Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0241(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0334/2011

Esitatud tekstid :

A7-0334/2011

Arutelud :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hääletused :

PV 19/01/2012 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0009

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 81k
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg
Elektroonikaromud ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta (uuesti sõnastatud) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuni 2009. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 4. detsembri 2009. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0810) suhtes,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 21. detsembri 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0334/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 306, 16.12.2009, lk 39.
(2) ELT C 141, 29.5.2010, lk 55.
(3) Vastuvõetud tekstid, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 19. jaanuaril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta
P7_TC2-COD(2008)0241

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2012/19/EL) lõplikule kujule).


Seadusandliku resolutsiooni lisa

Euroopa Parlamendi avaldus rakendusaktide kasutamise kohta

Euroopa Parlament deklareerib, et käesoleva direktiivi delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevad sätted on keerulise kompromissi tulemus, mis kohati erineb Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohast. Teisel lugemisel kokkuleppele jõudmiseks nõustus Euroopa Parlament seetõttu teatud kindlatel juhtudel delegeeritud õigusaktide asemel rakendusaktidega. Parlament rõhutab siiski, et kõnealuseid sätteid ei tohi käsitleda ega kasutada pretsedendina sarnaste olukordade reguleerimiseks tulevastes seadusandlikes aktides.

Komisjoni avaldus tootedisaini kohta

(Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi artikkel 4)

Ökodisaini meetmed võivad aidata hõlbustada elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi eesmärkide täitmist kooskõlas ressursitõhususe tegevuskavaga (COM(2011)0571). Komisjon võtab ka elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiiviga hõlmatud toodete suhtes vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ vastu võetud rakendusmeetmete läbivaatamisel või uute rakendusmeetmete kehtestamisel arvesse direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osas sätestatud korduskasutamise ja ringlussevõtu parameetreid ning hindab niisuguste toodete korduskasutatavuse, lihtsa demonteerimise ja ringlussevõetavuse alaste nõuete kehtestamise teostatavust.

Komisjoni avaldus kogumismäärade suhtes tehtavate konkreetsete erandite kohta

(Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi artikkel 7)

Uue elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi artikli 7 lõikes 4 on loodud üleminekumeetmete kehtestamise võimalus, et võtta arvesse liikmesriikides konkreetsetest oludest tulenevaid raskusi kõnealuses artiklis sätestatud kogumismääradest kinnipidamisel. Komisjon rõhutab, et elektri- ja elektroonikaromude kõrged kogumismäärad on olulised ressursitõhusa Euroopa jaoks ja et üleminekumeetmeid saab kohaldada üksnes erakorraliste asjaolude korral. Raskused ja konkreetsed olud, mis on nende aluseks, peavad olema objektiivsed, hästi dokumenteeritud ja kontrollitavad.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika