Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0241(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0334/2011

Indgivne tekster :

A7-0334/2011

Forhandlinger :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0009

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 86k
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2012 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (omarbejdning) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juni 2009(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. december 2009(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2008)0810),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. december 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandling, jf. artikel 294, stk. 8, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0334/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 306 af 16.12.2009, s. 39.
(2) EUT C 141 af 29.5.2010, s. 55.
(3) Vedtagne tekster af 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2012/19/EU).


BILAG

Europa-Parlamentets erklæring om anvendelsen af gennemførelsesretsakter

Europa-Parlamentet erklærer, at bestemmelserne i dette direktiv vedrørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er resultatet af et nøje afstemt kompromis, som i nogle tilfælde afviger fra Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. For at kunne indgå en aftale ved andenbehandlingen har Europa-Parlamentet således i visse specifikke tilfælde accepteret gennemførelsesretsakter i stedet for delegerede retsakter. Det understreger imidlertid, at disse bestemmelser ikke må betragtes eller anvendes som præcedens for reguleringen af lignende forhold i fremtidige retsakter.»

Kommissionens erklæring om produktdesign

(WEEE artikel 4)

Foranstaltninger til fremme af miljøvenligt design kan bidrage til opnåelsen af målsætningerne i direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med køreplanen for ressourceeffektivitet (COM(2011)0571). Kommissionen vil, når og hvis den indfører nye gennemførelsesbestemmelser eller ændrer sådanne, der er vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF om produkter, der også er dækket af WEEE-direktivet, tage højde for de i bilag I, del 1, til direktiv 2009/125/EF opstillede parametre for genbrug og genvinding og vurdere muligheden af at indføre krav om genbrug, let demontering og genvinding for disse produkter.

Kommissionens erklæring om særlige undtagelser fra indsamlingsmålene

(WEEE artikel 7)

Artikel 7, stk. 4, i det nye WEEE-direktiv giver mulighed for overgangsforanstaltninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder med at opfylde indsamlingsmålene i samme artikel som følge af specifikke omstændigheder. Kommissionen understreger, at høje indsamlingsmål for WEEE er vigtige for et ressourceeffektivt Europa, og at der kun kan anvendes overgangsforanstaltninger under ekstraordinære omstændigheder. De vanskeligheder og specifikke omstændigheder, som eventuelle overgangsforanstaltninger begrundes med, skal være objektive og veldokumenterede og skal kunne verificeres.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik