Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0191(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0005/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0005/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0005

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 33k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
P7_TA(2012)0005A7-0005/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που αφορά τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων ως προς την προστασία των επιβαινόντων στον θάλαμο οδήγησης ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13894/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)(1) (C7-0303/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0005/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου