Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0241(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0334/2011

Predkladané texty :

A7-0334/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hlasovanie :

PV 19/01/2012 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0009

Prijaté texty
PDF 287kWORD 94k
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg
Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2012 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júna 2009(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. decembra 2009(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0810),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. decembra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0334/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komsie uvedené v prílohe tohto uznesenia;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Prijaté texty, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 19. januára 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/19/EÚ.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o používaní vykonávacích aktov

Európsky parlament vyhlasuje, že ustanovenia tejto smernice týkajúce sa delegovaných a vykonávacích aktov sú výsledkom citlivého kompromisu, ktorý sa v niektorých prípadoch odchyľuje od pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní. S cieľom dosiahnuť dohodu v druhom čítaní preto Európsky parlament v určitých špecifických prípadoch súhlasil s prijatím vykonávacích aktov namiesto delegovaných aktov. Zdôrazňuje však, že tieto ustanovenia nemožno chápať alebo využívať ako precedens na úpravu podobných situácií v budúcich legislatívnych aktoch.

Vyhlásenie Komisie o dizajne výrobkov

(článok 4 smernice OEEZ)

Opatrenia v oblasti ekodizajnu môžu prispieť k dosahovaniu cieľov smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení v súlade s plánom pre efektívne využívanie zdrojov (COM(2011)0571). Komisia pri zavádzaní nových alebo preskúmavaní existujúcich vykonávacích opatrení prijatých podľa smernice 2009/125/ES o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje aj smernica o OEEZ, zohľadňuje parametre týkajúce sa opätovného používania a recyklácie, ktoré sú stanovené v časti 1 prílohy I smernice 2009/125/ES, a posudzuje uskutočniteľnosť zavedenia požiadaviek na opätovnú použiteľnosť, jednoduchú demontáž a recyklovateľnosť takýchto výrobkov.

Vyhlásenie Komisie o osobitných výnimkách z cieľov zberu

(článok 7 smernice OEEZ)

Článkom 7 ods. 4 novej smernice o OEEZ sa vytvára možnosť uplatnenia prechodných opatrení s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri plnení cieľov v oblasti zberu uvedených v tomto článku v dôsledku špecifických okolností. Komisia zdôrazňuje, že vysoké ciele v oblasti zberu OEEZ sú dôležité pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a že prechodné opatrenia možno uplatňovať len vo výnimočných prípadoch. Existujúce ťažkosti a osobitné okolnosti, ktoré ich spôsobujú, musia byť objektívne, dobre zdokumentované a overiteľné.„

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia