Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0241(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0334/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0334/2011

Keskustelut :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0009

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 44k
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2012 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. kesäkuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. joulukuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0810),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 21. joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0334/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission julistukset;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) EUVL C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Hyväksytyt tekstit, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 19. tammikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
P7_TC2-COD(2008)0241

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/19/EU.)


LIITE

Euroopan parlamentin lausuma täytäntöönpanosäädösten käytöstä

Euroopan parlamentti toteaa, että tämän direktiivin delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevat säännökset ovat tulosta vaativasta kompromissista, joka joissakin tapauksissa poikkeaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta. Siksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt tietyissä erityistapauksissa täytäntöönpanosäädöksiä delegoitujen säädösten asemesta päästäkseen sopimukseen toisessa käsittelyssä. Se kuitenkin korostaa, että näitä säännöksiä ei tule pitää ennakkotapauksena tai käyttää sellaisena säädettäessä vastaavista tapauksista tulevissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä.

Komission julistus tuotesuunnittelusta

(sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 4 artikla)

Ekologista suunnittelua koskevat toimenpiteet voivat helpottaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin tavoitteiden saavuttamista etenemissuunnitelman kohti resurssitehokasta Eurooppaa (COM(2011)0571) mukaisesti. Jos ja kun komissio ottaa käyttöön direktiivin 2009/125/EY mukaisesti myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin kattamia tuotteita koskevia uusia täytäntöönpanotoimenpiteitä tai tarkistaa niitä, se ottaa huomioon direktiivin 2009/125/EY liitteessä 1 olevassa 1 osassa tarkoitetut uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat parametrit ja arvioi näiden tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä, helppoa hajottamista osiin ja kierrätettävyyttä koskevien vaatimusten käyttöönoton toteutettavuutta.

Komission julistus keräystavoitteita koskevista erityispoikkeuksista

(sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 7 artikla)

Uuden sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 7 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan mahdollisuus siirtymäjärjestelyihin, jotta voidaan ottaa huomioon vaikeudet, joita jäsenvaltioilla on tämän artiklan keräystavoitteiden saavuttamisessa erityisten olosuhteiden vuoksi. Komissio korostaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun korkeat keräystavoitteet ovat tärkeitä resurssitehokkaan Euroopan kannalta ja että siirtymäjärjestelyjä voidaan soveltaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vaikeuksien ja erityisolosuhteiden, joihin poikkeukset perustuvat, on oltava objektiivisia, hyvin dokumentoituja ja näytettävissä toteen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö