Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2546(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0003/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2012 - 16.2
CRE 18/01/2012 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0002

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 263kWORD 42k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011)
P7_TA(2012)0002RC-B7-0003/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) όσον αφορά το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για μια ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (2011/2546(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την «εξάδα» και τις δύο προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας(1),

–  έχοντας υπόψη την πορεία των διαπραγματεύσεων όσον αφορά το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για μια ενισχυμένη οικονομική ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν εκ μέρους του Κοινοβουλίου οι εκπρόσωποί του στην ad hoc ομάδα εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

1.  εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την ανάγκη να συναφθεί μια τέτοια διακυβερνητική συμφωνία για να δοθεί μια σταθερή, επείγουσα και βιώσιμη απάντηση στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους κύριους στόχους της μπορούν να επιτευχθούν με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ· παραμένει ωστόσο διατεθειμένο να εργαστεί για την επίτευξη εποικοδομητικής λύσης·

2.  επιβεβαιώνει την στήριξή του στις παρατηρήσεις που διατύπωσαν στην ad hoc ομάδα εργασίας οι βουλευτές που ορίστηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκπροσωπήσουν το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του που οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντανακλώνται έως τώρα στο σχέδιο της διεθνούς συμφωνίας της 10ης Ιανουαρίου 2012· διαπιστώνει την υποστήριξη αρκετών κρατών μελών όσον αφορά ορισμένες από τις προτάσεις του που προβλήθηκαν στη συνάντηση της 12ης Ιανουαρίου 2012· θα εξετάσει τη θέση του αφού παραλάβει το τελικό σχέδιο που αναμένεται στις 18 Ιανουαρίου 2012·

3.  είναι πεπεισμένο ότι η νομισματική ένωση μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση μόνο με χρήση της κοινοτικής μεθόδου· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ένα πολιτικό σχέδιο που βασίζεται σε κοινές αξίες, ισχυρά κοινά θεσμικά όργανά και στην τήρηση κοινών κανόνων·

4.  εμμένει επίσης συγκεκριμένα στο ότι:

   στη νέα συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζεται ρητά ότι το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει των διατάξεών της·
   όλα τα μέτρα για την υλοποίηση της συμφωνίας θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ·
   η συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και εάν τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να επιδιώξουν στόχους διαφορετικούς από εκείνους που ορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ, αυτό θα πρέπει να συμβεί μέσω των εφαρμοστέων νομικών διαδικασιών της ΕΕ χωρίς να οδηγεί στη δημιουργία διπλών μέτρων και σταθμών·
   όλα τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη, σημερινά ή μελλοντικά μέλη του ευρώ, θα πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής στις συναντήσεις της Συνόδου για το ευρώ·
   δημοκρατική απόδοση λογαριασμών θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων, στα αντίστοιχα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού οικονομικού συντονισμού και της διακυβέρνησης·
   η συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης·
   η νέα συμφωνία πρέπει να καθιερώνει, με νομικά δεσμευτικό τρόπο, τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ουσία της συμφωνίας θα ενσωματωθεί στις Συνθήκες μέσα σε πέντε έτη το αργότερο·

5.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για μια Ένωση σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης· πιστεύει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, παρόλο που αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα επιφέρει την ανάκαμψη και ότι η συμφωνία θα πρέπει να αποστέλλει σαφώς το μήνυμα ότι οι ηγέτες της Ευρώπης θα αναλάβουν σθεναρή δράση και στα δύο μέτωπα· εμμένει ως εκ τούτου στο γεγονός ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προώθηση μεγαλύτερης σύγκλισης και ισχυρότερης ανταγωνιστικότητας όπως και προτάσεις για ένα ταμείο απόσβεσης, για ομόλογα έργου, για έναν νόμο περί φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εντός της ΕΕ και, με ταυτόχρονη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, για έναν οδικό χάρτη σχετικά με ομόλογα σταθερότητας·

6.  τονίζει ότι τα ίδια θεσμικά, νομικά και πολιτικά επιχειρήματα αφορούν και άλλες πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας· για αυτό τον λόγο ζητεί να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις αυτές με τον ίδιο τρόπο·

7.  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τη νομοθεσία της ΕΕ και τον ρόλο των θεσμικών της οργάνων, ιδίως εάν η τελική συμφωνία περιέχει στοιχεία ασυμβίβαστα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή το καθήκον της να ασκεί πλήρως τον θεσμικό της ρόλο ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κανονισμός σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών (COM(2011)0819), και κανονισμός σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (COM(2011)0821).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου