Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 66kWORD 33k
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург
Установяване на Островния пакт като официална европейска инициатива
P7_TA(2012)0016P7_DCL(2011)0037

Декларация на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно установяването на Островния пакт като официална европейска инициатива

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 своя правилник,

А.  като има предвид, че островите са силно зависими от вносни изкопаеми горива, изправени са пред по-високи разходи за гориво, но също така представляват възможност за изследвания, демонстрация и развитие на възобновяеми източници на енергия и действия за енергийна ефективност,

Б.  като има предвид, че островите са уязвими спрямо изменението на климата поради присъщите им високи равнища на биоразнообразие и крехки екосистеми,

В.  като има предвид изобилието на възобновяеми източници на енергия и това, че те могат да имат значително въздействие върху облекчаването на трайните структурни ограничения на островите, като осигуряват социално-икономически ползи на техните жители,

1.  Приветства общностите и периферните региони, подписали Пакта с цел да надхвърлят целта на стратегията „ЕС 2020“, като емисиите на CO2 на съответните им територии бъдат намалени най-малко с 20 %;

2.  Призовава Комисията да продължава да предоставя своята подкрепа на островните общности с оглед постигането на целите за устойчиво развитие на ЕС;

3.  Настоява за ясни и изрични препратки към устойчивото развитие на островите в рамковите програми на ЕС и политическите текстове в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Настоява за създаването на стимули за всички острови за придържане към Пакта и участие в островните мрежи;

5.  Подчертава необходимостта от мобилизиране на подходящи финансови ресурси за подкрепа за функционирането на процеса на Пакта, който се основава на Съвета на кметовете, инициативата „интелигентни градове“ и други подобни инициативи на ЕС;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Комисията.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 19 януари 2012 г. (P7_PV(2012)01-19(ANN2)).

Правна информация - Политика за поверителност