Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0188(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0004/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0004/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0006

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 32k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Ασφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) ***
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, με θέμα την ασφάλεια των πεζών, και το σχέδιο κανονισμού της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που αφορά τις φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13895/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)(1) (C7-0302/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0004/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου