Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 60kWORD 32k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου,

  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών ακτών (Μάγχη, Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Μεσόγειος) γνωρίζουν φαινόμενα πολλαπλασιασμού των φυκιών ως αποτέλεσμα του ευτροφισμού των παρακτίων υδάτων ή των υδάτων των εκβολών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων, τη δημόσια υγεία και την οικονομική δυναμικότητα των εδαφών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευρωπαϊκές λύσεις στα ως άνω φαινόμενα, τα οποία δεν σταματούν στα σύνορα των κρατών·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης κατά του πολλαπλασιασμού των φυκιών στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, βασιζόμενο στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στη συνεργασία των φορέων που αφορούν τα φαινόμενα αυτά·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 19ης Ιανουαρίου 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου