Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 29k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
Bekämpning av algblomning
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Europaparlamentets förklaring av den 19 januari 2012 om bekämpningen av algblomning

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt där det fastslås att unionens miljöpolitik ska bidra till att bevara, skydda och förbättra miljön samt skydda människors hälsa,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Längs EU:s samtliga kuster (vid Engelska kanalen, Atlanten, Nordsjön, Östersjön och Medelhavet) förekommer algblomning som är kopplad till eutrofiering av kustvattnen eller flodmynningarna.

B.  Detta fenomen skadar allvarligt vattnets miljöstatus, folkhälsan och den ekonomiska dynamiken i de berörda områdena.

C.  Det vore lämpligt att söka en lösning på EU-nivå eftersom detta är ett gränsöverskridande fenomen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk handlingsplan mot algblomning inom ramen för direktiv 2000/60/EG som grundar sig på utbyte av bästa praxis och samarbete mellan de parter som berörs av fenomenet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 19 januari 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy