Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0223(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0441/2011

Indgivne tekster :

A7-0441/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0003

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 30k
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
En fællesskabskodeks for visa ***I
P7_TA(2012)0003A7-0441/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0516),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0226/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. december 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0441/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
P7_TC1-COD(2011)0223

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 154/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik