Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2841(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0001/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0001/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2012 - 16.1
CRE 18/01/2012 - 16.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0001

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 35k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του της 15ης Ιουλίου 2009(1) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011(2) σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 183 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών ως εξής:

  

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: 76 μέλη

  

Επιτροπή Ανάπτυξης: 30 μέλη

  

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: 31 μέλη

  

Επιτροπή Προϋπολογισμών: 43 μέλη

  

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: 30 μέλη

  

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: 48 μέλη

  

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 49 μέλη

  

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων: 69 μέλη

  

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας: 61 μέλη

  

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 41 μέλη

  

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού: 47 μέλη

  

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 50 μέλη

  

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: 44 μέλη

  

Επιτροπή Αλιείας: 25 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 31 μέλη

  

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 25 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 60 μέλη

  

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: 24 μέλη

  

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 35 μέλη

  

Επιτροπή Αναφορών: 35 μέλη.

  

καθώς και να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών υποεπιτροπών ως εξής:

  

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 31 μέλη

  

Υποεπιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας: 31 μέλη.

   2. αποφασίζει, σε συνάρτηση με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων επιτροπών, ότι τα εν λόγω προεδρεία μπορούν να περιλαμβάνουν τέσσερις αντιπροέδρους κατ' ανώτατο όριο·
   3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 34.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0570.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου