Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 66kWORD 32k
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург
Борбата срещу разпространението на водораслите
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Декларация на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно борбата срещу разпространението на водораслите

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който постановява, че политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за съхранението, опазването и подобряването на качеството на околната среда, както и за опазването на човешкото здраве,

   като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съвкупността от европейските брегови ивици (Ламанша, бреговите ивици на Атлантическия океан, на Северно море, на Балтийско море и на Средиземно море) са обект на разпространение на водорасли, като това е свързано с еутрофията на крайбрежните или естуарни води;

Б.  като има предвид, че тези феномени нанасят сериозни вреди на доброто екологично състояние на водите, на общественото здраве и на икономическата динамика на съответните територии;

В.  като има предвид, че следва да се потърси решение за тези феномени на европейско равнище, които да не си спират до граничните зони на държавите;

1.  Изисква от Комисията да изготви европейски план за действие за борба срещу разпространението на водораслите в рамките на Директива 2000/60/ЕО, който да се основава на обмена на добри практики и сътрудничество между страните, засегнати от тези явления;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 19 януари 2012 г. (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност