Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0334/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0334/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0009

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 88k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 4ης Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0810),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0334/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 306 της 16.12.2009, σ. 39.
(2) ΕΕ C 141 της 29.5.2010, σ. 55.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2012/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2012/19/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών πράξεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις είναι αποτέλεσμα λεπτού συμβιβασμού, που σε κάποιες περιπτώσεις αποκλίνει από τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Προκειμένου, επομένως, να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε για ορισμένες περιπτώσεις εκτελεστικές πράξεις αντί κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως προηγούμενο για τη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Δήλωση της Επιτροπής για τη Σχεδίαση των Προϊόντων

(άρθρο 4 της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ)

Τα μέτρα οικολογικής σχεδίασης μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571). Η Επιτροπή, αν και όταν θεσπίσει νέα ή αναθεωρήσει ισχύοντα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για προϊόντα που καλύπτονται και από την οδηγία για τα ΑΗΗΕ, θα λάβει υπόψη τις παραμέτρους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, και θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης απαιτήσεων όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, την ευκολία στην αποσυναρμολόγηση, και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων αυτών.

Δήλωση της Επιτροπής για τις ειδικές εξαιρέσεις από τους στόχους συλλογής

(άρθρο 7 της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ)

Η νέα οδηγία για τα ΑΗΗΕ προσφέρει, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, τη δυνατότητα μεταβατικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση δυσχερειών που συναντούν τα κράτη μέλη, λόγω ειδικών περιστάσεων, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων συλλογής τους οποίους ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ έχουν μεγάλη σημασία για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, και ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι αντιμετωπιζόμενες δυσκολίες και οι ειδικές περιστάσεις στις οποίες οφείλονται πρέπει να είναι αντικειμενικές, τεκμηριωμένες και επαληθεύσιμες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου