Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0050(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0391/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0391/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 32k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ***
P7_TA(2012)0008A7-0391/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία πλαισίου ενισχυμένης συνεργασίας και τον καθορισμό των σχετικών με αυτό διαδικαστικών ρυθμίσεων (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09138/2011),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (07702/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0163/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0391/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου