Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0076(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0336/2011

Esitatud tekstid :

A7-0336/2011

Arutelud :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Hääletused :

PV 19/01/2012 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0010

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 77k
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg
Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. veebruari 2010. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2009)0267) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 23. novembri 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0336/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 347, 18.12.2010, lk 62.
(2) Vastuvõetud tekstid, 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 19. jaanuaril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist
P7_TC2-COD(2009)0076

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 528/2012) lõplikule kujule).


Seadusandliku resolutsiooni lisa

Euroopa Parlamendi avaldus biotsiidide turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise kohta

Euroopa Parlament deklareerib, et käesoleva määruse delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevad sätted on keerulise kompromissi tulemus, mis kohati erineb Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohast. Teisel lugemisel kokkuleppele jõudmiseks nõustus Euroopa Parlament seetõttu teatud kindlatel juhtudel delegeeritud õigusaktide asemel rakendusaktidega. Parlament rõhutab siiski, et kõnealuseid sätteid ei tohi käsitleda ega kasutada pretsedendina sarnaste olukordade reguleerimiseks tulevastes seadusandlikes aktides.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika