Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ***I
 Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I
 Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου ***
 Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών
 Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
 Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré
 Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου
 Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα
 Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία
 Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ***I
PDF 268kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0446),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0208/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0397/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

P7_TC1-COD(2011)0193


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2012.)


Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I
PDF 269kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0490),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0278/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0224/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2012/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

P7_TC1-COD(2010)0254


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2012/12/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2011, σ. 45.


Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I
PDF 269kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))
P7_TA(2011)0568A7-0246/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0597),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0356/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 15ης Νοεμβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0246/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων που προορίζονται για τον καταναλωτή

P7_TC1-COD(2010)0298


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 259/2012.)

(1) ΕΕ C 132, 3.5.2011, σ. 71.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου ***
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))
P7_TA(2011)0569A7-0394/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11226/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11225/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0201/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0394/2011),

1.  δεν εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι το πρωτόκολλο δεν μπορεί να συναφθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών
PDF 257kWORD 35k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2011/2838(RSO))
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Ιουλίου 2009 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 183 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στις εργασίες του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, οι νέοι βουλευτές δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών ως εξής:

  

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: 76 μέλη

  

Επιτροπή Ανάπτυξης: 30 μέλη

  

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: 29 μέλη

  

Επιτροπή Προϋπολογισμών: 44 μέλη

  

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: 30 μέλη

  

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: 48 μέλη

  

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 51 μέλη

  

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων: 68 μέλη

  

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας: 60 μέλη

  

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 41 μέλη

  

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού: 46 μέλη

  

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 50 μέλη

  

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: 44 μέλη

  

Επιτροπή Αλιείας: 24 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 32 μέλη

  

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 25 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 60 μέλη

  

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: 25 μέλη

  

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 35 μέλη

  

Επιτροπή Αναφορών: 35 μέλη

  

καθώς και να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών υποεπιτροπών ως εξής:

  

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 31 μέλη

  

Υποεπιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας: 31 μέλη

   2. αποφασίζει, σε συνάρτηση με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων επιτροπών, ότι τα εν λόγω προεδρεία μπορούν να αποτελούνται από τέσσερις αντιπροέδρους κατ' ανώτατο όριο·
   3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 34.


Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
PDF 322kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (2011/2839(RSO))
P7_TA(2011)0571B7-0620/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στις εργασίες του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, οι νέοι βουλευτές δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των ακολούθων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών ως εξής:

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο (18 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία (28 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο (17 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότια Αφρική (17 μέλη)

   2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 36.


Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré
PDF 260kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))
P7_TA(2011)0572A7-0443/2011

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 (17227/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0459/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0443/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Benoît Coeuré ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 130 ΣΛΕΕ, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση του υποψηφίου διάρκειας μιάμισης ώρας στις 12 Δεκεμβρίου 2011, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και έπειτα απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Benoît Coeuré ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου
PDF 264kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το μελλοντικό πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (2011/2949(RSP))
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006(1)),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11225/2011),

–  έχοντας υπόψη την διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0201/2011),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών που επισυνάπτονται στη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0394/2011),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογική έκθεση που αποτελεί τμήμα της σύστασης της Επιτροπής Αλιείας (A7-0394/2011) και απαριθμεί τις ελλείψεις του τρέχοντος Πρωτοκόλλου, διάρκειας ενός έτους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης που εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής, το ισχύον πρωτόκολλο έχει να επιδείξει μια σαφώς απογοητευτική αντιστοιχία κόστους/ωφελείας εξ αιτίας του χαμηλού επιπέδου εκμετάλλευσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που συμφωνήθηκαν, της υπεραλίευσης και της αδυναμίας επίλυσης οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο διαπραγματευτεί η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από το προηγούμενο και το ισχύον πρωτόκολλο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων, βάσει εγγύς επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζουν την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για το νέο πρωτόκολλο προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε κατάσταση θα καθιστούσε αναγκαία την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου διότι το Κοινοβούλιο δεν έχει δώσει ακόμη την έγκρισή του·

2.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο να είναι οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο και αμοιβαίως επωφελές·

3.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ενσωματωθεί σε όλα τα μελλοντικά πρωτόκολλα η αρχή βάσει της οποίας τα σκάφη της ΕΕ δύνανται να αποκτούν πρόσβαση μόνο σε πλεονάζοντα αποθέματα· επισημαίνει ιδίως ότι πρέπει να γίνεται αυστηρή αξιολόγηση όλων των αποθεμάτων·

4.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, με βάση το μελλοντικό πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες θα προσαρμόζονται αναλόγως των επιστημονικών γνωμών, των αξιολογήσεων των αποθεμάτων και των αναγκών του αλιευτικού κλάδου· εμμένει εξάλλου στην άποψη ότι οι αποφάσεις σχετικά με τεχνικά μέτρα και με αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις επιστημονικές γνώμες και σε συνεργασία με τους αλιείς·

5.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο να συμβάλει στην ανάπτυξη του μαροκινού συστήματος διαχείρισης της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ελέγχου και επιτήρησης, επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης τοπικών στόλων, κατάρτισης κλπ.·

6.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τομεακής στήριξης και εμμένει στην άποψη ότι η παρακολούθηση πρέπει να είναι αποδοτικότερη· φρονεί ότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιτήρησης προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη και δη για την βελτίωση των υποδομών του αλιευτικού κλάδου·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα προκειμένου να τίθενται στη διάθεσή της τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και προκειμένου να καθίσταται η νομοθετική διαδικασία πλέον διαφανής·

8.  Καλεί εκ νέου την Επιτροπή να περιλάβει στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης τη ρήτρα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβανόταν επίσης στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(2).

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το μελλοντικό πρωτόκολλο συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές δίκαιο και αποβαίνει προς όφελος εκείνων των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που επηρεάζει·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο εμπεριστατωμένη γραπτή έκθεση που θα περιγράφει σε ποιο βαθμό οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου ελήφθησαν υπόψη στο μελλοντικό πρωτόκολλο·

11.  καλεί επίσης την Επιτροπή να σεβαστεί τη διοργανική συμφωνία πλαίσιο και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 141 της 29.5.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2010)0434.


Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα
PDF 427kWORD 146k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE (2011/2177(INI))
P7_TA(2011)0574A7-0428/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 21, 42, 45 και 46 καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο αριθ. 10 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) με τίτλο «μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, καθώς και την έκθεση για την εφαρμογή της με τίτλο «ασφάλεια σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» που εκπονήθηκε με ευθύνη της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2008 για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ικανότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011, της 23ης Μαΐου 2011, της 31ης Ιανουαρίου 2011 και της 9ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), σχετικά με τη συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό των στρατιωτικών ικανοτήτων, την ΚΠΑΑ, και την ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2011/411/ΚΕΠΠΑ της 12ης Ιουλίου 2011 για τον καθορισμό του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και την κατάργηση της Κοινής Δράσης 2004/551/ΚΕΠΠΑ(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου για την ΚΠΑΑ, που υπεβλήθη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 18 Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Μαΐου 2011 για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(4), της 23ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη των πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων(5), και της 10ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας(6), καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0428/2011),

Γενικές εκτιμήσεις

1.  σημειώνει με ανησυχία την αποκορύφωση της τάσης που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς της πλειονότητας των κρατών μελών της ΕΕ, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης καθώς και της κρίσης χρέους, και των εν δυνάμει αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων αυτών στις στρατιωτικές τους ικανότητες και, κατά συνέπεια, στην ικανότητα της ΕΕ να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις ευθύνες της όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να αντισταθμίσουν τις απώλειες αυτές με αυξημένη ευρωπαϊκή συνεργασία και συντονισμό· υπογραμμίζει, σε σχέση με αυτό, ότι η άμυνα αποτελεί δημόσιο αγαθό που επηρεάζει την ασφάλεια όλων των ευρωπαίων πολιτών και ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλουν με πνεύμα συνεργασίας, επιμερισμού των βαρών και με αποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους·

2.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι μη συντονισμένες δημοσιονομικές περικοπές στην άμυνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια ορισμένων στρατιωτικών ικανοτήτων στην Ευρώπη· συνεπώς, χαιρετίζει και υποστηρίζει την παρότρυνση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών, κατά περίπτωση, και την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις τρέχουσες και επικείμενες περικοπές των αμυντικών προϋπολογισμών, και ζητεί να διενεργηθεί αξιολόγηση αντικτύπου των εν λόγω δημοσιονομικών περικοπών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη στήριξη της ΚΠΑΑ· υπενθυμίζει ότι η επέμβαση στη Λιβύη κατέδειξε με ενάργεια ότι ακόμη και μια συμμαχία ευρωπαϊκών χωρών δεν είναι ικανή να διεξαγάγει μια επιχείρηση αυτής της μορφής χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ·

3.  σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη δυσανάλογη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αμυντικά θέματα, δεδομένου ότι το μερίδιο των ΗΠΑ στο σύνολο των δαπανών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου αυξήθηκε στο 75 %, και την συνεπακόλουθη ανάγκη για αύξηση του μεριδίου των ευρωπαίων συμμάχων στα αμυντικά βάρη· σημειώνει με ανησυχία ότι οι πρόσφατες δημοσιονομικές περικοπές έρχονται να προστεθούν σε ένα σχέδιο συρρίκνωσης των επενδύσεων και των πληρωμών από πλευράς κρατών μελών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, για πάνω από μία δεκαετία·

4.  σε ένα διαρκώς πιο περίπλοκο και απρόβλεπτο περιβάλλον ασφάλειας, καλεί μετ' επιτάσεως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν στενότερα και να συντονίσουν τις δράσεις τους για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ), αναλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο ευθυνών που τους αναλογεί για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, τη γειτονική περιοχή και τον ευρύτερο κόσμο· αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι όλες οι απειλές δεν είναι στρατιωτικής φύσεως και ότι η ΕΕ διαθέτει ποικιλία μέσων για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, όπως οι πολιτικές ικανότητες και τα μέσα τεχνικής βοήθειας, υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, περιλαμβανομένων και αυτών που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της Συνθήκης και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για βελτίωση των στρατιωτικών ικανοτήτων, και τα καλεί να διασφαλίσουν ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν·

5.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η ενισχυμένη ευρωπαϊκή ικανότητα στην άμυνα θα ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και θα συμβάλει σημαντικά στη συλλογική ασφάλεια στο πλαίσιο του NATO και άλλων εταιρικών σχέσεων· τονίζει τη δυναμική των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα αυτό και προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, να καθορίσουν τους όρους για την εφαρμογή των ρητρών αλληλεγγύης και αμοιβαίας υπεράσπισης και να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας·

6.  χωρίς να υποτιμά τα διάφορα επίπεδα φιλοδοξιών, επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δαπανούν από κοινού περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον τομέα της άμυνας, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, που αποτελούν ωστόσο σημαντικό ποσό που καταδεικνύει το κόστος της μη ύπαρξης ενιαίας Ευρώπης στον αμυντικό τομέα·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αυτών που δαπανώνται με βάση μη συντονισμένες εθνικές αποφάσεις αμυντικού σχεδιασμού γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα όχι απλώς να εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα ικανότητας, αλλά κυρίως δαπανηρές υπερβολικές και επικαλυπτόμενες ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται κατακερματισμός της βιομηχανίας και των αγορών, και οδηγεί στο να μη διαθέτει η ΕΕ ούτε την ορατότητα, ούτε τους πόρους ούτε το βεληνεκές των 200 δισεκατομμυρίων EUR δαπανών·

8.  πιστεύει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορούν τα αποτελέσουν ευκαιρία για την ολοκλήρωση των αμυντικών πολιτικών της ΕΕ, καθόσον αυτή μπορεί να παράσχει την ώθηση προκειμένου τελικώς να επινοηθούν και να εφαρμοστούν φιλόδοξες και μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις·

9.  έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτρέπει τα κράτη μέλη να αποδεχθούν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση και ότι, ιδίως μέσω (Α) της βελτίωσης του συντονισμού του αμυντικού σχεδιασμού, όπου περιλαμβάνεται και η εναρμόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων καθώς και μέτρα για την αύξηση της διαλειτουργικότητας, (Β) της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού ορισμένων ικανοτήτων και δομών υποστήριξης, (Γ) της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, (Δ) της διευκόλυνσης της βιομηχανικής συνεργασίας και ενοποίησης και (Ε) της βελτιστοποίησης της διαδικασίας προμηθειών και της άρσης των εμποδίων της αγοράς, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους με πιο αποτελεσματικό από απόψεως κόστους τρόπο, και αυτό χωρίς να πληγεί η κυριαρχία τους·

10.  επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει εργαλεία και μηχανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων που περιγράφονται κατωτέρω, ακόμη και μέσω του εντοπισμού των τομέων στους οποίους θα μπορούσε να χορηγηθεί περισσότερη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΣΤ)·

11.  αναγνωρίζει ότι, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η διατήρηση επαρκούς παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης και η διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα εθνικής άμυνας που δεν πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από χρηματοοικονομικούς στόχους·

12.  πιστεύει ότι η πρωταρχική εστίαση όλων των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της άμυνας για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης πρέπει να είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), που έχει τις δυνατότητες να καλύψει ευρύ φάσμα προληπτικής εποπτείας και σχεδιασμού, αλλά δεν μπορεί να το πράξει με την παρούσα μορφή του· ζητεί την αναβάθμιση της μορφής του ΕΟΑ, πιστεύοντας ότι η αύξηση του προϋπολογισμού, του προσωπικού και η διεύρυνση των τομέων αρμοδιοτήτων και των συνολικών εξουσιών του, θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να αποδειχθούν αποτελεσματικές από απόψεως κόστους ενέργειες, εξασφαλίζοντας καλύτερες δυνατότητες λειτουργίας του για τη βελτιστοποίηση του αμυντικού τομέα της ΕΕ, με συγκεκριμένο σκοπό την αποτροπή των δαπανηρών επικαλύψεων και των οικονομικά μη βιώσιμων αμυντικών πολιτικών·

(Α)Βελτίωση του συντονισμού του αμυντικού σχεδιασμού

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να προωθήσουν συστηματικές αναθεωρήσεις στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας με βάση εναρμονισμένα κριτήρια και κοινό χρονοδιάγραμμα· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας τακτικής προσπάθειας που θα συνδέεται με δημοσιονομικές διαδικασίες, ένα είδος «ευρωπαϊκού εξαμήνου» επισκοπήσεων για θέματα ασφάλειας και άμυνας·

14.  επισημαίνει ότι το αντικείμενο των εν λόγω συντονισμένων ανασκοπήσεων θα ήταν να δοθεί τέλος στην κουλτούρα που απομονωτισμού όσον αφορά τον σχεδιασμό της εθνικής άμυνας και η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαρθρωμένου διαλόγου, που θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να μελετούν την ευρύτερη εικόνα, την ευρωπαϊκή προοπτική, πριν από τη λήψη κομβικών στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τις αμυντικές τους ικανότητες· επισημαίνει ότι, για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η πρωτοβουλία πρέπει να συμπληρώνει τον συντονισμό τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ·

15.  ζητεί και πάλι να υπάρξει μια Λευκή Βίβλος της ΕΕ για θέματα ασφάλειας και άμυνας που θα ανέπτυσσε και θα έθετε σε εφαρμογή την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, όπου θα καθορίζονται καλύτερα οι στόχοι, τα συμφέροντα και οι ανάγκες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας με βάση τα διαθέσιμα μέσα και τους διαθέσιμους πόρους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μη παραδοσιακές πτυχές της ασφάλειας· τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να καταρτιστεί και να επικαιροποιείται τακτικά με βάση τις εθνικές επισκοπήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί και σημείο αναφοράς για αυτές, συνδέοντας τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό με μια κοινή προοπτική επί θεμάτων ασφαλείας και αξιολόγησης των απειλών· τονίζει ότι η εν λόγω Λευκή Βίβλος, δημιουργώντας μια κοινή αίσθηση των προκλήσεων και των λύσεων, θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα παράσχει στρατηγική καθοδήγηση όσον αφορά τη μορφή που πρέπει να λάβουν οι δυνάμεις της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) βοηθώντας τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις στρατιωτικές ικανότητες για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· κατά συνέπεια, προτείνει τα κράτη μέλη να ζητήσουν από τον Οργανισμό να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση του συντονισμού του αμυντικού σχεδιασμού στην Ευρώπη· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η Συνθήκη αναθέτει στον ΕΟΑ το καθήκον να αξιολογεί την τήρηση των υποχρεώσεων ικανότητας και την προώθηση της εναρμόνισης των επιχειρησιακών αναγκών και ζητεί να υπάρξει καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων αυτών· προτείνει, ως πρώτο βήμα του «ευρωπαϊκού εξαμήνου», τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα σχέδια αναθεώρησης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας στον Οργανισμό προς διαβούλευση, αυτά να αξιολογηθούν ιδίως με γνώμονα τις προτεραιότητες όσον αφορά την ικανότητα που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑ στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και τα σχέδια των άλλων κρατών μελών και τη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι, απολύτως βραχυπρόθεσμα, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των ικανοτήτων και των εξοπλισμών·

17.  υποστηρίζει ότι, ως επόμενο βήμα, τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν μέσω μιας διαδικασίας αμοιβαίων διαβουλεύσεων για την εναρμόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων και να εξετάσουν όλες τις επιλογές για την αύξηση της σχέσης κόστους- αποτελεσματικότητας σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακές, διμερείς και άλλες ρυθμίσεις·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής τις υφιστάμενες πλεονάζουσες ικανότητες, ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό και το προσωπικό με χαμηλότερη προτεραιότητα σε επιχειρήσεις·

(Β)Συνεκμετάλλευση και επιμερισμός ικανοτήτων

19.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η συνεκμετάλλευση και ο επιμερισμός των ικανοτήτων δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα· στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα πλέον ελπιδοφόρα σχέδια, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε στην υπουργική σύνοδο του Σεπτεμβρίου του 2010 στην Ghent και σύμφωνα με τη γερμανοσουηδική πρωτοβουλία του Νοεμβρίου 2010, αναγνωρίζοντας ότι η συγκέντρωση και η συνεκμετάλλευση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την πραγματική ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά την ενισχύουν και τη βελτιώνουν· λαμβάνει υπό σημείωση την πρώτη δέσμη έργων που προωθήθηκαν από τον ΕΟΑ και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο την 1η Δεκεμβρίου 2011, και καλεί τα κράτη μέλη και τον ΕΟΑ να υποβάλουν λεπτομερή στοιχεία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και να καθορίσουν περαιτέρω ευκαιρίες μέχρι την άνοιξη του 2012 το αργότερο· προτρέπει τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα τα κράτη του τριγώνου της Βαϊμάρης αλλά και τα κράτη του διευρυμένου σχήματος Weimar Plus να υλοποιήσουν επιτυχώς τη συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό ικανοτήτων δρώντας ως πολιτική καθοδηγητική δύναμη·

20.  επισημαίνει ότι, ιδίως σε τομείς όπως η στρατηγική και τακτική μεταφορά, η υλικοτεχνική υποστήριξη, η συντήρηση, οι διαστημικές ικανότητες, η άμυνα στον κυβερνοχώρο, η ιατρική υποστήριξη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, καθώς και ορισμένες εξειδικευμένες ικανότητες, τα κράτη μέλη μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη από τη συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό ορισμένων λειτουργιών και στοιχείων, χωρίς να δημιουργούνται σημαντικές εξαρτήσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν την κυριαρχία τους στη λήψη αποφάσεων· ενθαρρύνει θερμά πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη του χάσματος ικανότητας σε τομείς όπως τα ελικόπτερα μεταφοράς, ο εν πτήσει ανεφοδιασμός σε καύσιμα, η θαλάσσια εποπτεία, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η προστασία έναντι χημικών, βιολογικών ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων, η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, οι αισθητήρες και οι πλατφόρμες κατασκοπείας, εποπτείας και αναγνώρισης (ISR), περιλαμβανομένων των εναλλακτικών επιλογών στα δορυφορικά συστήματα, όπως τα μεγάλης αυτονομίας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου (HALE) και οι αναγκαίες πράσινες τεχνολογίες, που είναι απαραίτητες για μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία και αποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους·

21.  τονίζει ότι οι πόροι συγκέντρωσης πρέπει να συμβαδίζουν με ενισχυμένη εξειδίκευση, στο πλαίσιο της οποίας όταν κράτη μέλη εγκαταλείπουν ορισμένες ικανότητες πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη ότι αυτές θα τους παρασχεθούν από άλλα κράτη μέλη και αναγνωρίζει ότι αυτό προϋποθέτει σοβαρή πολιτική δέσμευση εκ μέρους των εθνικών κυβερνήσεων·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε δημιουργική αξιοποίηση των διαφόρων προτύπων συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού που μπορούν να επινοηθούν, όπως (1) συνεκμετάλλευση μέσω συνιδιοκτησίας, (2) συνεκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων εθνικής ιδιοκτησίας, (3) συνεκμετάλλευση των προμηθειών, ή (4) επιμερισμός ρόλων και καθηκόντων καθώς και συνδυασμών ανάλογα με την περίπτωση, και ζητεί να υπάρξει ταχεία προώθηση ιδίως στους προαναφερθέντες τομείς·

23.  καταρχάς, όσον αφορά τη «συνιδιοκτησία», καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες της από κοινού απόκτησης κάποιου εξοπλισμού από κοινοπραξίες συμμετεχουσών χωρών ή από την ίδια την ΕΕ, εμπνεόμενα από πρωτοβουλίες όπως την πρωτοβουλία για τις στρατηγικές αεροπορικές μεταφορές που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το πρόγραμμα AWACS του ΝΑΤΟ ή το πρόγραμμα Galileo της ΕΕ, ή να αναζητήσει δυνατότητες για χρηματοδότηση από την ΕΕ ή συγχρηματοδότηση του εξοπλισμού που αποκτάται από κοινοπραξίες των κρατών μελών· τονίζει τη δυνατότητα για συνιδιοκτησία του πλέον δαπανηρού εξοπλισμού, όπως για τις διαστημικές ικανότητες, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ή τα αεροσκάφη στρατηγικών μεταφορών·

24.  δεύτερον, όσον αφορά τη «συνεκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων εθνικής ιδιοκτησίας», πιστεύει ότι ιδιαίτερα χρήσιμο παράδειγμα είναι η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αερομεταφοράς (EATC) τεσσάρων κρατών μελών, όπου η αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων φορές βελτιστοποιείται με τη μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων σε μια κοινή δομή, διατηρουμένης ωστόσο πλήρως της εθνικής ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων· πιστεύει ότι το μοντέλο αυτό των συγκεντρωμένων αλλά δυναμένων να χωριστούν ικανοτήτων, προσαρμόζεται επιτυχώς και σε άλλους τομείς επιχειρησιακής υποστήριξης, όπως τα ελικόπτερα μεταφοράς, τα αεροσκάφη θαλασσίων περιπολιών και το στρατιωτικό υλικό θαλάσσιων μεταφορών· πιστεύει ότι οιαδήποτε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ολοκληρωμένη δομή πρέπει να είναι ευέλικτη και δεν πρέπει να απαιτεί από όλους τους συμμετέχοντες να εκχωρούν την ίδια δέσμη αρμοδιοτήτων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επιλογής του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή· πιστεύει ωστόσο ότι είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να παράσχουν ολόκληρο το εύρος των εθνικών δυνατοτήτων τους στις δυνάμεις της EATC·

25.  τρίτον, όσον αφορά τη «συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», όπως στο πρόγραμμα A400M, επισημαίνει τα εν δυνάμει οφέλη των κοινών προμηθειών όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, την οικοδόμηση βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, τη διαλειτουργικότητα, και τις συνεπακόλουθες δυνατότητες συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού της ενδοϋπηρεσιακής υποστήριξης, συντήρησης και κατάρτισης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα οφέλη αυτά συχνά χάνονται λόγω των διαφορών που υπάρχουν στις απαιτήσεις και τις συμφωνίες επιμερισμού εργασιών, όπως στην περίπτωση του προγράμματος για το μαχητικό Eurofighter· για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό εξοικονόμησης, επισύρει την προσοχή στη σημασία της διατήρησης κοινής διαμόρφωσης του από κοινού προμηθευόμενου υλικού για ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινή ενδοϋπηρεσιακή υποστήριξη· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν επίσης τη συνεκμετάλλευση των παρεχόμενων από εξωτερικούς φορείς υπηρεσιών·

26.  τέταρτον, όσον αφορά τον «επιμερισμό των ρόλων και καθηκόντων», πιστεύει ότι υπάρχουν θετικά παραδείγματα σε πρωτοβουλίες όπως η γαλλογερμανική συνεργασία για την εκπαίδευση χειριστών πολεμικών αεροσκαφών, η γαλλοβρετανική συμφωνία για τη συνεκμετάλλευση των μεταγωγικών αεροσκαφών, η γαλλογερμανική πρωτοβουλία για την εκπαίδευση χειριστών ελικοπτέρων ή βελγοολλανδική ναυτική συνεργασία, όπου διάφορες εθνικές δομές υποστήριξης αξιοποιούνται από κοινού από τους εταίρους· επισημαίνει ειδικότερα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των ασκήσεων και ιδίως στην από κοινού αξιοποίηση των στρατιωτικών ακαδημιών, των εγκαταστάσεων δοκιμών και αξιολόγησης και των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης χειριστών· στην περίπτωση ορισμένων εξειδικευμένων δυνατοτήτων, πιστεύει ότι ο επιμερισμός ρόλων και καθηκόντων αποτελεί το μοναδικό βιώσιμο τρόπο για τα περισσότερα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πρόσβαση σε κάποιες σπάνιες δυνατότητες όπως μονάδες ΧΡΒΠ ή τα αεροσκάφη νοσοκομεία·

27.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη, για την προώθηση και τον συντονισμό πολυμερών προγραμμάτων των κρατών μελών, και τη διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας· επισημαίνει τα προγράμματα που τελούν υπό τη διαχείριση του ΕΟΑ και έχουν ήδη καταστεί επιχειρησιακά, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών ελικοπτέρου και το αναπτύξιμο εργαστήριο ανακριτικής για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και την εφαρμογή του στο Αφγανιστάν και ζητεί να προωθηθούν περισσότερο και άλλες πρωτοβουλίες όπως ο ευρωπαϊκός στόλος εναέριων μεταφορών (EATF)· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει ο Οργανισμός όσον αφορά τη διοικητική και νομική υποστήριξη και να του αναθέσουν τη διαχείριση των πρωτοβουλιών συνεργασίας τους και επισημαίνει την ανάγκη να διατεθούν στον Οργανισμό τα μέσα για να ανταποκριθεί στην αύξηση των αρμοδιοτήτων του·

28.  αναγνωρίζει ότι οι διμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως αυτή των γαλλοβρετανικών αμυντικών συμφωνιών του 2010, της Αμυντικής Συνεργασίας των Βορείων Χωρών και της Αμυντικής Συνεργασίας της Βαλτικής, αποτελούν σημαντικά βήματα για τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων και καλύπτουν βραχυπρόθεσμα κενά ικανοτήτων· σημειώνει τις προτάσεις για παρεμφερείς συνεργασίες σε άλλες περιοχές, όπως μεταξύ των χωρών της ομάδας Visegrád· υποστηρίζει ωστόσο ότι εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά διαρθρωτικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ, και ότι, επομένως, ως ένα βαθμό αυτές οι διμερείς ή περιφερειακές ρυθμίσεις πρέπει να ενταχθούν στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική, διασφαλίζοντας συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΚΠΑΑ χωρίς επ' ουδενί να την αντιστρατεύονται· στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας πρέπει να αναλάβει ρόλο για την διασφάλιση της συνολικής συνοχής των προσπαθειών και ενθαρρύνει τον περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για να παράσχουν ένα συνολικό πλαίσιο συντονισμού·

29.  πιστεύει ότι η δημιουργία πολιτικοστρατιωτικού επιχειρησιακού στρατηγείου της ΕΕ, πράγμα που έχει επανειλημμένως ζητήσει, δεν θα αυξήσει μόνο ουσιαστικά τη δυνατότητα της ΕΕ να στηρίζει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια αλλά, μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσει εξοικονομήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς στη λογική της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού· τονίζει ότι χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να συνεχίσει τις προσπάθειες βάσει της «πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης» και να διερευνήσει το ταχύτερο δυνατόν νομικές επιλογές για την καθιέρωση αυτόνομου επιχειρησιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού στρατηγείου (OHQ) που θα περιλαμβάνει δύο χωριστές (μια πολιτική και μια στρατιωτική) αλυσίδες διοίκησης, σύμφωνα με το πρότυπο που υπεβλήθη στο Συμβούλιο τον Ιούλιο 2011·

30.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία «ευφυής άμυνα» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και επιβεβαιώνει τη σημασία του συνεχούς συντονισμού και της άρσης των αντιπαραθέσεων μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ σε όλα τα επίπεδα ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις· τονίζει ότι η εντατικοποίηση της πρακτικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημοσιονομικής κρίσης, συνιστά επιτακτική ανάγκη· καλεί ειδικότερα τον ΕΟΑ και τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού να συνεργαστούν στενά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συγκέντρωσης και συνεκμετάλλευσης αμφοτέρων των οργανισμών θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και θα εφαρμόζονται πάντοτε στο πλαίσιο με την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία·

31.  σημειώνει τις δυνατότητες συγκέντρωσης ενεργητικού στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο, λόγω της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών κυβερνοσυστημάτων, και την ανάγκη αντιμετώπισης της επιτακτικότητας για βελτίωση του συντονισμού στον τομέα αυτό σε επίπεδο ΕΕ·

(Γ)Υποστήριξη της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

32.  υπενθυμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας ως τη βάση για την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη σημασία της για την υλοποίηση των στόχων Ευρώπη 2020 περί αειφόρου ανάπτυξης· επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ) θα είναι καθοριστικές όσον αφορά την τιθάσευση των μελλοντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν μόνο το 1 % των συνολικών δαπανών των κρατών της ΕΕ διοχετεύονται σε δραστηριότητες Ε&Τ, ενώ περισσότερο από 50 % εξακολουθεί να δαπανάται για το προσωπικό και ιδίως για το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό στα περισσότερα κράτη μέλη υπολείπεται σημαντικά του 1 %· καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να αποκλείσουν την Ε&Τ από τις κατά προτεραιότητα περικοπές δαπανών·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δυνατότητα εξοικονομήσεων κλίμακας από συνεργατικά σχέδια παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητη, ενώ περίπου το 85 % των δαπανών στον τομέα της Ε&Τ εξακολουθούν να απορροφώνται σε εθνικό επίπεδο και το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου δαπανάται σε διμερές και όχι σε πολυμερές επίπεδο, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν τον Νοέμβριο 2007 συλλογικούς δείκτες για να αυξηθούν οι δαπάνες Ε&Τ στον τομέα της άμυνας στο 2 % των συνολικών αμυντικών δαπανών και να ανέλθουν οι δαπάνες Ε&Τ στη βάσει συνεργασίας ευρωπαϊκή άμυνα σε επίπεδο 20 %·

34.  επισημαίνει το θεμελιώδη ρόλο του ΕΟΑ για τον συντονισμό και τον σχεδιασμό κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της άμυνας· επισημαίνει τα οφέλη που απορρέουν από την συνεργασία στον τομέα της έρευνας όσον αφορά τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και εν συνεχεία της επίτευξης μεγαλύτερης ομοιογένειας του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, καθόσον η έρευνα αποτελεί την πρώτη φάση οιουδήποτε προγράμματος εξοπλισμού·

35.  υπενθυμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των τεχνολογιών με εφαρμογές διπλής χρήσης, και συνεπώς η σημασία αύξησης της συμπληρωματικότητας και της συνέργιας μεταξύ των ευρωπαϊκών αμυντικών και πολιτικών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της ασφάλειας· παροτρύνει τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να συνεχίσουν τον συντονισμό τους εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις συνέργιες με αντικείμενο την «ασφάλεια» του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, ιδίως σε τομείς όπως η προστασία από ΧΒΡΠ, η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, τα μη επανδρωμένο αεροπορικά συστήματα, η θαλάσσια εποπτεία, η διαχείριση και η επεξεργασία πληροφοριών, και η άμυνα στον κυβερνοχώρο·

36.  επισημαίνει ιδιαιτέρως ότι η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να διατηρηθεί ως ανεξάρτητη συνιστώσα στο επόμενο Horizon 2020· είναι της άποψης ότι το πεδίο αναφοράς του θέματος «Ασφάλεια» πρέπει να επεκταθεί για να αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα της μεταφοράς καινοτομίας και τεχνολογίας μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά υποστηρίζει ότι, μολονότι πρέπει να συνυπολογιστούν δεόντως όλες οι σχετικές με την άμυνα προϋποθέσεις των προγραμμάτων και έργων, το θέμα πρέπει να διατηρήσει τη μη στρατιωτική του εστίαση·

37.  επισημαίνει ότι, στον βαθμό που τα αποτελέσματα μη στρατιωτικών ερευνών έχουν αμυντικές εφαρμογές, τα εκμεταλλεύσιμα υποπροϊόντα της έρευνας στον τομέα της άμυνας συχνά λειτουργούν προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας· υπενθυμίζει ειδικότερα τα παραδείγματα του Διαδικτύου και του συστήματος εντοπισμού θέσης μέσω δορυφόρου (GPS)· είναι της άποψης ότι, μακροπρόθεσμα, στα επόμενα προγράμματα πλαίσιο θα μπορούσε να προβλεφθεί πιο ειδική εστίαση στην έρευνα για την άμυνα, με σκοπό να παρακινηθεί η ευρωπαϊκή συνεργατική έρευνα και να βοηθηθεί η συγκέντρωση των κατακερματισμένων εθνικών πόρων·

38.  τονίζει ωστόσο ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν πόροι από τη μη στρατιωτική έρευνα και ότι κάθε ερευνητική δραστηριότητα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας πρέπει, πρώτα απ' όλα, να πληροί τον στόχο της ανάπτυξης των δυνατοτήτων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και να εστιάζει στην έρευνα με διπλές εφαρμογές·

39.  υπενθυμίζει ότι, όπως καθίσταται σαφές στη νομική βάση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, οι δραστηριότητες έρευνας που λαμβάνουν στήριξη από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να τηρούν θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, περιλαμβανομένων αυτών που αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίον επιβάλλει τις δεοντολογικές αρχές στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του 7ου προγράμματος πλαισίου στον τομέα «Ασφάλεια'· καλεί επίσης την Επιτροπή να καθιερώσει μία δεοντολογική και κοινωνική αξιολόγηση επιπτώσεων ως αναπόσπαστο τμήμα κάθε προγράμματος που θα χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα·

40.  επισημαίνει τη διάταξη του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ που επιτρέπει τη συνδρομή της ΕΕ σε υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από ομάδα κρατών μελών· πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα προσφυγής στο εν λόγω άρθρο για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τις αποστολές και τις δράσεις της ΚΕΠΠΑ·

41.  υπενθυμίζει επίσης τις εξίσου σημαντικές συνέργιες που πρέπει να επιζητηθούν με τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα και παροτρύνει τον περαιτέρω συντονισμό του ΕΟΑ, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ιδίως στον τομέα της παρακολούθησης της Γης από το διάστημα και την ικανότητα για γνώση της κατάστασης στο διάστημα· ζητεί να υπάρξει στενότερος συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων MUSIS, GMES και EDRS για την παρακολούθησης της Γης και για την εναρμόνιση των προδιαγραφών των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών υποδομών συλλογής δεδομένων· ζητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος GMES από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020)·

(Δ)Οικοδόμηση τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την ευρωπαϊκή άμυνα

42.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, καθόσον, με βάση τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών, την εντεινόμενη διεθνή συνεργασία και τη μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών, η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να παραμείνει βιώσιμη σε αυστηρά εθνική βάση σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι έχει ήδη επιτευχθεί κάποιο επίπεδο συγκέντρωσης στον κλάδο της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, οι τομείς του χερσαίου και ναυτικού εξοπλισμού εξακολουθούν να είναι υπερβολικά κατακερματισμένοι σε εθνικό επίπεδο· επισύρει την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι είναι πιθανόν οι μειώσεις των επενδύσεων στον τομέα της άμυνας να εκθέσουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και την τεχνολογική καινοτομία στον κίνδυνο να τεθούν υπό τον έλεγχο τρίτων δυνάμεων με διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα·

43.  θεωρεί ότι η εναρμόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων, μέσω μιας διαδικασίας συντονισμένων επισκοπήσεων της ασφάλειας και της άμυνας, όπως περιγράφεται στο τμήμα (A), πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση της απόκτησης εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, που αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών από πλευράς ζήτησης για την επιτυχή μεταβατική αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη·

44.  μολονότι αναγνωρίζει ότι μια από τις πιθανές συνέπειες της αναδιάρθρωσης θα είναι η εγκατάλειψη ορισμένων μη βιώσιμων εθνικών βιομηχανικών ικανοτήτων, τονίζει ότι κάθε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχέδιο τέτοιου είδους αναδιάρθρωσης πρέπει να στοχεύει στην πρόκληση της όσο το δυνατόν μικρότερης επίπτωσης στον τομέα της απασχόλησης· κατά συνέπεια, συνιστά διάφορες συνέργιες με βάση περισσότερη εξειδίκευση, διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα· ζητεί να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να υποστηριχθεί η πρόβλεψη της αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν·

45.  τονίζει ότι η προώθηση μιας ευρωπαϊκής βάσης στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες στις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ·

46.  στο πλαίσιο της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, επισημαίνει επίσης ότι ένα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ταχέως ένα συνολικό και φιλόδοξο καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ που θα βασίζεται σε ένα σύστημα αμοιβαίων εγγυήσεων· καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη, ως πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου αυτού, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της οδηγίας για τις μεταβιβάσεις και να επιταχύνουν το έργο για να καταστεί επιχειρησιακή η ρύθμιση πλαίσιο του 2006 για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνθήκες επιχειρησιακής έκτακτης ανάγκης·

47.  παροτρύνει τον ΕΟΑ να αναπτύξει περαιτέρω μια κοινή ευρωπαϊκή προοπτική σε κομβικής σημασίας βιομηχανικές ικανότητες που πρέπει να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν στην Ευρώπη· στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, καλεί τον Οργανισμό να αναλύσει τις εξαρτήσεις από μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες και πηγές εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και να υποβάλει σαφείς συστάσεις προς τα κράτη μέλη, με βάση το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαθέτει επίσης ορισμένα προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης του ευρωπαϊκού εφοδιασμού και της ενεργειακής εξάρτησης·

48.  πιστεύει ότι τα συνεργατικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως αυτό που ξεκίνησε ο ΕΟΑ και τελεί υπό τη διαχείριση του Κοινού Οργανισμού Συνεργασίας στον Τομέα των Εξοπλισμών (OCCAR), αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη μείωση του κόστους της ανάπτυξης, τη στήριξη της ενοποίηση της βιομηχανίας, την ενίσχυση της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας και την προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας· επισημαίνει τον ρόλο του ΕΟΑ στη διευκόλυνση της ερμηνείας των αναγκών ικανότητας στα συνεργατικά προγράμματα για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων συνεργασίας στις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής· ζητεί από τον ΕΟΑ να συνεχίσει να εργάζεται στη συνεργατική βάση δεδομένων για την αντιστοίχιση των εθνικών έργων ως συνεργατικών ευκαιριών και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εμπλουτίσουν την εν λόγω βάση δεδομένων· καλεί τον ΕΟΑ να παρουσιάσει ένα Οδηγό βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν τις μη ευέλικτες συμφωνίες κατανομής έργου στα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, επισημαίνοντας τον αρνητικό αντίκτυπο της αρχής της «δίκαιης ανταπόδοσης» όσον αφορά την αναποτελεσματική κατανομή εργασιών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της υλοποίησης και την αύξηση του κόστους· ζητεί η αρχή της «δίκαιης ανταπόδοσης» να αντικατασταθεί από την πιο ευέλικτη έννοια του «ολικού ισοζυγίου», που παρέχει δυνατότητα ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ για την επιλογή αναδόχων, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί ελάχιστη εξισορρόπηση για τη διασφάλιση των δυνατοτήτων για επί ίσοις όροις ανταγωνισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες επιχειρήσεις· χαιρετίζει το γεγονός ότι η αρχή του «ολικού ισοζυγίου» χρησιμοποιείται από το κοινό επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΟΑ για την προστασία της ισχύος και καλεί τον Οργανισμό να εφαρμόσει την έννοια αυτή σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, με απώτερο σκοπό τη συμμόρφωση σε ένα επίπεδο ισότιμου ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού, όπου θα συνεκτιμηθούν και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη διαχειριστική εμπειρία του OCCAR για την υλοποίηση των κοινών προγραμμάτων, όπως καταρτίστηκαν από τον ΕΟΑ, και καλεί τον Οργανισμό και τον OCCAR να συνάψουν διοικητική ρύθμιση που θα διέπει τη συνεργασία τους· υπενθυμίζει ότι οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να προσχωρήσει στον OCCAR εφόσον το επιθυμεί και εφόσον πληροί τα κριτήρια συμμετοχής·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν μεταξύ τους για να επιτυγχάνεται ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστη συνιστώσα του αμυντικού τομέα·

52.  σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομικός ορισμός της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ) και καλεί τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να αναλύσουν τα δυνατά κριτήρια ενός τέτοιου ορισμού και τον αντίκτυπό τους· τονίζει σε σχέση με αυτό ότι ένα από τα σημαντικά κριτήρια θα μπορούσε να είναι η τεχνολογική προστιθέμενη αξία που παράγεται από τον τόπο εγκατάστασης των γραφείων σχεδιασμού στην επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον καθορισμό πρωταρχικού στόχου για την αμυντική βιομηχανία ώστε να δοθεί μια σαφής μακροπρόθεσμη εικόνα για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον τομέα της Άμυνας·

53.  επισημαίνει τη σημασία - για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία - της διατλαντικής βιομηχανικής συνεργασίας, που μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, να προωθήσει προηγμένα προϊόντα και να παράσχει κίνητρα για την επίτευξη χαμηλότερου κόστους και βραχύτερου κύκλου παραγωγής· σημειώνει επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλους εξωτερικούς εταίρους·

(Ε)Εγκαθίδρυση ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού

54.  υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για να διασφαλιστεί η επαρκής προάσπιση των συμφερόντων των φορολογουμένων, τα κράτη μέλη πρέπει κατεπείγοντος να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη διαύγεια των αγορών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας· θεωρεί ότι η οδηγία 2009/81/EΚ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της ποικιλίας των κανόνων για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας και με το άνοιγμα των εθνικών αγορών σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, υπενθυμίζει τέλος ότι η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας έληξε στις 21 Αυγούστου του 2011· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω έκθεση σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκτυο που έλαβαν τα κράτη μέλη και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την έγκαιρη και συνεπή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και την ορθή εφαρμογή της·

55.  τονίζει ότι η οδηγία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και ότι, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εξαίρεση συμβάσεων από τη νομοθεσία της ΕΕ με βάση το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για να διασφαλιστούν τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα στον τομέα της ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας καθώς και των παρεκκλίσεων που ορίζει το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει ότι σε αυτό θα συνέβαλε μια αξιολόγηση από την Επιτροπή για τις καλές πρακτικές και τις περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής των νέων κανόνων·

56.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τις εν εξελίξει προσπάθειες που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του συνολικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, οι στόχοι της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού φόρτου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, και ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν ασυμβίβαστες ή δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις που συνιστούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά· υπενθυμίζει, περαιτέρω, ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις κατά δυνάμει υπεργολάβων με βάση την εθνικότητα·

57.  υπενθυμίζει ότι το καθεστώς που καθιερώθηκε από τον κώδικα συμπεριφοράς του ΕΟΑ για τις συμβάσεις προμηθειών στον τομέα της άμυνας και τον κώδικα ορθής πρακτικής στην αλυσίδα εφοδιασμού, εφαρμόζονται μόνο σε συμβάσεις που καλύπτονται από την παρέκκλιση που ορίζει το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· καλεί τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να επανεκτιμήσουν τη συνάφεια του καθεστώτος αυτού μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ως κορυφαία προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς στις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και συγκεκριμένα με την επαρκή εφαρμογή της οδηγίας, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η διαφθορά, ιδίως όσον αφορά τη διόγκωση του κόστους, την αγορά περιττού, ακατάλληλου ή μη βέλτιστου εξοπλισμού, την παρεμπόδιση της σύναψης κοινών συμβάσεων προμηθειών και συνεργατικών προγραμμάτων, την παρακώλυση του ανοίγματος της αγοράς και την συνεπακόλουθη σοβαρή επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών· πέρα από τη γενίκευση της πρακτικής των διαφανών και ανταγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, υποστηρίζει θερμά τις συστάσεις που διατυπώνονται στην επιτομή των πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών του εγχειριδίου του NATO/DCAF για την οικοδόμηση ακεραιότητας και τη μείωση της διαφθοράς στον τομέα της άμυνας· επισημαίνει τα θετικά παραδείγματα όπως η έννοια των «συμφώνων ακεραιότητας στον τομέα της άμυνας» μεταξύ κυβέρνησης και προσφερόντων, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων παρατηρητών, ή τη συστηματική κοινοβουλευτική εποπτεία σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών που υπερβαίνουν κάποιο όριο, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη·

59.  επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις περί αντισταθμιστικών οφελών μπορούν να αιτιολογηθούν μόνον εάν είναι αναγκαίες για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, και ότι πρέπει να συμβιβάζονται με τις αρχές της διαφάνειας και δεν πρέπει ιδίως να δημιουργούν κινδύνους διαφθοράς ή διατάραξης της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού·

60.  καλεί τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της κατάργησης των αντισταθμιστικών οφελών, ευνοώντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωση των βιομηχανιών των μικρότερων κρατών μελών στην ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας με άλλα μέσα, πέρα των αντισταθμιστικών οφελών·

61.  καλεί την Επιτροπή και τον ΕΟΑ να αναζητήσουν τρόπους για την αντιμετώπιση άλλων πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς, όπως οι κρατικές ενισχύσεις και η επιδότηση των εξαγωγών, προωθώντας την πρωτοβουλία του ΕΟΑ για την ισότητα των όρων ανταγωνισμού·

62.  πιστεύει ότι, στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, η αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης στις προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης· καλεί την Επιτροπή και τον ΕΟΑ να υποβάλουν ανάλυση κόστους ωφελείας μιας διαδικασίας ευρωπαϊκής προτίμησης για ορισμένους τύπους αμυντικού εξοπλισμού, σε σχέση με τους οποίους είναι σημαντικό να διατηρηθεί η στρατηγική ανεξαρτησία καθώς και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αμοιβαιότητα πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών· τονίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλισθεί στα ευρωπαϊκά προϊόντα άμυνας μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών·

63.  υπενθυμίζει ότι η διοικητική επιβάρυνση των υποχρεώσεων αδειοδότησης στο ενδοενωσιακό εμπόριο στον τομέα των προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας λειτούργησε ανασταλτικά στην εξυγίανση της βιομηχανίας και αποτέλεσε μείζον εμπόδιο για τα διασυνοριακά συνεργατικά εξοπλιστικά προγράμματα· υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/43/ΕΚ για τις μεταβιβάσεις προϊόντων που αφορούν την άμυνα εντός της ΕΕ έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 και ότι τα κράτη μέλη, από την 30η Ιουνίου του 2012 καλούνται να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω έκθεση σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκτυο που έλαβαν τα κράτη μέλη και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις νέες γενικές άδειες για παραδόσεις υλικού στις ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών μελών ως σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ·

65.  τονίζει ότι η επιτυχία της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις άδειες για μεταβιβάσεις μεταξύ εταιρειών, εξαρτάται εν πολλοίς από την εμπιστοσύνη που έχουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη όσον αφορά τους ελέγχους των εξαγωγών· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά στις υποχρεώσεις που ορίζει η κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, και να διασφαλίσουν την αυστηρή αξιολόγηση όλων των αιτήσεων αδειοδότησης με βάση και τα οκτώ απαιτούμενα κριτήρια· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινής θέσης, με βάση εκτιμήσεις τόσο σε σχέση με το εμπόριο όσο και την εξωτερική πολιτική, όπου συμπεριλαμβάνονται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στις εισάγουσες χώρες·

66.  τονίζει και πάλι τη θεμελιώδη σημασία της τυποποίησης του αμυντικού εξοπλισμού για την καθιέρωση ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων, των έργων συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού, καθώς και των επιχειρήσεων· παροτρύνει τον ΕΟΑ, την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI), σε συνεργασία με τη βιομηχανία και ειδικότερα τον Οργανισμό Τυποποίησης του NATO, να επιταχύνουν το έργο για τη μείωση των αποκλίσεων όσον αφορά τα πρότυπα στους τομείς των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας και μεταξύ του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού εξοπλισμού· υποστηρίζει την αξιοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για θέματα Αμυντικών Προτύπων και το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τις προμήθειες του τομέα της άμυνας·

67.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καθιερώσουν πανευρωπαϊκή πιστοποίηση για τα προϊόντα ασφάλειας και άμυνας, ούτως ώστε να τερματιστεί η μη βιώσιμη κατάσταση με βάση την οποία απαιτείται χωριστή δοκιμή σε κάθε κράτος μέλος· επισημαίνει ότι αυτή η χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία αυξάνει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος, πλήττει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μέχρι του σημείου να καθίσταται απαγορευτική, ιδιαίτερα για τις μικρότερες εταιρείες· υποστηρίζει το έργο του ΕΟΑ όσον αφορά την πτητική ικανότητα και παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το έργο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μικτού Στρατιωτικού Οργανισμού Πτητικής Ικανότητας, ως στρατιωτικό εταίρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας·

68.  επισημαίνει ότι η προαναφερόμενη τυποποίηση και ενοποίηση πρέπει να αποτελέσει τμήμα μιας διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε επίπεδο βιομηχανίας, προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων και των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και ότι η συμμετοχή στα κοινά προγράμματα της ΕΕ και τις συνέργιες πρέπει, καταρχάς, να είναι ανοικτά για όλα τα κράτη μέλη·

(ΣΤ)Εξεύρεση νέων μορφών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ

69.  είναι πεπεισμένο ότι, ιδίως στο πλαίσιο της έγκρισης του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να μελετηθεί κατά πόσον είναι δυνατό ο προϋπολογισμός της ΕΕ να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής κατά τον πλέον αποτελεσματικό από απόψεως κόστους τρόπο·

70.  όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο τμήμα (Γ), ζητεί την ενίσχυση και την επέκταση της έρευνας για θέματα ασφαλείας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, με την προσφυγή στο άρθρο 185 της ΣΛΕΕ για τη συγχρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την προετοιμασία νέας θεματολογίας για την αμυντική έρευνα με πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές, προκειμένου να δοθεί ώθηση στη συνεργατική έρευνα σε θέματα άμυνας·

71.  υποστηρίζει ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία δικτύων μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας, των ερευνητικών ινστιτούτων και των πανεπιστημίων· ζητεί να υπάρξουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή των μισθών στους μαθητευόμενους που συμμετέχουν στο στρατιωτικό πρόγραμμα Erasmus από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ούτως ώστε να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση με τους σπουδαστές των μη στρατιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας και προσέγγισης στον τομέα της ασφάλειας·

72.  συνιστά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, που εστιάζει στην κατάρτιση πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων για θέματα διαχείρισης κρίσεων και ΚΠΑΑ, για την προαγωγή κοινής κουλτούρας για θέματα ασφαλείας στην ΕΕ, από το Μέσο Σταθερότητας·

73.  παροτρύνει την περαιτέρω προώθηση του ρόλου του Κολεγίου ως φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ακαδημιών άμυνας και των πολιτικών ιδρυμάτων κατάρτισης για θέματα ασφαλείας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν μεταξύ τους έργα συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού που εξοικονομούν κόστος· καλεί τα κράτη μέλη να μετατρέψουν το ίδρυμα αυτό σε ένα πραγματικό ακαδημαϊκό ίδρυμα και, λόγω της έντονης πολιτικοστρατιωτικής εστίασής του, προτείνει αυτό να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

74.  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογήσουν κατά πόσον τα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας ΕΕ σύμφωνα με το μοντέλο του προγράμματος Galileo, όπως αναπτύσσονται στο τμήμα (Β), θα μπορούσαν να αποτελέσουν βιώσιμη και αποτελεσματική από απόψεως κόστους επιλογή, ιδίως σε τομείς όπως οι στρατηγικές και τακτικές μεταφορές ή η εποπτεία·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΑ κατά προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο Οργανισμός αντισταθμίζοντας, μέσω συνεργασίας, περικοπές που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τον ΕΟΑ δεν εξασφάλισε για τον Οργανισμό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αντίστοιχο με τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ·

76.  επισημαίνει ότι το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ, που λειτουργεί με περιορισμένο προϋπολογισμού, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζει μέσω διαφόρων δράσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· υπενθυμίζει την εντεινόμενη ζήτηση για δορυφορική απεικόνιση, σαν αποτέλεσμα και των πρόσφατων γεγονότων στη βόρεια Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του Κέντρου και, λόγω ιδιαιτέρως των πολιτικοστρατιωτικών χρήσεών του, υποστηρίζει ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

77.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της πολωνικής προεδρίας του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του μηχανισμού ATHENA· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά την κοινή χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του μηχανισμού ATHENA, τη δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί επίσης η κοινή χρηματοδότηση δράσεων ή αποκτήσεων που στηρίζουν τον στόχο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας από απόψεως κόστους της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως την κοινή χρηματοδότηση του παρεχόμενου εξοπλισμού·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και τον Γενικό Γραμματέα του NATO.

(1) ΕΕ L 183 της 13.7.2011, σ. 16.
(2) ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2011)0228.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2010)0419.
(6) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 63.


Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
PDF 306kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και το αποτέλεσμα των εκλογών για τη Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και κυρίως τα ψηφίσματά του της 9ης Ιουνίου 2011(1) σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 9-10 Ιουνίου 2011, και της 17ης Ιουνίου 2010(2) σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ/Ρωσίας, μεταξύ άλλων τα ψηφίσματα της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με προετοιμασίες των εκλογών για την κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011(3) καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας(5), και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 σχετικά με μία νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2003 στην Αγία Πετρούπολη, την δημιουργία δηλαδή κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, καθώς και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τελική δήλωση και τις συστάσεις που διατύπωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας κατά τη συνεδρίασή της στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Μονίμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη που εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου, Catherine Ashton, στην 8η σύνοδο του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας στις 17 Νοεμβρίου 2011 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη τον πιο πρόσφατο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 29 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις εκλογές για τη Δούμα στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τα προσωρινά πορίσματα της 5ης Δεκεμβρίου που παρουσίασαν το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά τη διεθνή αποστολή παρατήρησης των εκλογών για την Κρατική Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβαία αλληλεξάρτηση ΕΕ και Ρωσίας τόσο από οικονομική όσο και πολιτική άποψη, καθώς και το γεγονός ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι κατά συνέπεια καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δεσμεύεται στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας με βάση τη βαθειά προσήλωση σε δημοκρατικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη Στρατηγικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει εξέχουσα σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ένταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία, καθώς επίσης ότι είναι απολύτως σημαντικό να έχει η ΕΕ ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ φέρει από κοινού με τα λοιπά μέλη την ευθύνη για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας, καθώς και ότι πολλές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως στον κοινό γειτονικό χώρο (Νότιο Καύκασο και Δημοκρατία της Μολδαβίας), στη Β. Αφρική, τη Συρία, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, που αφορούν την τρομοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συντονισμένη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθεί και η Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και τα κατασταλτικά μέτρα κατά δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 αντιπροσωπεύει την 20ή επέτειο διάλυσης της ΕΣΣΔ που αποτέλεσε ορόσημο στην ευρωπαϊκή ιστορία· αναγνωρίζει τη συνεισφορά στα γεγονότα αυτά των ατόμων που αντιτάχθηκαν ενεργά στον ολοκληρωτισμό και που συνέβαλαν στην απελευθέρωση από το καθεστώς αυτό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε τις επικρίσεις του σχετικά με τις περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες για την εγγραφή πολιτικών κομμάτων στα σχετικά μητρώα στη Ρωσία, που δεν τηρούν τα εκλογικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εκφράζονται μεγάλες ανησυχίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα κατά τη συμμετοχή τους στις εκλογές πράγμα που περιορίζει ουσιαστικά τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό στη Ρωσία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρθηκαν πολλές παρατυπίες κατά την ημέρα των εκλογών, που περιλαμβάνουν την πολλαπλή ψήφο (τα επονομαζόμενα «περιοδεύοντα λεωφορεία»), την παρεμπόδιση των παρατηρητών των κομμάτων και νοθευμένες κάλπες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις στις 4 Δεκεμβρίου 2011 και τις επόμενες ημέρες στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθούν κατά του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2011 τουλάχιστον 50 000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μπολότναγια της Μόσχας για να ζητήσουν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 4ης Δεκεμβρίου 2011, τη διενέργεια νέων εκλογών, την παραίτηση του προϊσταμένου της Εφορευτικής Επιτροπής, τη διενέργεια έρευνας για τις καταγγελλόμενες νοθείες και την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και ένα χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο «εν απουσία θετικών ενεργειών εκ μέρους των ρωσικών αρχών προκειμένου να συνεργαστούν και να διερευνήσουν την υπόθεση Sergey Magnitsky, να επιμείνει ώστε οι ρωσικές αρχές να παραπέμψουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να εξετάσουν την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ», και ότι επίσης ενθάρρυνε «τη συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ, προκειμένου να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω ρώσων αξιωματούχων σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ»(6)·

1.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία, με την ευκαιρία της επικείμενης συνόδου κορυφής, να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε μια συνολική και νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα καλύπτει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας όσον αφορά ειδικότερα τον ορισμό και την συμπερίληψη μιας αποτελεσματικής και λειτουργικής ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθεί επίσης πρόοδος στο ζήτημα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα δώσει νέα ώθηση στη σχέση ΕΕ-Ρωσίας, θα ενισχύσει δε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας και της ενεργειακής ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας· θεωρεί ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από μια φιλόδοξη διαδικασία εγχώριων μεταρρυθμίσεων που θα περιλαμβάνουν την παγίωση των δημοκρατικών θεσμών και ένα αξιόπιστο σύστημα δικαίου· ζητεί, σε σχέση με αυτό, από την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να προσδιορίσουν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών·

4.  επιδοκιμάζει την περάτωση των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, που θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων για επιχειρηματικές κοινότητες και των δύο πλευρών, θα διευκολύνει δε και θα ελευθερώσει το εμπόριο στην παγκόσμια οικονομία· τονίζει ότι, μετά την προσχώρησή της, η Ρωσία θα έχει τη νομική υποχρέωση να πληροί όλους τους κανόνες του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από προστατευτικά μέτρα· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του σχετικά με την τελωνειακή ένωση Ρωσίας-Καζαχστάν-Λευκορωσίας που οδήγησε σε υψηλότερους ενοποιημένους δασμούς· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα αποτελέσει σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο για την εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής ολοκλήρωσης, μεταξύ άλλων με την περάτωση των διαπραγματεύσεων για τη Νέα Συμφωνία·

5.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί η ενεργειακή εταιρική σχέση με τη Ρωσία· επαναλαμβάνει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν θα χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομές και επενδύσεις, καθώς και σε ένα νομικώς δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται την αξιόπιστη και ασφαλή προμήθεια με ενεργειακούς πόρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί τη βάσει ίσων προδιαγραφών·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα συμπεριληφθούν και οι αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη για το πρωτόκολλο διαμετακόμισης που επισυνάπτεται σε αυτή· χαιρετίζει την υπογραφή τον Φεβρουάριο του 2011, επικαιροποιημένου Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης για την περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης από πλευράς προσφοράς ή ζήτησης·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διευρύνει την ενεργειακή συνεργασία της με τη Ρωσία και σε άλλα πεδία αμοιβαίας ωφελείας, όπως είναι π.χ. η ενεργειακή απόδοση ή η έρευνα σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επαναλαμβάνει ότι οι διακυβερνητικές και εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Ρωσίας και φορέων στην ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τις νομικές υποχρεώσεις και των δύο πλευρών·

8.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει τη συμμετοχή της για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, μέσω μειώσεων των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με τη συμμετοχή της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα μετά το 2012 στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο· επισημαίνει σχετικά ότι, για να επιτευχθούν οι αναγκαίες μειώσεις κατά 25- 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών 1990 για τις χώρες του Παραρτήματος Ι, όλες οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να δεσμευθούν σε στόχους που προβλέπουν σημαντικές μειώσεις από τα σημερινά επίπεδα εκπομπών και αύξηση της κατακράτησης άνθρακα στα δάση·

9.  καλεί επ' αυτού τη Ρωσία να επικυρώσει τη Σύμβαση UNECE (Espoo) του ΟΗΕ και να συμμορφωθεί αμέσως προς αυτήν, υπενθυμίζει δε τη ρωσική υποχρέωση ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διασυνοριακών έργων·

10.  αναγνωρίζει τα κοινά συμπεράσματα της 11ης Οκτωβρίου 2011 που εξαγγέλλουν την οριστικοποίηση του καταλόγου κοινών μέτρων με στόχο τη μετάβαση σε ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, και υποστηρίζει την επίσημη έγκριση και την επακόλουθη εφαρμογή του· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί περιφερειακή συνοχή στην προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για την κατάργηση των θεωρήσεων με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τροποποιήσεις στην ισχύουσα συμφωνία του 2006 μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ για την απλούστευση των θεωρήσεων· τονίζει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής Ρωσίας-ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας για την παράνομη μετανάστευση, τη βελτίωση των ελέγχων σε διασυνοριακά σημεία ελέγχου και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

11.  επιδοκιμάζει την πρόταση για την απλούστευση της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στην περιφέρεια του Kaliningrad, και τονίζει ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο χάρτη πορείας για τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

12.  λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος των κοινοβουλευτικών εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011· τονίζει ότι κατά τη διεξαγωγή των εκλογών αποδείχτηκε ότι η Ρωσία δεν συμμορφώνεται με εκλογικά πρότυπα που έχει καθορίσει ο ΟΑΣΕ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά πληροφορίες για περιπτώσεις απάτης και για τα προκαταρκτικά πορίσματα της έκθεσης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ σχετικά με διαδικαστικές παραβάσεις, την έλλειψη αντικειμενικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την παρενόχληση ανεξάρτητων παρατηρητών και την έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ κομμάτων και κράτους·

13.  επαναλαμβάνει ότι η περίπλοκη διαδικασία εγγραφής των κομμάτων στα μητρώα οδήγησε στον αποκλεισμό πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και παρεμπόδισε τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό ευθύς εξ αρχής·

14.  καταδικάζει έντονα τις ενέργειες των ρωσικών αρχών κατά της οργάνωσης «Golos» αφότου η τελευταία δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για την καταγραφή των απατών και παρατυπιών στις εκλογές·

15.  επιδοκιμάζει τις διαδηλώσεις στη Ρωσία που εκφράζουν τη βούληση του ρωσικού λαού για περισσότερη δημοκρατία· καταδικάζει την καταστολή και σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν κατά των εκλογικών λαθροχειριών και παρατυπιών που ανέφεραν οι διεθνείς παρατηρητές· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης, να μη βλάψουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές και να απελευθερώσουν όσους έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των εκλογών· ζητεί την άμεση και πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για απάτη και εκφοβισμό, και για τιμωρία των υπευθύνων, ελπίζει δε ότι η εντολή του Προέδρου Μεντβέντεφ να διερευνηθούν οι καταγγελίες θα έχει εμπράκτως ουσιαστικό χαρακτήρα και δεν θα στερείται διαφάνειας·

16.  σημειώνει τις πρόσφατες εκκλήσεις για ακύρωση των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011 για την κρατική Δούμα· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να εξετάσουν σε βάθος όλες τις περιπτώσεις εκλογικών παρατυπιών με σκοπό να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι και να επαναλάβουν τις εκλογές στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν πράγματι παρατυπίες·

17.  ζητεί να διεξαχθούν νέες, ελεύθερες και αμερόληπτες εκλογές με καταγραφή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης·

18.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Προεδρία της ΕΕ να θέσουν ξεκάθαρα το ζήτημα των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011 στη Διάσκεψη Κορυφής και να ζητήσουν από τη Ρωσία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν ειδικότερα από την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ να αποτιμήσουν τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αυτών των οργανισμών·

19.  προτρέπει τις ρωσικές αρχές να εισακούσουν τα πορίσματα της έκθεσης παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR, να μεταρρυθμίσουν τους εκλογικούς νόμους σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, και να εφαρμόσουν εμπράκτως τα εν λόγω πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστούν ελεύθερες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές το 2012 παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε υποψηφίους της αντιπολίτευσης· ζητεί από τη Ρωσία να προσφέρει τη δυνατότητα για επαρκή και αποτελεσματική παρακολούθηση των εκλογών, σύμφωνα με τα πρότυπα του ODIHR του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

20.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την έλλειψη κράτους δικαίου και ανεξάρτητου δικαστικού κλάδου· εκφράζει ειδικότερα ανησυχίες για την υπόθεση του Sergey Magnitsky, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής ατιμωρησίας που ακολουθείται για τους αποδεδειγμένα υπαίτιους του θανάτου του· λαμβάνει γνώση της έκθεσης που εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Προέδρου κ. Μεντβέντεφ και η οποία παρείχε αποδείξεις ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky ήταν παράνομη και η κράτησή του σημαδεύτηκε από ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια με σκοπό να του αποσπασθεί ομολογία ενοχής· επισημαίνει ότι το State Department των ΗΠΑ και το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου και το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών αποφάσισαν το 2011 να επιβάλουν απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου σε περίπου 60 Ρώσους αξιωματούχους που πιστεύεται ότι συνδέονται με το θάνατο του Sergei Magnitsky ως αποτέλεσμα της αδράνειας των Ρωσικών Αρχών·

21.  καλεί την ανακριτική επιτροπή να διεξαγάγει συνεκτική και εμπεριστατωμένη έρευνα χωρίς επιφυλάξεις, να υποβάλει έγκαιρα συγκεκριμένα συμπεράσματα και να λάβει κάθε μέτρο που απαιτείται για την προσαγωγή των υπαίτιων στη δικαιοσύνη· ζητεί από το Συμβούλιο, σε περίπτωση που οι ρωσικές αρχές εξακολουθήσουν να αδρανούν, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης ενεργειών όπως η απαγόρευση ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων όσων βρεθούν ένοχοι για τα βασανιστήρια και τον θάνατο του Sergei Magnitsky, καθώς και για τη συγκάλυψη της υπόθεσης·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να παγιωθεί η διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς συνεργασίας, ζητεί δε να βελτιωθεί ο τρόπος οργάνωσης των συνεδριάσεων αυτών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή δράση που πρέπει να αναληφθεί κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιώδη συμβολή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κρατικής Δούμας και ΜΚΟ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο διάλογος πραγματοποιείται στη Ρωσία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ·

23.  καταδικάζει τις πρόσφατες προτάσεις για την ποινικοποίηση των δημόσιων πληροφοριών σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες αλλά και σε επίπεδο ομοσπονδίας·

24.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες με τη Ρωσική Κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην κοινή γειτονία, καλεί τη Ρωσία να συμβάλει ενεργά στη διευθέτηση των «παγωμένων διενέξεων» στο γειτονικό της χώρο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών που εμπλέκονται σε «παγωμένες διενέξεις'·

25.  επαναλαμβάνει την υποχρέωση της Ρωσίας για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός των έξι σημείων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· χαιρετίζει την προθυμία της Ρωσίας να κινηθεί στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας πλαίσιο στον τομέα των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων· καλεί επ' αυτού τις Ρωσικές Αρχές να φανούν συνεπείς και να επιτρέψουν ως εκ τούτου στην Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ στη Γεωργία να εισέλθει στα αποσχιστικά εδάφη της Αμπχαζίας και της Νοτίου Οσετίας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας του 2008·

26.  υποστηρίζει την ομάδα του Minsk του ΟΑΣΕ και τον αντιπρόεδρό του στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ·

27.  επιδοκιμάζει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη μορφή 5+2 όσον αφορά τη διένεξη στην Υπερδνειστερία, και λαμβάνει υπόψη την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011 η οποία θα ήταν ευκταίο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διένεξης·

28.  διαπιστώνει ότι η Ρωσία, η οποία έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, πρέπει να επωμιστεί τις ευθύνες της σε περίπτωση διεθνών κρίσεων· τονίζει ότι οι προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως όσον αφορά τη Συρία και το Ιράν, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς συντονισμένη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί και από τη Ρωσία· καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει πιο εποικοδομητική προσέγγιση, ιδίως ως προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια να εμποδιστούν οι απόπειρες του Ιράν για εμπλουτισμό ουρανίου και οι άλλες δραστηριότητές του στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να συμμετάσχουν στις διεθνείς κυρώσεις εναντίον φορέων ιρανικών συμφερόντων μετά την επιδρομή στην Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0268.
(2) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 101.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0335.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(5) ΕΕ L 327 της 28.11.1997, σ. 1.
(6) Βλ. το προαναφερθέν ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2010.


Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία
PDF 469kWORD 203k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (2011/2157(INI))
P7_TA(2011)0576A7-0400/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303) και της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με «Μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο: Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας (COM(2003)0104), της 12ης Μαΐου 2004 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373), της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (COM(2006)0726), της 5ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (COM(2007)0774), της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (COM(2008)0823), της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (COM(2008)0319), της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ENP) (COM(2010)0207) και της 24ης Μαΐου 2011 με τίτλο: Διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου (COM(2011)0292),

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την Ατζέντα Σύνδεσης με την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την ΕΠΓ στις 26 Ιουλίου 2010 και στις 20 Ιουνίου 2011 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων/ Εμπορίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 13 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις Κοινές Δηλώσεις της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 και της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που διεξήχθη στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης για τη θέσπιση ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, η οποία εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου της 13ης Οκτωβρίου 2008 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στο Μαρόκο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 26ης Οκτωβρίου 2010 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στην Ιορδανία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη δημιουργία ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci»(2),

–  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση 13/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τέθηκε επιτυχώς σε εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία);»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/424/PESC του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου(3) και την απόφαση 2011/518/PESC του Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2011 για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση(5) και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(6),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)(7), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ(8), της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(9), της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ(10), της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ(11), της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο(12), της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(13), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου(14), της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο(15), της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο(16), της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη, με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη(17), της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία(18), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(19), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη Νότια Γειτονία, και ειδικότερα τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών(20), και της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία και όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία, και της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη(21) και την κατάσταση στη Συρία(22),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκαν κατά την έβδομη σύνοδο ολομελείας της που συνήλθε στη Ρώμη στις 3 και 4 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την πράξη για τη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ–Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) της 3ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ιδρυτικής συνόδου της Περιφερειακής και Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης (ARLEM) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 21 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(23),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ' έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0400/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ιδίως δε των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων – η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες – συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου, της συνείδησης, της θρησκείας ή πίστης, του γενετήσιου προσανατολισμού, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης πρόσβασης στην πληροφόρηση, την επικοινωνία και το Διαδίκτυο – η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, η ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και των καλών γειτονικών σχέσεων –, η δημοκρατική σταθερότητα, η ευημερία, η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, του πλούτου και των ευκαιριών, η κοινωνική συνοχή, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελούν ιδρυτικές αρχές και στόχους της ΕΕ, που πρέπει να συνιστούν κοινές αξίες που θα βρίσκονται στον πυρήνα της αναθεώρησης της ΕΠΓ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστο συμφέρον της ΕΕ να είναι φιλόδοξη στην οικονομική συνεργασία και να υιοθετήσει μια αμοιβαίως επωφελή, υπεύθυνη και ευέλικτη στρατηγική, βασιζόμενη στην υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής μετάβασης και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντλώντας διδάγματα από τις αστοχίες και τα λάθη της πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συγκαταβατική προσέγγιση έναντι των αυταρχικών καθεστώτων των χωρών της νότιας γειτονίας, από την οποία αντλήθηκε το δίδαγμα ότι όλη η ΕΕ-ΕΠΓ θα πρέπει να βασίζεται σε αξίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο νέο αυτό πλαίσιο, η σχέση με τις εν λόγω χώρες θα πρέπει να αποκτήσει μια νέα δυναμική, επικεντρωμένη σε μια συνεργασία που θα δίνει προτεραιότητα στη δημοκρατία και την ευημερία και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου, και όχι μόνο στην ασφάλεια και τον μεταναστευτικό έλεγχο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο δημιουργήθηκε με τον φιλόδοξο στόχο να χρησιμεύσει ως διαρκές όργανο για την ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της νότιας γειτονίας, αντικαθιστώντας την παλαιά Διαδικασία της Βαρκελώνης με στόχο την ενίσχυση και τη μεγαλύτερη προβολή της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST στόχο έχει την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων χρησιμεύοντας ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση κοινών θέσεων επί των παγκοσμίων προκλήσεων των καιρών μας σε σχέση με τη δημοκρατία, την πολιτική, τα οικονομικά, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των χωρών της περιοχής και μεταξύ αυτών και της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και συγκεκριμένα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων απαιτεί μια σαφή και αποδεδειγμένη μεταρρυθμιστική δέσμευση, με στόχο την επίτευξη απτής προόδου στην εκπλήρωση προκαθορισμένων κριτηρίων επιδόσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει ευέλικτα και κατάλληλα χρηματοδοτούμενα μέσα για να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της και στα γεγονότα στις περιοχές, δίνοντας έμφαση σε μια βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων οικονομικών μέσων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ήρθαν να προστεθούν στις υφιστάμενες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις των χωρών εταίρων, ιδίως σε ό, τι αφορά το πρόβλημα της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το κοινό συμφέρον τόσο των εν λόγω χωρών όσο και της ΕΕ να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή και να προσφερθεί στον πληθυσμό της, και ειδικότερα στις γυναίκες, στους νέους και στον αγροτικό πληθυσμό, μια ελπίδα για το μέλλον·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δημιουργία ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci» με τη δήλωσή του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011·

1.  επικροτεί ένθερμα τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» και για «μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τη Νότια Μεσόγειο» και την προσέγγιση που παρουσιάζεται σε αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής προσήλωσης στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και σε ό,τι αφορά την επιβολή όρων, την κατά περίπτωση προσέγγιση έναντι των χωρών εταίρων, την πρόοδο της πολυμερούς και υποπεριφερειακής συνεργασίας και την αρχή της περαιτέρω συμμετοχής των κοινωνιών στην πολιτική της ΕΠΓ·

2.  αναγνωρίζει τα ευρωπαϊκά ιδανικά και την ευρωπαϊκή επιλογή ορισμένων εταίρων καθώς και τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν βαθιά και βιώσιμη δημοκρατία, τονίζει δε πως χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες και σαφείς σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΑΣ, στηρίζοντας το έργο τους για εδραίωση βιώσιμων δημοκρατιών και οικονομιών της αγοράς·

3.  εμμένει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθούν απτά και αξιόπιστα κίνητρα στις γειτονικές χώρες προκειμένου αυτές να υπηρετήσουν τον κοινό στόχο της οικοδόμησης της δημοκρατίας σε βάθος και ότι η διαφοροποίηση με βάση τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες, επιδόσεις και επιτεύγματα κάθε χώρας θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και σε αξιολογήσιμους και ελεγχόμενους τακτικά δείκτες επιδόσεων για κάθε επιμέρους χώρα εταίρο· καλεί επ' αυτού την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στην Κοινή Δήλωση ως προς επίτευξη στόχοι και ότι, για να αξιολογηθεί η σημειωθείσα πρόοδος, οι στόχοι αυτοί απαιτούν πιο συγκεκριμένους, μετρήσιμους, υλοποιήσιμους δείκτες επιδόσεων με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το σημείο εκκίνησης των οποίων είναι διαφορετικό για τη νότια και την ανατολική γειτονία· είναι της άποψης ότι μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα πολιτική χρειάζεται σαφέστερη μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να συσταθούν κατάλληλοι μηχανισμοί παρακολούθησης που να αξιολογούν την πρόοδο των χωρών ΕΠΓ· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη δομή των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ και στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις προόδου·

4.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας δημιουργεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να εκπληρώσει στην πράξη τους στόχους της και να σεβαστεί τις αξίες της που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 6, 8 και 21 της ΣΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι, μολονότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη εντάσσεται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και, κατά συνέπεια, εν προκειμένω, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η Ένωση έχει, ωστόσο, τη συνταγματική υποχρέωση, με βάση το άρθρο 208, πρώτη παράγραφος, εδάφιο δεύτερο, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί επομένως την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να έχουν πάντοτε προ οφθαλμών τους στόχους αυτούς, δηλαδή τον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας, όταν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, είτε πρόκειται για τις χώρες εταίρους της ανατολικής γειτονίας είτε για αυτές της νότιας γειτονίας·

6.  υποστηρίζει την συνένωση εντός της ΕΠΓ προηγουμένως χωριστών κλάδων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ενισχύσεων της ΕΕ· αναζητεί ένα ενισχυμένο δίκτυο θεσμικών διευθετήσεων που θα είναι σταθερό, λιτό και ειδικά προσηλωμένο στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών οικονομικής ολοκλήρωσης και πολιτικής προσέγγισης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, χωρίς να αγνοείται η προσπάθεια σύγκλισης αντιλήψεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα διεθνή φόρα – και δη στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών·

Εις βάθος δημοκρατία και εταιρική σχέση με τις κοινωνίες

7.  μολονότι η ΕΕ δεν επιδιώκει να επιβάλει ένα πρότυπο ή μια έτοιμη συνταγή πολιτικών μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ βασίζεται σε κοινές αξίες, κοινή ευθύνη, αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και στην προσήλωση στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την οικονομία της αγοράς και τη χρηστή διακυβέρνηση·

8.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, για τη δημοκρατία· τονίζει τη σημασία του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της κατάλληλης χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας· τονίζει ότι η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ και των αντίστοιχων κοινωνικών των πολιτών τους θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να βοηθηθεί η οικοδόμηση λειτουργουσών δημοκρατιών , η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι αυτές οι εταιρικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από αποκλεισμούς, να περιλαμβάνουν δε συγκεκριμένα εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων και ομάδων μειονοτήτων· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να στηρίξουν τις προσπάθειες των κοινοβουλίων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών να διαδραματίσουν τον κατάλληλο ρόλο στη χάραξη των στρατηγικών της ΕΠΓ, στη διασφάλιση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

9.  τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης μιας εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες των πολιτών με στόχο την προαγωγή της αλλαγής και του εκδημοκρατισμού· στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει τη χορήγηση 22 εκατ. EUR στο Μηχανισμό Διευκόλυνσης της Κοινωνίας των Πολιτών, (ΜΔΚΠ) για την περίοδο 2011-2013 και αναμένει να τύχει ο εν λόγω μηχανισμός ουσιαστικότερης χρηματοδότησης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξηγήσουν καλύτερα το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους ενός πιθανού ΜΔΚΠ και ζητεί μεγαλύτερη αποσαφήνιση του ΜΔΚΠ σε ό,τι αφορά τις συμπληρωματικότητες με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Μέσο της ΕΠΓ· σημειώνει ότι πρέπει επίσης να εντοπισθούν μέσα για τη στήριξη με συγκεκριμένο τρόπο των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στους τομείς που καλύπτει η πρωτοβουλία· συνιστά τη χρήση αυτού του μηχανισμού για να βελτιωθεί το έργο του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών εντός του πλαισίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να οικοδομηθεί ενδεχομένως ένα όμοιο φόρουμ και για τους νότιους εταίρους·

10.  επικροτεί την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατίας (ΕΤΔ), που αποτελεί επίκαιρη απάντηση στις δημοκρατικές επιδιώξεις των πληθυσμών των γειτονικών μας χωρών· υπογραμμίζει ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι ένας ευέλικτος, ταχύς και στοχευμένος μηχανισμός στήριξης και να συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέσα της ΕΕ και το υποδειγματικό έργο που επιτελούν εδώ και πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά πολιτικά και μη πολιτικά ιδρύματα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχοντας κατά νου ότι στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα πρέπει να είναι τα απτά αποτελέσματα· θεωρεί ότι το ταμείο αυτό δεν πρέπει να παρεμποδίζει ούτε να αλληλεπικαλύπτεται με τις δράσεις που έχουν ήδη αναλάβει τα ιδρύματα αυτά ή στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το ΕΜΔΑΔ· τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής και η οργάνωσή του θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και ότι οι δομές και οι διαδικασίες του θα πρέπει να είναι απλές και άμεσες· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και την (Πολωνική) Προεδρία να παρουσιάσουν μια σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων ενός μελλοντικού ΕΤΔ σε σχέση μα τα προαναφερθέντα μέσα και πλαίσια· ζητεί το δικαίωμα ελέγχου και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δομή διακυβέρνησής του, να βοηθά δηλαδή στον καθορισμό των ετήσιων στόχων, προτεραιοτήτων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων και χρηματικών χορηγήσεων γενικότερα και να συμμετέχει στις δραστηριότητες παρακολούθησης· εκφράζει ορισμένες ανησυχίες για το γεγονός ότι αυτό το μελλοντικό ταμείο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, πλήρως ή εν μέρει, εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ, και επαναβεβαιώνει το δικαίωμα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να παρακολουθεί και να ελέγχει ενδελεχώς την εφαρμογή αυτού του ταμείου· ζητεί συνεπώς διευκρινίσεις από την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα·

11.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας, βασισμένης στις επιδόσεις, προσέγγισής τους «περισσότερα έναντι περισσοτέρων», να εξακολουθήσουν να ενθαρρύνουν κάθε πολιτική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης κάθε χώρας εταίρου· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν μια σαφή και κατάλληλη μεθοδολογία και λεπτομερείς δείκτες προς αποτίμηση του μητρώου των χωρών της ΕΠΓ σε ό,τι αφορά το σεβασμό και την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένα της ελευθερίας του λόγου, συνείδησης, θρησκείας, συνεταιρίζεσθαι και μέσων ενημέρωσης) και να παρέχουν τακτικά επαρκώς λεπτομερείς εκθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για τη χορήγηση πόρων στο πλαίσιο της νέας, βασισμένης στις επιδόσεις, προσέγγισης «περισσότερα έναντι περισσοτέρων'· ζητεί να περιλαμβάνονται αυτές οι αξιολογήσεις στις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ και να υποβάλλονται ετησίως στην Επιτροπή του Εξωτερικών Υποθέσεων· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν συστηματικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναθεώρησης· είναι της άποψης ότι αυτή η βασισμένη στις επιδόσεις προσέγγιση σημαίνει επίσης »λιγότερα ένα λιγότερων' και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αποτελεσματική εφαρμογή της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας λογοδοσίας·

13.  θεωρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να παρακολουθείται σε μόνιμη βάση - με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών, των γυναικών και των μειονοτήτων - και να διεξάγεται διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλες τις χώρες-εταίρους και ότι μια ετήσια αποτίμηση της κατάστασης και των αποτελεσμάτων του διαλόγου αυτού πρέπει να περιέχεται στο παράρτημα της ετήσιας έκθεσης προόδου κάθε χώρας-εταίρου, με σαφή μηχανισμό που θα επανεξετάζει και προοδευτικά θα περιορίζει τη διμερή συνεργασία σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση έναντι των ποικίλων χωρών-εταίρων σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι αξιόπιστη·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τη συνεργασία τους εντός της ΕΠΓ στην αδελφοποίηση των δημοκρατικών παραγόντων της ΕΕ όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ΜΚΟ, οι αντίστοιχες οργανώσεις εργοδοτών, αγροτών, γυναικών, συμμετεχόντων στο θρησκευτικό διάλογο, καταναλωτών, νέων, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών, φορέων τοπικής διοίκησης, πανεπιστημίων, σπουδαστών, οργάνων κλιματικής αλλαγής και των αναδυόμενων ομολόγων τους σε χώρες της ΕΠΓ·

15.  τονίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, καθώς και των κοινών αξιών· υπογραμμίζει τη σημασία των ανεξάρτητων, βιώσιμων και υπεύθυνων κρατικών μέσων ενημέρωσης με ποιοτικά, πλουραλιστικά και ποικίλα προγράμματα, υπενθυμίζει δε ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα κρατικά μέσα πάντα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στα κοινά και στην ενίσχυση των πολιτών στο δρόμο προς τη δημοκρατία·

16.  στηρίζει σθεναρά και ζητεί την ελεύθερη ροή των πληροφοριών, με συνθήκες που να διασφαλίζουν ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά και ελεύθερα, χωρίς πολιτικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις, και με την κατασκευή της υποδομής που θα επιτρέπει την ανάπτυξη σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας· επιδοκιμάζει την εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξη της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ανθρώπινο δικαίωμα στις 6 Ιουνίου 2011· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επειγόντως την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να δημιουργήσουν ειδικά εργαλεία στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και μεμονωμένων ατόμων στις χώρες της ΕΠΓ, προκειμένου να αποκτήσουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλες μορφές τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

17.  υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενες διαδικασίες δημοκρατικής μετεξέλιξης στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, η συμμετοχή των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών και η λειτουργία ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης θα είναι κρίσιμες και καλεί επειγόντως την ΕΕ να αυξήσει τη στήριξη της κατάρτισης και οργάνωσης αυτών των παραγόντων, ακόμα και να τους καλεί να παρακολουθούν τις εκλογές και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων εντός της ΕΕ·

18.  θεωρεί ότι ο πλήρης και πραγματικός σεβασμός του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία (στην ατομική, συλλογική, δημόσια, ιδιωτική και θεσμική της διάσταση) θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες που είναι παρούσες στην περιοχή, όπως και η ανάγκη συγκεκριμένης βοήθειας προς τις ομάδες αυτές·

19.  τονίζει συγκεκριμένα τη σημασία της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού και της εξασφάλισης της προστασίας του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

20.  ζητεί να στηριχθεί η ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων δημοκρατικής τάσης σε εκείνες τις γειτονικές χώρες που καταβάλλουν έντονες προσπάθειες προς τη δημοκρατία, καθώς και η δημιουργία ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

21.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπούνται σωστά οι γυναίκες σε κοινοβούλιο, υπουργεία, ανώτατες κυβερνητικές θέσεις, θέσεις λήψης αποφάσεων στη δημόσια και τοπική διοίκηση και στη διαχείριση δημόσιων εταιριών· ενθαρρύνει τις χώρες-εταίρους της ΕΠΓ να υιοθετήσουν και συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους την ισότητα των φύλων και να εγκρίνουν σχέδια δράσης για την εν λόγω ισότητα·

22.  χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στη Δημοκρατία της Αρμενίας και τη δημιουργία παρόμοιας ομάδας στη Μολδαβία· ενθαρρύνει την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να παράσχουν τέτοιου είδους βοήθεια σε όλους τους ανατολικούς εταίρους φροντίζοντας, όπως στην περίπτωση της Αρμενίας, να καλύπτεται η κοινοβουλευτική διάσταση· ζητεί την αναβάθμιση αυτού του μέσου της ΕΕ και προτείνει στην ΕΥΕΔ να φέρει άμεσα την ευθύνη για την πρόσληψη αλλά και τη διοίκηση των συμβούλων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή μεταφορά γνώσεων της ΕΕ στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

23.  καλεί την ΕΕ να καταστήσει πιο ορατά τα σχέδια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο στις χώρες εταίρους, καθώς και πιο κατανοητά για τους πολίτες τους, επιδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με την ΕΕ·

24.  υπενθυμίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με τους γείτονές της θα πρέπει να γίνεται υπό την αίρεση της δημοκρατικής τους προόδου και του σεβασμού τους προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· για το λόγο αυτό, ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να παγώσει τη οικονομική βοήθεια τόσο των δικών της όσο και των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα μέλη της, προς το καθεστώς της Λευκορωσίας, έως ότου όλοι οι κρατούμενοι και συλληφθέντες αρχηγοί της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι, υποψήφιοι πρόεδροι και υποστηρικτές τους ελευθερωθούν, απαλλαγούν από τις κατηγορίες και αποκατασταθούν·

25.  εγκρίνει τη σημερινή επίσημη επιλογή της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στις αρχές της Λευκορωσίας, ενώ παράλληλα παλεύει να ενισχύσει τους δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών και το λαό της Λευκορωσίας· σχετικά με το θέμα αυτό, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί προς την κοινωνία και να αυξήσει τη βοήθειά της προς τη Λευκορωσία προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του λαού, να ενισχυθεί η οικονομική και τεχνική στήριξη προς τη δημοκρατική αντιπολίτευση, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εγγεγραμμένοι, καθώς και των φοιτητών και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης·

Αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

26.  τονίζει ότι η βιώσιμη δημοκρατία, η ύπαρξη λειτουργικών και μη γραφειοκρατικών θεσμικών οργάνων, το κράτος δικαίου καθώς και η ποιοτική παιδεία, δεν προάγουν μόνο την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία και συνοχή, αλλά επίσης τονώνουν την οικονομική μεγέθυνση βελτιώνοντας το επιχειρησιακό περιβάλλον και προσελκύοντας επενδύσεις, επιτρέποντας την ανάδυση νέων ΜΜΕ και ενισχύοντας το εμπόριο, την πράσινη οικονομία και τον τουρισμό, στοιχεία που, στο σύνολό τους, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κατάλληλο για επενδύσεις, στο οποίο κεντρικό ρόλο θα έχουν η σταθερότητα, η ασφάλεια δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί, στο θέμα αυτό, την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της στήριξής της προς τις δημοκρατικές μεταβάσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό, κοινωνικό και νομικό τομέα, σημειώνοντας με έμφαση τη στενή διασύνδεση μεταξύ δημοκρατικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης· χαιρετίζει τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τις ΜΜΕ και τις περιφερειακές αγορές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· φρονεί ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να διαφαίνονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)·

27.  τονίζει ότι θα πρέπει σύντομα να ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως η συγχρηματοδότηση ήδη καθορισμένων εμβληματικών ή πιλοτικών σχεδίων ή άλλων συγκεκριμένων οικονομικών σχεδίων στρατηγικής σημασίας, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν ταχέως επί τόπου, με αδιαμφισβήτητα απτά αποτελέσματα, προκειμένου να ανακουφιστεί η κατάσταση των χωρών που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις χώρες-εταίρους στις οποίες η δημοκρατική μετεξέλιξη επιδεινώνει τις οικονομικές δυσχέρειες· υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, μπορούν να λαμβάνονται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύονται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σε μια ελέγξιμη τήρηση των κοινωνικών, οικολογικών και εργασιακών προτύπων, τόσο των διεθνών, όσο και αυτών που ισχύουν στην ΕΕ, και ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν σε άμεση βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών στις χώρες της ΕΠΓ·

28.  υποστηρίζει ένθερμα την προώθηση της υποπεριφερειακής συνεργασίας και των διασυνοριακών σχεδίων και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η διμερής και πολυμερής οικονομική συνεργασία εταίρου προς εταίρο, η οποία θα απέφερε απτά οφέλη για τους πολίτες και θα βελτίωνε το πολιτικό κλίμα στην περιοχή· τονίζει ότι η υποπεριφερειακή αυτή οικονομική συνεργασία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ολοκλήρωσης που να ευνοεί την εφαρμογή υποπεριφερειακών σχεδίων από άποψη κινητικότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης· εμμένει ειδικότερα στη σημασία που έχει να ενθαρρυνθούν η ανάπτυξη εμπορικών ανταλλαγών «Νότου-Νότου» και «Ανατολής-Ανατολής» και η οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των οικείων χωρών· φρονεί πως οι βελτιώσεις σε τέτοιου είδους συνεργασία μεταξύ των εταίρων θα συνιστούσαν ένδειξη δέσμευσης προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών αξιών σχέσεων καλής γειτονίας και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, με ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία ικανοτήτων στις νομικές υπηρεσίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την καλύτερη προετοιμασία όσον αφορά την καθοδήγηση των μεταρρυθμίσεων·

30.  τονίζει τη σημασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κοινωνικού διαλόγου ως τμήματος της ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών των χωρών εταίρων της ΕΠΓ· ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κοινωνικός διάλογος για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων στις περιφέρειες·

31.  υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί ότι ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές παρέχει επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και ότι οι μειώσεις των μισθών δεν θα πρέπει να στερούν από τους εργαζόμενους και τους εξαρτώμενους από αυτούς τα αναγκαία προς το ζην·

32.  σημειώνει ότι θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής χρόνος για τις προειδοποιήσεις σχετικά με την λήξη της σχέσης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχαιότητα στην υπηρεσία του απασχολούμενου·

33.  επισημαίνει ότι η Ένωση πρέπει να προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αποκεντρωμένη συνεργασία, σε τοπικό επίπεδο, η οποία συνίσταται σε μικρής κλίμακας σχέδια τα οποία βελτιώνουν άμεσα και απτά την ποιότητα ζωής των πολιτών των γειτονικών χωρών, διευκολύνοντας έτσι την παγίωση της δημοκρατικής προόδου σε όλη την επικράτεια των εν λόγω χωρών·

34.  καλεί την Επιτροπή να ενστερνισθεί τα έγγραφα στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας (ΕΣΜΦ) ως το κατευθυντήριο πλαίσιο πολιτικής για μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη υπέρ των φτωχών και την ίση κατανομή του πλούτου σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας·

Συμφωνίες σύνδεσης

35.  υπογραμμίζει την ευκαιρία που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες σύνδεσης για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι συνιστώσες, προκειμένου να ΕΕ να εμβαθύνει τη σχέση της κατά τρόπο συνολικό και συνεκτικό· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες επιδόσεων, που να παρακολουθούνται τακτικά· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν σε αυτές τις συμφωνίες πραγματικά και συγκεκριμένα κίνητρα για τους εταίρους, προκειμένου να καταστεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία πιο ελκυστική·

36.  δηλώνει ότι στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαφοροποίηση, καλεί τις χώρες-εταίρους της ΕΠΓ να προχωρήσουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εγκαθίδρυση των Σφαιρικών και σε Βάθος Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTAs) και καλεί την ΕΕ να τις βοηθήσει στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και να ανοίξει την εσωτερική της αγορά, υπό τον όρο της απαραίτητης ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφαλείας και ποιότητας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, και να πραγματοποιήσει μαζί τους μια αμοιβαίως επωφελή διαδικασία σταδιακού και ισορροπημένου ανοίγματος των αγορών τους· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τις πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε χώρας, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στη μελλοντική DCFTA και τελικώς να καθορίσει σταδιακά βήματα στην εφαρμογή της, μεριμνώντας για τον έλεγχο των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τους εργασιακούς νόμους και την παιδική εργασία· τονίζει ότι οι εμπορικοί δεσμοί, ιδιαίτερα των DCFTA, θα πρέπει να θεωρηθούν, μέσω των απαιτήσεών τους, ως μέσο για την ενίσχυση των δεσμεύσεων σε σχέση με τις δημοκρατικές αξίες των χωρών της ΕΠΓ, στα πλαίσια της αρχής της αιρεσιμότητας· στηρίζει, παράλληλα, την πλήρη προσχώρηση όλων των κρατών της Ανατολικής Γειτονίας στον ΠΟΕ·

37.  σημειώνει ότι μια ευρωπαϊκή προοπτική, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των ενταξιακών επιδιώξεων των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, αποτελεί κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές και ενισχύει περαιτέρω την προσήλωσή τους σε κοινές αξίες και αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η χρηστή διακυβέρνηση· πιστεύει ότι η σύναψη συμφωνιών σύνδεσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για περαιτέρω πολιτική δέσμευση και ισχυρή σχέση με την Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και ενός παγιωμένου πολιτικού και οικονομικού διαλόγου·

38.  επαναβεβαιώνει ότι για τη νότια εταιρική σχέση, στόχος είναι να υπάρξει προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου για την οικοδόμηση ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ασφάλειας και ευημερίας για τα 800 εκατομμύρια κατοίκους τους και να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό διμερές και πολυμερές πλαίσιο για την ΕΕ και τους εταίρους της με σκοπό την αντιμετώπιση των δημοκρατικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ιδίως δε της εμπορικής, τη διασφάλιση της συνανάπτυξης προς όφελος όλων, την παροχή συνδρομής στους εταίρους για να οικοδομήσουν δημοκρατικά, πλουραλιστικά και κοσμικά κράτη, κυρίως μέσω προγραμμάτων οικοδόμησης θεσμικής ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών, ισορροπημένων και φιλόδοξων ρυθμίσεων για το εμπόδιο αγαθών και υπηρεσιών, αφού προηγηθούν οι σχετικές εκτιμήσεις αντικτύπου, που μπορούν να οδηγήσουν σε DCFTAs, οι οποίες θα αποτελέσουν σίγουρα το πρώτο βήμα για έναν μεγάλο «Ευρωμεσογειακό Οικονομικό Χώρο», γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης στο μετριασμό των οικονομικών προβλημάτων των γειτονικών μας εταίρων του Νότου και να διευκολύνει την ολοκλήρωση Νότου-Νότου· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευκολύνουν την εφαρμογή των έξι πακέτων μέτρων που παρουσιάζονται στο έγγραφο της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2011 για την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων υπέρ των εταίρων της Νότιας Μεσογείου·

39.  επιθυμεί τον ορισμό αντικειμενικών και δεσμευτικών κριτηρίων τα οποία να επιτρέπουν τη χορήγηση «προηγμένου καθεστώτος'· υπογραμμίζει την ανάγκη διευκρίνισης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διμερή αυτή δέσμευση τόσο για τις χώρες-εταίρους όσο και για την ΕΕ·

40.  τονίζει ότι οι συμβατικές σχέσεις με όλες τις χώρες της ΕΠΓ περιέχουν συμφωνίες για τη δημιουργία ενός τακτικού φόρουμ για την εξέταση, υπό μορφή υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητημάτων σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· ζητεί από την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ρυθμίσεις αυτές, ώστε οι υπάρχουσες υποεπιτροπές να συμμετέχουν σε κάθε διαπραγμάτευση·

Τομεακή συνεργασία

41.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών, ιδίως με την προσέγγιση της νομοθεσίας που αποβλέπει στη δημιουργία απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας, τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών πολιτικών, την ενεργειακή ασφάλεια και απόδοση, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και την περιβαλλοντική αειφορία, τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, τη δημιουργία πλούτου και τη δικαιοσύνη, και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών με βάση την αρχή της διαφοροποίησης·

42.  εκτιμά ότι η συμμετοχή σε έναν κοινό χώρο συνεπάγεται μια ισότιμη κατανομή ευθυνών και ζητεί καλύτερη συνεργασία, ιδίως για όλες τις πολιτικές και τα προβλήματα που έχουν διασυνοριακή διάσταση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των περιφερειακών και των διασυνοριακών διαστάσεων της τομεακής συνεργασίας·

43.  επιδοκιμάζει την αυξημένη αλληλεπίδραση των χωρών εταίρων στους οργανισμούς της ΕΕ σε διάφορους τομείς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφή και περιεκτικό κατάλογο των σχετικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν γειτονικά κράτη μαζί με επισκόπηση της μορφής, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και της μεθόδου αυτής της διαφοροποιημένης συμμετοχής·

44.  υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, οι ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, το διάστημα και ο τουρισμός, και τονίζει τα οφέλη των κοινών πρωτοβουλιών ερευνητικού προγραμματισμού από την ΕΕ και τους εταίρους της· επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν την ανάπτυξη κοινού χώρου γνώσεων και καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας βασισμένης στις ΤΠΕ, και καλεί τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες να επαναβεβαιώσουν την δέσμευσή τους για επίτευξη προόδου στην πορεία προς αυτήν την εξέλιξη· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί διευκόλυνσης των επενδύσεων και του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών στην προσπάθεια ενίσχυσης των εμπορικών συμπράξεων και στήριξης των οικονομικών φορέων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ όταν αναζητούν επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες εταίρους·

45.  επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή συνεργασία· υπογραμμίζει τη σημασία να μοιραστεί η ΕΕ την εμπειρία της στις μεταρρυθμίσεις του ενεργειακού τομέα με τις γειτονικές χώρες· θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της προώθησης της ανανεώσιμης ενέργειας· ζητεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και της διαχείρισης της ζήτησης, της βαθύτερης δέσμευσης με τους βασικούς προμηθευτές και τα κράτη διέλευσης και του συντονισμού των μέτρων πυρηνικής ασφάλειας, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή σεισμική δραστηριότητα, καθώς και αυξημένης διαφάνειας. προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πλήρης συμμόρφωση προς τις περιβαλλοντικές και διεθνείς συμφωνίες πυρηνικής ασφάλειας παραμένει προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι γείτονες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική εστίαση της συντονισμένης εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί αποτελεσματικά μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν ότι στον τομέα της ενέργειας εφαρμόζεται η αρχή της αλληλεγγύης·

46.  χαιρετίζει την πρόταση δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας και πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα συνεργασίας με τους γείτονές μας· τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι χώρες της νότιας γειτονίας στον ενεργειακό εφοδιασμό διαφόρων κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού· υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα του έργου Nabucco και της ταχείας υλοποίησής του, καθώς και της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στα πλαίσια του προγράμματος AGRI· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων με επενδύσεις, την κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

47.  εφιστά, περαιτέρω, την προσοχή στον υποστηρικτικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων στις γειτονικές χώρες, ιδίως εξαλείφοντας μεγάλα αποθέματα «πεπαλαιωμένων φυτοφαρμάκων», που μπορούν να προκαλέσουν χημική ρύπανση ευρείας κλίμακας·

48.  στηρίζει την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων και τη στενότερη σύνδεση του δικτύου υποδομών της ΕΕ και των χωρών εταίρων προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές ανθρώπων και αγαθών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω στενότερης ολοκλήρωσης της αγοράς και βελτιωμένων συνδέσεων υποδομής·

49.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η διεθνής, η περιφερειακή και διαπεριφερειακή πολιτιστική συνεργασία, η οποία θα βασίζεται σε ένα πραγματικό διάλογο μεταξύ των πολιτισμών και θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς της κοινωνίας (πολιτιστικές αρχές, θεσμικά όργανα, οργανώσεις και ενώσεις)· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συντονίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη των πολιτισμικών πτυχών της εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα με τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών στον πολιτισμικό τομέα·

50.  επιβεβαιώνει με έμφαση τη σύνδεση μεταξύ, αφενός, των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού και, αφετέρου, της οικοδόμησης και της ενδυνάμωσης μιας ανοικτής κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αμοιβαία συνεργασία στους τομείς αυτούς συνιστά προστιθέμενη αξία τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες της ΕΠΓ·

51.  πιστεύει ότι η ενθάρρυνση της συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα της ΕΕ μπορεί να προωθήσει την υλική και μη υλική ανάπτυξη στις χώρες της ΕΠΓ· τονίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικά είναι προγράμματα όπως το Media Mundus και έργα που υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του πολιτιστικού προγράμματος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· επισημαίνει ακόμη ότι τα πολιτιστικά προγράμματα και τα προγράμματα υπέρ της κινητικότητας θα πρέπει να εστιάζουν επίσης στην κινητικότητα των καλλιτεχνών και όσων ασχολούνται με καλλιτεχνικές σπουδές· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ειδικής θεώρησης διαβατηρίου για τους καλλιτέχνες και τους λοιπούς επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού που προέρχονται από χώρες της ΕΠΓ· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλία για θεωρήσεις βραχείας διαμονής, με σκοπό την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα στον τομέα του πολιτισμού·

52.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η συνεργασία για την ανάπτυξη του αθλητισμού στις εμπλεκόμενες χώρες, λαμβανομένης υπόψη της εκπαιδευτικής αξίας των αθλητικών δραστηριοτήτων· ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εργασθούν για την ελεύθερη κυκλοφορία των αθλητών ανά τον κόσμο, αρχής γενομένης από τους αθλητές των χωρών της ΕΠΓ·

53.  ζητεί αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοτική χρήση των πόρων για την υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων της Ένωσης· υποστηρίζει τον εξορθολογισμό των εσωτερικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής σε σχέση με τα διάφορα υφιστάμενα προγράμματα και σχέδια που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

54.  τονίζει την προστιθέμενη αξία του προγράμματος Tempus IV για την προώθηση της συνεργασίας και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που γειτνιάζουν με την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενόψει του επόμενου ΠΔΠ·

55.  επιθυμεί μια ενισχυμένη συμμετοχή των χωρών-εταίρων στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού·

56.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της διάστασης των νέων στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο συνιστά σημαντική επένδυση για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ- ΕΠΓ με μεγάλο δυναμικό για τα προσεχή χρόνια και στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού των εν λόγω εταίρων και της εναρμόνισης της νομοθεσίας τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· επαναλαμβάνει ότι οι πρόσθετες πιστώσεις που διατίθενται στο πρόγραμμα Erasmus Mundus και Νεολαία σε δράση για το 2012 στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, να βελτιώσουν τις ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπικού και σπουδαστών, και να δημιουργήσουν δίκτυα που θα ενδυναμώσουν την ικανότητα των ΜΚΟ στον τομέα των νέων στην Ευρώπη και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

57.  πιστεύει ότι το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα και ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της κινητικότητας των σπουδαστών με τους νότιους γείτονές μας, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας με τις χώρες της νότιας εταιρικής σχέσης, ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές τους· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι το δυναμικό του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου πρέπει να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο·

58.  καλεί την Επιτροπή να αναδεχθεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο της αραβικής άνοιξης, υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus, πρωτοβουλία η οποία, αν επιτύχει, θα στοχεύσει στο να επεκταθεί σε ολόκληρη τη γειτονία· εκφράζει τη λύπη του, στο στάδιο αυτό, για την αδυναμία των προτάσεων της Επιτροπής οι οποίες, παρά τις αναγγελίες της στις 27 Σεπτεμβρίου 2011, δεν προβλέπουν στην πράξη παρά μια πολύ ισχνή αύξηση του αριθμού των υποτροφιών Erasmus Mundus·

59.  καλεί την Επιτροπή να αναδεχθεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο της αραβικής άνοιξης, υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωμεσογειακού προγράμματος Leonardo da Vinci για την προώθηση της κινητικότητας των νέων μαθητευομένων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, και τούτο για να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ενός φαινομένου που ενδημεί στη Νότια Μεσόγειο·

60.  επαναβεβαιώνει την αποφασιστική υποστήριξή του προς το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΠΓ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για τους απόφοιτους πανεπιστημίων από τις χώρες της ΕΠΓ και της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης· πιστεύει ότι αυτό θα επιτρέψει την προετοιμασία μελλοντικών συνομιλητών των ευρωπαϊκών και γειτονικών χωρών που θα είναι πλήρως και επαγγελματικά εξοικειωμένοι με την ουσία και το πνεύμα των πολιτικών, της νομοθεσίας και των θεσμών της ΕΕ για σχετικές με την ΕΕ-ΕΠΓ θέσεις εργασίας· καλεί τις χώρες εταίρους, οι πολίτες των οποίων έχουν λάβει τέτοιες υποτροφίες, να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους προσλαμβάνοντας τα εν λόγω άτομα στις εθνικές διοικήσεις και προτείνοντας σε αυτά κατάλληλες συνθήκες εργασίας·

61.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές στη δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών-εταίρων μας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ενισχύσει και να αυξήσει τα κονδύλια του TAIEX (Μέσο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) και των προγραμμάτων αδελφοποίησης ανάμεσα στις τοπικές αρχές των χωρών της ΕΕ και των αντίστοιχων αρχών των χωρών-εταίρων·

Κινητικότητα

62.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση και να μεγιστοποιήσει τις αμοιβαίες ωφέλειες από τη μετανάστευση για την ανάπτυξη, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, καλύτερες συνθήκες για την εγκατάσταση των νόμιμων μεταναστών στην ΕΕ και αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες της παράνομης μετανάστευσης στις χώρες εταίρους· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη νόμιμη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, συνάπτοντας εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα, που να λαμβάνουν υπόψη τις εκατέρωθεν δημογραφικές, κοινωνιολογικές και επαγγελματικές ισορροπίες, και ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές ειδικών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη συζήτηση για την κινητικότητα ως ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής γειτονίας που δεν θα πρέπει να καθοδηγείται πρωτίστως από ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παράνομη μετανάστευση και να διώκονται οι οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση παράνομων μεταναστών·

63.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει το έργο της όσον αφορά τις συμφωνίες για τη διευκόλυνση της θεώρησης και την επανεισδοχή σε παράλληλη βάση και με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια,, με στόχο να καθιερωθεί σταδιακά και κατά περίπτωση – από τη στιγμή που θα εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις – ένα καθεστώς χωρίς θεώρηση διαβατηρίου· ζητεί επίσης την θέσπιση πρακτικών όρων χορήγησης και ανανέωσης των θεωρήσεων που να σέβονται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η κινητικότητα των νέων και των σπουδαστών· τονίζει επίσης το γεγονός ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα επωφελούνταν από μια προνομιακή προσφορά της ΕΕ για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου όσον αφορά τον παράγοντα του χρόνου και την ουσία· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις για το άσυλο πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως δε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

64.  υπενθυμίζει σχετικώς ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την δημιουργία ενός προσπελάσιμου, δίκαιου και προστατευτικού συστήματος ασύλου στην ΕΕ·

65.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να κυρώσουν το πρωτόκολλο για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος· θεωρεί ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ θα πρέπει να διευκολύνει τη λήψη ειδικών μέτρων σε αυτούς τους τομείς· συμμερίζεται τη διαπίστωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της μετανάστευσης για οικογενειακούς λόγους, και χαιρετίζει την επερχόμενη Πράσινη Βίβλο της επί του θέματος·

66.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νεότερη γενιά και τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, διευρύνοντας και αυξάνοντας άμεσα τα προγράμματα σχολικής φοίτησης και την κινητικότητα των φοιτητών, των πτυχιούχων, των καθηγητών και των ακαδημαϊκών μέσω της προώθησης πανεπιστημιακών και λυκειακών ανταλλαγών και μέσω εταιρικών σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας και των επιχειρήσεων· κρίνει απαραίτητο τον καθορισμό ευέλικτων και επιταχυμένων διαδικασιών χορήγησης θεώρησης για τους δικαιούχους αυτών των προγραμμάτων· τονίζει την ανάγκη προόδου των εργασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις χώρες της ΕΠΓ, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προτύπων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης· τονίζει την έντονη ανάγκη μιας διαρθρωμένης πολιτικής ενημέρωσης έναντι των πολιτών των εταίρων της ΕΠΓ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ·

67.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής προσέγγιση ως προς την κινητικότητα, να διευκολύνουν τις διαδικασίες θεώρησης, να αξιοποιούν περισσότερο τις ευκαιρίες που παρέχει ο Κώδικας Θεωρήσεων της ΕΕ, βελτιώνοντας και εναρμονίζοντας την εφαρμογή του προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμες και δίκαιες συνθήκες για τους αιτούντες σε όλα τα κράτη μέλη, εστιάζοντας ιδίως στα αποτελέσματα της αλληλεξάρτησης μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας, ασφάλειας, νόμιμης μετανάστευσης και παράνομης μετανάστευσης, όπως προσδιορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση της Μετανάστευσης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλισθεί ότι οι χώρες εταίροι δεν πλήττονται από «διαρροή εγκεφάλων'·

68.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης και τη διοχέτευση των πόρων της ΕΕ σε σχέδια που στοχεύουν στην ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και στην προστασία των δικαιωμάτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων, των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ που προορίζονται για τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου·

Περιφερειακή διάσταση

69.  υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι το η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματική παρά μόνον όταν καθιερωθεί μια συνέργεια μεταξύ της διμερούς και της πολυμερούς της διάστασης· κρίνει, κατά συνέπεια, αναγκαία την ενίσχυση του πολυμερούς σκέλους εντός της ΕΠΓ και την παροχή σε αυτό ενός σημαντικότερου τμήματος των πόρων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης·

70.  επικροτεί την πρόταση να χρησιμοποιείται με πιο στρατηγικό τρόπο το πολυμερές πλαίσιο, με στόχο την πρόοδο των διμερών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, και αναμένει συγκεκριμένα μέτρα που να αποβλέπουν στην πρακτική εφαρμογή της πρότασης αυτής· αναμένει εν προκειμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τον οδικό χάρτη με τους στόχους, τα μέσα και τις δράσεις που ανήγγειλε η ΥΕ/ΑΕ και η Επιτροπή για το τέλος του έτους·

71.  πιστεύει ότι η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών· σημειώνει τη σημασία που έχει να καθιερωθεί εποικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία και τη Ρωσία για περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας·

72.  επισημαίνει ότι ο ρόλος των περιφερειών είναι κρίσιμος ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των μακροπρόθεσμων κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια προκειμένου να τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών περιοχών· θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής συνεργασίας ισχύουν επίσης στα εξωτερικά σύνορα και αποτελούν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των γενικών πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της ΕΠΓ· είναι της άποψης ότι η νέα προσέγγιση της ΕΠΓ πρέπει να καθιστά δυνατές τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των μακροπεριφερειών της ΕΕ που περιλαμβάνουν τις γειτονικές της χώρες, για τον καλύτερο συντονισμό των προτεραιοτήτων και των έργων κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις χώρες της ΕΠΓ προκειμένου να επιτευχθούν αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και να βελτιστοποιηθούν οι πόροι που επενδύονται·

73.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ευρωπεριφερειών για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της συνοχής και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει και υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπεριφερειών εντός της ΕΠΓ·

74.  τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στους οποίους συμμετέχουν περιοχές εκτός των εξωτερικών συνόρων· ενθαρρύνει συγκεκριμένες συμφωνίες με γειτονικές τρίτες χώρες για τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας που θα επιτρέπει δομές ΕΟΕΣ βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας και διακρατικές συμφωνίες που θα δίνουν τη δυνατότητα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές τρίτων χωρών να συμμετέχουν σε ΕΟΕΣ·

75.  θεωρεί ότι η μελλοντική ΕΠΓ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ρόλο των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· επισημαίνει ότι αποτελούν μια πραγματική ευκαιρία να επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική της ΕΕ δεδομένου ότι επιτρέπουν στην ΕΕ αφενός να τηρεί στενότερες σχέσεις με ένα μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών και αφετέρου να αντιμετωπίζει περίπλοκα θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση· καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις καινοτόμες δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων που επιλέγονται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή ούτως ώστε να μπορέσουν να καθιερωθούν και να ωφελήσουν τόσο τις ευρωπαϊκές περιφέρειες όσο και τις περιφέρειες τρίτων χωρών·

76.  τονίζει τη σημασία μιας ευρύτερης γεωγραφικής και στρατηγικής προσέγγισης όταν εξετάζονται οι μελλοντικές προοπτικές της ΕΠΓ, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την ΕΠΓ, η ΕΕ θέσπισε το Νοέμβριο του 2007 ειδικές πολιτικές για τις νησιωτικές χώρες του Ατλαντικού που γειτονεύουν με τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην περίπτωση που τούτο απαιτείται λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, πολιτιστικής και ιστορικής συγγένειας και αμοιβαίας ασφάλειας· επιδοκιμάζει το υψηλό επίπεδο των αποτελεσμάτων και το δυναμισμό των ειδικών πολιτικών που εφαρμόζονται ήδη, κυρίως δε την Ειδική Εταιρική Σχέση ΕΕ - Πράσινου Ακρωτηρίου· και καλεί την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω το διάλογό της και τη σύγκλιση πολιτικής με τις χώρες αυτές και να στηρίξει τις προσπάθειές τους για την παγίωση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

77.  φρονεί ότι η ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επιτροπής διαθέτει μεγάλη πείρα στη διαχείριση του ΕΤΠΑ και είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση των συμβουλών της εν λόγω ΓΔ όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων θα υπηρετούσε τους στόχους της ΕΠΓ· πιστεύει συνεπώς ότι η διαχείριση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων σε σχέση με τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει να επιστρέψει στη ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία κατά το παρελθόν ήταν αρμόδια για αυτή·

78.  επιδοκιμάζει την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και τη Δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, τη δέσμευση για βαθύτερη διμερή δέσμευση, τόσο οικονομική όσο και πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της προθυμίας για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης, της ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της ευκολότερης κινητικότητας, και της δέσμευσης για αναβάθμιση της εφαρμογής της με σαφή οφέλη για τις κοινωνίες των χωρών εταίρων·

79.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ· τονίζει ότι η ανατολική εταιρική σχέση και η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να συνδυαστούν και να ενθαρρύνουν τη διμερή και πολυμερή συνεργασία, όπως π.χ. τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, καθώς και τα επαρκώς χρηματοδοτούμενα κοινά σχέδια, όπως πολιτιστικές ανταλλαγές και ανταλλαγές εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

80.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί περαιτέρω η περιφερειακή συνεργασία στο χώρο του Ευξείνου Πόντου καθώς και να αναπτυχθεί περαιτέρω η στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο· τονίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πρωτοβουλιών και να διευκρινίσουν, σε όλα τα επίπεδα, τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως διαρκούς βήματος διαλόγου και συνεργασίας και ως μέσου προαγωγής της δημοκρατίας· ζητεί από την (επερχόμενη) συμπροεδρία της Ένωσης για τη Μεσόγειο να παραμείνει προσηλωμένη στους φιλόδοξους στόχους για που θεσπίστηκαν αρχικά και να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του μεσογειακού σκέλους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να προωθήσει μια υγιή οικονομική, κοινωνική και δημοκρατική ανάπτυξη και να δημιουργήσει μια ισχυρή και κοινή βάση για μια στενή περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της· χαιρετίζει την ευκαιρία που παρέχει η Ένωση για τη Μεσόγειο για την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ διμερών πολιτικών και περιφερειακών πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση κοινών αξιών και τη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας· επιδοκιμάζει συγκεκριμένα τη δέσμευση που ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης να εργασθεί και να προωθήσει σχέδια της Ένωσης για τη Μεσόγειο στους τομείς της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας·

82.  υπενθυμίζει ότι η ΕΠΓ, στο πολυμερές της σκέλος, είναι σημαντικό να στηρίζει την αποτελεσματική και ταχεία δρομολόγηση συγκεκριμένων σχεδίων της Ένωσης για τη Μεσόγειο που έχουν ως στόχο να καταστήσουν δυνατή μια κοινή διαδικασία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, ιδίως με τη συγχρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας και τη στήριξη στην αύξηση των δανείων με ευνοϊκούς όρους·

83.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται για μια θεσμική σύνδεση μεταξύ της ΕΠΓ και των πολιτικών γειτονίας καίριων περιφερειακών παραγόντων, και κυρίως της Τουρκίας· υπενθυμίζει την φιλοδοξία της Άγκυρας να εμπνεύσει και να συνδράμει στην δημοκρατική μετάβαση και τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στους Νότιους Γείτονές της· επισημαίνει ότι η συμμετοχή τουρκικών θεσμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στα μέσα της ΕΠΓ θα έχουν μοναδικά συνεργικά αποτελέσματα, ιδίως σε τομείς όπως οικοδόμηση θεσμών και η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η πρακτική συνεργασία πρέπει να συμπληρωθεί με δομημένο διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας προκειμένου να συντονισθούν οι αντίστοιχες πολιτικές τους γειτονίας· συνιστά μια παρεμφερής προσφορά συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΠΓ να επεκταθεί, καταρχήν, στην Ρωσία και σε άλλους ενδιαφερόμενους·

Η ΕΕ και η επίλυση συγκρούσεων

84.  υπενθυμίζει ότι η ειρηνική επίλυση των περιφερειακών στρατιωτικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που έχουν παγώσει, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παγίωση της δημοκρατίας, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη, και θα έπρεπε, κατά συνέπεια, να ενδιαφέρει τα μέγιστα την ΕΕ·

85.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο και να διαδραματίζει έναν πιο ενεργό, συνεκτικό και εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων μέσω της ΕΥΕΔ, μεταξύ άλλων, εκπονώντας περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εξετάζοντας νέες πραγματιστικές και καινοτόμους προσεγγίσεις, προωθώντας στρατηγικές δημόσιας επικοινωνίας, προάγοντας τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ειρηνευτικού μη στρατιωτικού σώματος και τοπικές δράσεις διαμεσολάβησης, στηρίζοντας την κουλτούρα των πολιτών - ιδίως με την κατάρτιση, εκπαίδευση και συμμετοχή παιδιών και νέων - και τον διάλογο στο πλαίσιο της κοινότητας στον οποίο να συμμετέχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αναπτύσσοντας διασυνοριακά προγράμματα και ενισχύοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας· υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της ενίσχυσης των πολιτικών συνεργασιών σε θέματα ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των διαφόρων μορφών εξτρεμισμού·

86.  πιστεύει ότι έχει κρίσιμη σημασία ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας μεταξύ των γειτονικών χωρών εταίρων· ζητεί τα μέσα της προτεινόμενης νέας ΕΠΓ να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην προαγωγή του·

87.  στο πλαίσιο της μετά τις επαναστάσεις στην Βόρεια Αφρική περίοδο, τονίζει τη σημασία της παροχής στήριξης στην μεταβατική δικαιοσύνη και παροτρύνει όλες τις χώρες εταίρους να συνεργασθούν με τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως δε το ΔΠΔ·

88.  εμμένει στην ανάγκη να διατηρηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση και επιδοκιμάζει την απόφαση να ορισθεί Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ τόσο για τον Νότιο Καύκασο, όσο και για την Περιοχή της Νότιας Μεσογείου και να συγκροτηθεί ειδική ομάδα (task force) για τη Νότιο Μεσόγειο· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο συγκρότησης παρεμφερούς ειδικής ομάδας για το Νότιο Καύκασο· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε ο προορατικός ρόλος της ΕΕ στις συνομιλίες 5+2 στην Υπερδνειστερία να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, ιδίως μετά τη λήξη της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ·

89.  υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές αν δεν ληφθεί υπόψη το πολιτιστικό τους πλαίσιο· ζητεί την εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής, κατά το πρότυπο αυτής που καθιερώθηκε με τη Γαλάζια Ασπίδα, που να δίδει ρόλο στον πολιτισμό για την πρόληψη των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ειρήνης·

90.  επικροτεί το έργο που διαδραματίζουν επί τόπου οι διεθνείς οργανισμοί, και ιδίως ο ΟΑΣΕ και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, σε συγκρουσιακές και μετα-συγκρουσιακές καταστάσεις και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη τη γειτονία, και ειδικότερα τη μακρόχρονη δέσμευση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNRWA) υπέρ των Παλαιστινίων προσφύγων·

91.  υποστηρίζει την ανθρωπιστική δράση και τη δράση για την ανάπτυξη και την ειρήνη που αναπτύσσει η Ένωση στις χώρες εταίρους της ανατολικής γειτονίας, και ειδικότερα τη σημαντική συνεισφορά της Ένωσης στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNRWA)· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι η δράση αυτή δεν συνοδεύεται ακόμη από την περαιτέρω ανάδειξη της Ένωσης σε ηγετικό πολιτικό παράγοντα στη Μέση Ανατολή· ζητεί επιτακτικά από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παρουσία και η δράση της Ένωσης στην περιοχή να αποκτήσουν πολιτικό βάρος ανάλογο με την αποφασιστική δέσμευσή της στο επίπεδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας για την ανάπτυξη·

Κοινοβουλευτική διάσταση

92.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαμέσου των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του και των αντιπροσωπειών του στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και στην προώθηση πραγματικών ελευθεριών, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και του κράτους δικαίου στις γειτονικές χώρες-εταίρους, και υπογραμμίζει ότι οι επαφές αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μέσον για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των μελλοντικών κριτηρίων και για την προσαρμογή των διμερών και πολυμερών συνεργασιών με βάση τα γεγονότα και την πραγματοποιούμενη πρόοδο·

93.  επιβεβαιώνει ότι οι πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, όπως η EURONEST και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αποτελούν πολύ σημαντικούς φορείς οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνέπειας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών-εταίρων και μεταξύ των ιδίων των χωρών-εταίρων, και, συνεπώς, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ) και της Ένωσης για τη Μεσόγειο· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των μελών της EURONEST στις πολυμερείς δομές και πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· τονίζει την ανάγκη να αναγνωρισθεί η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως νόμιμο κοινοβουλευτικό θεσμικό όργανο της Ένωσης για τη Μεσόγειο· υπογραμμίζει ότι μια πλήρης γραμματεία θα προσδώσει αυξημένη συνεκτικότητα στο έργο της EURONEST και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και θα το καταστήσει συνεπές προς τα προγράμματα της ΕΠΓ που έχουν σχεδιαστεί για την ανατολική και νότια περιφερειακή διάσταση·

94.  καλεί την ΕΕ να παράσχει σοβαρή οικονομική, τεχνική και γνωστική στήριξη στις διοικήσεις των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών της ΕΑΣ εντός του εκτεταμένου προγράμματος για τη θεσμική ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοση, η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας τους, πράγμα άκρως σημαντικό εάν θέλουν τα κοινοβούλια να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

95.  επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να υποδεχθεί αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας στην Euronest ευθύς ως κριθούν δημοκρατικές από την διεθνή κοινότητα, και από τον ΟΑΣΕ, οι βουλευτικές εκλογές στην Λευκορωσία·

Χρηματοδότηση

96.  επικροτεί την πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, καθώς και για την αύξηση της χρηματοδότησης για την ΕΠΓ, όπως είχε ζητήσει στα προηγούμενα ψηφίσματά του· θεωρεί ότι η κατανομή των πόρων θα πρέπει να είναι ευέλικτη και κατάλληλη και για τις δύο περιοχές, ότι θα πρέπει να στηρίζεται σε μια προσέγγιση βασιζόμενη στις επιδόσεις, στις δεσμεύσεις και την πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων των χωρών-εταίρων, αλλά και στις ανάγκες και τις ικανότητές τους· σημειώνει ότι η αυξημένη ευελιξία και απλοποίηση θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου και να συνοδεύονται από αυξημένη εποπτεία των δαπανών·

97.  θεωρεί ότι έχει σημασία να διατηρηθεί μία εύλογη ισορροπία μεταξύ των συνιστωσών Ανατολή και Νότος, ιδίως καθόσον τα κράτη γείτονες προς ανατολάς επί του παρόντος υλοποιούν προγράμματα και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και έχουν προοπτική στην ΕΕ· πιστεύει όμως ότι αυτή η ισορροπία δεν πρέπει να θεωρείται αμετάβλητη σε μόνιμη βάση· υποστηρίζει πλήρως την αρχή της διαφοροποιημένης και με γνώμονα τις καλές επιδόσεις ευέλικτης οικονομικής βοήθειας, η οποία βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες, ικανότητα απορρόφησης και επίτευξη των στόχων·

98.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) πρέπει να συνάδει προς την τρέχουσα αξιολόγηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και τις διαπραγματεύσεις για την μετά το 2013 περίοδο, στοιχεία στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να διεξαχθεί με σκοπό να μην αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής γειτονίας στη διάρκεια των ετών 2012 και 2013·

99.  ζητεί τη σημαντική αύξηση του ανώτατου ορίου της κατηγορίας 4 του προϋπολογισμού της ΕΕ για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), δεδομένου ότι κατά τα τελευταία χρόνια, παρά κάποια πρόοδο κατά την προώθηση αυξημένης συνεργασίας και σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων χωρών της, πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες στο βαθμό που προκύπτουν νέες προκλήσεις και τομείς συνεργασίας·

100.  υπογραμμίζει ότι η ανακατανομή των πιστώσεων που χρειάζονται για την αυξημένη χρηματοδότηση της ΕΠΓ θα πρέπει να βασίζεται σε σαφείς προτεραιότητες και, κατά συνέπεια, να μη γίνει εις βάρος του μοναδικού μέσου απάντησης στην κρίση και αποκατάστασης της ειρήνης της Ένωσης, του Μηχανισμού Σταθερότητας, όπως προτείνει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της ΕΠΓ δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την τρέχουσα κρίση του δημοσίου χρέους·

101.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το υψηλό ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων της ΕΠΓ που δαπανώνται για παροχή συμβουλών αντί να χρησιμοποιούνται για έργα και προγράμματα και ζητεί, εν προκειμένω, ταχεία ανακατανομή της χρήσης τους στο πλαίσιο του νέου μέσου·

102.  υπογραμμίζει ότι, στις περιπτώσεις που η ΕΕ θα κινητοποιεί ανθρωπιστική βοήθεια, είναι σημαντικό να μεριμνήσει για την κατάλληλη μετάβαση μεταξύ της αποκατάστασης, της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες καταστροφικές συνέπειες των επαναστάσεων·

103.  θεωρεί ότι ο Μηχανισμός Διευκόλυνσης της Κοινωνίας των Πολιτών θα μπορούσε να σχεδιαστεί ως αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας· προτείνει να εξετασθεί η ιδέα να μεταφερθεί η διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας στον Μηχανισμό Διευκόλυνσης της Κοινωνίας των Πολιτών, εάν τα κράτη δεν τηρούν τους όρους χρηματοδότησης λόγω μη ικανοποιητικών επιδόσεων·

104.  τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας στη στήριξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, όπως είναι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, με την παροχή πόρων για την εξωτερική διάσταση αυτών των στρατηγικών, κυρίως για δραστηριότητες που εμπλέκουν γειτονικά κράτη·

105.  τονίζει ότι η κατανομή των πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό σαφώς καθορισμένων προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών-εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και στηριζόμενη σε σαφείς προϋποθέσεις και στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί· υπογραμμίζει ότι η στήριξη από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχουν εγγυήσεις για υγιή δημοσιονομική διαχείριση και ότι, για να αποτυπώνονται καλύτερα οι προτεραιότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται όλο το φάσμα των διαθέσιμων εργαλείων· σκιαγραφεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ενισχυμένη νομοθεσία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών των χωρών της ΕΠΓ·

106.  υπογραμμίζει ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ξεχωριστά και η ΕΕ ως σύνολο πρέπει να έχουν μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχουν στις γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της ΕΠΓ· στηρίζει όλους τους μηχανισμούς που θα βοηθούσαν στο συντονισμό και τον εξορθολογισμό της δράσης των διαφόρων δωρητών της ΕΕ στις χώρες της ΕΠΓ, χωρίς την προσθήκη περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών·

107.  τονίζει ότι, μολονότι η βοήθεια ενδέχεται να συνιστά μόχλευση για τις χώρες ΕΠΓ, δεν επαρκεί για να διασφαλίσει βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη· καλεί συνεπώς τις χώρες της ΕΠΓ να ενισχύσουν και να ενεργοποιήσουν τους εγχώριους πόρους τους, να συστήσουν διαφανή φορολογικά συστήματα, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών με αποτελεσματικό τρόπο στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΠΓ και να επιδιώξουν τη μεγαλύτερη οικειοποίηση των σχεδίων της ΕΠΓ·

108.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των χωρών μελών της G8 να αυξήσουν τις δανειακές διευκολύνσεις για τις χώρες της νότιας γειτονίας που έχουν ξεκινήσει μια δημοκρατική μετάβαση· θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της «Εταιρικής Σχέσης της Deauville» στις 27 Μαΐου 2011 είναι σε θέση να ενθαρρύνουν την οικονομική κινητοποίηση υπέρ της δημοκρατίας και της ανάπτυξης στις χώρες-εταίρους της ΕΕ·

109.  υπό το φως της Αραβικής Άνοιξης και της οπισθοχώρησης της δημοκρατίας σε μερικά από τα κράτη της ανατολικής γειτονίας, ζητεί να διεξαχθεί ειδική, σε πνεύμα αυτοκριτικής, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών των οποίων γινόταν χρήση κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της ανάπτυξης θεσμών και της παροχής στήριξης στην κοινωνία των πολιτών· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια περισσότερο σύγχρονη προσέγγιση που θα αυξήσει τη συνεργασία για την πρόληψη των συγκρούσεων·

110.  πιστεύει ακράδαντα ότι η οικονομική βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) πρέπει επίσης να εξετασθεί στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης και να υπόκειται σε μακρόπνοο προγραμματισμό ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής γειτονίας· δεν θεωρεί ότι ισχύει το επιχείρημα ότι η πολιτική αστάθεια στην περιοχή και οι ιδιαιτερότητες της ειρηνευτικής διεργασίας επιτρέπουν μόνον προσωρινό προγραμματισμό και εκτέλεση κατά περίπτωση·

111.  δεδομένων των τρεχουσών πιεστικών αναγκών, ειδικά στη νότια γειτονία, ζητεί να επιτευχθεί τάχιστα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση ενίσχυσης του Μέσου Γειτονίας κατά την περίοδο 2012 έως 2013· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να τηρήσουν πάραυτα τις σε διμερή βάση υποσχέσεις τους έναντι της Νοτίου Μεσογείου και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

112.  τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη νομοθετική πρόταση τροποποίησης του άρθρου 23 του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2008 και ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2008, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την επανεπένδυση κονδυλίων που επεστράφησαν από προηγούμενες πράξεις· υπενθυμίζει ότι το μέτρο αυτό θεωρείται ήδη δεδομένο και αντανακλάται στην πρόταση για τη χρηματοδότηση της αναθεώρησης της ΕΠΓ στον προϋπολογισμό 2011-2013· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους ώστε να εξασφαλίσει την άμεση διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου μέσω της ΕΤΕ, τόσο για την νότια όσο και για την ανατολική διάσταση·

113.  επικροτεί το έργο που επιτελούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, και υπογραμμίζει τη σημασία και την ανάγκη για περισσότερες συνέργειες με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επίσης δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές· στηρίζει την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, προκειμένου και οι εταίροι της νότιας διάστασης της γειτονίας να είναι επιλέξιμοι για βοήθεια από αυτήν, μεριμνώντας παράλληλα ώστε να καθιερωθεί μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, που και οι δύο στηρίζονται σε ευρωπαϊκά κατά πλειοψηφία κεφάλαια, μια καρποφόρα σχέση συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού·

o
o   o

114.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών της ΕΠΓ και στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1) ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0413.
(3) ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 24.
(4) ΕΕ L 221 της 27.8.2011, σ. 5.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0154.
(7) ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 312.
(8) ΕΕ C 282 E της 6.11.2008, σ. 443.
(9) ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σ. 760.
(10) ΕΕ C 285 E της 26.11.2009, σ. 11.
(11) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 83.
(12) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 76.
(13) ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 64.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(15) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 126.
(16) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(17) EE C 308 E της 20.10.2011, σ. 81.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0038.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0064.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0095.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0386.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0387.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0239.


Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις
PDF 412kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (2010/2311(INI))
P7_TA(2011)0577A7-0286/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 2003(1) και την έκθεση εφαρμογής της του 2008(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(3) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ(4), και ειδικότερα το άρθρο 10 σχετικά με την αρωγή και την προστασία των θυμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ του 2005 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών(6),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες(7), και την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 20ής Απριλίου 2010 «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης: σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Europol με τίτλο «Τρομοκρατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και τάσεις» για το 2011 (TE-SAT 2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ της 20ής Ιουλίου 2010: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (COM(2010)0386),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση για την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: κυριότερα επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: κυριότερα επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη (COM(2010)0673),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων του 1983 (CETS αριθ. 116), τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας του 2005 (CETS αριθ. 196), τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων του 2005, τη Σύσταση 8 του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006) σχετικά με τη βοήθεια στα θύματα εγκλημάτων, και την πρόταση της Επιτροπής του 2011 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (COM(2011)0275),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αναθεώρηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη και την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Από την πρόκληση στην ευκαιρία: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τα διάφορα ψηφίσματά του σχετικά με την αντιτρομοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(10), και την κοινή θέση 2001/931/CFSP του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0286/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σημαδεύτηκε από ό,τι έχει χαρακτηρισθεί ως «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», ειδικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των ΗΠΑ· εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι η επίθεση αυτή ή άλλες επιθέσεις παρομοίων διαστάσεων δεν έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά ο σχεδιασμός τους και οι προετοιμασίες έγιναν εν μέρει στην Ευρώπη, πολλοί Ευρωπαίοι τις αισθάνθηκαν ως επιθέσεις κατά των αξιών και του τρόπου ζωής τους·

Β.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη σοβαρότερος στόχος και θύμα της τρομοκρατίας τον 21ο αιώνα, και εξακολουθεί να απειλείται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις του 2004 στη Μαδρίτη και του 2005 στο Λονδίνο, επηρέασαν σημαντικά τη συναίσθηση των πολιτών της ΕΕ της κοινής τους ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Europol για την τρομοκρατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και τάσεις του 2011 (TE-SAT 2011) αναφέρει ότι η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή και ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να αυξάνονται, και τονίζει το γεγονός ότι παρατηρείται μείωση της τάσης των τρομοκρατικών επιθέσεων που διεκδικούν αυτονομιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις ή που αποδίδονται σε αυτές σε σύγκριση με το 2006, ενώ εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία επί του συνόλου των τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ·

Ε.  επισημαίνοντας ότι το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης επισημαίνει δύο απειλές για την εσωτερική ασφάλεια – τη διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα – και ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτές συμπίπτουν στους αυτούς τομείς δραστηριότητας, όπως λ.χ. το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα τρομοκρατικά δίκτυα προσέλαβαν νέες μορφές, όπως η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, ενώ έγιναν πιο περίπλοκα ως προς τη δομή τους, τα μέσα και τη χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα η ίδια η τρομοκρατική απειλή να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελούσε ανέκαθεν τμήμα των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της τακτικής επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι επιθέσεις της Μαδρίτης και του Λονδίνου οδήγησαν σε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο αντίληψης του φαινόμενου της τρομοκρατίας και στις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή της· και εκτιμώντας ότι, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών, η τρομοκρατία κατέστη ζήτημα το οποίο έπληττε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και όχι μόνο την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών, με πολύ διαφορετικό νομικό πλαίσιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την έλλειψη αδιαμφισβήτητων διεθνών ορισμών της τρομοκρατίας, η ΕΕ έχει προσδιορίσει τα τρομοκρατικά εγκλήματα στην απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ·

Η.  επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκλειστεί η τρομοκρατία από τις οικονομικές, υλικοτεχνικές και επιχειρησιακές βάσεις της·

Θ.  εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές εμπειρίες καθώς και τα επίπεδα απειλής ποικίλλουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ καθώς οι τρομοκρατικές ενέργειες συχνά είναι πανευρωπαϊκές και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία της νομοθεσίας και των αντιτρομοκρατικών ικανοτήτων και την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα όταν προβαίνουν σε πράξεις·

Ι.  εκτιμώντας ότι οι πολίτες της ΕΕ και άλλα άτομα χρειάζονται εγγυήσεις για την ασφάλειά τους εντός της ΕΕ και αλλαχού και ότι στο θέμα αυτό η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές πράξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, απειλούν τη δημοκρατία, στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση νόμιμα σχηματισμένων κυβερνήσεων, υπονομεύουν πλουραλιστικές κοινωνίες των πολιτών και θέτουν σε δοκιμασία του καθενός τα ιδεώδη για μια ζωή απαλλαγμένη από το φόβο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να είναι η καταπολέμηση των στόχων της τρομοκρατίας και της εκτέλεσης τρομοκρατικών ενεργειών, που επιδιώκουν την καταστροφή του ιστού των ελεύθερων, ανοικτών και δημοκρατικών κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι η προστασία και η ενίσχυση αυτού του ιστού των δημοκρατικών κοινωνιών, ενισχύοντας τις πολιτικές ελευθερίες και το δημοκρατικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, εντοπίζοντας τους υπεύθυνους των πράξεων αυτών και διώκοντάς τους, και αντιδρώντας στις συνέπειες μιας τρομοκρατικής επίθεσης με πολιτικές ένταξης, διασυνοριακή συνεργασία της δικαιοσύνης και της αστυνομίας και αποτελεσματική και συντονισμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ, εκτιμώντας δε ότι η αποτελεσματικότητα των αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να μετράται σε σχέση με τους εν λόγω στόχους, και θεωρώντας ότι η προσέγγιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας είναι η εστίαση στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και της κλιμάκωσης·

ΙΓ.  επισημαίνοντας ότι η αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ως εκ τούτου να παρεμβαίνει όχι μόνον στο επίπεδο των συνεπειών της τρομοκρατίας, αλλά και στις αιτίες της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού συνιστά ουσιαστικό παράγοντα στην πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει αντιμετώπιση όλων των μορφών τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στον κυβερνοχώρο, της τρομοκρατίας που συνδέεται με τα ναρκωτικά και της δυνατότητας σύνδεσης τρομοκρατικών ομάδων που ευθύνονται για πολλαπλές εγκληματικές πράξεις ή που συνεργάζονται για την διάπραξη παρόμοιων πράξεων, καθώς και των τακτικών που χρησιμοποιεί για να δράσει, όπως παράνομη χρηματοδότηση, οικονομικός εκβιασμός, πλύσιμο παράνομου χρήματος και συγκάλυψη των πράξεων των τρομοκρατικών ομάδων μέσω υποτιθέμενων νομικών προσώπων ή θεσμών·

ΙΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί πρόβλημα των κρατών, και ότι ως εκ τούτου εναπόκειται στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα να επεξεργασθούν και να διαφυλάξουν τις βασικές γραμμές της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, αναζητώντας την μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση· εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο απαράγραπτο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της κυριαρχίας του νόμου, εναπόκειται σε όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, τόσο στην συμπολίτευση όσο και στην αντιπολίτευση· και εκτιμώντας ότι τούτο λειτουργεί στην κατεύθυνση της διαφύλαξης του ορισμού της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, η οποία σε κάθε δημοκρατική κοινωνία είναι έργο της κυβέρνησης και προκύπτει από την νόμιμη αντιπαράθεση των κομμάτων και, κατά συνέπεια, από την εκλογική αναμέτρηση·

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι είναι λογικό να υπολογίζονται οι δαπάνες και τα οφέλη από τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές καθώς οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να γνωρίζουν εάν οι αποφάσεις τους έχουν την επιθυμητή επίπτωση, και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους να λογοδοτούν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά από τις επιθέσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο, έφτασε η στιγμή του απολογισμού της επιτευχθείσας προόδου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· δεδομένου ότι η αξιολόγηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και πιο ουσιαστική χάραξη πολιτικής και ότι, σε οιαδήποτε σύγχρονη δημοκρατία, οι αποφάσεις πολιτικής πρέπει να υπόκεινται σε συχνή αξιολόγηση και επανεξέταση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εντυπωσιακό το πόσα λίγα έχουν γίνει για να εκτιμηθεί ο βαθμός υλοποίησης των δηλωθέντων στόχων των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει να γίνει ενδελεχής αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ καθώς η αξιολόγηση και η εκτίμηση είναι βασικές προϋποθέσεις για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των φορέων χάραξης πολιτικής· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η έλλειψη ίδιας αξιολόγησης των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλο τμήμα αυτής υλοποιείται στους τομείς πολιτικών που αφορούν τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, όπου βεβαίως κατά παράδοση τηρείται μυστικότητα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στόχευαν επανειλημμένα στο να προκαλέσουν μαζικά θύματα και να προκαλέσουν τις υφιστάμενες θεσμικές ικανότητες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αθώοι πολίτες αποτελούν το στόχο των τρομοκρατών που αποβλέπουν στην καταστροφή της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι έχουν υποστεί τραυματισμό, ζημία ή απώλεια αγαπημένων προσώπων σε τρομοκρατικές επιθέσεις, πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη, και να λάβουν επανόρθωση, αποζημίωση και βοήθεια·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημαίας να αποδίδεται δικαιοσύνη, να δικάζονται οι ένοχοι και να μην μένουν ατιμώρητα τα τρομοκρατικά εγκλήματα, και ότι πρέπει να αποδίδεται ειδική σημασία στη θέση των θυμάτων ως μαρτύρων σε δικαστικές διαδικασίες·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες της δημοκρατικής νομιμότητας των αντιτρομοκρατικών πολιτικών, και ότι τυχόν λάθη, παράνομες ενέργειες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διερευνώνται και να διώκονται δικαστικά·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται στον τομέα αυτόν επηρεάζει αμοιβαία την σφαίρα των πολιτικών ελευθεριών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική παρακολούθηση έχει καταστεί κύριο χαρακτηριστικό των αντιτρομοκρατικών πολιτικών και ότι η ευρείας κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων, οι τεχνολογίες ανίχνευσης και αναγνώρισης, η ιχνηλάτηση και ο εντοπισμός, η εξαγωγή δεδομένων και σκιαγράφηση του προφίλ, η αξιολόγηση κινδύνου και η ανάλυση συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται ως μέσα για την πρόληψη της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά συνεπάγονται τον κίνδυνο αντιστροφής του βάρους της απόδειξης στον πολίτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά επιτυχίας των μέσων αυτών είναι αμφίβολα· και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών είναι ανεπαρκής·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο δεδομένα που συλλέγονται για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς, είναι υποχρεωμένες να διατηρούν και να παρέχουν προσωπικά δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων των πελατών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων (τόσο σε επενδύσεις υποδομών όσο και σε επιχειρησιακές δαπάνες) είναι σημαντικές·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται επειγόντως ένας ενιαίος νομικός ορισμός της έννοιας της «σκιαγράφησης του προφίλ» που να βασίζεται στα αντίστοιχα θεμελιώδη δικαιώματα και πρότυπα προστασίας των δεδομένων προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα ως προς ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται και ποιες όχι·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και υπενθυμίζει ότι αυτή πρέπει να συνδυαστεί με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής είναι μάλλον μικρό, περιορισμένο στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί και όχι των εθνικών αντιτρομοκρατικών πολιτικών ή των εθνικών μέτρων με τα οποία μεταφέρονται πολιτικές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, καθώς και για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σοβαρότερη μελέτη όσον αφορά τα ενδεχόμενα νομικά κενά ή την ενδεχόμενη επικάλυψη ή επανάληψη δράσεων και οργάνων για την αντιτρομοκρατική δράση που έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της συνεπούς προσέγγισης, στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών, ως προς τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

2.  λυπάται επίσης για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν καλύπτει επαρκώς και δεν αναπτύσσει λεπτομερέστερα τα μέτρα που ελήφθησαν από άλλες ΓΔ πλην της ΓΔ JLS (όπως είναι η ΓΔ TRAN, η ΓΔ ENTER ή η ΓΔ MARKT), και δεν παρέχει σαφή ιδέα του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα εν λόγω μέτρα, εάν επικαλύπτονται ή εάν αφήνουν κενά· είναι της γνώμης ότι όλα τα ανωτέρω επίπεδα πρέπει επίσης να εξετασθούν καθόσον τα ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή μέτρα είναι συμπληρωματικά και η αξιολόγηση μεμονωμένων μέτρων δεν παρέχει πλήρη εικόνα της επίπτωσης των αντιτρομοκρατικών πολιτικών στην Ευρώπη·

3.  λυπάται που χάθηκε η ευκαιρία για να εξηγηθεί πώς ορισμένα αντιτρομοκρατικά μέσα της ΕΕ, όπως η διατήρηση δεδομένων, οι καταστάσεις επιβατών (PNR) και η Συμφωνία SWIFT, εντάσσονται στην αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ·

4.  πιστεύει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει πάντα να αποτελεί την πυξίδα για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του καθώς και στη συνεργασία με τρίτους και τρίτες χώρες·

5.  τονίζει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις χώρες εταίρους της να βασίσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει επίσης ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θα πρέπει κατ' αρχάς να στοχεύουν στην πρόληψη, και τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν ο διάλογος, η ανεκτικότητα και η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών αξιών, πολιτισμών και θρησκειών·

6.  υπενθυμίζει ότι οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται με γνώμονα τις ανάγκες, την αποτελεσματικότητα, την αναλογικότητα, τις πολιτικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τον δημοκρατικό έλεγχο και τη λογοδοσία, τα οποία η Ένωση έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει και προάγει, και ότι η διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται τα πρότυπα αυτά πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας αξιολόγησης όλων των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών που καταβάλλονται στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να αναπτύσσονται σύμφωνα με τους κανόνες του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και, ειδικότερα, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα υπόψη τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  επιβεβαιώνει ότι μέτρα κατάσχεσης, δήμευσης και παγώματος περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αλλά και οργανώσεων που επιδίδονται ή/και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, ενδέχεται να είναι χρήσιμα ως αντιτρομοκρατικά εργαλεία, αλλά ότι πρέπει να συμβιβάζονται πλήρως με το άρθρο 75 της ΣΛΕΕ και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

8.  φρονεί πως η πρόληψη, ιχνηλάτηση και δίωξη των τρομοκρατικών πράξεων είναι ουσιαστικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συστηματικής προσέγγισης που θα βασίζεται όχι σε κανόνες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά σε μια συνεπή στρατηγική που θα στηρίζεται σε ανάγκες, θα λαμβάνει υπόψη σκοπούς και δαπάνες και θα αποφεύγει την αλληλοεπικάλυψη μέτρων και την υφέρπουσα διεύρυνση λειτουργιών από την πλευρά των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση των δέκα χρόνων των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε σαφώς καθορισμένους στόχους πολιτικής·

10.  θεωρεί ότι η τρομοκρατία είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί με μια πολιτική αντιτρομοκρατικού αγώνα που θα λαμβάνει υπόψη την εν λόγω εξέλιξη·

11.  θεωρεί σκόπιμο να τύχουν εμβάθυνσης και ανάπτυξης οι τέσσερις κύριοι τομείς δράσης της στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: πρόληψη, προστασία, δίωξη και αντίδραση·

12.  πιστεύει ότι η πρόληψη, έρευνα και δίωξη των τρομοκρατικών πράξεων πρέπει να βασισθεί στην ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο και πλήρη και έγκαιρη ολοκλήρωση του χάρτη πορείας προς ενιαίες διαδικαστικές εγγυήσεις υψηλού επιπέδου·

13.  εκτιμά πως η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση, μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

14.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των κρατών μελών με την OLAF καθώς και με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Europol, Eurojust και CEPOL·

15.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη εκτίμηση όλων των εγκεκριμένων αντιτρομοκρατικών πολιτικών και μέτρων και να επικεντρωθεί σε μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Europol και Eurojust υπό το πρίσμα των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ανάγκη για ενιαία πρότυπα για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, η πλήρης εφαρμογή των κοινών ομάδων έρευνας, ένα ισχυρότερο ενωσιακό πλαίσιο για δικαστική και αστυνομική κατάρτιση, και πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης·

16.  είναι της άποψης ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα προς το επίπεδο της απειλής και ότι πρέπει να προσαρμόζονται ανταποκρινόμενα τόσο σε αύξηση όσο και σε μείωση του επιπέδου της απειλής· λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, στο πλαίσιο νέων κυβερνητικών εξουσιών και οργανισμών, πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται κατά αυστηρότερο ή ηπιότερο τρόπο αναλόγως με την κατάσταση·

17.  υπενθυμίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση είναι η πιο σημαντική και συνεχής μακροπρόθεσμη απειλή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και αποτελούν τοιουτοτρόπως τον άξονα επί του οποίου πρέπει να εστιάσει η ΕΕ τις προληπτικές στρατηγικές της προς αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην αρχή της αλυσίδας· τονίζει ότι η επένδυση σε πολιτικές κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αντιμετώπιση και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης πιθανών τρομοκρατών·

18.  υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή πολλών ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συχνά συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, οικοδόμησης της ειρήνης, οικοδόμησης κρατικών θεσμών και εκδημοκρατισμού, θέματα που είναι όλα βασικά για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης·

19.  ζητεί τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σχετικά με την αυξανόμενη σχέση μεταξύ του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει τη συνεχή ανάλυση των νέων τάσεων και στοιχείων που αφορούν τη διαφοροποίηση, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση, καθώς και των σχετικών με το ρόλο των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

20.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν την άνοδο του εξτρεμισμού·

21.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επέκτασης και ανάπτυξης των υφιστάμενων και νέων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων κατά της τρομοκρατίας με χώρες εκτός της Ευρώπης, υπό τον όρο ότι οι εταιρικές αυτές σχέσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και επισημαίνει την ανάγκη για συνεργασία με άλλους εταίρους, επαναλαμβάνοντας τη σημασία που αποδίδει η Ένωση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς και των ανθρωπίνων και πολιτικών τους δικαιωμάτων·

22.  υπογραμμίζει ότι η αντιτρομοκρατική δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες· ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης των επικουρικών αντιτρομοκρατικών μέτρων στο προσεχές Μέσο Σταθερότητας, για να αποφευχθεί η κρατική αποτυχία· συμφωνεί ότι περιοχές με προτεραιότητα είναι η Νότιος Ασία, συγκεκριμένα το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, η περιοχή Σαχέλ (Μαυριτανία, Μάλι, Νίγηρας), η Σομαλία και η Υεμένη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στο Σαχέλ στις 21 Μαρτίου 2011 και ζητεί από το Συμβούλιο να υιοθετήσει τη στρατηγική σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει την εισαγωγή αντιτρομοκρατικών ρητρών στις διεθνείς συμφωνίες·

23.  καλεί την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν ταχέως ρυθμίσεις για τη ρήτρα αλληλεγγύης που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

24.  τονίζει τη σημασία του καθορισμού ενιαίας δέσμης προτύπων για την συγκεκριμένη προστασία και υποστήριξη θυμάτων της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (COM(2011)0275

Αξιολόγηση και άσκηση χαρτογράφησης

25.  τονίζει ότι μια σωστή αξιολόγηση δέκα ετών αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να επικεντρωθεί στην εξέταση του κατά πόσο τα ληφθέντα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ βασίστηκαν σε αποδείξεις (και όχι σε υποθέσεις), καθοδηγήθηκαν από τις ανάγκες, χαρακτηρίστηκαν από συνοχή και αποτελούσαν μέρος μιας περιεκτικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, και να βασιστεί σε εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 70 της ΣΛΕΕ, με αναφορά της Επιτροπής στην Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών αρμόδιων για την εποπτεία των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων εντός έξη μηνών μετά την ανάθεση της μελέτης, με τη σύνταξη εκθέσεων που θα ζητήσουν οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και οργανισμοί όπως η Europol, η Eurojust, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη·

26.  υποστηρίζει μία ολιστική και συνολική προσέγγιση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών υπό τη μορφή της ευθυγράμμισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και της ενίσχυσης των υπαρχόντων συντονιστικών μηχανισμών μεταξύ των δομών και των οργανισμών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· τονίζει ότι ένα καλό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι η ΕΕ βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, υπό τον όρο ότι υπάρχει ορθή νομική βάση για τη συνεργασία αυτή, και ότι εντάσσεται σε τακτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, αλλά ότι η ανταλλαγή αυτή πρέπει να υπόκειται στα ίδια πρότυπα λογοδοσίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· επισημαίνει, στο θέμα αυτό, ότι, πέρα και πάνω από όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, η ανθρώπινη νοημοσύνη παραμένει απαραίτητη για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δικτύων και την έγκαιρη πρόληψη επιθέσεων·

27.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) σαφή ανάλυση της αντιμετώπισης της τρομοκρατικής απειλής, βάσει του προσδιορισμού που καθορίζεται στην απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και του πλαισίου των αντιτρομοκρατικών μέτρων, για να αντιμετωπιστεί η απειλή αυτή υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας, των κενών στην ασφάλεια, της πρόληψης, της δίωξης και της αυξημένης ασφάλειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών της ΕΕ και της αναλογικότητάς τους·
   β) γεγονότα, αριθμητικά δεδομένα και τάσεις που αφορούν την τρομοκρατική δραστηριότητα και την αντιτρομοκρατική δράση·
   γ) πλήρη επισκόπηση των συνολικών επιπτώσεων των αντιτρομοκρατικών μέτρων στις πολιτικές ελευθερίες και στα θεμελιώδη δικαιώματα, των μέτρων που επιβάλλουν τρίτες χώρες με άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ και όλων των μέτρων που λαμβάνονται στον τομέα αυτό σε συνάρτηση με τις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECHR), του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων·

28.  καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τα μέτρα που έχουν άλλους στόχους από την αντιτρομοκρατία ή τους τομείς στους οποίους έχουν προστεθεί νέοι στόχοι σε σχέση με τον αρχικό σκοπό της αντιτρομοκρατίας (διεύρυνση αποστολής και υφέρπουσα διεύρυνση λειτουργιών), όπως επιβολή του νόμου, πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης, δημόσια υγεία ή δημόσια τάξη·

29.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει πλήρη και λεπτομερή «χάρτη» όλων των υφισταμένων αντιτρομοκρατικών πολιτικών στην Ευρώπη, με ειδική εστίαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον τρόπο που αυτή μεταφέρθηκε και εφαρμόστηκε σε επίπεδο ΕΕ· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν συνολική αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών τους, επικεντρωμένη ιδιαίτερα στη διάδραση με τις πολιτικές της ΕΕ, την επικάλυψη και τα κενά, προκειμένου να συνεργαστούν καλύτερα για την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ – παρέχοντας μεταξύ άλλων συγκριτικούς πίνακες που προσδιορίζουν ποιες είναι οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο τις διάφορες διατάξεις των ευρωπαϊκών κειμένων και παρέχοντας πληροφορίες εντός των δεδομένων προθεσμιών, όπως στην περίπτωση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων·

30.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη και λεπτομερή έκθεση, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, σχετικά με όλους τους πόρους που δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για μέτρα που αποβλέπουν σε αντιτρομοκρατικούς στόχους, άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προορίζονται ειδικά για αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες, για προσωπικό του τομέα της ΤΠ, συστήματα και βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατία, για την υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία δεδομένων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, για την χρηματοδότηση της έρευνας που σχετίζεται με την αντιτρομοκρατία, και σχετικά με την εξέλιξη των συναφών δημοσιονομικών θέσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2001, διευκρινίζοντας επίσης τους πόρους που διατίθενται για τον τομέα αυτό από τρίτες χώρες·

31.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματά της·

32.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές, και να προβεί σε επισκόπηση των τομέων που αντλούν οφέλη από την ανάπτυξη των αντιτρομοκρατικών πολιτικών·

Δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία

33.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές υποβάλλονται σε αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

   α) μια λεπτομερή αξιολόγηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο είτε τα εθνικά κοινοβούλια είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν πλήρη δικαιώματα και μέσα άσκησης ελέγχου, όπως πρόσβαση σε πληροφορίες, επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης διαδικασίας, και δικαιώματα να τροποποιήσουν τις προτάσεις περί αντιτρομοκρατικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν συμφωνίας από διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, των μη νομοθετικών δράσεων που ανελήφθησαν (ή χρηματοδοτήθηκαν) από την ΕΕ, όπως ερευνητικά προγράμματα και μέτρα που υιοθετήθηκαν από τρίτες χώρες με εξωεδαφικό αποτέλεσμα στην ΕΕ·
   β) την ανάγκη αναθεώρησης των αντιτρομοκρατικών μέτρων, ώστε να συμπεριληφθεί ενδελεχής δοκιμασία αναλογικότητας·
   γ) την εκπόνηση επισκόπησης της διαβάθμισης εγγράφων, των τάσεων στη χρήση της διαβάθμισης και των δεδομένων σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατία·
   δ) μια επισκόπηση των μέσων για άσκηση δημοκρατικού ελέγχου της διασυνοριακής συνεργασίας από υπηρεσίες πληροφοριών και συγκεκριμένα του Κέντρου Επιχειρήσεων (SitCen), του Κέντρου επιφυλακής, του Κέντρου διαχείρισης κρίσεων, του Γραφείου συμψηφισμού του Συμβουλίου και της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας (COSI)·

34.  ζητεί επίσης, όσον αφορά τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας και να τυγχάνουν σεβασμού τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, δεδομένου ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να συμβιβάζονται προς τη νομοθεσία και το κράτος δικαίου·

35.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να ερευνήσουν κάθε παράνομη ενέργεια και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και της έννομης τάξης, σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε αποδείξεις ή υπόνοιες για τέτοιες ενέργειες ή παραβιάσεις, και καλεί τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις αυτές να μεριμνούν για την διόρθωση·

36.  προσβλέπει στα πορίσματα της έκθεσης συνεχείας της Προσωρινής Επιτροπής του ΕΚ (TDIP) για την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για την μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, και ζητεί να εφαρμοστούν όλες οι σχετικές συστάσεις του ΕΚ·

37.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει τις ΗΠΑ να βρουν κατάλληλες λύσεις για τα ζητήματα του κλεισίματος του Γκουαντάναμο και της εξασφάλισης δίκαιης δίκης στους κρατούμενους·

38.  καλεί σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση των μέτρων που αφορούν τον «μαυροπίνακα» και το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων, να εξετάσουν ειδικότερα τη θέση των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να βεβαιωθούν ότι αυτές δεν έχουν καταγραφεί ως «ενώσεις» και ότι η συνεργασία τους με τις συμπράττουσες οργανώσεις δεν παρεμποδίζεται αναίτια·

39.  έχει επίγνωση της έφεσης της Επιτροπής κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην πρόσφατη υπόθεση Kadi κατά Επιτροπής· καλεί όλους τους φορείς να πραγματοποιήσουν εκτενή επανεξέταση του συστήματος κυρώσεων, και να μεριμνήσουν ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περί κράτους δικαίου, σε συμφωνία με όλη τη σχετική νομολογία· εκτιμά πως όσοι αποτελούν στόχο κυρώσεων θα πρέπει να ενημερώνονται για τα στοιχεία που τις θεμελιώνουν και να δικαιούνται να προσφύγουν αποτελεσματικά στη δικαιοσύνη·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να ερευνήσουν την συλλογή προσωπικών δεδομένων – σε περίπτωση που παρόμοια συλλογή έχει πραγματοποιηθεί – που γίνεται για τον σκοπό της επιβολής του νόμου χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη νομική βάση ή καταφεύγοντας σε παράτυπες ή ακόμη και παράνομες διαδικασίες·

Παρακολούθηση και σκιαγράφηση του προφίλ

41.  προτρέπει την Επιτροπή να προβεί στη διεξαγωγή υποχρεωτικής δοκιμασίας αναλογικότητας και στη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης του αντίκτυπου για κάθε πρόταση που αφορά την ευρείας κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων, τεχνολογίες ανίχνευσης και αναγνώρισης, ιχνηλάτηση και εντοπισμό, εξαγωγή δεδομένων και σκιαγράφηση του προφίλ, αξιολόγηση κινδύνου και ανάλυση συμπεριφοράς ή παρόμοιες τεχνολογίες·

42.  τονίζει την ανάγκη βελτιωμένης χρήσης των δεδομένων: η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον η τήρηση της αρχής της αναγκαιότητας έχει αποδειχθεί, και η επικάλυψη με άλλα υφιστάμενα μέτρα, και η ύπαρξη άλλων λιγότερο δραστικών μέτρων έχουν αποδεδειγμένα αποκλειστεί, και μόνον για αυστηρά περιορισμένους σκοπούς, με ελαχιστοποίηση δεδομένων και δραστικά βελτιωμένες μεθόδους μερισμού και επεξεργασίας των δεδομένων·

43.  ζητεί από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) να συντάσσουν έκθεση σχετικά με το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

44.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποσαφηνίσουν πλήρως την κατανομή εργασίας μεταξύ του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και του Ύπατου Εκπροσώπου·

45.  ζητεί από το Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη χρήση πληροφοριών προερχόμενων από ανθρώπινες επαφές και για τη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών στις ευρωπαϊκές αντιτρομοκρατικές πολιτικές

46.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών πολιτικών, όπως είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε έγγραφα μέσω της δημιουργίας νόμου περί ελευθερίας των πληροφοριών της ΕΕ, και η ενίσχυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29)·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τροπολογίες για την απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το 2008, με σκοπό να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων μέσω της αναπροσαρμογής του ορισμού περί τρομοκρατικού εγκλήματος και της καλύτερης σύνδεσής του με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

48.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και έναν ενιαίο νομικό ορισμό της έννοιας της «σκιαγράφησης του προφίλ'·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, που θα καλύπτει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ και με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο – Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και συντάχθηκε υπό την ευθύνη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ κ. Javier Solana.
(2) Έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας – Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, S 407/08.
(3) ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.
(4) ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21.
(5) Έγγραφο του Συμβουλίου 14469/4/2005.
(6) Έγγραφο του Συμβουλίου 14781/1/2005. Η στρατηγική επανεξετάστηκε τον Νοέμβριο 2008. Έγγραφο του Συμβουλίου 15175/2008.
(7) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(8) ΕΕ C 56 της 22.2.2011, σ. 2.
(9) SOC/388 - CESE 800/2011.
(10) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.
(11) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου