Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 65kWORD 31k
Ketvirtadienis, 2012 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Kova su dumblių plitimu
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

2012 m. sausio 19 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl kovos su dumblių plitimu

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 191 straipsnį, kuriame teigiama, kad Sąjungos aplinkos politika padeda išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir saugoti žmonių sveikatą,

   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi visose Europos pakrantėse (Lamanšo sąsiauryje, Atlanto vandenyne, Šiaurės, Baltijos, Viduržemio jūrose) dėl pakrančių ar upių žiočių vandenų eutrofikacijos plinta dumbliai;

B.  kadangi šis reiškinys daro didelę žalą gerai šių ekologinei vandenų būklei, visuomenės sveikatai ir atitinkamų teritorijų ekonominiam dinamiškumui;

C.  kadangi reikia rasti Europos lygmens sprendimą, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, kuris neapsiriboja nacionalinėmis sienomis;

1.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į Direktyvą 2000/60/EB, parengti Europos kovos su dumblių plitimu veiksmų planą, kuris būtų grindžiamas šio reiškinio paveiktų subjektų keitimusi gerąja patirtimi ir bendradarbiavimu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su jį pasirašiusiųjų pavardėmis(1) Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2012 m. sausio 19 d. posėdžio protokolo 1 priede (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Teisinė informacija - Privatumo politika