Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2011 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - Ισπανία και Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισπανία (σεισμός στο Λόρκα) και Ιταλία (πλημμύρες στο Βένετο)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Κατασκευή κτιρίων / Ιταλία
 Δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I
 Διορισμός μέλους του ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Κ. Pinxten - BE)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. Otbo - DK)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. J-F. Corona Ramón - ES)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. Itälä - FI)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. K. Cardiff - IE)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. P. Russo - IT)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. Caldeira - PT)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H.G. Wessberg - SE)
 Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***II
 Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***II
 Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***II
 Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες ***II
 Ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I
 Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις
Κείμενα (166 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου