Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen ITER-hankkeen lisärahoitustarpeiden täyttämiseksi
 Esitys lisätalousarvioksi nro 7/2011 – EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – Espanja ja Italia
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Espanja (Lorcan maanjäristys) ja Italia (Veneton alueen tulvat)
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings / Italia
 Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (K. PINXTEN – BE)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (H. OTBO – DK)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (J-F. CORONA RAMÓN – ES)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (V. ITÄLÄ – FI)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (K. CARDIFF – IE)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (P. RUSSO – IT)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (V. CALDEIRA – PT)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (H.G. WESSBERG – SE)
 Eurooppalainen suojelumääräys ***II
 Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi ***II
 Välimeren yleinen kalastuskomissio ***II
 Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset – mikroyhteisöt ***II
 Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito ***I
 Kaupan ja investointien esteet

Vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen ITER-hankkeen lisärahoitustarpeiden täyttämiseksi
PDF 202kWORD 43k
Päätöslauselma
Liite
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi (KOM(2011)0226 – C7-0108/2011 – 2011/2080(ACI))
P7_TA(2011)0547A7-0433/2011

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0226),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 pidetyn talousarviota koskevan kolmikantakokouksen yhteiset päätelmät(2),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0433/2011),

A.  ottaa huomioon, että unionin talousarviosta tarvitaan 1 300 miljoonaa euroa lisärahoitusta maksusitoumusmäärärahoina ITER-hankkeelle vuosina 2012–2013;

B.  ottaa huomioon, että 1. joulukuuta 2011 pidetyssä kolmikantakokouksessa parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat tätä ITER-hankkeelle myönnettävää lisärahoitusta koskevista järjestelyistä;

C.  ottaa huomioon, että tämä edellyttää 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen tarkistamista, jotta alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriä voidaan korottaa 650 miljoonalla eurolla vuonna 2012 ja 190 miljoonalla eurolla vuonna 2013 käypinä hintoina;

D.  katsoo, että kaikki 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen asti, kun uusi asetus monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta tulee voimaan, lukuun ottamatta artikloita, jotka ovat vanhentuneet Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena;

E.  pitää valitettavana, että erilaiset tulkinnat, oikeudelliset rajoitukset ja velvoittavat sitoumukset ovat estäneet neuvostoa ryhtymästä ripeästi todellisiin poliittisiin neuvotteluihin toisen budjettivallan käyttäjän kanssa;

F.  ottaa huomioon, että molempien budjettivallan käyttäjien valtuuskunnat tekivät rakentavaa yhteistyötä kolmikantakokouksen aikana;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  korostaa, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyivät 1. joulukuuta 2011 pidetyn talousarviota koskevan kolmikantakokouksen yhteiset päätelmät kokonaisuudessaan;

3.  pitää erittäin valitettavana, että kuusi jäsenvaltiota on antanut neuvoston pöytäkirjaan liitetyn yksipuolisen lausuman, jolla pyritään tulkitsemaan yhteisiä päätelmiä puolueellisesti;

4.  kehottaa neuvostoa noudattamaan yhteisiä päätelmiä täysimääräisesti; muistuttaa neuvostoa suostumuksestaan siihen, että varainhoitoasetuksen(3) säännöksiä ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti, jotta monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin saadaan käyttöön 360 miljoonaa euroa vuoden 2013 talousarviomenettelyssä; toteaa, että muussa tapauksessa Euroopan parlamentti ei voi taata suostumustaan tämän rahamäärän osalta;

5.  kehottaa komissiota soveltamaan täysimääräisesti varainhoitoasetuksen säännöksiä ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen määräyksiä, kun se tekee konkreettisia ehdotuksia, jotka koskevat 360 miljoonan euron rahamäärää vuoden 2013 talousarvioesityksessä;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE I

YHTEISET PÄÄTELMÄT ITER-HANKKEEN RAHOITTAMISESTA

Kolmikantakokous 1. joulukuuta 2011

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat jälleen ITER-hankkeen merkitystä Euroopan unionille.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat panneet merkille komission esittämän ehdotuksen(4) toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta siten, että ITER-hankkeen maksusitoumusmäärärahoja korotetaan EU:n talousarviosta otettavalla 1 300 miljoonan euron lisärahoituksella vuosina 2012 ja 2013.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat siitä, että ITER-hankkeen 1 300 miljoonan euron lisäkustannukset vuosina 2012 ja 2013 katetaan seuraavasti:

ITER-hankkeen budjettikohtiin on jo lisätty 100 miljoonaa euroa vuoden 2012 talousarviossa.

– 360 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina saadaan ottamalla vuoden 2013 talousarviomenettelyssä käyttöön varoja monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääristä soveltaen täysimääräisesti varainhoitoasetuksen säännöksiä ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen määräyksiä siten, että monivuotiseen rahoituskehykseen ei enää myöhemmin tehdä ITER-hankkeeseen liittyviä tarkistuksia.

Otsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen vuosien 2012 ja 2013 enimmäismääriä korotetaan 840 miljoonalla eurolla siten, että korotus on 650 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 190 miljoonaa euroa vuonna 2013. Näiden korotusten kompensoimiseksi supistetaan vastaavasti maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriä otsakkeessa 2 (450 miljoonalla eurolla vuoden 2011 osalta) ja otsakkeessa 5 (243 miljoonalla eurolla vuoden 2011 osalta ja 147 miljoonalla eurolla vuoden 2012 osalta).

Vuoden 2013 maksumäärärahojen yhteenlaskettua enimmäismäärää korotetaan 580 miljoonalla eurolla, mikä kompensoidaan supistamalla vuoden 2011 enimmäismäärää.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat siitä, että ne hyväksyvät edellä mainitun vuosiksi 2007–2013 laaditun monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen vuoden 2011 loppuun mennessä omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia 360 miljoonan euron sisällyttämisestä vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

LIITE II

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/5/EU.)

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Tämän päätöslauselman liite.
(3) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EUVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
(4) KOM(2011)0226, 20.4.2011.


Esitys lisätalousarvioksi nro 7/2011 – EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – Espanja ja Italia
PDF 197kWORD 36k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio (17632/2011 – C7-0442/2011 – 2011/2301(BUD))
P7_TA(2011)0548A7-0436/2011

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon komission 21. marraskuuta 2011 tekemän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2011 varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2011)0796),

–  ottaa huomioon neuvoston 30. marraskuuta 2011 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2011 (17632/2011 – C7-0442/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0436/2011),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 7/2011 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon on tarkoitus ottaa käyttöön EU:n solidaarisuusrahaston varoja yhteensä 38 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta voidaan lieventää Espanjan Murciassa sattuneen maanjäristyksen sekä Italiassa Veneton alueella esiintyneiden tulvien vaikutuksia;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2011 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2011 talousarvioon,

C.  ottaa huomioon, että varainhoitovuoden 2011 talousarvioon liitetyn maksumäärärahoja koskevan yhteisen lausuman mukaan lisätalousarvio annetaan ”siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2011 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan [...] menoja”,

D.  ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät sitoutuivat sovittelukomiteassa 19. marraskuuta 2011 hyväksytyllä yhteisellä lausumalla lisätalousarvioesityksestä nro 7/2011(4) tekemään asiasta päätöksen ennen vuoden 2011 loppua,

E.  ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto sopivat samassa yhteisessä lausumassa, että lisätalousarvioesitys nro 7/2011 rahoitetaan kohdentamalla uudelleen maaseudun kehitysohjelmiin tarkoitettuja määrärahoja,

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 7/2011;

2.  pitää erittäin tärkeänä, että EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettävä rahoitusapu maksetaan nopeasti luonnonkatastrofeista kärsineille , ja on siitä syystä erittäin huolissaan Veneton alueen tulvien tapauksessa siitä, että EU:n solidaarisuusrahaston varat saadaan käyttöön vasta 13 kuukautta lokakuun 2010 lopussa sattuneiden kaatosateiden jälkeen;

3.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioiden alue- ja paikallistason osapuolia ja kansallisia viranomaisia parantamaan tarpeiden arviointia sekä EU:n solidaarisuusrahastoon kohdistuvien mahdollisten tulevien hakemusten koordinointia, jotta rahaston varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa mahdollisimman paljon;

4.  korostaa tässä yhteydessä ja lisätalousarvioesitykseen nro 7/2011 liittyvässä yksittäisessä tapauksessa, että molemmat budjettivallan käyttäjät tekevät päätöksensä erittäin kiireesti, jotta voidaan turvata nopea avunsaanti katastrofialueille;

5.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 7/2011 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 7/2011 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 68, 15.3.2011, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0521.


EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Espanja (Lorcan maanjäristys) ja Italia (Veneton alueen tulvat)
PDF 190kWORD 34k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0792 – C7-0424/2011 – 2011/2300(BUD))
P7_TA(2011)0549A7-0437/2011

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0792 – C7-0424/2011),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksymän yhteisen lausuman solidaarisuusrahastosta,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0437/2011),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  muistuttaa, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdassa määrätään, että jos määrärahat on mahdollista kohdentaa uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja tarvitaan, komissio ottaa tämän huomioon tehdessään tarvittavan ehdotuksen;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/6/EU.)

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings / Italia
PDF 207kWORD 41k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Construction of buildings, Italia) (KOM(2011)0480 – C7-0384/2011 – 2011/2279(BUD))
P7_TA(2011)0550A7-0438/2011

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0480 – C7-0384/2011),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0438/2011),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota yksilöllistä lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan pysyvästi uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että Italia on pyytänyt apua tapauksessa, joka koskee 643 työntekijän (joista 528 on tuen kohteena) irtisanomista Italiassa Trentino-Alto Adige/Südtirolin NUTS II -alueella (ITD1 ja ITD2) NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 41 (talonrakentaminen)(3) toimivissa 323 yrityksessä;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että EGR:n tehokkuutta ja avoimuutta kyetään parantamaan;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua yksilöllistä tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden ja erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ja kaikkein vähiten koulutettujen pysyvässä uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää valitettavana, että EGR saattaa kannustaa yrityksiä korvaamaan työsopimussuhteessa olevat työntekijänsä työntekijöillä, joiden työsuhteet ovat joustavampia ja lyhytaikaisempia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien yhteensopivuus ja täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; kehottaa jälleen komissiota esittämään myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertailevan arvioinnin;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa (04 05 01) ensimmäisen kerran maksumäärärahoja (47 608 950 euroa); muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja sen sijaan, että määrärahoja siirrettäisiin entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska tästä saattaa koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle;

6.  pitää myönteisenä lisätalousarviossa nro 3/2011 kaavailtua EGR:n budjettikohdan 04 05 01 määrärahojen kasvattamista 50 000 000 eurolla, millä katetaan käsiteltävänä olevan hakemuksen kohteena oleva määrä;

7.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

8.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Construction of buildings, Italia)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/7/EU.)

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I
PDF 187kWORD 34k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))
P7_TA(2011)0551A7-0408/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0392),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0189/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Kreikan parlamentin, Espanjan edustajainhuoneen, Italian senaatin ja Portugalin parlamentin kannanotot säädösesitykseen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. joulukuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0408/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

P7_TC1-COD(2010)0215


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/13/EU.)

(1) EUVL C 54, 19.2.2011, s. 48.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (K. PINXTEN – BE)
PDF 183kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0349/2011 – 2011/0814(NLE))
P7_TA(2011)0552A7-0417/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0349/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 23. marraskuuta 2011 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0417/2011),

A.  toteaa, että Karel Pinxten täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (H. OTBO – DK)
PDF 180kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0345/2011 – 2011/0810(NLE))
P7_TA(2011)0553A7-0416/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0345/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 23. marraskuuta 2011 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0416/2011),

A.  toteaa, että Henrik Otbo täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (J-F. CORONA RAMÓN – ES)
PDF 181kWORD 29k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0343/2011 – 2011/0808(NLE))
P7_TA(2011)0554A7-0422/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0343/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli neuvoston ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 23. marraskuuta 2011 pitämässään kokouksessa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0422/2011),

A.  toteaa, että Juan-Francisco Corona Ramón täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (V. ITÄLÄ – FI)
PDF 179kWORD 29k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Ville Itälä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0346/2011 – 2011/0811(NLE))
P7_TA(2011)0555A7-0418/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0346/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 23. marraskuuta 2011 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0418/2011),

A.  toteaa, että Ville Itälä täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Ville Itälä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (K. CARDIFF – IE)
PDF 185kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Kevin Cardiff tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0347/2011 – 2011/0812(NLE))
P7_TA(2011)0556A7-0419/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0347/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 23. marraskuuta 2011 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0419/2011),

A.  toteaa, että Kevin Cardiff täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Kevin Cardiff tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (P. RUSSO – IT)
PDF 179kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0348/2011 – 2011/0813(NLE))
P7_TA(2011)0557A7-0420/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0348/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli neuvoston ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 23. marraskuuta 2011 pitämässään kokouksessa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0420/2011),

A.  toteaa, että Pietro Russo täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (V. CALDEIRA – PT)
PDF 181kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Vítor Manuel da Silva Caldeira tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0344/2011 – 2011/0809(NLE))
P7_TA(2011)0558A7-0423/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0344/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli 23. marraskuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0423/2011),

A.  toteaa, että Vítor Manuel da Silva Caldeira täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset,

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Vítor Manuel da Silva Caldeira tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (H.G. WESSBERG – SE)
PDF 191kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta nimittää Hans Gustaf Wessberg tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0342/2011 – 2011/0807(NLE))
P7_TA(2011)0559A7-0415/2011

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0342/2011),

–  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli 23. marraskuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksensä 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0415/2011),

A.  toteaa, että Hans Gustaf Wessberg täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Hans Gustaf Wessberg tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Eurooppalainen suojelumääräys ***II
PDF 188kWORD 34k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (15571/1/2011 – C7-0452/2011 – 2010/0802(COD))
P7_TA(2011)0560A7-0435/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (15571/1/2011 – C7-0452/2011),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetusta jäsenvaltioiden ryhmän aloitteesta (00002/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 82 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti järjestämän yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0435/2011),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan neuvoston lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Neuvoston lausuma suojelutoimenpiteiden tunnustamista koskevasta kattavasta lähestymistavasta

Neuvosto on tyytyväinen eurooppalaista suojelumääräystä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseen, koska se on tärkeä väline rikoksen uhrien suojelemiseksi Euroopan unionissa.

Ottaen huomioon, että tässä direktiivissä keskitytään rikosoikeuden alalla määrättyihin suojelutoimenpiteisiin ja että jäsenvaltioilla on erilaiset oikeudelliset perinteet tällä alalla, neuvosto on tietoinen siitä, että tätä välinettä on tulevaisuudessa täydennettävä vastaavalla yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista koskevalla mekanismilla.

Tältä osin neuvosto palauttaa mieleen, että komission 18. toukokuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta on parhaillaan neuvoston valmisteluelinten käsiteltävänä.

Etenemissuunnitelmasta uhrien oikeuksien ja heidän suojelunsa vahvistamiseksi erityisesti rikosoikeudellisissa menettelyissä 10. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman (katso toimenpide ”C”) mukaisesti neuvosto sitoutuu tarkastelemaan tätä ehdotusta ensisijaisena asiana. Se sitoutuu myös varmistamaan, että tämä väline täydentää eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin säännöksiä, jotta näiden kahden välineen yhdistetty soveltamisala antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä niiden kansallisista järjestelmistä riippumatta mahdollisimman monen uhrien suojelutoimia koskevien toimenpiteen osalta.

(1) Hyväksytyt tekstit, 14.12.2010, P7_TA(2010)0470.


Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi ***II
PDF 186kWORD 33k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))
P7_TA(2011)0561A7-0434/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (13036/3/2011 – C7-0451/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. heinäkuuta 2008 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 18. kesäkuuta 2008 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0638),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja yhteistyöhön osallistuvan naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan yhteisen käsittelyn 5. joulukuuta 2011,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0434/2011),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 27, 3.2.2009, s. 114.
(2) EUVL C 257, 9.10.2008, s. 20.
(3) Hyväksytyt tekstit, 24.3.2011, P7_TA(2011)0115.


Välimeren yleinen kalastuskomissio ***II
PDF 186kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (12607/2/2011 – C7-0370/2011 – 2009/0129(COD))
P7_TA(2011)0562A7-0392/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (12607/2/2011 – C7-0370/2011),

–  ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta neuvostolle (KOM(2009)0477),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0392/2011),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 354, 28.12.2010, s. 71.
(2) Hyväksytyt tekstit, 8.3.2011, P7_TA(2011)0079.


Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset – mikroyhteisöt ***II
PDF 186kWORD 35k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta mikroyhteisöjen osalta (10765/1/2011 – C7-0323/2011 – 2009/0035(COD))
P7_TA(2011)0563A7-0393/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10765/1/2011 – C7-0323/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0083),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0393/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta mikroyhteisöjen osalta

P7_TC2-COD(2009)0035


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/6/EU.)

(1) EUVL C 317, 23.12.2009, s. 67.
(2) EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 111.


Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito ***I
PDF 185kWORD 34k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))
P7_TA(2011)0564A7-0405/2011

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0481),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0218/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. lokakuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7-0405/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

P7_TC1-COD(2011)0209


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1312/2011.)

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Kaupan ja investointien esteet
PDF 146kWORD 66k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 kaupan ja investointien esteistä (2011/2115(INI))
P7_TA(2011)0565A7-0365/2011

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon osana Uruguayn kierroksen WTO-neuvotteluita vuonna 1994 tehdyn sopimuksen kaupan teknisistä esteistä(1),

–  ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22. joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94(2) (asetus kaupan esteistä),

–  ottaa huomioon aikaisemmin antamansa päätöslauselmat, erityisesti 13. lokakuuta 2005 Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymistä(3), 1. kesäkuuta 2006 transatlanttisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä(4), 28. syyskuuta 2006 talous- ja kauppasuhteista Euroopan unionin ja Intian välillä(5), 12. lokakuuta 2006 EU:n ja Mercosurin talous- ja kauppasuhteista alueiden välisen assosiaatiosopimuksen tekemiseksi(6), 22. toukokuuta 2007 aiheesta ”Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat”(7), 19. kesäkuuta 2007 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista(8), 19. helmikuuta 2008 EU:n strategiasta eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi(9), 24. huhtikuuta 2008 aiheesta ”Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä”(10), 5. helmikuuta 2009 kauppa- ja taloussuhteista Kiinan kanssa(11), 26. maaliskuuta 2009 EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksesta(12), 21. lokakuuta 2010 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista(13), 17. helmikuuta 2011 EU:n ja Korean tasavallan välisestä vapaakauppasopimuksesta(14) ja 6. huhtikuuta 2011 Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa(15) antamansa päätöslauselmat sekä 10. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten vahvistamansa kannan(16) ja 11. toukokuuta 2011 EU:n ja Intian vapaakauppasopimusneuvottelujen tilanteesta(17), 11. toukokuuta 2011 EU:n ja Japanin kauppasuhteista(18), 8. kesäkuuta 2011 EU:n ja Kanadan kauppasuhteista(19), 13. syyskuuta 2011 tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta(20), 27. syyskuuta 2011 Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta(21) sekä 25. lokakuuta 2011 julkisia hankintoja koskevan EU:n politiikan uudistamisesta(22) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (KOM(2006)0567),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä” (KOM(2010)0612),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Eurooppa-neuvostolle ”Vuoden 2011 raportti kaupan ja investointien esteistä EU:n strategisten talouskumppanien kannustaminen markkinoillepääsyn helpottamiseen: toiminnan painopisteet kaupan esteiden poistamiseksi” (KOM(2011)0114),

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 julkaistun Copenhagen Economicsin raportin ”Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0365/2011),

A.  katsoo, että Maailman kauppajärjestön (WTO) suojeluksessa perustettu sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin sääntelemiseen ja edistämiseen sekä oikeudenmukaisten ja tasa-arvoisten maailmanlaajuisten kaupankäyntisääntöjen laatimiseen; korostaa, että on yhä ponnisteltava WTO:n uudistamiseksi siten, että siitä tehtäisiin demokraattisempi ja tehokkaampi ja sen suhteita muihin keskeisiin kansainvälisiin organisaatioihin selkiytettäisiin;

B.  katsoo, että EU:n ensisijaisena tavoitteena pitäisi edelleen olla tasapainoisten tulosten saavuttaminen Dohan kehitysohjelmassa, mikä tukisi kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden integroitumista kansainväliseen kauppajärjestelmään ja edesauttaisi oikeudenmukaisempien ja tasa-arvoisempien monenkeskisten kauppasääntöjen laatimista ja voimaansaattamista sen kaikkien jäsenten keskuudessa;

C.  ottaa huomioon, että WTO:n kansainväliset kauppatilastot vuosilta 2000–2009 osoittavat, että kaupankäynti on lisääntynyt huomattavasti alueilla, jotka ovat avanneet markkinoitansa poistamalla tai vähentämällä merkittävästi kaupan esteitä(23); ottaa kuitenkin huomioon, että ILOn ja WTO:n yhteisestä raportista käy ilmi, että jotkin rahoituskriisin aikana kauppaansa enemmän vapauttaneet teollisuus- ja kehitysmaat ovat kohdanneet enemmän ulkoisia kaupan häiriöitä, jotka ovat johtaneet huomattaviin työpaikkojen menetyksiin näissä maissa(24);

D.  ottaa huomioon, että komission kaupan ja investointien esteistä laatimassa vuoden 2011 raportissa luetellaan esimerkkejä, joista käy ilmi, että erilaiset tullien ulkopuoliset kaupan esteet hankaloittavat EU:n markkinoillepääsyä maailman eri maissa – teollisuusmaissa ja suurimmissa kehittyvän talouden maissa sekä WTO:n jäsenvaltioissa – enemmän kuin tullitariffit, joista ollaan suurelta osin luopumassa globalisaation myötä;

E.  ottaa huomioon, että EU:n strategisten kumppanimaiden julkiset hankintamenettelyt eivät yleensä ole avoimia ulkomaisille toimijoille ja että kansainväliset sitoumukset eivät juuri vaikuta niihin, kun taas EU on tässä suhteessa näitä valtioita paljon avoimempi;

F.  ottaa huomioon, että EU:n tuottajilla on ollut pitkään vaikeuksia rekisteröidä ja puolustaa maantieteellisiä merkintöjään Yhdysvalloissa; toteaa, että Yhdysvallat käsittelee useita eurooppalaisia viinien nimityksiä (esimerkiksi ”Champagne”) yleisnimen kaltaisina niminä EU:n maantieteellisen merkinnän maineelle ja markkinaosuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta huolimatta;

G.  ottaa huomioon, että EU:n tuottajilla on vaikeuksia päästä Japanin markkinoille, erityisesti auto- ja lentokoneteollisuuden ja lentotekniikan alalla, ja varsinkin julkisten hankintojen markkinoille; katsoo, että Japanin automarkkinoilla nämä vaikeudet johtuvat pääasiassa Japanin viivyttelystä asiaa koskevien kansainvälisten normien hyväksynnässä (Japani on valitettavasti hyväksynyt vain 40 YK:n Euroopan talouskomission vuoden 1958 sopimuksen nojalla laaditusta 127 säännöstä); panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että 47:stä henkilöautoja (M1) koskevasta säännöstä on hyväksytty 30, koska juuri tämä Japanin markkinoiden sektori on Euroopan autonvalmistajien kannalta merkittävin; katsoo että Japanin hidastelu kansainvälisten normien hyväksymisessä rajoittaa YK:n Euroopan talouskomission vuoden 1958 sopimuksen vastavuoroista tunnustamista koskevista määräyksistä saatavaa hyötyä; ottaa huomioon, että EU:n ja Japanin välinen, vuonna 1994 käynnistetty sääntelyn uudistamista koskeva vuoropuhelu ei ole vielä johtanut merkittävään edistymiseen sääntöjen yhdenmukaistamisessa tai niiden vastavuoroisessa tunnustamisessa; katsoo tämän osoittavan, että erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää tarkastella ja poistaa turhia tullien ulkopuolisia esteitä mahdollisesti aloittamalla EU:n ja Japanin väliset neuvottelut taloudellisesta yhdentymissopimuksesta tai vapaakauppasopimuksesta, jos selvitystyö osoittaa, että muun muassa edellä mainitut edellytykset – mukaan lukien 17 M1-sääntöä – täyttyvät; toteaa, että kevyiden ajoneuvojen päästöjen ja polttoainetehokkuuden mittaamiseen Japanissa käytettävän testisyklin takia EU:n ajoneuvojen on vaikeampi saada Japanissa ympäristöperusteisia verohelpotuksia;

H.  ottaa huomioon, että kuparin vientimaksujen nostaminen Venäjällä nollasta kymmeneen prosenttiin ja nikkelin vientimaksujen nostaminen viidestä kymmeneen prosenttiin vuoden 2010 joulukuun jälkeen sekä puutavaran korkeat vientimaksut ovat johtaneet Euroopan teollisuudelle, pääasiassa teräsalalle(25) ja metsäteollisuudelle elintärkeiden raaka-aineiden viennin rajoittamiseen;

I.  katsoo, että kaivosteollisuuden avoimuutta ajavan hankkeen (EITI) olisi oltava tehokas väline, jolla varmistetaan avoimuus ja torjutaan keinottelua perushyödykemarkkinoilla;

J.  ottaa huomioon, että tullien ulkopuoliset esteet ovat lisääntyneet Kiinassa tasaisesti viime vuosina ja että ne saattavat rajoittaa Kiinan alueelle sijoittautuneiden yritysten ja varsinkin pk-yritysten kehitystä;

K.  ottaa huomioon, että eurooppalaisten kosmetiikkatuotteiden rekisteröiminen Kiinassa on ollut yli vuoden ajan lähes mahdotonta erityisesti uusia ainesosia sisältävien tuotteiden osalta, sillä Kiinalla ei ole ollut niitä varten kunnollista oikeudellista määritelmää eikä selviä suuntaviivoja menettelylle(26);

L.  katsoo, että vuoden 2010 lopusta lähtien on kannettu huolta Intian televiestinnän sääntelyviranomaisen suosituksista, jotka koskevat viestintäteknisten laitteiden tuotantopolitiikkaa, jonka mukaisesti kotimaassa valmistetuille tuotteille / televiestintälaitteille myönnettäisiin etuuskohtelu markkinoille pääsyssä pääasiassa tukiaisten mutta myös verotukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvien keinojen avulla(27);

M.  ottaa huomioon, että Brasilia ja Argentiina hyväksyvät säännöllisesti tullitariffeja koskevia sekä muita kuin tariffitoimenpiteitä, joilla on epäsuotuisa vaikutus eurooppalaisiin yrityksiin, vaikka molemmat maat kuuluvat Mercosuriin ja neuvottelevat näin ollen EU:n kanssa vapaakauppasopimuksesta; ottaa lisäksi huomioon, että EU:n yritykset ovat ilmoittaneet Brasilian markkinoilla esiintyvistä ongelmista, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien puutteellista suojaa ja täytäntöönpanoa, useisiin tuotteisiin vaikuttavaa patentti- ja tavaramerkkihakemusten ruuhkaa sekä lääkkeitä koskevia syrjiviä lisävaatimuksia; katsoo, että Brasilian viivyttely Madridin pöytäkirjan ratifioinnissa ja maan jääminen Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) internetsopimusten ulkopuolelle haittaavat teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta suojaamista maassa; katsoo myös, että säädetyt sanktiot ovat pelotteena liian tehottomia teollis- ja tekijänoikeusrikkomusten estämiseksi;

N.  ottaa huomioon, että EU:n viejät joutuvat kohtaamaan muilla markkina-alueilla monenlaisia rajoitteita, kuten rajoitetut maahantuontipaikat sekä viinien ja väkijuomien, kosmetiikkatuotteiden ja matkapuhelinten tuonnissa edellytettävät lisäasiakirjat Vietnamissa(28) sekä hankala tullausarvon määrittämismenettely, mielivaltainen tuotteiden uudelleenluokittelu ja maatalouselintarvikkeita, viinejä ja väkijuomia, vaatteita ja koneita koskevan alv:n korottaminen Ukrainassa;

O.  ottaa huomioon, että esimerkiksi Kiinassa, Intiassa, Ukrainassa, Brasiliassa ja Nigeriassa puhtaan ja uusiutuvan energian alalla on yhä enemmän tullien ulkopuolisia esteitä, kuten kotimaisuusastetta koskevia vaatimuksia, syrjintää julkisissa hankinnoissa, kotimaisten valtionyhtiöiden suosimista, sellaisten työntekijöiden liikkuvuuden rajoittamista, jotka ovat ulkomaiden kansalaisia, sekä paikallista hankintaa ja omistusta koskevia vaatimuksia;

P.  katsoo, että tarvittaessa EU:n olisi aktiivisesti puolustettava yrityksiään, jos kauppakumppanit rikkovat sovittuja sääntöjä, WTO:n normeja ja periaatteita, ja käytettävä kaikkia saatavilla olevia keinoja, myös monenkeskisiä ja kahdenvälisiä riitojenratkaisumenettelyjä ja WTO:n sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja;

Q.  ottaa huomioon, että EU:n lainsäädännön mukaisesti sekä eurooppalaiset että ulkomaiset yritykset voivat osallistua eurooppalaisiin julkisiin tarjouskilpailuihin ilman syrjintää, ja katsoo, että unionin kumppaneiden olisi tehtävä kaikkensa, jotta ne voivat myöntää vastavuoroisesti eurooppalaisille yrityksille luvan osallistua julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin kolmansissa maissa tasapuolisin ja oikeudenmukaisin ehdoin;

1.  katsoo, että EU:n keskeisten strategisten kumppanimaiden soveltamien perusteettomien tullien ulkopuolisten esteiden ja muiden sääntelyllisten esteiden poistamisen tai vähentämisen sääntelyä koskevan vuoropuhelun avulla pitäisi kuulua Eurooppa 2020 -strategian mukaisen EU:n uuden kauppapolitiikan sääntelyllisiin painopisteisiin; pitää perusteettomina kaikkia kahden- ja monenvälisten kaupankäyntisääntöjen epäjohdonmukaisesta täytäntöönpanosta johtuvia esteitä; korostaa kuitenkin, että sääntelyä koskevassa vuoropuhelussa olisi kunnioitettava kaikkien valtioiden oikeutta lujittaa ihmisoikeuksia, ympäristö- ja sosiaalialan sääntöjä ja kansanterveyttä;

2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan järjestelmällisesti tullien ulkopuolisten esteiden moninaisuuteen, tekniseen mutkikkuuteen ja poliittiseen arkaluonteisuuteen liittyviä ongelmia osana kokonaisvaltaista strategiaa, johon kuuluu tehostettu sääntelyä koskeva vuoropuhelu kaikkien EU:n kauppakumppanien ja erityisesti strategisesti tärkeiden kauppakumppanien kanssa; katsoo, että varsinkin kahdenvälisten vapaakauppasopimusten toteutumisen arvioinnista vastaavat komiteat, WTO:n kulloisestakin asiasta vastaavat komiteat ja YK:n normeja asettavat virastot ovat asianmukaisia foorumeita, joilla voidaan keskustella näistä sääntelyn muutoksista;

3.  kehottaa komissiota erottamaan selvästi toisistaan sellaiset tullien ulkopuoliset esteet, jotka aiheuttavat epäoikeudenmukaisia kilpailun vääristymiä, ja esteet, jotka ilmentävät oikeutettuja julkisen vallan harjoittaman politiikan tavoitteita erityisesti kansanterveyden ja ympäristönsuojelun alalla; painottaa, että esimerkiksi muuntogeenisiä organismeja koskevaa unionin lainsäädäntöä ja maatalouteen vaikuttavia ihmisten ja kasvien terveyttä koskevia sääntöjä ei voida katsoa perusteettomiksi tullien ulkopuolisiksi esteiksi vaan päinvastoin niitä on puolustettava kansainvälisen kaupan toiminta-areenoilla;

4.  korostaa, että kahdenvälisten vapaakauppasopimusten mukaisessa jäsennellyssä sääntelyä koskevassa vuoropuhelussa on kunnioitettava kaikin puolin sekä EU:n että sen kauppakumppaneiden demokraattista normien hyväksymisprosessia;

5.  korostaa, että tullien ulkopuolisten esteiden poistaminen on komission yksiköiden välinen tehtävä, johon osallistuu komission eri pääosastoja, ja sen pitäisi olla etusijalla komission sääntelyä koskevalla kansainvälisellä asialistalla erityisesti kansainvälisten normien perusteella tehtävän teknisten sääntöjen yhdenmukaistamisen kautta;

6.  kehottaa komissiota käyttämään järjestelmällisesti yhteistyökanaviaan keskustellakseen samanmielisten kumppanien kanssa kolmansien maiden tullien ulkopuolisista esteistä ja sääntelyesteistä, jotta näiden esteiden poistamiseksi voidaan kehittää yhteisiä strategioita;

7.  katsoo, että vastavuoroisuuden vaatimuksen olisi teollisuusmaiden ja nousevan talouden maiden markkinoille pääsyn yhteydessä oltava yhtä olennainen osa EU:n kauppastrategiaa kuin tullien ulkopuolisten esteiden poistamisen tai vähentämisen;

8.  kehottaa komissiota puuttumaan näihin laajalle levinneisiin ja sitkeisiin ongelmiin kaikissa monenkeskisissä ja kahdenvälisissä kauppasopimuksissa ja erityisesti vapaakauppasopimuksissa sekä varmistamaan, että tullien ulkopuolisiin esteisiin kiinnitetään vähintään yhtä paljon huomiota kuin nykyisin tullitariffien poistamiseen kaikilla sääntelyfoorumeilla ja erityisesti teollisuusmaiden ja nousevan talouden maiden kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa; tähdentää, että kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä on asetettava etusijalle kauppaa tukeva apu sekä tekninen ja rahoitustuki, jotta näitä maita voidaan auttaa parantamaan sääntely-ympäristöään ja ottaa samalla huomioon niiden erityistarpeet, jotka liittyvät niiden sisäisten markkinoiden kehittämiseen sekä syntymässä olevan teollisuuden ja maatalouden rakenteiden suojaamiseen, koska nämä ovat usein herkästi haavoittuvia;

9.  katsoo, että sen olisi EU:n viejien ja investoijien ja erityisesti pk-yritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille turvaavia kauppasopimuksia arvioidessaan kiinnitettävä tulevaisuudessa enemmän huomiota siihen, miten erityisesti perusteettomiin tullien ulkopuolisiin esteisiin on suhtauduttu, ja samalla otettava WTO:n sääntöjen mukaisesti huomioon kehitysmaiden eriytetyn erityiskohtelun tarve;

10.  kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään pitää yllä ajantasaista luetteloa tärkeimmistä esteistä, joita EU:n viejät ja investoijat kohtaavat merkittävillä kolmansien maiden markkinoilla, erityisesti niissä kumppanimaissa, joiden kanssa on tehty vapaakauppasopimus, ja myös jäsenvaltioiden ja yritysten esiin tuomien ongelmien määrästä ja luonteesta, ja katsoo, että kyseessä on väline, jolla voidaan arvioida tilannetta kolmansissa maissa;

11.  muistuttaa komissiota siitä, että unionin suhteessa kehitysmaihin harjoittaman teollis- ja tekijänoikeuspolitiikan olisi oltava TRIPS-sopimuksen velvoitteiden mukaista ja myös täysin vuonna 2001 annetun TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukaista erityisesti geneeristen lääkkeiden ja kansanterveyden osalta, jotta kehitysmaille jää mahdollisuuksia yleistä etua koskevien kysymysten huomioimiseen;

12.  katsoo, että vaikka EU:n yritysten ulkomaisille markkinoille pyrkiessään kohtaamien tullien ulkopuolisten esteiden ja muiden sääntelystä johtuvien hankaluuksien ja toisaalta EU:n jäsenvaltioissa tapahtuvan työpaikkojen katoamisen välillä ei nykyisin voida osoittaa olevan suoraa kytköstä, komission olisi selvitettävä yhteistyössä muiden keskeisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, liittyvätkö tietyt EU:ssa ja kolmansissa maissa esiintyvät tullien ulkopuoliset esteet ja EU:ssa tapahtuva työpaikkojen häviäminen tai uusien työpaikkojen syntyminen toisiinsa;

13.  huomauttaa, että komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta kehittää ja perustaa varhaisvaroitusjärjestelmä tullien ulkopuolisten esteiden havaitsemiseksi ja vahvistaa nykyisiä analyysikeinojaan niiden laadulliseksi arvioimiseksi ja perusteettomien tullien ulkopuolisten esteiden määrittelemiseksi selvemmin; ehdottaa, että tämä järjestelmä toimisi kolmansissa maissa sijaitsevien EU:n edustustojen välityksellä yhteistyössä jäsenvaltioiden jo perustamien elinten kanssa;

14.  kehottaa komissiota parantamaan kansainvälistä sääntely-yhteistyötä, myös monenvälisissä yhteyksissä, ja sääntelyvaatimusten lähentämistä kansainvälisten normien pohjalta ja ryhtymään mahdollisuuksien mukaan sääntelyä koskevaan vuoropuheluun nykyisten tai mahdollisten tulevien kaupan esteiden poistamiseksi, jotta riitoja ja niihin liittyviä kaupankäynnin kustannuksia voitaisiin vähentää;

15.  kehottaa komissiota edistämään julkisia hankintoja koskevan sopimuksen osapuolten keskuudessa kyseisen sopimuksen pohjalta kehitettyihin kansainvälisiin normeihin perustuvien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista ja hyödyntämään tai laajentamaan nykyistä sääntelyä koskevaa vuoropuhelua sääntelykehystä koskevan yhteistyön vahvistamiseksi sekä EU:n ja sen teollistuneiden kumppanimaiden välisissä suhteissa vallitsevien nykyisten suoraan tai välillisesti syrjivien käytäntöjen muuttamiseksi tai tarvittaessa poistamiseksi kokonaan;

16.  katsoo, että yksi keino vähentää tullien ulkopuolisia esteitä kaupalle ja investoinneille on uudistaa julkisia hankintoja koskevaa sopimusta WTO:ssa ottaen asianmukaisesti huomioon, että hankintapolitiikkoja käytetään moniin eri tarkoituksiin; kehottaa tärkeimpiä nousevan talouden maita osallistumaan tähän prosessiin ja allekirjoittamaan ja ratifioimaan tulevan sopimuksen viipymättä;

17.  kehottaa komissiota säilyttämään vahvan ja myönteisen kannan neuvotteluissa, joissa sovitaan Kiinan liittymisestä julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen, jotta voidaan varmistaa Kiinan julkisten hankintamenettelyjen yhtäläinen vastavuoroinen avautuminen ja eurooppalaisten yritysten tasapuolinen kohtelu ja ennakoitavat olosuhteet;

18.  suosittelee sääntelykeinojen käyttöä, jotta voidaan varmistaa, että EU:n tuella rahoitettuja julkisia hankintasopimuksia ei myönnetä niiden kolmansien maiden valtionyrityksille, jotka eivät ole allekirjoittaneet julkisia hankintoja koskevaa sopimusta eivätkä vastavuoroista markkinoiden avaamista koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, ja suosittelee vaihtoehtona sitä, että mainituissa tapauksissa EU voi vaatia tukien palautusta;

19.  muistuttaa Euroopan talouteen tehtävien suorien investointien merkityksestä ja tarpeesta luoda eurooppalaisille investoijille vakaa ja houkutteleva toimintaympäristö kolmansissa maissa ja sekä edistää avointa investointiympäristöä kaikkialla EU:n alueella; toteaa kuitenkin, että olisi kummankin osapuolen etujen mukaista tutkia unionin tasolla tällaisten investointien vaikutusta sisämarkkinoihin, jotta tietyillä strategisilla aloilla voidaan ennaltaehkäistä mahdolliset kielteiset vaikutukset eurooppalaiseen innovointiin ja osaamiseen;

20.  kannustaa EU:n yrityksiä ja viejiä käyttämään nykyisiä kanavia, myös tullien ulkopuolisia esteitä koskevia valituksia tai markkinoillepääsyä koskevan tietokannan valitusrekisteriä kaikenlaisista perusteettomista kaupan esteistä aiheutuneiden aineellisten vahinkojen ilmoittamiseen komissiolle, jonka tulisi arvioida näitä ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin torjumaan perusteettomia tullien ulkopuolisia esteitä;

21.  katsoo, että raaka-aineiden suhteen komission olisi noudatettava kestävää, kattavaa ja eri politiikan alojen rajat ylittävää strategiaa ja myönnettävä, että vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa sekä muissa kehitysmaissa – nousevan talouden maita lukuun ottamatta – vientirajoituksilla ja -veroilla saatetaan katsoa olevan merkitystä kehitystavoitteiden tukemisessa, ympäristönsuojelussa tai luonnonvarojen kestävässä käytössä; panee merkille, että vientiveroja soveltavat WTO:n jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita; pyytää, ettei EU pyri kieltämään WTO:ssa ja kahdenvälisissä kauppasopimuksissa ja talouskumppanuussopimuksissa vientiverojen käyttöä vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa sekä muissa kehitysmaissa – nousevan talouden maita lukuun ottamatta –, sillä kielto rajoittaisi kehitysmaiden mahdollisuuksia hyödyntää veroja lisäarvon luomisessa, talouden monipuolistamisessa, varhaisessa kehitysvaiheessa olevan teollisuuden suojelussa, elintarviketurvassa sekä valtion tuloihin ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä;

22.  katsoo, että täyden hyödyn saamiseksi kaupan vapauttamisesta niissä maissa, jotka avaavat markkinansa, poistavat tullit ja tullien ulkopuoliset esteet, kauppakumppanien olisi sovittava vastavuoroisesti väliaikaisista siirtymäkausista tiettyjen herkkien alojen markkinoillepääsylle ja investoinneille tai poikkeustapauksissa niiden jättämisestä kokonaan kaupan vapauttamisen ulkopuolelle;

23.  kehottaa komissiota EU:n ja Yhdysvaltojen välisten, tieto- ja viestintätekniikan palveluiden kauppaa koskevien periaatteiden (allekirjoitettu Yhdysvalloissa transatlanttisessa talousneuvostossa) mukaisesti tarkastelemaan uudelleen kattavasti ja käsittelemään syrjiviä tai kohtuuttomia säännöksiä, vastuita tai muita tieto- ja viestintäverkostoja ja -palveluja koskevia oikeudellisia menetelmiä, jotka rajoittavat vapaata tiedonkulkua ja palvelujen pääsyä markkinoille ja edistävät digitaalista kahtiajakoa;

24.  katsoo, että on kiinnitettävä asianmukaista huomiota kaupan ja investointien esteisiin, jotka vaikuttavat EU:n palvelualaan, kuten tieto- ja viestintätekniikkaan ja televiestintään, ammattilaisille ja liike-elämälle tarjottaviin palveluihin, rahoituspalveluihin, rakentamiseen sekä vähittäismyyntiin ja jakeluun; katsoo, että tällaisilla tullien ulkopuolisilla toimilla, joita ovat myös kotimaiset säännökset, omistusta koskevat rajoitukset ja monet kriisitoimet (mukaan lukien julkisten hankintojen syrjivät määräykset), on erityisen suuri merkitys, kun otetaan huomioon palvelujen kaupan korkeampi lisäarvo ja EU:n asema suurimpana palveluiden viejänä;

25.  katsoo, että WTO:hon olisi luotava välitysmekanismi, jolla helpotetaan tullien ulkopuolisten esteiden poistamista rakentavasti, tehokkaasti, nopeasti ja konflikteja välttäen SOLVIT -järjestelmän mallin mukaisesti aiempien vastaavien, sekä EU:n että Intian tekemien ehdotusten perusteella;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-wto.pdf
(2) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71.
(3) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(4) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(5) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(6) EUVL C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(7) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(8) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 95.
(9) EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
(10) EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(11) EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
(12) EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 166.
(13) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0387.
(14) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0063.
(15) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0141.
(16) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0206.
(17) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0224.
(18) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0225.
(19) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0257.
(20) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.
(21) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0412.
(22) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0454.
(23) Katso myös http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
(24) WTO:n ja ILOn yhteinen raportti ”Globalization and informal jobs in developing countries”, 2009.
(25) Katso ulkomaankaupan suojatoimista vastaavan Venäjän hallituksen komitean tekemä päätös, Venäjän hallituksen 12. marraskuuta 2010 antamat asetukset nro 892 ja 893.
(26) Kiinan elintarvike- ja lääkehallintoviranomaisen joulukuussa 2009 antaman asetuksen 856 tultua voimaan huhtikuussa 2010 kosmetiikkatuotteilta edellytetään rekisteröintiä. EU:n yrityksille tästä aiheutuvat ongelmat on otettu esiin terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ja Kiinan elintarvike- ja lääkehallintoviranomaisen sääntelyä koskevassa vuoropuhelussa.
(27) Intian televiestinnän sääntelyviranomaisen suositukset viestintäteknisten laitteiden valmistuspolitiikasta, 12. huhtikuuta 2011 (http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
(28) Vietnamin 6. toukokuuta 2011 laatima ilmoitus n:o 197, jossa viinien ja väkijuomien, kosmetiikkatuotteiden ja matkapuhelinten tuonnille asetettiin nämä kaksi vaatimusta ja joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö