Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
 Instrument för stöd inför anslutningen ***I
 Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I
 Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I
 Fiskepartnerskap EG–Marocko ***
 Antalet ledamöter i de ständiga utskotten
 Den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar
 Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré
 Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko
 Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater
 Toppmöte EU-Ryssland
 Europeiska grannskapspolitiken
 EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar
Texter (242 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy