Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0241(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0334/2011

Předložené texty :

A7-0334/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hlasování :

PV 19/01/2012 - 10.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0009

Přijaté texty
PDF 288kWORD 90k
Čtvrtek, 19. ledna 2012 - Štrasburk
Odpadní elektrická a elektronická zařízení ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. června 2009(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. prosince 2009(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2008)0810),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. prosince 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu ve druhém čtení v souladu s čl. 294 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0334/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) Úř. věst. C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Přijaté texty, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 19. ledna 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU)


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení Evropského parlamentu k použití prováděcích aktů

Evropský parlament prohlašuje, že ustanovení tohoto nařízení týkající se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích předpisů jsou výsledkem křehkého kompromisu, který se v některých případech rozchází z postojem Parlamentu v prvním čtení. Za účelem dosažení dohody ve druhém čtení proto Evropský parlament v určitých případech souhlasil s přijetím prováděcích předpisů místo aktů v přenesené pravomoci. Zdůrazňuje nicméně, že tato ustanovení nelze brát či používat jako precedens pro řešení podobných situací v budoucích legislativních aktech.

'Prohlášení Komise o návrhu výrobků

(OEEZ článek 4)

Opatření týkající se ekodesignu mohou pomoci splnit cíle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních v souladu s plánem pro Evropu účinněji využívající zdroje (COM(2011)0571). Komise při zavádění nových nebo přezkoumávání dosavadních prováděcích opatření přijatých podle směrnice 2009/125/ES pro výrobky, na které se vztahuje také směrnice o OEEZ, zohlední parametry pro opětovné použití a recyklaci uvedené v příloze 1 části 1 směrnice 2009/125/ES a posoudí proveditelnost zavedení požadavků na opětovnou použitelnost, snadnou demontáž a recyklovatelnost těchto výrobků.

Prohlášení Komise o zvláštních odchylkách od cílů sběru

(OEEZ článek 7)

Nová směrnice o OEEZ v čl. 7 odst. 4 vytváří možnost přechodné úpravy pro vyřešení potíží, s nimiž se členský stát v důsledku zvláštních vnitrostátních podmínek potýká při plnění cílů sběru. Komise zdůrazňuje, že vysoké cíle sběru OEEZ jsou důležité pro Evropu účinně využívající zdroje a že uvedenou přechodnou úpravu lze uplatňovat pouze za mimořádných okolností. Potíže, s nimiž se daný stát potýká, a zvláštní okolnosti, z nichž vyplývají, musí být objektivní, náležitě doložené a ověřitelné.„

Právní upozornění - Ochrana soukromí