.  επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία, με την οποία τερματίζονται οι σχεδόν εξαετείς διαπραγματεύσεις και οι πολύχρονες προετοιμασίες που έχουν μεταβάλει σημαντικά το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τοπίο της χώρας· τονίζει την ανάγκη διατήρησης της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και φρονεί ότι η εν λόγω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει, εντούτοις, να συνεχιστεί με το ίδιο σφρίγος και την ίδια σκληρή προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και μετά την ένταξη· εκφράζει την πεποίθηση ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα ενισχύσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Κροατίας προς την ένταξη στην ΕΕ και θα ενθαρρύνει τους πολίτες να μετάσχουν στο δημοψήφισμα για την ΕΕ και να στηρίξουν τη διαδικασία προσχώρησης· τάσσεται υπέρ της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης, καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν εγκαίρως την κύρωσή της και προσβλέπει στην υποδοχή κοινοβουλευτικών παρατηρητών από την Κροατία·

2.  σημειώνει ότι οι προσωρινές διατάξεις της Συνθήκης Προσχώρησης προβλέπουν παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ορίζουν οι Συνθήκες μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής θητείας 2009-2014· είναι αποφασισμένο να υποβάλει την πρότασή του για λήψη απόφασης που θα καθορίζει τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολό τους όλες οι θεσμικές πτυχές που είναι συναφείς με την προσχώρηση·

3.  επισημαίνει ότι οι διαδικασίες για την έγκριση της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφενός, και των πρωτοκόλλων που ζήτησε η Ιρλανδία και η Τσεχική Δημοκρατία, αφετέρου, έχουν διαφορετική νομική βάση, ήτοι, το άρθρο 49 ΣΕΕ και το άρθρο 48 ΣΕΕ αντιστοίχως και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν από νομικής απόψεως να ενσωματωθούν σε μία ενιαία πράξη·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην πορεία προς την ένταξη αντανακλά το γεγονός ότι οι προοπτικές προσχώρησης, συνεχίζουν να προάγουν τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρησιμεύει ως μέσο συμφιλίωσης των χωρών ακόμα και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

5.  αναμένει από την Επιτροπή να παρακολουθεί με αντικειμενικότητα τις περαιτέρω προετοιμασίες για την ένταξη και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την αναφορά που περιέχει η Συνθήκη Προσχώρησης στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης, και καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση αυτής της ρήτρας και να πραγματοποιήσει εντατικές διαβουλεύσεις με αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· φρονεί ότι ο μηχανισμός προενταξιακής παρακολούθησης είναι ένας τρόπος παροχής πρόσθετης υποστήριξης στην Κροατία στις συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η βοήθεια που χορηγείται μέσω του Προενταξιακού Μέσου θα συνεχίσει να είναι όσο το δυνατό πιο κατάλληλη και αποτελεσματική·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εστιασθεί η προσοχή κυρίως στις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα του δικαστικού συστήματος, των εσωτερικών υποθέσεων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως καθοριστικού μέσου δημοκρατίας, καθώς και της συνεχούς υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, της αμερόληπτης αντιμετώπισης των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας των μειονοτήτων, της διαχείρισης των συνόρων, της αστυνομικής συνεργασίας, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και στις υποχρεώσεις στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, με στόχο την επαρκή και αποτελεσματική αναδιάρθρωση των κλάδων της ναυπηγικής και της χαλυβουργίας· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλίσει η Κροατία ένα ιστορικό θετικών επιδόσεων σε αυτούς τους τομείς πριν από την ένταξη·

7.  θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και καλεί την Επιτροπή να τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι κροατικές αρχές ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης, ούτως ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξή τους την 1η Ιουλίου 2013· καλεί τις αρχές της Κροατίας να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις με διαφανή και συνεκτικό τρόπο με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου της Κροατίας και της κοινωνίας των πολιτών, και να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων· διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή και τις κροατικές αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας·

8.  αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, επειδή ένα αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα συνιστά σημαντικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου· καλεί την Κροατία να ασχοληθεί με τις εναπομείνασες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη λογοδοσία των δικαστικών αρχών·

9.  μολονότι επιδοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Κροατίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεωρεί ότι μία από τις ύψιστες προτεραιότητες είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά, και ειδικότερα η διαφθορά σε υψηλό επίπεδο, η διαφθορά σε κάθε επίπεδο του δικαστικού συστήματος, των αρχών επιβολής του νόμου και της δημόσιας διοίκησης καθώς και σε κρατικές επιχειρήσεις, που πρέπει να επιτελεσθεί με αποφασιστικότητα, όπου και όποτε διαπιστώνεται, με αυστηρή επιβολή του νόμου και με εξασφάλιση ιστορικού ποινικών διώξεων· σημειώνει ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση και την αστυνομία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω· θεωρεί σημαντικό να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, για να παρέχεται η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, και να ενισχύεται η διαφάνεια κατά τη χρηματοδότησης των κομμάτων·

10.  καλεί τις αρχές της Κροατίας να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές ικανότητες των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων, ακολουθώντας τη βέλτιστη πρακτική σε επίπεδο ΕΕ, και να καλλιεργήσουν πνεύμα λογοδοσίας στον πολιτικό, το δημόσιο και τον δικαστικό τομέα ως προϋπόθεση για την οικοδόμηση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· τονίζει ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να αναπτυχθεί περαιτέρω το ιστορικό αποτελεσματικής αντιμετώπισης υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και να ενισχυθεί η νομοθεσία που παρεμποδίζει τη συμμετοχή εταιρειών που σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις σε δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί σημαντικό να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές, αποδοτικές, μη πολιτικοποιημένες και να σέβονται τα αστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες·

11.  ενθαρρύνει την Κροατία να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την ατιμωρησία που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και την επίτευξη διαρκούς συμφιλίωσης στην περιοχή, καθώς και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατιμωρησίας που είχαν ως θύματα εθνοτικούς Σέρβους ή που διαπράχθηκαν από μέλη των κροατικών δυνάμεων ασφαλείας· καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας, να διαθέσει, ως σημαντική ενέργεια για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, χρηματοδοτικούς πόρους και να παράσχει πλήρη υποστήριξη στον κροατικό δικαστικό τομέα προκειμένου να επισπευσθούν οι έρευνες για εγκλήματα πολέμου· ενθαρρύνει επίσης τις αρχές της Κροατίας να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται ενεργά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και να τηρήσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία· καλεί την Κροατία και τη Σερβία να συνεργαστούν πλήρως στον τομέα της δικαιοσύνης, κυρίως για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου·

12.  καλεί την κυβέρνηση να ενθαρρύνει περαιτέρω και να διευκολύνει αποτελεσματικά την επιστροφή προσφύγων και εκτοπισμένων προσώπων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των επαναπατριζόμενων εθνοτικών Σέρβων, και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους· καλεί τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν να δρομολογούν σχέδια κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης, για ευάλωτες ομάδες, και ιδίως τους πρόσφυγες, και να αναζητούν αποτελεσματικούς και βιώσιμους τρόπους για την εφαρμογή μέτρων στέγασης και απασχόλησης που συμφωνούν με άλλα προγράμματα κοινωνικού τομέα και απασχόλησης· αναμένει από όλες τις χώρες της περιοχής να αντιμετωπίσουν με ευρύ πνεύμα την επιστροφή των προσφύγων·

13.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· ανησυχεί, ωστόσο, διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά και πολιτικά όργανα λήψεως αποφάσεων· καλεί τις κροατικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως την εφαρμογή του Νόμου για την Ισότητα των Φύλων, να προαγάγουν με πιο ενεργό τρόπο τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο, να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να καθιερώσουν την αρχή της ίσης αμοιβής·

14.  υποστηρίζει τις προσπάθειες να προαχθεί στη χώρα πνεύμα ανεκτικότητας· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για καταπολέμηση όλων των διακρίσεων, για εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων καθώς και για αποφασιστική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, των ρατσιστικών απειλών και της μισαλλοδοξίας έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων· καλεί, επιπλέον, την Κροατία να συνεχίσει να επιδεικνύει πνεύμα ανεκτικότητας και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται απειλές ή πράξεις εκφοβισμού·

15.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη βία που ασκήθηκε εις βάρος συμμετεχόντων στην «πορεία υπερηφάνειας» των ΛΟΑΤ στο Σπλιτ στις 11 Ιουνίου 2011 και για την ανικανότητα των κροατικών αρχών να προστατεύσουν τους συμμετέχοντες· παροτρύνει τις κροατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως και να διώξουν δικαστικά τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και να αναπτύξουν στρατηγικές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον· καλεί τις κροατικές αρχές να εγκρίνουν ταχέως και να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης εναντίον της ομοφοβίας·

16.  καλεί τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων·

17.  ενθαρρύνει την Κροατία να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, του πολιτικού σχεδιασμού και της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου·

18.  αναγνωρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης προβλέπεται στη νομοθεσία της Κροατίας και σε γενικές γραμμές γίνεται σεβαστή· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να λάβουν νέα μέτρα για να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και ο επαγγελματισμός· καλεί τις κροατικές αρχές να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν την δέσμευσή τους για να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης θα λειτουργεί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και ότι η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών οργάνων θα είναι εξασφαλισμένη·

19.  καλεί την Κροατία, στο πλαίσιο των υφισταμένων οικονομικών προβλημάτων, να εξακολουθήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της, να προωθεί την απασχόληση με την αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και να επιδιώκει τη φορολογική ενοποίηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, πράγμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στο επίπεδο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ και να επωφελείται πλήρως από την προσχώρησή της στην ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να συνοδεύεται η οικονομική ανάκαμψη από τον εκσυγχρονισμό στον περιβαλλοντικό τομέα, μεταξύ άλλων, με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, την ενίσχυση της πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εναρμόνιση της χωροταξικής ανάπτυξης και πολιτικών ενέργειας· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού συστήματος της Κροατίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών· καλεί τις αρχές της Κροατίας να ακολουθήσουν διαφανέστερη διαδικασία για τη χωροταξική ανάπτυξη και να δείχνουν πλήρη σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και στα περιβαλλοντικά πρότυπα·

20.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν αποφάσεις για μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση των Κροατών εργαζομένων στις αγορές εργασίας τους βασιζόμενοι σε γεγονότα και, μόνο σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικών απειλών ή σοβαρών διαταραχών στις εθνικές αγορές εργασίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν μεταβατικές περιόδους οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν στο έδαφός τους·

22.  υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες της διεύρυνσης πρέπει να αντιμετωπιστούν πλήρως στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 και τις αποφάσεις που αφορούν ως σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης·

23.  καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να συμπεριλάβουν την Κροατία, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό, υπό την ιδιότητά της ως χώρα η οποία θα ενταχθεί στην ΕΕ, σε όλες τις ανταλλαγές απόψεων και τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ (MFF) 2014-2020· πιστεύει ότι οι κροάτες παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι στο Συμβούλιο και οι παρατηρητές στην Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να επωφεληθούν από την ευκαιρία ώστε να προωθήσουν «το όραμά τους» για την Ένωση και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προτεραιοτήτων για την περίοδο ως το 2020·

24.  λαμβάνει υπόψη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημοσιονομικές διατάξεις καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις του προϋπολογισμού, όπως αυτή καθορίσθηκε στη διάσκεψη για την προσχώρηση της Κροατίας, και βασίστηκε στην ημερομηνία ένταξης της 1ης Ιουλίου 2013· επισημαίνει ότι τα απαιτούμενα κονδύλια για την ένταξη της Κροατίας, ανά θέση και υπο-θέση του προϋπολογισμού, για το τελευταίο εξάμηνο του τελευταίου οικονομικού έτους του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται για την Κροατία στο πλαίσιο του IPA θα μειωθούν σε σύγκριση με τα ποσά που προβλέφθηκαν αρχικά για το 2013, στοιχείο το οποίο, ως ένα βαθμό, αντισταθμίζει τα καθαρά αποτελέσματα επί του προϋπολογισμού της ΕΕ·

25.  σημειώνει τη θέση του Coreper, σύμφωνα με την οποία το γενικότερο επίπεδο δαπάνης δεν θα πρέπει να αλλάξει για το οικονομικό έτος 2013, αλλά υπενθυμίζει παρόλα ταύτα ότι το τρέχον ΠΔΠ δεν έλαβε υπόψη, όταν υποβλήθηκε, ότι αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων και εγκρίθηκε το 2006, την πιθανή ένταξη της Κροατίας κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από αυτό το ΠΔΠ·

26.  προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προτείνει, όπως προβλέπεται στις αρχές του 2012 μετά την υπογραφή της συνθήκης ένταξης τον Δεκέμβριο του 2011, και σύμφωνα με το σημείο 29 της Διοργανικής Συμφωνίας (IIA), μια αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το οικονομικό έτος 2013 με σκοπό να αποφευχθεί η χρηματοδότηση της ένταξης της Κροατίας από αναδιατάξεις πόρων·

27.  ενθαρρύνει τις αρχές της Κροατίας – λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στις διοικητικές δομές των αρμόδιων κροατικών οργάνων – να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές δομές και θεσμικές δυνατότητες που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου ούτως ώστε να μπορεί η χώρα να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ μετά την προσχώρησή της·

28.  εκφράζει επιδοκιμασία για την έγκριση εκ μέρους της κροατικής κυβέρνησης τον Ιούλιο 2011 της δήλωσης σχετικά με την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· καλεί την Κροατία να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ και την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην περιοχή· ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας, να παραμείνει σημαντικός και προορατικός υποστηρικτής της περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και να διατηρήσει τη δέσμευσή της να μετουσιώνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης σε πρακτικά μέτρα με οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο όφελος για όλους τους πολίτες της περιοχής·

29.  ζητεί να γίνει μεγαλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν τις ΜΜΕ, την ανάπτυξη των υποδομών και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο πλαίσιο προγραμμάτων πολλαπλών δικαιούχων στα Δυτικά Βαλκάνια· σημειώνει ότι η περιφερειακή συνεργασία έχει υψίστη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την καρποφόρα συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Κροατίας·

30.  ζητεί να επιτευχθεί πρόοδος κατά τη διευθέτηση των εκκρεμών διμερών θεμάτων με γειτονικές χώρες, και ιδίως με τη Σερβία, κυρίως όσον αφορά τη χάραξη συνόρων, τα αγνοούμενα άτομα, την επιστροφή περιουσιών και τους πρόσφυγες, και πιστεύει ότι, μολονότι εκκρεμούντα ζητήματα διμερούς χαρακτήρα δεν πρέπει να αναχαιτίζουν τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων χωρών στα δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να διευθετούνται σε γενικές γραμμές πριν από την προσχώρηση, και επιδοκιμάζει συνεπώς τη δήλωση του κροατικού κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το θέμα αυτό·

31.  θεωρώντας ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη και την ενεργό προσπάθεια των πολιτών, ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να διενεργήσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ευρεία και αντικειμενική ενημερωτική εκστρατεία, με αντικείμενο τις υποχρεώσεις, τις συνέπειες και τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ένταξη στην ΕΕ, ούτως ώστε ο κροατικός λαός να έχει πλήρη συνείδηση της επιλογής του στο δημοψήφισμα και να μπορέσει να ταυτιστεί εξίσου και με την ευρωπαϊκή ιδέα·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.


Τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων
PDF 474kWORD 149k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων (2011/2174(REG))
P7_TA(2011)0540A7-0386/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 31 Αυγούστου 2011 επιστολή του Πρόεδρου του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας, προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο, όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επικυρώθηκε από το Προεδρείο στις 6 Ιουλίου 2011 και από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 7 Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211, 212 και 215 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0386/2011),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να προσαρμόσει αναλόγως το παράρτημα Χ του Κανονισμού του, επισημαίνοντας την αντιστοιχία μεταξύ των παραπομπών στο παράρτημα Ι τις οποίες περιέχει το παράρτημα Χ και των αντίστοιχων διατάξεων του παραρτήματος Ι στην εκδοχή που προκύπτει από την παρούσα απόφαση·

3.  αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012·

4.  επισημαίνει ότι, λόγω της ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, των οργάνων του Κοινοβουλίου στο μέσο της κοινοβουλευτικής περιόδου, η συμβουλευτική επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κώδικα δεοντολογίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού, όπως αυτό θα προκύψει από την παρούσα απόφαση, δεν θα μπορέσει να συσταθεί πριν από τα τέλη Ιανουαρίου 2012· αποφασίζει κατά συνέπεια ότι οι βουλευτές θα διαθέτουν 90 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ του κώδικα δεοντολογίας για να καταθέσουν τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κώδικα και ότι οι δηλώσεις που κατατίθενται βάσει των διατάξεων του Κανονισμού που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έγκρισης της παρούσας απόφασης θα εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας· αποφασίζει εξάλλου ότι οι τελευταίες αυτές διατάξεις θα εφαρμόζονται επίσης σε κάθε βουλευτή του οποίου η εντολή θα άρχιζε κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του, οι οποίοι επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό.
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του, με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται με την πλειοψηφία των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό.
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 19
Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει στην Ολομέλεια τον τερματισμό της θητείας του Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου επιτροπής, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου που έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, όταν θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Η πρόταση αυτή εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.

Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει στην Ολομέλεια τον τερματισμό της θητείας του Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου επιτροπής, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου που έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, όταν θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την πρόταση αυτή με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.

Όταν εισηγητής παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων, ο οποίος προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό, η επιτροπή που τον όρισε μπορεί να τερματίσει αυτή την εντολή, με πρωτοβουλία του Προέδρου και ύστερα από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Οι πλειοψηφίες που απαιτούνται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Οι εν λόγω ομάδες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των διακομματικών ομάδων που ενέκρινε το Προεδρείο, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη. Οι εν λόγω ομάδες αναφέρουν κάθε εξωτερική υποστήριξη σύμφωνα με το παράρτημα Ι.
2.  Οι εν λόγω ομάδες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των διακομματικών ομάδων που ενέκρινε το Προεδρείο, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.
Οι εν λόγω ομάδες οφείλουν να δηλώνουν κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη), η οποία, εάν εδίδετο ατομικά στους βουλευτές, θα έπρεπε να δηλωθεί δυνάμει του παραρτήματος Ι.

Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Το μητρώο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Οι κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις.

Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 153 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των Προέδρων, κατά το άρθρο 19, πρότασης για την αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων από τα αιρετά αξιώματα που κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο.
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των Προέδρων, κατά το άρθρο 19, πρότασης για την αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων από τα αξιώματα που κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα Ι – τίτλος
Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 1 - Διαφάνεια και οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I – άρθρα 1 έως 4
Άρθρο 1

Διαγράφεται

1.  Όταν λάβει το λόγο στο Κοινοβούλιο ή σε κάποιο από τα όργανά του ή όταν προταθεί ως εισηγητής, κάθε βουλευτής που έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα πρέπει να γνωστοποιήσει το συμφέρον αυτό προφορικά.
2.  Προτού βουλευτής αναλάβει εγκύρως αξίωμα στο Κοινοβούλιο ή σε όργανό του, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 191 ή 198, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ή συμμετάσχει σε επίσημη αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το άρθρο 68 ή 198, παράγραφος 2, του Κανονισμού, οφείλει να έχει συμπληρώσει δεόντως τη δήλωση που προβλέπει το άρθρο 2.
Άρθρο 2

Οι Κοσμήτορες τηρούν πρωτόκολλο στο οποίο κάθε βουλευτής δηλώνει προσωπικώς και με ακρίβεια:

α) τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, καθώς και οιαδήποτε άλλα αμειβόμενα καθήκοντα ή δραστηριότητές του,
β) κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο,
γ) οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών.
Οι βουλευτές απαγορεύεται να λαμβάνουν οιαδήποτε δωρεά ή παροχή κατά την άσκηση της εντολής τους.

Οι δηλώσεις στο πρωτόκολλο γίνονται υπό την προσωπική ευθύνη του βουλευτή και πρέπει να ενημερώνονται μόλις υπάρξουν τροποποιήσεις και να ανανεώνονται τουλάχιστον κάθε χρόνο. Οι βουλευτές είναι πλήρως υπεύθυνοι όσον αφορά τη διαφάνεια των οικονομικών τους συμφερόντων.

Το Προεδρείο μπορεί να εκδίδει περιοδικά κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται, κατά την άποψή του, στο πρωτόκολλο.

Εφόσον βουλευτής δεν εκπληρώσει, μετά από σχετική πρόσκληση, την υποχρέωσή του για υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β), τότε ο Πρόεδρος τον καλεί εκ νέου να υποβάλει τη δήλωση εντός προθεσμίας δύο μηνών. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να υποβληθεί η δήλωση, τότε δημοσιεύεται το όνομα του βουλευτή με αναφορά της παράβασης στα Συνοπτικά Πρακτικά της πρώτης ημέρας συνεδρίασης κάθε περιόδου συνόδου μετά την παρέλευση της προθεσμίας. Εφόσον ο βουλευτής αρνείται και μετά τη δημοσίευση της παράβασης να υποβάλει τη δήλωση, ο Πρόεδρος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Κανονισμού προκειμένου να απαγορευθεί η παρουσία του εν λόγω βουλευτή στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Οι πρόεδροι ομάδων βουλευτών, είτε πρόκειται για διακομματικές ομάδες ή άλλες ανεπίσημες ομάδες βουλευτών, υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε βοήθημα, σε χρήματα ή σε είδος (π.χ. αποζημίωση γραμματείας) το οποίο, εάν εδίδετο ατομικά στους βουλευτές, θα έπρεπε να δηλωθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Οι Κοσμήτορες είναι αρμόδιοι για την τήρηση πρωτοκόλλου και την κατάρτιση λεπτομερών κανόνων για τη δήλωση των εξωτερικών βοηθημάτων εκ μέρους των εν λόγω ομάδων βουλευτών.

Άρθρο 3

Το πρωτόκολλο είναι δημόσιο.

Το πρωτόκολλο μπορεί να τίθεται στη διάθεση του κοινού για εξέταση μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

Άρθρο 4

Οι βουλευτές υπόκεινται, όσον αφορά τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, στις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχουν εκλεγεί.

Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 1 (νέο)
Άρθρο 1

Κατευθυντήριες αρχές

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

α) ακολουθούν και σέβονται τις ακόλουθες γενικές αρχές δεοντολογίας: ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, διαφάνεια, επιμέλεια, τιμιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμός για το κύρος του Κοινοβουλίου,
β) ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και δεν λαμβάνουν ούτε επιδιώκουν να λάβουν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη ή άλλη αμοιβή.
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 2 (νέο)
Άρθρο 2

Κύρια καθήκοντα των βουλευτών

Στο πλαίσιο της εντολής τους, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

α) δεν έρχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία για δράση ή ψήφο προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία ψήφου τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και στο άρθρο 2 του Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
β) δεν επιζητούν, αποδέχονται ή λαμβάνουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική παροχή ή άλλη αμοιβή, ως αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής ή την ψήφιση νομοθεσίας, προτάσεων ψηφίσματος, γραπτών δηλώσεων ή ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο ή σε κάποια από τις επιτροπές του, και αποφεύγουν συνειδητά οποιασδήποτε κατάσταση που ενδέχεται να προσομοιάζει με δωροδοκία.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 3 (νέο)
Άρθρο 3

Συγκρούσεις συμφερόντων

1.  Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει στην περίπτωση που βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του ως βουλευτή. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο βουλευτής αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.
2.  Στην περίπτωση που ένας βουλευτής θεωρήσει ότι αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της, σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας. Στην περίπτωση που αδυνατεί να επιλύσει τη σύγκρουση συμφερόντων, το αναφέρει γραπτώς στον Πρόεδρο. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο βουλευτής μπορεί να ζητήσει, εμπιστευτικά, τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, που συγκροτείται βάσει του άρθρου 7.
3.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο βουλευτής, πριν λάβει το λόγο ή συμμετάσχει σε ψηφοφορία στην ολομέλεια ή σε ένα από τα όργανα του Κοινοβουλίου, ή στην περίπτωση που προταθεί ως εισηγητής, γνωστοποιεί οποιαδήποτε υπάρχουσα ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το θέμα που εξετάζεται, όταν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται γραπτώς ή προφορικώς στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια των εν λόγω κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 4 (νέο)
Άρθρο 4

Δήλωση των βουλευτών

1.  Για λόγους διαφάνειας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν με ατομική τους ευθύνη δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον Πρόεδρο έως το τέλος της πρώτης συνόδου που έπεται των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ή εντός 30 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου),χρησιμοποιώντας το έντυπο που εγκρίνεται από το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 9. Ενημερώνουν τον Πρόεδρο σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη δήλωσή τους εντός 30 ημερών από κάθε επερχόμενη αλλαγή.
2.  Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, με σαφή τρόπο:
α) τις επαγγελματικές δραστηριότητες των βουλευτών κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο, και τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα,
β) κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο,
γ) οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι βουλευτές από κοινού με την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
δ) τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη,
ε) οποιαδήποτε περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5 000 EUR ανά ημερολογιακό έτος,
στ) τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής, ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στο βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού,
ζ) οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,
η) οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών.
Τα τακτικά εισοδήματα που λαμβάνουν οι βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου στοιχείου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– από 500 έως 1 000 EUR μηνιαίως·
– από 1 001 έως 5 000 EUR μηνιαίως·
– από 5 001 έως 10 000 EUR μηνιαίως·
– περισσότερα από 10 000 EUR μηνιαίως.
Οιαδήποτε άλλα εισοδήματα λαμβάνονται από βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου στοιχείου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο υπολογίζονται σε ετήσια βάση, διαιρούνται δια δώδεκα και τοποθετούνται σε μία από τις κατηγορίες που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.

3.  Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου με ευχερή στην πρόσβαση τρόπο.
4.  Οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία, εάν δεν έχουν υποβάλει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 5 (νέο)
Άρθρο 5

Δώρα ή παρόμοιες παροχές

1.  Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέχουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την αποδοχή οιωνδήποτε δώρων ή παρόμοιων παροχών, πέραν αυτών των οποίων η κατά προσέγγιση αξία είναι μικρότερη των 150 EUR και δίδονται ως δώρα φιλοφρόνησης, ή εκείνων που δίδονται ως δώρα φιλοφρόνησης όταν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο υπό επίσημη ιδιότητα.
2.  Οιαδήποτε δώρα δίδονται στους βουλευτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όταν αυτοί εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους, παραδίδονται στον Πρόεδρο, ο οποίος τα διαχειρίζεται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει το Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 9.
3.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής των βουλευτών, ή την απευθείας καταβολή των εξόδων αυτών από τρίτους, στις περιπτώσεις που οι βουλευτές, κατόπιν προσκλήσεως και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί από τρίτους.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ιδίως των κανόνων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καθορίζεται από τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζει το Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 9.

Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 6 (νέο)
Άρθρο 6

Δραστηριότητες των πρώην βουλευτών

Οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ομάδες συμφερόντων ή ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης άμεσα συνδεδεμένες με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν, καθ' όλη τη διάρκεια μιας τέτοιας δραστηριότητας, να επωφελούνται των διευκολύνσεων που χορηγούνται στους πρώην βουλευτές σύμφωνα με τους κανόνες που έχει καθορίσει το Προεδρείο προς τον σκοπό αυτό1.

1 Απόφαση του Προεδρείου της 12ης Απριλίου 1999.
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 7 (νέο)
Άρθρο 7

Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών

1.  Θεσπίζεται συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών («συμβουλευτική επιτροπή»).
2.  Η συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία ορίζει ο Πρόεδρος στην αρχή της θητείας του από τα μέλη των προεδρείων και τους συντονιστές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα των μελών και τις πολιτικές ισορροπίες.
Κάθε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες.

3.  Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης αναπληρωματικά μέλη για τη συμβουλευτική επιτροπή, ένα από κάθε ομάδα μη εκπροσωπούμενη στη συμβουλευτική επιτροπή.
Στην περίπτωση εικαζόμενης παράβασης του παρόντος κώδικα δεοντολογίας από μέλος πολιτικής ομάδας μη εκπροσωπούμενης στη συμβουλευτική επιτροπή, το αρμόδιο αναπληρωματικό μέλος αναλαμβάνει καθήκοντα ως έκτο πλήρες μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τους σκοπούς της εξέτασης της εν λόγω εικαζόμενης παράβασης.

4.  Κατόπιν αιτήματος βουλευτή, η συμβουλευτική επιτροπή, εμπιστευτικά και εντός 30 ημερολογιακών ημερών, καθοδηγεί αυτόν στην ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα δεοντολογίας. Ο εν λόγω βουλευτής δικαιούται να βασίζεται στην καθοδήγηση αυτή.
Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η συμβουλευτική επιτροπή αξιολογεί επίσης τις εικαζόμενες περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και συμβουλεύει τον Πρόεδρο για ενδεχόμενη λήψη μέτρων.

5.  Η συμβουλευτική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, μετά από διαβούλευση με τον Πρόεδρο, να ζητήσει τη συμβουλή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
6.  Η συμβουλευτική επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο της.
Τροπολογία 14
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 8 (νέο)
Άρθρο 8

Διαδικασία στην περίπτωση ενδεχόμενης παράβασης του κώδικα δεοντολογίας

1.  Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία ενδεχόμενης παράβασης του παρόντος κώδικα δεοντολογίας από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στη συμβουλευτική επιτροπή.
2.  Η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει τις συνθήκες της εικαζόμενης παράβασης και μπορεί να ακούσει τον εν λόγω βουλευτή. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, προβαίνει σε σύσταση προς τον Πρόεδρο για ενδεχόμενη απόφαση.
3.  Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος συμπεράνει ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, μετά από ακρόαση αυτού, εγκρίνει αιτιολογημένη απόφαση με κύρωση, την οποία και κοινοποιεί στον βουλευτή.
Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

4.  Ο εν λόγω βουλευτής διαθέτει τις εσωτερικές δυνατότητες προσφυγής που καθορίζονται στο άρθρο 154 του Κανονισμού.
5.  Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 154 του Κανονισμού, οποιαδήποτε κύρωση επιβαλλόμενη σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στην ολομέλεια και δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο διάστημα της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Τροπολογία 15
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I (νέο) – Άρθρο 9 (νέο)
Άρθρο 9

Εφαρμογή

Το Προεδρείο θεσπίζει μέτρα εφαρμογής του παρόντος κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας παρακολούθησης, και ενημερώνει τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5, όταν χρειάζεται.

Μπορεί να διατυπώνει προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κώδικα δεοντολογίας.


Αιτήσεις υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich
PDF 289kWORD 45k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις αιτήσεις υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM) και 2011/2099(IMM))
P7_TA(2011)0541A7-0411/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Viktor Uspaskich για την υπεράσπιση της ασυλίας του που υπέβαλε στις 5 Απριλίου 2011, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 9 Μαΐου 2011, και την αίτηση που υπέβαλε στις 11 Απριλίου 2011, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 4 Ιουλίου 2011, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 να άρει την ασυλία του(1),

–  αφού άκουσε τον Viktor Uspaskich στις 10 Οκτωβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρωτόκολλο), καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και της 21ης Οκτωβρίου 2008 και της 19ης Μαρτίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 να άρει την ασυλία του Viktor Uspaskich,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0411/2011 και Α7-0413/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να συνεξετασθούν οι αιτήσεις που υπέβαλε ο Viktor Uspaskich στις 5 και 11 Απριλίου 2011 δεδομένου ότι σχετίζονται με τις ίδιες νομικές διαδικασίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εις βάρος του Viktor Uspaskich, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε δίκη που εκκρεμεί στο περιφερειακό δικαστήριο ποινικών αδικημάτων του Βίλνιους σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 222 παράγραφος 1 και 220 παράγραφος 1, το άρθρο 24 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 220 παράγραφος 1 και 205 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 205 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του «απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους», ενώ «επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του εν λόγω Κοινοβουλίου»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το μέλος του εθνικού κοινοβουλίου (Seimas) δεν μπορεί να κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα, να συλληφθεί ή να υποστεί με άλλο τρόπο περιορισμό της ελευθερίας του χωρίς την έγκριση του Seimas,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 ορίζει επίσης ότι ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί για την ψήφο που έδωσε ή τις αγορεύσεις του στο Seimas, αν και μπορεί να διωχθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Viktor Uspaskich κατηγορείται κατά βάση για το αδίκημα της κατάρτισης ψευδούς ισολογισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση ενός πολιτικού κόμματος κατά το διάστημα πριν από την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 το Κοινοβούλιο ήρε την ασυλία του Viktor Uspaskich, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή («fumus persecutionis ») και τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Uspaskich ουδόλως σχετίζονται με τις δραστηριότητές του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Οκτωβρίου 2010 ο Viktor Uspaskich άσκησε προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο για την ακύρωση της απόφασης του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 για να την αποσύρει τον Ιούλιο του 2011,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιστολή του της 5ης Απριλίου 2011 με την οποία ζητούσε την υπεράσπιση της ασυλίας του ο Viktor Uspaskich ισχυρίζεται ότι οι ποινικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τις αρχές της Λιθουανίας εμποδίζουν αυτόν να ασκήσει, ή δυσχεραίνουν αυτόν να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα περιορίζοντας την ελευθερία μετακινήσεών του κατά παράβαση του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου αποσκοπεί στην προστασία των βουλευτών έναντι περιορισμών της ελευθερίας μετακινήσεώς τους, πλην των δικαστικών περιορισμών, και συνεπώς περιέχει προνόμιο και όχι ασυλία, και δεν προστατεύει έναντι δικαστικών περιορισμών την ελευθερία μετακίνησης των βουλευτών(3),

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να δεχθεί το Κοινοβούλιο την αίτηση του Viktor Uspaskich της 5ης Απριλίου 2011 για την υπεράσπιση της ασυλίας του με βάση το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιστολή του της 11ης Απριλίου 2011 ο Viktor Uspaskich ζητεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 λόγω υποτιθέμενων νέων γεγονότων τα οποία δημοσιοποίησε το WikiLeaks, τα οποία όπως διατείνεται, αποδεικνύουν ότι υπήρξε θύμα fumus persecutionis,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι δεν έχει διαπιστωθεί επαρκής αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των υποτιθεμένων νέων γεγονότων και της κίνησης διαδικασιών κατά του Viktor Uspaskich για κατάρτιση ψευδούς ισολογισμού,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπροσθέτως – και αυτό ισχύει επίσης για τον ισχυρισμό του Viktor Uspaskich ότι με την απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 παραβιάστηκαν το θεμελιώδες δικαίωμα υπεράσπισής του και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – το αίτημα για την αναθεώρηση της απόφασης του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 δεν συνιστά αίτηση για την υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του κατά την έννοια των άρθρων 6 και 7,

1.  αποφασίζει να μην υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Viktor Uspaskich·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και τις εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

(1) EE C 308 E της 20.10.2011, σ. 90.
(2) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, [1964] Συλλογή σ. 195· Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή [1986] σ. 2391· Υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή σ. II-2849· Κοινές υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλογή σ. I-7929· Υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου.
(3) Υπόθεση T–345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή σ. II-2849, παράγραφοι 48-52.


Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
PDF 511kWORD 173k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (2011/2071(INI))
P7_TA(2011)0542A7-0384/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126 και 148 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης το πρωτόκολλο 12 και τις διατάξεις των πρωτοκόλλων 15 και 16 σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 152 και το άρθρο 153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οριζόντια κοινωνική ρήτρα),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής» (COM(2010)0250) και της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ» (COM(2010)0367),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 15ης Φεβρουαρίου 2011 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0384/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση και η διεύρυνση των ανισοτήτων και των μακροοικονομικών ανισορροπιών και το άνοιγμα της ψαλίδας ανταγωνιστικότητας μετά την καθιέρωση του ευρώ, όπως επίσης η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατέδειξαν ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες με βάση μια συμμετρική προσέγγιση, όπου είναι σκόπιμο, μειώνοντας τα υπερβολικά ελλείμματα και τα υπερβολικά πλεονάσματα, συντονίζοντας περισσότερο την οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική, και βελτιώνοντας τη δημοσιονομική εποπτεία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελτιωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε διάφορες αλληλένδετες πολιτικές για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, οι οποίες να έχουν συνοχή μεταξύ τους, ειδικότερα δε σε μια στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση (στρατηγική ΕΕ 2020), με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, η οποία να ευνοεί το διεθνές εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση του υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης), ένα στιβαρό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ελάχιστες απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, και μια ενισχυμένη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της μακροπροληπτικής εποπτείας από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο συστημικού κινδύνου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που αποκτήθηκε και τα λάθη που διαπράχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δείχνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση, η οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί στην περαιτέρω εθνική αποδοχή από κοινού συμφωνημένων διατάξεων και πολιτικών και σε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο εποπτείας για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει δείξει πως το υπερβολικό χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και στην ευρωζώνη στο σύνολό της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια εκλέγονται ελεύθερα από τους πολίτες και, ως εκ τούτου, είναι οι εκπρόσωποι και οι εγγυητές των δικαιωμάτων που αποκτούν και που εκχωρούν οι πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να σέβεται απόλυτα τα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση των κρατικών προϋπολογισμών από τα κοινοβούλια είναι ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται τώρα τον νομοθετικό τους ρόλο με τα όργανα της ΕΕ, και συχνά έχουν περιορισμένο έλεγχο στις ενέργειες των κυβερνήσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πολίτες της Ένωσης δεν έχουν επαρκή εξοικείωση με τις τροποποιημένες και περίπλοκες νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης γνώμης, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δυσχεραίνει τον ενεργό και εποικοδομητικό έλεγχο από τους πολίτες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά κινήματα διαμαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν και μια αυξανόμενη δυσφορία έναντι της δημοκρατικής ποιότητας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει πληγεί σοβαρά από τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει ως τώρα η διαχείριση της κρίσης του ευρώ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών οικονομικών πολιτικών μέσω αυξημένου συντονισμού στηρίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία των πολιτικών αυτών, που εξαρτάται με τη σειρά της από την παρέμβαση των κοινοβουλίων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ της απασχόλησης, των κοινωνικών και των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ότι τούτο θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων των γενεών, με τρόπο που να προωθεί τη δημοκρατική λογοδοσία, τον ενστερνισμό και τη νομιμότητα όλων των εμπλεκομένων, και ότι στο πλαίσιο αυτό έχει ουσιαστική σημασία η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου 2011 τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το ευρώ + συμφώνησαν «να αναληφθεί ισχυρή δράση σε επίπεδο ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης με την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης και την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες»,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο συνιστά θεσμική διαδικασία υπό την αιγίδα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με αυξημένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ, ιδίως ως προς τη μακροοικονομική της διάσταση,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, και ότι οι διαδικασίες των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών διέπονται από τους συνταγματικούς κανόνες του κάθε κράτους μέλους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός συντονισμός δεν παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον επίτευγμα της κοινής αγοράς να συνδέσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες μεταξύ τους πρέπει να συνδυαστεί με σύστημα δημοσιονομικού συντονισμού προκειμένου να επιτυγχάνονται σημαντικές συνέργειες,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μόνιμης προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη Συνθήκη της Λισαβόνας μετέβαλε τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποκλειστικά διακυβερνητικό σύστημα συντονισμού θα ήταν ανεπαρκής απόκριση στις απαιτήσεις του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, όπου δηλώνεται ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος, και ότι δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη δράση της Ένωσης στους τομείς που διέπονται από την κοινοτική μέθοδο,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη, με σαφήνεια ορισμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών και σε αλλαγές στο έργο που επιτελούν,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξουσία συναπόφασης στη διαδικασία του προϋπολογισμού,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που βασίζονται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την απασχόληση και τα μέτρα για την αγορά εργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σχεδόν στη βάση συναπόφασης στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 2010,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι αρκετά πάνω από το 9%, και ειδικά η ανεργία των νέων παραμένει μια τεράστια πρόκληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση, η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν συνεπώς σημαντικό τμήμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τόσο της μακροοικονομικής εποπτείας όσο και του θεματικού συντονισμού που προβλέπεται από την στρατηγική Ευρώπη 2020,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 και η νέα δομή διαχείρισης που βασίζεται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει την κρίση και τις αιτίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ έχουν αποσοβήσει τις χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης και ότι η κληρονομιά της κρίσης είναι μεγάλης εμβέλειας με αποτέλεσμα ευρεία απώλεια οικονομικής δραστηριότητας, σημαντική αύξηση της ανεργίας, απότομη πτώση της παραγωγικότητας και θεαματική αποδυνάμωση των δημόσιων οικονομικών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει δύο στόχους, ήτοι να επαληθεύει την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας από τα κράτη μέλη και, ταυτόχρονα, να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη 2020», μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίησή του,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στην παντελή απουσία σαφούς διαδικασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής από όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, και εκτιμώντας συνεπώς ότι είναι σημαντικό να αντληθούν τα κατάλληλα διδάγματα που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της εμπειρίας που αυτό έχει αποκτήσει στον διάλογο επί νομισματικών θεμάτων, πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρόλος στον τομέα της δημοκρατικής λογοδοσίας των οικονομικών πολιτικών και της δημοσιονομικής εποπτείας,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα που έχει προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του πρώτου έτους λειτουργίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτονομία τόσο των κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις όσο και των εθνικών συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή,

ΚΘ.  έχοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Επισκόπηση των προκλήσεων

1.  θεωρεί ότι η τρέχουσα φάση της κρίσης απαιτεί ισχυρές και φιλόδοξες απαντήσεις·

2.  σημειώνει ότι, πέραν του ότι ενέκρινε τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, η συνάντηση κορυφής της ζώνης του ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε και σύνολο μέτρων που τροποποιούν την εν λόγω δέσμη· θεωρεί ότι οιαδήποτε αλλαγή της Συνθήκης αποφασισθεί στο μέλλον θα πρέπει να σέβεται πλήρως τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η εντολή Συνέλευσης που συγκαλείται σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη να εδράζεται η ΕΕ σε αδιάσειστη δημοκρατική νομιμότητα και αλληλεγγύη·

3.  θεωρεί ότι, μέχρι νεοτέρας, το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποτελεί το εν ισχύι πλαίσιο για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ και για αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση, ιδίως των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ τα οποία συνδέονται με μια κοινή ευθύνη, και ότι πίσω από τη διατύπωση το διακύβευμα είναι μια διαδικασία για ολόκληρο τον χρόνο για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτάται από την δέσμευση της ΕΕ ως συνόλου και από τον βαθμό στον οποίο θα την υιοθετήσουν ως δική τους τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα που έχουν μια ισχυρή, ανταγωνιστική και εύρυθμης λειτουργίας κοινωνική οικονομία της αγοράς, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι συμφωνίες για συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και τη σπουδαιότητα της προώθησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για τις μακροοικονομικές πολιτικές και μέτρα·

5.  επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους ως ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, ότι ο οικονομικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, περιλαμβανομένης της δημοσιονομικής του διάστασης, πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί μέσω μεγαλύτερου συντονισμού της θέσπισης και εφαρμογής φορολογικών μέτρων καθώς και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και της σταδιακής κατάργησης των υφιστάμενων επιζήμιων μέτρων·

6.  πιστεύει ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του διευρυμένου συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αφήνουν επαρκές περιθώριο και ευελιξία στα κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθούν μια αποτελεσματική δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική στρατηγική που θα συνάδει με τη στρατηγική ΕΕ 2020, θα έχει ρόλο διανεμητικό και αναπτυξιακό και θα παρέχει ένα επαρκές επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών στους πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

7.  παρατηρεί ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η καλλιέργεια παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων έχουν κεντρικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης τα βήματα που έχουν κάνει τα κράτη μέλη στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς·

8.  υπογραμμίζει ότι τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών όσο και οι γενικοί οικονομικοί προσανατολισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου και είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι όλες οι συστάσεις πολιτικής συνάδουν με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την ασάφεια και την επικάλυψη που χαρακτηρίζει τα διάφορα μέσα και τις γραμμές του προϋπολογισμού μέσω των οποίων προβλέπεται η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο προσφέρει μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης μεγαλύτερης συνέργιας μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών·

10.  επισημαίνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 χρειάζεται να έχει ενισχυμένη εδαφική διάσταση· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, η απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων θα ενίσχυε το αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη επίγνωση των αντίστοιχων στόχων και αποτελεσμάτων στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές·

Ο ρόλος της Επιτροπής
Εισαγωγή

11.  σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει θεσπισθεί για να εξασφαλίζει διατηρήσιμη σύγκλιση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων των κρατών μελών, να επιτύχει στενότερο συντονισμό των οικονομιών και να υπερνικήσει την κρίση του κρατικού χρέους· σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) έχει θεσπισθεί ως το αρχικό βασικό έγγραφο του κύκλου·

12.  υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να θίγει τις εξουσίες που αναγνωρίζει η ΣΛΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προτάσεις που να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνονται αυτά τα διάφορα μέσα, πώς διαφοροποιούνται και πώς προκαλούν δευτερογενείς επιδράσεις σε άλλους τομείς πολιτικής·

Διδάγματα από τον πρώτο κύκλο

13.  τονίζει ότι η κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να αφήνει την αναγκαία ελαστικότητα για μια ενδεχόμενη προσαρμογή βασισμένη στα διδάγματα από τις πρώτες εμπειρίες· θεωρεί ότι κατά την εργασία αξιολόγησης και προσαρμογής η Επιτροπή πρέπει να εστιαστεί ιδίως στην ανάγκη στενότερης προσαρμογής του πλαισίου στη ζώνη του ευρώ και τις προκλήσεις που αυτή καλείται να αντιμετωπίσει·

14.  επισημαίνει ότι η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων δυνάμει του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την ευστοχία, τη διαφάνεια, τη σκοπιμότητα και την πληρότητα· καλεί την Επιτροπή να προσκαλέσει τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την ποιότητα και διαφάνεια της συμβολής τους και να αναγάγει τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων βελτίστης ποιότητας σε πρότυπα για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά εξάμηνα·

15.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώθηκαν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων φθάνουν αθροιστικά σε επίπεδο αρκετά φιλόδοξο ώστε να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν συνέβη αυτό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν στους πρωταρχικούς στόχους ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να παρουσιάσει επακριβή χάρτη πορείας, μαζί με το συνοδευτικό χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων δράσεων·

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

16.  θεωρεί ότι η ΕΕΑ πρέπει να συνάδει με

   τη στρατηγική Ευρώπη 2020,
   τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές (γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση),
   τις ειδικές συμφωνίες του Συμβουλίου που αφορούν τη ζώνη του ευρώ ή την Ένωση ως σύνολο, όπως είναι το διευρυμένο σύμφωνο για το ευρώ (σύμφωνο για το ευρώ+)·

17.  σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), όπως επικυρώθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οδηγεί τη σύνταξη

   των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ),
   των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ) των κρατών μελών, με βάση τα οποία η Επιτροπή εκπονεί συστάσεις για κάθε χώρα·

18.  παρατηρεί ότι η εκπόνηση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης βασίζεται σε μακροοικονομικές προβλέψεις σε όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να συνοδεύονται από παρόμοια μέτρα για τη βελτίωση της νομιμοποίησης και λογοδοσίας που σχετίζονται με αυτή· τάσσεται συνεπώς κατά της παρούσας μορφής της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης ως εγγράφου τεχνικού χαρακτήρα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.  καλεί την Επιτροπή να εκφράσει καλύτερα την συνολική πολυδιάστατη (έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς) προσέγγιση της στρατηγικής ΕΕ2020 στα συγκριτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη και να εκδίδει αναλόγως συστάσεις ειδικές για κάθε χώρα·

20.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το σύνολο των δεικτών που χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των εθνικών εξελίξεων, λαμβάνοντας υπόψη το έργο που έχει συντελεστεί ιδίως στο πλαίσιο της συνέχεια που δίδεται στη ανακοίνωση «ΑΕΠ και πέρα απ» αυτό' (COM(2009)0433) και του χάρτη πορείας για μια αποτελεσματική ως προς τους πόρους Ευρώπη·

21.  ζητεί η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης να μετασχηματισθεί σε ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας που να εστιάζονται στην τόνωση της βιώσιμης αύξησης της οικονομίας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει έως τις 10 Ιανουαρίου κάθε χρόνο τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας, με ένα ειδικό κεφάλαιο για την ζώνη του ευρώ·

23.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Κατευθύνσεων Βιωσιμότητας και να λάβει υπόψη αντίστοιχες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών κυβερνήσεων·

24.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμά με σαφήνεια στις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας τα κύρια οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα στην ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη, να προτείνει μέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων, και να προσδιορίζει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη για τη στήριξη αυξημένης ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη, την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες και την παρούσα στρατηγική ΕΕ2020, την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

25.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η καθοδήγηση πολιτικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνάδει με τη στρατηγική ΕΕ2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί ότι, κατά τον ορισμό και την υλοποίηση των ετήσιων κατευθύνσεων βιωσιμότητας η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις στην μικροοικονομική νομοθεσία και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις για προληπτική εποπτεία, στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που τονώνουν τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, αύξηση της οικονομίας και δημιουργία απασχόλησης· θεωρεί ότι πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί αποτίμηση αντικτύπου για το δυνάμει σε μακρόπνοη βάση κόστος που θα έχει η μη ανάληψη δράσεων από τα κράτη μέλη προς υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

26.  πιστεύει ότι οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να συνοδεύονται από εκτιμήσεις κοινωνικού αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή της απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης, εκ νέου κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

27.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίζει ρητά στις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας τις δυνητικές διασυνοριακές δευτερογενείς επιδράσεις των κύριων μέτρων οικονομικής πολιτικής που υλοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη·

28.  καλεί τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για το ευρωπαϊκό εξάμηνο να έλθουν και να συζητήσουν τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας με τις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθύς ως εγκριθούν από τη Επιτροπή·

Ειδικές συστάσεις ανά χώρα

29.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την υλοποίηση και την ίση μεταχείριση των στόχων του 2020 και των εμβληματικών πρωτοβουλιών στις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που απευθύνονται σε κάθε κράτος μέλος και στην ΕΕ στο σύνολό της·

30.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(1) δηλώνει ότι «η Επιτροπή προβαίνει σε δημοσιοποίηση των μεθοδολογιών, υποθέσεων και σχετικών παραμέτρων πάνω στις οποίες στηρίζονται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις της'·

31.  συνιστά να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη αυτή την οδηγία το νωρίτερο δυνατό· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να καθορίσει κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να προσέλθει για να παρουσιάσει τις συστάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κατάλληλο χρόνο, αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των ΕΠΜ και των ΠΣΣ και να επισημάνει τις δυνητικές διασυνοριακές δευτερογενείς επιδράσεις, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, εν όψει του ότι σχεδιάζονται διάφορα διακοινοβουλευτικά φόρα και των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Συμβούλιο για τις ανά χώρα συστάσεις·

33.  καλεί το Συμβούλιο να έλθει στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο για να εξηγήσει κάθε ουσιαστική αλλαγή που έχει επιφέρει στις προτάσεις ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση για να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση·

34.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ακρόαση με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του ετήσιου κύκλου εποπτείας που αναγγέλλονται στις διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες· ζητεί να διεξαχθεί η εν λόγω ακρόαση μεταξύ της εαρινής και της θερινής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να συμμετάσχουν σε αυτήν όλοι οι σχετικοί ενωσιακοί, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς και λοιποί ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων·

35.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευρύνουν τον ρόλο του μακροοικονομικού διαλόγου που καθιερώθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας τον Ιούνιο 1999 ώστε να βελτιωθούν οι διαδράσεις μεταξύ των υπευθύνων για την εξέλιξη των μισθών, την οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική φορέων·

36.  ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς επιπτώσεις που έχουν σε χώρες εκτός Ευρώπης οι οικονομικές εξελίξεις στην ΕΕ για να καταβληθούν προσπάθειες προς μείωση των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διάλογο για την οικονομική πολιτική στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ· σημειώνει ότι οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

37.  υπενθυμίζει ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού συστήματος·

38.  παρατηρεί ότι η κρίση και οι εξελίξεις ιδίως μέσα στη ζώνη του ευρώ ζητούν αναβάθμιση της ευρωπαϊκής διάστασης των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της, ιδίως μέσα στη ζώνη του ευρώ·

39.  προτίθεται να προσαρμόσει περαιτέρω τη δομή του και τις μεθόδους εργασίας του στις τελευταίες εξελίξεις εντός του Συμβουλίου και της Επιτροπής στη δομή της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο οικονομικός διάλογος θα αποτελεί μέρος των απαντήσεων σε αυτή την πρόκληση· πιστεύει ότι οιαδήποτε νέα ή αναβαθμισμένη οργάνωση και διεργασία λήψης αποφάσεων εντός του Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής πρέπει να συνοδεύεται και με αναβαθμισμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και αρμόζουσα λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

40.  τονίζει πόσο αναγκαία είναι η αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής διάστασης παράλληλα με την αναβάθμιση εκείνης του Συμβουλίου·

41.  προτίθεται να ψηφίσει πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας για να υποβληθούν προτάσεις τροποποιήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί από την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την αύξηση της οικονομίας όπως τροποποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

42.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη δημοκρατική νομιμοποίηση της θέσπισης του ευρωπαϊκού εξαμήνου· πρεσβεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία της απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας και του ενστερνισμού από τα κράτη μέλη·

43.  έχει τη γνώμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την πραγμάτωση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές καθώς και την κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση· υπογραμμίζει εν προκειμένω την έγκαιρη ενεργοποίηση της Επιτροπής των Περιφερειών ως πλατφόρμας για τον συντονισμό μεταξύ των περιφερειών, για να τις ωθήσει να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής και τοπικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εξάμηνο·

45.  ζητεί το 2012 να διοργανωθεί διακοινοβουλευτική διάσκεψη με συμμετοχή εκπροσώπων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για τον προϋπολογισμό, την απασχόληση και την οικονομία τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και εκείνων των κρατών μελών με σκοπό να οριστεί το πεδίο εφαρμογής, η μεθοδολογία και τα μέσα εφαρμογής της πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης δημοκρατικής νομιμότητας της οικονομικής πολιτικής, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό μεταξύ τους συμποσούνται σε επίπεδο επαρκώς φιλόδοξο για να επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας του ΕΕ2020· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την έγκριση των προϋπολογισμών των κρατών μελών·

46.  σκοπεύει από το 2013 να διοργανώνει κατ' έτος πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακοινοβουλευτικό φόρουμ που θα συγκεντρώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέλη των αρμόδιων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, συνιστά να αποτελέσει η συνάντηση αυτή αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας συνάντησης που διοργανώνει η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια· προτείνει το φόρουμ αυτό να περιλαμβάνει συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων και των σχετικών επιτροπών καθώς και μια σύνοδο ολομέλειας, καλεί δε τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση και να παρέχουν τις απόψεις τους·

47.  σκοπεύει από το 2013 να διοργανώνει κατ' έτος μετά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια δεύτερη διακοινοβουλευτική συνάντηση που θα συγκεντρώνει τους προέδρους των επιτροπών οι οποίες είναι υπεύθυνες για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ECON, EMPL, BUDG, ENVI, ITRE) για να συζητήσουν τις προτάσεις συστάσεων της Επιτροπής·

48.  προειδοποιεί να μην καθιερωθεί οιαδήποτε πρακτική που δεν έχει κοινοβουλευτική έγκριση σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη να βασίζονται οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες·

49.  υπογραμμίζει το ρόλο του οικονομικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη «δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση», ο οποίος έγκειται στο να καταστεί δυνατός ένας διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και σε εθνικό επίπεδο για να δρομολογηθεί μια διασυνοριακή και δημόσια ανταλλαγή απόψεων, να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η πίεση από ομοτίμους· παρατηρεί ότι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να προσφέρει την ευκαιρία σε ένα κράτος μέλος που θίγεται από τις αποφάσεις της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και/ή της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων·

50.  επιθυμεί τη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικονομικού διαλόγου με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών που απευθύνονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας καθώς και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από την ενεργοποίηση του τελευταίου· υπογραμμίζει, στο φως του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν το ΕΜΧΣ και ο ΕΜΣ, την ανάγκη να πραγματοποιήσει το ΕΚ ακρόαση με τα διευθυντικά τους στελέχη·

51.  παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να συνάδουν τα προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής στο πλαίσιο οιουδήποτε προγράμματος διάσωσης με τους στόχους της Ένωσης για κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την οικονομική πολιτική και με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· ζητεί να περιέχουν οι συστάσεις που στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου απευθύνονται σε κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια ρητές αναφορές σε αυτές τις απαιτήσεις περί συνεκτικότητας·

52.  σκοπεύει να προβεί σε λογιστικό έλεγχο της μακροοικονομικής κατάστασης της Ένωσης το φθινόπωρο, στηριζόμενο σε ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων σε διεθνείς εξωτερικούς ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους και κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, συγκεκριμένα με τους κοινωνικούς εταίρους, για να προωθήσει τη συζήτηση και να αποκτήσει μια δεύτερη οικονομική πραγματογνωμοσύνη ενόψει των ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή πριν από τη σύνταξη της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης·

53.  είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

54.  ζητεί να συμμετέχει ως εταίρος στον μακροοικονομικό διάλογο, ώστε να επιτύχει τους στόχους του μέσω της διατύπωσης μιας βάσει συνεργασίας μακροοικονομικής πολιτικής θέσης·

Ο ρόλος του Συμβουλίου

55.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

56.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της δέσμης μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης να το ενημερώνουν κάθε χρόνο υποβάλλοντας κατά τις πρώτες εβδομάδες του έτους επακριβή επισκόπηση των δράσεων και μέτρων σχετικά με την πορεία και τις επιτυχίες του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου·

57.  παρατηρεί ότι κατέστη προφανές στη διάρκεια του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου ότι οι προθεσμίες ήταν αυστηρές και ότι δημιουργούν συνεπώς τον κίνδυνο σε προσεχείς χρήσεις η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων να μην γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην περίπτωση όπου οιοδήποτε κράτος μέλος χρειαστεί να υποβάλει σχέδιο διορθωτικών μέτρων ή να προσαρμόσει τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να καταθέσουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα μέσα για την επίτευξη των εθνικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προθεσμία υλοποίησης, οι αναμενόμενες συνέπειες, οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, οι κίνδυνοι ανεπιτυχούς υλοποίησης, το κόστος και, όπου αρμόζει, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων διακυβέρνησης και να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, για να εξασφαλίζεται η διαβίβαση υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή προς επεξεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

60.  φρονεί ότι η εξασφάλιση της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος εξαρτάται σε καίριο βαθμό από το έργο των ελεγκτικών συνεδρίων των κρατών μελών και από την από αυτά εμπεριστατωμένη και ακριβή επαλήθευση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών στοιχείων και της διεργασίας διαβίβασης από τις δημόσιες οντότητες στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

61.  καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τον μακροοικονομικό διάλογο, ιδίως μέσω της καθιέρωσης αντίστοιχων μακροοικονομικών διαλόγων σε εθνικό επίπεδο και να ελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της μακροοικονομικής συνεργασίας μέσω της αξιοποίησης δυνατοτήτων απασχόλησης που θα προκύψουν από ισχυρές και ισόρροπες δυναμικές ανάπτυξης·

62.  θεωρεί ότι έχει μείζονα σημασία να περιληφθεί στον σε διαρκή βάση διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Λοιπά

63.  ζητεί να διαμορφωθεί η έννοια ενός ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου που θα ενισχύσει την εκτελεστική ικανότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· πιστεύει ότι οι μελλοντικές θεσμικές εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ·

64.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ συνίσταται σε πλήθος υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών μέσων και δεσμεύσεων(2) που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου της τάξης της ΕΕ και προκαλούν σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με το ακριβές πεδίο των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε σχέση με το καθεστώς τους ως μελών ή μη μελών της ζώνης του ευρώ·

65.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες, ειδικότερα δε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο καθορίζει ότι το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών πρέπει να είναι κατώτερο του 3% του ΑΕγχΠ και ότι το δημόσιο χρέος πρέπει να είναι κατώτερο του 60% του ΑΕγχΠ· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και άλλους από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες·

66.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά πρέπει να είναι συγχρονισμένη επίσης τόσο με τους στόχους και τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε κλίμακα της ΕΕ όσο και με την έκταση και τη φύση των οικονομικών πόρων της Ένωσης· υπογραμμίζει επ' αυτού τον ζωτικό ρόλο των πολιτικών και της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, ιδίως δε τον ρόλο των πολιτικών συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας·

67.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτική καθοδήγηση στα κράτη μέλη αφορά εν μέρει τομείς πολιτικής όπως οι μισθοί και οι συντάξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, αλλά πρέπει να στηρίζονται και συμπληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δημοκρατική λογοδοσία και να τηρηθούν οι αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου για να διαφυλαχτεί ο χώρος πολιτικής που απαιτείται για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·

68.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ορίζει ότι «κατά την εφαρμογή του Κανονισμού τηρείται πλήρως το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, και οι συστάσεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές και τους αρμόδιους οργανισμούς για τη διαμόρφωση των μισθών των κρατών μελών. Λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ» αναλογία, δεν θίγεται το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.«·

Τομεακές συμβολές στο ευρωπαϊκό εξάμηνο

69.  θεωρεί ότι, με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων, η Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως πλαίσιο για μια ενισχυμένη οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στην προώθηση μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά τις προκλήσεις, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των θεμάτων απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη, εάν αυτά υπερβούν το επίπεδο των προθέσεων και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πραγματικά σε αυτήν τη διαδικασία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, καθώς επίσης και σε σχέση με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ·

70.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την παροχή πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, τη μακροοικονομική πολιτική και τον προϋπολογισμό στα κράτη μέλη, να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των μισθών και των συντάξεων καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, να σέβονται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χώρος πολιτικής που απαιτείται για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, και να ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή των συστάσεών τους· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα η δημοκρατική λογοδοσία·

71.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και την εμπειρογνωμοσύνη, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, κατά την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τις σχετικές πρωτοβουλίες·

72.  ζητεί οι συστάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου να εστιάζονται κατά προτεραιότητα σε μια κοινωνική πολιτική υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της πρόσβασης στην απασχόληση, της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη, παράλληλα με την συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό· ζητεί οι συστάσεις να συντάσσονται αρκετά εκ των προτέρων για να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις εθνικές αποφάσεις για τον προϋπολογισμό·

73.  δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής Ευρώπη 2020 από την ΕΕ και τα κράτη μέλη και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες· δηλώνει την πρόθεσή του να το πράξει τόσο μέσω συγκεκριμένης δράσης όσο και συμβάλλοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης· δηλώνει επίσης ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθούν αυτές οι πτυχές της Ευρώπης 2020 και οι προβληματισμοί των Ευρωπαίων γυναικών και ανδρών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου του καθ' όλο το έτος·

74.  δηλώνει περαιτέρω την πρόθεσή του να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της Ευρώπης 2020 με συγκεκριμένο ψήφισμα που θα εγκρίνεται ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

75.  δηλώνει έτοιμο να δεσμευτεί σε ένα τακτικό πολιτικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους ενδιαφερομένους φορείς συμφερόντων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού κλάδου και των ΜΚΟ, για τις πτυχές που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του ευρωπαϊκού εξαμήνου και σε αυτό το πλαίσιο:

   α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και το σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, την πρόταση για τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οιαδήποτε πρόταση ειδικών συστάσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 148, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ,
   β) ζητεί διαφάνεια μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και στο πλαίσιο αυτό προτρέπει την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) να ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της εποπτείας της για την απασχόληση,
   γ) καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τις κοινωνικές ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερομένους φορείς συμφερόντων να συμμετέχουν σε μία τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής, και την πρόοδο προς την επίτευξη των σχετικών στόχων της ΕΕ· ζητεί τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την ανταλλαγή απόψεων να κοινοποιούνται στα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκ των προτέρων·

76.   καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης, συγκεκριμένα στους τομείς που υπογραμμίζονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει τη σημασία της περιοδικής παρακολούθησης του επιπέδου πρόσβασης και απορρόφησης των κονδυλίων που διατίθενται για αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να σχεδιάζονται σε πραγματικό χρόνο ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε τα συνήθη γραφειοκρατικά προβλήματα να μην εμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων·

77.  πιστεύει ότι οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές έχουν κεντρικό ρόλο στην όλη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στη διακυβέρνησή της· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να ενισχυθούν υπό το πρίσμα της κρίσης και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι σημαντικό για την επίτευξη του στόχου αυτού·

78.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και για να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αριθ. 7 έως 10, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένα θέματα, όπως π.χ. να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον προσανατολισμό και την κατάρτιση και να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να προωθήσουν την δια βίου μάθηση, να προωθήσουν την απασχόληση και να μειώσουν την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, να προωθήσουν την ένταξη των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία, να διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας·

79.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν συνολικά το κατά πόσον τα προτεινόμενα μέτρα σε εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τους πρωταρχικούς στόχους·· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν θέσει εθνικούς στόχους, ή που δεν έχουν δεσμευθεί επαρκώς για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% έως το 2020 για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρώπη, να δεσμευθούν ως προς την επιδίωξη αυτού του στόχου, εστιάζοντας συγκεκριμένα τη δράση τους στην αντιμετώπιση των καίριων δομικών αδυναμιών των αγορών εργασίας·

80.  σημειώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων μεταρρυθμίσεων, της «οικονομικής διακυβέρνησης» και του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης σε ορισμένες χώρες με πιο ευπρόσβλητες οικονομίες, καθιστώντας τη ζωή όλο και δυσκολότερη για τις οικογένειες, και ειδικότερα για τις γυναίκες και τα παιδιά, που αποτελούν τα κύρια θύματα της αυξανόμενης φτώχειας, ανεργίας και επισφαλούς και κακώς αμειβόμενης εργασίας·

81.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των δράσεων που επιθυμεί να αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της εφαρμογής της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να απευθύνουν γνώμη ή, αν κρίνουν σκόπιμο, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις αυτές·

82.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μίας αμοιβαία ενισχυόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοικονομικών και των μακροοικονομικών πολιτικών αφενός και της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής αφετέρου, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών στόχων της Ευρώπης 2020·

83.  δεσμεύεται να εξετάζει ενδελεχώς, μεταξύ άλλων και στις συζητήσεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τις επιπτώσεις της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στη μακροοικονομική κατάσταση και το αντίστροφο, και καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει την αυτή προσέγγιση·

84.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που συνδέεται με την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

85.  υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί ότι η χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λαμβάνεται δεόντως υπόψη στους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το πλέον απλό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση κατά την έναρξη κάθε ευρωπαϊκού εξαμήνου διακοινοβουλευτικού διαλόγου σχετικά με τους κοινούς ετήσιους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς των κρατών μελών και της Ένωσης· φρονεί ότι ένας τέτοιος διάλογος, πέραν της συμβολής του στη σημαντική μείωση της αλληλεπικάλυψης δομών, μπορεί αφενός να δώσει στα κράτη μέλη την δυνατότητα να εντάξουν ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχέδια προϋπολογισμού τους και αφετέρου να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσει καλύτερα στο έργο του τα μελήματα των κρατών μελών·

86.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη χρηματοδότηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην οποία κατ' έτος διατίθενται περισσότεροι από το ήμισυ των κοινοτικών πόρων· επισημαίνει, ωστόσο, δεδομένου του περιεχομένου των δράσεων προτεραιότητας και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης αυτής της στρατηγικής πρέπει να προέρχεται από εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς· καταλήγει στο συμπέρασμα συνεπώς ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε εκείνο το τμήμα της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου που αφορά την υλοποίηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

87.  υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020 και να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής της διάστασης, του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισής της και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συμμετοχής των περιφερειών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

88.  επισημαίνει, λόγω της πολυεπίπεδης προσέγγισης στον τομέα της διακυβέρνησης, η περιφερειακή πολιτική διαθέτει μια εδραιωμένη μεθοδολογία για ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα αξιόπιστο σύστημα καθοδήγησης για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών επιτοπίως, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο τρόπο και την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνέργειας ανάμεσα στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

89.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνιστούν η μείωσης των διαρθρωτικών ανισορροπιών και των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της προσαρμογής των πολιτικών στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των περιφερειών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό τους και να μετριασθούν τα μειονεκτήματά τους·

90.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, συγκεκριμένα μέσω του ορισμού στόχων και του προσδιορισμού δράσεων που ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

91.  τονίζει ότι για πολλά κράτη μέλη είναι σημαντικό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών τους ώστε να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες·

92.  θεωρεί ως εκ τούτου ότι η συνοχή χρειάζεται να είναι επίσης στραμμένη, ειδικότερα, προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των φορέων των περιφερειών (και όχι μόνο στην κλίμακα ολόκληρης της χώρας)· πιστεύει ότι η ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων σε συντονισμό με τις εθνικές δυνατότητες αναδεικνύει εκ νέου την πολιτική συνοχής ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των απαιτούμενων συνεργειών·

93.  επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο του εκ των προτέρων συντονισμού της οικονομικής πολιτικής πρέπει να αντικατοπτρίζει την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομία·

94.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της τρέχουσας Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης να εξαλειφθούν οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις και ζητεί αξιολόγηση της εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2012.

95.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στην ενιαία αγορά, οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η εσωτερική αγορά, την προσέλκυση ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτόμων σχεδίων και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας· τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα μιας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης εστιασμένης στην ενθάρρυνση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τούτο υπερβαίνοντας τις εσωτερικές ανισορροπίες, προάγοντας την οικονομική σύγκλιση και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα·

96.  ζητεί κάθε εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφιερώνεται εν μέρει στην αποτίμηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς υποστηριζόμενη από διεργασία παρακολούθησης· καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρουσιάζει ετησίως στο Κοινοβούλιο τις δράσεις που θα πρέπει να αναλαμβάνονται ως συνέχεια των αποφάσεων του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των δράσεων στον τομέα της ενιαίας αγοράς·

97.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια αξιολόγηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να εξετάζει στο πλαίσιο αυτό την πρόοδο που σημειώνεται στη μεταφορά διατάξεων στο εσωτερικό τους δίκαιο και τις ανασκοπήσεις μετά την υλοποίηση·

98.  καλεί την Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών τα οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, δεν προβαίνουν σε βέλτιστη χρήση των πόρων της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους υφίστανται ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες·

99.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς εμφαίνεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2011 ως ένας από τους δέκα στόχους που χρειάζεται να υλοποιηθούν μέχρι το 2012·

100.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνδέσουν με ακόμη πιο συστηματικό τρόπο το ευρωπαϊκό εξάμηνο με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά, με την υλοποίηση των 12 «μοχλών» της που έχουν καθοριστεί ως ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα, ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να διασφαλιστεί η συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής·

101.  καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να περιλάβει στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2012 τα 12 μέτρα πρωταρχικής σημασίας της Πράξης για την Εσωτερική Αγορά τα οποία προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2012·

102.  εκφράζει την άποψη ότι η επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξεως για την Ενιαία Αγορά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί βιώσιμη αύξηση της οικονομίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020· θεωρεί ότι, για να υπάρξει εγγύηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούνται άμεσες βελτιώσεις σε ζωτικής σημασίας τομείς όπως, μεταξύ άλλων, είναι ο τομέας των υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

103.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020 στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους στόχους και να συμβάλουν στην επίτευξη των 7 εμβληματικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη προς τις ΜΜΕ, ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας αγοράς σύμφωνα με τα πορίσματα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της πλήρους υλοποίησης του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) και με τη βοήθεια μιας δέσμης μέτρων για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων τα οποία αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς πόρους·

105.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και τις νέες καινοτόμους επιχειρήσεις, να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά·

106.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια διάσταση ισότητας των φύλων στη διεργασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάσταση των γυναικών κατά την εφαρμογή των προσανατολισμών πολιτικής που παρέχονται στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης· επικροτεί τα κράτη μέλη που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου και που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες κατά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και των εκπαιδευτικών πολιτικών· εκφράζει την απογοήτευση του για τα κράτη μέλη που παρέλειψαν να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

107.  καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή FEMM μπορεί να συζητήσει τις πτυχές που συνδέονται με το φύλο στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και την ειδική ανά χώρα καθοδήγηση πολιτικής με τον αρμόδιο ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), αφού η Επιτροπή παρουσιάσει την ειδική ανά χώρα καθοδήγηση πολιτικής·

108.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των γυναικών, στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

109.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ποιοτικούς στόχους στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σχετικούς με τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, τη βελτίωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας ηλικιωμένων·

110.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ειδικούς ποσοτικούς στόχους στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων που να αφορούν την απασχόληση των γυναικών γενικά, μαζί με ειδικά μέτρα με στόχο ομάδες γυναικών με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, όπως είναι για παράδειγμα οι νέες γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι ανύπαντρες μητέρες και οι γυναίκες Ρομά·

111.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και του κοινού γενικότερα για τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, και τους εθνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων χωριστών στόχων απασχόλησης κατά φύλο·

112.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν, με μία ετήσια ανεπίσημη έκθεση, στην πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τους σημαντικότερους στόχους και την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, κατά το παράδειγμα των εναλλακτικών εκθέσεων που εκπονήθηκαν σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Πάσης Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)·

113.  αποδοκιμάζει τις περικοπές των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων που παρατηρούνται σε πολλούς εθνικούς προϋπολογισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, τονίζει για μία ακόμη φορά την ανάγκη να διοχετεύονται οι δημόσιες επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε τομείς φιλικούς προς τη βιώσιμη αύξηση της οικονομίας όπως η έρευνα και ανάπτυξη και η εκπαίδευση, και επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται η περιθωριοποίηση των νεότερων γενεών από πλευράς απασχόλησης, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν μέτρο οικονομικής πολιτικής· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης συνεχών και σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση του διδακτικού προσωπικού, παράλληλα με συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη και άλλων κοινών εκπαιδευτικών στόχων· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος διά βίου μάθησης·

114.  προτρέπει την Επιτροπή, όταν θα εντοπίζει τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού εξαμήνου, να χρησιμοποιεί τις εν λόγω τάσεις για να συντονίζει στρατηγικές κατάρτισης με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

o
o   o

115.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την ΕΚΤ και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Άρθρα 121, 126 και 148 της ΣΛΕΕ, πρωτόκολλο αριθ. 12 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2005, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97, κώδικας δεοντολογίας «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατευθυντήριες γραμμές για τη μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης», όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2006 και συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2007, σύμφωνο ευρώ+ της 24-25 Μαρτίου 2011, που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.


Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς
PDF 274kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με το αποτέλεσμα του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία (Πολωνία) στις 3-4 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την «διακήρυξη της Κρακοβίας» που εξέδωσε το πρώτο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – »Μαζί για μια νέα ανάπτυξη'' (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2011 με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των ανθρώπων: μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των πολιτών και των επιχειρήσεων» (SEC(2011)1003),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ παράλληλα άνοιξε νέες ευκαιρίες για επέκταση σε περισσότερες από 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει καταστεί η πραγματική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε όσα αναμένουν οι άνθρωποι από την Ενιαία Αγορά και σε όσα δοκιμάζουν στην πράξη·

Γ.   εκτιμώντας ότι, τις παραμονές της 20ής επετείου της, η Ενιαία Αγορά έχει ζωτικότερη σημασία παρά ποτέ άλλοτε για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μακροπρόθεσμα·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρώτο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά συμμετείχαν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψης, δημοσιογράφοι, εθνικά κοινοβούλια, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα κυβέρνησης και Ευρωπαίοι πολίτες·

1.  υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να μετατραπεί το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά σε τακτικό γεγονός ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και σε τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν απευθείας στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς και να την επηρεάζουν·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τους εταίρους του ΕΟΧ και να διοργανώσει και προωθήσει μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις κατά το 2012, έτσι ώστε να εορτασθεί η εικοστή επέτειος της Ενιαίας Αγοράς· θεωρεί ότι στόχος πρέπει να είναι τουλάχιστον μία εκδήλωση σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, με περιφερειακές δραστηριότητες όπως αρμόζει οι οποίες να συνδέονται με μια κεντρική βασική εκδήλωση της ΕΕ, η οποία ενδεχομένως θα διοργανώνεται με την Προεδρία της ΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει και τις 12 προτεραιότητες της Πράξης για την Ενιαία Αγορά έως το τέλος του 2011, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να εγκρίνουν ένα πρώτο σύνολο μέτρων προτεραιότητας έως το τέλος του 2012, έτσι ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην Ενιαία Αγορά·

4.  ζητεί συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τακτική επισκόπηση και υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή, συμπερίληψή της ως βασικού στοιχείου της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και υποβολή εκθέσεων προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υπογραμμίζει από την άποψη αυτή την ανάγκη έγκαιρης και ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και υλοποίησης, της υφιστάμενης νομοθεσίας·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά συμβάλλει θετικά στην καινοτομία και ότι η πρόοδος προς μία Ένωση καινοτομίας, με την υποστήριξη συντονισμένων πρωτοβουλιών της Επιτροπής και τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις καινοτόμες ΜΜΕ, θα στηρίξει σθεναρά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή, θα οδηγήσει σε νέα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ·

6.   υπογραμμίζει την έλλειψη ενημέρωσης και την περιορισμένη γνώση των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες τους εντός της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την έγκριση φιλικού προς τον χρήστη, τακτικά επικαιροποιούμενου και προσιτού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πολιτών για όλους τους πολίτες που κινούνται, εργάζονται, πωλούν και αγοράζουν διερχόμενοι σύνορα, όπως είχε ζητήσει στο ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010(1), ο οποίος θα χρησιμεύει ως πρακτικό εγχειρίδιο που θα συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών εντός της ενιαίας αγοράς·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τα κενά που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά· ζητεί την έγκριση μέτρων έτσι ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά επειγόντως·

8.  υπογραμμίζει ότι στο Φόρουμ διαπιστώθηκε η συνολική επιτυχία της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει κατά συνέπεια να επεκταθεί σε άλλους κλάδους· καλεί τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να προβλέψουν μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι ώστε στους αιτούντες να παρέχεται πλήρης εξήγηση για τους λόγους μη αναγνώρισης των διπλωμάτων ή επαγγελματικών προσόντων τους· χαιρετίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων της επαγγελματικής κάρτας και πιστεύει ότι μια τέτοια κάρτα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να βοηθηθεί η κινητικότητα ορισμένων επαγγελμάτων, να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η ασφάλεια·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικών, προσιτών και απλών συστημάτων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Εσωτερική Αγορά· τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα Επιγραμμικής Επίλυσης Διαφορών θα ήταν κεφαλαιώδες προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή Ενιαία Αγορά·

10.  προτείνει τα Σημεία Μίας Στάσης να μετεξελιχθούν σε πλήρως ανεπτυγμένα κέντρα ηλεδιακυβέρνησης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να υποβάλλουν και να διαχειρίζονται τις διοικητικές τυπικότητες ηλεκτρονικά· υπογραμμίζει το δυναμικό τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τις Υπηρεσίες και εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Σημείων Μίας Στάσης·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η ψηφιακή Ενιαία Αγορά και να ξεπεραστούν οι τεχνικοί φραγμοί που τίθενται στις διασυνοριακές εμπορικές ανταλλαγές και την παροχή υπηρεσιών, ιδίως με βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών εγγράφων·

12.  επισημαίνει ότι προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επικαιροποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων·

13.  τονίζει ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και η κινητικότητα των αποσπασμένων εργαζομένων είναι κεφαλαιώδη στοιχεία της εσωτερικής αγοράς και υπογραμμίζει ότι η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και να εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση και η καταστρατήγηση, οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι διαφανείς και σαφείς· παρατηρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ορθή και έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά και να μειώσουν τη μη συμμόρφωση· υπογραμμίζει ότι η χρήση πινάκων συσχέτισης είναι ευεργετικοί για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία μεταφοράς των οδηγιών της Εσωτερικής Αγοράς στο εθνικό δίκαιο·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί δημόσιων προμηθειών και κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο στο υφιστάμενο και στο επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο· επισημαίνει την ανάγκη να αποκτήσει επαγγελματισμό ο τομέας των δημόσιων προμηθειών με τη βελτίωση της επιμόρφωσης, να επιβεβαιώνονται οι στόχοι προμηθειών και να διερευνηθούν ενδεχόμενοι τρόποι επίτευξης άλλων στόχων πολιτικής· θεωρεί ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών πρέπει να βελτιωθεί και ότι οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να είναι λιγότερο δυσκίνητες, φθηνότερες και πιο ανοιχτές στις ΜΜΕ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για επέκταση της χρήσης της αρχής της «οικονομικά πλέον συμφέρουσας προσφοράς» αντί της αρχής της «χαμηλότερης τιμής'·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη στενότερη συμμετοχή πολιτών και άλλων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς, ιδίως διοργανώνοντας έγκαιρες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία με πιο ενεργητικό τρόπο, σε σύμπραξη με εθνικούς και τοπικούς εμπλεκομένους και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και ΜΚΟ και με τα μέσα ενημέρωσης· θεωρεί ότι τα έγγραφα της διαβούλευσης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κατανοητά από τους κοινούς πολίτες·

17.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τις εθνικές αρχές όλων των επιπέδων να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η επίγνωση των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων για τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, όπως οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης, το δίκτυο SOLVIT, η πρωτοβουλία Your Europe και άλλα·

18.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, ως πλατφόρμα ανοιχτής στο ευρύτερο κοινό, που θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις της Ενιαίας Αγοράς και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τον τρέχοντα προβληματισμό τους για την Ενιαία Αγορά·

19.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές οντότητες, τις επιχειρήσεις, τα συνδικαλιστικά σωματεία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργαστούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της Ενιαίας Αγοράς λειτουργούν αποτελεσματικά επιτόπου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.


Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ
PDF 309kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, ενδιάμεση αναθεώρηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
P7_TA(2011)0544B7-0615/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009-2013 (COM(2009)0569),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS(2),

–  έχοντας υπόψη την Πολιτική Δήλωση για το HIV/AIDS που εγκρίθηκε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ρώμης που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη της Διεθνούς Εταιρείας για το AIDS 2011, στην οποία γίνεται έκκληση για περισσότερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής θεραπείας για το HIV,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική 2011-2015 του UNAIDS και την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας για τον HIV/AIDS 2011-2015 της Παγκόσμια Συνέλευσης Υγείας που καθορίζουν τους ισχύοντες και τους συμπεφωνημένους παγκόσμιους στόχους για την κινητοποίηση των χωρών στον σχεδιασμό της αντιμετώπισης του HIV/AIDS έως το 2015,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για την περίοδο 2012-2015, που εξετάζει την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την επιδημία HIV/AIDS στην περιοχή της Ευρώπης και προσδιορίζει τις δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Δουβλίνου» σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα «Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία», στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) με θέμα την σημειωθείσα πρόοδο στην υλοποίηση της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες για την διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων για τον HIV του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξάγονται οι εξετάσεις για το HIV στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για την Ευρώπη του 2010 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τίτλο «Αύξηση των διαγνωστικών εξετάσεων για HIV και συμβουλευτική αρωγή στην περιοχή της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση 2010 του ΕΚΠΕΝ για την επαγρύπνηση για το AIDS, έχουν καταγραφεί κατά το 2009 25 917 νέα περιστατικά μόλυνσης από τον ιό HIV, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 161 000 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που ζουν με HIV σε ένα σύνολο άνω των 2,2 εκατομμυρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNAIDS και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά μολύνσεων από τον ιό HIV, ειδικότερα στην ανατολική Ευρώπη, αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης θεραπευτικής αγωγής και της πρόγνωσης, η περιπλοκότητα του HIV εξακολουθεί να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στις γυναίκες, προβλήματα που η συμβατική υγειονομική περίθαλψη αδυνατεί να αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρίσκονται ενώπιον ενός μη αντιμετωπισθέντος κενού μεταξύ της διάγνωσης και της αποτελεσματικής και ενημερωμένης υγειονομικής περίθαλψης(3)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το AIDS είναι νόσος που μπορεί να προληφθεί πλήρως και ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις πρόληψης, όπως η παροχή ενημέρωσης, δεξιοτήτων, υπηρεσιών και μέσων προστασίας κατά της μετάδοσης του HIV και υπέρ της προώθησης ασφαλέστερων συμπεριφορών, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια για την πρόληψη της διάδοσης του HIV·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκτιμά ότι, στην ΕΕ, 30 % των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV δεν το γνωρίζουν, και ότι, μεταξύ των ατόμων που τους έχει διαγνωσθεί η ασθένεια, το 50 % βρίσκονται στα τελευταία στάδια της λοίμωξης και δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την θεραπευτική αγωγή, με αποτέλεσμα μεγάλο κίνδυνο νοσηρότητας, θνησιμότητας και μετάδοσης της ασθένειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν επίγνωση της κατάστασής τους έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό HIV από εκείνους στους οποίους έχει διαγνωστεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες, και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν εάν είναι HIV οροθετικά ή οροαρνητικά, το ανακαλύπτουν δε μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία στο θέμα των συλλοιμώξεων, ιδιαίτερα από φυματίωση, ιογενή ηπατίτιδα Β και C και τις επιπλοκές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός της φυματίωσης και της ιογενούς ηπατίτιδας είναι σημαντικός, και ότι οι ασθένειες αυτές εξελίσσονται ταχύτερα και προκαλούν σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των HIV οροθετικών ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στη δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι ένα ποσοστό περίπου 30 % των HIV οροθετικών ατόμων έχουν μολυνθεί συγχρόνως με ηπατίτιδα C, και ότι αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στην ανατολική Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Γραπτή του Δήλωση τον Μάρτιο 2007 έχει αναγνωρίσει ότι η ελλιπής διάγνωση της ηπατίτιδας C αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας στην ΕΕ, και ότι η ηπατίτιδα C εξελίσσεται ταχύτερα στα άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί με τον ιό HIV, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης και έγκαιρης διάγνωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV αυξάνονται σημαντικά εάν συνυπάρχουν άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως γονόρροια, χλαμύδια, έρπης και σύφιλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες δοκιμές έχουν καταδείξει την αποτελεσματικότητα της έγκαιρης πρόσβασης στην θεραπευτική αγωγή για τη μείωση τόσο της μολυσματικότητας των ασθενών όσο και του ποσοστού μετάδοσης του ιού HIV έως και κατά 96 %·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και υποστήριξης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση μολυσμένου ενέσιμου υλικού μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών έχει σαν αποτέλεσμα την ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως αναγκαία η διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη εξασφάλιση της πρόσβασης των ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ή είναι περιθωριοποιημένες σε θεραπευτική αγωγή για τον HIV και σε υγειονομικές υπηρεσίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες της ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι ο ιός HIV/AIDS και οι άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις δεν έχουν σύνορα, όπως τονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στην τεχνική του έκθεση «Ηπατίτιδα B και C στις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ: επιπολασμός, επιβάρυνση από τη νόσο και πολιτικές προσυμπτωματικού ελέγχου'·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από HIV συνιστά ουσιώδη παράμετρο κάθε πτυχής της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του HIV·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο στιγματισμός και οι διακρίσεις εις βάρος των HIV οροθετικών ατόμων, καθώς και η σιωπή και η άρνηση που περιβάλλουν το θέμα της μόλυνσης, και η αποτυχία σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων φορέων του ιού HIV γενικότερα, και, ειδικότερα, αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών) εξακολουθούν να υφίστανται και συνεχίζουν να υποσκάπτουν τις προσπάθειες πρόληψης, φροντίδας και θεραπευτικής αγωγής του HIV, αυξάνουν δε τις επιπτώσεις της επιδημίας στα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις χώρες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη, η θεραπευτική αγωγή και τα προγράμματα υποστήριξης, δεν έχουν στοχοθετηθεί κατάλληλα ή δεν είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης και της εφαρμογής ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης, και συνέχισης των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την πρόληψη της νόσου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τομέα της υγείας, ούτε στη μείωση των επενδύσεων σε τομείς σημαντικούς για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα HIV/AIDS·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού HIV στην ΕΕ είναι οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ετεροσεξουαλική μετάδοση, ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν γενικευμένες επιδημίες HIV·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις αιτίες της επιδημικής αύξησης των κρουσμάτων HIV και ότι σήμερα οι γυναίκες αριθμούν σχεδόν το ήμισυ των νέων μολύνσεων που διαγιγνώσκονται στις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γυναίκες είναι ολοένα και περισσότερο ευάλωτες στον ιό HIV, και ότι σχεδόν το 45 % των νέων μολύνσεων αφορούν τις ηλικίες 15 ως 24 ετών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ενίσχυση και επέκταση της πολιτικής και του προγραμματισμού, με τη σύνδεση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων με τον HIV, ούτως ώστε τα προγράμματα πρόληψης του HIV/AIDS να ενσωματωθούν στα προγράμματα για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και η πρόληψη του HIV/AIDS να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής μέριμνας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, εξαιτίας της περιορισμένης εξουσίας τους στη λήψη αποφάσεων, της έλλειψης ελέγχου επί των οικονομικών πόρων, της περιορισμένης κινητικότητας και των ευθυνών που συνδέονται με τη φροντίδα των παιδιών, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας του HIV·

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν την ανακοίνωση σχετικά με την «καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 2009-2013» και το σχετικό σχέδιο δράσης με:

   την επιτάχυνση της δρομολόγησης στρατηγικών πρόληψης που θα στοχοθετούν αποτελεσματικά τις περιφερειακές και τοπικές επιδημιολογικές τάσεις και ανάγκες, και θα προωθούν την καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, τις διαγνωστικές εξετάσεις, την παροχή συμβουλών, την θεραπευτική αγωγή, την υγειονομική μέριμνα και υποστήριξη·
   την προώθηση αποτελεσματικών δράσεων αντιμετώπισης του HIV/AIDS στις περιοχές προτεραιότητας όπως είναι τα κυρίως πληττόμενα κράτη μέλη της ΕΕ και οι πληττόμενες γειτονικές χώρες, και η Ρωσική Ομοσπονδία και οι χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών·
   την ανάπτυξη μέσων προσέγγισης και στήριξης των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται περισσότερο και είναι πιο ευάλωτες στη μόλυνση από τον HIV/AIDS σε όλη την Ευρώπη·

2.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο ιός HIV και όχι οι φορείς του ιού HIV·

3.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει έναν πολιτικό ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της επιδημίας του AIDS στην Ευρώπη που εξακολουθεί να υφίσταται, να αναπτύξει εξειδικευμένα σχέδια δράσης κατά του HIV για κάθε χώρα καθώς και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του HIV στις γειτονικές χώρες, μέσω του πολιτικού διαλόγου, της ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων και της προώθησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, τις διαγνωστικές εξετάσεις, την θεραπευτική αγωγή και την υποστήριξη όσον αφορά τον ιό HIV, να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα και τα άλλα εμπόδια στην έγκαιρη πρόσβαση στην συμβουλευτική αρωγή, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την έγκαιρη θεραπευτική αγωγή, να αυξήσουν την επένδυση στην έρευνα για την εξεύρεση αποτελεσματικής θεραπείας, και να βελτιώσουν τα μέσα και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των συλλοιμώξεων όπως, μεταξύ άλλων, από φυματίωση και ηπατίτιδα, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την αποτελεσματική πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τον κίνδυνο των συλλοιμώξεων με τη βελτίωση της διάγνωσης και της πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή για την ηπατίτιδα C, την φυματίωση και τις άλλες συλλοιμώξεις, αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των γυναικών όσον αφορά την θεραπευτική αγωγή για τον HIV/AIDS και την παροχή περίθαλψης, ως σημαντικό μέσο κάμψης της επιδημίας·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν την έγκαιρη διάγνωση και την υγειονομική φροντίδα, με την εφαρμογή διαγνωστικών εξετάσεων που θα βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και θα συνδέονται με θεραπευτικές στρατηγικές·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν σταθερά την επένδυση στην έρευνα στον τομέα των νέων τεχνολογιών πρόληψης υπό τη διαχείριση γυναικών, συμπεριλαμβάνοντας την έρευνα για μικροβιοκτόνα·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών και η ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα θα συμμετάσχουν σε κάθε στάδιο υλοποίησης της ανακοίνωσης για τις δράσεις αντιμετώπισης του HIV και του σχετικού σχεδίου δράσης·

9.  επαναλαμβάνει ότι όλα τα άτομα που ζουν με HIV/AIDS πρέπει να επωφελούνται των βέλτιστων διαθέσιμων προτύπων υγειονομικής φροντίδας και θεραπευτικής αγωγής, ανεξάρτητα από την προέλευση, την εθνικότητα, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη θρησκεία ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, με σεβασμό ταυτοχρόνως της ιδιωτικής τους ζωής και του απορρήτου·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συλλογική ευρωπαϊκή δράση και μέτρα για την προώθηση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πολιτικών καταπολέμησης του HIV/AIDS στη βάση αυτών των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκστρατειών κατά του κοινωνικού στιγματισμού και των διακρίσεων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να θέσουν τέλος σε όλες τις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS, να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες ατόμων που είναι ευάλωτες ή πάσχουν από τον ιό HIV, να αναθεωρήσουν τους νόμους και τις πολιτικές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή αποτελεσματικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του HIV, και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που ζουν με τον HIV/AIDS θα συμμετάσχουν και θα εκπροσωπούνται κατά την εκπόνηση πολιτικών κατά των διακρίσεων· τονίζει τη σημασία να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου στην καταπολέμηση των διακρίσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ύπαρξη ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον HIV/AIDS·

12.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της μετάδοσης του HIV/AIDS και στην αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων που ζουν με τον ιό·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τεθεί τέλος στις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση, καθώς και τους όρους και τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα που ζουν με τον HIV/AIDS·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα εθνικά προγράμματα και οι στρατηγικές για το AIDS θα περιλαμβάνουν το συνδυασμό μεταξύ σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και υπηρεσιών που αφορούν τον HIV, όπως τονίζεται στην έκθεση Cochrane(4) και επιβεβαιώθηκε στην 42η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD)·

15.  σημειώνει ότι στα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνονται με ρητό τρόπο η κατάλληλη ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή, η πρόσβαση σε μέτρα προστασίας, όπως τα ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά, και η ενίσχυση των δικαιωμάτων και της αυτονομίας των γυναικών στις σεξουαλικές σχέσεις·

16.  επισημαίνει ότι το κοινωνικό στίγμα και οι διακρίσεις δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την καταπολέμηση της διάδοσης του HIV/AIDS·

17.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS το 2011, ιδιαίτερα δε τους στόχους εξασφάλισης θεραπευτικής αγωγής για τα 15 εκατομμύρια HIV οροθετικών ατόμων σε όλο τον κόσμο έως το 2015, και μείωσης των νέων μολύνσεων από HIV κατά 50 % έως το 2015·

18.  συμφωνεί με την πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για σταθερή δέσμευση υπέρ της χρηματοδότησης προγραμμάτων για τον HIV·

19.  χαιρετίζει την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για μια έγκαιρη παροχή προσιτής, υψηλής ποιότητος και αποτελεσματικής αντιρετροϊκής αγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε στρατηγικές αποτελεσματικές ως προς το κόστος, και κυρίως στη χρησιμοποίηση γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Πολιτικής Δήλωσης για τον HIV/AIDS στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS)·

21.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας και να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του στις αναπτυσσόμενες χώρες·

22.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές ολοκληρωμένες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και στην ενημέρωση και την παροχή του κατάλληλου υλικού· εκτιμά ότι αυτό μπορεί να καλύπτει, μεταξύ άλλων, την παροχή εμπιστευτικών και εθελοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την θεραπευτική αγωγή για το HIV και όλες τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, την πρόληψη της ακούσιας εγκυμοσύνης, την ισότιμη και προσιτή πρόσβαση σε αντισυλληπτικά συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας αντισύλληψης, τις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης μετά την άμβλωση, την μέριμνα και θεραπευτική αγωγή για την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης του HIV, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων και των παιδιών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το UNAIDS, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0284.
(2) ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 62.
(3) Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: «Ανισότητες λόγω φύλου και HIV» http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/
(4) http://www.unfpa.org/webday/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF.


Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
PDF 442kWORD 106k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (2011/2132(INI))
P7_TA(2011)0545A7-0387/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 και πρόκειται να αντικατασταθεί από τη Συμφωνία Σύνδεσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(2), και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για τη Συμφωνία Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ουκρανία της 22ας Ιανουαρίου 2007 στα οποία ενέκρινε οδηγίες διαπραγμάτευσης,

–  έχοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι από το Μάρτιο του 2008 μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του σχετικά με την καταδίκη της πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, στις 11 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της διάσκεψης κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα πρόσφατων διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας του 2008 στο Παρίσι της Ουκρανίας ως ευρωπαϊκής χώρας που συμμερίζεται κοινή ιστορία και κοινές αξίες με τις χώρες της ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που διεξήχθη στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία, και ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Φεβρουαρίου 2010(3), της 25ης Νοεμβρίου 2010(4), της 9ης Ιουνίου 2011(5) και της 27ης Οκτωβρίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την ανατολική εταιρική σχέση που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ουκρανίας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου που εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα την 1η Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία αντικαθιστά το σχέδιο δράσης και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2009, καθώς και τον κατάλογο προτεραιοτήτων της ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας για το 2011 και 2012,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που ενέκρινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ουκρανία που εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011 (SEC(2011)0646),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 5 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0387/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία προαγγέλλει μια νέα γενεά συμφωνιών σύνδεσης βάσει του άρθρου 217 της ΣΛΕΕ και συνεπάγεται άνευ προηγουμένου ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη συμφωνία αυτή η Ουκρανία δεσμεύεται να εφαρμόσει μεγάλο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες της Ανατολικής Γειτονίας και συνεπώς χρησιμεύουν ως παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) γενικά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του μεγέθους, των πόρων, του πληθυσμού και της γεωγραφικής θέσης της, η Ουκρανία κατέχει εξέχουσα θέση στην Ευρώπη, καθιστώντας την βασικό περιφερειακό παράγοντα που ασκεί σημαντική επιρροή όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου, και ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αντιστοιχεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή χώρα και, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εφόσον σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει ένθερμα την ύπαρξη μιας σταθερής και δημοκρατικής Ουκρανίας που σέβεται τις αρχές της κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας της αγοράς, το κράτος δικαίου (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος) τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων και η οποία εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της Ουκρανίας για την οικοδόμηση εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας, τη δημιουργία περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από ισχυρό πολιτικό πλουραλισμό, δημοκρατικές ελευθερίες και σεβασμό του κράτους δικαίου και την επιτάχυνση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, επιταχύνουν και διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη στις 11 Οκτωβρίου 2011 της πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο σε επταετή φυλάκιση και οι δίκες άλλων υπουργών έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ και σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται είτε ως πράξεις εκδίκησης είτε ως μέρος μιας προσπάθειας για καταδίκη και φυλάκιση μελών της αντιπολίτευσης προκειμένου να τους αποτρέψουν από το να θέσουν υποψηφιότητα και να κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου χρόνου ή στις προεδρικές εκλογές του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος που εφαρμόστηκε επιλεκτικά σε βάρος της Τιμοσένκο ανάγεται στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και προβλέπει την ποινική δίωξη για πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 364 και 365 του νόμου αυτού, που εξετάζεται επί του παρόντος από τη Verkovna Rada, δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών, τη διεξαγωγή εκλογών και το κράτος δικαίου στην Ουκρανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και κρατική ηγεσία της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της να μπορέσει η Ουκρανία να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ και θεωρεί ότι η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί βασικό μέσο επίτευξης αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στόχο αυτό εξακολουθούν να υποστηρίζουν όλοι οι παράγοντες της ουκρανικής πολιτικής σκηνής καθώς και η κοινωνία των πολιτών και η κοινή γνώμη της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ της Ουκρανίας και των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ συνιστά αξιέπαινο παράδειγμα συνεργασίας διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να προωθηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, και πρέπει να συνεχιστεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναδείξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε κεντρική πτυχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και στο έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών που αποτελεί την κοινοβουλευτική διάσταση της ανατολικής εταιρικής σχέσης και πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των ανατολικών γειτόνων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πρέπει να βασίζεται σε μια πολιτική συστηματικών και αμετάκλητων μεταρρυθμίσεων σε διάφορους σημαντικούς θεσμικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ενώ άλλες χρειάζεται να δρομολογηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο που παρέχεται από τη συμφωνία σύνδεσης θα παράσχει στην Ουκρανία ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο εκσυγχρονισμού και έναν οδικό χάρτη για την πορεία των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ένα εργαλείο για εθνική συμφιλίωση, που θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις, να γεφυρώσει τα υπάρχοντα ρήγματα στην ουκρανική κοινωνία και να την ενώσει στο στόχο της όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της, με βάση τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία πρέπει να επαινεθεί για τις υγιείς οικονομικές επιδόσεις της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, του περιορισμού των δαπανών και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι οποίες συνέβαλαν σε καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της από το εξωτερικό και σε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα έχει θετική επίπτωση επί του επιχειρηματικού κλίματος στην Ουκρανία, δεδομένου ότι προσφέρει στους επιχειρηματικούς παράγοντες της ΕΕ και της Ουκρανίας κοινούς κανόνες και πρότυπα, αυξάνοντας έτσι την προβλεψιμότητα και χρηματοπιστωτική ασφάλεια των επενδύσεων στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης βασίζεται στη συμμόρφωση προς τις διεθνείς προδιαγραφές για την φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική αυτή επίπτωση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ασκεί έντονες πιέσεις επί της Ουκρανίας για να μην θεσπίσει σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ, αλλά να συμμετάσχει αντιθέτως σε τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία των σχέσεων της ΕΕ με εξωτερικούς εταίρους και ότι αυτές είναι χώρες εκτός ΠΟΕ που εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική εξαγωγική αγορά για τα προϊόντα της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών αποτελεί εργαλείο εκσυγχρονισμού και ότι η θέσπισή της προσφέρει στην Ουκρανία οικονομικά οφέλη, που θα καταστούν πιο ορατά με την πάροδο του χρόνου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία εόρτασε πρόσφατα την 20ή επέτειο της ανεξαρτησίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια νέα γενεά μορφωμένων Ουκρανών που δεν γνώρισαν τη σοβιετική εποχή, έχουν έντονες φιλοευρωπαϊκές φιλοδοξίες και θα εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, ιδίως στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, διαφέρει από το πνεύμα της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας·

1.  απευθύνει, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης, τις κάτωθι συστάσεις στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ :

o
o   o

   α) να λάβουν υπόψη ότι η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ/Ουκρανίας και η προσφορά στην Ουκρανία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής είναι πολύ σημαντικά και προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών· να αναγνωρίσουν τις επιδιώξεις της Ουκρανίας δυνάμει του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο να πληρωθούν όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·
   β) να πραγματοποιήσουν την πρόοδο που απαιτείται προς επίτευξη της ταχείας μονογράφησης μιας συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας κατά προτίμηση έως το τέλος του 2011, εάν είναι δυνατόν· να εξασφαλίσουν συγχρόνως, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011, ότι αυτή η σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συμβαδίζει με εκ μέρους της Ουκρανίας δεσμεύσεις για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·
   γ) να προγραμματίσουν εκ νέου την άρτι αναβληθείσα συνάντηση με τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς, πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πρόκειται να διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2011, δεδομένου ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανησυχίες που αφορούν την Κυβέρνηση της Ουκρανίας και να αποκατασταθεί ο εποικοδομητικός διάλογος που μπορεί να οδηγήσει στη μονογράφηση της συμφωνίας σύνδεσης, εφόσον υπάρξει σημαντική πρόοδος επί των τεχνικών και ουσιωδών πολιτικών εμποδίων που παραμένουν·
   δ) να επιδιώξουν την υπογραφή της συμφωνίας από το Συμβούλιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 και να θέσουν όλα τα σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης έγγραφα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012, εφόσον έχουν ικανοποιηθεί η έκκληση για το σεβασμό του κράτους δικαίου και τα λοιπά αιτήματα που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011·
   ε) να προσφέρουν στην Ουκρανία επαρκή οικονομική, τεχνική και νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια αφενός της προπαρασκευαστικής περιόδου και αφετέρου κατά την εφαρμογή της συμφωνίας και να ενισχύσουν το διοικητικό της δυναμικό ενισχύοντας κάθε μορφή διαθέσιμης βοήθειας στον τομέα αυτό· προς τούτο, να εκμεταλλευτούν καλύτερα το εκτεταμένο πρόγραμμα θεσμικής ανάπτυξης και να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου που θα συνδράμει την Ουκρανία στις προσπάθειές της να ευθυγραμμιστεί με την ενωσιακή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προϋπόθεση για κάθε ενίσχυση πρέπει να είναι η αξιολόγηση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ουκρανίας, όπως δημοσιεύεται σε ετήσιες εκθέσεις που πρέπει να καταρτίζονται από την ΕΕ και από ουκρανούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες·
   στ) να θεσπίσουν πρόγραμμα αμοιβαίων ανταλλαγών δημοσίων και δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, και ιδίως της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών·
   ζ) να βοηθήσουν τις ουκρανικές αρχές να ενημερώσουν το λαό της Ουκρανίας σχετικά με τα οφέλη της συμφωνίας σύνδεσης, ούτως ώστε να αυξηθεί η υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής ατζέντας· να γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πολίτες·
   η) να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν γραφείο πληροφοριών της ΕΕ στην Ουκρανία, το οποίο θα εργάζεται τόσο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ουκρανίας έναντι της λειτουργίας της ΕΕ και των πολιτικών και αξιών της, όσο και για τη διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ·
   Θεσμικές πτυχές / Πολιτικός διάλογος
   θ) να αναπτύξουν σαφή μέτρα διασφάλισης και έναν ενδεχόμενο μηχανισμό προσωρινής αναστολής ολόκληρης της συμφωνίας σύνδεσης σε περίπτωση που παραβλεφθούν ή παραβιαστούν σκόπιμα σημαντικές και θεμελιώδεις αρχές της·
   ι) να παροτρύνουν τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να ευθυγραμμίσουν την πολιτική, νομική και διοικητική κατάσταση της χώρας με ό,τι συμφωνήθηκε στην ατζέντα σύνδεσης και να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως θεμελιώδεις αρχές στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· να εξασφαλίσει ότι η Γιούλια Τιμοσένκο και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους για πλήρη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία τόσο σήμερα όσο και στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών στην Ουκρανία·
   ια) να ενισχύσουν το υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·
   ιβ) να βοηθήσουν την Ουκρανία στη διαδικασία επίτευξης πλήρους μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιλεκτική χρήση της δικαιοσύνης και να υπάρχουν εγγυήσεις για μια ανεξάρτητη, δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανή νομική διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι οι νομικές διαδικασίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς και διεξάγονται σε απόλυτη συμφωνία με το κράτος δικαίου· για το σκοπό αυτό να συστήσουν έναν κοινό μηχανισμό με εμπειρογνώμονες της Ουκρανίας και της ΕΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής της Βενετίας· να θεσπίσουν περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων καθώς και στον τομέα της ασφάλειας με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ σε σχέση με το κράτος δικαίου·
   ιγ) να συνδράμουν τις ουκρανικές αρχές στη διαδικασία μεταρρύθμισης του Συντάγματος και του εκλογικού νόμου της χώρας σύμφωνα με όσα είχε προτείνει η Επιτροπή της Βενετίας και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ· να εξασφαλίσουν την πρόσφορη, χωρίς αποκλεισμούς και πλήρη εφαρμογή αυτών των συστάσεων με τη συμμετοχή τόσο των κομμάτων της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να προληφθούν οι ανεπάρκειες που προέκυψαν σε προηγούμενες εκλογικές εκστρατείες· να τονίσουν εν προκειμένω τη σπουδαιότητα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της κοινωνίας των πολιτών και να εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές θα αποφύγουν οιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, του περιεχομένου της ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης·
  ιδ) να περιλάβουν στη συμφωνία σύνδεσης έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η τακτική παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της συμφωνίας, και ειδικότερα στην επίτευξη των στόχων της· ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
   πληροφορίες σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνει και τις θέσεις που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας·
   εκθέσεις προόδου της ΕΥΕΔ, οι οποίες θα εκθέτουν τα αποτελέσματα των ενεργειών της ΕΕ και της Ουκρανίας, επισημαίνοντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα·
   ιε) να τονίσουν τη σημασία της εφαρμογής όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να επιστήσουν την προσοχή των ουκρανικών αρχών στον υψηλό αριθμό υποθέσεων κατά της Ουκρανίας που εκκρεμούν σε αυτό το δικαστήριο·
   ιστ) να υποστηρίξουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές δίδουν υψηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη πολιτικής κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κατάλληλης νομοθεσίας σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων·
   ιζ) να εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές θα θέσουν τα αρχεία των πρώην κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών στη διάθεση του κοινού, αφού αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία της εθνικής συμφιλίωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις ωμότητες που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του 20ού αιώνα·
   ιη) να τονίσουν πόσο σημαντική είναι για τη διαδικασία συνταγματικών μεταρρυθμίσεων η επικύρωση από την Ουκρανία του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·
   ιθ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιταχυνθεί ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Ουκρανίας και να ενθαρρύνουν στο εσωτερικό της Ουκρανίας το διακομματικό διάλογο και τον διάλογο με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών μειονοτήτων·
   κ) να εξασφαλίσουν ότι η ενδιάμεση συμφωνία περιέχει διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των συμβαλλόμενων μερών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους και να αποτελέσουν παράγοντες άσκησης επιρροής στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης·
   κα) να συμπεριλάβουν τυπικές ρήτρες επιβολής προϋποθέσεων σχετικά με την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζουν τα ύψιστα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα, αξιοποιώντας πλήρως το πλαίσιο του ΟΑΣΕ, και να ενθαρρύνουν τις ουκρανικές αρχές να προωθήσουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, σύμφωνα με τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·
   Οικονομική και τομεακή συνεργασία
   κβ) να ενισχύσουν, ως μέρος της συμφωνίας, τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα· να προσπαθήσουν να συνάψουν περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας με στόχο την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένου αξιόπιστου και διαφοροποιημένου συστήματος διαμετακόμισης πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης σε περίπτωση διαταραχών ή διακοπών της παράδοσης πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία·
   κγ) να παράσχουν την αναγκαία τεχνική βοήθεια στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου να βοηθηθεί η Ουκρανία ουσιαστικά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου της και της ενεργειακής απόδοσής της, και να εξασφαλίσουν ότι οι ουκρανικές αρχές συμμορφώνονται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης για την περίοδο 2010-2015 και συνεχίζουν να εφαρμόζουν καινοτόμους και περιβαλλοντικά συνειδητές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους· να βοηθήσουν συγχρόνως τις ουκρανικές αρχές στις διαπραγματεύσεις των όρων που διέπουν την παράδοση φυσικού αερίου από τη Ρωσία, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το εμπόριο φυσικού αερίου της Ουκρανίας με τη Ρωσία συνάδει με τα εμπορικά πρότυπα και τις τιμές της ΕΕ·
   κδ) να σημειώσουν ότι, αν και η ελευθέρωση των υπηρεσιών και των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα θα ωφελούσαν την ΕΕ, η ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά συγκεκριμένες ενεργειακές υπηρεσίες ενέχει κινδύνους, δεδομένου ότι οι ισχυροί ενεργειακοί παράγοντες που ελέγχουν τις ουκρανικές εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για να επικρατήσουν στα δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕ·
   κε) να ζητήσουν ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και της Ουκρανίας, μέσω της θέσπισης διμερών μηχανισμών με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποφυγή διακοπών του εφοδιασμού ενέργειας και των σχετικών πρώτων υλών·
   κστ) να εξασφαλίσουν την αποδοχή των γεωγραφικών δεικτών και των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·
   κζ) να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να εξασφαλίσει η Ουκρανία την ορθή διάθεση των τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων στην επικράτειά της, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των τροφίμων·
   κη) να επιταχύνουν τη συνεργασία στον τομέα των ανταλλαγών νέων και φοιτητών και όσον αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων υποτροφιών, επιτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο στους Ουκρανούς να γνωρίσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και το αντίστροφο·
   κθ) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης απεικονίζει τα ύψιστα περιβαλλοντικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη· να εξετάσουν περαιτέρω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της ενεργού συμμετοχής της Ουκρανίας στις πολιτικές της ΕΕ για αυτή την περιοχή, ως μέρος μιας μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο·
   λ) να αναπτύξουν ειδικά μέσα (όπως μια πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών) για να βοηθήσουν την ουκρανική κοινωνία των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό της ρόλο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού, για παράδειγμα στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και στην αύξηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής·
   λα) να εξασφαλίσουν ότι η συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ασθενών με ανίατες ασθένειες, μεταξύ άλλων με την παροχή τεχνικής συνδρομής για τη μεταρρύθμιση των σχετικών πολιτικών υγείας και φαρμάκων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές·
   Εμπορικά ζητήματα
   λβ) να αναγνωρίσουν τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας για να μειώσει τα εμπόδια σε όλους τους τομείς και προσαρμόζοντας τις γεωγραφικές ενδείξεις, και σε σχέση με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τον ανταγωνισμό και τους τεχνητούς φραγμούς στο εμπόριο αλλά και τις πολύ περιορισμένες επιτυχίες κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων της εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών σε τομείς όπως οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, η γεωργία, η ενέργεια και οι εξαγωγικοί φραγμοί·
   λγ) να καλέσουν την Ουκρανία να μην εφαρμόσει εξαγωγικούς δασμούς ή οιουσδήποτε άλλους εξαγωγικούς περιορισμούς οι οποίοι θα αύξαναν την αστάθεια τιμών στις αγορές της ΕΕ·
   λδ) να εξασφαλίσουν ότι η ποσόστωση διατίμησης που ανοίχθηκε για τη ζάχαρη δεν θα οδηγήσει σε ακούσιο τριγωνικό εμπόριο και σε απάτη·
   λε) να τονίσουν ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο για την καλή μεταχείριση των ζώων, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαίων και ουκρανών γεωργών·
   λστ) να σημειώσουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013· συνιστά, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση ενός κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·
   λζ) να τονίσουν ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει μία διάταξη που θα αφορά τη δέσμευση της Ουκρανίας να σεβαστεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και την τριμερή δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική·
   λη) να προετοιμασθούν για την υλοποίηση από κοινού με την Ουκρανία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι δεσμεύσεις για τις οποίες δεν υφίστανται προϋποθέσεις και δεν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις, ιδίως στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, θα καταστούν πραγματικότητα και θα παραγάγουν σημαντικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα· να ζητήσουν η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών να οδηγήσει τελικά σε πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας χωρίς αρνητικές λίστες και ποσοστώσεις στις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, να εξαλειφθούν με ουσιαστικό τρόπο αφενός οι εξαγωγικοί φόροι και αφετέρου οι περιορισμοί εξαγωγών και εισαγωγών· να παράσχουν στην Ουκρανία πιστώσεις προσαρμογής για την εποχή μετά την ελευθέρωση, όπως προβλέπεται στο εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την περίοδο 2011-2013, και τεχνική βοήθεια για θέματα τελωνείων καθώς και για την προσαρμογή των γεωγραφικών ενδείξεων·
   λθ) να συνεχίσουν να ζητούν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών· να υποστηρίξουν επειγόντως τις επιχειρήσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πίστωση και την γη καθώς και απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών για τη συλλογή των φόρων και των δασμών, ιδίως μέσω της επίτευξης αισθητών βελτιώσεων όσον αφορά την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας για τους εξαγωγείς, τον εκτελωνισμό και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για τους εισαγωγείς (ιδίως όσον αφορά την διατίμηση, τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τα δείγματα προϊόντων για πιστοποίηση)· να ζητήσουν την άρση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς καθώς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών πρακτικών· να αναγνωρίσουν, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και τη θέσπιση αξιόπιστων διαδικασιών, ιδίως για τις ΜΜΕ· να ζητήσουν βελτίωση της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων και της πνευματικής ιδιοκτησίας και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και αξιώσεων των επιχειρήσεων ενώπιον των δικαστηρίων·
   μ) να ζητήσουν ριζική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ουκρανία για τους ξένους επενδυτές και, ειδικότερα, ταχεία εξεύρεση λύσης για το εθνικό δημοσιονομικό χρέος που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που ευθύνονται για καθυστερημένη επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΦΠΑ καθώς και τη λήψη μέτρων για αποτροπή ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον· να καταστήσουν αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες (συγκεκριμένα, περιορίζοντας την κοινή πρακτική της εφαρμογής αδικαιολόγητης αύξησης της δασμολογητέας αξίας των προϊόντων που εισάγονται στην Ουκρανία)·
   μα) να προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της μακροοικονομικής συνεργασίας·
   μβ) να τονίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα αποδυναμώσει την προστασία των εργασιακών προτύπων προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις·
   μγ) να ζητήσουν - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ - να ληφθεί απόφαση που να επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή των κανόνων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, η οποία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της Συμφωνίας Σύνδεσης, πριν την έναρξη ισχύος της·
   Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια
   μδ) να εργασθούν ενεργά στην κατεύθυνση της θέσπισης καθεστώτος μη θεωρήσεων διαβατηρίων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ αντί να διατηρηθεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία πληροί τα τεχνικά κριτήρια που θεσπίζει το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίων· να θεσπίσουν τον ενδιάμεσο στόχο της κατάργησης των ισχυόντων τελών των θεωρήσεων διαβατηρίων· και να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η ειδική περίπτωση ως περίοδος δοκιμής για το καθεστώς μη θεωρήσεων διαβατηρίων·
   με) να ενθαρρύνουν την Ουκρανία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο των συνομιλιών 5+2, συμβάλλοντας έτσι στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στη διαμάχη της Υπερδνειστερίας·
   μστ) να ενισχύσουν τις πιθανότητες της Ουκρανίας ως βασικού εταίρου όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος και των συνόρων, και να προβλέψουν περαιτέρω κοινή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·
   μζ) να ζητήσουν κατεπειγόντως η συμφωνία σύνδεσης να συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου της σύμβασης πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού·
   μη) να επιταχύνουν τη συνεργασία στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα της ΕΕ και αναπτύσσοντας τις δυνατότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του παράνομου εμπορίου·
   μθ) να στηρίξουν τη σύγκλιση σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, και να ενισχύσουν τον συντονισμό όσον αφορά την καταπολέμηση απειλών στον τομέα της ασφάλειας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και, προς ενημέρωση, στις αρχές της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.1998, σ. 3.
(2) ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1.
(3) EE C 348 E της 21.12.2010, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0444.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0272.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0472.


Εκσυγχρονισμός των τελωνείων
PDF 422kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων (2011/2083(INI))
P7_TA(2011)0546A7-0406/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(6) (τροποποίηση για την ασφάλεια και προστασία),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/668/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη μεταβατική άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (COM(2011)0288),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2011)0285),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2009(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τεσσαρακοστή επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής μέσω αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του για το κοινοτικό σύστημα διαμετακόμισης (Ιανουάριος 1996–Μάρτιος 1997),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;»

  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα(14), η οποία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ: Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ – 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2013» (COM(2011)0537),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Τελική αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2007 σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007)» (COM(2008)0612),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Στρατηγική για την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης» (COM(2008)0169),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντίδραση των τελωνειακών αρχών στις πλέον πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τις πρακτικές παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας (COM(2005)0479),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροπορικής μεταφοράς φορτίου (έγγραφο του Συμβουλίου 11250/11),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 2009 έως 2012 (έγγραφο του Συμβουλίου 5345/09),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009 για μια ενισχυμένη στρατηγική στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική για την εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα «Εκσυγχρονισμένα τελωνεία και εσωτερική αγορά» που διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης: Ο ρόλος των τελωνείων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0406/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους κύριους ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βάση για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο κατοχυρώνοντας την ασφάλεια και την προστασία, παρέχοντας προστασία στους καταναλωτές και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πλήρη είσπραξη των φορολογικών εσόδων, ενισχύοντας την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και εξασφαλίζοντας την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία, έχοντας τη θέση τους στα σύνορα, μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην εξασφάλιση ότι μόνον ασφαλή αγαθά εισέρχονται στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, μολονότι κατά το πρόσφατο παρελθόν ο ρόλος της είσπραξης τελωνειακών δασμών έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ πρόσφατα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπορικής μεταφοράς φορτίου αποδεικνύουν ότι ενδείκνυται η εστίαση στην ασφάλεια και ότι οι διοικήσεις των τελωνείων πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις τρομοκρατικές απειλές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή προϊόντων παραχάραξης και πειρατείας στην ΕΕ οδηγεί σε απώλεια εσόδων και παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραχάραξη προϊόντων μπορεί να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία σήμερα αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενους όγκους συναλλαγών εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης ενώ οι πόροι παραμένουν περιορισμένοι και κατά συνέπεια η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου είναι ιδιαίτερης σημασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα e-customs (ηλεκτρονικά τελωνεία), συγκεκριμένα ο κεντρικός εκτελωνισμός, είναι μία από τις κύριες πτυχές εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των τελωνείων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ομαλής, απλής και εύρυθμης λειτουργίας σύστημα τελωνείων είναι ουσιαστικό για να διευκολύνει την κινητικότητα των αγαθών και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά, ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» πρέπει να προσφέρει απτά οφέλη στους εμπόρους που χαίρουν εμπιστοσύνης·

Στρατηγική τελωνείων

1.  θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας που εγκρίθηκε το 2008 ήταν πολύ φιλόδοξος όσον αφορά τις προθεσμίες και είναι της γνώμης ότι η νέα πρόταση πρέπει πραγματικά να αποσκοπεί σε ενίσχυση της παρούσας κατάστασης φέροντας σαφή προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ και ειδικότερα τις ΜΜΕ·

2.  είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός των τελωνείων της ΕΕ πρέπει να συνιστά υψηλή πολιτική προτεραιότητα, με προϋπολογισμό αντίστοιχο αυτής της φιλοδοξίας, καθόσον μια ανθεκτική στον χρόνο πολιτική τελωνείων είναι στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στην σε παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ και αξιόπιστες εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες·

3.  τονίζει ότι μια ομαλής λειτουργίας πολιτική τελωνείων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση της παράνομης εισόδου αγαθών και προϊόντων παραχάραξης στην ενιαία αγορά και συνεπώς τονώνει την ασφάλεια και την προστασία για τους Ευρωπαίους καταναλωτές·

4.  ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση των παραβιάσεων των διατάξεων των τελωνείων και των απειλών τις οποίες συνεπάγονται το λαθρεμπόριο, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η τρομοκρατία και άλλες εγκληματικές πράξεις, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την προστασία και ασφάλεια του νόμιμου εμπορίου, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις στον τομέα του αυτοματισμού των τελωνείων, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη θέσπιση της αρχής της ενιαίας θυρίδας και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων·

5.  πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα των τελωνείων πρέπει να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα για να τους δοθεί πρόσθετη ώθηση και να μπορέσουν να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό της αποτελεσματικότητάς του·

6.  θεωρεί ότι, καθώς στα τελωνεία ανατίθενται διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους που να αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες· θεωρεί ότι για την επίτευξη αυτού του τόσο αναγκαίου εκσυγχρονισμού των τελωνείων, είναι ουσιαστικής σημασίας η σύμφωνα με τα δημοσιονομικά πλαίσια χορήγηση της αρμόζουσας χρηματοδότησης στις διαδικασίες και διεργασίες, ειδικότερα στην ανάπτυξη συστημάτων ΙΤ· πιστεύει ότι για να δοθεί στα τελωνεία η δυνατότητα να επιτελούν τα καθήκοντα προτεραιότητας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των διαθέσιμων, περιορισμένων πόρων στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου, τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας της αγοράς και της κοινωνίας και την προστασία των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

7.  εκφράζει ανησυχία, διότι διαφορετικές ερμηνείες της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη δημιουργούν υπέρμετρο γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις με συνακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αδυναμίες στην ικανότητα της ΕΕ να διαχειρισθεί μια αποτελεσματική, βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση της συμμόρφωσης· συνεπώς καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση στη διεργασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων και ειδικά στην ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ· πέραν τούτων εμμένει στο να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση η Επιτροπή όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ομαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο 2012 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την τρέχουσα κατάσταση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, περιλαμβανομένου και σχεδίου δράσης προς αντιμετώπιση οιωνδήποτε αδυναμιών έχουν εντοπισθεί· θεωρεί ότι κατά την επιτέλεση αυτού του καθήκοντος η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διαβούλευση με τον κλάδο·

9.  σημειώνει ότι οι διοικήσεις των τελωνείων πρέπει να εκσυγχρονισθούν με τη δημιουργία διοικητικού συστήματος στραμμένου προς τα αποτελέσματα, το οποίο να εφαρμόζει μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας βάσει διεθνών προδιαγραφών και διαδικασιών που έχουν ελεγχθεί και δοκιμασθεί και να βελτιώνει το εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και τη διαχείριση του οργανωτικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη επιχειρησιακές διεργασίες και διεργασίες πληροφόρησης·

10.  αναγνωρίζει την καίρια σημασία των τελωνείων για τις διεθνείς συναλλαγές· θεωρεί αξιέπαινο τον ρυθμιστικό ρόλο της Συμφωνίας ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία, η οποία επιδιώκει ένα δίκαιο, ενιαίο και ουδέτερο σύστημα υπολογισμού της αξίας των εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς και απαγόρευσης της χρήσης αυθαίρετων ή ψευδών δασμολογητέων αξιών που συνιστούν φραγμούς σε ένα ανοικτό και δίκαιο εμπόριο·

11.  θεωρεί αναγκαία τα μέτρα εκσυγχρονισμού όπως είναι η απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και η εισαγωγή της πληροφορικής με στόχο την διαλειτουργικότητα των τελωνείων, καθώς αυτά θα συμβάλουν στην διευκόλυνση των εμπορικών πρακτικών και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, πιστεύει δε ότι απαιτείται και μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποτρεπτικών και διωκτικών δράσεων των αρχών επιβολής του νόμου σε φορολογικά θέματα· εύχεται να επισημανθεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών αναθεώρησης του τελωνειακού κώδικα η μεγίστη σημασία που έχει για την διευκόλυνση του εμπορίου η κατάργηση των τελωνειακών δηλώσεων·

Εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης του κινδύνου

12.  είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η απλούστευση, η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα τελωνεία είναι η δυνατότητα πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στοιχεί που με τη σειρά του τονώνει την αύξηση της οικονομίας·

13.  σημειώνει ότι μπορεί να χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες τελωνείων και τις εκσυγχρονισμένες απαιτήσεις των ηλεκτρονικών τελωνείων· τονίζει ότι αυτές πρέπει να είναι εύλογες για να μη δημιουργούν περιττό άχθος, ειδικότερα στις ΜΜΕ· τονίζει πως χρειάζεται ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις ΜΜΕ·

14.  θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των συστημάτων ηλεκτρονικού εκτελωνισμού·

15.  θεωρεί ότι η διαχείριση του κινδύνου στην πράξη εξαρτάται από την έγκαιρη συλλογή ενδεδειγμένων πληροφοριών καθ' όλη την ηλεκτρονική διεργασία εξασφαλίζοντας ασφάλεια και προστασία του κοινού·

16.  εμμένει στο ότι οιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση της νομοθεσίας για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού εντός της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση πλήρως βασιζόμενη στον κίνδυνο και με στόχο μόνον τα φορτία υψηλότερου κινδύνου για αποτίμηση τόσο των εγγράφων όσο και των ιδίων των φορτίων·

17.  θεωρεί ότι σε μια λειτουργική ΕΕ με 27 κράτη μέλη χρειάζεται να καθοριστεί κοινή δέσμη υποχρεωτικών φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων εφαρμοστέων στο σύνολο των διαφόρων σημείων εισόδου (λιμένες, αερολιμένες, οδικά σημεία εισόδου) στην ενιαία αγορά·

18.  ενώ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, θεωρεί ότι η από τη νομοθεσία των ΗΠΑ απαίτηση για εξονυχιστικό έλεγχο σε ποσοστό 100 % είναι υπερβολικά επαχθής και έχει υπέρμετρο κόστος, με αμφίβολα οφέλη στην πράξη, είναι δε αποφασισμένο να συνεχίσει τον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο με τις ΗΠΑ για να επιτύχει την κατάργηση ή τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας·

Εκσυγχρονισμένα τελωνεία
Υλοποίηση του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ)

19.  τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς απλούστευση και πραγματική εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό να επιτευχθεί συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· θεωρεί ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως το πνεύμα που τον διέπει· εκφράζει ανησυχία διότι μερικές ουσιαστικές εκτελεστικές διατάξεις τελούν ακόμη υπό μελέτη και δεν έχουν ακόμη ληφθεί στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική της τεχνολογίας της πληροφορίας·

20.  είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ μπορεί να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας στηρίζεται πλήρως σε δεόντως ανεπτυγμένα και προηγμένα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας· πιστεύει ακράδαντα ότι γνώμονας για οιεσδήποτε περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογία της πληροφορίας πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ·

21.  τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη μέλη αρκετά νωρίς καθόσον και οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους εφαρμογών ΙΤ· τονίζει επ' αυτού ότι για τον ορισμό της νέας λήξης της προθεσμίας για την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των διοικήσεων των κρατών μελών και των οικονομικών φορέων για υλοποίηση νέων συστημάτων·

22.  χαιρετίζει την προβλεπόμενη ευθυγράμμιση των διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας σ' ό,τι αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών· υπογραμμίζει ότι τούτο το νέο σύστημα αντιπροσωπεύει μια προσφάτως επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δίδονται ίσες αρμοδιότητες στα δύο θεσμικά όργανα·

23.  αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη των συστημάτων ΙΤ, να διερευνήσει το ενδεχόμενο να ορισθεί το 2016 ως νέα προθεσμία για την ομοιόμορφη υλοποίηση του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ - συνδέοντας άμεσα αυτή την αναβολή με τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια·

Κεντρικός εκτελωνισμός και εναρμόνιση

24.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη συνοχής στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης των συστημάτων τελωνειακού ελέγχου αφενός και των κυρώσεων αφετέρου·

25.  υποστηρίζει θερμά με την προϋπόθεση βεβαίως των καταλλήλων συστημάτων ΙΤ την έννοια του κεντρικού εκτελωνισμού, μία από τις κύριες πτυχές του εκσυγχρονισμού των τελωνείων όπως τον εννοεί ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ, εκφράζει δε τη λύπη του για τη μη επίτευξη προόδου στην υλοποίηση αυτής της έννοιας· υπογραμμίζει ότι τα τελωνεία πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία κεντρικού εκτελωνισμού·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση ως προς την έννοια του κεντρικού εκτελωνισμού, καθόσον μόνον η πραγματική εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και των μορφοτύπων δεδομένων μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίησή του·

27.  κρίνει λυπηρό το ότι εξελίσσεται αργά στα κράτη μέλη η διεργασία απλούστευσης των κανόνων ΦΠΑ και των ειδικών φόρων, και ότι ανακύπτουν προβλήματα στην είσπραξη του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δεδομένου ότι αυτοί είναι τομείς ζωτικής σημασίας για ένα πραγματικά κεντρικό σύστημα εκτελωνισμού· ζητεί επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τα ωράρια λειτουργίας των τελωνείων καθώς και ως προς τα τέλη και τις κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης προς τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα καθώς οι υφιστάμενες αποκλίσεις προκαλούν στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

28.  θεωρεί ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες και τις τελωνειακές διεργασίες για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προχωρήσουν, όπου είναι τούτο δυνατό, να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους σε σχέση με την ταχύτητα υλικοτεχνικής στήριξης, το πολυσύνθετο και τον όγκο των διακινουμένων αγαθών·

Καθεστώς του εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα (ΑΕΟ)

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσίας σε σχέση με τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα και να μειώσουν τα διοικητικά άχθη που τους επιβάλλεται· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπή προς ενθάρρυνση όσων συναλλάζονται εμπορικά σε ολόκληρη την Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος AEO· εκφράζει όμως ανησυχία, διότι οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται προς απόκτηση του καθεστώτος AEO μπορεί να συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τους συναλλασσόμενους, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης της διαδικασίας αίτησης για απόκτηση καθεστώτος AEO·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν και άλλα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν όσοι διαθέτουν πιστοποιητικά AEO και τα οποία θα ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση· πιστεύει ότι τέτοιου είδους απτά πλεονεκτήματα θα μπορούσαν κατά κύριο λόγο να προβλέπουν σημαντικές μειώσεις στα διοικητικά άχθη ή δαπάνες, για παράδειγμα, απαλλαγή των ΑΕΟ από την κατάθεση εγγύησης τελωνειακής οφειλής και διευκόλυνση της πληρωμής τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ·

31.  Συγκεκριμένα, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το να καταστήσει περιττές τις πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση κοινοποιήσεις τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης των μεταφορών στους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, όπως είναι οι AEO, και ούτως να καταστήσει δυνατό το να καταστούν οι βάσει συναλλαγών τελωνειακές δηλώσεις περιττές στο πλαίσιο αυτοαποτίμησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο·

32.  επισύρει την προσοχή, ωστόσο, σε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ· συγκεκριμένα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις· ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρήσεων που να επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους· αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα· πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα· και πρότυπα ασφάλειας και προστασίας·

33.  αναμένει πως όλα τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν ότι το καθεστώς ΑΕΟ που χορηγείται από ένα κράτος μέλος θα αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει δε πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση για τους ΑΕΟ ανά την τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ σ' ό, τι αφορά την ομοιομορφία των ελέγχων και την αμοιβαία αναγνώριση·

34.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει στον εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ αυστηρότερες προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία εκ μέρους των μεσαζόντων και προκειμένου να καθοριστούν σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εκτελωνιστών και επιχειρήσεων που ασκούν πρακτορεία μεταφορών, με τελική επιδίωξη την μετατροπή των εκτελωνιστών σε φορείς ενίσχυσης εκείνων των μικρών και μεσαίων εισαγωγέων που δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων τελωνειακής συμμόρφωσης παρόμοιων με του Ευρωπαίου ΑΕΟ·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας στο ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος ΑΕΟ· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία, με πλήρη σεβασμό για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, και να ενσωματώσει αυτό το στοιχείο στη διαπραγμάτευση διμερών εμπορικών συμφωνιών, για να μπορούν να επωφελούνται περισσότερο οι εταιρίες της ΕΕ από το καθεστώς ΑΕΟ·

Απλουστεύσεις και εξαιρέσεις

36.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει απλουστεύσεις στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών·

37.  καλεί την Επιτροπή στο μέλλον στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο να καταστήσει περιττές τις επί μέρους κοινοποιήσεις και να προβλέψει την ελευθέρωση αγαθών χωρίς την εμπλοκή των τελωνειακών αρχών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών, ιδιαιτέρως στην περίπτωση φορτωτικής ακριβώς στην ώρα·

38.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη κυρίως ΜΜΕ χρησιμοποιούν τη δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης που προβλέπει ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας για εισαγωγές και εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν το όριο των 1 000 EUR·

39.  παροτρύνει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κατώφλια δασμού και οι παρεκκλίσεις σε σχέση με τις τελωνειακές αιτήσεις για τα ελάχιστα φορτία εμπορίου εισαγωγών και εξαγωγών σε πολλά κράτη μέλη, τα οποία και να τυποποιηθούν σε όλη την ΕΕ, επί παραδείγματι έως ποσό 1 000 EUR, και να περιληφθούν στο πεδίο των πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση κοινοποιήσεων, καθότι η κατάργηση αυτής της απλούστευσης θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές και χρηματοοικονομικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και, για τον λόγο αυτό, δεν θα συμφωνούσε με τον στόχο της ΕΕ για τη διοικητική απλούστευση· εμμένει ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης στις εκτελεστικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα·

40.  ζητεί τη διατήρηση των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν την πώληση για εξαγωγές και τη ένταξη ορισμένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) και τελών αδείας στην αξία των δασμών, καθώς οι αδικαιολόγητες αλλαγές αυτών των διατάξεων θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη αξία τελωνείου και κατά συνέπεια υψηλότερο φορολογικό άχθος·

Μη προτιμησιακή καταγωγή

41.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την αρχή ότι η μη προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων καθορίζεται βάσει του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα η τελευταία ουσιαστική οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση αυτών·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για την τάση προς θέσπιση κανόνων περί μη προτιμησιακής καταγωγής που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού της καταγωγής για εισαγωγές και εξαγωγές·

43.  τονίζει ότι εάν θεσπισθούν πρόσθετοι κανόνες περί καταγωγής, τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται το περιττό διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις και να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου·

44.  τονίζει παράλληλα ότι πρέπει να αναγνωρίζονται στο μέλλον από την ΕΕ τα πιστοποιητικά εξαγωγής ως προς την μη προτιμησιακή καταγωγή που εκδίδουν οι σχετικές αρχές τρίτων χωρών·

45.  υποστηρίζει την εφαρμογή κανόνων βάσει κατάλογου στον τομέα της μη προτιμησιακής καταγωγής μόνον για ειδικές περιπτώσεις, που πρέπει να θεωρούνται εξαιρέσεις· ζητεί οι καθιερωμένοι κανόνες όπως ορίζεται επί του παρόντος στα παραρτήματα 10 και 11 των εκτελεστικών διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα να διατηρηθούν και να μην υπάρξει οιαδήποτε περαιτέρω επέκταση των βάσει καταλόγου κριτηρίων σε άλλα προϊόντα, ώστε να μην επέλθει σαφής προσαύξηση του διοικητικού φόρτου που επιβάλλεται σε τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς χωρίς οιαδήποτε αντισταθμιστικά οικονομικά οφέλη·

46.  ζητεί να διατηρηθεί ο κανόνας της πρώτης πώλησης και να εγκαταλειφθεί η καταχώριση κόστους σε σχέση με την ανάλυση κινδύνου, η οποία συνεπάγεται σημαντικό κόστος για του φορείς· εκφράζει την ανησυχία του για τις υπό συζήτηση προτάσεις όσον αφορά τον καθορισμό αξίας συναλλαγής, καθώς δεν συμμορφώνονται προς την απαίτηση που σχετίζεται με πώληση προς εξαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας, αλλά αντιπροσωπεύουν πρότυπη μετακίνηση προς πώληση προς εισαγωγή εντός της τελωνειακής επικράτειας της Κοινότητας, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα δασμολογητέας αξίας της ΓΣΔΕ·

Ο ρόλος των τελωνείων στην εξασφάλιση ασφάλειας προϊόντων, προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Ασφάλεια προϊόντων

47.  αναμένει στενή συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις τελωνείων, τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις επιχειρήσεις π.χ. για να εντοπίζονται μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίζουν για την κατάλληλη κατάρτιση των αρμόδιων υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι εξασφαλίζεται ακόμη καλύτερος εντοπισμός των προϊόντων που συνεπάγονται κίνδυνο·

48.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη σύνταξη των κατευθυντηρίων γραμμών για ελέγχους εισαγωγών στο πεδίο της ασφάλειας προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να τους επικαιροποιεί σε συνεχή βάση, να παρακολουθεί την υλοποίησή τους και να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο·

49.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης δημόσιας βάσης δεδομένων όπου να μπορούν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό επικίνδυνων αγαθών κατόπιν τελωνειακού ελέγχου·

Οικονομικά συμφέροντα

50.  υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς αποτελούν σημαντικό μέρος των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας, μαζί με τις εισφορές ζάχαρης, 16 777 100 000 EUR για το 2011, και ότι ένα αποτελεσματικό τελωνειακό σύστημα είναι πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι η σωστή λειτουργία των τελωνείων έχει άμεσες επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ, που συνιστά άλλη σημαντική πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

51.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης στον τελωνειακό τομέα, μέσω κατάλληλων ελέγχων, όχι μόνο διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά, εξαλείφοντας το αθέμιτο πλεονέκτημα των οικονομικών φορέων που πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή υποτιμούν την αξία των αγαθών που δηλώνουν στο τελωνείο έναντι των τίμιων και συμμορφούμενων οικονομικών φορέων που δεν προβαίνουν σε τέτοιου είδους πρακτικές·

52.  συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να τονώσουν τις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις και τις ικανότητες είσπραξης φόρων, να ενισχύσουν τις διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και των παρανόμων ροών και να αυξήσουν την οικονομική διαφάνεια· ομοίως υποστηρίζει τις αυξημένες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία·

53.  υπενθυμίζει ότι στόχος της Επιτροπής είναι να κάνει τις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις να λειτουργούν ως ενιαία διοίκηση, να διενεργούν ελέγχους με αποτελέσματα ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· επισημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διαλειτουργικά συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και Επιτροπής· αποδοκιμάζει την ιδιαίτερα βραδεία πρόοδο εν προκειμένω· επισημαίνει ότι οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και σε αξιόπιστα κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων για την επιλογή των εμπορευμάτων και των οικονομικών φορέων··

54.  ζητεί τη στενότερη συνεργασία και την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών και δοκιμασμένων διαδικασιών με τις τελωνειακές αρχές των γειτονικών χωρών της ΕΕ στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τελωνείων και των προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς στο τελωνειακό σύστημα·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλοποιημένο σύστημα τελωνειακού ελέγχου που καθιερώθηκε το 2009 και αναγνωρίζει την σημασία του στην προσπάθεια διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· τονίζει την ευρύτατη χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών για τις εισαγωγές, που τείνουν να μειώνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι έχει απλουστευθεί πάνω από το 70 % του συνόλου των τελωνειακών διαδικασιών· κρίνει, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν επιφέρει αδικαιολόγητα επίπεδα ζημιάς στον προϋπολογισμό της ΕΕ και παραβιάσεις της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

56.  παρατηρεί με ανησυχία ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έφερε στο φως ανεπαρκείς ελέγχους αυτών των απλοποιημένων διαδικασιών στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει λοιπόν την σημασία που έχει η δέουσα εφαρμογή του εν λόγω συστήματος ελέγχου και παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τούτη τη διαδικασία προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και παραβάσεις των διατάξεων εμπορικής πολιτικής·

57.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος απωλειών παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ), να διασφαλίσει σε επίπεδο κρατών μελών κατάλληλα συστήματα ελέγχου των φορέων πριν από τη χορήγηση εξουσιοδότησης για χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών και τη διεξαγωγή ορθών εκ των υστέρων ελέγχων·

58.  υπενθυμίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου η οποία χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και επισημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μόνο τα αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου, ενσωματωμένα στην επεξεργασία των τελωνειακών δηλώσεων, μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τα οικονομικά και τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου για ζητήματα ΠΙΠ και κοινής εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

59.  επαναλαμβάνει τη θέση της που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Μέρους ΙΙΙ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;».

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

60.  σημειώνει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και πιστεύει ακράδαντα ότι τα τελωνεία μπορούν να συμβάλουν στην πράξη στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι η περαιτέρω ανεπτυγμένη ρύθμιση καθιστά δυνατή την κράτηση αγαθών για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι έτσι η ρύθμιση περιλαμβάνει έναν πυλώνα του νομικού πλαισίου της Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

61.  υποστηρίζει το έργο που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας και ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του Παρατηρητηρίου· χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Διαφάνεια

62.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσηλωθεί πλήρως στο πνεύμα της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας και τη ροή των πληροφοριών, συγκεκριμένα σε σχέση με τις συναντήσεις της Επιτροπής με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών·

63.  στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους εμπορευόμενους και τα κράτη μέλη· προτείνει πάντως περαιτέρω βελτιώσεις: συγκεκριμένα παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύει όλες τις σχετικές πληροφορίες και την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ευθύς ως καθίστανται διαθέσιμες για να παρέχεται στους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και σε οιουσδήποτε πολίτες που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα των τελωνείων άμεση πρόσβαση σε συνολική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στις εν λόγω συναντήσεις· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα είναι, συγκεκριμένα, προς όφελος των ΜΜΕ, θα εξασφαλίζει διαφάνεια και θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο το κοινό για τα θέματα που σχετίζονται με τα τελωνεία·

Συνεργασία

64.  πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η δέσμευση μεταξύ των τελωνείων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων και ότι πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της συνέπειας, της εσωτερικής συνοχής και της δυνατότητας πρόβλεψης και θεωρεί ότι όλα τα μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες, πραγματικότητες και προσδοκίες των άλλων και να συνδυάζουν τις γνώσεις τους, την εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα πεδία τους και τα ευρέος φάσματος ταλέντα που έχουν για να επιτυγχάνουν βέλτιστες επιδόσεις και αποτελέσματα·

65.  θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επίσημους μηχανισμούς για διαφανή διάλογο μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και του ιδιωτικού τομέα· καλεί τα τελωνεία και τον ιδιωτικό τομέα να εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές για συνεργασία και να ενθαρρύνουν αμφότερα τα μέρη να αποτιμήσουν τη συνεργασία τους και να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία αξιολόγησης για να εντοπίζουν προβλήματα και να προσφέρουν δυνατές λύσεις·

66.  θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διεργασίας· συνεπώς υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας υπό την αρμοδιότητα των τελωνείων με τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα·

67.  τονίζει ότι η αρχή της μονοαπευθυντικής διαδικασίας πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας ότι τα αγαθά επιθεωρούνται μία μόνο φορά από όλες τις σχετικές αρχές·

68.  είναι της γνώμης ότι οι δεξιότητες, η γνώση και η πείρα των επαγγελματιών των τελωνείων πρέπει να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται σταθερά, διότι αυτά τα στοιχεία συνιστούν προϋποθέσεις για υψηλής ποιότητας τελωνειακές διαδικασίες· στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στην προσπάθειά τους να προωθούν την σε τακτική βάση κατάρτιση των τελωνειακών·

69.  ζητεί μάλιστα να εφαρμοσθούν κοινές επιχειρησιακές πλατφόρμες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατάρτιση των τελωνειακών και οικονομικών φορέων ώστε να υπάρξει εγγύηση για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης και μεγαλύτερης προστασίας των καταναλωτών·

70.  τονίζει ότι η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες· χαιρετίζει και υποστηρίζει θερμά το έργο στο οποίο επιδίδονται πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την ΕΕ συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των σπουδών των τελωνειακών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται τα σχετικά προγράμματα σπουδών για να προάγεται η αριστεία του επαγγέλματος των τελωνειακών·

71.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης με τις άλλες αρμόδιες αρχές, και εναρμόνισης των τελωνειακών κανόνων, για να επιτευχθεί βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα στη συνέχεια που θα δώσει στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

72.  πιστεύει ότι η συνέχεια που θα δίδεται στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013 πρέπει συγκεκριμένα να στηρίζει ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας τελωνείων της ΕΕ και ισόρροπη προσέγγιση στη συμβολή στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ενώ ταυτόχρονα να εγγυάται ασφάλεια και προστασία·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την οργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για κατά νόμον επιχειρηματική δραστηριότητα, διεθνές εμπόριο και ταχεία μετακίνηση προσώπων και αγαθών, να προβούν σε επανεξέταση των υποδομών στα τελωνεία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκτελεστικές διατάξεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, να εφοδιάσουν τα τελωνεία με σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης και να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην πράξη για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων·

74.  τονίζει την αξία της ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής και της μεσογειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο και να καταπολεμηθεί η τελωνειακή απάτη και η παραχάραξη·

75.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει πολυμερή σχέδια συνεργασίας και συντονισμού στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), να εκπονήσει κοινά πρότυπα και κανόνες που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών και θα μειώσουν το ύψος των δαπανών μέσω κοινών προτύπων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

76.  πιστεύει ότι μια συμφωνία διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών που θα αποτελεί τμήμα του κύκλου της Ντόχα θα αποβεί προς όφελος των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως διότι θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και θα μειώσει τις εμπορικές δαπάνες· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή στην αποστολή της να επισπεύσει, από πλευράς της, τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας ενόψει της υπουργικής διάσκεψης που θα λάβει χώρα στις 15-17 Δεκεμβρίου 2011 στη Γενεύη·

77.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η διενέργεια νόμιμων τελωνειακών ελέγχων από τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, υπό ορισμένες συνθήκες, για να υψωθούν νέοι, de facto μη δασμολογικοί φραγμοί σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(4) ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21.
(5) ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 25.
(6) ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13.
(7) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
(8) ΕΕ L 274 της 18.10.2007, σ. 11.
(9) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(10) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 63.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0076.
(12) ΕΕ C 286 Ε της 27.11.2009, σ. 20.
(13) ΕΕ C 285 Ε της 26.11.2009, σ. 1.
(14) ΕΕ L 222 της 12.8.1997, σ. 17.
(15) ΕΕ C 260 της 30.10.2009, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου