Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0336/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0336/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0010

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 81k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0267),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 23ης Νοεμβρίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0336/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 347 της 18.12.2010, σ. 62.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων
P7_TC2-COD(2009)0076

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις είναι αποτέλεσμα λεπτού συμβιβασμού, που σε κάποιες αποκλίνει από τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Προκειμένου, επομένως, να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε για ορισμένες περιπτώσεις εκτελεστικές πράξεις αντί των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν πρόκειται να εκληφθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως προηγούμενο για τη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου