Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2546(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0003/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/01/2012 - 16.2
CRE 18/01/2012 - 16.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0002

Antagna texter
PDF 196kWORD 34k
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg
Slutsatser från Europeiska rådets möte (den 8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk union
P7_TA(2012)0002RC-B7-0003/2012

Europaparlamentets resolution av den 18 januari 2012 om slutsatserna från Europeiska rådets möte (den 8–9 december 2011) om ett utkast till internationellt avtal om en finanspolitisk union (2011/2546(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011,

–  med beaktande av uttalandet från euroområdets stats- och regeringschefer av den 9 december 2011,

–  med beaktande av paketet med sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning och de två förslagen från kommissionen om att ytterligare skärpa budgetdisciplinen(1),

–  med beaktande av läget i förhandlingarna om utkastet till internationellt avtal om en starkare ekonomisk union,

–  med beaktande av det förslag som parlamentets företrädare har lagt fram för parlamentets räkning i ad hoc-arbetsgruppen,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet uttrycker tvivel om behovet av ett sådant mellanstatligt avtal – de flesta huvudmålen i avtalet kan uppnås bättre och mer effektivt med EU-lagstiftning – för att på ett konkret, snabbt och långsiktigt sätt ta itu med den finansiella, ekonomiska och sociala kris som råder i många av EU:s medlemsstater. Parlamentet är dock redo att arbeta för en konstruktiv lösning.

2.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för det förslag som lades fram i ad hoc-arbetsgruppen av de ledamöter som talmanskonferensen utsett att företräda parlamentet. Parlamentet beklagar att utkastet till internationellt avtal av den 10 januari 2012 inte återspeglar Europaparlamentets förslag, men konstaterar samtidigt att många medlemsstater gav sitt stöd till några av de förslag det lade fram vid mötet den 12 januari 2012. Parlamentet kommer att se över sin ståndpunkt efter att ha mottagit det slutliga utkastet, som beräknas komma den 18 januari 2012.

3.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att den monetära unionen kan utvecklas till en verklig ekonomisk och finanspolitisk union enbart om man tillämpar gemenskapsmetoden. Parlamentet påminner om att EU är ett politiskt projekt som bygger på gemensamma värderingar, starka gemensamma institutioner och respekt för gemensamma regler.

4.  Europaparlamentet insisterar dessutom särskilt på att

   det i det nya avtalet uttryckligen ska fastställas att EU-lagstiftningen entydigt har företräde framför avtalets bestämmelser,
   alla åtgärder för att genomföra avtalet ska vidtas i enlighet med relevanta förfaranden i EU:s fördrag,
   avtalet måste vara förenligt med EU:s lagstiftning, särskilt med siffrorna i stabilitets- och tillväxtpakten, samt att avtalsparter, i de fall då de vill fastställa mål som inte överensstämmer med EU:s lagstiftning, måste följa tillämpliga rättsliga EU-förfaranden, och att detta inte får leda till dubbla måttstockar,
   alla avtalsslutande parter, nuvarande och framtida euromedlemmar, bör ha samma rätt att delta i Euro-toppmötena,
   demokratisk ansvarighet måste säkerställas genom ett ökat deltagande av både Europaparlamentet och de nationella parlamenten, på deras respektive nivåer, i alla aspekter av EU:s ekonomiska samordning och styrning,
   samarbetet mellan nationella parlament och Europaparlamentet måste ske inom ramen för EU:s fördrag, i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1 till fördraget,
   det nya avtalet måste innehålla ett juridiskt bindande åtagande av avtalsparterna om att alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att avtalet i allt väsentligt införlivas i fördraget senast inom fem år.

5.  Europaparlamentet upprepar sina krav på en union baserad på både stabilitet och hållbar tillväxt. Budgetdisciplin är visserligen grunden för hållbar tillväxt, men parlamentet anser att enbart budgetdisciplin inte kommer att åstadkomma återhämtning och att avtalet måste ge en tydlig signal om att Europas ledare kommer att vidta lika kraftfulla åtgärder på båda fronter. Parlamentet vidhåller därför att avtalet måste innehålla ett åtagande från avtalsparterna som innebär dels att åtgärder kommer att vidtas för att främja starkare konvergens och konkurrenskraft, dels att förslag kommer att läggas fram om en skuldinlösenfond, om obligationer för att finansiera projekt, om en skatt på finansiella transaktioner som lyder under EU-lagstiftningen och om en färdplan för införande av stabilitetsobligationer i vilken man samtidigt garanterar budgetdisciplin.

6.  Europaparlamentet betonar att samma institutionella, juridiska och politiska aspekter är aktuella i samband med andra multilaterala avtal som behandlar den finansiella krisen, till exempel den europeiska stabilitetsmekanismen, och begär därför att parlamentet ska få delta på samma sätt i de förhandlingarna.

7.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att använda alla de politiska och rättsliga instrument som står till dess förfogande för att skydda EU:s lagstiftning och EU-institutionernas roll, särskilt om delar av det slutliga avtalet är oförenliga med EU:s lagstiftning.

8.  Europaparlamentet erinrar kommissionen om att den är skyldig att till fullo utöva sin institutionella roll som fördragens väktare.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till stats- och regeringscheferna, Europeiska rådets ordförande, eurogruppens ordförande, kommissionen och Europeiska centralbanken.

(1) Förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater, COM(2011)0819, och förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner, COM(2011)0821.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy