Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0223(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0441/2011

Ingivna texter :

A7-0441/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0003

Antagna texter
PDF 193kWORD 32k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
En gemenskapskodex om viseringar ***I
P7_TA(2012)0003A7-0441/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0516),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och led a i artikel 77.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0226/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 12 december 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0441/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 januari 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
P7_TC1-COD(2011)0223

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 154/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy