Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 64kWORD 34k
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
Bekæmpelse af spredning af alger
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Europa-Parlamentets erklæring 19. januar 2012 om bekæmpelse af spredning af alger

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det er fastsat, at Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og til beskyttelse af menneskers sundhed.

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at samtlige europæiske kyster (Den Engelske Kanal, Nordsøen, Østersøen, Middelhavet) kender til problemer med spredning af alger i forbindelse med eutrofiering af kystvand og vand i flodmundinger;

B.  der henviser til, at disse problemer medfører alvorlige skader på vandets økologiske tilstand, folkesundheden og de berørte områdets økonomiske dynamik;

C.  der henviser til, at der bør søges en europæisk løsning på disse problemer, som ikke ophører ved statsgrænserne;

1.  anmoder Kommissionen om at udarbejde en europæisk handlingsplan til bekæmpelse af spredning af alger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF, der skal bygge på udveksling af bedste praksis og samarbejde mellem de aktører, der er berørt af disse problemer;

2.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 19.1.2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik