Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0076(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0336/2011

Ingediende teksten :

A7-0336/2011

Debatten :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Stemmingen :

PV 19/01/2012 - 10.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0010

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 76k
Donderdag 19 januari 2012 - Straatsburg
Op de markt aanbieden en gebruik van biociden ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2012 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 februari 2010(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0267),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 23 november 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0336/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie gevoegde verklaring;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 347 van 18.12.2010, blz. 62.
(2) Aangenomen teksten van 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 19 januari 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
P7_TC2-COD(2009)0076

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 528/2012.)


Bijlage bij de wetgevingsresolutie

Verklaring van het Europees Parlement over het op de markt brengen en gebruik van biociden

Het Europees Parlement verklaart dat de bepalingen van deze verordening betreffende gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen het resultaat zijn van een delicaat compromis, dat in een aantal gevallen van het standpunt van het Parlement in eerste lezing afwijkt. Om in tweede lezing een akkoord te bereiken, heeft het Europees Parlement daarom in bepaalde specifieke gevallen uitvoeringshandelingen in plaats van gedelegeerde handelingen aanvaard. Het onderstreept echter dat die bepalingen niet als precedent mogen worden beschouwd of gebruikt om soortgelijke situaties in toekomstige wetgevingshandelingen te regelen.

Juridische mededeling - Privacybeleid