Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0241(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0334/2011

Внесени текстове :

A7-0334/2011

Разисквания :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Гласувания :

PV 19/01/2012 - 10.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0009

Приети текстове
PDF 283kWORD 94k
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юни 2009 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 декември 2009 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2008)0810),

–  като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2011 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента на второ четене в съответствие с член 294, параграф 8, точка а) от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0334/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ С 306, 16.12.2009 г., стр. 39.
(2) OВ С 141, 29.5.2010 г., стр. 55.
(3) Приети текстове, 3.2.2011 г., P7_TА(2011)0037.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 19 януари 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/19/ЕС.)


Приложение към законодателната резолюция

Декларация на Европейския парламент относно използването на актове за изпълнение

Европейският парламент заявява, че разпоредбите на настоящата директива относно делегираните актове и актовете за изпълнение са резултат от деликатен компромис, който в някои случаи се отдалечава от позицията на Парламента на първо четене. С цел да бъде постигнато споразумение на второ четене Европейският парламент приема в някои конкретни случаи актове за изпълнение вместо делегирани актове. Той подчертава обаче, че тези разпоредби няма да се използват като прецедент за уреждане на подобни ситуации в бъдещи законодателни актове.

Декларация относно проектирането на продукта

(Директива за ОЕЕО, член 4)

Мерките за екопроектиране могат да помогнат да се улесни постигането на целите на Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване в съответствие с Пътната карта за ефективно използване на ресурсите (COM(2011)0571). Комисията ще вземе предвид параметрите за повторна употреба и рециклиране, определени в приложение 1, част 1 към Директива 2009/125/ЕО, ако и когато въведе нови мерки за изпълнение или преразгледа мерките за изпълнение, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО, относно продукти, попадащи в приложното поле и на Директивата за ОЕЕО, и ще оцени дали е осъществимо въвеждането на изисквания за повторна употреба, лесно разглобяване на части и рециклиране на такива продукти.

Декларация относно конкретни дерогации от нивата на събираемост

(Директива за ОЕЕО, член 7)

Член 7, параграф 4 от новата Директива за ОЕЕО предоставя възможност за преходни разпоредби с цел преодоляване на трудностите, срещани от дадена държава-членка при изпълнение на установените в този член нива на събираемост в резултат на специфични национални особености. Комисията подчертава, че високите нива на събираемост на ОЕЕО са важни за една Европа, използваща ресурсите ефективно, и че преходните разпоредби могат да се прилагат само при извънредни обстоятелства. Срещаните трудности и конкретните обстоятелства, на които те се основават, трябва да бъдат обективни, добре документирани и да подлежат на проверка.

Правна информация - Политика за поверителност