Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0241(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0334/2011

Ingivna texter :

A7-0334/2011

Debatter :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0009

Antagna texter
PDF 207kWORD 81k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)(Omarbetning) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juni 2009 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  med beaktande av yttrandet av den 4 december 2009 från Regionkommittén(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0810),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 december 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen i enlighet med artikel 294.8 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0334/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) EUT C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Antagna texter från sammanträdet 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 januari 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/19/EU.)


Bilaga till lagstiftningsresolutionen

Europaparlamentets uttalande om användningen av genomförandeakter

Europaparlamentet förklarar att föreskrifterna i detta direktiv om delegerade akter och genomförandeakter är resultatet av en ömtålig kompromiss som i vissa fall avviker från parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. För att uppnå en överenskommelse vid andrabehandlingen har Europaparlamentet därför i vissa fall gått med på genomförandeakter i stället för delegerade akter. Parlamentet understryker dock att detta inte ska användas vid eller tas som prejudikat för arbetet med framtida lagstiftningsakter i liknande situationer.”

Kommissionens uttalande om produktdesign

(artikel 4 i WEEE-direktivet)

Åtgärder för ekodesign kan göra det lättare att i linje med färdplanen för ett resurseffektivt Europa (KOM(2011)0571) nå direktivets mål för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Om och när kommissionen inför nya eller ser över befintliga genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG avseende produkter som även omfattas av WEEE-direktivet kommer den att ta hänsyn till parametrarna för återanvändning och materialåtervinning som fastställs i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG och bedöma huruvida krav på möjligheter till återanvändning, enkel demontering och materialåtervinning av sådana produkter kan införas.

Kommissionens uttalande om särskilda undantag från insamlingsmålen

(artikel 7 i WEEE-direktivet)

Artikel 7.4 i det nya WEEE-direktivet ger möjlighet till övergångsbestämmelser för att hantera de svårigheter som medlemsstaterna ställs inför när det gäller att nå de insamlingsmål som fastställs i artikeln till följd av särskilda omständigheter. Kommissionen understryker att höga insamlingsnivåer av WEEE är viktiga för ett resurseffektivt Europa och att övergångsbestämmelser kan tillämpas endast om exceptionella omständigheter föreligger. De svårigheter som medlemsstaterna ställs inför och de särskilda omständigheter som ligger till grund för dem måste vara objektiva, väl dokumenterade och kunna verifieras.”

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy