Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0241(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0334/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0334/2011

Debates :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Balsojumi :

PV 19/01/2012 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0009

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 86k
Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris - Strasbūra
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 19. janvāra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādātā redakcija) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 11. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 4. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0810),

–  ņemot vērā 2011. gada 21. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta pieņemto nostāju otrajā lasījumā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 8. punkta a) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 66. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A7-0334/2011),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 306, 16.12.2009., 39. lpp.
(2) OV C 141, 29.5.2010., 55. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, 3.2.2011., P7_TA(2011)0037.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2012. gada 19. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/.../ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2012/19/ES.)


Normatīvās rezolūcijas pielikums

Eiropas Parlamenta paziņojums par īstenošanas aktu piemērošanu

Eiropas Parlaments paziņo, ka šīs regulas noteikumi attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem ir delikāta kompromisa rezultāts un dažos gadījumos tie atšķiras no Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā. Tādēļ, lai panāktu vienošanos otrajā lasījumā, Eiropas Parlaments atsevišķos īpašos gadījumos ir piekritis pieņemt īstenošanas aktus, nevis deleģētos aktus. Tomēr Parlaments uzsver, ka šie noteikumi nevar tikt uzskatīti vai izmantoti kā precedents līdzīgu situāciju noregulēšanai turpmākajos leģislatīvajos aktos.

Komisijas paziņojums par izstrādājumu konstruēšanu

(EEIA 4. pants)

Ekodizaina pasākumi var dot ieguldījumu Direktīvā par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem izvirzīto mērķu īstenošanā atbilstīgi Ceļveža par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā (COM(2011)0571) nostādnēm. Komisija, ja un kad tiks ieviesti jauni īstenošanas pasākumi vai arī pārskatīti vecie, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas arī EEIA direktīva, ņems vērā atkārtotas izmantošanas un otrreizējās pārstrādes parametrus, kas doti Direktīvas 2009/125/EK I pielikuma 1. daļā, un novērtēs iespēju ieviest prasības attiecībā uz šādu produktu atkārtotu izmantošanu, vieglu demontāžu un pārstrādājamību.

Komisijas paziņojums par īpašām atkāpēm no savākšanas mērķiem

(EEIA 7. pants)

Jaunās EEIA direktīvas 7. panta 4. punktā ir paredzēta iespēja īstenot pārejas pasākumus, lai novērstu grūtības, kas dalībvalstij dēļ rodas, īstenojot šajā pantā minētos savākšanas mērķus, īpašu valsts apstākļu dēļ. Komisija uzsver, ka, virzoties uz resursu ziņā efektīvu Eiropu, ir svarīgi noteikt augstus EEIA savākšanas mērķus un ka pārejas pasākumus var izmantot tika ārkārtējos apstākļos. Sastopamajām problēmām un ārkārtējiem apstākļiem, kas tās izraisa, jābūt objektīviem, labi dokumentētiem un pārbaudāmiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika